Skip to main content

Full text of "Glasnik Hrvatskoga prirodoslovnoga drutva"

See other formats


n^'^ '^r gr^c^ L*'«» ^'%^ 


^■^■ \ ^^f> \iP iš^<- >^ *-. ■» j 


«•^s 

'^Žfc 


fm ^. 


^:'^ ";it:^':>l.-^«Vv: 

'«*,'r: •^m * V ^ - ■•/ l*r.»< *^ -I ■ 


\^^*.'^" ..■*>:^ 


3(:> \/+-'i.^'+) / H- ^^^ll^^IlO^HUkcK^J^» FORTHE PEOPLE 

FOR EDVCATION 

YOK SCIENCE 


LIBRARY 

OF 

THE AMERICAN MUSEUM 

OF 

NATURAL HISTORY , 

HRVATSKO PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO 

(SOCIETAS SCIENTIARUM NATURALIUM CROATICA.) , ' -^ . . - y^ -a GLASNIK 

HRVATSKOGA 

PRIRODOSLOVNOGA DRUŠTVA GODINA XXX. — SVEZAK 1.— 4. 

ZA ODBOR UREĐUJE: 

PROF FERDO KOCH (SA 7 SLIKA U TEKSTU I 1 TABLOM). 
ZAGREB 1918. 

VLASTNIŠTVO I NAKLADA DRUŠTVA. • ZEMALJSKA TISKARA U ZAGREBU. NAŠIM ČLANOVIMA! 

Radost ispunja srca naša, kad vidimo, kai<o se i naš dragi hr- 
vatski narod počeo da zanima za prirodne nauke. Sve hrli u našu 
sredinu, danomice se javljaju novi članovi, oni nas bodre na što 
ustrajnijt rad, oni nam daju snage, da ne sustanemo na započetom 
putu. Ne, mi ne ćemo šuštati, mi ćemo još većim marom da pri- 
onemo uz rad, pa da razotkrijemo našemu čovjeku velike dvorove 
majke prirode, da se po njima razgleda, da se naužije ljepote, koju 
mu samo priroda može da poda, ali da i vidi, kako je priroda puna 
neke mistike, nekih tajni, puna čudesnih pojava, koje čovjek ne 
može uvijek da dokuči, ali im se zato divi i klanja. 

Ovo veliko zanimanje za naše društvo, ponukalo je upravu, 
da se poštara, kako bi veliki dio članova, koji nije po zanimanju 
st/ukovnjak, imao od društva što većih koristi. Odlučismo zato, da 
u našoj „Popularnoj biblioteki" izdajemo sustavno znamenita djela 
najznamenitijih svjetskih prirodoslovaca, pa da rta taj način upoznamo 
hrvatsku javnost s onim duševnim v.elikanima, kojima je sudba do- 
sudila da proniknu u mnogu zakučastu tajnu prirode. Izdavat ćemo 
najčuvenija popularna djela, koja će moći da čita i laik i strukovnjak, 
djela, koja treba da su poznata svakome izobraženom čovjeku. Do 
sada smo na takim djelima oskudjevali, pa smo bili prisiljeni posi- 
zati za stranom literaturom. U našem lijepom materinjem jeziku 
ne imadosmo valjane knjige, koja bi nas uputila u modernu priro- 
doslovnu nauku. Toj će nestašici doskočiti hrvatsko prirodoslovno 
društvo, a sve uz pripomoć njegovih marnih članova. Nastojte zato 
svi sjedinjenim silama, da se oko nas okupi još veći broj prija- 
telja prirodnih znanosti, prikupljajte nove članove, bodrite mlohave 
pridižite šuštale, pa će biti uspjeha. Imajte na umu, da svojom čla- 
narinom od ciglih 12 K podupirete jedno kulturno nastojanje, da 
kao članovi našega društva vršite zaista jednu kulturno-patriotsku 
dužnost! Tko je Hrvat, tko liubi svoj narod, komu je stalo do 
prosvjete i slobode hrvatskoga naroda, taj mora biti članom hrvat- 
skoga prirodoslovnoga društva! 

Naprijed za naše društvo! 
•i 

I i /^I ACIVJIK' ^-^^^^^ četiri puta na godinu. U „Glasniku" 
^■'-'-»»'^A^^*^ se nalaze osim društv. vijesti ovi odsjeci: 
rasprave, predayanja i različni članci, referati i književne ob- 
znane, naučne vijesti. 

Rukopisi za „Glasnik" neka se šalju uredniku prof. Ferdi 
Kochu, Zagreb, Demetrova ul. br. 1. 

Autori se rasprava umoljavaju, da tekstu rasprave, koja je 
pisana hrvatskim (srpskim ili kojim drugim slavenskim) jezikom 
pridodaju i kratki sadržaj (resume, Zusammeiifassung) u kojem 
od svjetskih jezika (franceski, engleski, talijanski ili njemački). 

Članarina, reklamacije, upiti i razjašnjenja neka se 
šalju „Hrv^skom Prirodoslovnom društvu". Zagreb, Deme- 
trova ul. br. 1. I I 
HRVATSKO PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO 

(SOCIETAS SCIENTIARUM NATURALIUM CROATICA.) -^^ GLASNIK 

HRVATSKOGA 

PRIRODOSLOVNOGA DRUŠTVA /\ ■^0 -3 1- 
GODINA XXX. — SVEZAK 1.-4. 

ZA ODBOR UREĐUJE: ^^ 

PROF. FERDO KOCH (SA 7 SLIKA U TEKSTU I 1 TABLOM). 
ZAGREB 1918. -u^- 

'VLASTNIŠTVO I NAKLADA DRUŠTVA. 

ZEMALJSKA TISKARA U ZAGREBU. xn. l»1e»x- Kaa..^ Sadržaj XXX. godišta „Glasnika hrv. prirod, društva'* 

za god. 1918. 

(Inhalt des XXX. Jahrganges des „Glasnik hrv. prirod, društva" für das 

Jahr 1918.) I. Rasprave. 

(Abhandlungen.) Strana Kišpatić M.: Die Eruptivgesteine und kristallinischen Schiefer des Agram- 

mer GeDirges 1 > 

Šenoa M. : Altimetrijske studije 25'. Vr) 

Koch Ferdo prof. : Die oberen Kreideschichten des Kalnik-Gebirges in 

Kroatien 49 

Grund Arnošt: Beiträge zur kroatischen Lepidopteren-Fauna .... 59 

Kovačević Željko: Prilog fauni Myriapoda Hrvatske 72 

Vogrin V. prof. dr. : Pregled faune Apida Hrv.-Slav. i Hrv. Primorja s ob- 
zirom na faunu Apida Dalmacije 80 

Tjaja Msan: Siuiasa n a.iKoxojmu npeiLC 116 

Langhoffer Aug. prof. dr. : Beiträge zur Dipterenfauna Kroatiens . . 132 

Hire Dragutin: Novi prilozi hrvatskoj, flori. (III. Bijele stijene) . . . 136 

Hire Dragutin: Prilozi malakofauni hrvatskog Zagorja 143 

Kiseljak M. dr.: Einige Bemerkungen über Pythagoräische Dreiecke . 146 

II. Predavanja i različiti članci. 

(Vorträge und verschiedene Aufsätze). 

iWaretic T. dr. : Tri priloška prirodoslovnoj našoj terminologiji . . . 150 

Langhoffer Aug. dr. : Literiirni podaci za faunu Hrvatske II. . , . . 152 

Gussič N.: Nova nalazišta Primulae auriculae L. u Hrvatskoj . . . 157 

III. Referati i književne obznane. 

(Refferate und literarische Notizen). 

Koch Ferdo prof.. Izvještaj o detaljnom snimanju lista Karlobag-Jablanac 158 

Koch Ferdo prof.: Prilog geološkom poznavanju Požeške gore . . . 159 
Lange E.: Zum alter der Neoschwagerin führenden Dolomite der Grossen 

Paklenica, Norddalmatien 159 

Abel dr. : Allgemeine Paläontologie 160 

Šuklje F.: Gornjo-miocenske naslage sela Gore kraj Petrinje . : . 160 

Salopek M.: O naslagama s okaminama kod Kunovac-vrela u Lici . . 161 

IV. Društvene vijesti. 

(Vereins-Nachrichten). 

Poziv 162 

Zapisnik XXV111. redovite glavne skupštine 162 RASPRAVE. Die Eruptivgesteine und kristallinischen Schiefer 
des Agramer Gebirges. 

Von M. Kišpatić, Zagreb (Agram). % 

Die erste Notiz über die petrographische Natur des Agramer 
Gebirges (Zagrebačka gora) stammt von L. Vu ko tino vi c.^) Ein 
eifriger Beobachter und Forscher, dessen Fach nicht die Naturge- 
schichte war, der aber in der Erforschung der Flora von Kroatien 
bedeutendes geleistet hat, hat sich auch für die petrographische Er- 
forschung des Landes anerkennenswerte Verdienste erworben. Nach 
Vukotinović besteht das Agramer Gebirge zum grossen Teil aus 
Diorit, der teilweise körnig, teilweise schiefrig ist. Als Hauptbe- 
standteile des Gesteines führt er Hornblende und Mbit an. Die Horn- 
blende ist manchmal durch Chlorit ersetzt und so kann der schief- 
rige Diorit in Chloritschiefer übergehen. 

Zu derselben Zeit hat Foetterle die geologische Aufnahme 
des Agramer Gebirges durchgeführt und darüber zwei kurze Notizen 
veröffentlicht.-) In der ersten sagt er, dass den Kern „des Agramer 
Gebirges dioritische Schiefer und Sandsteine bilden", und in der 
zweiten schreibt er „die Hauptmasse des Gebirges besteht aus kri- 
stallinischen Schiefern, Diorit und Dioritschiefer mit kristallinischen 
Kalkstein und Quarzlagern". • 

Nach etwa zwei Dezenien ist das Werk „Grundzüge der Abysso- 
dynamik" von Gj. Pilar erschienen.'*) In demselben finden wir ein 
kurzes Bild über die petrographischen Verhältnisse des Agramer 
Gebirges. Hier wird hervorgehoben, dass der westliche Teil des Ge- 
birges in der Hauptmasse aus Schiefergesteinen (Tonschiefer, Talk-, 
-Chlorit- und Glimmerschiefer) besteht und damit im Zusammenhange 
Eruptivgesteine mit grünen Tuffen vorkommen. Diese Erup- 
tivgesteine sollen in die Gruppe der Diorite unterzubringen sein in- 
dem sie aus Plagioklas und Hornblende bestehen. Diabase aus 
dem Agramer Gebirge kennt Pilar in der Umgebung von Bistra 
gornja. Hier werden auch Eruptivgesteine mit einem Gehalt von Pla- 
gioklas, Augit, Olivin gefunden. Es ist kein Wunder, dass wir hier 
so manches treffen, was wir wieder in der Arbeit von seinem Nach- 
folger Gorjanovič finden (ohne Ursprungsangabe). 

') L. Vukotinović: Diorite und die übrigen geognostischen Verhältnisse 
des Agramer Gebirges. 1860. Sitzungsber. d. Akad. Wien. Bd. 28, p. 333. 

Foetterle: Bericht aus Agram. Verh. d. g. R. A. Wien, 1861 2, p. 80. — 
Ebda: Geologische Karte von Kroatien, p. 123. 

') G. Pilar: Grundzüge der Abyssodynamik. Agram, 1881. 

Glasnik hrv. prirodoslovnog društva. | Nach weiteren zwei Dezenien (seit dem J. 1881) habe ich das 
Agramer Gebirge durch mehrere Jahre besucht und petrographisch 
untersucht. Ich kam aber nicht dazu meine wissenschaftlichen Unter- 
suchungen zu veröffentlichen, doch bot sich einigemale die Gele- 
genheit die Hauptresultate zu publiziren. In einer Studie über kroa- 
tische Erdbeben ^) habe ich bei der Besprechung der Agramer Spalte 
mit einigen Worten die kristallinischen Gesteine des Agramer Ge- 
birges erwähnt und in einer Arbeit über kristallinische Gesteine der 
bosnischen Serpentinzone ^) wurde mit der Aufzählung der aus dem 
Agramer Gebirge bekannten Gesteine ein Zusammenhang mit der 
bosnischen Serpentinzone gesucht. Die in den beiden Arbeiten an- 
geführten Gesteine des Agramer Gebirges stellen uns gegenüber den 
ersten Nachrichten ein neues Bild über die Zusammensetzung des 
Gebirges dar, dem ich heute nichts wesentliches hinzufügen könnte. 
Ich habe in den erwähnten Arbeiten angeführt, dass das Gebirge aus 
Melaphyr, Diabas, Gabbro, Lherzolit, Pyroxenamphibolit, Grün- 
schiefer und Phyllit besteht. Bei meinen Untersuchungen im Gebirge 
hat mich Ferdo Koch, der damals Assistent am mineralogisch- 
petrographischen Museum war, durch längere Zeit begleitet und es 
ist ganz natürlich, dass so meine Bestimmungen durch ihn in die 
geologische Karte des Agramer Gebirges übergiengen, da er später, 
als Geologe am geologisch-palaeontologischen Museum, an der geo- 
logischen Karte arbeitete. 

Im Jahre 1908 erschien die geologische Karte von Agram und 
die Erklärungen zu derselben von Gorjano vi c.'') Hier werden von 
Eruptivgesteinen Melaphyr, Diabasporphyrit, Olivindiabas, Diabas und 
Gabbro und von kristallinischen Schiefern die Grünschiefer, Serpen- 
tine, Glimmerschiefer und Phyllite erwähnt. Die einzelnen Gesteins- 
arten werden hier beschrieben und nach ihrer Verbreitung in die 
Karte eingetragen und wir werden noch Gelegenheit finden auf die- 
selben noch zurückzukommen, inwieferne das von wissenschaftlichem 
Standpunkte notwendig ist, während wir alles übrige leicht über- 
gehen können. Nur will ich hter kurz auf „vulkanische marine Tuffe 
des älteren Mediterran", welche Gorjanović bei Čučerje entdeckte, 
hinweisen. Es waren das tuffige, weisse Mergel, welche mit Sand- 
steinen wechsellagern. „Der tuffige Mergel", sagt Gorjanović il. c. p. 
4 und 35) „rührt zweifelsohne von einer submarinen Eruption (An- 
desit) her, da er blos an jenes Gebiet gebunden ist und weil man 
stellenweise noch in ihm sogar schwarze Glimmer sieht". In der Um- 
gebung von Čučerje habe ich keine vulkanische Tuffe gefunden, es 
waren da nur „tuffige Mergel" und ausser von „tuffigem" Aussehen 
war keine Spur von einer submarinen Eruption und von wahren vul- 
kanischen „Tuffen" zu sehen. 

Diabase. 

Gesteine, die ich hier als Diabase beschreiben will, wurden von 
Koch als Melaphyre, Diabasporphyrite und Diabase bestimmt und 

') M. Kišpatić: Potresi u Hrvatskoj. Rad jug. akad. knj. 122, III, Zagreb, 1895. 

-) M. Kišpatić: Kristalinsko kamenje serpentinske zone u Bosni. Rad jug. 
akad. knj, 133, Zagreb, 1897. — Die kristallin Gesteine d. bosn. Serpentinzone. 
Wiss. Mitteil, aus Bosnien u. d. Hercegovina. Wien, 1900 

^) Gorjanović -Kramberger: Geolog. Übersichtskarte d. Königr. Kroatien 
u. Slav. Erläuterungen z. geolog. Karte von Agram. Zagreb, 1908. beschrieben. Auf der Nordseite des Gebirges findet sich ein mäch- 
tiger Diabasstock, den wir von Bistra gornja bis oberhalb von 
Stubica gornja verfolgen können und den wir gegen Osten ober 
Bistrica bei Laz nochmals begegnen. In der geologischen Karte 
von Gorjanović sind diese Gesteine an leicht zugänglichen Stellen 
nicht genau eingetragen, während sie an anderen Stellen fehlen. In 
diesem Zuge sind die Diabase an westlicher Grenze dicht und oft 
mit Mandeln versehen, so dass man sie als Melaphyre ansprechen 
kann, was von mir und Koch geschehen ist. Ebenso findet man 
am östlichen Rande dichte Diabase, während die dazwischen vor- 
kommenden Gesteine grobkörnig entwickelt sind. Und in diesen kör- 
nigen Gesteinen finden wir oft grössere Feldspate und Pyroxene, 
so dass man von porphyrischen Diabasen, wie sie auch in 
anderen Gebieten vorkommen, sprechen kann. Olivindiabase 
kommen in unserem Gebiet nicht vor, sie wurden von Koch nur 
auf Grunde einer besonderen Argumentation angenommen. 

Melaphyre finden sich nach Koch hauptsächlich bei Bistra 
gornja. Nach seinen Angaben in den Erläuterungen zur geologi- 
schen Karte von Agram (Gorjanović) ist das Gestein dunkel grau- 
grün, aber auch ganz dunkelbraun, ist voll Blasen und an der Ober- 
fläche schlackig. Porphyrisch ausgeschiedene Plagioklase und Augite 
liegen in einer Grundmasse von kleinen, bräunlichen Augiten, Pla- 
gioklasleistchen und braunen und gelbhchen Glas. Olivin soll selten 
und dann metamorphosirt sein, und an seiner Stelle erscheint Kalzit 
und Chalzedon. Bei einem Melaphyrgerölle von Poljanica wird 
erwähnt, dass die Feldspathe der. grauen Grundmasse büschelig an- 
geordnet sind, während von einzelnen Diabasporphyriten, welche 
Kalzit und Chalzedonmandeln führen, gesagt wird, wenn sie frei von 
Einsprengungen sind, dass sie sich den Sp ili ten nähern. 

Spilitische Diabase habe ich am westlichen und östlichen 
Rande des Zuges gefunden und zwar bei B i stra gornja und bei Laz 
oberhalb Bistrica. Diese dichten Gesteine sind von graugrün- 
oder bräunlicher Farbe und führen sehr oft mit Kalzit gelicher füllte 
Mandeln. Bei Bistra gornja erscheinen diese Gesteine im Bach- 
einschnitt bei den letzten Häusern des Dorfes. Im Dünnschliffe sehen 
wir, dass sie aus Plagioklas und Augit bestehen. Die Plagioklase 
bilden äusserst dünne leistenförmige Individuen, welche teilweise in 
allen Richtungen, öfters aber in sphärolithischen und divergirenden 
Anhäufungen sich anordnen. Sie sind meist durch Zersetzung stark 
getrübt, so dass man selten an ihnen Zwillingskamellen beobachten 
kann. Ihre Länge beträgt Ö-5 bis 11 mm. Zwischen den divergent 
angeordneten Feldspatleisten liegt blas gefärbter Chlorit und hie 
und da quergelagerte 10— 16 mm lange einzelne Feldspatleisten. Dazu 
treten manchmal äusserst winzige Augitkörner. An anderen Stellen 
wieder agregieren sich stäbchenförmige, quergegliederte Augite zu 
halbkugelförmigen Anhäufungen. Die Augite haben eine Breite von 
0-01— 0-02 mm und eine Länge von 3— 0-4 mm. Sie sind rötlichgelb 
gefärbt. In diesen Anhäufungen finden wir oft Feldspatleisten, welche 
die Augitsäulen zerschneiden, und Chlorit als Umwandlungsprodukt. 
Das mikroskopische Bild von diesem Gesteine entspricht vollkommen 
dem Spilit, wie es bei Rosenbusch beschrieben wird. Die Plagioklast dieser Spülte scheinen sich dem An de sin 
zu nähern, da Schnitte, welche nahe senkrecht auf a stehen, eine 
Auslöschung von 11 — 16*^ haben und diejenigen auf 7 gegen 33^ 
Winzige Körner von Ilmenit sind nicht selten. In den Mandeln 
habe ich nur Kalzit, der auch in übrigen Teilen des Gesteines ver- 
breitet ist, gefunden. 

Am östlichen Ende des Diabasvorkommens oberhalb Marija 
Bistrica, bei Laz, unter den stark zersetzten Eruptivgesteinen ganz 
nahe an der Fahrstrasse, habe ich einen Diabas gefunden, der in 
seinem spilitischen Aussehen dem beschriebenen von Bistra sehr 
ähnlich ist. Winzige schmale Plagioklasleisten und darunter seltene, 
etwas breitere Individuen, liegen meist in allen Richtungen, ordnen 
sich auch hie und da in divergent7Strahlige Gruppen. Sie liegen alle 
in fasrigen Chlorit, in dem wir erst bei grösserer Vergrösserung eine 
Unzahl von Körner und lang nadeiförmigen, quergegliederten Kri- 
stallen von Augit bemerken. Im Chlorit sehen wir noch winzige, aus- 
gezackte Nädelchen von einem Eisenmineral. 

Dichte mit Mandeln erfüllte Diabase findet man auch an den 
peripherischen Rändern des Massivs wie z. B. bei Kraljev vrh. 
Bei Bistra go r nj a oberhalb des dichten, spilitischen Diabas, fin- 
det man Übergangsformen, in denen bei steigender Korngrösse immer 
mehr die ophitische Struktur zum Vorschein kommt. 

Die mittel- bis grobkörnigen Diabase des Agramer Ge- 
birges finden wir an den unteren Teilen der Querrücken und in da- 
zwiscsen liegenden Tälern von Bistra gornja angefangen im Bache 
Sarna und Bistra potok (oberhalb Kraljev vrh), in dem Bache 
Pronjak und Vidak (Pronjak mündet in den Vidak), und endlich 
im Bache Javorje und Rijeka, die nach ihrem Zusammenflusse 
bei Stubica gornja unter dem Namen Rijeka erscheinen. Diese 
Verbreitung deckt sich nicht mit derjenigen in der geologischen Karte 
von Gorjan o vic, hingege.n in den „Erläuterungen" sagt Koch 
kurz, „dass der Diabas zu finden ist in den höheren Partien des 
Nordabhanges in der Nähe der Gabbrogänge, dann zwischen 
Hum und Laz, und zuletzt bei der Burgruine Zelina". Ich niuss 
gleich hier erwähnen, dass in den selben „Erläuterungen" einigemal 
von Gabbrogängen gesprochen wird, obwohl weder Koch noch 
jemand anderer diese Gänge weder gesehen noch beschrieben hat. 
Wenn in mit Humus bedecktem Boden ein Stück Gabbro gefunden 
wird so darf man nicht gleich von einem Gabbrogang sprechen. 

Diabase, die Koch gesehen hat, waren stark zersetzt. Die Py- 
roxene und Plagioklase waren unkenntlich und metamorphosirt, nur 
werden Eisenkies, Magnetit und Ilmenit erkannt. In den Tälern von 
Sarna, Bistra, Pronjak, Vidak, Rijeka und Javorje habe ich überall 
grosse Massen von grauen und frischem Diabas gefunden und nur 
an den dazwischen liegenden Rücken waren die Gesteine ein wenig 
verwittert. 

Die Diabase führen hier Augit, Plagioklas und Ilmenit 
als primäre Bestandteile. Sie sind mittel bis grobkörnig und haben 
eine ausgesprochene Diabasstruktur, nur werden die zerschnittenen 
Formen vom Augit bei wachsenden Korn immer seltener. Die por- 
phirische Struktur, wie ich sie an einzelnen Punkten getroffen habe, besteht darin, dass der grösste Teil der Plagioklase und Augite eine 
etwas feinkörnige Diabasstruktur bildet, in welcher wie in einer 
Grundmasse grössere Plagioklase und Augite liegen. Hier sammeln 
sich gewöhnlich Augite in Häufchen an. 

Die Plagioklase sind frisch oder durch Verwitterung mehr 
oder weniger getrübt. Die Lichtbrechung ist immer grösser als die 
des Balsams. Nach den optischen Eigenschaften stellt sich der Pla- 
gioklas näher dem Andesin als dem Labradorit, indem die Schnitte, 
welche senkrecht auf a stehen, eine Auslöschung von 19 — 20*^' zeigen. 

Augit ist von schwach rötlichbrauner oder gelbbrauner Farbe, 
aber auch ganz farblos. Gewöhnlich sind die Augite bei porphirisch 
ausgebildeten Diabas in der ersten Generation farblos, während die 
der zweiten Generation leicht rötlich erscheinen. Bei gut ausgebil- 
deter Form kann, man neben Prisma die beiden Pinakoide beobach- 
ten. Zwillinge nach (010) sind nicht selten. Der Axenwinkel wurde 
mit Schraubenmikrometerokular zu 2 V = 60*^ und 62" gemessen. . 

Als Umwandlungsprodukte sieht man hier meist Chlorit und 
Kalzit, und im Chlorit liegen winzige Knäulchen von Epidot. Der 
Chlorit selbst ist schwach grün, hat schwache Doppelbrechung und 
gehört dem Penoin an. 

Bei manchen Diabasen (Vidak) wandelt sich der Augit, meist 
von der Peripherie an, in Amphibol um. Der neugebildete Amphibol 
ist meist kompakt, selten faserig, und zeigt einen deutlichen Pleo- 
chroismus in gelbbrauner (nach c) und senkrecht dazu in grünlicher 
Farbe. Neben Amphibol sieht man immer etwas Chlorit. 

II meni t ist ein ständiger Bestandteil unserer Gesteine und er- 
scheint in unregelmässigen oder in kammförmig zerschnittenen Formen. 
Bei beginnender Zersetzung des Gesteines wandelt er sich an den 
Rändern in die bekannte weissgraue Substanz um. 

Apatit erscheint äusserst selten und dann in langen Säulen. 

Als sekundäre Bestandteile haben wir schon erwähnt Kalzit, 
Chlorit, Amphibol und seltenen Epidot, müssen aber noch 
Quarz anführen, der in manchen Gesteinen einzelne Hohlräume ausfüllt. 

Was die chemische Zusammensetzung anbelangt, so zeigen die 
Diabase des Agramer Gebirges eine Übereinstimmung mit den Dia- 
basen anderer Fundorte. Die ausgeführten Analysen (E. Rosmanith) 
stammen von Vidak potok (I) und Rijeka" potok (II). 

1. 


II. 


Si 0.. . . 


. . 49-99 


49-51 


Ti o; . 


. . 0-45 


0-46 


AI, 0, . . 


. . 14-79 


14-49 


Fe, 0, . . 


. . 5-.35 


6-48 


Fe . . 


. . 7-24 


5-83 


Ca . . 


. . 10-36 


9-99 


Mg . 


. . 6-99 


6-14 


Na. . 


2-65 


4-26 


Giühverlus 


t . . 2-58 


2-81 . 100-40'V, 99-97"',, 

Das Alter der Diabase des Agramer Gebirges wird von Gor- 
janovic als paläozoisch angenommen. Am nördlichen Abhänge des 
Gebirges, im Bereiche der Diabase, ist durch Bewaldung ein Einblick 
in den Bau des Gebirges schwer zu erreichen, doch sieht man im 6 

Bistra-Bach, im Sarna und im Vidak oberhalb des Diabases Ton- 
schiefer und es scheint, dass die Diabase jünger sind als die Ton- 
schiefer. 

Olivingabbro. 

Am südlichen Abhänge des Agramer Gebirges habe ich an vielen 
Punkten herumliegende Stücke von einem grogkörnigen aus Horn- 
blende und Feldspat bestehenden Gesteine gefunden. Alles zeigte 
klar, dass das Gestein in stark verändertem Zustande vorlag, dessen 
primäre Natur erst zu ermitteln wäre. Nach langem Suchen gelang es 
mir im (östlichen) Bach „Bistra" (oberhalb von Kraljev vrh) unter den 
vielen Rollstücken ein ziemlich frisches Gestein zu finden, das sich 
als Olivingabbro erwies. In der beginnenden Zersetzung dieses 
Gesteines konnte man deutlich sehen, dass alle diese herumliegenden 
Stücke durch Umwandlung aus Olivingabbro entstanden sind. An- 
stehenden Olivingabbro habe ich jedoch nirgends getroffen. 
Koch hat (1. c. pg. 11 u. 52) Qabbro in der Nähe von Grünschiefer 
und in der „mittleren Aufbruchszone" desselben getroffen. Er erwähnt 
speciell einen mächtigen Gabbrogang im Quellgebiete des Bistra- 
baches (nördlich von der Sljeme Spitze), dann im Zlatoka-Bach unter- 
halb Drenova, und beide Vorkommnisse hat Gorja novic in der 
geologischen Karte des Agramer Gebirges eingetragen. Das erste 
Vorkommen habe ich nicht gefunden, da dort nur Grünschiefer zu 
treffen sind und aus der mikroskopischen Beschreibung kann man 
nicht ersehen, um welches Gestein es sich hier handelt, im „Z la- 
to ka"-Bach (es soll „Zaluka" heissen, den nur unter diesem Na- 
men ist es bekannt) habe ich nur Geschiebe von Gabbro getroffen. 
In der geologischen Karte des Agramer Gebirges ist noch ein Gabbro- 
Vorkommen herum um die Kapelle Sv. Jakob eingetragen, obwohl 
dort kein Gabbro vorkommt. 

Das relativ frische Gestein, welches ich im östlichen Bistra- 
Bach gefunden habe, ist ein dunkelgraues, zähes, grobkörniges Ge- 
stein an dem wir emige glänzende Feldspatleisten erkennen. Das 
Gestein ist ein Olivingabbro, in dem wir u. d. M. von primären 
Bestandteilen Feldspat, monoklinen und rhombischen Pyroxen 
und Olivin erkennen. 

Feldspat ist immer als Pagioklas zu erkennen, obwohl die 
Zwillingslamellen durch Verwitterung stark verschwommen erscheinen, 
so dass man selten optische Bestimmungen durchführen kann. An 
einem Durchschnitte konnte man konstatiren, dass er senkrecht auf a 
stand und dass er eine Auslöschungsschiefe von 30" zeigte. Im Pla- 
gioklas findet man immer einzelne dunkle Flecke von verschiedener 
Grösse (bis 0-5 mm) zerstreit, und an diesen Flecken ist der Pla- 
gioklas auch dann zu erkennen, wenn er durch eingewanderte, farb- 
lose Hornblende unerkenntlich geworden ist. Diese Flecke bestehen 
aus angehäuften Körnchen eines Minerals mit deutlicher Doppel- 
brechung, deren Höhe man wegen der Kleinheit der Individuen nicht 
beurteilen kann. Manchmal erscheint das Mineral in radial fasriger 
Struktur, so dass man an einen Zeolit oder Prechnit denken muss. 
— Im Plagioklas finden sich oft als Einschluss grössere Kristalle von 
rhombischen oder monoklinen Pyroxen. Mo no kl i ne und rhombische Pyroxene erscheinen im 
Gesteine unter den Bestandteilen am häufigsten. 

Monokline Pyroxene erscheinen in breiteren farblosen 
Individuen und besitzen stärkere Doppelbrechung als die rhombi- 
schen Pyroxene. Sie sind am Rande mit farblosen kleinfasrigen 
Amphibol umschlossen. Diese Umrandung ist nicht nur an den Rand 
beschränkt, sie dringt durch alle Sprünge in den Pyroxen hinein, 
und überall, wo die Umwandlung fortgeschritten ist, sieht man ein- 
gestreuten Staub von einem Eisenmineral, welches sich bei der Um- 
wandlung des Pyroxen in farblosen Amphibol ausgeschieden hat, 
ähnlich der Bildung von Magnetit bei der Umwandlung des eisen- 
haltigen Olivins in Serpentin. 

Rhombischer Pyroxen erscheint beinahe immer in länge- 
ren prismatischen Formen mit guter, manchmal feiner Spaltbarkeit 
nach dem Prisma, wozu sich oft noch unregelmässige Quersprünge 
gesellen. Sehr schwacher Pleochroismus in grünlicher und rötlicher 
Farbe ist nur sehr selten und bei genauer Beobachtung zu sehen, 
sonnst farblos. Der Charakter der Doppelbrechung ist -j- . Die Um- 
wandlung in farblose Hornblende ist mehr vorgeschritten als beim 
monokinen Pyroxen. Am Rande ist der Saum von einer breiteren 
Hornblende vorhanden und ebensolche farblose Blätter dringen längst 
der Spaltbarkeit tief hinein. Im Bereiche dieser Umwandlung sieht 
man auch hier eine Menge von schwarzem Staub von ausgeschie- 
denem Eisenmineral. 

Oliv in ist im Gesteine reichlich vorhanden. Sein optischer 
Charakter ist -t. Unregelmässige Sprünge sind mit Eisenerz erfüllt 
und im Laufe der weiteren Umwandlung bildet sich nicht Serpentin, 
sondern farbloser Amphibol, der sich in Form von feinschuppigem 
Agregat nicht nur von aussen an Olivin anlehnt, sondern auch durch 
Sprünge hineindringt. Als Einschluss im Olivin finden sich Körner 
von rhombischen und monoklinen Pyroxen. 

Durch Umwandlung von Olivin, rhombischen und monoklinen 
Pyroxen, bildet der dazwischen liegende farblose Amphibol eine 
breite Zone, so dass die unveränderten Reste von Olivin und Py- 
roxen wie in einer Basis schwimmen. Wo in dieser Basis graue 
Flecke erscheinen, da erkennt man im polarisirten Licht das Vorhan- 
densein von dazwischen liegenden Plagioklas. Der neugebildete Am- 
phibol ist meist farblos und nur selten sind dessen Blätter leicht 
grünlich. An einem rhombischen Pyroxen war der neugebildete Am- 
phibol leicht braungelb. Von dem selben Handstück wurden mehrere 
Dünnschliffe hergestellt und zwar von verschiedenen Stellen zwischen 
der Oberfläche und dem Innern. In allen wurde derselbe Gang der 
Umwandlung beobachtet und der Grad derselben war deutlich ein 
anderer, ein Beweis, dass wir es hier nicht mit dem Pro- 
dukte einer Dinamo metamorphose zu tun haben. 

Eine Analyse von diesem Gabbro (Dr. VI. Njegovan) gab 
folgendes Resultat: 8 

Si O, 47-94 

Al.Ö; 4-43 

Fe.O; 4-83 

FeÖ 615 

TiO. . . Spur 

MnO Spur 

Ca O 7-20 

MgO 18-74 

K,0 0-95 

Na.C) 3-09 

Glühverlust 6-25 

99-5S ' „ 

Im Dünnschliff von einem änderen Handstück aus der nächsten 
Umgebung sieht man, wie die Umwandlung weiter fortgeschritten ist. 
Olivin ist aus dem Gestein ganz verschwunden und an seiner Stelle 
findet man eine Anhäufung von konzentrisch gelagerten winzigen 
Blättchen von farblosen Amphibol, und hier sieht man schwarze Erz- 
körner in Schnüren, wie sie in den ursprünglichen Sprüngen des 
Olivins gelegen sind. Der monokline Pyroxen ist auch in Am- 
phibol umgewandelt, nur sind hier einzelne kleine Partien von ur- 
sprünglichem Pyroxen verblieben. Der neugebildete Amphibol ist mehr 
oder weniger gefärbt und manchmal deutlich pleochroitisch (a =^ 
blassgelb, ß = grünlichgelb, 7 = blaugrün). Der rhombische Py- 
roxen ist nicht mehr zu finden und seine Umwandlungsprodukte 
schwer zu erkennen. Manchmal sieht man gedrungene und querge- 
gliederte Amphibole, meist in lichter Farbe, die an rhombische Py- 
roxene hinweisen, in allen diesen Umwandlungsprodukten sieht man 
unregelmässig zerstreute Eisenerzkörner. Fei d spat erscheint hier in 
grossen Kristallen, an denen man noch Zwillinge nach dem Albit-, Pe- 
riklin- und Karlsbadergesetz erkennen kann. Nach den optischen 
Eigenschaften gehört er der Bytownitreihe an. Die früher erwähnten 
Flecke im Feldspat werden immer imdeutlicher, indem sich in die 
Trübung neue Zersetzungsprodukte hinein drängen. Bei starker Ver- 
grösserung sehen wir, dass die Trübung jetzt aus winzigen Körnchen 
und Säulen besteht, für welche man nach der Lichtbrechung sagen 
möchte, dass sie dem Epidot und Zoisit angehören. 

Hier im Bistra Bache, wie auch in allen Bächen bis Bistra gor- 
nja, findet man oft Rollstücke von metamorphosirtem Gabbro in ver- 
schiedener Höhe bis zum Gebirgskamm. Alle diese Fundorte liegeri 
an der nördlichen Seite des Gebirges. Nur an der östlichen Hälfte 
sind einige Punkte mit Gabbro an der Südseite gelegen. Alle diese 
Stücke sehen sich sehr ähnlich und fallen leicht in die Augen. Es 
sind das graugrüne Gesteine mit grossen weissen Flecken. U. d. M. 
finden wir als Bestandteile Feldspat, Amphibol und manchmal Ei- 
senerz. Die Feldspate sind durch Trübung weiss undurchsichtig. 
Der grösste Teil vom Amphibol besteht meist aus kompakten Indi- 
viduen von gelbgrüner Farbe mit deutlichem Pleochroismus (a ^ gelb, 
ß --^ bräunlichgrün, 7 -^ ß). Sehr selten finden sich im Amphibol Reste 
von farblosen monoklinen Pyroxen. Manche rundliche Anhäufungen 
von etwas lichteren und kleineren Amphibol deuten auf Olivin hin. 
Das manchmal vorkommende Eisenerz ist immer in grösseren un- 
regelmässigen Körnern entwickelt; es ist selten als Ilmenit zu erkennen. 9 LherzoHt. Im Agramer ^Gebirge habe ich Serpentin zuerst bei Moravće, 
in der Gegend „Čergari" genannt, gefunden.') Das Gestein wurde 
hier in vollkommen metamorphosirtem Zustande in Rollstücken in 
der Gesellschaft mit Amphiboiiten getroffen. Im östlichen Teile des 
Agramer Gebirges wurde ein zweites Vorkommen von Serpentin, und 
zwar bei Orešje gornje von Gorjanović-) gefunden. In der 
geologischen Karte von Agram hat Gorjanović ein weiteres Ser- 
pentinvorkommen an der Nordseite der östlichen Gebirgshälfte (nörd- 
lich von der Kote 1020 m) eingetragen, erwähnt es aber in den Er- 
läuterungen der Karte nicht. Ich habe das Gestein iiicht gefunden. 
Im Bereiche dieses Vorkommens hat Dr. F. Tucan in letzter Zeit 
im Bistra Bache, wo ich den früher beschriebenen. Olivin-Gabbro 
getroffen habe, Serpentin auch als Geschiebe gefunden. 

Die Serpentine von Moravče und Bistra erscheinen nur als 
Geschiebe, während das Gestein von Orešje in anstehenden Felsen 
vorkommt. Das Vorkommen bei Orešje hat Gorjanović als Ge- 
rolle angesprochen und als oligozäne Strandbiidung angesehen. Der 
Serpentin ist hier nach Gorjanović „in Gestalt verschieden grosser 
Gerolle mit roteisensteinschüssigen Gesteinen" in ein grobes Kon- 
glomerat verbunden. Das Konglomerat ist „durch schmutzigweisse 
lamellenartige Gänge von Metaxit durchzogen". — Links von der 
Strasse von Orešje donje gegen Orešje gornje erscheint 
ein eiifige Meter hoher Serpentinfelsen, der durch eine Unzahl von 
Adern, welche meist dem Meerschaum angehören,'^) durchsetzt ist. 
Der Serpentinfelsen ist in einzelnen Teilen je nach der Verwitterung 
verschieden gefärbt. Ein zweiter Serpentinfelsen findet sich weiter 
an der Strasse im Wassergraben. 

Hiermit im Zusammenhange will ich Gorjanović's Meinung 
über die genetische Natur und Alter der Agramer Serpentine er- 
wähnen. Er sagt, dass der Serpentin „offenbar von olivinreichen Ge- 
steinen — vieleicht dem Gabbro — herrührt, obwohl er auch mit 
den Gesteinen der Diabasreihe in Zusammenhang stehen dürfte. Das 
geologische Alter der Serpentine des Agramer Gebirges ist demnach 
wohl ein hohes und mit dem der Grünschiefer zusammenfallendes 
oder auch jüngeres, inwiefern man sie als Zersetzungsprodukt der 
jüngeren olivinfürenden Diabase ansprechen könnte". 

Der Serpentin des A. G. gehört in dieselbe Gruppe, aus der 
auch die Serpentine der Kalnička gora, Fruška gora und der Ser- 
pentinzone des nördlichen Bosnien stammen. Es sind das Lherzolite, 
die in unverändertem Zustande aus Olivin, monoklinen und rhom- 
bischen Pyroxen nebst Picotit bestehen. Die Rollstücke von Mo- 
ravče sind vollkommen in Serpentin umgewandelt, während ähnliche 
Stücke aus dem Bistra Bache und diejenigen von Orešje nur an der 
äussersten Oberfläche aus Serpentin bestehen. Im Innern ist das Ge- 
stein frisch und erweist sich als Lherzolit. Es ist das eine all- 
gemeine Erscheinung, die ich- in ganz Bosnien an den Potresi u Hrvatskoj. Rad jug. akad. Knj. 122. Zagreb,. 1895. 
-) Geologische Übersichtskarte. Agram, 1908. 

^) F. Tucan: Über einen MeerscTiaum aus dem Agramer Gebirge. Zental- 
blatt f. Min., Geologie u. Pal. Stuttgart, 1915. H. 3. 10 

Serpentinen gefunden habe, dass nämlich dort das an- 
stehende Gestein der bosnischen Serpentinzone nicht 
aus Serpentin sondern aus Lherzolit besteht, an dem 
nur die äussere Kruste in Serpentin umgewandelt ist. 
Im Lherzolit von Orešje ist Olivin meist gut erhalten und 
zeigt die gewöhnliche Mikrostruktur mit wenig Eisenerzpartikelchen. 
Optisch ist er -^, der Axenwmkel beinahe 90". — Der rhombi- 
sche Pyroxen gehört dem Bronzit, dessen Axenwinkel gegen 
90" erreicht. Der mono kl ine Pyroxen ist seltener, unterscheidet 
sich durch grössere Lichtbrechung, wird oft, wie auch der -rhombi- 
sche, faserig. — Picotit ist manchmal bräunlich durchscheinend. — 
Der Lherzolit aus dem Bistra Bache ist diesem vollkommen 
ähnlich. Im Serpentin von Moravče ist Olivin beinahe ganz in 
Faserserpentin umgewandelt und die beiden Pyroxene in Bastit über- 
gangen. 

Amphibolite. 

In der bosnischen Serpentinzone sind Olivingabbro und Lher- 
zolit die hauptsächlichsten Gesteine und als drittes Glied treten dort 
Amphibolite auf. Die Amphibolite stehen dort nie im Zusammenhange 
mit dem Gabbro, sie sind immer in Lherzoliten eingelagert, mit denen 
sie durch Übergänge verbunden erscheinen, wie ich das in meiner 
Arbeit „Über kristali. Gesteine der bosnischen Serpentinzone" be- 
schrieben und nachgewiesen habe. Und nun kommen im A'gramer 
Gegirge (wie auch im Kalnik) Amphibolite vor und zwar nur in Ge- 
sellschaft von Lherzolit bei Moravče (Čergari, Waldgebiet Cerina). 
Hier nämlich findet man in den Wasserrinnen eine Menge von Roll- 
stücken von Serpentin und Amphibolit. 

Die Amphibolite von Moravče führen meist Pyroxen, sind aber 
auch frei davon. Der pyroxenfreie Amphibolit besteht aus 
Amphibol, Feldspat, Titanit und Epidot. Amphibol erscheint in 
unregelmässigen, kompakten Individuen und ist stark pleochroitisch 
in gelbgrüner (a), bräunlichgrüner (ß) und blaugrüner Farbe. Er scheint 
vollkommen frisch zu sein, obwohl er oft zerbrochen ist. Feldspat 
ist mit einem weissen Verwitterungsprodukt ganz erfüllt. Titanit 
ist meist in unregelmässigen Körnern in grosser Menge vorhanden. 
In denselben sieht man oft ein eingeschlossenes Eisenerz. 2 V wurde 
mit Schraubenmikrometerokular auf 29" gemessen. Dispersion stark, 
s > V. Zersprungene Teile von Amphibol und Feldspat sind verkittet 
durch ein farbloses Mineral, so dass das ganze Gestein wie durch- 
adert erscheint. Zwischen gekreuzten Nikols zerfallen diese Adern in 
grössere und kleinere Körner von Feldspat. Dieser Feldspat ist meist 
vollkommen wasserklar. Nur grössere Individuen zeigen Zwillings- 
lamellen, a' und ß' ist immer kleiner als // von Kanadabalsam; opt. 
Charakter ist -1-. Bei Schnitten senkrecht auf a war die Auslöschung 
gegen 18*', während in den Schnitten sekrecht auf 7 war dieselbe 
gegen die Spaltrisse von P 16". Demnach gehört dieser Feldspat in 
den Adern dem AI bit. Zwischen Albit erscheinen manchmal Amphi- 
bolblätter, welche dem im Gestein liegenden vollkommen ähnlich sind. 
Im Albit selbst und dazwischen erscheinen manchmal grünlich gelbe 
Körner von Epidot. 11 

In einem weiteren Handstück fand ich ausser ähnlichen Amphi- 
bol und Feldspat einige Körner von Granat, welcher stark klori- 
tisirt war. Ausserdem war hier wenig Titanit, viel Rutil in Kör- 
nern und dicken Säulen, und dann Ilmenit, der sich in eine An- 
häufung von Rutil metamorphosirt. 

Pyroxenaniphibolite sind hier viel häufiger zu treffen. In 
ihrem äusseren Aussehen und ihrer Zusammensetzung sind sie den 
pyroxenfreien Amphiboliten sehr ähnlich. Sie bestehen aus Amphibon 
Pyroxen, Feldspat, Ilmenit, Titanit und Rutil. — Amphibol ist meist 
in grösseren unregelmässigen Individuen entwickelt. Pleochroismus 
stark, a = graugelb, ß == braungelb, 7 = ß, nur ist 7 etwas dunkler. 
Pyroxen ist immer in etwas kleineren Individuen entwickelt. Meist 
farblos, oder kaum bemerkbar grünlich. Oft finden wir ihn mit Am- 
phibol verwachsen: in manchem Pyroxen finden wir parallel einge- 
lagerte Amphibolblätter und in manchem Amphibol wieder begegnen 
wir quer eindringenden Pyroxen. — Feldspat ist auch hier weiss 
getrübt und nur äusserst selten kann man sie durch Zwillingslamellen 
als Plagioklase erkennen. Einer ungenauen optischen Bestimmung 
nach scheint hier Labrador vorhanden zu sein. — Titanit erscheint 
meist in Amphibol, seltener in Pyroxen eingeschlossen, und zwar in 
rundlichen oder länglichen Körnern von blassgelber Farbe, an denen 
man manchmal Zwillinge deutlich sehen kann. — Ilmenit ist häufig 
und ist immer am Rand in Titanit umgewandelt. — Rutil habe ich 
nur in einem Pyroxenamphibolite getroffen. Die Spalten des Ge- 
steines sind auch hier mit Feldspat (Albit) erfüllt. 

Grünschiefer. 

Das wichtigste, interessanteste und verbreitetste Gestein des 
Agramer Gebirges bilden die Grünschiefer. Es sind dies die Diorite 
von Vukotinović und Dioritschiefer von Fötterle, die ich spä- 
ter als Grünschiefer bestimmte. Die Verbreitung der Grünschiefer hat 
Gorianović in der geologischen Übersichtskarte nur in grossen 
Zügen durchgeführt. In den Erläuterungen zu derselben schreibt F. 
Koch über Grünschiefer folgendes: 

„Man kann unter dem Namen Grünschiefer bereits mikrosko- 
pisch verschiedene Gesteinsarten erkennen. Man findet hier alle Über- 
gänge von körnigen bis vollkommen schiefrigen Gesteinen von dunkel 
bis hellgrüner Farbe. Auch die mineralische Zusammensetzung ist 
verschieden. In manchen Grünschiefern kommt neben Amphibol auch 
Augit vor, jedoch scheint die Regel zu sein, dass hier Augitschiefer 
(Diabasschiefer) und Amphibolschiefer (Dioritschiefer) selbstständig 
entwickelt sind. Die ersteren führen nebst Augit noch Plagioklas, 
Orthoklas, etwas sekundären Quarz und Kalzit, Titaneisen, Pyrit und 
Leukoxen und manchmal Titanit. — Diese Schiefer kommen haupt- 
sächlich in der nähe von Gabbrogesteinen vor, oder man findet die- 
selben in den mittleren Aufbruchzonen des Grünschieferkomplexes. 
Sie sind immer körnig und von schwach ausgeprägter Schieferung. 
Die Amphibolschiefer sind auch manchmal körnig und bestehen 
hauptsächlich aus lauchgrüner gemeiner Hornblende, Feldspat, Kalzit, 
Quarz, Titaneisen, Ilmenit, Pyrit, selten Haematit. In allen Grün- 
schiefern kommt als ständiger Gemengteil noch Epidot und Chlorit 12 

vor. In manchen findet man noch Rutil, zumeist als Einschluss im 
Feldspat. Einen grossen Teil dieser Grünschiefer könnte man als 
Chlorit-, bezüglich Epidotschiefer benennen, weil oft die Stelle des 
gänzlich umwandelten Augit, resp. Amphibol von sekundären Chlorit 
oder Epidot eingenommen ist"* 

Meine Beobachtungen kann ich folgenderweise zusammenstellen: 
Die Grünschiefer des Agrainer Gebirges sind durchwegs schiefrige 
Gesteine. Nur hie und da ist die Hornblende in etwas grösseren In- 
dividuen entwickelt, oder es tritt etwas deutlicher aus dem Gemenge 
der Feldspat hervor, aber auch diese Ausnahmen ändern das schief- 
rige Aussehen des Gesteines nirgends. Nach der Beschreibung vori 
Koch kann man nicht ersehen ob und in welchem Zusammenhange 
die körnige Struktur der Grünschiefer mit dem Vorkommen von Augit 
steht, und anderseits wenn wir vor Augen halten, dass die Verbrei- 
tung von Augit nur an einen Punkt im Gebirge gebunden ist, so 
muss man eher an eine Verwechslung mit Epidot denken, der auch 
das schiefrige Aussehen nicht begünstigt. Die augitführenden Grün- 
schiefer sind deutlich schiefrig und körnige Gesteine, die ich im 
Gebirge gesehen habe, gehören nicht zu den Grünschiefern, wenn sie 
au'h denselben ein wenig ähnlich sind. Was die anderen Gemeng- 
teile, welche Koch anführt, anbelangt, so will ich hier nur auf meine 
Beobachtungen hinweisen. 

Die Grünschiefer bilden grosse ununteibrochene Massen auf der 
Nord- und Südseite über den Gebi/gskamm zwischen den Linien 
Mikulić — Bistra gornja und Ču čerj e - Stu bi ca gornja^ 
hie und da etwas gegen Osten und Westen vorgreifend. In diesem 
ganzen Gebiet finden wir nicht allzu selten kleinere und grössere 
Lagen von Tonschiefer, manchmal mit Grünschiefer wechsellagernd, 
besonders gegen Norden und Süden, wo die ersten vorhersehend 
werden. 

Die. Grünschiefer sind meist von gelbgrüner Farbe mit geringen 
Abstufungen in lichteren und dunkleren Tönen, je nach dem Vor- 
herrschen der einzelnen Mineralien. A'lit Ausnahme einer einzigen 
Lokalität bestehen die Grünschieft;r in Wesentlichem aus Feldspat, 
Amphibol, Chlorit, Epidot und Kalzit. Feldspat ist immer 
vorhanden, ebenso fehlt nie Epidot, während Amphibol und 
Chlorit in abwechselnder Menge vorhanden sind, so dass der eine 
oder andere, wenn auch selten, fehlen kann. In einzelnen Gesteinen 
finden wir etwas Titanit, Magnetit; äusserst selten Biotit und 
Quarz. 

Feldspat ist ein nie fehlender Bestandteil der Grünschiefer 
und ist in seiner Menge meist geringen Schwankungen unterworfen. 
Meist sind die Feldspate in winzigen Körnern von unregelmässiger 
Form entwickelt und nur an einigen Lokalitäten (Kraljičin zdenac; 
Pusti dol) erscheinen neben winzigen Formen auch grössere Indi- 
viduen eingestreut. Der grösste Teil der Feldspate kommt in ein- 
fachen Kristallen vor. Zwillinge sind immer selten und schwer in 
dem feikörnigen Gemenge zu unterscheiden. Einfache und verzwil- 
lingte Formen /eigen gleiche Lichtbrechung, und gehören dem A 1- 
bite. Bei beiden ist ot' und y.'>>. «'^Is an Balsam, und wenn ein ge- 
ringer Unterschied Vorhanden ist, so ist dann immer a'v^. und 7' =^ 13 

Baisam. Bei Zwillingen mit nahe symetrischer Auslöschung wurde 
gemessen: 7": 8'. 11": 14", 11'^: 15", 14^': 18". Im Schliife mit einer 
Auslöschung 14^': 18" wurde in beiden Individuen der Austritt von a 
beinahe senkrecht im Gesichtsfelde gesehen. In anderen ähnlichen 
Schliffen mit senkrechtem Austritt von 7 war die Auslöschung gegen 
P -= \2^, 13^ 18^' bis 20". Aus allem diesem folgt, dass hier Albit 
vorhanden ist. Der Albit ist vollkommen frisch und klar,, und falls 
er keine Einschlüsse führt, so ist er nur im konvergenten Licht vom 
Quarz zu unterscheiden. Gewöhnlich sind aber kleinere Albitindivi- 
duen davon frei, während grössere Individuen meist voll von den- 
selben erscheinen. Unter den Einschlüssen erkennt man Körner von 
Kalzit. Manchmal wird die Hornblende so gross, dass man ihre 
stenglige Natur, basale Spaltbarkeit und Pleochroismus in blauer und 
grüner Farbe unterscheiden kann. Kalzit erscheint nur in kalzit- 
führenden Grünschiefern, und da sind die Albite (Bliznec) voll von 
in Reihen angeordneten Kalzitflecken. 

Hornblende ist in den Grünschiefern meist ein vorherrschen- 
der Bestandteil, doch finden sich Gesteine, in denen sie zurücktritt 
oder auch ganz fehlen kann, ohne dass sich das äussere Aussehen 
der Gesteine ändert. In der Anordnung sehen wir immer, dass die 
Hornblendeindividuen meist in der Richtung der Schichtung gelagert 
erscheinen. Die meist dicht gedrängte und auch büschelförmig an- 
gehäufte Hornblende erscheint entweder aktinolitartig in Form von 
feineren oder etwas breiteren Fasern oder in Form von schmalen 
Blättchen. Die ersten sind immer durch Sprünge quer gegliedert, 
während die breiteren Individuen prismatische Spaltbarkeit besitzen. 
In der Farbe ist die Hornblende meist lichtgrün, auch graugrün und 
ist von dem sie begleitenden Chlorit durch den Pleochroismus zu 
unterscheiden. Nach v ist sie blaugrün, nach [i lichtgrün und nach a 
meist gelblichgrün, auch farblos. Die Auslöschungsschiefe c : v = 
18"— 19'\ 

Chlorit ist in Farbe und Erscheinung ein der Hornblende 
ähnlicher Begleiter. Chlorit erscheint in winzigen Blättchen für sich 
oder mit Hornblende, dieselbe umfassend oder verdrängend. Von 
Hornblende ist Chlorit nur durch Pleochroismus und schwache Licht- 
brechung leicht zu unterscheiden und zeigt die Eigenschaften von 
Pennin. Blättchen ohne Pleochroismus bleiben zwischen + N immer 
dunkel, während Querschnitte parallele Auslöschung zeigen, schwache 
Doppelbrechung und Pleochroismus in bläulich grüner (0) und gel- 
ber (c) Farbe. Die feinsten Blättchen von Hornblende, welche manch- 
mal im Chlorit eingelagert vorkommen, kann man immer durch stär- 
kere Doppelbrechung leicht erkennen. Die primäre Natur des Chlorites 
gegenüber der Hornblende ist nicht nur wahrscheinlich, sondern auch 
oft deutlich zu sehen, indem die äusserst feinen Hornblendefasern 
im Chlorit herumliegen, oder Chlorit nicht nur die Hornblende um- 
randet sondern auch in sie eindringt. 

Epidot ist ein beständiger Gemengteil der Grünschiefer und 
erscheint meist in grösserer Menge. Grössere Körner sind meist un- 
regelmässig, selten säulenförmig nach b ausgezogen. Sie sind orange- 
gelh, grünlichgelb bis blassgelb, während die kleineren Körner immer 
heller bis farblos erscheinen. Manchmal sind die grösseren Indivi- 14 

duen umrandet mit einer Zone von Klinozoisit. Hohe Doppelbre- 
chung, opt. — , sehr selten Zwillinge nach T. 

In allen Praeparaten von frischem Gestein finden wir einzelne 
weisse Flecke von einem äusserst feinen Mineralagregat, der 
äusserlich dem Umwandlungsprodukt von llmenit sehr ähnlich ist. 
Diese Ähnhchkeit wird dadurch noch grösser, dass man oft im In- 
nern dieser Flecke ganz unregelmässige kleinere schwarze Partien 
sieht. In einem Falle (Bistranski potok oberhalb Kraljev vrh) konnte 
man im Innern eines weissen Fleckes Magnetit mit anhängendem 
Haematit konstatiren. Aber in den meisten Fällen bestehen diese 
schwarzen Teile nicht aus Magnetit und man musste unwillkürlich 
an llmenit und Leukoxen denken. Um in dieser Hinsicht ins Reine 
zu kommen, wurden aus zwei Praeparaten diese Flecke herausprae- 
parirt und an ihnen mikrochemische Reaktionen mit Kalisulphit und 
Wasserstoffsuperoxyd durchgeführt, und zwar jedesmal mit negativen 
Resultat. Die übrigen Teile des Gesteines gaben oft eine deutliche 
r/-Reaktion, Ja sie oft seltene und winzige Titanite führen. 

An den Rändern dieser weissen Flecke sieht man, dass die- 
selben aus Körnern bestehen, indem sie hier etwas grösser sind. Sie 
erscheinen hier farblos oder licht gelb und im polarisirten Licht sieht 
man immer deutlicher, dass wir es hier mit Epidot zu tun haben. Es 
wird somit wahrscheinlich, dass diese weissen Flecke aus einer un- 
endlich feinen Anhäufung von Epidot bestehen, und dass die schwar- 
zen Partien in ihnen aus einer nichtmetallischen aber für Licht ganz 
undurchlässigen Materie bestehen. Wo Magnetit vorhanden ist, da 
verrät er sich meist durch Umwandlung in Haematit. Wenn man 
auch beim ersten Anblick an llmenit denken muss, so kann man bei 
näherer Betrachtung nie die oft charakteristischen Umwandlungspro- 
dukte des llmenit finden. Epidot erscheint im Gestein in allen mö- 
glichen Grössen, auch in winzigen Körnern, und somit ist es leicht 
zu denken, dass diese Flecke dem Epidot angehören. 

Kalzit ist ein häufiger Bestandteil der Grünschiefer, ist jedoch 
nicht allgemein verbreitet. Meist erscheint er in grösserer Menge, 
wird auch sehr selten, verschwindet manchmal plötzlich, ohne dass 
dabei eine Veränderung im äusseren Aussehen des Gesteines zu be- 
merken ist. Er erscheint entweder gleichmässig zerstreut, oder pa- 
rallel der Schieferung in Reihen angeordnet. Im letzten Falle sind 
die Körner meist in derselben Richtung ausgezogen. Sehr selten fin- 
det man im Kalzit eingelagerte Körnchen von Epidot, oder noch 
seltener (Markuševački potok) unregelmässige Körner von Feldspat. 

Tita nit kommt in den Grünschiefern in wechselnder Menge 
vor und erscheint meist in unendlich winzigen unregelmässigen Körn- 
chen, so jdass er nicht immer deutlich zu sehen und erkennen ist. 
In vielen Fällen wo seine Anwesenheit nicht sicher zu konstatiren 
ist, wo man ihn nur vermuten kann, und wo er vorkommt, da findet 
man immer eine grössere Menge von Chlorit, so dass es scheint, 
als ob er an Chlorit gebunden wäre. Äusserst selten finden wir ihn 
in Hornblende oder Feldspat, meist erscheint er im Chlorit zerstreut. 
Somit ist er am häufigsten in Gesteinen, welche nur aus Chlorit und 
Feldspat bestehen, also keine^ Hornblende führen, wie sie z. B. an 
einigen Punkten oberhalb von Kraljičin zdenac zu treffen sind. 15 

— Die Körnchen von Titanit erreichen meist eine Grösse von 001 
bis 0'03 mm. In Form sind sie meist rundlich, selten weckenförmig 
zugespitzt. Sie sind grau oder gelblich, haben eine rauhe Oberfläche, 
und an günstig gelegenen reineren Körnchen kann man den Austritt 
einer positiven Bisektrix mit kleinen Axenwinkel und oft eine deut- 
liche Dispersion s^v beobachten. 

Biotit. in einem Grünschiefer aus Kraljevečki potok ober- 
halb Šestine habe ich einige Blättchen von Biotit gefunden. Das 
Gestein zeigt das gewöhnliche Bild eines Grünschiefers mit Chlorit, 
wenig Hornblende, Albit, Kalzit, Epidot und einigen Haematitblättchen. 
In diesem Gemenge sind nur vereinzelte kleine Biotite eingelagert. 
Sie sind nach Spaltbarkeit und Pleochroismus (gelb und dunkelbraun) 
deutlich zu erkennen. Sie messen etwas über O'l mm. In einem zwei- 
ten Gestein (Bach Bliznec gegen Kozji hrbat) von ähnlicher 
Zusammensetzung, aber ohne Hornblende, erscheint Biotit in bedeu- 
tender Menge. In Form von unregelmässigen Fetzen und Säulchen 
von etwa 0*05 mm, an denen man hie und da basale Spaltrisse sehen 
kann, vertritt er die Hornblende vollkommen, indem er in Verbin- 
dung mit Chlorit verwachsen vorkommt und büschelförmig in Feld- 
spat hineindringt und nur durch Farbe und Pleochroismus von Horn- 
blende zu unterscheiden ist. Bei der äusserst dichten Zusammensetzung 
des Schiefers, kann die Anwesenheit von Biotit nur bei starker Ver- 
grösserung gesehen werden ; makroskopisch ist er nicht zu beo- 
bachten, während bei kleiner Vergrösserung Biotit als kleine braune 
Flecke erscheint. 

Quarz ist Gestein äusserst selten zu treffen. Ich habe ihn in 
einigen Praeparaten (Bliznec, Kraljičin zdenac. Pusti dol) 
gefunden und nur in einzelnen Körnern neben Albit, von dem er im 
konvergenten Licht deutlich zu erkennen war. 

Magnetit. In vielen Dünnschliffen der Grünschiefer erscheinen 
grössere unregelmässige Körner, die an den Rändern in Haematit 
oder Limonit umgewandelt sind. Ebenso findet man in den früher 
erwähnten weissen Flecken einzelne Eisenerzkörner mit zentraler oder 
seitlicher Lage und an ihnen sind oft Umwandlungen in Haematit zu 
treffen. Im Tale von Bliznec und von Pusti dol finden wir einige 
Grünschiefer, welche eine bedeutendere Menge von Magnetit führen, 
so dass wir auch mit freiem Auge die Magnetitkörner sehen können. 
Im Dünnschliff sehen wir den Magnetit in unregelmässigen Körnern, 
selten in Oktaedern, in der Grösse von O'Ol bis 002 mm. Er ist hier 
gleichmässig im Praeparat verteilt, nur fehlt er in Kalzitzügen. Um- 
wandlung in Haematit ist nicht häufig. .Mit dem Magnet ist er leicht 
herauszuziehen, und in Salzsäure leicht löslich. Aus einem solchen 
fein zerriebenen Material wurde Magnetit mit Magnet herausgezogen 
und von Dr. Tucan ^) gefunden: 

Unlöslich .... 3-97 

FeoO; 66-89 

FeO 30-05 100-91' ') F. Tucan: Prilog kemijskom poznavanju ruda u Hrvatskoj. Nastavni 
vjesnik, 1915, p. 55. 16 Der chemische Bestand der Grünschiefer ist nur kleinen Schwan- 
kungen unterworfen, wie es die drei Folgenden Analysen (von E. 
j^osmanith) bewiesen: 

I II. 111. 

Siü, . . . 

TiO, . . . 

AI , Ö . . . . 
Fe: 6,... 

FeO . . . 

MnO . . . 

CaO . . . 

MgO . . . 

S . . . . 

Na.O . . . 

KÖ . . . 

H",0 . . . 

CO 48-40 


47-46 


44-98 


0-22 


6-21 


1-32 


12-12 


12-39 


11-45 


9-42 


5-21 


5-33 


8-60 


9-21 


930 


Sp. 


0-11 


0-61 


0-09 


10-00 


10-67 


7-28 


3-93 


9-94 


— 


Sp 


125 


3-28 


4-71 


5-26 


Sp. 


Sp. 


Sp. 


3-48 


1-51 


2-16 


0-70 


5-22 


4-26 99-59"/o 99-96";, 99-53" „ 

Die unter I. angeführte Analyse stammt vom Grünschiefer aus 
,,B istra potok" gegen Kraljev vrh. Das Gestein besteht aus 
grünlicher, auch blaugrüner Hornblende, Chlorit (Pennin), Albit, sel- 
tenen Epidot, noch seltener Kalzit und äusserst winzigen Titanit. Die 
weissen Flecke, in denen das eingelagerte Eisenerz oft in Haematit 
übergeht, wurden zweimal auf Ti untersucht und jedesmal mit ne- 
■gativem Resuhate. — Die Analyse II. stammt vom Grünschiefer aus 
dem Bach „Kralj evecki potok" bei Šestine. Das Gestein be- 
steht -aus vorherrschenden Chlorit, etwas fein fasriger Hornblende, 
viel Kalzit, Epidot, Albit und einigen Biotitblättchen. — im Grün- 
schiefer dessen Analyse unter 111. angegeben wird, und der aus dem Bach 
„Bliznec" stammt, finden wir als Bestandteile Albit, fasrige Horn- 
blende, Chlorit, Epidot, Kalzit und Titanit nebst einer grösseren 
Menge von Magnetit und darunter auch etwas Pyrit. Hier wie auch 
in allen übrigen Praeparaten findet man immer die erwähnten weissen 
Flecke, von denen ich glaube, dass sie aus Epidot bestehen. Im Gebiete der Grünschiefer auf der Südseite des Gebirges, und 
zwar am halben Wege von Medvedgrad gegen Sveti Jakob, 
sieht man auf linker Seite der Fahrstrasse einen Fusssteig, der uns 
nach einigen Schritten zu einer Quelle führt. Die Quelle heist „Mljec- 
nica". Die ganze Umgebung besteht aus Grünschiefer, wenn wir 
aber das Gestein in der nächsten Umgebung von Mlječnica näher 
betrachten, so werden wir in dem lichtgrünlichen Grünschiefer ein- 
zelne dunklere Flecke sehen. U. d. M. sehen wir, dass die Flecke 
aus Augit bestehen, und dass ausser Augit noch Albit, Hornblende, 
Epidot, etwas Chlorit und noch weniger Biotit als Bestandteile des 
Gesteines vorhanden sind. Die .chemische Analyse (Dr. VI. Njego- 
van) ergab folgendes Resultat:. Si O-,- 
TiO, . 
AI, O, 
Fe". Ö 
Fe"() . 47-24 
0-38 

1601 
9-00 
3-39 17 CaO 9-61 

MgO 7-12 

Na.O 3-75 

K,Ö 0-74 

Glühverlust . . . 3'15 100-39'V„ 

Dem äusseren Aussehen nach zeigt das Gestein keinen auf- 
fallenden Unterschied gegenüber den übrigen Grünschiefern des Ge- 
birges, und wie wir nun sehen besteht auch eine grosse Ähnlichkeit 
mit denselben im chemischen Bestand. Nur das mikroskopische Bild 
ist nicht das gleiche. Auch die übrigen Grünschiefer des Gebirges 
zeigen nicht immer dieselben Bestandteile und in derselben Anord- 
nung. Die Feldspate sind dort meist feinkörnig, selten sind sie dort 
in grösseren säulenförmigen Individuen und hie und da zerbrochen, 
während sie hier meist gross, säulenförmig und zerbrochen sind. In 
der Verteilung zeigen die Feldspate, wie auch die übrigen Bestand- 
teile, eine grosse Ungleichmässigkeit. Oft sind die Feldspate domi- 
nirend, beinahe alleinherrschend. Die Pyroxene sind in einigen Teilen 
äusserst selten und vollkommen fehlend, während sie in anderen 
Partien des Gesteines in grosser Menge vorkommen. Ebenso er- 
scheinen auch die übrigen Bestandteile, Hornblende und Epidot, in 
ungleichmässiger Verteilung zerstreut. 

Feldspat erscheint im Gestein in grösseren säulenförmigen 
Kristallen, seltener in Körnerform, und sehr oft in Zwillingen nach 
dem Albitgesetz. Die grösseren Individuen sind meist in einige Stücke 
zerbrochen. Oft sind die Kristalle voll winzigen Amphibolblättchen, 
Chlorit und Epidot. Der letztere erscheint meist in grösserer Menge 
in der Nähe der Sprünge, so dass man sieht, dass er durch die- 
selben in den Feldspat eingedrungen ist. Wo die Feldspate dicht 
gedrängt vorkommen, ist das gegenseitige Eindringen derselben nicht 
selten. In solchen Anhäufungen erscheint zwischen den Feldspatindi- 
viduen in geringer Menge Epidot und leicht giüner Chlorit. — An 
allen Feldspaten sieht man nach der Grösse der Lichtbrechung, nach 
der Auslöschungsschiefe an der Symetriezone, sowie an den Schnit- 
ten, die senkrecht auf a und y stehen, dass sie dem Albit gehören, 
was auch aus der Analyse zu erwarten war. 

Hornblende ist unter den Bestandteilen des Gesteines in 
bedeutender Menge vorhanden. Sie ist entweder farblos oder lieh 
grün und dann merklich pleochroitisch. Die langen dünnen Nadeln 
sind quer gegliedert. Doch solche alleinstehende Nadeln sind nicht 
häufig, meist drängen sie sich zu dichten Anhäufungen oder bilden 
breitere, einheitUche Kristalle mit prismatischer Spaltbarkeit. Dor wo 
Feldspat an Pyroxen grenzt, sehen wir farblose Hornblende wie sie 
vom Pyroxen in den Feldspat hineindringt. 

Pyroxen erscheint, wie wir schon früher bemerkten, in eini- 
gen Teilen des Gesteines in grösserer Menge, während er in anderen 
ganz fehlen kann. Er ist meist in Form von grösseren Individuen 
entwickelt. Nur selten ist er farblos, meist besitzt er eine dunkel rote 
Farbe mit geringem Pleochroismus. Optisch ist er -|-, der Axenwinkel 
beträgt gegen 60". — An den äusseren Rändern des Pyroxen finden 
wir an angrenzenden Feldspat Hornblendenadeln wie sie in densel- 

Glasnik hrv. prirodoslovnog društva. 2 18 

ben hineinwachsen, und wo um den Pyroxt-n kein Feldspat zu sehen 
ist, finden wir Hornblende in bedeutender jMenge, und in beiden 
Fällen ist die Entstehung der Hornblende aus Pyroxen höchst wahr- 
scheinlich. Sehr bemerkenswert und charakteristisch ist das gegen- 
seitige Verhältniss zwischen Feldspat und Pyroxen, wobei die Feld- 
spatkristalle (Albite) tief in den Pyroxen eindringen, und manchmal 
auch ganz eingeschlossen erscheinen. Ein Eindringen des Pyroxens 
in den Feldspat findet äusserst selten statt und dann in viel gerin- 
gerem Masse. — Um die unregelmässigen Sprünge von Pyroxen sieht 
man eine grössere Menge schwarzer Körnchen. Diese ausgeschie- 
denen Eisenerze deuten auf beginnende Metamorphose. 

Epidot ist in grösserer Menge vorhanden. Frist farblos oder 
gelblich, hat die Form von Körnern oder Säulen. An den Rändern 
geht er oft in Klinozoisit über. 

Biotit erscheint öfters in der Hornblende in Form von sehr 
kleinen unförmlichen Blättchen mit deutlichem Pleochroismus von 
licht gelblicher und gelbbrauner Farbe. Optisch negativ, der Axen- 
winkel sehr klein. 

Chi ori t kommt nur in geringer Menge vor. 

Weisse Flecke, die wir in übrigen Grünschiefern gesehen 
haben, kommen auch hier vor. An einigen Stellen im unteren Teile der Bäche |von Mikulic, 
Kraljevecki potok, Bliznec, bei Marija Sniježna. finden wir zwischen 
den Grünschiefern und den Tonschiefern schiefrige kristallini- 
sche Kalksteine mit dünnen Chloriteinlagen entwickelt. Weder 
die untere Grenze gegen den Grünschiefer noch die obere gegen den 
Tonschiefer war zu sehen noch zu beobachten, doch will ich die Ge- 
steine hier kurz erwähnen, da sie dem ersten schon wegen ihrer kri- 
stallinischen Beschaffenheit näher stehen. 

Die Gesteine bestehen hauptsächlich aus mittelkörnigen Kalzit, 
dessen Körner gewöhnlich in der Richtung der Schieferung etwas 
ausgezogen sind. In geringer Menge und unregelmässig zerstreut er- 
scheinen im Kalzit Körner von Albit und Quarz, während Chlo- 
rit und AA usko vit für sich dichte Lagen bilden. Nur sehr selten 
erscheinen einzelne grössere Muskovite inmitten der Kalzite. Wenn 
wir in Salzsäure Stücke von diesem Gesteine auflösen, so finden wir 
im Rückstand Quarz, Glimmer, Albit, Tur malin, Chlorit 
und Hornblende (?). 

Quarz erscheint hier entweder in unregelmässigen Körnern 
oder in zierlichen prismatischen Kristallen. Beide Formen führen eine 
grosse Menge von eingeschlossenen, rundlichen Kalzit, wobei nur 
die äusseren Ränder davon frei sind. Die Quarzkristalle messen: 
0015 X 003, 0065 X 012, 0045 X 0013 mm. 

Unter den Muskoviten finden wir oft äusserst scharfe und 
unregelmässige, aber auch ausgezogene Hexagone mit einem Axen- 
winkel von 2V = 43^ =30*^30'. An einigen farblosen Blättern wurde 
auch 2V = 0^ gefunden. 

Chlorit, den wir im Lösungsrückstand treffen, zeigt auch oft 
regelmässige hexagonale Konturen. Grasgrün, optisch positiv und 
einaxig. 19 

Albit erscheint in dünnen Tafeln nach der Fläche M. Hexa- 
gone mit den Flächen P, jc und m zeigen im konvergenten Licht 
den Austritt der positiven Bisektrix etwas excentrisch und eine Aus- 
löschung gegen P von etwa 15". Blätter nach P zeigen polysinten- 
tische Zwillinge mit symetrischer Auslöschung von 3 — 4^ An allen 
ist a' und '{ kleiner als bei Kanadabalsam, oder ist nur i = Kanada- 
balsam. Wenn die Tafeln etwas dicker sind so sieht man beim he- 
ben und sinken des Tubus ganz deutlich die Flächen von Prisma 
und Doma. Manche Albite führen Einschlüsse von Kalzit aber in ge- 
ringerer Menge* als Quarz. 

Ein leicht grünliches Mineral in der Grösse von 0*035 mm mit 
fasriger Streifung, von grosser Licht- und Doppelbrechung könnte 
der Hornblende angehören, obwohl die schiefe Auslöschung nicht 
deutlich war. 

T u r m a 1 i n ist in kleinen (0-025 X O'OT mm) Kristallen stetts vor- 
handen und leicht nach dem Pleochroismus (blassgelb-dunkeiblau, 
graubraun-schwarz, grau-dunkeltrüb) zu erkennen. 

Phyllite. 

An der Grenze der Grünschiefer ist, ausser den kristallinischen 
Kalken, noch eine Serie von Gesteinen zu finden. Es sind das die 
Phyllite, die analog den Kalken, in dem letzten Entwicklungsstadium' 
der Grünschiefer als eine mehr oder weniger lokale Bildung zu be- 
trachten wären. Die hieher gehörenden Gesteine erwähnt Gorjano- 
vrć (1. c. p. 4) als Glimmerschiefer (vornehmlich Talk gl im- 
merschiefer) und Phyllite. Von Ghmmerschiefer wird angege- 
ben, dass sie an den Rändern der Grünschiefer (z. B. unter Sv. Ja- 
kob, Sljeme, Brestovac, Njivica) erscheinen, während die 
Phyllite (Glanzschiefer) in typische Grünschiefer übergehen 
sollen. 

Die Phyllite habe ich an vielen Punkten des Gebirges ge- 
funden uns zwar immer im Bereiche der Grünschiefer, aber nur in 
einzelnen herumliegenden Stücken. Die Waldbedeckung des Gebirges 
gestattet nicht einen Einblick in den Bau des Gebirges und somit 
kann man nicht sagen, in welchem Zusammenhange die Phyllite mit 
den Grünschiefern stehen. Nur in der Umgebung von Sv. Jakob 
erscheinen Phyllite in Begleitung von Tonschiefer an Grünschiefer 
angelagert. An anderen Punkten ist ein offenbarer Zusammenhang 
mit Grünschiefer nicht zu konstatiren; im Waldboden sieht man nur 
das Vorkommen der Grünschiefer, so dass man nur vermuten kann, 
dass hier die selben Verhältnisse wie bei Sv. Jakob herrschen. 

Alle Phyllite des Agramer Gebirges sind als Quarzphyllite zu 
bezeichnen. Alle haben licht oder dunkelgraue Farbe und eine bes- 
sere oder schlechtere Schieferung, je nachdem sie mehr oder weni- 
ger Glimmer führen. 

Die PhyUite von Sv. Jakob sind lichtgraue quarzitische Ge- 
steine mit deuthcher Schieferung. Sie bestehen zum grössten Teil 
aus Quarz, wenig Kai i gl immer und unbedeutenden Mengen vorr 
Chlorit, Rutil, Zirkon und Turmalin, nebst einem Karbo- 
nat. Grobkörniger unregelmässiger und dazwischen liegender fein- 20 

körniger Quarz bildet den Hauptbestandteil des Gesteines. In diesem 
feinkörnigen Agregat mit Pflasterstruktur hat sich ein Gemenge von 
winzigen, sericitischen Muskovit eingelagert. In dieser Gesellschaft 
finden wir manchmal einzelne Blättchen von pleochroitischen Chlo- 
rit. Hier ist auch Rutil in grösserer oder geringerer Menge vor- 
handen in Form von unregelmässigen Körnern, in dünnen säulen- 
förmigen Kristallen, in herz- oder pfeifenförmigen Zwillingen. Tur- 
malin erscheint in schlanken, hemimorphen prismatischen Säulen 
mit basaler Spaltbarkeit, mit bedeutendem Pleochroismus (farblos- 
braun, blassgelb-bläulich, grünlich-schwarz). In Reihen angeordneter 
Limonit, in Körner- oder Oktaederform, scheint aus Magnetit ent- 
standen zu sein. In einigen Phylliten wurden einzelne Rhomboeder 
eines Karbonates gefunden. 

Oberhalb Stubica gornja habe ich am Hauptkamm einen 
Granatphyllit als Findling gefunden. Ausser Quarz, Sericit, 
Chi rit und Rutil finden wir als Bestandteile Granat und Feld- 
spat, und zwar in grösserer Menge. Die rundlichen oder hexago- 
nalen Körner von Granat sind schwach rötlich gefärbt und sind an 
den Rändern chloritisirt. Die Feldspate sind durch Zersetzung voll- 
kommen trübe geworden, so dass selten an ihnen polysintetische 
Zwillinge zu sehen sind. 

Auf demselben Gebirgskamm in westlicher Richtung gegen 
Sljeme wurde ein disthen-führender Quarzphyllit gefunden, 
der wesentlich den Phylliten von Sv. Jakov ähnlich ist. Das Ge- 
stein besteht hauptsächlich aus Quarz, dessen kleinere Körner kaum 
0'05 mm messen, während die dazwischen liegenden dreimal so gross 
sind. An Quarz drängen sich winzige Blättchen von Sericit und 
hie und da erscheinen ausserordentlich lange und schmale Blätter von 
Muskovit. An einem solchen Blatte wurde der Winkel 2V= 15*^ ge- 
messen. In diesem Quarzagregat erscheinen nur einige ziemlich breite 
Stengel von Disthen. Ziemlich schwache Doppelbrechung, gute 
Spaltbarkeit nach M, P und T, negative Doppelbrechung mit einer 
Auslöschungsschiefe von 29" sind deutlich zu sehen. Im Disthen fin- 
det sich eine bedeutende Menge von eingeschlossenen Rutil in 
nadeiförmigen Kristallen und Zwillingen nach beiden Gesetzen. Sonst 
kommt Rutil nur in der Nähe von Sericit vor. Hier wird manchmal 
auch Zirkon getroffen. Tur mal in erscheint entweder in kurzen 
oder breiten oder in lang prismatischen Kristallen. 

Alle übrigen Vorkommrisse von Phyllit sind denen von Sv. Ja- 
mehr oder weniger ähnlich. 

Schlussbemerkungen. 

Unter den kristallinischen Gesteinen des Agramer Gebirges 
nehmen Gabrogesteine und Lherzolite eine bemerkenswerte Stellung 
ein. Sie treten zwar meist als Findlinge im Gebirge auf, und doch 
scheint es sicher, dass sie hier eine grosse Rolle und Verbreitung 
im Baue des Gebirges besitzen mussten. Mit den Lherzoliten in Ge- 
sellschaft sind auch Amphibolite zu finden. Im Kalnik finden wir 
vollkommen änhliche Gabbro's, Lherzolile und Amphibolite, doch 21 

sind diese Gesteine auch hier nicht oft anstehend zu finden.^) In der 
Moslavačka gora erscheint Gabbro, aber Lherzolit und der sonst mit 
ihm verbundene Amphibolit wurde nicht gefunden.'-) In der Banovina 
sind in grosser Menge anstehende Lherzolite und in ihnen eingela- 
gerte Amphibolite entwickelt, während Gabbro nicht, zum Vorschein 
kommt.^) Alle diese Vorkommisse sind unter einander vollkommen 
indentisch. Gesteine dieser Gruppe sind aber auch ganz ähnlich de- 
nen, die wir in nächster Nähe im nördlichen Bosnien finden, nnd 
zwar in der sogenannten „bosnischen Serpentinzone", die sich von 
W aus Kroatien gegen O bis zur Drina hinzieht."^) Und diese Ge- 
steine in Kroatien sind nur als die Fortsetzung der bosnischen Ser- 
pentinzone zu betrachten. In der Arbeit über die Gesteine der bos- 
nischen Serpentinzone habe ich die Behauptung aufgestellt, dass die 
Amphibolite, Lherzolite und Gabbro's zu den kristallinischen Schie- 
fern zu stellen sind. Ich bin mir der schwierigen Lage bewusst, in 
die ich mich dadurch gesetzt habe. Es ist mehr als ein Wagniss in 
wissenschaftlicher Öffentlichkeit die Amphibolite nicht als Produkte 
der Metamorphose gelten zu lassen, und ebenso die Lherzolite und 
Gabbro ihnen gleich zu stellen. In allen wissenschaftlichen Ver- 
sammlungen und Kongressen hat man die Frage über die Entstehung 
der kristallinischen Schiefer offen gelassen, und doch wird in der 
ganzen Literatur die Frage so behandelt, als ob alle Schwierigkeiten 
gelöst wären. Die Entstehung der verschiedenen Arten der kristal- 
linischen Schiefer wird in den meisten Fällen mit einer Leichtigkeit 
und Sicherheit behandelt, die der Wissenschaft mehr schaden als 
nützen kann. 

Was unsere Gabbro, Lherzolite und Amphibolite aus dem Agra- 
mer Gebirge anbelangt, so muss ich nochmals betonen, dass diese 
Gesteine in jeder Beziehung vollkommen mit denen aus der bosni- 
schen Serpentinzone übereinstimmen. Ich habe damals hervorgehoben, 
dass die Gesteine der bosnischen Serpentinzone alle Eigenschaften 
der kristallinischen Schiefer besitzen mit Ausnahme des massigen 
Aussehen. Sie stimmen vollkommen und im wesentlichen mit Ge- 
steinen von anderen Fundorten überein, bei denen wir in der Lite- 
ratur eine ganze Menge von Eigenschaften begegnen, die dort als 
eine Ausnahme in Hinsicht ihrer angennommenen Eruptivnatur an- 
geführt und zu ihrer Erklärung neue Hypothesen zur Hilfe gebildet 
werden. 

Ausser dem massigen Aussehen hat man nirgends entsprechende 
Tuffe gefunden, ebenso hat man nie Durchbrüche durch jüngere Ge- 
steine, wie auch keine Erscheinungen der Kontaktmetamorphose an 
Nebengesteinen getroffen. Gesprochen wurde zwar mehrmals davon, 
aber zu beweisen nicht einmal versucht. Der Durchbruch von Ser^ ') Kišpatić M., Kristalinsko kamenje Kalnika. Rad jugslav. akad., Zagreb, 
1913. knj. 200, p. 161. 

-■) Kišpatić M., Kristalinicni trup Moslavačke gore. Rad jugoslav. akad., 
Zagreb, 1889, knj. 45. 

Kišpatić M., Nastavak bos. serp. zone u Hrv. Rad jugoslav. akad., 1899, 
knj. 139, p. 44. 

*) Kišpatić M., Kristalinsko kamenje serp. zone u Bosni, Rad, 1897, knj. 
153. — Die kristallinischen Gesteine d. bosn. Serpentinzone, Wissensch. Mitteil, 
aus Bosnien u. Herceg., Wien, 1900, VII. 22 

pentin und Gabbro bei Kostajnica in Bosnien ^) wurde als sekundäre 
Anhäufung von altem Gerolle erwiesen -). Die Amphibolite der bos- 
nischen Serpentinzone sind nie im Gabbro gelegen. Sie liegen immer 
in Serpentin, mit dem sie in petrographischer Hinsicht verbunden 
sind, so dass man an eine Spaltung von Lherzolitmagma denken 
muss. So stehen die Tatsachen in Bosnien und solange man nicht 
sichere Beweise für eine eruptive Natur dieser Gesteine in Bosnien 
gefunden hat, kann man auch ähnliche Gesteine des Agramer Ge- 
birges nicht für eruptiv halten. 

Das wichtigste und verbreitetste Gestein des Agramer Gebirges 
sind die Grünschiefer. Wenn wir die heutige Auffassung über die 
Entstehung der Grünschiefer vor Augen halten, so scheint es, dass 
wir einer leichten Frage gegenüber stehen. Im Agramer Gebirge sind 
die beiden Gesteinsarten, an die man die Entstehung der Grünschiefer 
knüpft, vorhanden. Im Bau des Gebirges scheint Gabbro am nächsten 
dem Schiefer entgegen zu stehen, denn es scheint, dass der Grün- 
schiefer über dem Gabbro liegt. In chemischer Zusammensetzung 
jedoch besteht im Af^-Gehalt solch ein Unterschied, dass an eine so 
grosse Änderung im chemischen Bestand nicht zu denken ist, wenn 
wir auch bei Seite lassen, dass man an darunter liegendem Gabbro 
irgendwelche Spur von ähnlicher Metamorphose finden müsste. In 
chemischer Beziehung sind aber die Grünschiefer und die vorkom- 
menden Diabase so einander ähnlich, dass man nicht so leicht an 
ein anderes Gestein als Diabas, aus dem die Grünschiefer des Agra- 
mer Gebirges entstanden sind, denken könnte. Man kann sehr leicht 
aus den Bestandteilen des Diabases nach den bekannten Methoden 
die neugebildeten Mineralien des Grünschiefers berechnen. Die Ent- 
stehung und Verbreitung von Kalzit unter den Verhältnissen der Di- 
namometamorphose, nehmen wir an, wird wohl nicht grosse Schwie- 
rigkeiten bereiten. Wenn wir aber die Sache näher betrachten, so 
scheint die Altersfrage mit dieser Auffassung nicht zu stimmen. 

Nach einer Auffassung scheinen die Grünschiefer älter zu sein 
als die Diabase. Da aber die Altersfrage nicht sicher bestimmt wer- 
den kann, so kann man auch die gegenseitige Meinung nicht kurz- 
weg abweisen. Da die Diabase im Gebirge an der Nordseite tief 
unttn liegen, und an ihnen nirgends eine Spur von Metamorphose 
zu sehen ist, so kann man auch an Tuffe denken, und diese Diabas- 
tuffe mussten in eine obere Tiefenstufe gelangen und die Metamor- 
phose durchmachen und dann wieder in die heutige Höhenlage ge- 
langen. Diese Wanderung müsste besonders an den nicht weiten 
Diabasen bedeutende Veränderungen hervorruffen, ohne an andere 
Gesteine zudenken. 

An der Südseite des Gebirges, zwischen Medvedgrad und Sv. 
Jakob, h'aben wir, wie erwähnt wurde, eine kleine Partie von pyro- 
xenführenden Grünschiefer gefunden. Hier könnte man den besten 
Beweis für Entstehung von Grünschiefer aus Diabas emporheben, 
da man die Pyroxene als Relikte aus dem Diabas ansprechen könnte. ■') Fr. Katzer: Geologischer Führer durch Bosnien u. Hercegovina, Sara- 
jevo, 1903, p. 102. 

-) M. Kišpatić: Angeblicher Durchbruch von Gabbro und Serpentin bei 
Kostajnica. Glasnik prirodoslovn. društva, Zagreb, 1916. 23 

Hier hat im Gestein die Umwandlung von Pyroxen in filzige Horn- 
blende kaum begonnen, während die Albite schon fertig vor uns 
liegen, ja sogar in sie dringen und oft in sie eingeschlossen sind. 
Wenn wir von den strukturellen Eigentümlichkeiten des Gesteines 
absehen, so können wir doch nicht daran glauben, dass wir eine 
Metamorphose eines Diabases vor uns haben, den eine Dinamo- 
metamorphose, welche die Feldspate von einer Zusammensetzung 
des Andesins vollkommen in einheitliche Albite überführt hat, und 
dass dabei die Pyroxene ganz unberührt geblieben sind. Albite und 
Pyroxene sind hier von gleichem Alter, können also nicht aus an- 
desinführenden Diabas des Agramer Gebirges stammen. Die Albiti- 
sirung des Plagioklases bei den tertiären Eruptivgesteinen von Java 
und ebenso die Entstehung der Albite in den Monzonitdiabasen sind 
nicht mit unseren Grünschiefern zu verwechseln. Die Grünschiefer 
des Agramer Gebirges sind also nicht durch einen dinamometamor- 
phen Process aus Diabas entstanden, ebenso nicht aus Gabbro. Wir 
haben also hier nur ein negatives Resultat. Altimetrijske studije. 

Dr. M. Šenoa. 

Kao člana zemaljskoga povjerenstva za nazivlje općina i pre- 
bivališta u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji zapala me zadaća, da 
svako prebivalište, koje bi došlo u pretres, na novoj specijalnoj karti 
nađem, slaže li se po položaju s onim, što je tražilo naselište ili 
općina. Na taj sam način, imajući pri ruci popis žiteljstva sa- 
stavljen od kr.' zemaljskoga statističkog ureda za g. 1900., rasporedao 
žiteljstvo već onda po gorskim sistemima. Kad je početkom g. 1915. 
izašao LXI1I. svezak publikacija kr. zem. statističkog ureda, u kojem 
je „popis žiteljstva od 31. XII. 1910. u kraljevinama Hrvatskoj i Sla- 
voniji", onda sam se dao iznova na taj dosta mučni posao. 

Za metodu služila mi je rasprava: Die Verteilung der städti- 
schen Bevölkerung Österreich-Ungarns nach der Höhenlage der Orte^ 
od K. Grissingera, tiskana u Mitteilungen der k. k. geographi- 
schen Gesellschaft in Wien XXXVII. (N. F. XII.) p. 150. sqq. — 
Grissinger uzima samo žiteljstvo Austro-Ugarske monarhije u na- 
selištima sa preko 2000 žitelja; on ističe, kako je Austro-Ugarska u 
toliko interesantna, što obuhvata tri različne grupe : Alpe sa Karpa- 
tima i Sudetima, onda veliku ugarsku nizinu i napokon na jugu Krš. 
On upozoruje nadalje na interesantni fakat, da najviša naselišta nisu 
nigda blizu kulminacijama svoga sistema. 

Nisam se ograničio samo na naselišta sa preko 2000 žitelja u 
ovoj radnji, jer bi to dalo za nas premalo i to nepouzdanoga mate- 
rijala prema cjelini. Zato sam uzeo sve žiteljstvo i sva naselišta. O 
grupama, koje navodi Grissinger, čini mi se, da bi se veoma 
lako dale prenijeti i u Hrvatsku i Slavoniju ovako: gore međurječja 
med Savom, Dravom i Dunavom su posljednji nastavci Alpa, dvije 
velike ravnine imamo u Posavini i u Podravini, a napokon veliki 
dio južne i zapadne visočine zaprema Krš. 

Opsegom je malena ali vrlo lijepa knjiga K. Hasserta: Die 
Städte, geographisch betrachtet. Leipzig 1907. (Aus Natur und Gei- 
steswelt. Bd. 165.). Ovdje je poglavito vrijedan odlomak: Die Höhen- 
lage der Siedlungen. 

Ime sam radnji uzeo po 0. Marin elli: La distribuzione alti- 
metrica della popolazione in Sicilia. (Estratto dalla Rivista geografica 
italiana, fasc. II. p. 11.), a znači odnose žiteljstva i naselišta prema 
visini i površini zemlje, u kojoj se oni nalaze. 

Prema tome uzeo sam tri veličine: površine pojedinih sistema, 
i to u pojedinim regijama (0—200 m, 200—500 m, 500—800 m. 25 

800—1200 m, 1200—1400 m, 1400—1700 m i preko 1700); onda su 
u istim regijama izbrojena naselišta (—1250 m), a napokon raspo- 
redano i izbrojeno je žiteljstvo u tim regijamaJ) 

Kombinovanjem tih triju veličina dobio sam ponajprije koliko 
kvadratnih kilometara dolazi na jedno naselište, onda koliki je rela- 
tivni broj žiteljstva u pojedinom sistemu, a na konac kako su na- 
stanjena naselišta, dakako sve u pojedinim regijama i sistemima. 
Dodao sam toj radnji komparaciju srednjih visina sistema, srednjih 
visina žiteljstva i srednjih visina naselišta. 

1. • 

Kakogod Hrvatska i Slavonija imaju dvije velike nizine, Posa- 
vinu i Podravinu, i dvije manje, Podunavlje i Pokuplje, ipak preteže 
na njoj površinom visočje. Računajući i humovite predjele, dakle 
ispod 200 m, visočju, ima ona 29.194 km- visočja, t. j. 68'6"',,, a na 
nizinu ostaje 13.339 km-, t. j. 31-4' „. 

Visočje Hrvatske i Slavonije dijelimo u tri skupine: južno i zapadno visočje 37-7'^/ 0/ visoka polja l'67o 

gorje međurječja 60*77o 

sve skupa čini, kako je spomenuto 68"6% čitave Hrvatske i Sla- 
vonije. • 

Označit ćemo, za lakše razumijevanje međe pojedinim siste- 
mima. Poštak i Kučina kosa pridruženi su Dinari, Resnik planina 
odijeljena je od ličkoga osrednjega gorja (Kamena gorica, Vrebačka 
staza), a kraj, koji ide parajelno Plješivici, Maloj i Velikoj Kapeli do 
Petrove gore, Pokuplja i Žumberka, uzimlje se kao terasa plitkoga 
krša-). — U međurječju Hrašćinsko je humlje uzeto kao jedan sistem, 
jer ne spada ni pod Kalnik ni pod Zagrebačku goru, ni pod Ivan- 
ščicu. Južni ogranci Kalnika i Bila protegnuti su do Lonje i Glogov- 
nice. Pakračka i Bijela gora priračunane su Psunju i Crnom vrhu, 
a kao posebni sistem uzeta je đakovačka praporna terasa. 

Poštak i Kučina Kosa zapremaju 222 km-; zapadna im je 
međa crta Neteka, Srb, Velika Popina i klanac Zrmanje, a istočna 
zemaljska granica prema Dalmaciji i Bosni. 

Velebit zaprema 2147 km-. Zapadna se međa podudara sa 
stočnom međom Podgorja (od prilike izohipsa 200 m), a od sv. 
Mandaljene zemaljska granica prema Dalmaciji do Zrmanje. Dalje 
teče međa ovako : Zrmanja, Mala i Velika Popina, Cerovačko sedlo, 
Ričica, Raduč, Kuklić, Počitelj, Divoselo, Trnovac, Smiljan i Donje 
Pazarišle, onda Klanac, Osik, Prvan, Perušić, Janjce, Lešče, Kostel- 
čevo selo i Švica. Onda zakreće međa na istok prema Otočcu, hvata 
se Gacke do Brloga, onda ide prema sjeverozapadu do Žute Lokve 
pa Jozefinskom cestom do granice Podgorja iznad Senja. 

') Radi kračine rabim I. za 0—200 m, II. za 200—500 m, III. za 500-800 m, 
IV. za 800-1200 m, V. za 1200—1400 m, VI. za 1400—1700 m i VII. preko 
1700 m. 

-) Gorjanović-Kramberger: Vijesti geološkoga povjerenstva. II. 26 

Resnik planina obuhvata 253 km-; međa ide od Gračaca 
do Ričice. od Ričice do Ploče, od Ploče do ispod Udbine, onda 
preko Klapavice u Bruvno i preko Tomingaja i Deringaja u (jračac. 

Piješ i vica zaprema 1297 km-; od Zavalja do Ličkoga Pe- 
trova sela upada istočna granica Plješivice u granicu krške terase, 
od Petrova sela do Vrela u granicu Male Kapele, od Vrela do De- 
beloga brda u granicu Osrednjega gorja, odavde do Udbine u među 
Krbave, a od Udbine do Velike Popine u među Resnika i Velebita. 
Od Popine ide granica preko Kupireva i Srba do Neteke, a onda 
je do Zavalja granicom zemaljska meda prema Bosni. 

Osrednje gorje (Vrebačka staza i Kamena gorica) zaprema 
1006 km-. Od Ploče do Drenova klanca je Ličko polje, od Drenova 
klanca do izvora Gacke je Velebit, odavle do Zalužnice Gacko polje, 
a do Vrela Mala Kapela međa. Od Vrela ide međa sredinom Kore- 
nice na Bilo polje i Debelo brdo, obilazi Krbavu pa ide preko Ud- 
bine na jugozapad do Ploče. 

Mala Kapela zaprema 715 km-. Granica je krška terasa, Ve- 
lika Kapela, Velebit i Gacko polje, a onda ide od Zalužnice preko 
Vrhovina. Babina potoka i Homoljca do Vrela, prelazi Korenički 
Vratnik, pa dolazi preko Priboja do Krške terase. 

Velika Kapela zaprema 1451 km-. Primorje, Gorski kotar i 
krška terasa ograđuju je sa sjevera, istojca i zapada, a južna je gra- 
nica Jozefinska cesta od Modruša do Senja. 

Podgorje obuhvata 84 km-. Granica je primorska cesta, a 
onda izohipsa od 200 m od prilike. 

Primorje zaprema 169 km-. Međa ide Rječinom do Oreho- 
vice. odanle na postaju bakarsku pa do Melnica iznad Hreljina, 
onda bridom visočine nad Vinodolom, istočno od Ledenica, pa se 
dokonča, uključivši Krmpote, kod Senja. 

Gorski kotar zaprema 1217 km-. Granica Gorskoga kotara 
upada u granicu Primorja do Hreljina, onda zakreće na Zlobin, ide 
sredinom Ličkoga polja dalje do Beloga sela, onda Lujzinskom ce- 
stom preko Delnica do sela Kupjaka, Karolinškom cestom do Vr- 
bovskoga, onda Lujzinskom do Severina n. K. Dalje je zemaljska 
granica prema Kranjskoj međom Gorskoga kotara. 

Terasa plitkoga krša zaprema 2443 km-. Sjeverna je gra- 
nica Kupa od ušća Korane do Severina, odanle Lujzinska cesta do 
Vrbovskoga, Dobra do Ogulina, onda Zagorje, Modruši, Blata, Ja- 
senica, Zaborski, Novakovića brod, Petrovo selo Ličko i Baljevac. 
Kod Zavalja hvata se političke granice, onda ide Koranom, Glinom, 
Rijekom, Radonjom i Koranom do Kupe. 

Slijedeća tabela (I.) pokazuje pregledno, koliko km- zaprema 
pojedini sistem u svem, a onda koliko svaka regija. 27 Tabela I. 1 m Sve u 
km- I. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


1 
VI. 


kni- 


km2 


km- 


km- 


km2 


km- ' VII. 

km- Poštak i Kučina kosa 
Velebit . . . 
Resnik . . . 
Plješivica . . 
Osrednje gorje 
Mala Kapela 
Velika Kapela 
Podgorje . - 
Primorje . . 
Gorski kotar 
Krška terasa 222 
2147 

253 
1297 
1006 

715 

1451 

84 

169 
1217 
2443 — 


22 


94 


77 


— 


121 


926 


614 


— 


— 


134 


117 


— 


26 


457 


568 


— 


— 


608 


380 


— 


30 


382 


297 104 
21 
63 

- I 210 
696 i 1623 656 1 539 63 
1<!6 382 
114 484 
10 28 

486 

2 

246 

18 

6 

151 138 1 

120 

13 1 — Sve 11004 865 2220 3753 2951 1075 137 U prvoj regiji leže samo Krška terasa, Primorje i Podgorje. U 
drugoj ima najviše spomenuta terasa, dok su drugi sistemi zastupani 
sa najviše '4. U trećoj regiji ima najviše Velebit sa 43*^,, onoga, što 
zaprema. Apsolutno manji broj, ali preko polovine svega, što za- 
prema, ima Osrednje gorje, a nešto manje od polovice Velika Ka- 
pela. U četvrtoj regiji ima Velebit još 22% od onoga, što zaprema, 
dok su drugi daleko za njim. U šestoj regiji ima na Velebitu preko 
5",^ njegove površine, dok drugi ne dosižu ni apsolutnoga broja od 
10 km-. Iznad 1700 m ima Velebit 3 km- kraj Babinoga vrha i Sve- 
toga Brda. Gacko polje zaprema 74 km-. Međa ide od Lešća preko 
Otočca na Drenov klanac, odanle preko Škara, Zalužnice i Gacki- 
noga izvora do Lešća. 

Ličko polje obuhvata 338 km-. Od Ričice do Drenova klanca, 
od ondje prema Širokoj Kuli, pa na jug prema Ostrvici i Jadovi, 
kreće međa preko Vrepca i Mogorića na Ploču i preko Lovinca u 
Ričicu. 

Krbava zaprema 79 km-. Sjeverna i zapadna međa od Debe- 
loga Brda do Udbine upada u među Osrednjega gorja. Istočna međa 
ide od Udbine preko Jošana i Pecana do Debeloga Brda držeći se 
podnožja Plješivice. 

Tabela II. Ime 


Sve u 
km^ 


I. II. 

km"'' km- 


III. 
km- 


Gacko polje 

Ličko polje 

Krbava 


74 

338 

79 
69 5 

- 338 

- 79 


Sve . . . 


491 


— 69 422 

1 


1 
1 28 

Po skrižaljci (II.) je jasno, da nadmašni dio polja spada u III.. 
regiju, dok tek neko 12" Vj od čitave površine polja pripada u II. re- 
giju. Nije uzet obzir na mala polja '), jer se ta nalaze većinom li 
sredini velikih gorskih masiva, a ne na njihovoj razmeđi, kao što- 
spomenuta. 

Maceljska gora broji 3))3 km-. Na sjeverozapadu granicom: 
oj je od Dubrave na Dravi do Lupinjaka zemaljska međa prema 
Štajerskoj. Od Lupinjaka ide međa cestom, što vodi u Gjurmanec 
pa graniči s Kostelskom gorom. Onda ide sedlom kod Gornjega Je- 
senja, kod sela Bednje hvata se potoka Bednje, pa ide njim, dok 
ovaj ne zakreće na jugoistok, napokon prelazi sedlo kod Cerja- 
Nebojse, pa pokraj Maruševca i Vinice do Dubrave. 

Toplička gora zaprema 194 km^ Od Cerja-Tužnoga do Lud- 
brega ide međa podnožjem same gore a na jugu joj je međa Bednja. 

Ivanščica zaprema 600 km-. Od Jesenja do Novoga Marofa 
međaši s Topličkom gorom, dalje je međom cesta, što dijeli Bednju 
od Lonje kod Madžareva, onda sedlo izmed Lonje i Krapine kod 
Kamene gorice; dalje je međom rijeka Krapina do svoga sastavka 
s Krapinicom, onda Krapinica do Jesenja. 

Kalnik i njegovi južni ogranci zapremaju 1014 km-. Međa ide 
od Ludbrega do Koprivnice podnožjem Kalnika, a odavle potokom 
Koprivnicom do sedla Lepavine, onda Oslavicom i Glogovnicom dO' 
blizu Vrbovca, pa dalje na zapadu do Lojnice; odanle je međa Kal- 
niku Lonja i Bednja. 

Hrašćinsko humlje zaprema 119 km-. Zapadna mu je međa 
dolina Krapine od Konščine do izvora, onda cesta do Lonje kod 
Kamene gorice, a onda rijeka Lonja do mjesta Polonje. Južna i jugo- 
zapadna međa ide potokom Moravčakom do Gornjega Orešja, pa 
preko Jertovca na Krapinu. 

Zagrebačka gora zaprema 828 km'-. Na sjeveru graniči 
s Ivanščicom i Hrašćinskim humljem, a južna ide od Lojnice preko 
Sesveta kroz grad Zagreb do sastavka Save s Krapinom. 

Kostelska gora ima 628 km-. Ona međaši na sjeveru s Ma- 
celjskom gorom, a Sutla, Sava, Krapina i Krapinica zatvaraju je sa 
zapada, juga i istoka. 

Žumberak i Samoborska gora zapremaju 722 km-. Istočna 
granica ide od kranjske međe preko Samobora. Sv. Nedjelje do Ra- 
kova potoka, onda sedlom kod Horvata mimo Zdenčinu do Kupinca,. 
odanle udara u velikom luku prema Jastrebarskom i postaji Draganić, 
pa zakreće prema sjeverozapadu, gdje se kod Ozlja hvata Kupe;, 
dalje je međa Kupa i zemaljska granica prema Kranjskoj sve do 
Bregane. 

Vukomeričke gorice zapremaju 714 km-. Zapadna granica 
vodi niže Rakova Potoka sedlom do Kupinca, pa preko Pisarovine 
na Kupu kod Graca, onda Kupom do Mošćenice. Odavle vodi prema 
sjeverozapadu preko Lekenika, Mracina, Lukavca do Rakova Potoka. ') Franić Dr.: Orometrija Ličko-Krbavskoga i gornjo-hrvatskoga visočja. 
(Nastavni vijesnik. II.) 29 

Petrova gora ima 1133 km-. Sjeverna, istočna i južna joj je 
granica Kupa i Glina pa sedlo od Gornje Gline na Rijeku pa Ra- 
donju i Koranu. 

Zrinjska gora zaprema 1742 km-. Od Mošćenice do Dubice 
ide granica uz zemaljsku cestu, onda zemaljska granica prema Bosni 
sve do Gline, onda Glina do ušća u Kupu i Kupa do Mošćenice. 

Moslavačka gora zaprema 1228 km ■^. Sjeverna i zapadna 
međa udara u među Bila; južna meda drži se željezničke pruge do 
Banove Jaruge, a dalje ide na sjever Ilovom do Malih Zdenaca. 

Bilo i ogranci njegovi imaju 1596 km-. Zapadna meda ide od 
Koprivnice potokom Koprivnicom, Oslavicom i Glogovnicom do 
Donje Obreške, onda na postaju Prečec, pa nešto na sjever^ para- 
lelno sa željeznicom do Križa, gdje dolazi Čazma sa sjevera. Čazma 
je južnom medom sve do Pavlovca, onda ide potokom Grbavcem 
pa kod Malih Zdenaca na Ilovu, Rijeku, ovom do Gjulavesi, onda 
Krivajom na Breznicu kod Suhopolja, a onda uz podravsku zemaljsku 
cestu do Koprivnice. 

Psunj obasiže 799 km-. Južna mu granica ide od Banove Ja- 
ruge preko Kraljeve Velike nešto na jugoistok uz Novsku, Rajić, 
Okučane, onda skreće u malom luku na Medare i Novu Gradišku, 
potokom Rešetaricom uz Baćindol do sedla na Bilom Brigu, od 
onud Orljavicom do Brestovca, Orljavom do njezina izvora, sedlom 
kod Buča pa dolinom Pakre do Banove Jaruge. 

Crveni vrh zaprema 1365 km-. Međa mu je od Banove Ja- 
ruge Pakra do Buča, Orljava do Kamenskoga, Brzaja do sedla Zve- 
ceva onda Voćinska do Mikleuša, odanle ide cestom do Suhopolja, 
& dalje upada međa u među Bila i Moslavačke gore. 

Papuk i Krndija zapremaju 1261 km-. Zapadna im je meda 
od Pleternice Orljava, od Kamenskoga do Mikleuša međaše s Crnim 
vrhom, od Mikleuša ide međa na Bare, a odanle do Našica, pa Je- 
lovim potokom do postaje Male Londžice, a onda Londžom do sa- 
stavka s Orljavom. 

Požeška gora ima 361 km-. Međa prema sjeveru i istoku je 
Rešetarica, Orljavica i Orljava do Lužana, a onda zemaljska cesta 
do Nove Gradiške. 

Dilj zaprema 633 km-. Od Orljave kod Lužana ide međa na 
istok, držeći se gore do Zadubravja, onda okreće u oštrom luku 
prema Klokočeviku, dalje se i opet drži do Novih Perkovaca obronka 
gorskoga. Onda polazi uz Breznicu do sedla kod Slobodne Vlasti, 
pa dalje Londžom i Orljavom. 

Krstovi zapremaju 486 km-. Od Novih Perkovaca do Našica 
graniče s Diljem i Krndijom, od Našica ide granica ravno do Bra- 
ćevaca i onda potokom Kašnicom do Novih Perkovaca. 

Đakovština ima 318 km'-. Od Novih Perkovaca do Bračevaca 
međaši s Krstovima, odanle ide preko Gorjana i Semeljaca na Jar- 
minu, onda preko Mikanovaca na Nove Perkovce. 30 Fruška gora zaprema sa Kalakačcni 1625 km-. Sjeverna gra- 
nica ide od Mohova do Surduka Dunavom. Od Mohova ide preko 
Bapske na Šid, onda uz željeznicu do Mitrovice, pa na Rumu, Bešku^ 
Krčedin, Novi Slankamen do Surduka. 

Tabela III. I m Sve 
u km I. II. i III. IV. 

u km- u km- i u km- u km^ Macelj gora 

Toplička gora 

Ivanščica 

Kalnik 

Hrašćinsko humlje 

Zagrebačka gora 

Kostelska gora . . ^ 

Samoborska gor.i i Žumberak 

Vukomeričke gorice 

Petrova gora 

Zrinjska gora 

Moslavačka gora 

Bilo 

Psunj . . . 

Crni vrh 

Papuk i Krndija 

Požeška gora 

Dilj 

Krstovi 

Đakovština 

Fruška gora 333 


16 


312 


5 


194 


82 


112 


— 


6G0 


161 


391 


43 


1014 


640 


368 


6 


119 


80 


39 


— 


828 


383 


383 


52 


628 


355 


272 


1 


722 


170 


346 


170 


714 


674 


40 


— . 


1133 


836 


296 


1 


1742 


882 


832 


28 


1228 


1099 


129 


— 


1596 


1212 


384 


— 


799 


824 


416 


138 


1365 


807 


433 


120 


1261 


558 


506 


189 


361 


136 


217 


8 


633 


383 


250 

486 


394 


92 


— 


318 


318 


— 


— 


1625 


1243 


380 


2 10 
36 3 
5 

8 Sve 17699 10671 6198 763 67 Po apsolutnim brojevima (III.) najveća je Zrinjska gora a naj- 
manje Hrašćinsko humlje. Prvu regiju najmanje zaprema Maceljska 
gora, a najviše Bilo, od koga gotovo % spadaju amo. U II. regiji 
najmanje ima Hrašćinsko humlje, tek Vs svoje površine, dok najviše 
zaprema Zrinjska gora, koja ima Vo u prvoj a ' ., u drugoj regiji. 
Osam sistema ne seže u III. regiju; Kostelska gora i Petrova gora 
imaju tek 1 km- u toj regiji, dok Papuk i Krndija imaju najviše, t. j. 
15*^,0 svoje površine. Samo šest sjstema siže u IV. regiju. Od ovih 
imaju najviše Samoborska gora i Žumberak, t. j. 5".v, svoje površine. Posavina raspada se na tri dijela, koji imaju svi 7636 km-, 
pa zapremaju 57-2 *^/o čitavoga nizozemlja. — Gornja Posa- 
vina zaprema 3307 km-, t. j. 43-3% čitave Posavine. Sjeverna se 
međa sudara sa međama Kostelske i Zagrebačke gore, Kalnika i Bila, 
Moslavačke gore, Psunja, Požeške gore i Dilja. Granica joj je na 
istoku crta, što spaja Brod sa Varošem. — Srednja Posavina 
zaprema 2924 km-, t. j. 38-4 "^ čitave Posavine; međaši sa Diljem, 31 Đakovštinom i Fruškom gorom, koja kod AMtrovice ide do Save. — 
Donja Posavina zaprema 1405 km-, t. j. 18"3Vo čitave Posavine. 
Graniči sa Fruškom gorom i Donjim Podunavljem. 

Podravina zaprema 3324 km ^ ili ravno Vi svega nizozemlja. 
Crta od Graca do Struga na Dravi dijeli je na dvoje. — Gornja 
Podravina, koja zaprema 1080 km-, t. j. 32-5*^0 čitave Podravine, 
međaši s Maceljskom i Topličkom gorom, Kalnikom i Bilom. — 
Donja Podravina zaprema 2244 km^ t. j. 67*5% cijele Podravine, 
a međaši s Bilom, Crnim vrhom, Papukom, Đakovštinom i Donjim 
Podunavljem. 

Pokuplje ima 385 km-, samo 
međaši sa Vukomeričkim goricama. Kupom 

Podunavlje zaprema 1996 km^ t. j. 14-9% čitavoga nizo- 
zemlja, a raspada se na dva, Fruškom gorom sasma odijeljena dijela. 

— Gornje Podunavlje i zapadni ogranci Fruške gore zapremaju 
1143km-, t. j. 57 3 "n čitavoga Podunavlja. Južna međa donje Po- 
dravine, sjeverna međa Đakovštine pa Fruške gore graniče s njom. 

— Donje Podunavlje zaprema 853 km-, t. j. 42*7 "^ čitavoga 
Podunavlja. Od Surduka do Zemuna granica mu je Dunav, a na sje- 
veru i na zapadu graniči sa Fruškom gorom i Donjom Posavinom. 2-9 V, čitavoga nizozemlja, a 
Samoborskom srorom. Čitavo visočje Hrvatske i Slavonije ima u I. regiji 39-5 'V„ u II. 
regiji 28-87o, u III. 16-97o> u IV. 10-3%, u V. 3-6%, "u VI. OS",, a 
u VII. neznatni* ostatak. 

Tabela IV. m e Sve 
u km- 1. ! II. i III. 

u km* u km^ u km- IV. I V. VI. 
u km-'! u km- ' u km- VII. 
ukm- Južno i zapadno vi- 
sočje 

Visoka polja . . . . 
Gorje medjurječja . Visočje u opće . . 
Nizozemlje u opće 11004 

493 

17699 29194 
13339 865 2220 3753 - I 69 
10671' 6189 422 
763 2951 i 1075 ' 137 
67 11536 8487 4938 3018 i 1075 137 

I ' ' ■' 

13339 — — — 1 - — I Sve 42533 24875 8487 4938 3018 ! 1075 I 137 U Čitavoj Hrvatskoj i Slavoniji ima u 1. regiji 58-5 ^o, u II. 19*9'^' o» 
u III. 11-6%, u IV. 7-1%, u V. 2-5^0' LI VI. 0-4%; neznatni dio ide 
preko 1700 m. (IV.). Naselištem zovemo svako mjesto, grad, trgovište, selo, selište 
ili pustu, koje je nastanjeno stalno, čitavu godinu. Ta se naselišta 
mogu gledati sa dvojakoga gledišta. Prvo, gdje razlikujemo okupljena 32 

ili aglomerirana naselišta od rastepenih ili dispergiranih: aglomeri- 
rana su u istočnom Srijemu i Donjem Podunavlju, a dispergirana su 
na zapa'Ui i sjeverozapadu Hrvatske i Slavonije^). Drugo je gledište, 
s koga gledamo naselišta u pogledu visinskom, sela u dolinama, 
južnoalpinskoga tipa-), ili na vrhu brda, na njegovom bilu, kao u 
Kranjskoj i južnoj Štajerskoj. I jedno i drugo pokazat će nam pri- 
spodoba (V.) broja naselišta i visinskih podataka. 

Tabela V. I m e Broj 

naselišta 

sve Broi ^""^J 

naseUšta "aselišta 
S-'oüm 200-500 
m Broj 

naselišta 

500-800 

m Broj 
naselišta 
800—1200 m Poštak i Kučina kosa. 

Velebit 

Resnik 

Plješivica 

Osrednje gorje . . . 

Mala Kapela 

Velika Kapela . . . . 

Podgorje . . 

Primorje 

Gorski kotar 

Krška terasa 36 
345 

26 
134 
162 
152 
118 

51 
182 
320 
830 51 
127 

89 6 
91 49 
19 

55 
173 
704 30 
220 

26 
110 
142 

97 

85 120 
37 34 

20 

20 

6 

14 27 Sve 2356 267 1101 867 121 Najviše naselišta apsolutno uzeta ima terasa plitkoga krša, a 
iza nje Velebit. Gorski kotar a i svi drugi sistemi zaostaju znatno 
za njima. U I. regiji najviše naselišta ima Primorje, t. j. 697 7o od 
naselišta čitavoga Primorja. Od jedanaest sistema samo su tri u ovoj 
visini. U 11. regiji nema triju sistema. Najviše ima krška terasa, t. j. 
84-7*^,1 svojih naselišta, onda Gorski kotar svoj apsolutni maksimum, 
i relativni, ako se ne računa terasa. U ili. regiji manjkaju dva si- 
stema. Velebit ima ovdje najviše naselišta, t. j. -ÖS'?", ,„ u opće naj- 
više u ovom visočju, ne računajući terase. Resnik ima u toj regiji 
sva svoja prebivališta, ali je ujedno minimum ove regije. U IV. re- 
giji pet sistema nema naselišta; najviše ih ima opet Velebit, sa go- 
tovo 10^0- 

U čitavom južnom i zapadnom visočju najviše naselišta ima u 
II. regiji, t. j. 46-7 7o. a uzrok je tome krška terasa, jer bi bez nje 
maksimum padao u III. regiju sa 54-4 7,,' tlok bi u V. regiji bilo samo 
26'',, svih naselišta visočja. Visoka polja idu samo u dvije regije, i to u I. i II. s malim 
brojem naselišta (VI.). 

M. Šenoa: Prilog poleografiji. (Nastavni vjesnik. 1916.) 

'') Kurt Hassert: Die Städte. (Aus Natur und Geisteswelt. 163. p. 23.) 33 

Tabela VI. 
I in e 


Sva 
naselišta 


Naselišta 

na 
0— 200m 


Naselišta 

na 
200-500 

m 


Naselišta 

na 
500-800 

m 


Naselišta 

na 
800-1200 

m 


Gacko polje 

Ličko polje 

Krbava 


23 

86 

1 


— 


23 


86 
1 


— 


Sve . . . 


110 


— 


23 


87 


— Od gorja međurječja najveći dio pripada I. regiji; četrnaest 
gorskih sistema ima pretežnu većinu naselišta u ovoj regiji, a tek 
sedam u II. regiji. U III. regiji ima pet sistema maleni dio svojih na- 
selišta, dok u IV. regiji ima Zagrebačka gora i Samoborska gora tek 
dva naselišta (VII). 

Tabela VII. Naselišta Na-UŠ,a I m Svih 
naselišta na vis. 
0— 200m na vis. 

200-500 

m Naselišta' Naselišta 

na vis. na vis 

500-800 800—1700 

m m Maceljska gora .... 
Toplička gora .... 

Ivanščica 

Kalnik 

Hrašćinsko humlje . . 
Zagrebačka gora . . . 
Kostelska gora • • .. . 
Samoborska gora i Žum- 

berak 

Vukoineričke gorice. . 

Petrova gora 

Zrinjska gora 

Moslavačka gora . . . 

Bilo 

Psunj 

Crni vrh 

Papuk i Krndija . . . 

Požeška gora 

Dilj 

Krstovi 

Đakovština 

Fruška gora 107 


3 


104 
78 


46 


32 


— 


194 


43 


151 


— 


185 


116 


69 


— 


29 


8 


21 


— 


254 


107 


144 


1 


333 


72 


261 


— 


297 


82 


128 


85 


117 


103 


14 


— 


164 


85 


79 


— 


234 


131 


103 


— 


172 


162 


10 


— 


365 


327 


38 


— 


90 


43 


44 


3 


134 


84 


47 


3 


184 


103 


77 


4 


61 


36 


25 


— . 


54 


43 


11 


— 


80 


61 


19 


— 


36 


36 


— 


— 


145 


103 


42 


— 2 

2 Gorje međurječja 3313 1794 1419 96 Najviše naselišta u svim sistemima međurječja ima Bilo, ali tek 
10^ od svih naselišta. Apsolutni je broj najmanji kod Hrašćinskoga 
humlja, te iznosi samo 0-8% svih naselišta. U I. regiji i opet je Bilo 
najjače, t. j. 89-6 % od svih svojih naselišta. U slijedećoj regiji naj- 

Glasnik lirv. prirodoslovnog društva 3 34 

više zapremaju naselišta Kostelske gore, t. j. 78'3% svojih naselišta. 
Zanimljivi su u tom dijelu gorski sistemi, kojima podnožje siže u 
visinu od 100 m i niže, tako Maceljska gora, Ivanščica, Hrašćinsko 
humlje. Zagrebačka gora, Kostelska gora, Samoborska gora i Žum- 
berak, pa Psunj, a imaju većinu svojih naselišta više od 200 m. To 
su sistemi sa sjeveroalpinskim tipom naselišta na gorskom vrhu ili 
bilu. Samoborska gora i Žumberak imaju u III. regiji još 28-2" ,, svojih 
naselišta. Uza sve to imaju nadmašnu većinu, kako je već spome- 
nuto, naselišta I. regije, t. j. 54* 1 %. U nizozemlju nema razlike kao prije kod visočja, jer sve nizo- 
zemlje spada u I. regiju (VIII). 

Tabela VIII. I m e Sva 

naselišta Naselišta 

na vis. 

0-2<X)m Pokupje 

I Gornja . 
Posavina < Srednja . 

I Donja . . 
Posavina 

Podravina 

Podunavlje {g-ji^; 
Podunavlje 25 

597 
613 
192 25 
401 
136 

60 

252 
361 

159 
33 Sve 1427 1427 Zanimljivo je pogledati, bez obzira na prostranstvo nizina, na- 
selišta u Gornjoj i Donjoj Posavini, pa u Gornjem i Donjem Podu- 
navlju. Tu broj naselišta rapidno opada od zapada prema istoku, 
t. j. na istoku se javljaju aglomerirana naselišta, dok su na zapadu 
skroz dispergirana; u prvom slučaju ima Gornja Posavina 67 2*^'^ od 
svih posavskih naselišta, dok na Donju otpada samo lO'O'Vo; udru- 
gom slučaju ima Gornje Podunavlje 82-8 7o' ^ Donje 17-2 °,j. 

Naselišta ima u visočju Hrvatske i Slavonije najviše u II. regiji 
sa 44*0 ■' od svih prebivališta visočja. Nešto manje ima I. regija, t. j. 
35-6 V„ još manje III. sa 18-2 "/g. i IV. sa 2-2 «„ (IX). 

Druga regija, čini se, da je od pamtivijeka bila najprikladnija 
za stalno naseljivanje, jer su naselišta u nizini slabo branjena, iz- 
vrgnuta vječnim poplavama.^) ') F. F. V. Andrian: Über den Einfiuss der verticalen Gliederung der Erd- 
oberfläche auf menschliche Ansiedlungen. (Mitteilungen der anthropologischen 
Gesellschaft in Wien. Bd. VI. p. 3.) 35 Tabla IX. I m e 


Sva 
naselišta 


Naselišta|Nasel^ta 

0-200 m 200-500 
m 


Naselišta' Naselišta 

u vis. u vis. 

500-800 800-1200 

m m 


Južno i zapadno visočje 

Visoka polja 

Gorje međurječja. . . . 


2356 

110 

3313 


267 1 101 

— 23 

1794 1419 


867 
87 
96 


121 
4 


Visočje 


5779 
1427 


2061 2543 


105U 


125 


Nizozemlje 


1427 
— 


Sva naselja . . . 


7206 


3488 


2543 


1050 


• 
125 


1 
[ Naselišta u visočju ima 80*2 7q» u nizozemlju 19*8 %. Sveg 
ija 48-4'>o' !'• 35-37„, III. 14-6% a IV. l-T'V«. a ima I. reg Od 27 mjesta, koja imaju više od 5000 žitelja ^), pripadaju južnof 
i zapadnoj visočini samo dva naselišta, i to najviše Ogulin, i najniie 
Sušak. Gorju međurječja pripada 10 naselišta, a ostalih 15 pripada: 
nizozemlju. U ona dva naselišta južne i zapadne visočine ima samo 
10.852 žitelja, u 10 naselišta međurječja 135.661 žitelja, a napokon na- 
selišta u nizinama imaju 158.191 žitelja (X), 

Tabla X. 


1 m e 


A. vis. 
m 


I m e 


A. vis 
m 


I m e 


A. vis. 
m 


Ogulin . . 
Irig . . . 
Varaždin . 
Požega. . 
Koprivnica 
Bjelovar 
Virje . . 
Zagreb. . 
t Virovitica 
323 
183 
173 
152 
149 
135 
135 
135 
122 


Gjurgjeva 
Indija . 
Karlovac 
Đakovo 
Ruma . 
Vukovar 
Petrinja 
Šid. . . 
Sisak. . 


c 
121 
113 
112 
111 
111 
108 
106 
104 
99 


Brod . . 
Osi.ek . 
Vinkovci 
Dalj . . 
Mitrovica 
St. Pazov 
Karlovci 
Zemun . 
Sušak . 


a 
96 
94 
90 
89 

87 : 
85 
80 
79 
3 


1 Srednja visina tih 27 naselišta iznosi 118 m, dakle negdje iz- 
među Gjurgjevca i Indije. Najniže je naselište Sušak sa 3 m, a naj- 
više Ogulin sa 323 m. To jedino naselište ide preko 200 m, 16 na- 
selišta ima između 100 i 200 m, devet naselišta između 10 i 100 m^ 
a jedno ide ispod 10 m. 

3. 

Da se odstrani svaka dvojba, koliko žiteljstva treba jednoj, ko- 
liko drugoj poli naselišta dati, ako izohipsa ide sredinom njegovom,. 

') Statistički atlas kraljevina Hrvatske i Slavonije, 1875-1915. Zagreb. 
1915. Tab. 111. — U popisu naselišta u tab. III. izostavljeno je pometnjom nase- 
lište Stara Pazova sa 7339 žitelja. 36 

rabljen je način, kojim se je služio Grissinger ^): on je raspolovio 
žiteljstvo, izuzevši, ako izohipsa tangira naselište s gornje ili s donje 
strane. S velikim naselištima od preko 5000 žitelja nije bilo osobita 
truda, jer ogromna većina leži, kako je pokazano, u I. regiji. Od 
manjih naselišta teško je bilo s onima u Podgorju, pa u Zrinjskoj i 
u Petrovoj gori, gdje se jedno naselište nalazi na bilu i u dolini 
rastepeno do 15 km-. Napokon je teško bilo s naselištima sjevernoga 
alpinskoga tipa u Ivanščici, Kostelskoj i Maceljskoj gori. Mnogo je 
Jakše bilo s naselištima u Slavoniji, gdje su ona aglomerirana (XI). 

Tabla XI. I m Sve II. III. IV. Poštak i Kučina kosa 

Velebit 

Resnik 

Plješivica 

Osrednje gorje . . . 
Mala Kapela .... 
Velika Kapela . . . 

Podgorje 

Primorje 

Gorski kotar .... 
Krška terasa .... 4901 
56790 

6726 
33840 
33301 
19881 
31693 

4027 

50768 

42329 

149884 4027 
38875 

37095 1381 

12786 

2254 

3434 
11693 

11893 

21254 

107745 3520 
41768 

6726 
25149 
28856 
15133 
15915 16129 
5044 2236 

6437 
4445 
1314 
4085 4946 Južno i zapadno visočje 434140 79997 I 172440 158240 23463 Najnaseljeniji je u južno-zapadnom visočju Velebit: on ima 13 ^'/n 
žiteljstva ovoga visočja; najmanje ima Podgorje, t. j. 0-8 *'o svega 
žiteljstva. U 1. regiju idu samo tri sistema, i to Podgorje, Primorje 
i Krška terasa. Primorje ima od svih najveći dio, a i najveći dio 
svoga žiteljstva, t. j. više od '-^j^. U II. regiji ima najviše žitelja krška 
terasa, t. j. 71 7o svega žiteljstva, a onda gorski kotar, koji ima po- 
lovicu svoga žiteljstva u toj regiji. U III. regiji ima nadmašnu većinu 
Velebit, t. j. 73 7o od svoga žiteljstva, a '4 od žiteljstva čitave re- 
gije. U zadnjoj regiji ima Plješivica (i to njezin južni dio) najveći 
dio žiteljstva, t. j. 7,% svoga, a ^^ žiteljstva čitave regije. Kako je spomenuto kod naselišta, visoka polja imaju samo dvije 
regije. Jednako je tako i sa žiteljstvom (XII). Grissinger 0. c. p. 152. 37 Tabela Xll. I m e 


Broj 

svega 

žiteljstva 


I. 


n. 


III. 


IV. 


Gacko polje 

Ličko polje 

Krbava 

1 


9849 

13049 

1493 


— 


9849 


13049 
1493 


— 


Sve . . . 


24391 


- 9849 


14542 


— Analogno naselištima, žiteljstvo je gorja međurječja. Od 21 si- 
stema u III. regiji tek pet sistema, a u IV. dva sa vrlo malim brojem 
žiteljstva. Sve je drugo žiteljstvo sakupljeno u prve dvije regije, a 
poglavito u I., koja ima dva puta toliko žitelja, koliko II. (X1I1). Tabela XIIL I m Sve 
žiteljstvo H. III. IV. Macelj gora 

Toplička gora 

Ivanšćica 

Kalnik 

Hraščinsko humlje . . . 
Zagrebačka gora . . . . 
Kostelska gora . . ^ . . 
Samomorska gora i Žum- 

berak 

Vukomeričke gorice . . 

Petrova gora 

Zrinjska gora 

Moslavačka gora . . . . 

Bilo 

Psunj 

Crni vrh 

Papuk 

Požeška gora 

Dilj 

Krstovi 

Đakovština 

Fruška gora Gorje međurječje. 42176 
29445 
71206 
76312 
7307 
179729 
90433 

62446 
25933 
62839 

120965 
57785 

165723 
49969 
77300 
49423 
23898 
23492 
27391 
26450 

120539 1598 
16538 
18064 
55392 

3123 

117248 

22165 

26369 
22077 
41073 
72622 
57382 

152553 
32873 
55604 
27815 
18282 
19743 
22210 
26450 

108965 405T8 
12907 
53142 
20920 
4184 
62454 
68268 

26816 

3856 

21766 

48343 

403 

13170 

16373 

21021 

21001 

5616 

3749 

5181 

11574 8997 20 
264 723 

675 

606 1390761 918146 461323 ! 11008 284 Žiteljstvom je uopće najobilatija Zagrebačka gora sa 12 '^"o svega, 
jer je dodano žiteljstvo grada Zagreba; u drugom redu dolazi Bilo 
sa gotovo istotolikim postotkom žitelja. Najmanje je Hraščinsko 
humlje sa tek 05°'o žiteljstva cijeloga gorja međurječja. 38 U I. regiji najznatnije je Bilo sa 92 ",j svega svoga žiteljstva, a 
sa 16% žiteljstva cijele 1. regije. Hrašćinsko humlje razdijelilo je 
svoj minimum žiteljstva među I. i II. regiju žiteljstva podjednako. U 
II. regiji ima najviše žiteljstva Kostelska gora sa oko 74''/„ svoga 
žiteljstva. a 12% žiteljstva cijele regije. Jasno se i opet vidi, kako 
su visoko položena sva naselišta u Kostelskoj gori. Najmanje žitelj- 
stva u toj regiji ima Moslavačka gora, t. j. 07 7o od svega svoga 
žiteljstva, a 0"08^'o od žiteljstva čitave regije. To je opći minimum 
za visočje i za nizozemlje, a vidi se jasan kontrast Kostelskoj gori, 
jer je većina naselišta postavljena sasma na podnožje Moslavačke 
gore. U III. regiji samo su Samoborska gora i Žumberak zastupani 
sa 16*^0 svoga žiteljstva, a u najvišoj regiji isto tako sa 0-4'^' ^^ svoga 
žiteljstva. Po žiteljima imaju nizine tek treće mjesto, a imaju malone po- 
lovicu toliko žitelja, koliko gorje međurječja, a neko dvaput toliko, 
koliko južno i zapadno visočje (XIV.). Tabela XIV. I m Broj žitelja 
svih Pojedini 
dijelovi Pokuplje 

I Gornja .... 
Posavina ' Srednja .... 

I Donja 

Posavina 

Podravina | g-f . ; ; ; ; 

Podravina 

Podunavlje» %l'^^ ; ; ; ; 

Podunavlje 

Sve 10016 

340056 
252604 
150576 10016 
145215 
12<'567 

75274 

1G9517 
143087 

83332 
67244 753252 753252 Pogledom na žiteljstvo ima visočje čitave Hrvatske i Slavonije 
u I. regiji 53-9 '^o. " ". regiji 34-8 %. u HI- regiji 9-8 'Vo> a u IV. re- 
m 1-3% (XV.). 

Tabela XV. 1 

i 


I m e 


Sve 
žiteljstvo 


1. 


H. 


III. 


IV. 


Južno i zapadno visočje 

Visoka polja 

Gorje međurječje .... 


434140 

24391 

1390761 


79397 
918146 


172440 

9849 

461323 


158240 
14542 
11008 


23463 
284 


; 


Visočje 

Nizozemlje 


L849292 
753252 


998143 
753252 


643612 


183790 


23747 
Hrvatska i Slavonija . . 


2602544 


1 

1751395 643612 

1 


183790 


23747 

39 

U čitavoj Hrvatskoj i Slavoniji ima 7MVo žiteljstva u visočju, 
a 28'9% u nizozemlju: dakle od prilike % žiteljstva u visočju, a Vs 
v. nizozemlju. U I. regiji ima u visočju 56*4%, u nizozemlju 43-/67o. 
dakle u visočju nešto preko [., žiteljstva. 

Međusobno stoji žiteljstvo Hrvatske i Slavonije u pojedinim re- 
gijama ovako: 

u I. regiji 67-3 % 
u II. „ 24-7 7o 
• u III. „ 7-1 7o 
u IV. „ 0-9 V 
Dakle ima I. regija % žiteljstva. 

4. 

Ponajprije prispodabljamo površine pojedinih regija sa brojem 
Tiaselišta. Brojevi pokazuju, koliko km"-^ dolazi na jedno selo, t. j. u 
jednom kraju ima tim manje naselišta, čim je broj veći. Ta naselišta 
mogu ipak biti, kakogod ih malo ima, brojna žiteljstvom, kao na pr. 
u Fruškoj gori (XVI.). 

Tabela XVI. I m Sve I. 

regija II. 

regija III. 
regija IV. 

regija Poštak i Kučina kosa. 

Velebit 

Resnik 

Plješivica 

Osrednje gorje . . . . 

Mala Kapela 

Velika Kapela . . . . 

Podgorje 

Primorje 

Gorski kotar 

Krška terasa 61 
6-2 
97 
9-6 
6-2 
47 
12-2 
1-6 
0-9 
3-8 
2-9 1-2 

0-8 

7-8 3-6 
1-3 

6-3 

21 
5-4 

4-2 
1-2 
2-3 3-1 
4-2 
51 
41 
4-2 
3-9 
7-7 31-8 
30 18-0 

28-0 

49-5 
38-5 17-8 
0-2 Južno i zapadno visočje. 4-2 3-2 10 4-3 24-3 Najviše kilometara u opće na jedno naselište dolazi u Velikoj 
KapeU, a najmanje u Primorju. 

U I. regiji ima samo tri sistema, koji svi imaju naselišta na 
gusto porazdijeljena; u II. regiji najviše kilometara pada na jedno 
naselište u Plješivici, a najmanje u Gorskom kotaru. Većina naselišta 
je u toj regiji. U III. regiji se to najbolje vidi, jer većina kilometara 
pada upravo na jedno naselište u Gorskom kotaru, dok najmanje 
ima krška terasa. U IV. regiji najviše kilometara pada na Malu Ka- 
pelu ; to je skroz šuma, a najmanje naselišta ima krška terasa radi 
neznatnoga opsega. 

Gacko polje ima u svem 3*2 km- na jedno naselište, II. regiji 
3 km-. Ličko polje ima svega u III. regiji 3*9 km-, a Krbava, koja ima 
samo jedno naselište, broji 79 km. 40 Kao što južno i zapadno visočje, tako i gorje međurječja po- 
kazuje minimum u II. regiji (XVII.). Tabela XV11. 1 m Sve I. II. 

regija regija 111. IV. 

regija • regija Macelj gora 

Toplička gora 

Ivanšćica 

Kalnik 

Hrašćinsko humlje 

Zagrebačka gora 

Kostelska gora . . ., 

Samoborska gora i Žumberak. 

Vukomeričke gorice 

Petrova gora 

Zrinjska gora 

Moslavačka gora 

Bilo 

Psunj 

Crni vrh 

Papuk i Krndija 

Požeška gora 

Dilj 

Krstovi 

Đakovština 

Fruška gora 31 
2-2 
3-0 
5-4 
4-1 
3-2 
18 
2-5 
61 
6-9 
7-4 
71 
4-3 
8-8 

10-1 
6-8 
5-7 

11-7 
6-7 
8-7 

11-2 5-3 
1-7 
3-7 
5-5 

101 
3-2 
4-9 
2-0 
6-5 
9-8 
6-7 
6-7 
3-3 
5-6 
96 
5-5 
3-7 
8-8 
6-4 
8-8 

120 30 
3-4 
2-5 
5-3 
1-8 
2-6 
1-0 
2-7 
2-8 
3-7 
8-0 
12-9 
10-1 520 

2-8 50 
18-0 9-4 


460 


9-2 


40-0 


6-5 


47-2 


8-6 


— 


22-7 


— 


4-7 


— 


90 


— Gorje međurječje 5-6 5-9 I 4-3 7-9 16-7 Najusamljenija su naselišta u Dilju, a najgušće je naseljena Ko- 
stelska gora. 

U I. regiji najviše kilometara otpada na jedno naselište u Fruškoj, 
gori, a najmanje u Topličkoj gori; u II. regiji najviše u Dilju, naj- 
manje u Kostelskoj gori. U III. regiju siže samo pet sistema, od kojih 
ima najviše Zagrebačka gora, t. j. 52 km- na jedno naselište. U IV. 
su regiji samo dva sistema. Najveća brojem kilometara na naselište 
je Samoborska gora i Žumberak. Tabela XV111. 1 m Sve regija Pokuplje 

I Gornja .... 
Posavina Srednja .... 

I Donja 

Posavina 

Podravina { g°™f ; ; ; ; 

Podravina 

Gornje Podunavlje 

Donje Podunavlje 

Nizine 15-3 


15-3 


— 


7-9 

21-5 


— 


23-4 


12-7 


— 

4-7 

6-2 


5-4 


— 


71 


7-1 


25-8 


25-8 


9-4 


9-4 41 

U nizozemlju opaža se, što je jednom naglašeno, da prema 
istoku postaju naselišta sve rjeđa i rjeđa, kao u Donjoj Posavini i 
u Donjem Podunavlju, gdje su aglomerirana naselišta na velikim la- 
tifundijama (XVIII.). 

Tabla XIX. 
« 
I m e 


Sve 


I. 
regija 


II. 

regija 


III. 
regija 


IV. 
regija 

1 


Južno i zapadno visočje 

Visoka polja 

Gorje međurječja .... 


4-2 
4-4 
5-6 


3-2 

5-9 


10 
30 
4-3 


4-3 

470 

7-9 


24-3 

16-7 
241 

j 


Visočje 

Nizine 


4-8 
9-4 


5-7 

9-4 


3-3 


4-7 


Hrvatska i Slavonija . . 


5-9 


7-1 


3-3 


4-7 


241 Vidi se iz ovoga općega pregleda, da najviše naselišta u Hr- 
vatskoj i Slavoniji i u oba visočja i uopće ima u II. regiji, pa da 
broj naselišta s visinom pada (XIX.). Ovom prilikom valja pogledati najviša naselišta i kulminaciji, 
njihovih sistema (XX.). Ü osam gorskih sistema južne i zapadne vi- 
sočine najviše je naselište Čabranska Polica, naseljeno ljeti i zime 
a visina mu je 1250 m. U svih osam sistema ima ona najmanju re- 
lativnu visinu ^) ispod kulminacije svoga sistema, t. j. 278 m. Najveću 
relativnu visinu pod kulminacijom svoga sistema ima Šugarska du- 
liba, t. j. 698 m. Ove relativne visine u južnom i zapadnom visočju 
variraju od 400—700 m, dok apsolutne visine idu od 750 — 1250 m. 

Posve je drukčije u gorju međurječja. Ondje ima 20 sistema, a 
od ovih ima šest, koji prema svojoj kulminaciji ne dosižu relativne 
visine od ICO m. Naselište Kravarsko u Vukomeričkim goricama samo 
je Um niže od najvišega vrha istoga sistema, od Žeridovke. Slično 
se vidi u Topličkoj gori, Hrašćinskom humlju, onda u Zrinjskoj gori, 
Bilu i Krstovima. Najveću relativnu visinu pogledom na svoju kul- 
minaciju imaju Gornje Podrute u Ivanščici, t. j. 561 m, pa Cikote u 
Psunju, t. j. 468 m. 

Znatna udaljenost najvišega naselišta od svoje kulminacije bit 
će sasma slučajna stvar, ali za čitavu Hrvatsku i Slavoniju vrijedi, 
jer je Čabranska Polica (1250 m) od Babina vrha na Velebitu (1798 m) 
nekih 160 km daleko. Grissinger o. c. p. 151. 42 Tabela XX. m Kulmi- 
nacija Najviše naselište Poštak i Kučina kosa .... 

Velebit ... ^ 

Resnik 

Plješivica 

Osrednje gorje 

A\ala Kapela 

Velika Kapela 

Gorski kotar 

Maceljska gora 

Toplička gora 

Ivanščica 

Kalnik 

Hrašćinsko humlje 

Zagrebačka gora 

Kostelska gora. . . ^. . . • . 
Samoborska gora i Žumberak 

Vukomeričke gorice 

Petrova gora ........ 

Zrinjska gora 

Moslavačka gora 

Bilo 

Psunj 

Crni vrh 

Papuk i Krndija 

Požeška gora 

Dilj 

Krstovi 

Pruska gora 1443 Zav laka 800 m. 

1798 Sugarska duliba llOOm. 

1234 Rudopolje 746 m. 

1657 ; Kuk 1000 m. 

1269 Turjanski 900 m. 

1280 ! Seoce (Vrhovine) SOiim. 

1533 Begovo razdolje llOOm. 

1528 Čabranska polica 1250 m. 680 
366 

1061 
643 
351 

1035 
520 

1182 
255 
507 
615 
489 
304 
989 
865 
95 J 
637 
471 
264 
539 Macelj 435 m. 

Orehovec 313 m. 

Gornje Podrute 800 m. 

Kalnik 400 m. 

Ščepanje 300 m. 

Sleme planinar, kuća 935 m. 

Vinagora 409 m. 

Novo selo 805 m. 

Kravarsko 233 m. 

Selakova poljana 381 m. 

Čavići 568 m. 

Simljanik 309 m. 

Paunovac 274 m. 

Cikote 521 m. 

Staro Zvečevo 507 m. 

Gornji V^rhovci 550 m. 

Požeški Vrhovci 380 m. 

Gornji Slatinik 212 m. 

Čenkovo 226 m. 

Majdan Vrdnik 300 m. Pregledavši odnose naselišta prema visini valja pregledati od- 
nose žiteljstva i visine ili površina, koje uključuju te visine. Na taj 
način dobivamo relativni broj žiteljstva za razne visine. Samo se so- 
bom razumije, da će relativno žiteljstvo prema visini opadati (XXI.). Tabela 


i XXI. 
I m e 


Relativno žiteljstvo u 


svem 1. regiji 11. regiji III. regiji IV. regiji Poštak i Kučina kosa. . 221 

Velebit 26-4 

Resnik 265 

Plješivica ....... 26i 

Osrednje gorje 33'1 

Mala Kapela 27-8 

Velika Kapela 21-8 

Podgorje 479 

Primorje 3004 

Gorski kotar 347 

Krška terasa 614 

'- Sve . . . 39-4 63-7 
3661 

53-2 

92-4 62-7 
105-7 

86-6 

114-4 
112-4 

188-7 

101-2 

66-3 

77-6 37-4 
43-8 
501 
55-0 
47-2 
39-5 
24-2 46-4 
44-3 

46-2 2-0 

7-9 

11-1 

4-3 

5-9 7-9 5-6 43 U opće maksimum relativnoga žiteljstva upada u Primorje, a 
minimum u Veliku Kapelu. Jednako je najveći broj žiteljstva u I. i 
II. regiji u Primorju, dok minimum II. regije pada na Poštak-planinu. 
U III. regiji maksimum je Plješivica, a minimum Velika Kapela. Ü 
IV. regiji maksimum upada u Osrednje gorje, a minimum u Velebit. 
Prve tri regije opadaju sasma mirno, — pravac u diagramu — , dok 
IV. opada znatno jače. 

Od polja najviše relativnoga žiteljstva ima Gacko polje sa 133-1, 
ali u samoj II. regiji 142'7. U III. regiji ima doduše 5 km-, ali nema 
žiteljstva, zato je i relativni broj u II. znatniji. — Ličko polje ima 
38-6 relativnoga žiteljstva u opće, a isto toliko u III. regiji, jer čitavo 
polje leži u toj regiji. Posve je jednako sa 18-9 relativnoga žiteljstva, 
koji je u Krbavi u III. regiji. Prema tome iznosi relativno žiteljstvo 
za visoka polja 49-6 uopće, 142-7 za II. regiju, a 34*4 za III. regiju. 

U gorju međurječja ima uopće najviše relativnoga žiteljstva Za- 
grebačka gora, razumljivo radi Zagreba; osim nje imaju četiri gorska 
sistema više relativnoga žiteljstva od 100, a devet više od 50. Naj- 
manje žiteljstva imaju Vukomeričke gorice. U I. regiji opet ima Za- 
grebačka gora maksimum sa preko 300 relativnih žitelja, dok bi bez 
Zagreba iznosilo relativno žiteljstvo samo 100, a maksimum bi pao 
na Topličku goru. Minimum i opet dolazi na Vukomeričke gorice. 
U II. regiji dolazi maksimum na Kostelsku goru, a minimum na Mo- 
slavačku goru (XXII.). 

Zanimljivo je, da u II. regiji ima šest sistema gušće žiteljstvo 

nego u I. regiji. To su Maceljska gora, Ivanščica, Hrašćinsko humlje, 

Kostelska gora i Petrova gora; Zagrebačka bi gora valjda imala u 

II. regiji gušće žiteljstvo, kad bi se iz obje regije eliminiralo žiteljstvo 

grada Zagreba. 

Tr.bela XX11. I m Relativno žiteljstvo u svem I. regiji II. reigiji III. regiji IV. regiji Maceljska gora .... 
Toplička gora . . . 

Ivanščica 

Kalnik 

Hrašćinsko humlje . . 
Zagrebačka gora . . . 
Kostelska gora • . ,• . 
Samoborska gora i Žum- 

berak 

Vukomeričke gorice. . 

Petrova gora 

Zrinjska gora 

Moslavačka gora . . . 

Bilo 

Psunj 

Crni vrh 

Papuk i Krndija ... 
Požeška gora. . . • . 

Dilj 

Krstovi 

Đakovština 

Fruška gora 

Gorje međurječja 126-6 
151-8 
118-7 
75-2 
61-4 
217-2 
144-5 

87-9 
33-5 
55-5 
69-5 
47-1 
103-8 
62-5 
56-6 
39-2 
66-1 
37-1 
56-1 
83-2 
72-9 99-9 
210-6 
1121 

86-8 

39-0 
3061 

62-4 

155-1 
32-7 
49-1 
80-1 
52-2 

127-5 

135-8 
68-8 
49-8 

134-2 
51-5 
56-3 
83-2 
87-6 130-1 
115-2 
135-8 

56-7 
107-2 
1630 
250-8 

■ 77-4 
96-4 
735 
57-7 
3-1 
342 
39-2 
48-5 
41-5 
25-8 
14-9 
56-3 

30-4 0-1 52-9 2-0 7-3 5-2 
5-6 
32 77-7 86-0 74-4 14-4 3-5 44 Gornja je Podravina pokazala radi Varaždina najgušće žiteljstvo 
Uopće se vidi, da gustoća žiteljstva raste od juga na sjever i od 
zapada na istok. To se najbolje vidi, prispodabljajući Pokupje, Gor- 
nju Posavinu i Gornju Podravinu, i onda Gornju i Donju Posavinu, 
pa Podravinu i Podunavlje (XXIII.). Tabela XXill. 1 m Sve Relativno 

žiteljstvo u 

1. regiji Pokupje 

j Gornja 
Posavina j Srednja 

I Donja . 
Posavina 

Podravina 

Podunavlje; g°-f 
(Podunavlje) 261 

44-2 
76-0 261 
43-6 
41-2 
53-8 
44-2 
101-4 
63-8 
76-0 
72-8 
78-7 Nizozemlje . . 56 7 56-7 Kod visočja samoga vidi se pravilno opadanje relativnoga ži- 
teljstva čim visina raste (XXIV.). I u čitavoj Hrvatskoj i Slavoniji Tabela XXIV. - Ime 


Relativno žiteljstvo u, 


svem 


1. regiji 


11. regiji HI. regiji IV. regiji 

1 


Južno i zapadno visočje 

Visoka polja 

Gorje međurječje .... 


39-4 
49 6 
777 

63-3 

56-7 


92-4 
86-0 


77-6 

142-7 

74-4 


46-2 5-6 1 
34-4 — 
14-4 3-5 

37-2 1 5-6 


Visočje 

Nizozemlje . . . . - 


86-5 
56-7 


75-8 


Hrvatska i Slavonija . . 


61-2 


74-5 75-8 


37-2 5-6 

može se opaziti, radi neznatnoga broja relativnoga žiteljstva u nizo- 
zemlju, manji broj relativnoga žiteljstva uopće nego u visočju, a 
maksimum njegov pada u II. regiju, a ne u I., kako je do sada bilo 
kod visočja. 

6. 

U trećoj kombinaciji prispodobljen je broj žiteljstva sa brojevi 
naselišta, pa time dobivamo broj, koliko žitelja ide na jedno nase- 
lište u stanovitoj visini. 45 Tabela XXV. I m Broj žitelja na naselištu u svem I. regiji II. regiji \ lU. regiji j IV. regiji Poštak i Kučiaa kosa. 

Velebit 

Resnik 

Plješivica 

Osrednje gorje . . . . 

Mala Kapela 

Velika Kapela . . . . 

Podgorje 

Primorje 

Gorski kotar 

Krška terasa 

Sve . 1361 
230-1 


164-6 
140-5 


281-5 

— 


252-5 


— 


375-6 


205-5 


— 


— 


130-S 


— 


700-8 


268-6 


— 


615-4 


78-9 


78-9 
278-9 


306-1 


216-1 


132-2 


— 


122-8 


180-5 


416-7 


153-0 114-0 
189-7 
281-5 
2^8-6 
203-2 
156-0 
175-2 134-4 
136-3 65-6 

321-8 
222-3 
219-0 
291-8 183-1 184-2 299-6 156-6 182-5 193-8 Maksimum u južnom i zapadnom visočju zaprema Resnik sa 
mnogo žitelja i malo naselišta, a minimum Podgorje sa mnogo dis- 
pergiranih naselišta. U I. regiju spadaju samo tri sistema, od kojih 
je krška terasa brojem najjača. U II. regiji je najjača Mala Kapela, a 
najslabiji Gorski kotar. U III. regiji je najjača Plješivica. a najmanji 
broj ima Poštak-planina. U IV. regiji opet je najjača Plješivica, a 
najslabiji Velebit {XXV.). U svem se vidi, apstrahirajući I. regiju, 
gdje su samo tri sistema, da broj žitelja na jedno naselište raste od 
200— 1200 m. Sela su na visinama rjeđa, a žitelji su u tim selima 
okupljeni. 

U II. regiju pripada Gacko polje sa 428-2 žitelja na jedno na- 
selište, Ličko "polje u III. regiju sa 151-7, isto tako Krbava sa 1493 

žitelja na naselište. 

Tabela XXVI. I m Broj žitelja u svemu I. 

regiji II. 

regiji III. 
regiji IV. 

regiji Maceljska gora 

Toplička gora 

Ivanščica 

Kalnik 

Hrašćinsko humlje 

Zagrebačka gora 

Kostelska gora . . •, 

Samoborska gora i Žumberak. 

Vukomeričke gorice 

Petrova gora 

Zrinjska gora 

Moslavačka gora 

Bilo 

Psunj 

Crni vrh 

Papuk i Krndija 

Požeška gora 

Dilj 

Krstovi 

Đakovština 

Fruška gora ■ 

Gorje međurječja 394-7 


377-4 


3670 


412-4 


255-7 


707-5 


271-5 


210-2 


212-2 


388-0 


516-9 


3359 


451-2 


556-3 


577-5 


268-5 


391-7 


427-5 


342-1 


734-7 


831-3 532-6 
359-4 
240-0 
477-5 
390-3 

1095-7 
307-8 
321-5 
214-3 
483-1 
554-1 
428-2 
466-5 
764-4 
673-8 
270-0 
507-8 
458-7 
364-1 
734-7 

11057-9 3901 
403-3 
351-9 

303- r 

199-2 
433-7 
261-6 
2095 
275-4 
275-8 
469-2 
40-3 
346-5 
372-1 
447-2 
272-7 
224-6 
340-8 
483-2 

275-5 7-0 
10-5 241-0 
225-0 
151-5 10-0 
132 420-0 511-8! 325-2 114 6 71-0 46 Uopće se vidi u ineđurječju (XXVI.), da Fruška gora ima ma- 
ksimum, pa je u aglomeriranju svojih žitelja natkrilila Zagrebačku 
goru, koja ima vrlo mnogo žitelja na jedno naselište radi Zagreba. 
Minimum imaju Hrašćinsko humlje i Kostelska gora. U 1, regiji naj- 
veća je Zagrebačka gora, a odma iza nje Fruška gora. U Srijemu, 
poglavito u nizinama do 200 m, ima malo sela sa mnogo ljudi. Crni 
vrh i Psunj pokazuju drugi maksimum. To su gorska sela otisnuta 
na bilo ili dolinu. U II. regiji maksimum imaju Krstovi, ali ima deset 
sistema sasma blizu, dok veliki minimum zapada Moslavačku goru. 
U svem opada od — 1200 m regularno broj žitelja na jedno naselište. Tabela XXVII. 


* 

I m e 


Broj žitelja 
u svemu 


Broj žitelja 
u 1. regiji Pokuplje 

J Gornja 
Posavina ! Srednja 
[ Donja. 

Posavina 

P°^""„a I Gornja 

Podravina 

Podunavlje 400-6 

569-6 
412-1 
784-2 400-6 

382-1 

886-5 

1254-5 

434-5 
396-4 

5241 
2037-7 
U tab. XXVII. jasno se vidi razlika između zapada i istoka, i 
to u Posavini i u Podunavlju: u oba slučaja ima četiri puta toliko 
žitelja u jednom naselištu u donjem, koliko u gornjem dijelu. 

Tabela XXV11I. I m e 


svemu 


Broj žitelja u 


1 ! 

I. regiji 11. regiji i III. regiji IV. regiji > 


Južno i zapadno visočje 

Visoka polja 

Gorje međurječja. . . . 


184-2 
221-7 
420-0 

3200 
527-8 


299-6 
511-8 


156 6 
428-2 
325-2 


182-5 
169-4 
114-6 


193-8 
71-0 


Visočje 

Nizozemlje 


484 3 

507-8 


253-1 


175-0 


189-9 


Hrvatska i Slavonija . . 


361-2 


502-1 253-1 


175-<i 189 9 
i Već spominjana razlika brojeva žitelja, koji dolaze na jedno 
naselište, u zapadnom i južnom visočju, pa u gorju međurječja kom- 47 

penzira se u vrijednosti čitavoga visočja tako, da ima samo IV. re- 
gija porast prema III. regiji. Jednako tako ostaje, kad se priračuna 
vrijednost za nizozemlje. U svem pokazuje se više aglomerirano ži- 
teljstvo u nizozemlju nego u visočju. Vrlo je zanimivo prispodobiti još srednje visine ^) brda (a), sa 
srednjom visinom žiteljstva (ß), i srednju visinu naselišta (y). Ako je 
srednja visina brda niža od srednje visine žiteljstva i naselišta, onda 
to znači, da su naselišta razredana po visinama. Ako je visina na- 
selišta viša od visine žiteljstva, onda je žiteljstvo aglomerirano u 
nižim krajevima, u protivnom slučaju u visinama (XXIX.). 

Tabela XXIX. I m ? Poštak i Kučina kosa. . . . 

Velebit 

Resnik 

Plješivica 

Osrednje gorje 

Mala Kapela 

Velika Kapela 

Gorski kotar 

Maceljska gora 

Toplička gora 

Ivanščica • 

Kalnik 

Hrašćinsko humlje 

Zagrebačka gora 

Kostelska gora • ., 

Samoborska gora i Žumberak 

Vukomeričke gorice 

Petrova gora 

Zrinjska gora 

Moslavačka gora 

Bilo 

Psunj 

Crni vrh 

Papuk i Krndija 

Požeška gora 

Dilj 

Krstovi 

Fruška gora 801 
884 
792 
894 
771 
766 
944 
793 565 
596 
650 
637 
697 
621 
584 
551 600 
517 
650 
693 
697 
501 
643 
478 342 
210 
310 
193 
231 
260 
208 
346 
106 
166 
227 
126 
137 
328 
230 
287 
260 
196 
126 
157 341 
210 
286 
169 
205 
187 
289 
290 
141 
187 
200 
102 
120 
185 
173 
213 
160 
14(1 
147 
124 34(! 
2<'3 
295 
194 
:72 
251 
296 
35<J 
129 
220 
21« f 
115 
126 
23'^ 
193 
162 
202 
151 
159 
129 Prispodabljajući ove visine, vidi se, da je opravdana dioba na 
gorje južnoga i zapadnoga visočja i na gorje međurječja. U prvom 
ide srednja visina od 750 — 950 m, dok u drugom jedva dolazi od 
100—350 m. U južnom i zapadnom visočju iznosi srednja visina 
Velike Kapele 944 m, zato, što je odbito Primorje do 300 m ; slično 
je kod Velebita radi odbitka Podgorja. Najmanju srednju visinu ima ^) Grissinger o. c. p. 157. 48 

Mala Kapela sa 766 m. — U medurječju maksimum pripada Samo- 
borskoj gori i Žumberku sa 346 m, a minimum Vukomeričkim gori- 
cama sa 106 m. 

Srednja visina žiteljstva iznosi u južnoj i zapadnoj visočini preko 
500 m. najviše u Osrednjem gorju sa 697 m, a najmanje u Gorskom 
kotaru sa 551 m. — U medurječju je najviša visina žiteljstva u Ma- 
celiskoj gori 341 m, dakle 1 m niže od srednje visine gorja, a 1 m 
više od srednje visine naselišta; najmanja je srednja visina 102 m u 
Moslavačkoj gori. 

Već je spomenuto, što znači razmak srednje visine žiteljstva i 
naselišta. Srednja visina gora u svakom je slučaju viša u južnoj i 
zapadnoj visočini. Međutim razlike su znatne: u Osrednjem gorju 
srednja je visina žiteljstva samo 74 m niža, dok je u Velikoj Kapeli 
čitavih 360 m ispod srednje visine brda. Poprečna razlika srednje 
visine gorja, žiteljstva a i naselišta u južnom a i zapadnom visočju 
iznosi oko 200 m. — Najveća razlika srednje visine gorja i žiteljstva 
u medurječju iznosi 143 m u Psunju. U četiri slučaja presiže srednja 
visina žiteljstva onu brda i to kod Kostelske gore za 81 m, kod Vu- 
komeričkih gorica 35 m, kod Petrove gore i Krstova 21 m. Toplička 
gora ima srednju visinu žiteljstva i brda jednaku, a srednju visinu 
naselišta manju. Ovo presizanje, je jasno, pa se vidi u Kostelskoj 
gori u selima Kostel sa 324 m, Vinagora 409 m, Mali Tabor 354 m, 
gdje ima rijetko naselišta u dolinama, pa u Vukomeričkim goricama 
Kravarsko 244 m, Dubranci 210 m, u Petrovoj gori Mandić 223 m, 
Utinja 257 m, Slavsko polje 242 m i Bović 206 m, i napokon u Krsto- 
vima, gdje je Čenkovo 226 m, Paučje 218 m, i Veliko Nabrde 200 m. 

Od sve površine Hrvatske i Slavonije zapada 68-6^ j^^ visočje, dok 
drugo otpada na nizozemlje, t. j. 3J-4^/\„ dakle manje od V'-i- 

U tom Je visočju rasijano 80- 2^ i^^ svih naselišta, dok samo WS^/q 
pripada nizozemlju, dakle manje od Vs- 

/ žitelj sivom Je visočje kud i kamo brojnije, 1. j. TVI^Iq, dok na 
nizozemlje otpada 28-9'- 1 ^^, dakle manje od Vv 

Međutim na Jedno naselište ide u visočju 4-8 km'-, dok u nizo- 
zemlju 9-4 km'-. Zato i Jest relativno žiteljstva u visočju 633, dok u 
nizozemlju ima samo 5&7 žitelja na 1 km'-. Ali u visočju dolazi samo 
320 žitelja, dok u nizozemlju dolazi 528 žitelja na Jedno naselište. 

U svem je karakteristika Hrvatske i Slavonije, da 
je ona v i s o č i n s k a zemlja, ima mnogo malih sela u vi- 
sočju, a malo brojnih sela u nizozemlju. Taf. I. 

F. Koch: Die oberen Kreideschichten des Kalnik-Gebirges 

in Kroatien. 

Abb. 1. 
Tai. I. F. Koch: Die oberen Kreideschichten des Kalnik-Oebirges 
in Kroatien. Abb. 1. 
Abb, 2. 
Abb. 3. 
Glasnik hrv, prirodoslovnofi društva. XXX Die oberen Kreideschichten des Kalnik-Gebirges in 

Kroatien. 

Von Prof. Ferdo Koch. 

Über den geologischen Aufbau des Kalnik-Gebirges liegen uns 
bisher nur spärliche Notizen vor. In denselben findet man über die 
Kreidebildungen dieses Gebirges nur sehr dürftige Angaben, aus 
welchen man kein richtiges Bild über das Alter und die Ausbreitung 
derselben gewinnen kann'). H. Wolf-) führt an, dass auf roten ju- 
rasischen Krinoidenkalken, welche einen Hauptteil des Kalkgebirges 
bei Kalnik bilden, weisse Kalke liegen, und dass letztere Korallen- 
durchschnitte zeigen und mit dem Hippuritenkalke von Oresje donje 
<am Ostende des Agramer Gebirges) ganz gleich sind. Wolf er- 
wähnt ferner graue Mergel im Sattel von Sudovec gegen Grana, in 
welchen Terebrateln vorkommen, welche an Terebratula semiglobosa 
des böhmischen Pläner erinnern. Vor Jahren fand ich •^) gelegentlich 
geologischer Studien im Kalnik-Gebirge eine Anzahl von Hippurites 
■cornu-vacclnum im Sattel (Kote 508 m), über welchen der Weg von 
Kalnik nach Jazvina führt. Ausser diesem Kreidevorkommen erwähnt 
J. Poljak*) noch andere, doch wurden dort keine nennenswerten. 
Fossilfunde gemacht. Poljak sammelte in dem genannten Sattel 
(Kote 508 m) eine hübsche Kollekte von Kreideversteinerungen, wel- 
cher ich im Sommer 1917. noch einige dort gemachte Funde an- 
reihen konnte. 

Graue Tonschiefer der' oberen Kreide beobachtete ich beson- 
ders verbreitet in den oberen Gehängepartien und Bachrissen nördlich 
vom zentalen Felskamm des Kalnik-Gebirges. Dieselben entsprechen 
ganz den tonigen Schiefern und Gosaumergeln im Agramer Gebirge 
und sind ebenso fossilarm. 

Das steile stark zerklüftete Felsgrat des Kalnik-Gebirges besteht 
aus rötlichem, grauen oder rotgeflecktem grauen Kalke. Das geolo- 
gische Alter dieser Kalke ist bisher noch nicht genau festgestellt. 
Nach Wolf besteht der Gebirgskamm teilweise aus Jurakalken mit 
.daraufgelagertem Hippuritenkalke. 

M L. Vukotinović: Einige Mitteil, aus dem Kainiker Gebirge in Kroatien. 
Jahrb. d. k. k. geol. Reichs-Anst. Wien, 1853. p. 55<>. 

-) H. Wolf: Die geol. Verh. d. Kalnikgebirges u. d. Umgebung von Wa- 
rasdin Teplitz in Kroatien. Verh. d. k. k. geol. Reichs-.Anst. Wien, 18öl 62. p. 230. 

■') F. Koch: Serpentinsko kamenje 'Zagrebačke i Kalničke gore. Nast. Vje- 
snik, knj. XIII. Zagreb, 1904. p. 217. 

') J. Poljak: Zur Geologie d. Kalnikgebirges. Berichte d. geolog. Kommis- 
sion. Zagreb, 1914. 3. iV. 

Glasnik hrv. prirodoslovnoi društva. 4 50 

Nach Gorjanović^) besteht der zerschnittene Felskamm des- 
Kalnik-Gebirges aus Triaskalken, an welche sich oberkretazische- 
Sandsteine und Tuffite anlehnen. 

Nach J. Pol jak (1. c. p. 98, 99) „ist der Gebirgskamm des 
Kalnik-Gebirges aus triadischen brecciösen dolomitischen Kalken auf- 
gebaut, die aber nicht eine zusammenhängende Zone bilden, da sie 
an mehreren Stellen (Satteln) durch jüngere Bildungen, speziell durch 
obere Kreidebildungen getrennt sind". — „Ein grosser Fleck der 
oberen Kreidebildungen kommt im Sattel des Vuklec-Kammes, östlich: 
der Ruine Kalnik, in Form von weissen, dichten Kalksteinen, die sehr 
fossilarm sind, vor. (Ausser Hippuriten kommen keine andere Fos- 
silien vor). Die oberen Kreidebildungen füllen den ganzen Sattel aus, 
erstrecken sich gegen Nord und Süd ziemlich weit, und umranden 
die Umgebung bis oberhalb der Kote 542 m." 

Jedenfalls ist das Vorkommen von Rudistenkalk in höheren Pavr 
tien (Vuklec) des zentralen Felskammes insoferne von Wichtigkeit,. 
da es ein Beweis ist, dass dieser Kamm, wenn auch nicht ganz so 
doch teilweise, der Oberkreide angehört. Inwieferne Jura- und even- 
tuell Triaskalke (in den tiefer durchsägten Gebirgspartien) am Auf- 
baue des Gebirges teilnehmen, kann erst durch genaue Untersuchun- 
gen festgelegt werden. Es bleibt demnach die Altersfrage des zen- 
tralen Kammes des Kalnik-Gebirges vorläufig noch offen. 

Hervorzuheben wäre jedoch in dieser Hinsicht noch die Beo- 
bachtung, dass im Riffe des Sattels auf Kote 508 m Astrocoenia de- 
cüphylla als Überrindung auf einem rötlichen körnigen Kalke vor- 
kommt. Dieser Kalk ist also älter als diese Riffbildungen, muss aber 
nicht von triasischen oder jurasischen Alter sein, sondern er könnte 
sogar einer oberkretazischen (Cenoman-Turon) Etage angehören. Si- 
cher ist es, dass ein Teil des zentralen Gebirgskammes zur Zeit der 
oberen Kreide als eine Reihe getrennter Felsklippen aus dem Meere 
emporragte. Korallenriffe bildeten einen Gürtel um solche Klippen 
und die mechanische Erosionstätigkeit der Brandung ist an den steilen 
Nordwänden dieses Grates noch deutlich in Form von Unterwa- 
schungen und Auskolkungen ersichtlich. 

Die Anzahl der gesammelten Fossilien ist nicht gross. Über- 
wiegend sind die Korallen. Von Lamellibranchiaten haben wir typi- 
sche Riffbewohner und zwar vor allen Rudisten und sonst nur Pla- 
gioptychus Agiiilloni. Gastropoden sind selten und nur in abgerollten 
Steinkernen anwesend. 

Bisher konnte folgende Faunenliste aufgestellt werden (alles aus 
dem Sattel Kote 508 m): 

Anthozoa. 

1. Thamnaraea äff. dadophora Felix. 

2. Cyclolitcs undulata Blainv. 

3. Montlivaltia Reussi M. Edw. 

4. Lasmogyra occitanica d'Orb. 

5. ., äff. sinuosa Felix. 

6. Platysmilia multicincta Felix. ^) K. Gorjanovic-Kramberger: Die geotekt. Verhältn. d. Agramer Gebirges. 
Abh. d. k. pr. Ak. d. VViss., Berlin, 1907. — Geol. Übers.-Karte d. Königr. Kro- 
atien-Slavonien. Erläut. zur Karte von Agra.n, Zagreb, 19(i8, V. Lief. 51 

7. P/atysmilia angushi Felix. 

8. Placocoenia Diimortieri d'Orb. 

9. Astrocoenia ramosa var. reticiilata Goldf. 

10. „ decaphylla M. Edw. et J. H. 

11. Trodiosmilia chondrophora Felix. 

12. ., psecadiophora Felix. 

13. Phyllosmilia sp.? 

Lamellibranchiata. 

14. Plagioptydms Aguilloni d'Orb. 

15. Hippiirites cornu-vaccinum Bronn. 

16. Hippiirites organisans Montf. 

17. Radiolites angeoides P. de Lap. 

Gastropoda. 

18. Nerinea nobilis Münst. 

19. Nerinea flexuosa Sow. 

Nach dieser Fossilliste lässt sich das Alter unserer Kreidebil- 
dungen nicht ganz genau fixiren. Wir haben es hier mit Formen zu 
tun, welche vom oberen A n g o u m i e n (O b e r t u r o n) bis ins untere 
Campanien hinaufreichen. Die Anwesenheit von P/fl^/o/^/^tVz^s ^4^«//- 
loni deutet auf ein Alter entsprechend dem oberen Santonien 
resp. dem unteren Campanien der oberen Kreidebildungen in 
der Umgebung von Orosau. 

Hexacorallia. Haeckel. 

" . Perforata. M. Edw. et J. Haime. 

Familia: Poritidae. Dana. 

Genus: Thamnaraea. Etallon. 

Thamnaraea äff. cladophora Felix. 

19"3. Thamnaraea cladophora, Felix J., Die Anthozoen d. Gosauschichten, p. 183, 
T. XVII, Fig. 10, 11, Palaeontographica, Bd. 49. 

Von dieser Koralle wurde eine grössere Anzahl verschieden 
grosser Aststücke gesammelt. Der Querschnitt derselben ist oval, 
seltener rundlich. Das kleinste Stück ist 12 X 18 mm dick, die grös- 
seren bis 20X30 mm. Die Kelche sind wenig vertieft; ihre Grösse 
schwankt zwischen 2—6 mm. Die Septokostalradien verlaufen unre- 
gelmässig und gehen bei vielen Kelchen unmittelbar von einem in 
den anderen über. Bei vielen Stücken zerfallen diese Radien in läng- 
liche Körner und Runzeln, genau so wie es die Abbildung 10 a von 
Felix zeigt. Die Anzahl der Septen beträgt über 20. In den meisten 
Kelchen befindet sich eine einfache Kolumella als ein deutliches 
rundes Korn. 

Familia : Fungidae. Dana. 

Subfamilia : Thamnastraeinae. Frech. 

Gruppe: Reguläres. Pratz. 

Genus: Cyclolites. Lamarck. 

Cyclolites undulata Blainv. 

1903. Felix J., Die Anthozoen der Gosausch. p. 194. Palaeontographica, Bd. 49 

(Siehe daselbst die weitere Literatur). 

Von dieser am meisten variirenden Cyclolitenart wurde eine 
grössere Anzahl gefunden. Die meisten Exemplare weichen von der 52 

typischen Form bedeutend ab. Die randiiche flache Zone ist bei den- 
selben nur wenig (bei den jüngeren) oder gar nicht ausgebildet, und 
die Oberseite des Polypars erhebt sich steil vom Basalrande. Der 
Umriss stellt eine längliche Ellipse dar, so dass das Polypar die Form 
eines mehr minder seitlich zusammengedrückten und nach einer 
Seite geneigten Kegels aufweist. Die Zentralgrube ist paraleli, meist 
jedoch schräge, an manchen beinahe senkrecht zur Längsachse ge- 
stellt, sie ist tief und mit etwas wulstigen Rändern eingefasst. Die 
Länge derselben verhält sich zur Länge des grösseren Polypardurch- 
messer verschieden. Beim kleinsten Exemplar ist dieses Verhältniss 
'7:23 mm, bei einem anderen 18:40 mm, dann 45:100 mm und beim 
grössten 65 : 120 mm. Das kleinste Exemplar ist nur schwach ellip- 
tisch (23:17 mm) und flach (7 mm hoch) ähnlich wie C. scutellum. 
Das grösste Exemplar ist 120 mm lang, 96 mm breit und 60 mm hoch, 
ein anderes stark kegelförmiges ist 100 mm lang, 70 mm breit und 
55 mm hoch. 

Vorkommen: Bei Gosau, Russegraben im Russbachtal, Piesting. 
In Frankreich bei den Bains-de-Rennes, Martigues, Mazangues, Pe- 
rigeux, Le Beausset, Corbieres; in Spanien in den katalonischen 
Pyrenaeen. 

Aporosa. 

Familia: Astraeidae. M. Edw. et J. Haime. 

Subfamilia: Astraeinae. M. Edw. et J. H. 

Tribus: Montlivaltiaceae. Felix. 

Genus: Montlivaltia. Lamouroux. 

Montlivaltia Reussi M. Edwards. 

1854. Montlivaltia cupiilifotmis p. p. Reuss: Beträge z. Charakter, d. Kreidesch. 

in den Ostalpen. Denkschr. d. k. Ak. d. VViss. 
Wien, Bd. VII., p. 10-2. 
1857. „ Reussi, M. Edwards: Hist. nat. des Corall. T. il, p. 312. 

19<)3. „ „ J. Felix: Die Anthozoen der Gosauschichten. Palaeon- 

tographica, Bd. 49. p. 240, T. XXII, F. 5. 

Das Polypar ist ziemlich stark komprimirt und in der Richtung 
■der längeren Achse gebogen. Der Kelch ist elliptisch (15X28 mm) 
und seicht. Eine Epithek ist nicht erhalten. Es wurde nur ein Stück 
gefunden. 

Vorkommen: Gosau, Nussensee. 

Genus: Lasmogyra. D'Orbigny emend. Felix. 
Lasmogyra occitanica d'Orb. (Michelin sp.). 

1846. Lobophyllia occitanica Michelin: Icon. zooph., p. 291, pl. 67, f. 2. 

1849. Rhipidogyra „ M. Edw. et J. H., Ann. des Sc. nat. Sser., t. X, p. 283. 

185". Lasmogyra „ D'Orbigny, Prodr. de paleont., t. 11, p. 203. 

1854. Rhipidogyra „ Reuss, 1. c. p. 92. 

1857. „ „ M. Edwards, Hist. nat. des Corall. T. II. p. 216. 

1903. Lasmogyra „ J. Feüx, 1. c. p. 248, T. XXI, F. 1. 

Das einzige Exemplar stimmt mit der von Felix gegebenen 
Beschreibung und Abbildung genau überein. Der Polypenstock bildet 
ein bis 18 mm dickes, wenig gebogenes Blatt, mit einer Kelchbreite 
von 10— 12 mm. Am Kostalrande der abwechselnd stärkeren und 
dünneren Septen sind stumpfe nach aufwärts gerichtete Zähnchen. 
Ee Kol umella ist nicht erhalten. 53 

Vorkommen: Selten bei Gosau, Garns bei Hieflau, Scharergraben 
bei Piesting, Soutlatge in den Corbieres in Frankreich. 

Lasmogyra äff. sinuosa Felix (Reuss sp.). 

Einige gedrungene Korallenstöcke zeigten beim Vergleiche die 
grösste Ähnlichkeit mit L. sinuosa (Felix, 1. c. p. 249), doch war eine 
sichere Artbestimmung unmöglich. Der grösste Stock ist 40 mm hoch, 
35 mm breit und 25 mm dick. Die Septa sind dünn, abwechselnd 
stärker und schwächer. Die Kostalränder sind mit stumpfen, schräg 
nach aufwärts gerichteten Zähnen besetzt. - 

Subfamilia: Eusmilinae. M. Edw. et J. H. 

Tribus: Stylinaceae. M. Edw. et J. H. 

Genus: Platysmilia. De Fromentel. 

Platysmilia multicincta Felix (Reuss sp.). 

1854. Calamophyllia multicincta Reuss 1. c. p. i05, T. VI, F. 12, 13. 

1857. Thecosinilia? „ M. Edwards, Hist. nat. des Corall. T. 11, p. 358. 

1903. Platysmilia „ Felix 1. c. p. 285. T. XX, F. 2-5. 

Zwei niedere jugendlichere Stücke entsprechen der Abb. 3 von 
Felix. Das besser erhaltene ist 20 mm hoch, 23 mm breit und 18 mm 
dick. Die Rippen sind gleich und mit feinen Körnchen besetzt. Der 
Kelch ist schwach vertieft. 

Vorkommen: Sehr häufig bei Gosau. Ich habe sie auch im ober- 
kretazischen grauen Mergel bei Novaki in der Zagrebačka gora (Agra- 
mer Geb.) gefunden. 

Platysmilia angusta Felix (Reuss sp.). 

1854. Placosmilia angusta Reuss 1. c. p. 84, T. V, F. 6^9. 

1857. „ „ M. Edwards, Hist. nat. des Corall. T. II, p. 149. 

1899. Platysmilia ,, p. p. Felix, Studien an cretac. Anthozoen. Zeitschr. d. 

d. geol. Ges. Bd. LI, p. 384. 
1903. „ „ Felix J., 1. c. p. 287. T. XX, F. 7-9. 

Die Rippen sind gleich, dicht mit Körnchen besetzt. Der Stamm 
ist komprimirt und mit schwachen Querwülsten und Einschnürungen 
verseben. Die längere Achse des elliptischen Querschnittes beträgt 
13 mm, die kleinere 7 mm. 

Vorkommen: Seltener bei Gosau als die vorige Art. 

Genus: Placocoenia. D'Orbigny. 

Placocoenia Dumortieri De Fromentel. 

1864. Placocoenia Dumortieri Fromentel, Paleont. franc. Terr. cret. zooph. p.508, 

pl. 136, f. 1. 
1903. „ „ Felix J., 1. c. p. 297. 

Der knollige Stock ist schwach gewölbt. Die Polyparien haben 
einen Durchmesser von 3— 4 mm, die Kelchöffnungen 2 mm. Die 
Kelche stehen dicht gedrängt ohne einen Zwischenraum, daher ist 
auch der Abfall der äusseren Kelchwand steil. Von den 24 Septen 
sind sechs stärker und reichen bis nahe an die Kolumella. Letztere 
ist stets vorhanden als ein kurz ovales Körnchen. ■ 

Vorkommen: Gosau; nach Fromentel bei Rennes-les-Bains. 

Familia: Stylophoridae. E. H. 

Subfamilia: Astrocoeninae. Felix. 

Genus: Astrocoenia. M. Edw. et J. H. 

Astrocoenia ramosa M. Edw. et J. H. var. reticulata Goldf. nom 54 

1826. Astrea reticulata p. p. Goldfuss, Petref. Germ. I, p. 111, Tb. 38, f. lob et c. 
1847. „ octolamellosa Michelin, Icon. zooph., p. 302, pl. 72, f. 2. 
1849. Astrocoenia reticulata M. Edv. et J. H., Ann. des Sc. nat. 3 ser. t. X., p.297. 
1854. ,. „ p. p. Reuss, 1. c. p. 95. 

1857. „ „ M. Edwards, Hist. nat. des Corall. T. 11, p. 256. 

1863. „ „ Fromentel, Paleont. fr. Terr. cret. Zooph. p. 531, pl. 

140, f. 3. 
„ Enallastraea „ „ 1. c. p. 611, pl. 142, f. 2, pl. 182, f. 1. 

1903. Astrocoenia ramosa var. reticulata Felix, I. c. p. 314. 

Unsere Exemplare sind ziemlich abgerollt, zeigen jedoch noch 
gut die Merkmale dieser Korallenart. Die kleinen Kelche stehen dicht 
gedrängt. Von den 16 Septen sind 8 stärker und reichen nahezu bis 
an die Kolumella. Dieselbe ist stets ein einfaches Knötchen. 

Vorkommen: Gosau; häufig in Frankreich (Figuieres); Ammer- 
gebirge '). ich fand sie noch in der Fruska gora und im Agramer 
Gebirge in Kroatien. 

Astrocoenia decaphylla M. Edw. et J. H. (Mich. sp.). 

1847. Astrea decaphylla Michelin, Icon. zooph., p. 302, pl. 72, f. I. 

1849. Astrocoenia decaphylla M. Edw. et J. H., Ann. des Sc. nat. 3. ser. T. X., 

p. 298. 
1854. „ „ Reuss, 1. c. p. 94, Taf. VIII, F. 4-6. 

1857. „ „ M. Edwards, Hist. nat. des Corali. T. II, p. 258. 

1863. „ decaphyllia Fromentel, Pal. fr. Terr. cret. zooph. p. 527. pl. 141, 

f. 3, pl. 146, f. 2. 
1869. „ decaphylla Duncan, Brit. foss. corals P. II, N. 2, p. 29, PI. XI, 

f. 1^6. 
1881. Astraea reticulata decaphylla Quenstedt, Petref.-Kunde Deutschi. VI. p. 891, 

Taf. 178, F. 7 9. 
1898. Astrocoenia decaphylla Felix, Beitr. z. Kenntn. d. Astocoeninae. Zeitschr. 

d. d. geol. Ges. Bd. 50, p. 251, Taf. XI, Fig. 1. 
1903. „ „ Felix, 1. c. p. 315. 

Die Koralle bildet eine Überrindung auf einem rötlich-grauen 
Kalksteine. Die Sterne stehen dicht aneinander gedrängt, sind 5 bis 
6 eckig, seltener unregelmässig viereckig. Ihr Durchmesser beträgt 
bis 4 mm. Die schmale Zwischenwand ist mit einer Reiche gröberer 
Körner besetzt. Die Kelche sind seicht trichterförmig. Die nach Fe- 
lix „multitrabekuläre" Achse erscheint als ein kleines Knöpfchen. 
Von den 20 Septen sind abwechselnd 10 stärkere bis zur Kolumella 
reichende, und 10 sehr kurze und dünne. 

Vorkommen: Gosau, Seeleiten bei St. Wolfgang, Piesting, Am- 
mergebirge, Sandberg bei Teplitz, in Frankreich in den Corbieres, 
ßains-de-Rennes, Le Beausset, üchaux u. a. O. 

Familia: Turbinolidae. M. Edw. et J. H. (emend. Ogilvie). 

Subfamilia: Trochosmilinae. Ogilvie. 

Tribus: Trochosmiliaceae. M. Edw. et J. H. (emend. Felix). 

Genus: Trochosmilia. M. Edw. et J. H. 

Trochosmilia chondrophora Felix. 

1903. Trochosmilia chondrophora Felix, 1. c. p. 327, T. XXIV, F. 12. 

Das Polypar ist schwach komprimirt, so dass der Kelchumriss 
breit elliptisch (25 mm X 20 mm) ist, und zwar so, dass die Enden 
der grösseren Achse etwas tiefer liegen als diejenigen der kleineren. 
Das untere Ende ist schwach in der Richtung der kleineren Kelch- 

') Sohle, Das Ammergebirge, p. 43. Taf. VII, F. 2. 55 

achse gebogen. Die Rippen sind scharf und es schieben sich 
zwischen dieselben in der Nähe des Kelches feinere Rippchen ein. 
Alle Rippen sind mit Körnchen besetzt und an den Seitenflächen 
derselben sitzen feine weitläufig stehende Zähnchen. — Vorkommen: 
St. Gilgen und Nussensee. '&* Trochosmilia psecadiophora Felix. 1854. Trochosmilia Boissyana Reuss, 1. c, p. 87, Taf. VI, F. 1, 2. 
1903. „ psecadiophora Felix, 1. c, p. 331, Taf. XXIV, Fig. 7. 

Es liegt mir nur das untere Endstück eines Polypars vor (25 mm 
lioch, 30 mm breit, 16 mm dick). Es sind an demselben jedoch die 
meisten charakteristischen Merkmale erkennbar, wie dieselben von 
Felix angegeben sind. 

Vorkommen: Gosau, St. Gilgen, Waidinger-Alm. 

Tribus: Phyllosmiliaceae. Felix. 
Genus : Phyllosmilia. De Fromentel. 

Phyllosmilia spec? 

Ein einziges Exemplar, welches dieser Gattung angehört, ist so 
mangelhaft erhalten, dass es nicht spezifisch bestimmt werden konnte. 
Der Kelch fehlt. Von der kurzen stielförmigen Ansatzstelle erhebt 
sich das komprimirte Polypar ziemlich steil, ist dann beiderseits ein- 
geschnürt und breitet sich dann wieder etwas seitwärts aus. Die 
Rippen sind fasst gleich und an den Aussenrändern mit rundlichen 
Körnchen besetzt. Diese Koralle scheint nahe zu Phyllosmilia transiens 
Felix (Felix, 1. c, p. 344, Taf. XVIII, Fig. 3, 4) zu stehen, welche bei 
Gosau häufig vorkommt. 

Mollusca. 

Classis: Lamellibranchiata. 

Ordo: Homomyaria. 

Subordo: Heterodonta. Neumayr. 

Integripalliata. 

Familia: Caprinidae. Fischer. 
Genus: Plagioptychus. Math. 

(C a p r i n a p. p. d. Orb. et auct., Sphaerucaprina Gemm.el- 
laro ^). Orthoptychus Futterer-). 

Plagioptychus Aguilloni d' Orb. sp. (Taf. 1. Abb. 1—3.). 
1839. Caprina Aguilloni, d' Orbigny: Revue Cuverienne p. 169. 
1839. „ Coquandiana, d' Orb.: I. c. p. 169. 

1842. „ Aguilloni et Coquandiana, d' Orb. An. des Sciences nat. p. 184. 
1842. Plagioptychus, paradoxus, Math.: Cat. meth. p. 116, t. 5. 
1842. „ Toucasianus, Math.: Cat. meth. p. 117, t. 6. 

1847. Caprina Partschi, F. v. Hauer: Haid. nat. Abhandl. I, p. 109, t. 3. f. 1—9. 
1847. „ Aguilloni, d' Orb.: Pal. fr. Cret. IV, p. 184, t. 538. 
1847. „ Coquandiana, d' Orb.: Pal. fr. Cret. IV, p. 185, t. 539. 
1853. „ exogira, Reuss : Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wissensch. XI, p. 924, f. 1,2. 

1855. „ Aguilloni, Woodw.: Quart. Journ. geol. Soc. XI, p. 51, f. 21. 
1857. „ „ Rietet: Traite de Pal, vol. IV, p. 83, t. 89, f. 14. 

^) Gemmellaro G. G., Caprinellidae della Ciaca dei dintorni di Palermo. 
1865. — Böhm G., Beiträge z. Kenntnis d. Kreide in den Südalpen. Paläonto- 
graphlca, Bd. 44. 1894. 

-) K. Futteper: Die ob. Kreidebild, der Umgeb. des Lago di Santa Croce. 
Pal. Abhandl. v. Dames & Kaiser, Neue Folge 2. Bd. (VI). 1892. 56 

1866. Caprina Agmlloni K, Zittel: Die Bivalven der Gosaugebide. II, pag. 154 

t. 26, f. 8-10, t. 27. f. 1-8. Denkschr. d. k. Ak. d. 
Wiss. Wien. Bd. XXV. 
1892. Plagioptychus Aguilloni, K. Futterer: Die oberen Kreidebild. d. U.mgebung 

des Lago di Santa Croce in den V'enetianer Vor- 
alpen. Dames & Kaiser Pal. Abh. Jena. VI, Neue 
Folge Bd. iL p. 94. 

Das einzige Exemplar, welches gefunden wurde (es ist bisher 
das einzige in Kroatien gefunden) ist ziemlich gut erhalten. Es konnte 
nur mit Mühe mittels Ausstemmen das sehr verfestigte Ausfüllungs- 
material (graugrüner toniger Sandstein) aus dem Schaleninnern ent- 
fernt werden. Der Durchmesser der geschlossenen Muschel ist 110 mm 
und ebenso viel beträgt auch die Länge. 

Die Unterschale hat einen kurzen seitlich und nach oben eine 
gerollten Wirbel. Sie unterscheidet sich demnach sehr von der nach 
Zittel (1. c. p. 155) als für Plagioptychus Aguilloni d'Orb. normalen 
Gestalt der Unterschale, welche gerade, verlängert, stumpf-kegelför- 
mig und etwas seitlich zusammengedrückt ist. Unsere Unterschale 
war wohl in ihrer Entwicklung durch die Unterlage gehemmt. Ein- 
Anheftstelle ist nicht erkennbar. Die äusserliche Bandgrube verläuft 
als eine vertiefte Rinne vom Wirbel bis zum Schlossrande. Die äus- 
sere Schalenschichte ist 0*5 cm dick, konzentrisch ziemlich stark ge- 
runzelt und zeigt die fein gegitterte Struktur der Ruciistenschalen. 
Die sehr dicke Innenschicht ist porzellanartig weiss. 

Das Schloss der Unterschale besitzt nur einen sehr grossen 
Zahn, welcher abgebrochen war und in der entsprechenden grossen 
Zahngrube der Oberschale steckte, von wo er nur mittels Meissel 
entfernt werden konnte. Dieser Zahn hatte eine Länge von 3. cm. 
Vor dem Zahne befindet sich die Grube für den grossen Schlosszahn 
der Oberschale. Hinter dem Schlosszahne ist eine seichte Vertiefung 
zur Aufnahme des hinteren kleinen Schlosszahnes der Oberschale. 

Der Eindruck des vorderen Adduktors liegt auf einem erhöhten 
(0-5 cm hohen, 1cm breiten und 4 cm langen) Polster vor dem 
Schlosszahne. Das Polster ist an der Aussenseite mit leistchenar- 
tigen Rauhigkeiten der Muskeleindrücke versehen. Der hintere Muskel 
liegt in einer Vertiefung hinter dem Schlosszahn. Seine Grösse konnte 
nicht ermittelt werden, da der Untere Teil der Schale hier abgebro- 
chen ist. 

Die Oberschale ist etwas grösser als die untere. Sie ist hoch 
gewölbt, mit seitlich einfach etwas nach rückwärts gekrümmten Wir- 
bel. Die Oberfläche ist glatt, zeigt eine schwache konzentrische 
Streifung nur vorne oberhalb des Schlossrandes. Die obere Schalen- 
schichte ist sehr dünn, von honigbrauner Farbe, durchscheinend, und 
hat einen hornartigen Glanz. Sie ist nur teilweisse erhalten, so dass 
die dichte radiale Streifung der folgenden Schichte deutlich hervor 
tritt. Die Vergabelung dieser Radiallamellen ist dieselbe wie sie von 
Zittel (1. c. p. 155) für Plagioptychus angegeben wird und wie man 
dies auch. am Stirnrande der Überschale an unserem E.xemplare 
beobachten kann. 

Etwas mehr nach hinten von der Mitte des Schlossrandes,' je- 
doch vor dem nach rückwärts gebogenen Wirbel, befindet sich der 
grosse konische Schlosszahn. Der kleine hintere Schlo'sszahn sitzt am 57 

hinteren Schlossrande und unter demselben befindet sich der hintere 
stark erhöhte Muskeleindruck (0-8 cm breit, 3-4 cm lang, OScm— 1 cm 
hoch), welcher kleiner ist als der vordere (1-2 cm breit, 3 7 cm lang, 
bis 0"5 cm hoch). Der vordere Muskeleindruck besitzt ebensolche 
Rauhigkeiten, wie der vodere Adduktor der Unterschale, nur sind 
dieselben bei dem letzteren viel kräftiger. Über dem vorderen Mus- 
keleindruck befindet sich eine vertiefte Rinne. 

Vom konischen Schlosszahne entspringt eine Starke Querwand 
(Septum), welche bis zum Unterrande der Schale reicht, so dass 
zwei ungleich grosse Kammern entstehen. Die vordere grössere Kam- 
mer ist der Wohnraum des Tieres, die hintere dient zur Aufnahme 
des grossen Schlosszahnes der Unterschale. 

Die grosse Variabilität dieser' Muschelart hat K. Zittel (1. c. 
p. 156) ausdrücklich betont. Nach einigen abweichenden Merkmalen, 
welche unser Exemplar gegenüber der typischen Form von Plagi- 
optychus Agiiilloni d' Orb sp. zeigt, könnte dasselbe demnach höchst 
als eine Aberration derselben Art bezeichnet werden. 

Vorkommen: Gosau, Wolfgangsee und Scharergraben bei Pie- 
sting, Brandenberg — Alpe in Tirol. In Frankreich bei Le Beausset, 
La Cadiere, Allauch und Martigues, Pioien, Bains de Rennes, Uschaux; 
Col dei Schiosi in den Venetianer Alpen^). 

Familia: Rudistae. Lam. Alpe und Ladoi-Alpe in Tirol. In Frank- 
reich bei Le Beausset. 
Neben den Korallen sind in den oberen Kreideschichten des 
Kalnik-Gebirges am häufigsten Rudisten, und von diesen ist wieder 
am meisten vertreten Hippurites corrai-vacdnum Bronn. — Das grösste 
gut erhaltene Exemplar hat eine Höhe von 13 cm. Die Oberschale 
hat einen Durchmesser von 9 cm. Sie ist flach deckeiförmig mit 
niedrigem Wirbel. Seltener sind meist abgerollte Stücke von Hippu- 
rites organisans Montf. Ausserdem wurden einige kleine ziemlich gut 
erhaltene Unterschalen von Radiolites angeoides Picot de la Peynuse 
gefunden. Von Gastropoden wurden bisher nur zwei Steinkerne gefunden. 
Der grössere stammt von Nerinea nobilis .Münst. (Goidfuss: Petref. 
Germ. p. 43, T. 176, F. 9), der kleinere schlechter erhaltene Hesse 
sich mit Nerinea fiexuosa Sow. vergleichen (Goidfuss, p. 45, T. 177, 

F. 7). 

Tafelerklärung. (Taf. !.). 
Abb. 1. Plagioptychüs Agiiilloni D' Orbigny. Ansicht des geschlossenen 

Gehäuses von oben. Nat. Grösse. 
Abb. 2. Oberschale (linke) desselben. Nat. Gr. 

a. Vorderer Adduktor. 
ai. Hinterer Adduktor 

B. Grosser konischer Schlosszahn in die Vertiefung B, der Un- 
terschale passend. 

b. Kleiner hinterer Schlosszahn; abgebrochen. 

C. Zahngrube für den grossen Schlosszahn C, der Unterschale. 
S. Septum. 

W. Wohnkammer des Tieres. 

^) K. Futterer: Die oberen Kreidebildungen der Umgebung des Lago di 
Santa Croce in den Venetianer Alpen. Dames & Kaiser, Palaeont. Abhandl. Jena> 
1892. VI. N. F. 11, p. 94. 58 Abb. 3. Unterschale (^^rechte) desselben. Nat. Gr. 

C,. Grosser Schlosszahn, abgebrochen, in die Grube C der Ober- 
schale passend. 
B,. Grube für den grossen Schlosszahn der Oberschale. 
a. Vorderer Muskeleindruck, 
aj. Hinterer Muskeleindruck. 

bj. Grube für den kleinen Hinterzahn der Oberschale. 
L. Ligamentfurche. 
W. Wohnraum der Tieres. Beiträge zur kroatischen Lepidopteren- Fauna. 

Von Arnošt Grund. . 

Um in den nachfolgenden Abhandlungen (anschliessend an Bei- 
trag A"), neben dem Verzeichnisse der bei Zagreb auftretenden Le- 
pidopteren, auch den gegenwärtigen Stand der kroatischen Fauna 
anzudeuten, wurden den einzelnen Arten ihre in Kroatien-Slavonien 
festgestellten Localitäten beigefügt, und am Schlüsse einer jeden Fa- 
milie auch die bisher bei Zagreb , nicht beobachteten Arten der 
Landesfauna angeführt. 

Außer dem vom Verfasser, wie auch von Prof. Dr. K. Babić 
gesammelten Materiale, diente als Quelle die Sammlung des kroat. 
naturhist. Landesmuseums, deren Materialbestand sich in den lezten 
Jahren bedeutend gehoben hat, da ihr mehrere CoUectionen einver- 
leibt wurden, von welchen namentlich die Sammlung des Oberförsters 
G. Koća (Trnjani), sowie die Heterocera-Collection des Senators M. 
Taborski (Zagreb) zu nennen ist. Auch das von Herrn M. Barač 
(Rijeka) bereits vor Jahren eingesendete Material enthält interessante 
Belegstücke. 

Quellen und Literatur. 
(Links die im Texte gebrauchte Abkürzung). 

1. Babić — Das von Prof. Dr. Krunoslav Babić gesammelte, dem Ver- 
fasser zur Bearbeitung überlassene Material. 

2. Bohatsch — Bohatsch Otto: Beiträge zur Lepidopterenfauna Slavoniens. 
{11. Jahresbericht d. Wiener entom. Vereins, 1892, p. 31—50). 

3. coli. mus. — Materialbestand des Kroat. naturhistor. Landesmuseums 
in Zagreb. 

4. Damin — Damin, Narcis: Phaenoložka opažanja. (VII. program kralj, 
nautičke škole u Bakru, 1889, p. 67—79). 

5. Fauna R. H. — Fauna Regni Hungariae, Budapest 1896. 

6. Germar — Germar, Ernst: Reise durch Österreich und Tyrol nach 
Dalmatien und Ragusa. Leipzig 1814. 

7. Jurinac — Jurinac, Prof. A. E.: Leptiri velikaši (niacrolepidoptera) oko- 
lice Varažd. (Izvješće kralj, velike gimnazije u Varaždinu. 1884). 

8. Koča — Koča, Gj.: Prilog fauni leptira (Lepidoptera) Hrvatske i Sla- 
vonije (Glasnik hrv. naravosl. društva. Zagreb 1901). 

9. Mn I — Mann, Joseph: Verzeichnis der im Jahre 1853 in der Gegend 
von Fiume gesammelten Schmetterlinge. (Wiener entom. Monatschrift, 1857, 
p. 139-189). 

10. Mn I! — Mann Josef: Schmetterlinge gesammelt im Jahre 1866 um 
Josefsthal in der kroatischen Militärgrenze. (Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Ge- 
sellschaft, Wien 1867, p. 63-76). 

11. Piller — Piller, Mathia et Mitterbacher, Ludovico: Iter per Poseganam 
Sciavoniae provinciam mensibus Junio et Julio anno 1782. Budae 1783. 

*) Glasnik hrv. pr. dr. XXVIII. p. 95., 1916. 60 

12. Rbl-Stud. — Rebel, Dr. H : Studien über die Lepidopterenfauna der 
Balkanländer. U. Teil (Annalen d. k. k. naturhist. Hofmuseunis, Wien 1904, p. 
96-377). 

13. Rbl-Sturany — Rebel, Dr. H.: Verzeichnis der von Dr. R. Sturany im 
Jahre 1895 in Kroatien gesammelten Lepidopteren. (Ve.-handl. d. k. k. zoo!.- 
botan. Gesellsch., Wien 1895, p. 390—392). 

14 Rov. Lap. — Rovartani Lapok havi folyöirat köiönös tekintettel a hasz- 
nos es kärtekony rovarokra. Budapest. Band IV' (1897), X (1903), XII (1905), XIV 
(1907) und XVII (1910). 

(Siehe auch Beitrag A, Literatur- Veizeichhis No. 1: Berge-Rbl, Rühl, Seitz, 
Spuler, Verity, Wheeler). 

Lepidopteren der Umgebung von Zagreb (Agram). 

SphingicIae-ThyrJclicIae. 

(Im Sinne des Kataloges von Dr. O. Staudinger und Dr. H. Reböl). 

VIII. Sphingidae. 

118.*) Acherontia atropos L. Stgr-Rb! N. 717. — Bei Zagreb,. 
Podsused und Samobor ziemlich hätifig, von August bis November,, 
jahrweise auffallend zahlreich. -^ Ferner in Kroatien-Slavonien festge- 
stelltbei Varaždin (Warasdin, Jurinac p. 58 N. 56); Krapina (Hensch, 
Rov. Lap. XVll p. 77); Rijeka (Fiume) Hrast, ein ; Ende April (Mn 
I p. 147); Novi (Horvath, Rov. Lap. IV p. 47); Vinkovci und Velika^ 
im juni und August, October (Koča p. 17 N. 157); Lipik (Bohatsch 
p. 37 N. 96); Djakovo, im September (Cepelic, coli. mus.). 

119. Smerinthus quercus Schiff. Stgr-Rbl N. 718. — Am Pre- 
križje, Cmrok. im Zelengaj und bei Podsused einzeln, im Juni, Juli. — 
Weitere Fundorte sind: Rijeka (Fiume) und Bakar (Buccari) (Meiss- 
ner, Pavel, Rov. Lap. XVII p. 77) ; Glina, Ende Juli (Koča p. 18. 
N. 169); Trnjani, Jankovac (Koča, coli, mus.); Vuka, Mitte Juni (Ce- 
pelic, coli. mus.). 

120. Smerinthus populi L. Stgr-Rbl N. 725. — Zagreb (Sv. Kša- 
ver, Josipovac, Zelengaj), Jankomir und Podsused, nicht selten von 
Mai bis Juli. Eine gegrabene Puppe ergab Anfang AAärz die ab. ruf o- 
diluta Gillm. — Festgestellte Localitäten: Varaždin (jurinac p. 58 
N. 63); josipdol (Josefstal, Mn II p. 67); Rijeka, im Mai nicht selten 
(Mn 1 p. 147); Vinkovci, Pleternica, im Mai, Juni und August (Koča 
p. 18 N. 171); Djakovo im Juli (Cepelic, coli. mus.). 

121. Smerinthus ocellata L. Stgr-Rbl N. 726. — Zagreb (Cmrok, 
Prekrižje, Tuškanac) nicht selten, von Anfang Mai bis Juni (an elec- 
trischen Lampen). — Ferner bei: Krapina (Hensch, Rov. Lap. XVII 
p. 77); Varaždin (Jurinac p. 58N. 64); Josipdol (Mn II p. 67); Rijeka, 
im Mai (Mn I. p. 147), daselbst im Mai und September (.Meissner, 
Rov. Lap. XVII p. 77), daselbst im Juli (Koča p. 18 N. 170); Dja- 
kovo (Cepelic, coli, mus.); Vinkovci, im Mai (Koča p. 18 N. 170). 

122. Mimas tiliae L. Stgr-Rbl N. 730. — Einzeln von Anfang 
Mai bis Anfang Juli und wiederum (seltener) im August, bei Zagreb 
(Cmrok. Sv. Kšaver), Bliznec, im Sljeme-üebirge (Kraljičin zdenac) 
und bei Podsused, darunter die ab. brunnea Bartel häufig. — 

*) Anschließend an Beitrag A (Glasnik hrv. prirodosl. društva XXVIII, 1916) 
sind die Arten fortlaufend numeriert. 61 

Auch bekannt von: Varaždin (Jurinac p. 58 N. 62); Josipdol (Mn II 
p. 67); Ogulin, eine erwachsene Raupe im Juli, Falter bei Vinkovci 
und Velika von Ende April bis Juni und wiederum im Juli (Koča 
p. 18 N. 168); Rijeka, im Mai und September (Meissner, Rov. Lap. 
XVil p. 77); Osijek (Esseg), Mitte Juni (coli, mus); Ruma, Mitte 
Juli (Hensch, Rov. Lap. XVII p. 77); ab. brunnea Barte! bei 
Draga im Juii (Babić). 

123. Daphnis nerii L. Stgr-Rbl N. 733. — Ein stark geflogenes 
^, am 1. August 1905 an Saponaria ot'ficinalis. Raupen im August 
wiederholt in Privat-Gärten, am 3. August 1907 über 30 Raupen 
in verschiedenen Entwickelungsstadien in Podsused, an Oleander- 
bäumchen des Restaurationsgartens „Aralo", woraus Faher von Ende 
August an schlüpften. Raupen auch bei Samobor, und Ende Juli 
eine er wachsene Raupe bei Končanica) Daruvar, Slavonien), Falter 
im Juli bei Jablanac (Küstenland). — Kraljevica (Portore), Raupen 
ini August, ein Falter am 1. August 1894 (Koča p. 18. N. 167): Bakar, 
im Juli (Damin p. 75); Rijeka, im Mai und September (Meissner), 
Bakar (Pavel) und Novi (Horvath, Wachsmann) (Rov. Lap. XVII 
p. 77.). 

124. Sphinx ligustri L. Stgr-Rbl N. 734. — Ziemlich selten bei 
Zagreb, im Tuškanac, am Cmrok etc im Juli (an Lampen). — Vara- 
ždin (Jurinac p. 58 N. 58); Krapina, Anfang Juni, Ruma (Hensch), 
Rijeka (Meissner) (Rov. Lap. XVII p. 77); Josipdol (Mn II p. 67); 
Rijeka, April (Mn I p. 147); Vinkovci, selten (Koča p. 17 N. 159); 
Djakovo, im Juni(Cepelić, coli. mus.). 

125. Protoparce convolvidi L. Stgr-Rbl. N. 735. — Im Mai ein- 
zeln, meis^ens kleinere Stücke {12— Ib mm), an Lonicera-Arten im 
botanischen Garten, daselbst und auf den Wiesen bei Zagreb .an 
Saponaria von Ende Juli ab sehr häufig. — Varaždin (Jurinac p. 58 
N. 57); Krapina, Ende September (Hensch), Rijeka (Meissner) (Rov. 
Lap. XVII p. 77); Bakar, Mitte Juni (Damin p. 74); Cirkvenica 
(Vängel, Rov. Lap. XII. p. 71); bei Vinkovci, Pleternica und Velika 
sehr häufig, besonders an Esclepias syriaca im Juni und August, Sep- 
tember (Koča p. 17 N. 158,; Osijek (Esseg), im September, Dja- 
kovo, im August (Cepelić, coli. mus.). 

126. HyloiciLS pinastri L. Stgr-Rbl N 73i. — Einzeln von Ende 
April bis Ende Juli im botanischen Garten an Lonicera und am 
Cmrok, Josipovac, im Tuškanac etc an electrischem Licht. — Raupen 
bei Zagreb (Koča p. 17 N. 160); Krapina (Hensch), Lič (Meissner) 
<Rov. Lap. XVII p. 77.). 

127. Deilephila vespertilio Esp. Stgr-Rbl N. 742. — Zwei E.xem- 
plare von Zagreb verzeichnet Koča (p. 17 N. 161), ich fing ein Stück 
Anfang Mai 1908 am Josipovac (Lampe), Senator Taborski (in coli 
mus.) ein weiteres am 11. September 1909 am Markov trg. Danach 
tritt diese Art bei Zagreb selten aber in zwei Generationen auf. — 
Sonst aus Kroatien-Slavonien nur von Rijeka (Fiume) angeführt 
(Spuler p. 84. N. 12). 

128. Deilephila galii Rott. Stgr-Rbl N. 745. — Bisher fing ich 
nur ein Exemplar am Cmrok (Lampe) Ende Mai 1908, Senator Ta- 
borski (in coli, mus.) mehrere Stücke in der Jurjevska ulica und 62 

am Markov trg (an Lampen) Ende Juni, Anfang August un<l Anfang 
September 1909. — Sonst wurde aus Kroatien-Slavonien nur eine 
Raupe von Ogulin verzeichnet (Koča p. 17 N. 162). 

129. Deilephila cuphorbiae L. Stgr-Rbl N. 749. — Auf den 
Wiesen bei Zagreb sehr häufig an Saponaria, im Juh', August, mit 
ab. suffusa Tutt und Übergängen zur ab. rubescens Garb., 
einzeln im Mai an Lonicera (bot. Garten). — Varaždin (Jurinac p. 58 
N. 59): Krapina (Hensch), Rijeka, August und September (Meis- 
sner), Senj (Zengg) im Juni (Pavel), (Rov. Lap. XVll p. 77); Josipdol 
(Mn II p. 67); Rijeka, im Mai und Juni (Mn I p. 146); Vinkovci, sehr 
häufig im Juni und Juli, ein Falter schlüpfte im October (Koča p. 17 
N. 163); Djakovo, im August und September (Cepelic, coli. mus.). 

130. Deilephila livornica Esp. Stgr-Rbl N. 752. — im Mai einzeln 
an Lonicera botan. Garten), im Juli, August häufig an Saponaria 
(Wiesen), wo ich an günstigen Abenden bis über 30 Stück erbeu- 
tete. — Rijeka, im Mai (Mn I p. 147), daselbst im September (Meis- 
sner) und bei Bakar (Pavel) (Rov. Lap. Lap. XVII p. 77); bei Vin- 
kovci ziemlich häufig, im Juni an Asclepias, die zweite Generation 
im .August, auch bei Pleternica und Velika, bei Križpolje am 10, 
August 1894 ein Stück an einer Nelke gefangen (Koča p. 18 N. 
164): Djakovo, Ende August (Cepelic, coli. mus.). 

\3\. Pergesa elpenor L. Stgr-Rbl N. 759. — Im Juni, Juli häufig 
bei Zagreb, Podsused und Samobor, meistens an Saponaria. — 
Varaždin (Jurinac p. 58 N. 60): Krapina (Hensch), Rijeka, August, 
September (Meissner) (Rov. Lap. XVII p. 77); Draga, Mai (Mn I p. 
146); Bakar, Mitte Juni (Damin p. 74): Vinkovci, im Juni (häufig an 
.Asclepias), Juli und September, auch bei Pleternica und Kamengrad 
am Papuk-Gebirge (Koča p. 18. N. 165); Zemun (Semlin), im Juni 
(Grund): Djakovo, Mitte September (Cepelic, coli. mus.). 

132. Pergesa porcellus L. Stgr-Rbl N. 761. — Bei Zagreb nicht 
häufig im Juli, an Saponaria officinalis und Asclepias syriaca (Save- 
wiesen): Varaždin (Jurinac p. 58 N. 61); Krapina, Anfang Juni un<l 
.■\nfang August (Hensch, Rov. Lap. XVII p. 77); josipdol (Mn II p. 
67); Rijeka (Vängel, Rov. Lap. XII p. 71); Vinkovci, häufig an 
Asclepias im Juni, Juli, auch bei Velika (Koča p. 18 N. 166); Dja- 
kovo, im Juli, August (Cepelic, coli. mus.). 

133. Macroglossiim stellatarum L Stgr-Rbl N.' 768. — Sehr 
häufig in der ganzen Umgebung von Juli ab, überwintert und fliegt 
bis Ende April, auch bei Samobor. — Varaždin (Jurinac p. 58 N. 65); 
Krapina, Ruma (Hensch), Rijeka (Meissner), Novi, Juli (Horvath) (Rov. 
Lap. XVll p. 77); Rijeka, April bis Juli (Mn I p. 146); Josipdol (Mn 
II p. 67); Lipik, Juli und überwinternd (Koča p. 19 N. 173); Ogulin 
(coli, mus.); Djakovo (Cepelic, coli. mus.). 

134. Hemaris fuciformis L. (bombyliformis O). Stgr-Rbl N. 771. — 
Bei Zagreb, namentlich im Maksimir, und Podsused von Ende April 
bis Anfang Juni und von Ende Juli bis Anfang September, nicht 
häufig, mit ab. milesiformis Tf. — Varaždin (Jurinac p. 58. N. 
66); Josipdol (Mn II p. 67, b o m b y 1 i f o rm iso); Lič (Meissner), 
Bakar (Pavel) (Rov. Lap. XVII p. 77); Rijeka— Hrast, Juni (Mn I p. 
146); im Juni häufig im Velebit bei Krasno, Stirovača und am Alan, 
im Juli einzeln bei Jablanac mit ab. heynei Bartel (Grund). 63' 

135. Hemaris scabiosae Z. (bombylifonnls Esp.) Stgr-Rbl 774. — 
Einzeln in Maicsimir und bei Podsused Ende April, Mai und von 
Mitte Juli bis August. — Josipdol (Mn II p. 67, fuciformis) ; Rijeka, 
im Mai (Mn 1 p. 146); Crni vrh, Anfang Juni (coli, mus.); Lič (Meiss- 
ner), Velebit, im Juni (Pavel), Ruma, Anfang Mai (Hensch) (Rov. Lap. 
XVil p. 77); Stirovača, Šatorina (Velebit), im Juni einzeln (Grund). 

Anmerkung. 

Außer den angeführten 18 Sphingidae-Arten wurden für Kroa:tien-Slavonien 
noch nachfolgende festgestellt: 

Proserpimis proserpina Fall. Stgr-Rbl N. 765. — Rijeka (Meiss- 
ner, Rov. Lap. XVII p. 77); Draga, Mai (Mn I p. 146, oenotherae 
Esp.); Lipik (Bohatsch p. 37 N. 97); Vinkovci, einzeln Ende Mai 
und im Juni an Asclepias (Koča p. 18 N. 172); Djakovo, Ende .-Xugust 
(Cepelić, coli. mus.). — Dürfte auch bei Zagreb gefunden werden. 

Macroglossum croatica Esp. Stgr-Rbl N. 769. — Rijeka, im Mai 
und Juni an Echium schwärmend (Mn II p. 146); Novi, Juli, Senj, 
Juni (Pavel, Rov. Lap. XVII p. 77); Jablanac, im Juli häufig ((irund); 
Lipik (Rbl-Stud. p. 194); soll bei Karlovac (Karlstadt) angetroffen 
worden sein (Fauna R. H. p. 21). 

Auch Pterogon gorgoniades Hb. soll bei Senj (Zengg) 
gefangen worden sein (Rov. Lap. X p. 113, XVII p. 77), was gewiss 
auf einem Irrtume beruht. 

IX. Notodontidae. 

136. Cerura fiircula Cl. Stgr-Rbl N. 780. - Von Mitte April 
bis Anfang Juni bei Zagreb am Cmrok Josipovac, Prekrižje und im 
Tuškanac (electr. Lampen) ziemlich häufig, bei Zimmerzucht bereits 
im März, die zweite Generation selten, im August. — Karlovac (Hensch, 
Rov. Lap. XVII p. 78); Josipdol (Mn II p. 68); Požega (Piller p. 41). 

137. Cerura bifida Hb. Stgr-Rbl N. 781. — Bei Zagreb an den- 
selben Localitäten, aber häufiger als die vorhergehende Art, von An- 
fang Mai bis Ende Juni. Auch bei Podsused. — Krapina (Hensch), 
Rijeka, April und Mai (Meissner) (Rov. Lap. XVII p. 78). 

138. Dicramira erminea Esp. Stgr-Rbl N. 783. — Bei Zagreb am 
Cmrok und Prekrižje, im Mai, Juni einzeln (auch von M. Taborski, 
in coli. mus). Die Art war bisher aus Kroatien-Slavonien nur von 
Rijeka (Mn 1 p. 149) bekannt, wo im Mai ein v an einem Pappel- 
baume gefunden wurde; ich fand ebenfalls ein 9 bei Osijek (Esseg, 
Slavonien) im Juni 1902. 

139. Dicranura vinula L. Stgr-Rbl N. 785. — Zagreb (Cmrok, 
Maksirnir) und Podsused, nicht häufig von Ende April bis in den Juli. 
Auch Übergangsstücke zur ab. arctica Zett. (Cmrok, 21. IV 1909). 
— Josipdol (Mn II p. 68); Rijeka, Juni (Mn I p. 149). 

140. Stauropus fagi L. Stgr-Rbl N. 786. — Ziemlich häufig bei 
Zagreb (Cmrok, Tuškanac), einzeln bei Podsused, im April, Mai und 
Juli, August. — Krapina, Ruma (Hensch), Rijeka (Meissner), Bakar 
(Pavel) (Rov. Lap. XVIl. p. 78); Vinkovci, selten im Juli und August, 
auch bei Ruševo, amPapuk und bei Kraljevica (Koča p. 31 N. 299). 

141. Exaereta ulmi Schiff. Stgr-Rbl N. 789. — Im April und 
Mai bei Zagreb (Cmrok, Josipovac) nicht selten. — Bakar (Pavel, 
Rov. Lap. XVII p. 78): Vinkovci, selten (Koča p. 31 N. 300). 64 

142. Hoplitis milhauseri F. Stgr-Rbl N. 791. — Bei Zagreb am 
Cmrok fing ich zwei Exemplare im Mai, Senator Taborski (in coli, 
mus.) in der Jurjevska ulica ein Stück Mitte Juli, ein zweites Mitte 
August. Danach hat diese seltene Art bei uns zwei Generationen. — 
Trsat bei Rijeka, im Juni ein abgeflogenes y (Mn I p. 149); Rijeka 
(Meissner, Rov. Lap. XVII d. 78); bei Strizvojna — Vrpolje eine 
Raupe {Koča p. 31 N. 301).' 

' 143. Drymonia querna F. Stgr-Rbl N. 804. — Neu für Kroatien- 
Slavonien. Am S.Juli 1908 fing ich ein n" im Tuškanac (Schießstätte, 
am electrischen Lichte), Senator Taborski (in coli, mus.) ebenfalls ein 
rj' am 15. April 1909 (Jurjevska ulica, an einer Lampe). Die Art hat 
also bei Zagreb zwei Generationen. 

144. Drymonia trimacula Esp. dodonaea Hb. Stgr-Rbl N. 806-a. 

— Ziemlich häufig bei Zagreb (Cmrok, Tuškanac, Maksimir), von 
Mitte April bis Ende Mai. — Rijeka (Meissner, Rov. Lap. XVII p. 78); 
Osijek (Hensch, briefl. Mitteilung). 

145. Drymonia chaonia Hb. Stgr-Rbl N. 807. — Sehr häufig, 
Flugorte und Zeit bei Zagreb wie für trimacula. Die ab. grisea 
Tur. (mit Übergängen) ebenso zahlreich wie die Nominatform. — 
Kiapina, Mai (Hensch, Rov. Lap. XVII p. 78); Vinkovci (Koča, coli, 
mus). 

146. Phoesia tremula Cl. Stgr-Rbl N. 808. — Bei Zagreb (Cmrok) 
und Podsused nicht häufig, Mitte April, Mai und wiederum im Juli. 

— Rijeka, einzeln im Mai (Mn l p. 149). 

147. Notodonta ziczac L. Stgr-Rbl N. 815. — Zagreb (Cmrok, 
Tuškanac) im Mai, Anfang Juni, eine zweite Generation im Juli. — 
Krapina, Juli und August, Osijek (Hensch), Rijeka (Meissner) (Rov. 
Lap. XVII p. 78); Velika (Koča p. 32 N. 303). 

148. Notodonta dromedarius L. Stgr-Rbl N. 816. — Einzeln bei 
Zagreb (Tuškanac) und Podsused im Mai, Juni und Ende Juli, August. 

— Karlovac, Anfang Juni (Hensch, briefl. Mitteilung); Kraljevica, Mai 
(Mn I p. 149); Rijeka (Meissner, Rov. Lap. "XVl! p. 78). ' 

149. Notodonta phoebe Sieb. ,tritophus S. V.) Stgr-Rbl N. 823. 

— Zagreb, im Mai selten am Cmrok und im Tuškanac (auch Tabor- 
ski, coli. mus.). — Osijek (Hensch, Rov. Lap. XVII p. 78). 

150. Notodonta anceps Goeze (trepida Esp.) Stgr-Rbl N. 825. 

— Mitte April bis Ende Mai bei Zagreb (Cmrok, Josipovac) nicht 
selten. — Vinkovci, Papuk (Koča p. 32 N. 304). 

151. Spatalia argentina Schiff. Stgr-Rbl N. 830. — Nicht selten 
bei Zagreb (Cmrok) im Mai, Juni und gen. a est. pallidior Horm. 
von Ende Juli an, doch kommen p al I i di or-Stücke auch unter der 
ersten Generation als Aberrationtn vor. — Krapina, Ende .luli und 
Anfang August (Hensch), Rijeka (Meissner) (Rov. Lap. XVII p. 78); 
Lipik, im Juli ein Stück (Bohatsch p. 40 N. 171). 

152. Ochrostigma melagona Bh. Stgr-Rbl N. 837. — Neu für 
Kroatien-Slavonien. Ich fand die Art einzeln bei Zagreb (Cmrok, Jo- 
sipovac). Podsused und im Sijeme-Gebirge beim Kraljičin zdenac 
von Ende Mai bis Anfang Juli. 65 

153. Lophopteryx camelina L. Stgr-Rbl N. 841. — Selten bei 
Zagreb (Jelenovac-Tal) und Podsused im Mai. — Krapina 21. Mai 
und Osijek ab. giraffina E. (Hensch), Rijeka (Meissner) (Rov. 
Lap. XVII p. 78) ; Vinkovci, Ende Mai ein Stück (Koca p. 32 N. 305). 

154. Lophopteryx cuculla Esp. Stgr-Rbl N. 843, — Von Zagreb 
zwei Exemplare bekannt, am 30. Mai und 1. Juli erbeutet (Taborski, 
coli, mus.); sonst nur noch ein Stück bei Jankovac (Slavonien) 
gefangen, am 28. Juli (Koča p. 32 N. 306). 

155. Pterostoma palpina L. Stgr-Rbl N. 849. — Überall bei 
Zagreb, Podsused und Samobor, von Ende April bis Anfang Juni 
und von Ende Juni bis in den August. — Krapina, Mitte August, 
Ruma im Juni (Hensch), Rijeka (Meissner) (Rov. Lap XVII p. 78); 
Vinkovci, sehr häufig im Mai, Juni, bei Velika Mitte April (Koča 
p. 32 N. 307). 

156. Ptilophora plumigera Esp. Stgr-Rbl N. 852. —Nicht häufig 
bei Zagreb (Cmrok, Tuškanac) im März und wiederum im November. 
— Sonst nur noch von Pleternica (Slavonien) bekannt (Koča p. 
32 N. 308). 

157. Phalera bucephala L. Stgr-Rbl N. 858. — Im Mai und Juni 
bei Zagreb (Cmrok, Zelengaj) einzeln. — Krapina (Hensch), Rijeka 
(Meissner) (Rov. Lap. XVII p. 78); häufig bei Vinkovci und Velika 
im Juni, Juli (Koča p. 32 N. 310); Lipik, ein Stück (Bohatsch p. 40 
N. 173). 

158. Phalera biicephaloides o. Stgr-Rbl N. 859. — Ein schönes, 
typisches Exemplar von Zagreb (Jurjevska ulica). 23. Juli 1909 (Ta- 
borski, coli. mus.). Neu für Kroatien-Slavonien. 

159. Pygaera anastomosis L Stgr-Rbl N. 865. — Bei Zagreb 
einzeln an Lampen, häufiger bei Podsused (Lichtfang), hier die ab. 
tristis Stgr überwiegend. Die im Mai bis Mitte Juni fliegenden 
Stücke messen 36 — 41 mm, die der zweiten Generation, von Mitte 
Juli bis Ende August, 28—32 mm. — Krapina, Ende Juli (Hensch, 
briefl. Mitteilung) ; Osijek, Ende Juli und Anfang September (Hensch, 
Rov. Lap. XVII p. 78). 

160. Pygaera curtula L. Stgr-Rbl N. 866. — Ziemlich häufig bei 
Zagreb (Josipovac etc), seltener bei Podsused, von April bis Anfang 
Juni und von Anfang Juli bis Mitte August. — Rijeka, Mai (Mn I 
p. 149); Požega (Piller p. 41). 

161. Pygaera anachoreta t. Stgr-Rbl N. 869. — Nicht selten 
bei Zagreb (Josipovac, Zelengaj) und Podsused, Mitte April, Mai, 
die zweite Generation etwas häufiger, von Ende Juni bis Ende 
Augusl. (Bei Zimmerzucht Anfang März). — Krapina, Anfang Mai 
(Hensch, Rov. Lap. XVII p. 78); Rijeka, im Mai (Mn I p. 149); Lipik, 
selten im Juli (Bohatsch p. 40 N. 175); Pleternica, Ende Juli selten 
(Koča p. 32 N. 311). 

162. Pygaera pigra Hufn. Stgr-Rbl N. 870. — Im Mai (Zim- 
merzucht von Mitte März ab) und wiederum im Juli, einzeln bei 
Zagreb (Maksimir, Cmrok) und Podsused. — Krapina, Ende Mai 
und Ende Juli (Hensch, Rov. Lap. XVII. p. 78); Rijeka (Fauna R. H.). 

Glasnik hrv. prirodoslovnog društva. ■^ 66 

# 

Anmerkung. 
Als 28. Notodontidae-Art ist in Kroatien-Slavonien nachgewiesen: 

Ochrostigma velitaris Rott. Stgr-Rbl N. 836. — Dr. Hensch fand 
sie bei Krapina, Mitte Juni (Rov. Lap. XVII p. 78) und Karlovac, 
Juni (briefi. Mitteilung). Die Art düifte auch bei Zagreb gefunden 
werden. 

Phoesia didaeoides Esp. Stgr-Rbl N. 809. — Koča (p. 32 N. 
302) verzeichnet ein von Dr. Hruby aus der Umgebung von Zagreb 
erhaltenes Stück. Die Sammlung des Oberförsters G. Koča befindet 
sich jetzt im Kroat. Landesmuseum, und das mit „Zagreb — Dr. 
Hruby" bezettelte Stück ist eine Phoesia tremnla Cl. 

X. Thaumatopoeidae. 

163. Thcnimatopoea processionea L. Stgr-Rbl N. 874 — Am 
Licht häufig im August bei Zagreb und Podsused, mit a b. luctifica 
Stgr. — Josipdol (Mn II p. 68); Vinkovci, selten (Koča p. 32 N. 309). 

Anmerkung. 

Von den weiteren Thaumotopoeiden könnte in Kroatien noch p i t y o- 
campa Schiff, gefunden werden, die in den Nachbarländern Dalmatien und 
Ungarn vorkommt. 

XI. Lymantri idae. 

164. Orgyia gonostigma F. Stgr-Rbl N. 884. - Einzeln bei 
Podsused von Ende Juli bis September. — Sonst nur noch aus 
Slavonien bekannt, von Osijek (Hensch, Rov. Lap. XVII p. 78) 
und Vinkovci, Ende Mai, Juni, die zweite Generation von Ende Juli an 
(Koča p. 27 N. 267). 

165. Orgyia antiqua L. Stgr-Rbl N. 886. — Häufig bei Zagreb 
und Podsused, im Juni, Juli und von September bis Ende October. 
Darunter sehr häufig die ab. dilutior Schultz. — Krapina, Ende 
Juli (Hensch, Rov. Lap. XVI p. 78); Vinkovci und Velika im Juni, 
Juli und von September bis November (Koča p. 27 N., 268). 

166. Dasychira pudibunda L. Stgr-Rbl N. 908. — Überall in der 
Umgebung von Zagreb häufig (am Licht), Ende April bis in den 
Juni. —Varaždin (Jurinac p. 58 N. 81); Krapina, Mai (Hensch, Rov. 
Lap. XVII p. 78); im Mai bei Vinkovci und Velika (Koča p. 28 N. 269). 

167. Euproctis chrysorrhoea L. Stgr-Rbl N. 913. — Von unge- 
fähr Mitte Juni bis Mitte August, jahrweise massenhaft, bei Zagreb, 
Podsused und Samobor, mit ab. punctella Strand, ab. punc- 
tigera Teich und ab. abdomin ata Strand. — Krapina, Ruma 
(Hensch), Rijeka (Meissner) (Rov. Lap. XVII p. 78); Varaždin (Ju- 
rinac p. 59 N. 85); Josipdol (Mn II p. 68); Rijeka, im Juni Raupen 
an Eichen (Mn I p. 148) ; Lipik, Anfang Juli sehr häufig (Bohatsch 
p. 39 N. 157); Osijek, Raupen im Juni, Jablanac, Falter im Juni 
(Grund); bei Vinkovci, Pleternica und Velika im Juni gemein (Koča 
p. 28 N. 271). 

168. Forthesia similis Fuessl. Stgr-Rbl N. 919. — Im Juni, Juli 
bei Zagreb nicht häufig. — Varaždin (Jurinac p. 59 N. 86); Rijeka 
(Meissner, Rov. Lap. XVII p. 78); Josipdol (Mn II p. 68: auriflua); 
Vinkovci und Cerna, im Juni Juli, daselbst Ende August und Mitte 67 

September kleine Stücke (10—11 mm Expansion) beobachtet,_die 
einer zweiten Generation angehören dürften (Koča p. 28 N. 272) ; 
Jablanac, Mitte Juni selten (Grund). 

169. Arctornis L. nigrum Mueller Stgr-Rbl N. 923. — Neu für 
Kroatien-Slavonien. Einzeln im Juni uud Anfang Juli bei Zagreb 
(Tuskanac, Cmrok), im Sljeme-Gebirge (Kraljičin zdenac) und bei 
Podsused (auch von M. Taborski, in coli. mus). 

170. Stilpnotia Salicis L. Stgr-Rbl N. 925. — Bei Zagreb local 
auftretend, Jankomir (sehr häufig) und Podsused (einzeln), von Juni 
bis Anfang August. — Varaždin (Jurinac p. 58 N. 82); Rijeka, im 
Juli (Mn I p. 148); Josipdol (Mn II p. 68); Bakar, Ende Juni (Damin 
p. 74); Lipik, im Juni selten (Bohatsch p. 39 N. 156); Vinkovci, Juni 
und Juli (Koča p. 28 N. 270). 

\1\. Lymantria dispar L. Stgr-Rbl N. 929. — Häufig, besonders 
bei Jankomir und Podsused, von Ende Juni bis in den August, ab. 
disparina Muell. sehr häufig, auch ab. t anguliferaSchultz. 
— Varaždin (Jurinac p. 58 N. 83); Krapina, Juli (Hensch), Rijeka 
(Meissner), Novi, Juli (Horvath) (Rov. Lap. XVII p. 78); Rijeka im 
Juni gemein (Mn I p. 148); Josipdol (Mn II p. 68); Bakar, sehr häufig 
im Juni, Juli (Damin p. 74); Vinkovci, Juni, Juli (Koča p. 28 N. 274); 
Lipik, im Juli gemein (Bohatsch p. 39 N. 159); Jablanac, im Juli ein 
Stück (Grund). 

172r Lymantria monacha L. Stgr-Rbl N. 931. — Bei Zagreb 
(Maksimir) einzeln im Juni, häufiger im Sljeme-Gebirge, mit ab. 
nigra Frr. — Vinkovci und Velika, im Juli selten (Koča p. 28 N. 
273); Lipik im Juli ziemHch häufig, mit ab. ere mita 0. (Bohatsch 
p. 39 N. 158). 

Anmerkung. 

Für Kroatien-Slavonien liommen noch nachfolgende Arten in Betracht: 

Hypogynmia morio L: Stgr-Rbl N. 879. — Im Juni (1902) fand 
ich bei Osijek, auf den Wiesen der jetzt aufgelassenen Festungsgräben, 
Tausende von rfc^ herumschwärmen. — Josipdol (Mn II p. 68); 
Vinkovci, häufig im Mai und Juni (Koča p. 27 N. 266); Ruma, Juni 
(Hensch, Rov.Lap. XVII p. 78). 

Dasychira fascelina L. Stgr-Rbl N. 904. — Soll bei Varaždin 
gefunden worden sein (Jurinac p. 58. N. 80). 

Ocneria rubea F. Stgr-Rbl. N. 944. — Rijeka, Juni (Mn I p. 148). 

XII. Lasiocampidae. 

173. Malacosoma neustria L. Stgr-Rbl N. 956. — Häufig bei 
Zagreb, Podsused und Samobor, von Mitte Juni bis Ende Juli, mit 
ab. quercus Esp., ab. rufa-unicolor Tutt und ab. virgata 
Tutt. — Varaždin (Jurinac p. 59 N. 97); Krapina, Ende Juni und 
Ende Juli, Karlovac, Ende Mai und Anfang Juli (Hensch, Rov. Lap. 
XVII p. 79); Josipdol (Mn II p. 68) Rijeka, Raupen im Mai (Mn I 
p. 148); Vinkovci, häufig im Juni und Juli (Koča p. 29 N. 277); 
Lipik im Juli häufig (Bohatsch p. 39 N. 160). 

174. Trichura crataegi L. Stgr-Rbl N. 960. — Außer einem von 
mir am 23. September 1908 am Josipovac erbeuteten rf, ist von 68 

Zagreb kein weiteres Stück bekannt. — Josipdol (Mn II p. 68) ; 
Vinkovci, September (Koča p. 29 N. 275). 

175. Poecilocampa populi L. Stgr-Rbl N. 962. — Von Ende 
September bis in den November bei Zagreb (Tuškanac, Cmrok, 
botanischer Garten), in manchen Jahren ziemlich häufig (an electr. 
Lampen und Gaslaternen) — Sonst nur noch von Rijeka bekannt 
(Aigner, Rov. Lap. XVII p. 79). 

177. Eriogaster lanestris L. Stgr-Rbl N. 965. — In der Museal- 
sammlung befindet sich eine Anzahl von Stücken, die mit „Zagreb 
M. Februar" bezettelt sind und wohl einer Zucht entstammen. — 
Auch mir schlüpften im Februar Falter aus Puppen,, deren Raupen 
ich Mitte Juni (1904) bei Skakavac, in der Nähe von Karlovac sam- 
melte, wo Raupennester in großer Anzahl vorhanden waren. — Va- 
raždin (Jurinac p. 59 N. 98); Vinkovci häufig im März und April 
(Koča p. 29 N. 278). 

178. Lasiocampa qiiercus L. Stgr-Rbl N. 970. — Bei Zagreb, 
Podsused und Samobor, im Juli und August häufig. Die stark abän- 
dernden cf rf kommen sowohl mit verengten Querstreifen vor, wie 
es für südliche Formen gilt, als auch mit erweiterten Querbinden, 
ab. b urdigalensis Gerh. — Varaždin (Jurinac p. 59 N. 95); Kra- 
pina, Ende Juli bis Ende September, Ruma, Mitte August (Hensch, 
Rov. Lap. XVII p. 79); Josipdol (Mn II p. 68); Rijeka, Juli (Mn I 
p. 148): Lipik, Juli (Bohatsch p. 39 N. 161); Vinkovci, Pleternica 
und VeHka, Ende Juli und im August (Koča p. 29 N. 281); Kiek, 
Anfang Juli (coli, mus.); Djakovo, Ende August (Cepelic, coli, mus.); 
am Alan (Velebit), im Juli einzeln (Grund). 

179. Lasiocampa trifolü S. V. Stgr-Rbl N. 975. — Ziemlich häufig 
bei Zagreb und Podsused, im August bis Anfang October, mit Über- 
gängen zu CO des H. G. Auch ein 9 der ab. obsoleta Tutt von 
Zagreb, 8. October (coli. mus.). — Krapina, Ende August, Osijek, 
von Karlovac die ab. medicaginis Bkh.- (Hensch, Rov. Lap. XVII 
p. 79); Josipdol (Mn II p. 68); Rijeka, nicht selten im Juli (Mn I 
p. 148); Vinkovci und Požega, häufig im Juli, August (Koča p. 29 
N. 280). 

180. Lasiocampa rubi L. Stgr-Rbl N. 982. — Häufig bei Zagreb 
und Podsused, von Mai bis Juli, mit ab. virgata Tutt und ab. 
unilinea Tutt. — Varaždin (Jurinac p. 59 N. 96); Krapina, Mitte 
Juni und Anfang Juli (Hensch, Rov. Lap. XVII p. 79); Josipdol (Mn II 
p. 68); Rijeka, häufig im April (Mn I p. 148); Lipik (Bohatsch p. 40 
N. 162); Vinkovci, Požega und am Papuk, im Mai und Juni (Koča 
p. 29 N. 282); Djakovo im Juli (Grund; Cepelic, coli. mus.). 

181. Epicnaptera tremulifolia Hb. Stgr-Rbl N. 995. — Am 22. 
Mai 1908 fing ich ein Stück am Josipovac, Senator Taborski zwei 
weitere Exemplare Ende Juli und Anfang August 1909 (Jurjevska 
ulica), womit für Zagreb zwei Generationen konstatiert sind. — Kra- 
pina (Hensch, Rov. Lap. XVII p. 79); Lipik, Ende Juni (Bohatsch 
p. 40 N. 165); Požega (Piller, ilicifolia). 

182. Gastropacha quercifolia L. Stgr-Rbl N. 998. — Bei Zagreb 
und Podsused nicht selten, von Mai bis Juli. — Varaždin, mit ab. 
ulmifolia (Jurinac p. 59 N. 93); Josipdol (Mn II p. 68); Rijeka, 69 

Raupen im Juni, Juli (Mn I p. 148); Vinkovci, Pleternica (Koča p. 30 
N. 286); ein Stück der ab. obsoleta T u tt von Draga, Mitte August 
(Babić). 

183. Gastropacha populifolia Bsp. Stgr-Rbl N. 999. — Neu für 
Kroatien-Slavonien. Ein Exemplar bei Zagreb von Senator Taborski 
erbeutet (coli. mus.). 

184. Odonestis pnini L. Stgr-Rbl N. 1000. — Im Juli und An- 
fang August ziemlich häufig (am Licht) bei Zagreb und Podsused. 
Auch bei Samobor. — Varaždin (Jurinac p. 59 N. 94); Krapina, An- 
fang Juli, Osijek (Hensch), Rijeka (Meissner) (Rov. Lap. XVII p. 79); 
Osijek, Juli (Grund); Lipik, Ende Juni (Bohatsch p. 40 N. 163); Vin- 
kovci, selten (Koča p. 30 N. 285). 

185. Dendrolimus pini L. Stgr-Rbl 1001. — Bei Zagreb wurden 
Anfang Juni (1909) zwei :f cf und Anfang Juli ein c gefangen (Ta- 
borski, coli. mus.). Sonst ist die Art nur noch aus Slavonien von 
Velika verzeichnet, wo eine Raupe gefunden wurde (Koča p. 30 N. 287). 

Anmerkung. 

Neben den für Zagreb erwähnten, gehören noch folgende Lasiocam- 
pidae — Arten der kroatischen Fauna an: 

Malocosoma castrensis L. Stgr-Rbl N. 957. — Josipdol (Mn II 
p. 68); Rijeka, im Juli (Mn I p. 148). 

Eriogaster catax L. Stgr-Rbl N. 964. — Krapina, October (Hensch, 
Rov. Lap. XVII p. 79); Rijeka, im Mai und Juni Raupen (Mn I p. H8, 
e veri a Hb.); bei Vinkovci häufig, im October und November, auch 
bei Pleternica (Koča p. 29 N. 279). Diese Art diu-fte auch bei Zagreb 
gefunden werden. 

Pachypasa otiis Dru. Stgr-Rbl N. 1004. — Ein Pärchen, dieser 
Art fing ich Ende Juli bei Jablanac (Kroat. Küstenland). Sonst wurde 
die Art in Kroatien-Slavoniennur noch bei Rijeka beobachtet (Meiss- 
ner, Rov. Lap. XVII p79), von wo sich auch Belegstücke in der 
Sammlung des Landesmuseums befinden (eingesendet von M. Barač). 

XIII. Endromididae. 

186. Endromis versicolora L. Stgr-Rbl N. 1014. — Diese einzige 
dem palaearctischen Gebiete angehörende Endromididae — Art 
ist bei Zagreb im März und April nicht selten. — In Slavonien 
wurden bei Kamengrad Raupen gefunden (Koča p. 30. N. 288). 

XIV. Lemoniidae. 

Bisher wurde keine Art dieser Familie bei Zagreb beobachtet. 

Lemonia taraxaci Esp. Stgr-Rbl N. 1015. Vinkovci, eine Raupe 
im Mai (Koča p. 29 N. 283); Rijeka (Meissner, Rov. Lap. XVII p. 79). 

Lemonia dumi L. Stgr-Rbl N. 1020. — Krapina, Ende October 
ein (J (Hensch, Rov. Lap. XVII p. 79); Rijeka, im October, Raupen 
im Juni (Mn I p. 148); Vinkovci, October und November (Koča 
p. 29 N. 284). 

XV. Saturniidae. 

187. Saturnia pyri Schiff. Stgr-Rbl N. 1034. — Im Mai, in man- 
chen Jahren recht häufig, bei Zagreb, Podsused und Samobor, mit ab. 70 

abafii Bord. — Krapina, Mai (Hensch), Rijeka, April und Mai 
(Meissner; dto Mn I p. 148 und Germar p. 278 N. 453), Novi, Juli 
(wohl Raupen, Horvath), Sen] (Dobiasch) (Rov. Lap. XVll p. 79); 
Lipik (Bohatsch, p. 40 N. 166); Vukovar im Mai, Raupen im Juli bei 
Bakar (Grund); Vinkovci, Pleternica und Velika, im April und Mai 
(Koča p. 30 N. 289); Djakovo, Mai (Cepelić, coli. mus.). 

188. Satiirnia spini Schiff. Stgr-Rbl N. 1035. — Bei Zagreb (Jo- 
sipovac) fand ich zwei Stücke Anfang Mai 1912. — Krapina, April 
(Hensch), Rijeka (Meissner) (Rov. Lap. XVII p. 79); Bakar, Anfang 
April (Damin p. 72); Vinkovci, Raupen im Juni gesammelt ergaben 
die Falter Ende März (Koča p. 30 N. 290). 

189. Saturnia pavonia L. Stgr-Rbl 1037. — Ziemlich häufig bei 
Zagreb im April und Mai, die c^ cJ' bei Tage auf Wiesen (Maksimir, 
Zelengaj, Tuškanac etc.), die verhältnismäßig seltenen 5Q an electri- 
schen Lampen (Josipovac). — Krapina, Mitte April (Hensch, Rov. 
Lap. XVII p. 79); Josipdol (Mn II p. 68); Rijeka-Draga, April und 
Mai (Mn I p. 148); Bakar, Mitte April (Damin p. 72); Vinkovci, von 
März an sehr häufig Koča p.30 N. 291). 

190. Aglia tau L. Stgr-Rbl. N. 1039. - Häufig bei Zagreb (Mak- 
simir, Sljeme-Gebirge etc), Podsusused und Samobor, von Ende März 
bis Mai. — Krapina, Ende April (Hensch, Rov. Lap. XVII p. 79); 
bei Velika, im Papuk und Dilj-Gebirge, Mai und Juni (Koča p. 30 
N. 292). 

Anmerkung. 
Die einzige noch für Kroatien in Betracht kommende Saturn i de ist: 

Perisomena caecigena Kupido. Stgr-Rbl N. 1029. — Sie wurde 
1822 bei Rijeka entdeckt,*) von welcher Localität sich ein Beleg- 
stück auch in der Sammlung des Kroat. Landesmuseums befindet 
(eingesendet von M. Barač), weitere Exemplare dieser Sammlung 
stammen aus Raupen von Senj. Mitte Juni 1908 fand ich eine fast 
erwachsene, leider angestochene Raupe bei Jablanac. — Bei Rijeka, 
Kamenik, wurden im Mai und Juni Raupen gefunden (Mn I p. 148). 

XVI. Drepanidae. 

191. Drepana falcatraria L. Stgr-Rbl N. 1047. — Bei Podsused 
Ende Juli und im August selten. — Rijeka, Juni (Mn I p. 148: Plat 
ypteryx Falcula S. V.); Lič, August (Meissner, Rov. Lap. XVII 
p. 79); Duboka, Mai und Juni (Koča p. 31 N. 293). 

192. Drepana Imrpagula Esp. Stgr-Rbl. N. ^1050. — Neu für 
Kroatien-SIavonien. Mehrere Stücke fing ich bei Zagreb (Cmrok und 
Josipovac am Licht) und Podsused, im Mai (Expansion 33—37 mm) 
und Ende Juli ein kleineres cf (26 mm, II. Generation). 

193. Drepana binaria Hufn. Stgr-Rbl N. 1052. — Prekrižje, 
Josipovac (Licht) einzeln von Mitte April bis Ende Mai, mit ab., 
uncinula Hb., die ich bisher aber nur bei ';, C feststellen konnte; 
im Herbste Raupen im Parke Maksimir. — Rijeka, Mai und Juni (Mn 
I p. 148: Platypteryx Hamula S. V.); Nijemci (Slavonien), ein 
Stück Anfang Mai (Koča p. 31 N. 295). 

*) Kupido: Neuentdecktes europäisches Nacht-Pfauenauge. Brunn i825. 71 

194. Drepana cultraria F. Stgr-Rbl N. 1053. — Bei Zagreb 
(Jelenovac-Tal) und Podsused, von Mitte April bis Ende Mai, und die 
var. aestiva Spr. (kleiner und dunkler) im August, nicht häufig. 
Die Tiere kommen sowohl an's Licht, v^ie auch an Köder. — Kra- 
pina, Ende Juli (Hensch, Rov. Lap. XVII p. 79); Lipik, im Juli selten 
(Bohatsch p. 40 N. 168); Duboka im Mai (Koča p. 31 N. 296); Gra- 
barje (Velebit) Mitte Juli ein Stück (Grund). 

195. Cilix glaucata Sc. Stgr-Rbl N. 1057. — Ziemlich häufig bei 
Zagreb und Podsused, im April, Mai und Juli, August. — Krapina, 
Mai und August (Hensch, Rov. Lap. XVII. p. 80); Rijeka, im Mai 
nicht selten (Mn I p. 148: Spi nula S. V.); Lipik, Anfang Juli 
ziemlich selten (Bohatsch, p. 40. N. 169); Vinkovci und Pleternica 
im April, Mai und von Juli bis September (Koča p. 31. N. 297). 

Anmerkung. 
Als sechste Drepanidae-Art wurde in Kroatien-Slavonien konstatiert: 
Drepana lacertinaria L. Stgr-Rbl N. 1051. — Kamengrad (Sla- 

vonien), Ende September Raupen (Koča p. 31 N. 294). 

Von allen in Europa vorkommenden Drepaniden fehlt also 

der kroatischen Fauna nur noch Drepana curvatula Bkh. 

XVII. Thyrididae. 

196. Thyris fenestrella Sc. Stgr-Rbl N. 1059. — Im April, Mai 
und Juli, August, häufig namentlich im Sljeme-Gebirge und bei Pod- 
sused. — Krapina, Juli (Hensch), Novi, Juli (Horvath) (Rov. Lap. 
XVII p. 80); Josipdol (Mn I p. 67); Rijeka, Mai und Juni (Mn I p. 
146); Jablanac, Juli (Grund); Kraljevica, Juli, Vinkovci und Velika, 
Mai, Juni (Koča p. 20 N. 190); Lipik, Anfang Juli ziemlich selten 
(Bohatsch p. 37 N. 100). 

Zagreb, März 1917. ^ Prilog fauni Myriapoda Hrvatske. 

Napisao Željko Kovačevtć. 

Ovaj prilog fauni Myriapoda Hrvatske sadrži 101 vrstu i 11 va- 
rijeteta, a nalaze se svi u zbirci zoologičkog muzeja u Zagrebu. 
Većina oblika nadjena je u Hrvatskoj, a ima ih nekoliko i iz Dal- 
macije i Herceg-Bosne. Materijal novijega datuma potječe ponajviše 
od A. Langhoff era, K. Babica i M. Šnapa, a i ja sam više 
toga sabrao, što kod pojedinih vrsta i spominjem. I na ovome po- 
dručju faunističkom nemamo u literaturi mnogo podataka s obzirom 
na Hrvatsku. Naiviše ih imade u Daday-evoj publikaciji (43 vrste) 
za faunu Myriapoda Ugarske. Poradi toga ne će biti na odmet, 
da se publicira od Myriapoda sve, što je dosada sabrano i u našoj 
muzejalnoj zbirci pohranjeno; većina je oblika bila već opredijeljena, 
a te sam revidirao, dok sam noviji materijal sam odredio. Kod opre- 
dijeljivanja oblika služio sam se djelima, koja u radnji citiram. 

1. Latzel R. : Die Myriapoden d. östeneicliisch- ungarischen Monarchie. 
Bd. 1 u. 11, Wien 188<i. 

2. Alterns C, Graf: Die Myriapoden Steiermarks. Sitzungsberichte d. 
math.-nat. Ciasse d. k. Akad. d. Wiss. Wien, Bd. CIV. I. Abtg. S. 117-242, 1895. 

3. Attems C. Graf: System der Polydesmiden. Denkschriften d. math.- 
nat. Classe d. k. Akad. d. Wiss. Wien, Bd. LXVllI 1. T. 

4. B erlese: Acari, Myriapoda et Scorpiones hucusque in Italia reperta 
Vol. I et II. Padova. 

5. Daday E. : Fauna regni Hungariae III. Arthropoda, Budapest 1900. 

6. Gasperini R.: Prilog k dalmatinskoj fauni (Isopoda— Myriapoda— 
Arachnida), Split 1892. 

7. Koch C. L: Die Myriapoden. Bd. I et II. Halle 1863. 

8. Verhoeff K. W.: Myriapoda (Chilopoda) H. G. Bronns Klassen und 
Ordnungen des Tierreichs. Bd. V. Abtg. II. (Arthropoda) Lfg. 63-85. Leipzig 
1902-1915. 

9. Verhoeff K. W. : Die Diplopoden Deutschlands (Organisation), Leip- 
zig 1910-1914. 

10. Verhoeff K. W. : Über Diplopoden aus Bosnien, Herzego vina und 
Dalmatien. Arhw. für Naturgeschichte. Bd. 63. 1897. T. I. Polydesmidae S. 139 
bis 146. II. T. Chordeumidae u. Lysiopetalidae S. 147—156. III. T. Chordeumidae 
u. Lysiopetalidae S. 181— 2<>4. 

11. Verhoeff K. W.: Arch. f. Naturgeschichte. Bd. 64 189S. 1. T., IV. T. 
Julidae S. 119-160. V. T. Glomeridae u. Polyzoniidae S. 161-176. 

12. Verhoeff K. W. : Beiträge zur Kenntnis paläarktischer Myriapoden 
IX. Aufsatz. Neue u. wenig bekannte Lithobiiden. Verhdlg. d. zool.-bot. Ges. 
Wien Bd. XLIV. 1899. 

13. Verhoeff K. W. : Neue Diplopoden aus dem österreichischen Küsten- 
lande. Berliner Ent. Ztschrift. Bd. 1893 s. 267—278. 73 

14. Verhoeff K. VV. : Diplopoden des österreichischen Adriagebietes. 
Berliner e^t. Ztschrft. Bd. XXXVlil. 1S93. S. 341-346. 

15. V^erhoeff K. W.: Über Chilopoden von Südsteiermark, Krain und 
Kroatien. Sitzungsberichte d. Ges. d. Naturf. Berlin 1902. 

X 

/. Classis : Chilopoda Latreille. 

/. Subclassis : Notostigmophora Verhoeff. 

Familia: Scutigerid a e Gervais. 

Scutigera coleoptrata L: Po muzealnom materijalu dolazi taj oblik u Hr- 
"vatskoj i Slavoniji vrlo često u stanovima. 

//. Subclassis: Pleurostigmophora Verhoeff. 

/. Familia: Lithobiidae New po rt. 

Genus: LithobiusLeach. 

I. Subgeinis: Oligobothrus Latze 1. 

Lithobius aeruginosus Koch: Našao sam samo jednu +^ u Dolcu u Kra- 
pini pod kamenom. 

Lithobius aiidax Meinr U Zelengaju uhvatio sam Q pod suhim lišćem. 
U zbirci imade iz Smolnik brda 2, iz Perušića c? ' jedan rf sa Bitoraja sa 
rudimentima dvaju zubaca na čeljustima, dok su kod ostalih čeljusti bez zubaca. 

Lithobius erytnrocephalus Koch: Jednog rf našao sam u Krapini pod ka- 
menom u vrtu, a u zbirci imade još samo jedna 9 iz Travnika iz Bosne. 

Lithobius lucifugus Koch: Od te vrste nalaze se primjerci u zbirci sa 
Malog Rajinca, Sljemena i Smolnik brda. 

Lithobius muticus Koch: U mjesecu novembru ulovio sam pod kamenjem 
u crnogoričnoj šumi u Dolcu u Krapini 5 ^ i 1 rj'. Osim ovih imade u mu- 
zealnoj zbirci dva primjerka iz Travnika u Bosni. 

Lithobius mutabilis Koch: U zbirci se nalaze samo 2 ^, koje sam uhva- 
tio pod kamenom u Krapini (VII. 1915.) 

Lithobius pelidnus Haase: U Tuškancu (Zagreb) našao sam tu vrstu u 
kasnu jesen (XI. 1916. ]^) pod vlažnim lišćem. Osim toga nalaze se u zbirci 
još ? iz Zagreba i rT i +' iz Banjaluke (Bosna). 

Lithobius pusillus Latz: Uhvatio sam samo 1 ,^ na Ivanšćici (V. 1917.) 
pod kamenom u društvu sa L, fortificatus L. 

Lit/iobius stygius Latz: Nije rijedka vrsta u našim špiljama, te je u zbirci 
u priličnom broju i sa raznih nalazišta sabran; Vrlovka, Hajdučka p., Ozalj Le- 
dena p. i t. d. 

Lithobius agilis Koch: Ta je vrsta nadjena na Mrkvištu i Velikom Go- 
rancu u Hrvatskoj i iz Travnika (Bosna) imade par egzemplara u zbirci. 

Lithobius forficaius Latz: Je kod nas vrlo obična vrsta, dolazi pod suhim 
lišćem i kamenjem. ' 

Lithobius nigrifrons Latz: Izgleda takodjer. da nije kod nas rijetka vrsta. 
U zbirci se nalaze primjerci iz Krapine, gdje sam je uhvatio pod kamenom sa 
Sljemena i Kralj, zdenca, a te sam našao pod trulim panjem, te napokon sa 
Sv. Gere. 

Lithobius nodulipes Latz: Nađena je samo jedna 2 u fklarkuševcu kod 
.Zagreba i jedna V na Štirovači. 

Liihobius peregrinus Latz: Nije rijetka vrsta, dolazi ponajviše pod ka- 
menjem, češće u društvu sa L. fortificatus L. 

Liihobius piceus Koch: Iz Hrvatske imademo u zbirci 3 J, što sam ih 
ulovio u Krapini pod mahovinom u šumi 

Lithobius pygmaeus Latz: Uhvatio sam jednog ,^ pod korom bukve na 
Ivanšćici (V. 1917.). 

Lithobius tricuspis Mein: Na trulom panju na Sljemenu (VL 1917.) uhvatio 
sam Q. 

Lithobius validus Mein: U gorskim predjelima Hrvatske nije to rijetka 
vrsta. Od nekih 110 egzemplara nijedan ne potječe iz nizinskih predjela, nego 
:su svi nadjeni na brdima i gorskim krajevima: Fužine, Delnice, Zapeć, Crnilug, 
.Brod n K, Štirovača, Mrkvište, Sundjer, Sljeme i t. d. 74 
Osim spomenutih primjeraka osobito se ističu 2 ,J i 3 2 sa A\ri{višta i 
4 (j i 2 2 sa Štirovače svojom bojom. Segmenti su kod ovih na gornjoj strani 
Ijubičasto-sivi, a na rubovima gotovo crni. Sredinom hrpta prolazi svijetlija 
pruga. Na donjoj strani su sivo bojadisani. Noge su sivo-žute, sa tamno-sme- 
djim bodljama. Glava, čeljusti i ticala su kod nekih smeđa, a kod drugih žuta.. 
Svi ostali primjerci te vrste su smedji, što tamnije, a što Svjetlije, dok su neki 
upravo smedje-crveni. Ta mi je boja tih velebitskih oblika upala u oči, pa mi- 
slim, da se tu radi o jednoj varijaciji u pogledu pigmentacije. 

Jedna C iste vrste iz Zapeći (leg. K. Babić) iz 
Gorskog kotara ima opet čudne zupce na čeljustima,. 
Ifoji stoje u opreci sa svim ostalim oblicima te vrste. 
Čeljusti joj imadu na jednoj strani 8 zubaca, od kojih 
je 3 vrlo malen, gotovo rudimentiran, a na drugoj 
koja imade 9 zubaca, su 2., 3. i 5. manji od ostalih. 
Inače su kod roda Lithobius kod vrsta, koje imadu 
više od 4 zupca na svakoj strani čeljusti, redovno 
SI. 1. Čeljust 5 od Lithobius nutarnji nešto manji i stisnuti, a razlika između je- 
validus Mein, Zapeći. '^"''^ ' drugih nije tako nagla kao ovdje. Tu se valjda 

radi samo o abnormalno razvitim zupcima. 

II. Subgemis: Polybothrus Latze 1. 

Lithobius grossipes Koch: Pod kamenjem u šumama nije to kod nas 
rijetka vrsta. 

Lithobius leptopils Latz: Takoder kao i L. grossipes dolazi u šumama pod 
kamenjem, često u društvu sa prvim. 

Lithobius-spcc?: Jedna 2 iz Velike Paklenice u Velebitu čini po svojim, 
karakterima upravo vezu između prije spomenutih dviju vrsta. Po boji je vrlo- 
slična L. gross. Duga je 28 mm, a široka 5 mm. Imade vrlo duga ticala, koja broje 
73 članka. Čeljusti nose 6 + 7 zubaca. Od segmenata su joj samo 9., il. i 13. 
zašiljeni i nose zupce, dok su kod L. gross. 6., 7., 9., IL i 13., a kod L. lep.. 

7., 9., il. i 13. zašiljeni. Koksalne pore su po- 
razbacane, a na bokovima analnih nogu (Hüfte: 
der Analbeine) sa izvanje strane ima 3 bodlje 
i jednu u vrhu polja pora (Hiiftenporenfeld), ta 
je ujedno najdulja. Analne noge nose na za- 
dnjem članku samo jednu bodlju. L. gross^ 
imade opet na zadnjem članku analnih nogu 
dvije bodlje, a L. lep. nema doduše na analnim 
nogama nuzbodlju, ali nema ni na bokovima 
nikakvih bodl.;a. Tim baš pokazuje taj oblik, 
da po svojoj organizaciji stoji između oba- 
dvije gore spomenute vrste. Iz literature mi 
nije poznata nijedna slična vrsta, pa mi se čini 
da je to jedan poseban oblik. 

//. familia : Scolopendridae Newport. 

Scolopendra cingulata Latz: Po materijalu muzejalne zbirke izgleda, da 
ta vrsta dolazi kod nas najviše u Primorju, no nadjena je i u Lici (Oštarije, 
Osik kod Gospića), pa prema tomu pripada jugozapadnoj Hrvatskoj, dok u sje- 
vernoj nije dosrfda nijedan primjerak uhvaćen. Osim toga imade u zbirci više 
egzemplara sa raznih nalazišta iz Dalmacije i par primjeraka iz Mostara 

Scolopendra dalmatica Koch: Nadjena je dosada kod nas sarno u Pri- 
morju i to najsievernije u Kraljevici. U zbirci imade inače više primjeraka iz 
Dalmacije i Mostara. 

Opisthcmega erythrocephalum Koch: U zbirci se nalazi samo jedan oblik 
te vrste iz Bakra, dok su svi ostali iz Dalmacije. 

Cryptops hortcnsis Leach: Ja sam ga našao na, Sljemenu (V. 1^917.) pod 
korom bukve, a inače nalaze se u zbirci primjerci iz Šestina Štirovače i Kala- 
njeve ruje (Lika), te Smolnik brda. Osim ovih imade u zbirci primjeraka iz 
Travnika i Bos.-Novog. 

Cryptops punctotus Koch: Od te vrste nalaze se u zbirci primjerci iz 
Like, sa Velebita, iz Primorja, Gorskog kotara i zagrebačke okolice, te nekoliko 
iz Dalmacije. 
SI. 2. Lijevi bok (linke Hüfte) 
analnih nogu od Lithobius spec ? 75 

///. Familia : Geophilidae Leach. 

Mccistocephalus carniolensis Koch: U zbirci se nalaze primjerci iz Ti- 
sovca, Sljemena, Zagreba, Smolnik brda i Bjelolasice, Bos.-Novog. 

Geophilus condylogaster Latz: U Bot neu ulovljeno 5 9 i 2 i^. 

Gcophiliis ferrugineus Koch: U Hrvatskoj nadjena je ta vrsta u Kostaj- 
nici, Golubnjaku i Perušiću. Iz Dalmacije ima u zbirci primjeraka sa otoka Visa. 

Geophilus flavidiis Koch: Ova je vrsta od Geo p hilus-roda u muzeal- 
noj zbirci po broju individua i lokalitetima najbolje zastupana. Ja sam je našao 
u više navrata na Sljemenu pod suhim lišćem i korom drveta, zatim u jesen u 
Tuškancu (Zagreb) pod lišćem. Sa Kalnika (leg. K. Babić Vili. 1917.) dobio sam 
jednu vrlo lijepu Q sa miadima. Osim ovih imade primjeraka sa Malog Rajinca, 
Smiljana (Gospić), Osijeka i Bakra, te iz Dalmacije iz Zadra, Šibenika i Hvara. 

Geophilus linearis Koch: Samo 1 r^ donesen je iz Ponikava kod Bakra 
(leg. Bonifačić Vili. 1884.). 

Geophilus longicornis Leach: Ulovio sam na Ravnoj gori (Zagorje 1 2 
V. 1917.) pod korom ive i pod kamenom u crnogoričkoi šumi u Krapini (XI. 
1916.) 2 9 i 1 J. 

Geophilus mediterraneus Mein: U zbirci se nalazi samo 1 9 iz Skočmen- 
špilje (leg. A. Langhoffer VI. 1912.) 

Geophilus strictus Latz: Sa otoka Mljeta (leg. K. Babić III. 1912.) done- 
sene su 2 2 i 1 c?- 

Scolioplanes acuminatus Leach: Uhvatio sam tu vrstu pod mahovinom 
u Maksimiru (Zagreb) i Sljemenu, te pod suhim lišćem pred Vilinom jamom u 
Krapini. Osim ovih imade primjeraka sa Sljemena, Smolnik brda i Medvjedje 
peći. 

Scolioplanes crassipes Koch: 1 ö su uhvaćene u mravinjaku u Maksimiru 
u društvu sa Julus boleti Koch. Osim ovih ima primjeraka iz Bos.-Novog i 
Travnika. 

Scotophilus illyricus Mein: U zbirci se nalazi samo 1 r^ sa otoka Hvara 
(VIII. 1882.) 

Dignathodon microcephalum Luc: I od te vrste imade u zbirci samo pri- 
mjeraka sa otoka Hvara (IX. 1882). 

Stigmatogaster gracilis Mein: U zbirci se nalaze oblici samo iz Dalma- 
cije: iz Zadra, Šibenika, Kotora i Visa, te iz Mostara u Hercegovini. 

Himantarium gabrielis L. : Iz Hrvatske ima u zbirci samo jedan primjerak 
sa Oštarija (Velebit), dok su ostali iz Dalmacije i jedan iz Mostara. 

//. Classis : Symphyla Hyder. 

Familia .-ScolopendrellidaeHyder. 

Scolopendrella nivea Scop: U zbirci imade u jednoj bočici više primje- 
raka sa oznakom Croatia. 

Scolopendrella Immaculata Newport; Isto kao prije spomenuta Se. n. 
nalazi se u zbirci sa oznakom Croatia. Poznata je po Dadav-u (F. r. H.) iz 
Rijeke. 

///. Classis : Diplopoda Blainville-Gervais. 

/. Ordo: Pselaphognatha Latze 1. 

Familia : Polyxenidae Gray et Jones. 

Polyxenus lagurus Latz: U zbirci ima više primjeraka sa oznakom 
Croatia. 

//. Grdo: Chilognata Latreille. 

/. Familia: Glomeridae Leach. 

Glomeris conspersa Koch: Od nekih 15 primjeraka, što sam ih ulovio na 
raznim mjestima, sve sam našao pod kamenom. Po muzejalnom materijalu ta 
je Glomeris vrsta kod nas najčešća', jer je u priličnom broju zastupana u zbirci 
iz svih krajeva Hrvatske. 

Glomeris conspersa var. Roettgeni Verh: Od tog varijeteta nalaze se u 
zbirci primjerci iz Klanjca i Delnica. 

Glomeris conspersa var. undulata Verh: Taj sam varijetet uhvatio na 
Ivanšćici, u Lepoglavi i Sljemenu pod kamenom. Uz to imade u zbirci još je- 
dan primjerak iz Žaklja. 76 Glomeris hexasiicha Brandt: U Velikoj pećini (Blagaj) našao sam tu vrstu 
kod ulaza pod kamenom. U zbirci su sačuvani primjerci iz Paukovca, Sljemena 
i Osijeka. 

Glomeris hexasiicha var. rubiginosa Latz: Taj je varijetet donesen iz 
Mrkoplja, Delnica i Bitoraja, te iz Zaloma u Bosni. 

Glomeris marginata Vili: Na Strahinjšćici ulivatio sam ju pod kamenom. 
Osim toga nadjena je u Tounju i Prezidu. 

Glomeris miiltistriata Koch: Izgleda da dolazi kod nas. samo u gorskim 
predjelima, jer je dosada samo na takvim mjestima nadjena: Štirovača, Mrkvi- 
šte. Sundjer, Jelensčić, Lokve, Slunj i Ravna gora. Ja sam ju ulovio pod kame- 
nom na Jelenšćiću i Slunju, te pod korom ive na Ravnoj gori (Zagorje). 

Glomeris ornata Koch: Uhvaćena je samo 1 ^ na Štirovači (leg. A. Lang- 
hoffer Vli. 1912). 

Glomeris pulchra Koch: Po podacima muzejalne zbirke dolazi ta vrsta 
samo u jugozapadnoj Hrvatskoj. U Dalmaciji je to vrlo česta vrsta, kaošto je 
kod nas Gl. conspersa Koch. 

Glomeris pustulata Latz: Na brijegovima pod korom drveta vrlo obična 
vrsta, uhvatio sam najedamput 2*' egzemplara pod korom stare bukve na Slje- 
menu i na Ivanšćici. 

Glomeris spec? 12 mm duga, a 5 mm široka. Temeljna joj je 
boja crna. Na hrptu se opažaju tri reda žutih mrlja. Prsni štit imade 
C na stražnijim uglovima velike žute mrlje, a osim ovih 

opažaju se u sredini štita tri male u trokut položene 
mrlje. Čitavi je taj segment žuto obrubljen. Na svim 
ostalim segmentima poredane su žute mrlje u tri reda. 
Postrane se povlače prama sredini na stražnjim seg- 
mentima. Ove postrane mrlje najjasnije se ističu na 
9. i 10. segmentu, a po obliku su ovalne. Mrlje, koje 
idu sredinom hrpta takodjer su ovalne i nalaze 
se na segmentima od 3— 11 nešto prema napred 
pomaknute. Na prilično konveksnom analnom 
segmentu nalaze se dvije okrugle mrlje. Svi su 
segmenti žulo obrubljeni. Donja je strana kod 
te stonoge sivo-žuta. Noge sivo-smedje, prama 
krajevima crne. Ticala, koja se sastoje od 6 čla- 
naka, su kijačasta, a članci 3. i 6. dugi. dok 
su ostala četiri kratki. 

Na glavi iza potkovaste jažice (Schläfen- 
grube) nalazi se niz ocela (14-2-^9). Vratni 
štit imade sa desne strane jednu kvrgu, a sa lijeve na istom mjestu 
udubinu. Ne znam da li je to nastalo uslijed dugog stajanja u alko- 
holu ili je to od naravi, jer se taj primjerak nalazi već 6 godina u 

alkoholu. Na prsnom štitu nalaze se na lijevoj 
strani 5 zareza, od kojih 1. ide do sredine seg- 
menta i tu se gubi, 2. ide preko čitavog seg- 
menta, s ovim se spaja na lijevoj strani 3. zarez 
i čini u polovici s njim zajedno jedan. Na desnoj 
strani toga 3. zareza nema. 4. dolazi opet do 
sredine i tu se prekida, 5. zarez je najkraći i 
svršava već u prvoj polovici segmenta. Na des- 
noj strani toga malog zareza nema, nego 1., 3. i 4. zarez dolaze od 
prilike do sredine, a drugi čini jedan zarez, koji ide od lijevog do 
desnog ruba. Na ostalim segmentima dolaze sa svake strane po dva 
zareza. O genitalnom aparatu ne mogu kazati ništa, jer su analne 
SI. 3. A. Glomeris spec ? 
nar. vel. 

B. Glomeris spec? sa 
gornje strane. 
SI. 4. Prsni štit od 
Glomeris spec? 77 

noge otkinute, tek po građi telsona mislim, da je to C. Taj je oblik 
donesen sa Mrkvišta (leg. A. Langhoffer VII. 1912.). Oblik sa tako- 
vim karakterima nisam mogao naći u literaturi, pa ne znam da li se 
tu radi o nepoznatoj vrsti ili o jednom posebnom obliku. 

//. Familia: Polydesmidae Leach. 

Brachidesmus dalmatims Latz: Ta je vrsta nadjena kod nas u Skočmen 
i Vindiji pećini (leg. A. Langhoffer). 

Brachydesmus dimnicenus Att: Dolazi kod nas u špiljama ne baš rijetko, 
te je poznat iz Ledeničke peći, Kukače, Medvjedice, špilje kod Delnica i Ce- 
rićke peći. 

Brachydesmus infenis Latz: U zbirci se nalaze primjerci iz pećine kod 
Tržića, Cerićke p , Medvjeđe šp., Pustinje, Zergollern šp. (kod Ogulina), Gu- 
gečke p., Brletić šp , Ledene p., i Ledeničke šp. 

Brachydesmus subterraneus Hell: To je tipična kraška špiljska vrsta. Uhva- 
ćeno je više egzemplara u pećinama Lipi, Cerićkoj p., Pustinji. Jelenščici (Senj), 
Perković sp., Medvjedici, Medvjedjoj peći, Ledenoj šp., Hajdučkoj p. i Ozalj sp. 

Brachydesmus superus Latz: Nije isključivo špiljska vrsta, ali kod nas je 
nadjena u više navrata u pećinama: Vindija, Cerićka p. i Ledena sp. 

Polydesmus collaris Koch: Ta je vrsta kod nas vrlo obična pod kame- 
njem, pa je imademo u zbirci u priličnom broju sa raznih lokaliteta. 

Polydesmus complanatus L: Nije kod nas baš rijetka vrsta, te je dobro 
zastupana u našoj zbirci. Osim toga imade dosta primjeraka iz Bosne. 

Polydesmus illyricus Verh: Ova je vrsta u našim krajevima mnogo obi- 
čnija od P. complanatus, jer ovaj potonji pripada baš srednjoj, a manje južnoj 
Evropi. U zbirci imade najviše primjeraka iz Like, Velebita, (jorskog kotara i 
Zagrebačke okolice. Iz Bosne nalaze se u zbirci samo rf i 9 sa Karaule g. 

Polydesmus edentulus Koch: Od ove vrste ima u zbirci primjeraka sa 
Sljemena, Lokava, Bukovac šp. i Zadra (Dalmacija). 

Strongylosoma pallipes 01: U proljeće sam ih češće nalazio na otvorenim 
putevima, na cesti i pijesku pojedinačno i in copula. U zagrebačkoj je okolici 
ta vrsta vrlo česta: (Oštre, Sljeme, Tuškanac i Zagreb). Iz Travnika ima u zbirci 
2 9 i 1 c?. 

Strongylosoma jadrense Pregl: Iz Zadra nalaze se u zbirci 2 rj* i 10 9- 

Atractosoma athesinum Fedr: U zbirci se nalazi samo 1 9 uhvaćena na 
Sljemenu (leg. M. Šnap 1901.). 

Craspedosoma flavescens Latz: Uhvaćeno je od te vrste; u Pustinji šp., 
1 9, u Ledeničkoj peći također 1 9, a u Botincu 10 r^ i 16 9. 

Craspedosoma RawUnsi Leach: U kasnu jesen uhvatio sam samo 1 rT u 
Zelengaju (XI. 1916.) pod mahovinom. 

Craspedosoma oribates Latz: Jedan par J" 9 uhvaćen je pred Lede- 
ničkom p. 

Graspedosoma mutabile Latz: U Žurenjšćak šp. uhvatio sam 1 rT, 3 9 i 
1 iuv. 

Craspedosoma troglodites Latz: U zbirci su sačuvane 3 9 sa Sljemena. 

///. Familia : Julidae Leach. 

Isobates varicornis Koch: Na Ivanšćici našao sam tu vrstu pod korom 
bukve, a na Sljemenu pod korom smreke i bukve. 

Blanijulus gnttulatus Bosc-Ger vai s: Samo iz Botinca 9 J" i 24 9. 

Genus .-JulusBrandt. 

/. Subgenus: Leptojulus Verh. 

Julus albovittatus Verh: U zbirci je sačuvana samo 1 9 iz Botinca. 

Julus allemanicus Verh: Ta je vrsta uhvaćena u Sundjeru (9) i Kalanje- 
voj ruji ((f ) u Lici (leg. K. Babić VIII. 1915.). 

Julus austriacus Latz: Tu sam vrstu ulovio u zagrebačkoj okolici u Tu- 
škancu i na Sljemenu pod mahovinom. Osim ovih imade u zbirci primjeraka 
sa Stirovače i iz Novog (Vinodol). 78 

Julus ausiriacLis var. nigrescens Latz: Taj sam varijetet uhvatio u Ze- 
lengdju pod mahovinom (X. 1916. 2 2). 

Julus boleii Koch: U šumama pod mahovinom i pod korom drveta nije 
to rijetka vrsta. U Maksimiru nadjena je ta vrsta u mravinjaku, a u zbirci imade 
inače dosta primjeraka; sa Sljemena, Tuškanca, Ravne gore (Zagorje). Ivanšćice. 
Šamarice i \'alpova. 

Julus fallax Mein: U sv. Križu kod Senja i na Lipi uhvatio sam tu vrstu 
pod korom drveta. Inače imade u zbirci egzemplara iz Pazarišta, Gackog polja, 
Jadovna, Sundjera, Gospića, Jankovca, Plasa i Krčenika. Uz ove nalaze se još 
tu primjerci iz Dalmacije sa Mljeta i Vrgorca i Bosne iz Travnika. 

Julus foetidus Koch: Pod mahovinom dolazi ta vrsta kod nas dosta često. 
Ja sam ju često našao u Tuškancu, ^elengaju i Maksimiru, te na Sljemenu i u 
Krapini. Osim toga uhvaćena je na Stirovači i Mrkvištu. 

Julus fulviceps Latz: Taj je oblik nadjen na Sljemenu ^ i u Zagrebu ^. 

Julus luridus Latz: Kod nas je taj oblik dosta čest, te se u zbirci nalazi 
priličan materijal iz Hrvatske. 

Julus montivagus Latz: Čini se, da za svoje obitavanje traži najradije 
brda i živi obično pod korom; Sundjer, Gospić, Zlobin. Vrbovsko i Sljeme. 

Julus podabrus Latz: Daday je doduše spominje iz Zagreba, ali držim 
da ta vrsta kod nas ne dolazi, nego tek u južnijim krajevima (Herceg-Bosna i 
Dalmacija). U muzejalnoj zbirci imadu samo 2 9 iz Kotora. 

Julus podabrus Krohnii Verh: U zbirci imadu 2 ^ iz Travnika i 1 ^ iz 

Nevesinja. 

Julus rubrodorsalis Verh: Od te sam vrste uhvatio 1 ,^ na cesfi Krapini, 
a osim tog donesena je 1 9 iz Sošica, a druga sa Sv. Gere. 

Julus silvivagus Verh: U zbirci nalazi se rf i 9 iz Travnika i 1 cf iz 
Jankovca. 

Julus unilineahis Koch: U proljeće sam vidjao češće tu vrstu na cesti 
i na otvorenim, putevima u zagrebačkoj okolici. U zbirci se nalaze primjerci iz 
Markuševca, Zagreba i Botinca, te iz Zenice (Bosna). 

Julus Irilinealus Koch: Obično sam nalazio naizmjence tu vrstu u društvu 
sa J. baleti i austriacus pod mahovinom i korom drveta. Zbirka imade egzem- 
plare sa Sljemena,, Fruške gore, Gospića, Jadovna i Novog (Vinodol), te iz 
Travnika, Zadra i Šibenika. 

Julus vagabundus Latz: Čini se daje i to jedna skroz šumska ili gorska 
vrsta. Na Ivanšćici sam je uhvatio pod l:orom kestena, a u zbirci imade pri- 
mjeraka iz Sundjera, Fužina i Jankovca, te iz Sarajeva. 

//. Subgenus : P a c h y j u 1 u s Verh. 

Julus cattarensis Lat: To je jedna južna forma, koja dosada kod nas nije 
ulovljena, a u zbirci imade samo iz Kotora nekih 30 primjeraka. 

Julus flavipes Koch: Iz Hrvatske nalaze se u zbirci primjerci samo iz 
Selaca (Hrv. primorje), dok je ostali materijal iz Dalmacije: Starigrad (Hvar), 
Šuplje stine (Hvar), Vis, Palagruža, Kotor, Zadar. 

Julus fuscipes Koch: Po lokalitetima i muzejalnom materijalu taj je oblik 

u zapadnoj i južnoj Hrvatskoj vrlo čest. Osim toga imade u zbirci dosta pri- 
mjeraka iz Hercegovine i Dalmacije. 

Julus fuscipes var. subcrassus Latz: Dolazi u jugozapadnoj Hrvatskoj i 
vrlo je čest u Dalmaciji. 

Julus fuscipes var. leufonotus Latz; Dolazi sjevernije od onog prvog; 

Zlobin, Lič i Novi (Vinodol). 

Julus hungaricus Karsch: Pod panjevima u Banovini nije rijedak; na Ša- 
marici uhvatio sam pod brezovim panjem 5 primjeraka, uz ove imade više pri- 
mjeraka iz Petrinje i Topuskog, te Plitvičkih jezera. Iz Bosne imade od te vrste 
primjeraka sa Karaule g. i Travnika i iz Dalmacije iz Kotora. 

Julus varius nigripes Fabr.: U zbirci imade primjeraka iz zapadne Hr- 
vatske; Gospić, Jadovno, Ličko polje, Selce (Hrv. primorje), Orehovica (Rijeka) 
Bakar i Ozalj. Osim ovih nalaze se tu primjerci iz Baške (Krk). » 

///. Subgenus: Palaeojulus Verh. 79 

Julus sabulosus var. bisfasciatus Fanzg: Taj oblik nije kod nas rijedak, 
obično ga nalazimo pod kakvim kamenom ili pak na otvorenom putn. U zbirci 
su primjerci iz Otočca. Gospića. Zrmanje, Vindije p., Gračeca i Lepoglave. 

Julus sabulosus var. pusiulatus Fanzg: Isto kao i predjašnji nije rijedak 
i traži ista obitavališta. Frankova draga (Velebit), Gerovo, Skrad, Podsused i 
Zagreb. 

IV. Subgenus: Tachypodojulus Verh. 

Julus albipes Koch: Na Sljemenu je uhvaćen jedan par rf i ^. 

IV. Familia : L y s i o p e t a 1 i d a e Wood. 

Lysiopetalum carinaium Bra^ndt: Samo 1 f Iz Novog (Vinodol), a svi 
ostali iz Dalmacije: Kotor, Zadar, Šibenik, Vis i Hvar. 

Lysiopetalum illyricum Latz; U Hrvatskoj u Ziobinu uhvaćena je 1 ^, a 
u Baski (Krk) 3 ^ i 1 J. 

Lysiopetalum illyricum var. troglobium Latz: Iz špilje Kosovo (Uijan) 
imade u zbirci 1 ^. 

///. Ordo: Chilognatha Brandt. 

Familia .PolyzonidaeGervais. 

Polyzonium germanicum Brandt: U Šestinama uhvatio sam pod vlažnim 
kestenovim lišćem (XIL 1916, juvenis), a isto tako pod bukovim lišćem na Lipi 
<V. 1917.) 1 9. C^^ Pregled 

faune Apida Hrv.-SIav. i Hrv. Primorja s obzirom na faunu 

Apida Dalmacije. 

(Na temelju istraživanja do konca god. 1916.) 

Napisao: Prof. Dr. V. Vogrin, Senj. 

Od dulje vremena bavim se mišlju, da stvorim jedno zaokru- 
ženo djelce cjelokupnoj fauni Hymenoptera Hrv.-Slav., Hrv. Pri- 
morja i Dalmacije na temelju svih do danas postignutih pozitivnih 
podataka. Namisao je moja naišla na mnoge poteškoće, kojih ovdje 
ne ću spominjati. Morao sam se toga radi zadovoljiti zasada tek 
jednom familijom Hymenoptera — fam. Apida — , dok mi prilike 
dopuste, da obradim i ostalu 21 familiju Hymenoptera. 

Svrha je ove moje radnje, da potaknem i druge na istraživanje 
naše faune i da im u buduće olakotim posao kod orijentacije do- 
sada stečenih podataka. 

Napose spominjati povijest apidologije naših zemalja čini mi 
se gotovo suvišnim. Malo je istraživača, koji su u svojim hymenopte- 
rološkim publikacijama spominjali i Apidae. Za naše su krajeve za- 
služni pok. prof. A. Korlević, neumoran i vrstan naš hymenopte- 
rolog i još bolji poznavalac Apida i prof. dr. Aug. Langhof fer. 
Obojica skupljahu složnim silama hymenopteroloski materijal u Hrv. 
i Hrv. Primorju, koji je kasnije A. Korlević publicirao u raspravi 
.,Prilozi fauni hrv. op no krilaca". God. 1886. posjetio je Hrv. 
Primorje poznati njemački apidolog dr. H. Friese, pa je svoja api- 
dološka istraživanja iznio u razpravici : „Eine Frü h jähr sex kur- 
sion in das ung.-kroat. Küstenland". Isti je autor god. 1893. 
publicirao radnju: „Die Bienenfauna von Deutschland und 
Ungarn", u kojoj je upotrebio mnoge podatke A. Korlevića, a 
osim toga i opisao nekoliko posve novih hrvatskih vrsta. 

God. 1900. izdala je madžarska akademija znan. i umjetnosti 
spomen-knjigu cjelokupne faune ugarske. U tom djelu imade i oveće 
poglavje o hymenopterologiji. Osim ugarskih krajeva uzeo je autor 
(A. Mocsäry.) i naše hrvatske krajeve, pri čemu se osim malih 
izuzetaka poslužio podacima A. Korlevića i dra. H. Friesea. U 
novije doba (1913.) publicirao je i autor ove radnje maleni apido- 
loški materijal iz senjske okolice. Ostala literatura dolazi tek u to- 
liko u obzir u koliko obrađuje kratke diagnoze nekih naših novih 
vrsti ili spominje nekoje najpoznatije vrste Apida. 

Kako je kratka povijest apidologije Hrv.-Slav. i Hrv. Primorja, 
jednako je malena i ona Dalmacije. Kao donekle zaokruženi fauni- 81 

stički prilog ima se uzeti Gasperinijeva raspravica: „Notizzie 
sulla fauna hymenopterologa dalmata" god. 1883. (?) sa 
vlastitim istraživanjima i podacima predšasnika Opermana i Frau- 
enfelda, Smitha i dr. Osim Gasperiniia podao je javnosti 
i dr. Aug. Langhoffer maleni materijal sa svoga puta na jahti „Mar- 
giti". 

Bogatiji od lite'rarne apidološke ostavštine jest do sada nepu- 
bliciran materijal, koji je sabran kroz godine u hrv. zem. zoolo- 
gičkom muzeju u Zagrebu, a sabrao ga većim dijelom sam ravnatelj 
muzeja dr. Aug. Langhoffer. Pridonosila su i skupljala i druga 
gg. kao dr. E. Rös^sler, dr. K. Babić, Fr. Operman, braća Po- 
lici, J. Poljak, Željko Kovačevi ć, autor ove radnje i mnogi 
drugi. Veliki taj materijal dobivao sam ja dobrotom ravnatelja mu- 
zeja na obradbu i taj tvori veći dio ove radnje. Spominjem i lijepi, 
bogati materijal, što ga je skupio pok. Fr. Dobiaš u Lici i Hrv. 
Primorju iz njegove vlastite zbirke, zatim materijal dra. A. Henscha 
iz Krapinske okolice i Rume, i moj materijal sabran u raznim kra- 
jevima Hrv. Primorja i Like. 

Da bude slika faune Apida naših zemalja potpunija i radi 
laglje orijentacije najraznoličnijih sinonima uzeo sam u moju radnju 
i sve starije podatke, koji se nalaze raštrkani po raznim časopisima 
i knjigama, naravno onu literaturu, koja je glavnija i koja je meni 
bila pristupačna. Teško da bi i bez te literature ova moja radnja 
izašla manja nego što jest. 

Ovaj .,pregled" iako je sastavljen na temelju brojnog mate- 
rijala nitko ga neće smatrati kao potpunu faunu Apida, kojoj se ne 
može ništa dodati, s razloga što mnogi rodovi uopće u literaturi nijesu 
još obrađeni kao n. pr. rodovi: Sphecodes, Colletes, Ha/ictus, Pro- 
sopis, pa je radi sinonimike pojedinih vrsti kod studija vrlo otešćan 
posao, uvjeren sam naprotiv, da će dalnje istraživanje faune naših 
zemalja i studij spomenutih rodova bez sumnje iznijeti na vidjelo 
još lijepi broj novih, zanimivih vrsta. 

Popis vrsta poredao sam baš pregleda radi alfabetskim redom, 
a kod svake vrste dodana je u kraticama starija literatura. Na koncu 
sam spomenuo i popis te literature, koja je u ovoj raspravici upo- 
trebljena. 

Hvalim uvelike dru. Aug. Langhoffer u, za svu onu susre- 
tljivost i dobrotu, koju je uložio, da ova radnja po mogućnosti bude 
što potpunija, dru. A. Henschu, koji mi je s najvećom pripravnosti 
ustupio popis Apida iz Krapinske okolice i Rume iz svoje bogate i 
interesantne zbirke i udovici pok. Fr. Dobiaša gđi. H. Dobiaš,. 
koja mi je ustupila sav apidološki materijal na raspolaganje. I. Apidae germinae seu verae Mocs. 
A. Sociales. 

gen. Bombus Latr. 

agrorum Fabr.: Kori. pg. 247, F. R. H. pg. 87/15. Friese: Eine Frühj. pg. 
98, B. V. D. u U. pg. 57/377, Gasp. III. pg. 2/3, Schloss. 1. c, Langh.: Blütb. am 
Ap. pg. 310. Vrsta posve obična po cijeloj Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalm. Pri- 

Glasnik hrv. prirodoslovnog društva. 6 82 

mjerci h. z. z. m. potječu iz raznolikih naših krajeva i visinskih predjela (Krn- 
dija mj. srpnja, Klek, Velebit mj. rujna.) 

ag. var. pascuorum Scop.: Handl. : 1. c. pg. 218, Gasp. 1. pg. 16/5. Lijepa 
ova žuta odlika („supra totus laete aiirantiaco sive falvo villosus"-') poznata je iz 
Hrv. Primorja (Rijeka) i Dalijiacije. 

cognaius Steph.: Kori. pg. 247, F. R. H. pg. 87 16, Gasp. 1. pg. 16 6, Friese: 
B. v. D. u U. pg. 56 380. Pojavljuje se u cijeloj Hrv., Slav.. Hrv. Prim. i Dalm. 
ali nigdje ne spada medju obične vrste. U novije vrijeme našao je i dr. Hensch 
2 (^ primjerka u Rumi, a 2 4? iz senjske okolice nalaze se u zbirci Fr. Dobiaša. 

confusus Schck.: Kori. pg. 247, F. R. H. pg. 8826, Friese: B v. D. u. 
U. pg. 56 381, Langh.: Bliitb. an Ap pg. 311. Vrsta sjevernijih gorskih predjela, 
poznata kod nas iz Hrv., Slav. i Hrv. Prim. U novije doba nađen je 1 primje- 
rak i u Krapinskim Toplicama (h. z, z. m.) mj. kolovoza. 

conf. var. festhnis Hoffer.- Kori. pg. 247, F. R. H. pg. 88'26, Friese: B. v. 
D. u. U. pg. 56 sisi. Odlika ova do danas je poznata iz Hrv. i Hrv. Primorja. 

conf. var. paradoxus D. T. -. Kori. pg. 248. Nađena je ova odlika u Hrv. 
U novije doba nađena je u Klanjcu mj. lipnja 1904. (Ex h. z. z. m.). 

distinguendiis Mor. : Gasp. 111. pg. 2. 2. Najsličnija vrsta B. laireilleliis i 
pripada sjevernijoj Evropi. Po svjedočanstvu Handlirscha imala bi biti stanovnik 
Dalmacije (?). Iz naših krajeva nije još poznata. 

hortorum L.. Kori. pg. 248., Friese: Eine Frühj. pg. 88, Gasp. I. pg. 16/2., 
Langh. Bliitb. an Ap. pg. 311., Vog. p. c. pg. 4. Po svuda u Hrv., Slav., Hrv. 
Prim. i Dalm. obična vrsta. 

hori. var. ligusticus Spin.: KorL pg. 248, Friese: Eine Frühj. pg. 98, B. v. 
D. u U. pg. 56 384. Vog. 1. c. pg. 4. Cesta tamna odlika (zadak posve crn!) po- 
javljuje se pojedince u cijeloj Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalm., a u našim južni- 
jim krajevima mjestimice je vrlo obična (Senj, Novi, Sv. Juraj, Vratnik.). 

hort. var. nigricans Schmied.- Do sada je poznata iz naših krajeva samo 
iz okolice Karlovca mj. svibnja (1895.) (Ex. h. z. z. m.). 

Iiypnonun L. : Nije obična vrsta i nastupa pojedince. U Hrv. nađena je 
na Sljemenu mj. kolovoza, u Krapini i Karlovcu mj. svibnja, a u Dalm. u D. 
Velušiću (Ex. h. z. z. m.). 

laesus Mor: F. R. H. pg. 87. Stepska vrsta iz Hrv. poznata po primjercima 
iz zbirke Fr. Dobiaša, koji su nađeni na Plitvicama mj. kolovoza i kod Brušana 
(Ex h. z. z. m), iz Slav. primjerci dr. Henscha Iz Rume. iz Hrv. Primorja Senj 
mj. srpnja (Ex h. z. z. m ). 

lapidarius L.: Kori. pg. 248, Gasp. I. pg. 17 7, Vog. 1. c. pg. 4. Langh. J 
Bliitb. an Ap. 311. Posve obična vrsta u cijeloj Hrv.. Slav., Hrv. Prim. i Dalm- 

latreillelus K.: Kori. pg. 248, F. R. H. pg. 87 3, Gasp. III. pg. 2 1. Friese: 
B. v. D. u U. pg. .56 388. Rijetka vrsta nađena u visokim predjelima Hrv. (Bi- 
toraj. Sljeme, Sv. Šimun) i u Hrv. Prim. (U zbirci Fr. Dobiaša 1 primjerak iz 
Senja). Za Dalmaciju spominju se samo neki primjerci iz Trogira (!). 

mastrucatus Gerst: Kori. pg. 248, F. R. H. pg. 88 25, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 56 389, Langh.: Bliitb. an Ap. 311 12, Vog. 1. c. pg. 4. Vrsta gorskih predjela. 
U Hrv. poznat iz Gorskog kotara (Bitoraj, Čabar i t. d., Karlovac mj. kolovoza). 
U Hrv. Prim. iz Vratnika, Senja, Sv. Jurja od travnja đo kolovoza. 

pomorum Pz.: Nađena u Krapinskoj okolici i Rumi (zbirka dra. Henscha). 

praiorum L.: Kori. pg. 248, Friese: Eine Erühj. pg. 88, B. v. D. u. U. pg 
57 391, Gasp. I. pg. 16.3.. Langh.: Blütb. an Ap. pg. 312. Obična vrsta u cijeloj 
Hrv., Slav. i Hrv. Prim. i iz viših visinskih predjela (Sljeme, Klek, Risnjak, Plje- 
šivica, Velebit, Štirovača. Ex h. z. z. m. Odlike ove vrste kao var. luctuosus 
Schm., var. subinterruptus K. r? 9 i var. burrellanus K. rj našao je dr. Hensch 
u Krapini mj. svibnja i početkom lipnja na Geraniumu sa temeljnom vrsti. Dal- 
macija. 

rajellLis K. (derhamelliis K.): Kori. pg. 248, Friese B. v. D. u U. pg. 57 392. 
Obična vrsta kao i prijašnja u cijeloj Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalmaciji. Mno- 
štvo primjeraka nalazi se u hrv. zem. zool. muzeju iz različitih naših krajeva. 

silvanim L.: Kod. pg. 248, Friese; B. v. D. u U. pg. 57 393, Gasp. I. pg. 
16'4. Langh.: Bliitb. an Ap. pg. 312. Posvuda najobičnija vrsta. 83 

scrimshiranus K. : Rijetka ova odilka poznata je kod nas samo iz Zapeća 
(Plemenitaš) mj. kolovoza iEx h. z. z. m. ulovio dr. K. Babić.)- 

soroensis Fabr.: Kori. pg. 248, F. R. H. pg. 8824, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 57 394. Rijetka vrsta nađena u novije doba na Kleku (Ex h. z. z. m.) i Hrv. 
Primorju (Rijeka). 

terrestris L.: Kori. pg. 248, Friese: Eine Friihj. pg. 98, Šloss. 1. c, Gasp. 
1. pg. 17 '9. Vog. i. c. pg. 4., Langh. Bliitb. an Ap. pg. 314. U cijeloj Hrv., Slav., 
Hrv. Prim. i Dalm. najobičnija vrsta. 

ten. var. liicomm L.: Kori. pg. 248. Gasp. I. pg. 17 9. Odlika ova nađena 
je u Grabarju mj. kolovoza i na Sljemenu mj. travnja (Ex h. z. z. m.). Dal- 
macija. 

tcrr. var. autumnalis Fabr.: Gasp. I. pg. 17,9. Odlika poznata samo iz 
Dalmacije („Fasciis abdominis thoracisque albida"). 

ten: var. fernigineiis Schm.: Od ove odlike našao je dr. Hensch jedan 
^ primjerak u Krapini. 

variabilis Schmd.: Kori. pg. 248, Friese: B. v. D. u U. pg. 57,396, Vog. 
]. c. pg. 4. Langh.: Bliitb. an Ap. pg. 313. Obična vrsta u cijeloj Hrv., Slav., 
Hrv. Prim. i Dalm. 

variab. var. notomelas K. : Kori. pg. 248. Odlika nađena u Hrv. u Krapini 
od mj. svibnja — rujna (dr. Hensch) i Ličkom polju mj. lipnja (Ex. h. z. z. m.). 

variab. var. tristis Sdl.: Kori. pg. 248. Osim iz Gorskoga kotara, gdje je 
bila do sada poznata, nađena je u novije doba u Krapini mj. rujna (Xeranthe- 
mum dr. Hensch,) i Ličkom polju mj. lipnja (Ex. h. z. z. m.). B. Solitares. 

a) Podilegidae vel Crurilegidae. 
gen. Antophora Ltr. 

acervorum L. (pilipes Fabr.): Kori. pg. 244., Friese: Eine Friihj. pg. 98, 
Gasp. I. pg. 8 15 i 14. Već u prvim danima proljeća najobičnija vrsta u cijeloj 
Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalm. (Senj mj. ožujka, Krapina dr. Hensch.). 

acer. var. nigripes Friese: F. R. H. pg. 88/47. Odlika nađena kod nas ?amo 
u okolici senjskoj, a odlikuje se skoro posve crnom scopom i crnim dlačicama 
po ostalom tijelu. 

albigena Lep. : Kori. pg. 244., Gasp. I. pg. 17/12. Nije rijetka vrsta u Hrv., 
Slav., Hrv. Prim. i Dalm., ali nastupa pojedince (Za Dalm. i dalm. otoke spo- 
minje se pače kao vrlo obična). Novija su nalazišta Slankamen, Surduk, Kra- 
pina (dr. Hensch), Senj (vlastita zbirka). 

albisecta Germ. : Germ. 1. c. Dalmacija. Gasperini spominje navod Ger- 
marov, ali je teško ustanoviti, koju je vrstu ovdje Germar mislio pod tim ne- 
poznatim imenom (valjda albigena ?!). 

bimacnlata Panz.: Kori. pg. 244. U našim krajevima mjestimice nije rijetka. 
Hrv., Slav. i Hrv. Primorje. Novija su nalazišta: Slankamen, Surduk, Senj, Sv. 
Juraj. Za Krapinu ju označuje dr. Hensch kao rijetku koncem kolovoza i po- 
četkom rujna (Dolac). 

caliginosa Klg. : Frauenf. 1. c, Gasp. III. pg. 3/10. Po svoj prilici tamna 
odlika vrste robusta Klg., poznata samo iz Dalmacije (Spljet, Zadar.). 

crinipes Sm. (senescens Lep.?) Kori. pg. 244, F. R. H. ptr. 88,39., Gasp. 
1. pg. 18'20. 21. Vog. pg. 5. Najobičnija vrsta na Salvia pratensis i officinalis u 
Hrv\, Slav., Hrv. Prim. i Dalmaciji. 

dufourii Lep.: Kori. pg. 244, Friese: B. v. D. u U. pg. 51/256. Vog. 1. c. 
pg. 5. (Šasp. I. pg. 1Ö 3. III. pg. 2/4 i 18. južna vrsta iz Hrv. Primorja i Dalma- 
cije. Svi primjera, koje sam ja nalazio, uhvaćeni su na Salvia officinalis (Kori 
Salvia pratensis.). 

flabellifera Lep. (pubescens Lep.): Kori. pg. 244, F. R. H. pg. 88 36. Nije 
nigdje rijetka vrsta u Hrv., Slav. i Hrv. Primorju mj. lipnja i srpnja (Krapina 
tia" Ajuga i Labiatama dr. Hensch). 

* 84 

furcata Panz.: Kori. pg. 244, F. R. H. pg. 89/49. Friese: B. v. D. u U. pg. 
51 259. U Hrv. nije rijetka (Kutjevo mj. srpnja), nešto je češća u Hrv. Primorju, 
gdje vrlo rado posjećuje cvijetove Stachysa (Senj, Sv. Juraj, Novi, Burjak, Ge- 
rovo, Plešće, Sljeme mj. lipnja— kolovoza, Krapina dr. Hensch.) 

ganula Rossi: Kori. pg. 244, Gasp. 1. pg. 17 10, Langh.: P. s. p. M. pg. 
.353. Vog. 1. c. pg. 5. U Hrv. (Krapina mj. kolovoza i rujna dr. Hensch.) i Slav. 
nastupa kao ne baš obična vrsta, dok je u Hrv. Primorju češća (Bakar, Novi, 
Senj.) a u Dalm. je obična mj. srpnja i kolovoza. 

lepidodeiis Dours. : Dours: 1. c. pg. 115. Vrsta nađena samo u Dalmaciji i 
po onim primjercima opisana. 

magnilabris Fedt.: F. R. H. pg. 88/93. Friese: B. v. D. u U. pg. 51261. 
Poznata do danas iz Slav., Hrv. Primorja i Dalmacije. Jedan primjerak ove vrste 
nađen je u novije doba u Starigradu na otoku Hvaru (Ex h. z. z. m.). Nije 
nigdje obična. 

nigrocincia Lep.: F. R. H. pg. 88,42, Gasp. 1. pg. 18 22. Vrsta južnih kra- 
jeva. Kod nas nađena je samo u Hrv. Primorju (Senj našao prof. Kori.). Običnija 
je u Dalmaciji i nekim dalm. otocima (Spljet, Zadar, Vis, Hvar.). Ja sam našao 
u senjskoj dragi mj. travnja (3". 4. 913.) jedan J primjerak, koji se u habitusu 
razlikuje od temeljne vrste po tome, što je sav bijelo (sijed!) dlakav sa pomije- 
šanim crnim dlačicama. Friese spominje navod Brullea za posve bijeli varijetet 
canescens Brülle, s kojim se moj primjerak u glavnom slaže. 

orientalis Mor. : Gasp. 1. pg. 18 17, IH. pg. 2 6, Langh.: P. s. p. M. pg. 
353. Friese: B-Eur. pg. 223. Južna vrsta poznata iz Dalmacije (Spljet) i dalm. 
otoka (Hvar.). 

parietina F.: F. R. H. pg. 89/48. Hrv. i Slav. U mjesecu lipnju našao sam 
izvan Rume klijet sa zemljanim zidom u kome je bilo mnoštvo individua te 
vrste. Dr. Hensch našao je 1 i u Krapini i Rumi. 

punctilabris Perez. : Gasp, 111. pg. 2/9. Rijetka vrsta, stanovnik medite- 
ranskog područja, označena za Dalmaciju (Spljet). 

retiisa L. (aesiivalis Panz.): Kori. pg. 244, Gasp. 111. pg. 2 8., Langh.: P. 
s. p. M. pg. 353. Vog. L c. pg. 5. Obična vrsta u Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalm. 

ret. var. obscura Friese: Tamnu ovu odliku (posve crno dlakava osim 
2—4 abd. segmenta, koji su nešto svjetliji) našao je dr. Hensch u Krapini (Do- 
lac 24 4) jedan J* primjerak. 

ret. var. liiurata Lep.: Gasp. I. pg. 18,16. Odlika, koja ne rijetko nastupa 
u Dalmactji, a karakterizovana je svjetlijom bojom od temeljne vrste. 

rufa Lep.: Friese: B. Eur. 111. pg. 173. Dvojbom spominje sam Friese ovu 
vrstu za Dalmaciju (moguće var. scopipes!?). 

salviac Mor. (pipiens Mocs.): Kori. pg. 245, F. R. H. pg. 88 32, Friese: B. 
V. D. u U. pg. 51 269. Rjeđa vrsta do sada poznata iz Slav. (Stara Pazova, Vin- 
kovci. Ex h. z. z. m. i primjerci iz zbirke dr. Henscha, koji potječu iz Rume) 
i Hrv. Primorja (Rijeka, Senj zbirka Fr. Dobiaša). 

quadrifasciata Vili.: F. R. H. pg. 88 29, Gasp. i. pg. 1711., Friese: B. v. 
D. u U. pg. 51/266, Vog. 1- c pg. 5. Nije rijetka u Hrv., Slav., Hrv. Primorju i 
Dalmaciji (Spljet.). Iz zbirke dr. Henscha poznati iz Krapine od kolovoza— 
rujna na Labiatama.). 

quadrimacülata Panz. (vidpina Panz.): Kori. pg. 245, F. R. H. pg. 88 37. 
U Hrv. i Slav. obična mj. lipnja— rujna (Lešće) dok u Hrv. Primorju spada 
medju rjeđe vrste (Senj mj. lipnja.). 

quadristrigata Dours.: Mjeseca lipnja nađena je u Senju. 

zonaiula Smith. : Kirch. 1. c: Kao dalmat. vrsta konstatirana po Kirchneru. 

Gen. Eucera Ltr. (Macrocera Ltr.) 

acütangiila Mor.: Friese: B. Eur. III. pg. 82/32. Po svjedočanstvu Friesea 
ulovljena je u Hrv. Primorju kod Rijeke (prof. Kori.) i Senja (prof. dr. Lang- 
hoffer.). Vrsta je vrlo rijetka. 

aUernans BruUe: F. R. H. pg. 89/51. Friese: B. Eur. IL pg. 50. Vrsta Hrv. 
Primorja i Dalmacije. 85 

dentala Klug.: F. R. H. pg. 89 54. Nađena samo u Hrv. i Slav. Tako je i 
dr. Hensch našao u Rumi 7 rf primjeraka. Jedan primjerak potječe iz Gjur- 
gjevca mj. srpnja (Ex. h. z. z. m.). 

dufoiiri Perez.: Friese: B. Eur, II. pg. 82, Gasp. III. pg. 3'12. Rijetka vrsta 
poznata iz Hrv. Primorja (Rijeka prof. Kori.) i Dalmacije (Spljet.). 

graja Ev.: Friese: B. Eur. II. pg. 70. Dolazi u Hrv., Slav. i Hrv. Prim. 
Ljepše primjerke našao sam ja u Otočcu mj. srpnja. Primjerci h. z. z. m. na- 
đeni su u Zagrebu, Krapini i Iloku. U senjskoj je okolici običnija (Senj, Sv. Ju- 
raj.), a kao južnija vrsta biti će u Dalmaciji obična, premda do danas poznata 
samo iz Spljeta. 

gr. var. obscura Friese: B. Eur. II. pg. 71. Odlika označena samo za Dal- 
maciju. 

malvae Rossi: Kori. pg. 243, F. R. H. pg. 89 64, Friese: B. v. D. u U. pg. 

49 227. Gasp. I. pg. 18/29. Nije rijetka vrsta, ali nastupa pojedince. U cijeloj 
Hrv., Siav. i Hrv. Prim. najobičnije na AHhea i Malva. (Bilo, Bregi, Vratnik, Oto- 
čac, Ilok. Ex. h. z. z. m., Krapina dr. Hensch koncem lipnja i srpnja; Lilin dvor 
na Dipsacusu mj. kolovoza dr. Langh.). Za Dalmaciju navada se kao dosta 
rijedka vrsta. 

nana Mor. (tenella Mocs.): Friese:* B. Eur. II. pg. 86. Iz Hrv. potječe je- 
dan primjerak iz zbirke dr. Henscha iz Krapine mj. srpnja, Sunje (Ex. h. z. z. 
m.). Iz Slav. iz Rume (Klenak.) i Čortanovaca mj. srpnja (dr. Hensch i h. z. z. 
m.), U Hrv. Pnm., okolica riječka i Senj, gdje je vrlo rijetka (moja zbirka!). 

pollinosa Lep. (fossulaia Mor.): Kori. pg. 243, F. R. H. pg. 89/56. Friese: 
B. Eur. II. pg. 72. Vog. 1. c. pg. 5. Južno evropska vrsta nađena u Hrv. (Za- 
greb mj. lipnja na Hilescusu (Ex. h. z. z. m.) Slav. i Hrv. Prim. Lijepi primjerci 
iz zbirke Fr. Dobiaša potječu iz Krivoga puta kraj Senja sa bilješkom „eksl. 
pred Jesenjem". Nije obična. 

ruficollis Br. (Imngarica Fr.) : Kori. pg. 243, F. R. H. pg. 89 50, Gasp. I. 
pg. 18'25, Langh.: P. s. p. M. pg. 353 Friese: B. Eur. II. pg. 46., Vog. 1. c. pg. 5. 
Nije rijetka vrsta u Hrv., Slav. i Hrv. Prim. (Ogulin mj. lipnja, Krapina i Ruma 
mj. srpnja dr. Hensch Senj.). Kao južna vrsta za Dalm. posve obična (Spljet, 
Sv. Juraj i Brusije na otoku Hvaru, Gruž mj. lipnja.) 

ruficornis Fabr.: Kori. pg. 243, F. R. H. pg. 89/58, Friese B. v. D. u U. 
pg. 50 231. Langh.: Pab. sp. M. pg. Rijetka vrsti u Hrv., Slav., Hrv. Prim. i 
Dalmaciji. Novija su .nalazišta Brod na K., Senj, Krapina na Daucus mj. kolo- 
voza dr. Hensch, Švica u Lici gdje sam našao vrlo mnogo primjeraka na 
•obali jezera Švice mj. srpnja (5 (j",). 

salicariae Lep. (basalis Mor.): F. R. H. pg. 89/6L U Hrv. i Slav. obična 
vrsta, gdje posjećuje osim Lithrum salicariae i Allheii. (Vinkovci, Samac, Ogu- 
lin, Vrpolje, Bregi, Sikirevci, Kostajnica, Otočac na Cichorium, Kutjevo mj. srpnja 
i Ruma rnj. kolovoza, gdje je rijetka, kako označuje dr. Hensch, Slankamen, 
Belegiš Horvatsko mj. srpnja i t. d.). Rjeđa je u Hrv. Primorju. Za Dalm. ne 
ima pozitivnih data ali je vjerojatno, da i tamo dolazi, ali rjeđe nego u Hrv. 
i Slav. 

scabiosae Mocs.: Friese: B. Eur. II. pg. 90. Rjeđa vrsta nađena u Hrv. u Ko- 
stajnici, u Slav. našao je dr. Hensch 9 r^ primjeraka u Rumi, a primjerci h. z. 
z. m. nađeni su u Vinkovcima mj. kolovoza. U Hrv. Primorju poznata je iz oko- 
lice riječke i navodno iz Senja (zbirka Fr. Dobiaša.). 

tricincta Erich.: F. R. H. pg. b9 52. Frauenf. 1. c: Južna vrsta nađena u 
Slav. (Dalj i Ruma 2 primj. dr. Hensch.). Za Dalmaciju navada Frauenfeld na- 
vod Erichsonov. (Eucera s. str.) 

atricornis F. (non Lep.): Frauenf. 1. c. Rijetka vrsta vrlo slična vrsti chry- 
sopyga Per. imala bi biti stanovnik Dalmacije. 

caspica Mor. : Kori. pg. 243, Friese : Eine Frühj. pg. 98, B. v. D. u U. pg. 

50 237, Gasp. I- pg. 19 35. Vog. 1. c. pg 5. Vrsta je ova vezana i raširena kod 
nas najviše na Hrv. Primorje (Sušak, Grobničko polje, Senj, Karlobag, Stiro- 
vača) gdje se pojavljuje već u mj. travnju na raznom bilju Rosmarinus offici- 
nalis (Kori.) Emerus i Fumaria. U Gorskom kotaru poznata je iz Delnica mj. 
lipnja, a u Fruškoj gori (Vijenac.) našao sam je ja koncem mj. svibnja. Za Dalm. 
označena je kao običnija. 86 

casp. var. Perezi Mocs. (nigrifrons Sm.): Gasp. 111. pg. 3 13. Odlikr. češća 
u Dalmaciji (Spljet.). 

chrysopyga Per. (favosa Mocs.): Korl. pg. 243, F. R. H. pg. 90 81, Friese: 
B. Eur. 11. pg. 166. Južna vrsta, koja nije rijetka u cijeloj Hrv., Slav., Hrv. Prim. 
i Dalm. Dr. Hensch nalazio ju je u Krapini i Rumi mj. lipnja i srpnja. U Iloku 
našao sam je na Trifoliiiniu, a iz zbirke Fr. Dobiaša označena za senjsku 
okolicu. 

cinerea Lep.: Gasp. 111. pg. 3 16. Friese: B. Eur. II. pg. 157. Stepska vrsta, 
koju je u Slav. (Ruma) našao dr. Hensch u 8 J primjeraka. U Dalm. je obična. 

clypeata Er. (punctilabris Lep.): Kori. pg. 243, F. R. H. pg. 90 71, Friese: 
B. V. D. u U. pg. 50 240, B. Eur. 11. pg. 122. Gasp. 1. pg. 19 37. Vog. 1. c. pg. 5. 
Dosta rijetka vrsta raširena u Hrv., Slav. i Hrv. Prim. (Jasenovača. Ilok mj. 
lipnja, Senj.). U Rumi i Krapini našao ju je dr. Hensch na Salvia pratensis. Za 
Dalm. spominje se kao običnija (Spljet.). 

dalmatica Lep. (dubia Sich.): Kirch. 1. c, Gasp. 1. pg. 19/35 i 4<:i, III. pg. 
3/17. Rijetka dalmatinska vrsta (Spljet, otok Vis.). 

difficilis Duf. (siibnifa Lep.) : Kori. pg. 244, F. R. H. pg. .s9/66. Gasp. I. 
pg. 19/33 i 39. Friese: B. Eur. II. pg. 106. Raširena vrsta u Hrv., Slav., Hrv. 
Prim. i Ualm. (Zagreb, Karlovac, Delnice.). Nekoliko primjeraka našao sam ja 
u Iloku početkom mj. lipnja. Iz Karlovca poznata je već mj. travnja. 

excisa Mocs.: F. R. H. pg. 90/77. Prvi put je kod nas nađena ta vrsta u 
Dalju u Slav. i po onim prirnjercima opisana (Mocs.: Termeszetrajzi füz. III. 
pg. 239.). Ja sam je našao u Čereviću koncem mj. svibnja. 

grisea Fabr.: Frauenf. 1. c. Južna vrsta, česta u juž. Evropi i sjev. Africi, 
pa bi prema tome imala do danas poznatu sjev. granicu Dalmaciju. 

hispana Lep. (pannonica Mocs.): Gasp 111. pg. 3 18. U Hrv. poznata je 
u novije doba iz karlovačke okolice mj. svibnja. U Slav. našao je dr. Hensch 
u Rumi 4 J primjerka. Vrsta vrlo varira i kao takova poznata je iz Dalmacije 
(Spljet) bez potanjeg opisa. 

interrupta Baer. (semisfrigosa Dours.): Kori. pg. 244, F. R. H. pg. 89 67. 
Gasp. III. pg. 3 14. Friese: B. Eur. U. pg. 108., Vog. L c. pg. 5. Obična vrsta u 
Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalm. Primjerci h. z. z. m. potječu iz Zagreba i Slu- 
nja, gdje nije rijetka od srpnja — rujna. 

longicornis Linn.: Kori. pg. 244, Friese: Eine Frühj. pg. 98, F. R. H. pg. 
89 65. Gasp. I. pg. 19 30. Langh.: P. s. p. M. pg. 353. Najobičnija vrsta ovoga 
roda u Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalm. U Hrv. Prim i Dalm. pojavljuje se već 
u mj. travnju. (Mnogi primjerci h. z. z. m., zbirke dra. Henscha, Fr. Dobiaša i 
moje zbirke.). 

nigrifacies- Lep. (scdiila Mocs.). Gasp. 111. pg. 3 15, Friese: B. Eur. 11. pg. 
126. Rijetka vrsta, poznata iz Dalmacije (Spljet.). 

nitidiventris Mocs.: F. R. H. pg. 89/68, Gasp. 1. pg. 19/36, Vog. 1. c. pg. 5. 
Nije rijetka. U Slav. našao ju je dr. Hensch u Rumi (5 i ?). U zbirci Fr. Do- 
biaša našao sam nekoliko primjeraka iz okolice senjske. Dalmacija (Spljet, 
Brusije i Sv. Juraj na otoku Hvaru.) 

parvula Friese: F. R. H. pg. 9<)/80. Friese: B. Enr. U. pg. 158. Nađena do 
danas samo u riječkoj okolici (prof. Kori.). 

parvicornis Mocs.: U Slavoniji (Ruma) našao je dr. Hensch 2 9 pri- 
mjerka. 

seminuda Br. (paradoxa Mocs.). Jedan primjerak (rf) ove vrste potječe 
iz Mitrovice mj. travnja (h. z. z. m.), a jedan r^ primjerak našao je dr. Hensch 
u Rumi. 

Gen. Meliturga Ltr. 

clavicornis Ltr.: Kori. pg. 244, F. R. H. pg. 90 83, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 51 251. Pojedinačna vrsta, stanovnik Hrv., Slav. i Hrv. Prim. (Primjerci h. 
z. z. m. nađeni su u Trnju kraj Zagreba mj. srpnja,). 87 Gen. Xylocopa Ltr. cyanescens Brülle: Korl. pg. 243, F. R. H. pg. 90 84, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 49/218. Gasp. 1. pg. 19 44. Vog, 1. c. pg. 5. Mjestimice obična. Iz naših kra- 
jeva poznata do danas kao stanovnik Hrv. Prim. i Dalmacije (gdje je nešto 
rjeđa. Sv. Juraj, Spljet, Makarska.). 

coenilea aut.? — coenilescens Br. Gasp. I. pg. 19/41 i 43. Prva od ovili po 
svoj prilici X. valga Gerst., a nepoznato je ime i druge vrste u literaturi. Gasp. 
spominje za prvu, da je rijetka, a za drugu da je dosta rijetka početkom ko- 
lovoza na Vitex agnus castus (Otok Vis, Sv. Juraj na otoku Hvaru.). 

valga Gerst^: Kori. pg. 243, F. R. H. pg. 90,86, Vog. 1. c. pg. 5. Obična 
vrsta cijele Hrv , Slav., Hrv. Prim. i Dalm. Izlijeće već u veljači. (Senj.) 

violacea L: Kori. pg. 243, F. R. H. pg. 90/85. Gasp. I. pg. 19 42, Langh.: 
P. s. p. M. pg. 353. Vog. I. c. pg. 5. Najobičnija vrsta po cijeloj Hrv., Slav., 
Hrv. Prim. i Dalm. Izlijeće kao i prijašnja. 

Gen. Ceraiina Ltr. 

acuta Friese: F. R. H. pg. 90/90, Friese: B. Eur. VI. pg. 26S, Vog. 1. c. 

pg. 5. Vrsta, koja mjestimice nastupa u Hrv. Prim. na Labiatania od travnja — 

srpnja. (Jedan moj primjerak ove vrste iz Senja imade bijelo-pjegav labrum!) 
Dalmacija (Spljet mj. lipnja.). 

callosa Fabr.: Kori. pg. 243. F. R. H. pg. 90/91, Friese: B. x. D. u U. pg. 
49 212, B. Eur. VI. pg. 270, Eine Frühj. pg. 98, Vog. 1. c. pg. 5. Nije rijetka u 
Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalmaciji. (Dr. Hensch našao ju je u Krapini od svib- 
nja — rujna na Centaurea, Echium, Salvia i Stachys.) 

cyanea K.: F. R. H. pg. 90 89. Gasp. III. pg. 4/19, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 49/214. Nije rijetka u Hrv. (Gospić, Bregi mj. kolovoza i srpnja, Ex. h. z. 
z. m., Krapina od travnja— srpnja dr. Hensch), Slavoniji i Hrv. Primorju (Senj, 
Sv. Juraj) i Dalmaciji, gdje nije obična (Spljet već 25. ožujka Friese.!). 

cucurbitina Rossi (albilabris F.): Kori. pg. 243, F. R. H. pg. 9087, Vog. 
1. c. pg. 5. Kao južna vrsta raširena u Hrv. i Slav. pojedince i nije rijetka (Va- 
raždin, Zagreb h. z. z. m., Krapina od lipnja— kolovoza dr. Hensch). Nešto je 
češća u Hrv. Primorju (Senj mj. travnja), a u Dalmaciji je posve obična (Gasp.) 
Posjećuje razno cvijeće kao Oryganum, Cynoglossum, Echium i t. d. 

chalcites Ltr. (egregia Gerst.): Friese: B. Eur. VI. pg. 255. Do danas po- 
znat je od ove rijetke vrste jedan $ primjerak iz Rume u Slavoniji, a nalazi 
se u zbirci dra. Henscha. Friese ju spominje za Dalmaciju. 

dentiventris Gerst.: Gasp. I. pg. 19 47, Rijetka vrsta, do sada poznata iz 
Dalmacije (Spljet koncem mj. travnja.). 

nigroaenea Gerst.: Friese: B. Eur. VI. pg. 272. Vrlo rijetka vrsta. Iz oko- 
lice zagrebačke potječu 2 5 primjerka, koje je našao dr. Friese i primjerak iz 
riječke okolice od prof. Korlevića. 

Gen. Macropis Fabr. 

frivaldszkyi Mocs.: Kori. pg. 242., F. R. H. pg. 90 95. Friese: B. Eur. VI. 
pg. 179. Prema podatku prof. Kori. nije rijetka u Hrv. Prim, (na Lysimachia). 
Iz Slav. označena iz Vrdnika, a za Dalm. spominje ju Friese u svojem tabelar- 
nom pregledu. 

labiata Panz.: Kori. pg. 242, Friese: B. Eur. VI. pg. 180. F. R. H. pg. 90 94. 
Lokalna ne rijetka vrsta u Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalmaciji. 

lab. var. fulvipes Fabr.: Kori. pg. 242, Friese: B. Eur. VI. pg. 181.. Do da- 
nas bila je poznata kod nas samo iz Hrv. Prim. (okolica riječka). Primjerci h. 
z. z. m. potječu iz Jasenovaće mj. svibnja, Kutjeva mj. lipnja i Praproda mj. 
kolovoza. 

Gen. Systropha Ltr. 

curvicornis Scop.: Kori. pg. 242, F. R. H. pg. 91/96. Poznata vrsta kao 
ne baš rijetka u Hrv., Slav. i Hrv. Primorju. Novija su nalazišta primjeraka 88 

hrv. z. z. m. Bregi, Gjurgjevac i Osijek mj. srpnja, Slankamen mj. kolovoza, 
Samac i Vinkovci (Convolvulus). Iz Krapine nalaze se primjerci u zbirci dra. 
Henscha mj. srpnja— rujna (Convola.). 

planidens Gir. : F. R. H. pg. 91/97, Friese: B. Eur. VI. pg. 189. Južnija 
vrsta u društvu, sa prijašnjom. Iz Hrv. spominje ju Friese iz Zagreba, u Slav. 
(Dalj) i Dalm. Čini se, da bi i primjerak Dobiaševe zbirke mogla biti ova vrsta 
(defektan.). U zbirci dra, Henscha nalaze se dva ^ primjerka iz Rume. 

Gen. MelHta. K. 

dimidiata Mor.: F. R. H. pg. 91 101, Friese: B. v. D. u U. pg. 48204. Do 
danas nađena samo u riječkoj okolici mj. lipnja— kolovoza. 

haemorrhoidalis F.: Kori. pg. 242, F. R. H. pg. 91 9S,, Friese: B. v. D. u 
U- pg. 48 205. Nije rijetka u Hrv., Slav. i Hrv. Primorju. Iz Krapine poznata 
inj. srpnja--kolovoza na Campanula (Dr. Hensch.). 

leporina Panz. (tricinda K.): Kori. pg. 242, Friese: B. Eur. VI. pg. 164. 
Po svuda obična vrsta u Hrv., Slav. i Hrv. Primorju. Primjerci h. z. z. m. po- 
tječu iz Zagreba mj. kolovoza i Krapine, gdje ju je nalazio i dr. Hensch mj. 
srpnja— kolovoza na djetelini lucerni. Bila i Ludbrega mj. srpnja. 

melanura Nyl.: Kori. pg. 242, Friese: B. Eur. VI. pg. 165., B. v. D. u U. 
pg. 48/206. Nešto rjeđa od prvašnje vrste. U Hrv. nađena je u Krapini mj. ko- 
lovoza—rujna na Euphrasia odontites i Malva. (Iz zbirke dr. Henscha). Za Hrv. 
Prim. označena je riječka okolica. Po Frieseu izliječe tek mj. kolovoza. Pri- 
mjerci h. z. z. m. označeni su drugom polovicom mj. srpnja (16. i 23.). 

tomentosa Friese: Friese: B. Eur. VI. pg. 170. Tu je vrstu našao prof. 
Korlevič u okolici riječkoj (Riečina 23. kolovoza) u 2 primjerka po kojima je 
Friese postavio tu vrstu. U faunističkim se radovima ne spominje nigdje! 

Gen. Dasypoda Ltr. 

plumipes Panz.: Kori. pg. 242.. F. R. H. pg 91,103, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 48/201. Gasp. III. pg. 4/20. Vrlo je raširena vrsta, lokalno u većim množi- 
nama. Novija su nalazišta: Pleškovac i Plitvice, Otočac mj. srpnja (Ex h. z. z. 
ra.), Krapina, u velikom broju na Krapinščici u pješčanim škuljama (30. VIII. 
dr. Hensch.). Po,javljuje se i u Slav. i Hrv. Primorju, Slankamen, Senj, Sv. Ju- 
raj, gdje nije rijetka na Carduusu. Za Dalm. spominje se dvojbeno. 

schleitereri Friese: Friese: B. Eur. VI. pg. 137. U materijalu bečkog mu- 
zeja spominje Friese ovu vrstu za Dalmaciju. 

visnaga Rossi (distincta Rossi.): F. R. H. pg. 91 104. Južna vrsta po svje- 
dočanstvu Schletterera imala bi biti stanovnik Hrvatske, u što Friese dvoji. 

Gen. Panurgiis Ltr. 

' calcaratus Scop. (lobatus Panz.): Kori. pg. 242, F. R. H. pg. 91 109, Friese: 
B. V. D. u U. pg. 48/108. Vrsta ova nalazi se u cijeloj Hrv., Slav. i Hrv. Prim. 
pa je mjestimice vrlo obična. U novije je doba nađena u Brodu na S., Lud- 
bregu i Osijeku mj. kolovoza (Ex. h. z. z. m.). U Krapini nalazio ju je dr. 
Hensch. Nekoliko primjeraka našao sam ja u Gackoj dolini kod sela Lešča i 
u Švici. Iz Dalm. nije još poznata. 

Gen. Camptopeum. Spin. 

Jrontalc Fabr.: Kori. pg. 242, F. R. H. pg. 91 110, Friese: B. V. D. u U. 
pg. 47 194. Stepska vrsta, koja nije rijetka u Hrv. i Hrv. Primorju. Noviji pri- 
mjerci h. z. z. m. nađeni su u Slankamenu mj. kolovoza na Leontodon taraxacnm. 

Gen. Rophiies Spin. 

caims Ev.: F. R. H. pg. 91/113. Mjestimice nije rijetka. Do danas bila je 
ova vrsta poznata iz Slav. (Vrdnik). U Hrv. nađena je u novije doba u Kra- 
pini mj. srpnja i kolovoza (Dr. Hensch.) i nekoliko primjeraka iz okolice zagre- 
bačke mj. lipnja (Ex. h. z. z. m.). 89 

hartmanni Friese: Pod tim imenom označeni su primjerci u zbirci dr. 
Henscha, koji potječu iz Rume (Klenak u J i 6)- 

quinqiie-spinosiis Spin.: Kori. pg. 242, Friese: B. v. D. u U. pg. 47 193: 
Poznata je ova vrsta kao ne rijetka u Hrv. i Slav Primjerci h. z. z. m. nađeni 
su u Bregima, Jasikovcu, Gerovu, Koprivnici, Bjelovaru, Prezidu mj. srpnja i 
kolovoza, Krapini (Dr. Hensch.). Friese spominje ju iz Rijeke kao ne baš običnu 
na Balloia. Nekoliko sam primjeraka vidio u zbirci Fr. Dobiaša, koji potječu 
navodno iz senjske okolice. 

Gen. Halidoides Nyl. 

dentiventris Nyl.: F. R. H. pg. 21114. Prema dosadanjim podacima bila je 
ova ne osobito rijetka vrsta poznata iz Slav. i Hrv. Prim. U novije doba na- 
đena je na Sljemenu mj. srpnja na Campanula persicifolia, Kleku i Čabru mj. 
kolovoza (Ex. h. z. z. m.). U Krapini našao je dr. Hensch 1 ^ primjerak. 

inermis Nyl.: Rjeđa vrsta od prvašnje i poznata samo iz Krapine mj. 
srpnja po 2 ^ primjercima, koje je našao dr. Hensch. 

Gen. Dufourea Lep. 

Vulgaris Schck.: Oko 12 9 primjeraka ove vrste potječe iz Krapine (Do- 
lac) 28. kolovoza 1910. (Dr. Hen.ch.) 

Gen. Pamirginus Nyl. 

labiatiis Ev.: Friese: B. Eur. V^I. pg. 16. Friese spominje, da je dobio 
1 6 primjerak ove vrste na ogled iz Slav. bez posebnoga lokaliteta. 

Gen. Nomia Ltr. 

diversipes Ltr.: F. R. H. pg. 92/121, Gasp. I. pg. 23,106., Vog. 1. c. pg. 5. 
Nije rijetka u Hrv., Slav. i Hrv. Prim. na Thimusu i Menthi mj. lipnja i srpnja. 
(Novi Vinodol koncem mj. rujna h. z. z. m.) U Dalm. pojavljuje se koncem m% 
srpnja (Brusije na otoku Hvaru). 

femoralis Pali. (difformis Panz.): Kori. pg. 242, Friese: B. v. D. u U. pg. 
47 184. Rijetka vrsta konstantirana otprije za Hrv. (Pregrada Ko?f.) za Hrv. Prirn. 
(Rijeka). Po svoj prilici pripada amo i primjerak koji Frauenfeld spominje za 
Dalmaciju pod imenom armata Luc. • 

mficornis Spin.: Kori. pg. 242, F. R. H. pg. 92/12*», Gasp. I. pg. 23,105, 
Friese: B. v. D. u U. pg. 47 185, Vog. 1. c. pg. 5 Nije rijetka vrsta u Hrv., Slav. 
i Hrv. Primorju na Stachyon i Carduus. Gasp. spominje 2 6 primjerka za Dalm. 
(Sv. Juraj na otoku Hvaru). 

Gen. Colletes Ltr. 

balieafa Nyl.: Gasp. I. pg. 23 104. Kao ne rijetka vrsta označena za Dalm- 
(Brusije na otoku Hvaru). 

cuniciilat iiis L.: Kori. pg. 241. Vrsta je ova jedan od prvih vijesnika pro- 
Iječa i vrlo rado posječuje cvatuče vrbe. U novije doba nađena je u Osijeku 
mj. ožujka i travnja, Valpovu mj. travnja. Primjerci dr. Henscha iz Krapine, 
uhvaćeni su mj. ožujka i travnja na Salixu kao nerijetki. U zagrebačkoj oko- 
lici mj. lipnja. 

daviesanus K.: Friese: B. v. D. u U. pg. 46/173. Nije rijetka vrsta osim 
iz Hrv. Prim. poznata po primjercima h. z. z. ra. iz Osijeka i Velebita mj. srpnja, 
a po primjercima dr. Henscha iz Krapine koncem mj. rujna na Tanacetumu. 

floralis Ev.: Kori. pg. 241. Vrsta rjeđa, poznata iz Hrv. i Hrv. Primorja. 

fudiens Fourc. : Kori. pg. 241. Friese: B. v. D. u U. pg. 46174. Konsta- 
tiran za Hrv. i Hrv. Primorje i nastupa pojedince. 

hylaeiformis Ev.: Rijetka vrsta, od koje je dr. Hensch našao jedan 2 
primjerak u Rumi. 

lacunatus Dours.?: Gasp. IH. pg. 5 45. Jedan 6 primjerak ove vrste nađen 
je u Brusijama ne otoku Hvaru. 90 

marginatus Sm.: Ovu vrstu našao je cir. Hensch u Krapini koncem mj. 
rujna na Tanacciiimu. 

nasiitus Sm.: F. R. H. pg. 92 113. Po starijim podacima poznat iz Hrv. 
i Slav. 

niveofasciatiis Dours.: Kori. pg. 241. Do danas poznata je ova vrsta kod 
nas samo iz Hrv. Primorja (Rijeka, Senj). 

picistigma Thoms.: F. R. H. pg. 92 132, Friese: B. v. D. u U. pg. 46 179. 
Osim u Hrv. Primorju poznata je vrsta iz Hrv. i Slav. po primjercima dr. 
Henscha iz okolice Krapinske i Rume. 

pundatiis Mocs.: F. R. H. pg. 92 125. Poznata je vrsta samo iz Slav. 
(Ruma). 

siiccinctus L.: Kori. pg. 241, Friese: B. v. D. u U. pg. 47,181. Gasp. III. 
pg. 5 14. Kao pojedinačna vrsta bila je već do sada poznata iz raznih naših 
krajeva. Medu muzealnim materijalom nalaze se primjerci iz Slunja mj. srpnja, 
Šamarice mj. kolovoza, (Guci mj. rujna na Calluna), Banovaca starih, Surduka 
i Beške(?) mj. kolovoza. U zbirci dr. Henscha nalaze se primjerci iz Krapine 
(Dolac) mj. kolovoza na Calluna. Nekolike primjerke spominje Gasp. za Dalm. 
sa otoka Hvara (Brusije). 

suce. var. caspica Mor. : F. R. H. pg. 92 126, Friese: B. v. D. u U. pg. 
47 181. Odliku ovu našao je kod nas prof. Korlević samo u Hrv. Primorju (kod 
Rijeke) mj. lipnja i srpnja. 

spe? Friese: Friese: B. v. D. u U. pg. 2"' 174. Friese spominje jednu vrstu 
iz okolice riječke, koja nalikuje vrsti C. siiccinctus, ali su cijele veze na abdo- 
menu i dlake bijele. Biti će da se radi o varijetetu vrste C. succincius. Kasniji 
opis te vrste nije poznat. 

Gen. Biareolina Dours, 

neglcctaV)ov\Yi. (liburnica Friese.): Kori. pg. 240/1, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 74. F. R. H. pg. 92 135. Vrsta za Hrv. Primorje u početku proljeća prilično 
česta na cvatućim vrbama. Najobičnija se spominje za riječku okolicu. K tome 
pridolaze za poznavanje ova mjesta: Novi mj. travnja, Senj (Sv. Križ) mj. travnja 
na Salixu. ü Hrv. je nađena u Krapini mj. travnja i svibnja u Cruciferania (dr. 
Hensch), a za Slav. spominje se iz Djakova(?). 

Gen. Andrena Ltr. 

albicans Müll, {haemorrhoa Fabr.): Kori. pg. 239, Friese: Eine Frühj. pg. 98. 
Nije rijetka vrsta, osobito u našim gornjim krajevima, gdje se pojavljuje već 
mjeseca travnja (Varaždin, Zagreb Ex. h. z. z. m., Krapina mjeseca travnja— 
svibnja na Salixu i Ribes rubrum. Dr. Hensch.) Obična je pojava u proljeće i 
u Hrv. Primorju (Rijeka, Senj, Novi, Sv. Juraj). 

albicrus K. : Ova vrsta iako ne će biti rijetka, ipak je u novije doba po- 
znata samo iz zbirke dr. Henscha, koji ju je našao u Krapini mj. svibnja i lipnja 
na Cornus sangn. i Mcspilusu. 

albofasciata Thoms.: Friese: Eine Frühj. pg. 103; B. v. D. u U. pg. 41 68. 
Sigurnošću konstatovana do danas samo iz Hrv. Primorja. Dugo se smatrala 
kao varijetet vrste convcxiuscula, pa se takovim sigurno imade i držati Korle- 
vićeva odlika convexiuscule. (pg. 239.) U novije doba uzimaju je neki autori kao 
11. generacija convexiuscule. 

acneiventris Mor.: F. R. H. pg. 94 185, Friese: B. v. D. u U. pg. 4167. 
Gasp. lil. pg. 4 27. Rijetka vrsta na Umbelliferania nađena u Slav., Hrv. Primorju 
i Dalmaciji, ((jasp. spominje ju iz Sv. Jurja na otoku Hvaru u nekoliko 6 pri- 
mjeraka mj. svibnja.) 

apicaia Sm.: Kori. pg. 239, Friese: Eine Frühj. pg. 102. Rieda vrsta već 
prvih dana proljeća na vrbama nađena do danas samo u Hrv. Prim. (Rijeka 
Kori.) 

argentaia Sm.: F. R. H. pg. 95 215, Friese: B. v. D. u U. pg. 41 70. Na- 
đena u okolici riječkoj mj. ožujka (28.) i u Slavoniji. Iz zbirke dr. Henscha po- 
tječu primjerci iz Krapine mj. travnja— svibnja na Krapinščici u pijesku, gdje 
nije rijetka. 91 

airata Friese: Po prvi put poznata u našoj fauni po primjercima iz Livi- 
drage mj. srpnja (Ex h. z. z. m.)- Dr. Hensch posjeduje u svojoj zbirci 3 9 pri- 
mjerka iz Rume. Vrstu je ovu našao Friese kod Budapešta i Szomotora i Szo- 
löske, pa ju je i po tim primjercima opisao. (B. v. D. u U. pg. 42 ) 

austriaca Panz.: B. v. D. u U. pg. 42 72. Pojedince dolazi na Umbellife- 
rama. Osim zagrebačke okolice i Rijeke nađena je u Krapini (Stari grad.) mj. 
srpnja na Petrosclinum sativum i na Dorycnium spe. ? (Dr. Hensch.) 

bimaculaia K.: Kor), pg. 239. F. R. H. pg. 93/155, Gasp. 1. pg. 20 54. U 
prvom početku proljeća (već u mj. ožujku) pojavljuje se u Hrv. i Hrv. Primorju 
na vrbama. Za Dalm. spominje ju Gasp. sa Otoka Hvara, pod pseudonimom 
apiformis, jer je običnoj pčeli vrlo slična. 

bucephala Steph.: Rijetku ovu vrstu posjeduje dr. Hensch u svojoj zbirci 
iz Krapine mj. travnja i svibnja na Crataegusu, Prunus malus i Ribes. 

cetii Schck.: Kori. pg. 239. F. R, H. pg. 94,189. U Hrv. i Hrv. Primorju 
jedna od najkasnijih i ne osobito običnih vrsti. Novija su nalazišta. Sunja i Ko- 
stajnica mj. kolovoza, Kutjevo i Zvečevo mj. srpnja na Dipsacusu, Krapina 
koncem srpnja i kolovoza na Scabiosa (Dr. Hensch.). 

chrysosceles K.: Rijetka vrsta dosada još nije bila poznata iz naših kra- 
jeva. Mjeseca srpnja nađena je u Koprivnici i Osijeku (Ex. h. z. z. m.). Iz Kra- 
pine označena je u 6 i 9 primjercima kao rijetka. 

chrysopyga Schck.: Prof. dr. Langhoffer našao je ovu vrstu u Rumi na 
Sinapis mj. svibnja (28. V.). Iz istoga mjesta potječu 3 t primjerka iz zbirke 
dr. Henscha. U senjskoj okolici, gdje nije obična, našao sam nekoliko pri- 
mjeraka u mj. svibnju. 

cincraria L. : Kori. pg. 239, F. R. H. p. 92 141, Friese: B. v. D. u U. pg. 42 80., 
Vrsta sjevernijih predjela poznata kod nas kao rijetka pojava iz okolice riječke 
i sa Sušaka. Ža Slav. spom.inje se mjesto Raduć, a iz Hrv. posjeduje h. z. z. m. 
primjerke sa Sljemena mj. travnja i svibnja, a dr. Hensch u svojoj zbirci pri- 
mjerke iz Krapine 9 mj. travnja i svibnja na Euphorbia, Ribes rubrum, c* (tra- 
vanj) na Cruciferama (Anabis). 

cingulata F. : Kori. pg. 239, Friese : B. v. D. u U. pg. 42/81., Vog. 1. c. p. 6. Po- 
jedinačna vrsta u Hrv. i Hrv. Primorju. Iz Krapine poznata mj. travnja i svibnja 
na Veronica kao rijetka (Dr. Hensch), a iz senjske okolice kao vrlo rana vrsta 
već mj. ožujka (Sv. Križ mj. svibnja i Klaričevac). 

clarkella K.: F. R. H. pg. 95 245, Friese: Eine Frühj. pg. 103, B. v. D. u 
U. pg. 42 82. Rijetka vrsta u prvim danima proljeća (ožujak) na Salixu u Hrv. 
Primorju (okolica riječka). Iz Krapine potječu 2 2 primjerka mj. ožujka (Salix 
dr. Hensch). 

eombinata Christ.: Kori. pg. 239. F. R. H. pg. 95 224, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 42 53. Gasp. III. pg. 4 28.. Vog. 1. c. p. 6. Vrlo raširena vrsta u Hrv., Hrv. 
Primorju i Dalm. U senjskoj okolici ne spada medu rijetke pojave. U novije 
doba nađena je još u Koprivnici mj. srpnja (Ex. h. z. z. m.), Krapini mj. travnja- 
srpnja na Salix i Prunus (Dr. Hensch). U Dalm. našao je Gasj3. jedan 9 pri- 
mjerak mj. svibnja kraj Spljeta. 

congruens Schmied.: Kori. pg. 239. Friese: Eine Frühj. pg. 102., B. v. D. 
u U. pg. 42 84. U Hrv. Primorju na vrbama u proljeće nije rijetka. Obična je i 
u zagrebačkoj okolici i Krapini (Pastinak). U senjskoj okolici pojavljuje se već 
mj. ožujka (Sv. Križ, Kriviput mj. lipnja). 

consobrina Schck.: Friese: B. v. D. u U. pg. 42/86. Rijetka vrsta poznata 
do sada samo iz zagrebačke okolice. Nalikuje vrlo vrsti A. dubitata, moguće 
toga radi i pregledana iz drugih naših krajeva. 

convexiuseula K. (afzeliella K.): Kori. pg. 239, Friese: Eine Frühj. pg. 103, 
Gasp. 1. pg. 21/92, III. pg. 4/30, Vog. 1. c. pg. 6. U cijeloj Hrv. i Slav., Hrv^ Prim. 
i Dalm. na raznom cvijeću jedna od najobičnijih vrsti kroz cijelo proljeće i ljeto. 
(H. z. z. m. posjeduje mnoštvo primjeraka i raznih naših krajeva, nalazi se i u 
zbirci dr. Henscha, Fr. Dobiaša i mojoj zbirci). Vrsta vrlo naginje variabilitetu, 
pa je Gasp. i našao u Dalmaciji odliku, koja se označuje kao var. fuseata K., 
a odlikuje se od temeljne vrste po tamnijim stražnjim nogama. 

croatica Friese: Kori. pg. 239, F. R. H. pg. 93 167, Friese: Eine Frühj. 
pg. 100, B. V. D. u U. pg. 42/88. Specifična ne rijetka vrsta Hrv. Primorja. Friese 
našao ju je koncem mj. ožujka kod Orehovice nedaleko Rijeke na Salixu i Mus- 92 

čari u većem broju, pa ju je i po tim primjercima opisao. Ja sam našao u zbirci 
Fr. Dobiaša nekoliko primjeraka, koji bi imali potjecati iz senjske okolice. Za 
Hrv. označuje se u literaturi mjesto nalazišta Martinščica (?). 

curvungula Thoms.: Kori. pg. 239., F. R. H. pg. 94209. Friese: B. v. D. u 
U. pg. 43 89. Konstatovana za Hrv. Prim., gdje posjećuje razne vrste roda Cam- 
paniila. Iz ostalih krajeva poznata je iz Jasenovače mj. svibnia, Plešća mj. srp- 
nja (Ex. h. z. z. m.), Krapine mj. svibnja (Dr. Hensch). U Dalm. nije još poznata. 

cyanescens Nyl.: Kori. pg. 239, Friese: Eine Frühj. pg. 101. Pojedinačna 
ne baš obična vrsta u Hrv. Primorju mj. svibnja. Iz Krapine poznati su pri- 
mjerci iz zbirke dr. Henscha mj. travnja na Veronica. 

dislinguenda Schck.: Kori. pg. 239, Friese: B. v. D. u U. pg. 43 91, Gasp. 
1. pg. 21,69. Rjeđa vrsta u Hrv. Primorju, običnija u Dalmaciji (Spljet, Sv. Juraj, 
Zadar, Sv. Petar). Iz Hrv. poznata po primjercima dr. Henscha u Krapini mj. 
travnja i svibnja. 

decipiens Schck.: F. R. H. pg. 94 214. Rijetka vrsta do danas nađena samo 
u Hrv. Primorju (Bakar). 

deceptoria Schmied: Gasp. I. pg. 21 68. Rijedka vrsta, koju je N. B. Novak 
našao na otoku Hvaru (Brusije) u jednom 2 primjerku. 

dragana Friese: Kori. pg. 239. Friese: Eine Frühj. pg. 99., B. v. D. u U. 
pg. 43 93. Specifična vrsta Hrv. Primorja. G. 1886. mj. ožujka našao ju je Friese 
u" Dragi kraj Rijeke u nekoliko ^ primjeraka na Salixa. Iz drugoga mjesta u 
Hrv. Primorju nije do sada poznata. 

dubitata Schck.: Kori. pg. 239, Friese: Eine Frühj. pg. 102., Gasp. I. pg. 
21,71. Običnija vrsta u Hrv. Slav. i Hrv. Prim. nađena najčešće na vrbama. No- 
vija su nalazišta Petrinja, Bakar mj. travnja. Plešće i Pleskovac mj. srpnja (E.x. 
h." z. z. m.), Krapina mj. travnja— kolovoza na Dorycniiim, Salix i Ribes (Dr. 
Hensch). Za Dalm. spominje se kao rijetka vrsta (Spljet). 

extricata Sm.: Kori. pg. 240, F. R. H. pg. 94 211, Friese: Eine Frühj. pg. 
102., Smith: 1. c. Ne rijetka vrsta u Hrv. Slav. i Hrv Primorju. Noviji primjerci 
zool. muz. nađeni su u zagrebačkoj okolici mj. svibnja, Plešća mj. lipnja. Ja 
sam je našao u Švici mj. lipnja i u senjskoj okolici, gdje je na Tanaceiiimu 
posve obična. U Krapini nalazio ju je dr. Hensch nij. ožujka— svibnja na Salix, 
Crataegus i Veronica. Za Dalm. označena je u Smithovu katalogu. 

ferox Sm.: Ovu vrlo rijetku vrstu, koja se ovom zgodom po prvi puta 
spominje u našoj fauni, našao je dr. Hensch u Krapini koncem mj. travnja 
(1^14 e). 

figurata Mor. ; Kori. pg. 240. Poznata iz Hrv. Primorja, otprije iz okolice 
riječke i Orehovice, a ja sam našao 2 ^ primjerka u senjskoj okolici. Vrsta je 
vrlo rijetka. 

flessae Panz.: Kori. pg. 240. Rjeđa vrsta do danas je bila poznata samo 
iz Hrv. Primorja (okolica riječka) gdje posjećuje AlUarili i Raphanistrum. U 
Hrv. našao ju je dr, Hensch u Krapini koncem mj. svibnja (4 primj.) na Rapha- 
nus. Nekoliko primjeraka vidio sam u zbirci Fr. Dobiaša, koji bi imali po- 
tjecati iz senjske okolice. 

florca Fabr.: F. R. H. pg. Nije rijetka u Krapini mj. svibnja i lipnja na 
Bryonia (Dr. Hensch) i u Gorskom kotaru (Fužine). 

flavipcs Panz. (fulvierus K.): Kori. pg. 240, Friese: Eine Frühj. pg. 101., 
Gasp. I. pg. 21 c6. Najobičnija i najčešća vrsta u cijeloj Hrv. Slav., Hrv. Prim. 
i Dalmaciji 

floricola Ev.: Vog. 1. c. pg. 6. Iz Krapine poznata po primjercima dr. 
Henscha mj. travnja i lipnja, a u senjskoj okolici našao sam je mj. svibnja. 

facata Sm.: F. R. H. pg. 93 173. Iz Krapine potječu 2 ^ primjerka (u zbirci 
dr. Henscha), a prema starijem podatku nađena i u Gorskom kotaru (Fužine). 

fulva Schck.: Kori. pg. 240, Friese: Eine Frühj. pg. 103. Kod nas je rijetka 
vrsta, a nađena je u Hrv. Prim. i Gorskom kotaru. Iz Hrv. poznata je po pri- 
mjercima h. z. z. m. i zbirke dr. Henscha iz zagrebačke okolice mj. ožujka, 
Karlovca, 2 ? primjerka iz Krapine mj. travnja na Ribes grossulariata. 

fulvago Christ.: Friese: B. v. D. u U. pg. 43,103. Rijetka vrsta u Hrv. 
(Krapina mj. travnja i svibnja na Compositama đr. Hensch), Slav. (Vinkovci po- 
lovicom mj. travnja našao prof. dr. Langhoffer) i Hrv. Primorju mj. svibnja 
(Rijeka). 93 

fulvcscens Sm. (hiimilis Imh.): Kori. pg. 240, F. R. H. pg. 93/159., Friese: 
B, V. D. u U. pg. 43/104. Gasp. 1. pg. 20/57. Obična vrsta Hrv. Slav., Hrv. Prim. 
i Dalm. Nekoji primjerci h. z. z. m. potječu iz Rume mj. svibnja na Sinapisu,. 
Rijeke i Fužina mj. kolovoza. U Dalmaciji je obična (Sv. Juraj, Spljet i Labin). 

funebris Panz.: Kori. pg. 240, F. R. H. pg. 95 242, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 43/106, Gasp. III. pg. 4/32. Prema starijim podacima rijetki stanovnik Hrv. 
Slav. i Hrv. Primorja. U zbirci pok. Fr. Dobiaša vidio sam nekoliko primjeraka 
iz okolice senjske na Rubiis fruticosas. Za Dalm. označena je, u nekoliko pri- 
mjeraka koncem travnja i mj. svibnja na Crespis rubra (Solin). Čini se, da i ovoj 
vrsti geografska rasprostranjenost kod nas raste prema jugu. 

fun. var. macularis Kriechb.: Gasp. I. pg. 21/73. Odlika ova (crna glava, 
sa crnim nogama, scopa crna) spominje sa kao obična sa temeljnom vrsti za 
Dalmaciju (Spljet, Brusije na otoku Hvaru). 

fun. var. nigrobarbata Mor.: Moraw.: N. Siideur. B. pg. 217. Odlika ova 
pronađena je u Dalmaciji i po onim primjercima postavljena. 

fumipennis Schmied.: F. R. H. pg. 92 142. Rijetka vrsta kasnoga ljeta 
poznata do danas samo iz Slavonije (Raduč). 

gwynana K.: Kori. pg. 240, Friese: Eine Frühj. pg. 100. Obična vrsta, koja 
se pojavljuje već u rano proljeće u Hrv., Slav., Hrv. Ptim. i Dalm. najobičnije 
na cvatućim vrbama. Mnoštvo primjeraka h. z. z. m. nađeno je u raznim kra- 
jevima kao Sljeme, Prezid, Gerovo mj. srpnja, Delnice. Rijeka, Sušak. Moji 
primjerci iz Senja, Sv. Jurja mj. travnja, Krapine (dr. Hensch) mj. ožujka— ko- 
lovoza na raznim bilinama (Salix caprea, Taraxacum, Ribcs, Dorycnium, Cam- 
panula i t. d.). 

grossa Friese: Kori. pg. 24f>, Friese: B. v. D. u U. pg. 43 108. Prvi je tu 
vrstu našao pok. prof. Korlević, koji ju spominje iz okolice riječke. Drage i Su- 
šaka na vrbama mj. ožujka i travnja. Friese ju je našao u 1 primjerku na Evonv- 
musu, a kasnije ju je opisao kao novu specifičnu vrstu Hrv. Primorje po pri- 
mjercima, koje mu je poslao prof. Korlević. 

hattorfiana Fabr.: Kori. pg. 240, F. R. H. pg. 94 198, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 43/110. Vrsta poznata iz Hrv., Slav. i Hrv. Prim. Noviji primjerci h. z. z. m. 
nađeni su u Osijeku, Boljevcima (Cornus), Delnicama, Prezidu, Fužinama, Krivom 
putu mj. svibnja i srpnja. Dr. Hensch posjeduje u svoj zbirci primjerke iz Rume 
i Krapine mj. svibnja i lipnja na Corylus. U zbirci Fr. Dobiaša nalaze se primj. 
iz senjske okolice. 

hipopolia Per.: Kori. pg. 240, F. R. H. pg. 95/235. Friese: B. v. D. u U. 
pg. 43 112. Rijeda vrsta Hrv. Slav. i Hrv. Prim. Osim starijih podataka poznata 
je danas još iz Karlovca i Stare Pazove mj. srpnja (Ex. h. z. z. m.). Ja sam 
nalazio u senjskoj okolici mj. svibnja kao rijetku. 

heteroxantha var. dalmatica Per.: Gasp. III. pg. 5 33. Jedan primjerak 
ove odlike poznat je iz Dalmacije. 

jullianii Schmied.: Kori. pg. 240, Friese: B. v. D. u U. pg. 44 114. Nije 
rijetka u Hrv. Primorju na Muscari commonum mj. ožujka. 

korlevićiana Friese: Kori. pg. 240, Friese: B. v. D. u U. pg. 44/115. Vrstu 
je ovu našao prvi na Sušaku pok. prof. Korlević na Lysimachia vulgaris, a Friese 
JU je po tim primjercima kao novu vrstu opisao. Do sada je poznata kao ne 
rijetka samo u Hrv. Primorju. H. z. z. m. posjeduje primjerak iz Novoga Vino- 
dolskog mj. svibnja, ja sam je našao u Senju koncem mj. travnja. Biti će po 
svoj prilici specifična primorska vrsta! — 

kriechbaumeri Schmied.: Kriechb. 1. c. pg. 59. Gasp. I. pg. 20 56. Speci- 
fična dalmatinska vrsta nađena u dva ? primjerka od prof. Hellera na otoku 
Hvaru, a opisao ju je Kriechbaumer kao' Andr. punctaiissima 

lathyri Alfk.: Nađena je u Krapini u 1 5 primjerku mj. svibnja na Cra- 
taegusu (Dr. Hensch.) 

labialis K. : Kori. pg. 240, Gasp. I. pg. 21 67. Nije rijetka vrsta a nastupa 
pojedince u Hrv. Slav. i Hrv. Primorju. Primjerci h. z. z. m. nađeni su u Osijeku 
mj. srpnja. Ja sam je uhvatio u Cereviću mj. svibnja, dr. Hensch u Rumi i Kra- 
pini mj. svibnja i lipnja na Crataegusu, Cornus sang, i Medicago. Za Dalm. spo- 
minje se kao rijetka vrsta (Spljet.) 

lapponica Zett. : Vrsta sjevernijih gorskih krajeva od koje h. z. z. m. po- 
sjeduje jedan primjerak sa Sljemena mj. srpnja (7, Vll.) 94 

lepeletieri Luc. : üasp. I. pg. 20 50. Nađena do danas samo u Dalmaciji 
kao neobična. Iz ostalili naših krajeva nije do danas poznata. 

lichtensieinil Per.: Kori. pg. 240. Ovu je vrstu našao prüf. Korlević u 
Hrv. Primorju kao rijetku mj. lipnja. 

listerella K.: Kori. pg. 240, Friese: B. v. D. u U. pg. 44 120. Rijetka vrsta 
Hrv. i Hrv. Primorja. Nekoliko primjeraka našao sam u zbirci pok. Fr. Do- 
biaša navodno iz Senja, a dr. Hensch u Krapini (?) mj. rujna (Dolac.) — 

liicens Imh.: Kori. pg. 240, Friese: B. v. D. u U. pg. 44 1-21. Običnija vrsta 
Hrv. Slav. i Hrv. Primorja," konstatovana već po Korleviću iz raznih naših kra- 
jeva. U novije je doba nađena u Gerovu, Delnicama, Koprivnici, Karlovcu mj. 
srpnja i u Perušiču mj. kolovoza (Ex. h. z. z. m.), Krapini i Rumi na Euphorbiji 
mj. travnja — rujna (Dr. Hensch). U Senjskoj okolici dolazi u vrlo rano proljeće 
na vrbama (Sv. Križ) i nije rijetka. 

mitis Perez.: F. R. H. pg. 93 170, Friese: B. v. D. u N. pg. 44 122. Nije 
rijetka u riječkoj okolici na vrbama mj. travnja i svibnja. 

mocsaryi Schmied.: F. R. H. pg. 95 228. Friese: B. v. D. u U. pg. 44/123. 
Nađena u Hrv. Primorju (okolica riječka.) 

miinitula K.: Kori. pg. 240, Gasp. 1. pg. 21 61. Rjeđa proljetna i ljetna 
vrsta nađena u Hrv. (Krapina mj. ožujka i travnja dr. Hensch.), Gorskom ko- 
taru i Hrv. Primorju (Senj, Sv. Križ, kod Senja, Sv. Juraj.). Iz Dalmacije označen 
je samo 1 V primjerak iz Spljeta. 

morawitzi Thoms.: F. R. H. pg. 93,151, Friese: B. v. D. u U. pg. 44 124. 
Vrlo rijetka vrsta u Hrv. Primorju (okolica riječka na Salixii.) i Hrv. (U zbirci 
dr. Henscha primjerci iz Krapine mj. ožujka na Salixu, Crategusii i Evonymusii. 

mor. var. paveli (Mocs.) Schmied.: F. R. H, pg. 93 151. U društvu sa pri- 
jašnjom vrsti nađena u okolici riječkoj. U novije doba našao je ovu odliku i 
dr. Hensch u Krapini koncem ožujka i travnja na Salixu. 

nana K.: Kori. pg. 240, F. R. H. pg. 94/183, Friese: B. v. D. u U. pg 44/127. 
Poznata iz Hrv. Primorja (okolica riječka) mj. svibnja. 

nasuta Gir.: F. R. H. pg. 92 140. Stanovnik Slavonije (Dalj, Vukovar). 
Jedan 2 primjerak posjeduje dr. Hensch u svojoj zbirci iz Rume. Vrsta je 
uvijek rijetka pojava. 

nigrifrons Sm.: Kori. pg. 240: Friese: Eine Frühj. pg. 103. Nije rijetka 
vrsta u Hrv. (Krapina mj. travnja na Cniciferama) i Hrv. Primorju mj. ožujka 
na Muscari commonum. Primjerci h. z. z. m. nađeni su u Novom Vinodolskom 
mj. travnja, a nekoliko primjeraka našao sam u zbirci Fr. Dobiaša iz Senja. 

nigroaenea K.: Kori. pg. 241, Gasp. I. pg. 20/53. Osim Hrv. Primorja mj. 
travnja (Kori.) nađena je i u Krapini (1 ;,? i 4 6 dr. Hensch.). Za Dalmaciju 
označena je kao obična. 

nigroolivacea Dours: Gasp. I. pg. 20 55. Južna vrsta rijetka u Dalmaciji: 
(Spljet.) 

nitida K.: Kori. pg. 241, Vog. 1. c. pg. 6. Vrsta, koja se pojavljuje u 
prvim danima proljeća i nije nigdje rijetka. U novije doba nađena u Zagrebu, 
mj. travnja i svibnja, Kleku mj. svibnja. Ja sam je nalazio u Senju i Klaričevcu 
u svibnju, dr. Hench u Krapini koncem ožujka — svibnja na vrbama {t) i na 
Ribes, Anabis i Crataegus (?). Iz Slavonije potječu primjerci iz Boljevaca mj. 
svibnja na Cornnsu (Dr. Langh). 

niveata Friese: Vrstu je ovu otkrio Friese po primjercima iz Ugarske. 
Kod nas je poznata po primjercima h. z. z. m. sa Kleka mj. svibnja i Osijeka 
mj. srpnja. 

niUđiascula Schck.: F. R. H. pg. 95/218. Označena iz Klanca, Pregrade 
i Orehovice (Kori. primjerci) po svoj prilici identična sa vrstom A. lucens. 

nyclhemera Imh.: F. R. H. pg. 95 247. Za zagrebačku okolicu označena 
kao rijetka vrsta. Primjerci iz zbirke dr. Hencha nađeni su u Krapini (Krapin- 
šcici) na vrbama koncem ožujka i travnja sa oznakom za ? primjerke, koji 
nijesu rijetki. 

ovina Klug.: Pojavljuje se već u prvim danima proljeća na vrbama. Ja 
sam je našao u Sv. Križu kraj Senja, nekoliko primjeraka ulovio sam u okolici 
otočkoj, dok primjerci h. z. z. m. potječu iz zagrebačke okolice mjeseca travnja. 95 

Iz Krapine poznata je po primjercima iz zbirl<e dr. Henscha koncem ožuji<a i 
travnja na Salixu i Ribes. Za Dalm. nije još označena. 

parviceps Kriechb.: Kori. pg. 241, Friese: B. v. D. u. U. pg. 45 139. Po 
Frieseu i Korleviću obična vrsta u Hrv. Primorju. Iz Senja potječu primjerci 
iz zbirke Fr. Dobiaša. 

parvula K.: Kori. pg. 241, Vog. 1. c. pg. 6. Gasp. I. pg. 20;60. U cijeloj 
Hrv., Slav. i Hrv. Primorju jedna od prvih pčela na raznom proljetnom bilju 
(Taraxaaim, Ranunciilus, Erodiiim, Potentilla) i jedna od posve običnih. U h. 
z. z. m. imade primjeraka vrlo mnogo iz raznih naših krajeva od travnja— ko- 
lovoza, jednako i u "zbirci dr. Henscha. Za Dalm. spominje se kao ne osobito 
obična. 

piceicornis Dours.: Jedan jedini primjerak našao sam u zbirci Fr. Do- 
biaša, koji potiče iz Senja. 

piiipes Fabr. (carbonaria Christ.): Kori. pg. 241, Gasp. 1. pg. 20 51. Osim 
Kupinova, gdie ju je našao bio prije prof. Kori. imade nekoliko primjeraka u h. 
z. z. m. iz Osijeka, Gjurgjevca i Pleskovca mj. svibnja i srpnja. Ilok mj. lipnja. 
Od dr. Henscha potječu primjerci iz Rume {t) i Krapine (Dolac). U zbirci Fr. 
Dobiaša vidio sam priličan broj primjeraka iz raznih mjesta u Hrv. Prim. 
(Senj, Sv. Juraj, Lukovo). U Dalm. je prema podacima prilično obična (Sv. Juraj 
i Brusije na otoku Hvaru, Spljet mj. ožujka— srpnja). 

polita Sm.: F. R. H. pg. 94,205, Gasp. !. pg. 21 63. Prema starijim poda- 
cima poznata iz Slav. (Vukovar). Ja sam našao nekoliko primjeraka nedaleko 
Dubrave kraj Zagreba, dr. Hensch u Krapini 1 9 i 2 6 mj. srpnja na Cichoriuma. 
Za Dalmaciju označena je kao nerijetka(?!) polovinom mj. lipnja (Brusije na 
otoku Hvaru). 

praecox Scop.: Kori. pg. 241. Friese: B. v. D. u U. pg. 45,144.; Eine Friihj. 
pg. 101. Vrlo rana vrsta u prvim danima proljeća u Hrv. Primorju. Iz Hrv. i Slav. 
krajeva potječu primjerci iz Markuševca i Sljemena mj. ožujka, Zagreba i Osi- 
jeka mj. travnja (Ex h. z. z. m.) i Krapine od ožujka— svibnja (dr. Hensch). 

propinqaa Schck.: Kori. pg. 241, F. R. H. pg. 95/226, B. v. D. u U. pg. 
45145, Vog. 1. c. pg. 6. Nije rijetka u Hrv. i Hrv. Primorju u proljeće i u ljetu. 
Primjerci h. z. z. m. označeni su mj. srpnja iz Pleskovaca, Krapine (dr. Hensch) 
mj. ožujka i travnja na Salix i Ribes. 

proxima K.: Kori. pg. 241, Friese: B. v. D. u U. pg. 45 146. Rijetka vrsta 
u Hrv. i Hrv. Primorju. U novije doba nađena je u Fužinama, Ponikvama i 
Kleku mj. lipnja, Delnicama mj. srpnja, Halanu(?) mj. kolovoza (Ex. h. z. z. m.) 
i Krapini mj. ožujka— svibnja (dr. Hensch). Iz Dalm. nije označena. 

pubescens K.: Kori. pg 241, Friese: B. v. D. u U. pg. 45 147. Prema po- 
dacima u Hrv. i Hrv. Primorju nije rijetka. Primjerke iz Krapine označuje dr. 
Hensch kao nerijetke (Dolac na Caluna). 

pedoralis Schmied: Kori. pg. 241, F. R. H. pg. 92 145. Na.lena u Hrv., 
Slav. i Hrv. Primorju. U novije doba našao ju je i dr. Hensch u Krapini mj. 
svibnja— kolovoza na Pastinaku i Cornus sang. 

rogenhofferi Mor. : Od ove rijetke alpinske vrste, koja za naše krajeve 
nije još bila poznata, donio je prof. dr. A. Langhoffer 5 7 primjeraka sa Kleka 
polovinom mj. lipnja. 

mfo-hispida Dours.: Kori. pg. 241, Gasp. I. pg. 20,58. Prema dosadanjim 
podacima obična u Hrv. Prim. (okolica riječka i Sušak mj. svibnja), a u Dal- 
maciji rjeđa vrsta (Spljet, Brusije na otoku Hvaru). 

rafala Perez.: Kori. pg. 241, Friese: B. v. D. u U. pg. 45 150. Poznata 
iz Hrv. po primjercima dr. Henscha iz Krapine koncem ožujka na Ribes, Crat- 
aegus, Salix i u Hrv. Primorju. (Rijeka h. z. z. m.). 

schenk! Mor.: Kori. pg. 241, F. R. H. pg. 94/199. Friese: B. v. D. u U. 
pg. 45 151. Pojedinačna vrsta u Hrv., Slav. i Hrv. Prim. Noviji su primjerci na- 
đeni u zagrebačkoj okolici (h. z. z. m.), Krapini (dr. Hench) mj. svibnja na 
Euphorbia i Cidonia, a lički primjerci, koje sam ja našao iz Švice i Lešća na- 
đeni su na Knautia mj. l;pnja. U senjskoj je okolici vrlo rijetka po mojim 
opažanjima (Sv. Križ i u zbirci Fr. Dobiaša). 

scita Ev,: F. R. H. pg. 94 197. Prema starijim i novijim podacima sta- 
novnik Slavonije. Dr. Hensch našao je 2 6 primjerka u Rumi, a jedan 9 pri- 
mjerak našao sam kod Iloka prve dane mj. lipnja na Caidmisu. 96 

sericata Iinh.: Friese: ß. v. D. u U. pg. 45/153. Nije rijetka u Hrv. (Zagreb 
mj. travnja na vrDama, Krapina koncem ožujka i u travnju isto na vrbi. Dr. 
Hensch). 

shawclla K.: Kori. pg. 241, F. R. H. pg. 95 221, Friese: ß. v. D. u U. pg. 
45 154. Pojedinačna vrsta u Hrv. (Krapina nij. srpnja— rujna dr. Hensch) i Hrv. 
Primorju. 

seminiida Friese: F. R. H. pg. pg. 95/239. Prema podatku našao je tu 
vrstu prof. dr. A. Langhoffor kod Osijeka. U kasnijim faunističkim radovima se 
ne spominje. 

symphyii Perez. : Kori. pg. 241. Friese: B. v. D. u U. pi^. 45 156. Poznata 
vrsta iz raznih mjesta Hrv., Šlav. i Hrv. Primorja. Kao obična mj., travnja i 
svibnja na Syinphytum tuberosum. (Ex. h. z. z. m. potječu iz Rijeke Ž., Rijeke 
u Primorju, Osijeka, Senja, Krapine (dr. Hensch). 

spinigera K. : Rjeđa i pojedinačna vrsta, koju je u Krapini našao prvi za 
naše krajeve dr. Hensch, mj. ožujka— svibnja (9) na Salix, Ribes, Crataegus, 6 
na Salix i Prunus do niest ica. 

taraxaci Gir.: Kori. pg. 241, F. R. H. pg. 93 160, Friese: ß. v. D. u U. 
pg. 45 160 Gasp. 111. pg. 4 22. Rjeđa vrsta u Hrv. i Slav., nešto običnija u Hrv. 
Primorju. Noviji primjerci h. z. z. m. potječu iz Zagreba i Osijeka mj. travnja. 
U Krapini našao ju je dr. Hensch koncem mj. ožujka i u travnju na Taraxacwn 
officinale. Ja sam je našao u zbirci Fr. Dobiaša iz Sv. Križa kraj Senja. Ozna- 
čena je i za Dalmaciju. 

tarsa'a Nyl. : F. R. H. pg. 95 223. Frauenf. 1. c. Rijetka ova vrst nađena je 
prema starijim podacima u Slav. (Vrdnik), a za Dalm. spominje se navod 
Frauenfeldov. Posjećuje cvijetove Ranunculacea. 

thoracica Fabr.: Kori. pg. 241, F. R. H. pg. 92 144, Friese i ß. v. D. u U. 
pg. 46,163. Gasp. I. pg. 20 52. Mjestimice pripada ova vrsta običnim pojavama 
na pr. u Hrv. Prim. na vrbama. Iz krajeva Hrv. i Slav. poznata je u zagrebačkoj 
okolici mj. svibnja, Gjurgjevcu. Pleskovcu i Sljemenu mj. srpnja (Ex. h. z. z. m.), 
Rumi (1 r dr. Hensch). U okolici Otočca nalazio sam ju na Trifolium pra- 
iense mj. srpnja u priličnoj množini. Za Dalm. označena je kao ne obična. 

tibialis K.: Kori. pg. 241. F. R. H. pg. 93/150. Vrsta prvih dana proljeća 
nije rijetka u Hrv., Slav. i Hrv. Primorju na vrbama. U novije doba nađena je 
u Osijeku mj. svibnja (h. z. z. m.), Krapini (dr. Hensch; koncem ožujka i travnja 
na Salixu (t) i Cornus sang. ($). U senjskoj okolici nalazio sam ju već mj. 
travnja na Salix. Za Dalm. nije poznata. 

trimmerana K.: Kori. pg. 241, Friese: Eine Frühj. pg. 101. U cijeloj Hrv., 
Slav. i Hrv. Primorju nije rijetka i pojavljuje se već mj. travnja— lipnja na raz- 
nom bilju. Mnoštvo primjeraka posjeduje h. z. z. m. iz Zagreba, Podsuseda, 
Kleka, Otočca, Samca, Krapine (dr. Hensch). Iz Senja potječu primjerci iz zbirke 
Fr. Dobiaša. 

truncatilabris Mor.: F. R. H. pg. 94 207, Gasp. I. pg. 21 64. Osim iz Dalja 
u Slav., odakle je do danas bila poznata, nalaze se 2 f primjerka iz Rume u 
zbirci dr. Henscha. Za Dalm. označena je kao posve obična. 

variabilis Sm.: Gasp. I. pg. 2 62. Ovu vrstu našao sam u Krivomputu 
nedaleko Senja, mj. srpnja. Premda ne će biti rijetka ipak iz drugih krajeva 
još nije poznata. U Dalm. nađen je samo 1 ^ primjerak mj. srpnja u Brusijama 
na otoku Hvaru. 

ventralis Imh.: Friese: B. v. D. u U. pg. 46 169. Obična vrsta u Hrv. 
Mnoštvo primjeraka h. z. z. m. potječe iz Zagreba u mj. travnju i srpnju i 
Karlovca mj. ožujka. Dr. Hensch posjeduje vrstu iz Krapine (mj. ožujka— svibnja 
sa vrba i označuje je kao običnu. 

varians K.: Vrsta ranoga proljeća. Osim Klaričevca i Senja, gdje sam ju 
našao mj. travnja i svibnja, posjeduje h. z. z. m. primjerke iz Rečice Slje- 
mena i Zagreba mj. travnja, dr. Hensch iz Krapine od ožujka— svibnja na 
raznom cvijeću (Salix, Ribes, Prunus spinosa, Prunus avium, Crataegus). 

ventricosa Dours.: Kori. pg. 241, Friese: B. v. D. u U. pg. 46 170, Gasp. 
III. pg. 4/31. Do sada je poznata bila samo u Hrv. Prim., gdje nije rijetka mj. 
, travnja. Novije je nalazište Karlovac i St. Pazova mj. srpnja (Ex. h. z. z. m.). 
U Dalm. je obična mj. svibnja. 97 

xantlmra K.: Kori. pg. 241, Friese: B. v. D. u U. pg. 46 171, Gasp. 111. pg. 
4 29. Rjeda vrsta osobito u Hrv. Primorju na Vicia mj. svibnja. Iz Hrv. potječu 
primjerci dr. Henscha nađeni u Krapini mj. travnja i svibnja na Primas spinosa. 
U Dalm. nađen je samo jedan primjerak mj. lipnja. Gen. Halicius Ltr. 

brevithorax Perez.: Gasp. III. pg. 5/34. Rijetka vrsta u Dalmaciji (Spljet). 

carinaeventris Alor. : F. R. H. pg. 96/251. Poznata je ova vrsta kod nas 
samo iz Slavonije. 

cephalicus Mor. : F. R. H. pg. 96/252, Gasp. II!. pg. 5/35. Rijetka vrsta u 
Hrv. (Perušić h. z. z. m.), češća mjestimice obična u Hrv. Primorju i Dalmaciji 
(iz senjske okolice potječu moji primjerci nađeni mj. svibnja i iz zbirke Fr. 
Dobiaša). 

cochlearitarsis Dours.: Gasp. I. pg. 22/102. Nije rijetka vrsta u Dalm. 
(Spljet, Brusije na otokn Hvaru). 

costiilatus Kriechb.: F. R. H. pg. 96,254, Friese: B. v. D. u U. pg. 39/30, 
Gasp. III. pg. 5 36. Prema podacima bila je do sada poznata samo u Hrv. Pri- 
morju. Novi^ji su primjerci nađeni u Bregima mj. svibnja (h. z. z. m.), Krapini 
mj. svibnja— srpnja na Campanula (dr. Hensch), a dva 9 primj. našao sam ja 
u Senju mj. lipnja. 

clypiaris Schck. : Rijetka ova vrsta nađena je u Krapini mj. lipnja i na- 
lazi se u zbirci dr. Henscha. 

cylindricus F. (calceatiis Scop.): Kori. pg. 238, Gasp. 1. pg. 22 80. Mate- 
rijal ove vrste skupljen je iz raznih krajeva Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalmacije 
(Klek, Plješivica). Vrsta je ova jedna od najobičnijih od svibnja — kolovoza. 

cyl. var. albipes F. : Kori. pg. 238. Langh. : P. s. p. M. pg. 352. Odlika ova 
nije nigdje rijetka sa temeljnom vrsti u Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalm. Jednako 
kao i za prijašnju vrstu imade h. z. z. m. podatke iz mnogih naših krajeva. 

cyl. var. elegans Lep.: Kori. pg. 238, Frise: B. v. D. u U. pg. 30 31. Rjeđa 
odlika, nađena u Hrv. i Hrv. Primorju. 

cyl. var. malachiims K. : Kori. pg. 238, Gasp. I. pg. 22/86. Odlika vrlo 
obična kao i temeljna vrsta iz raznih krajeva Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalm. 

cyl. var. viilpinus Nyl.: Kori. pg. 238, Friese: B. v. D. u N. pg. 39/31. 
Gasp. I. pg. 22/92, III. pg. 5 43. Obična odlika u Hrv., Slav., Hrv. Primorju. Za 
Dalm. označuje se kao rijetka(?l). 

fasciatelliis Schck. {marginatus Brülle):. Kori. pg. 238, Friese: B. v. D. u 
U. pg. 40 32. Gasp. III. pg. 5 37. Nije obična vrsta poznata iz Hrv., Slav., Hrv. 
Prim. i Dalm. Noviji primjerci h. z. z. m. sabrani su na Sljemenu, Vrapcu, Pod- 
susedu, Krapini (dr. Hensch) na Veronica, Vinkovcima. 

flavipes F.: Friese: B. v. D. u U. pg. 40/33. Nije rijetka vrsta u Hrv., 
Slav. i Hrv. Primorju. Iz Krapine primjerci dr. Henscha, iz zbirke Fr. Dobiaša 
mnogo primjeraka iz senjske okolice i Like, a i ja sam ju našao u Lešču mj. 
lipnja kao vrlo običnu. 

glabrfuscnlus Mor.:. Nađena u Krapinskoj okolici mj. travnja (9) i rujna 
(f ), a nalazi se u zbirci dr. Henscha. 

griseolus Mor.: Nekoliko primjeraka ($) našao sam ja u Senju početkom 
mj. svibnja. 

hirlellus Schck.. Nađena je u Krapini mj. travnja (zb. dr. Hensch). 

iniermedius Schck.: Jedan primjerak našao sam u Senju početkom mj. 
svibnja. 

in'terrnphts Panz. : Kori. pg. 236, Friese: B. v. D. u U. pg. 40 34, Langh.: 
P. s. p. M. pg. 252. Gasp. I. pg. 22/89. Obična vrsta u Hrv., Slav., Hrv. Prim. i 
Dalmaciji. Noviji primjerci h. z. z. m. potječu iz Dušikrave mj. srpnja, Rijeke i 
Bakra mj. travnja. Bila, Slunja mj. srpnja. U senjskoj okolici nije rijetka. Iz 
Krapine poznata je po primjercima iz zbirke dr. Henscha od ožujka— kolovoza. 

laevis K.: Jedan primjerak ove vrste potječe iz Zvećeva mj. srpnja, a 
jedan iz Rume (Sinapis). Oba nalaze se u zbirci h. z. z. m. 

7 

Glssnik hrv. prirodoslovnog društva. ' 98 

leacopus K. {aerahis K.): F. R. H. pg. 96258 i 248, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 40/36. Osim Slav. i Hrv. Prim., gdje je ta vrsta po prvi put kod nas nađena 
potječu noviji primjerci iz Krapine (dr. Hensch), Novoga Vinodolskog mj. rujna, 
Senja mj. travnja, Badnja mj. srpnja h. z. z. m. 

leiicopygus Perez. : Gasp. 111. pg. 5 38. Rijetka vrsta u Dalmaciji (moguće 
synonym vrste leucopus?\) 

leucozoniiis Schck.: F. R. H. pg. 96'259. Gasp. I. pg. 22 82. Nije rijetka 
vrsta poznata danas iz raznih krajeva Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalmacije od 
svibnja— listopada. U novije doba označena su mjesta nalazišta: Sljeme, Hr- 
netič. Gerovo, Kutjevo, Zvečevo, Bakar, Oštarije, Zrmanja, Lisine, (h. z. z. m.), 
Krapina i Ruma (dr. Hensch). Senj (Fr. Dobiaš i moja zbirka). 

laevigaius K.: F. R. H. pg. 96/260, Friese: B. v. D. u U. pg. 40/35. Prema 
starijim podacima poznata je bila ova vrsta iz Hrv. Primorja. Ja sam je također 
našao češče na Vratniku i u senjskoj okolici mj. srpnja. Primjerci h. z. z. m. 
nađeni osim toga još u Bregima mj. srpnja, Krapini na Ribes i Euphorbia mj. 
travnja i svibnja (dr. Hensch). 

lineolatus Lep.: Primjerci za poznavanje ove vrste kod nas potječu iz 
Krapine od travnja— srpnja (dr. Hensch). 

Incldiilus Schck.: F. R. H. pg. 96 260. Nađena je vrsta ova samo u Hrv. 
Primorju (Bakar). Neki autori uzimaju ovu vrstu identičnom sa vrsti H. ininii- 
tissimus K. 

maciilatits Sm.: Kori. pg. 238, Gasp. 1. pg. 22 87. Nigdje nije rijedak u 
Hrv., Slav., Hrv. Primorju i Dalmaciji. Novija ,su nalazišta: Pregrada, Sv. Simun, 
Jagnjedovac, Šamarica mj. lipnja, Delnice, Čabar, Fužine, Osijek, Zapeć mj. 
lipnja i srpnja, (h. z. z. m.), Krapina od travnja— rujna (dr. Hensch). 

marginellus Schck.: Gasp. I. pg. 22/85. Rijetka vrsta u Hrv. nađena u 
Krapini mj. ožujka i travnja, i u Hrv. Primorju, gdje je u Jablancu prof. dr. 
Langhoffer našao više primjeraka (?) na Scrophiilaria, Paliiinis i Glauciiim. U 
Dalm. je obična. 

megacephalus Schck. {qiiadrinotatuliis K.?): Rijetka vrsta, kod nas poznata 
do sada samo iz Krapine (Krapinščica 30/8. 910 dr. Hensch). Neki autori (Alfken) 
drže, da je identična sa vrstom H. quadrinotatulus K.: 

major Nyl.: F. R. H. pg. 96/265, Friese: B. v. d. u U. pg. 49 39, Gasp. 1. 
pg. 22/83. Jedna od rjeđih vrsta u Hrv. i Slav. osobito u Hrv. Primorju i Dal- 
maciji. Nekoliko primjeraka h. z. z. m. potječe iz Vinkovaca, St. Pazove, Osi- 
jeka mj. travnja, Našica mj. lipnja, Fužina i Perušiča mj. kolovoza, Slankamena 
i Rijeke. Ja sam je nalazio na svom putovanju u Iloku i Irigu mj. lipnja. U 
zbirci Fr. Dobiaša našao sam prijtijerke ove vrste iz senjske okolice, 2 ? pri- 
mjerka našao sam u Otočcu i Švici, a dr. Hensch u Krapini mj. srpnja i ko- 
lovoza. 

mimitissimas K.: F. R. H. pg. 96 208, Langh.: P. s. p. M. pg. 352, Friese: 
B. V. D. u U. pg. 40/41., Gasp. 1. p. 22'101. Prema dosadanjim podacima ozna- 
čena kao ne rijetka vrsta u Hrv., Slav. i Hrv. Primorju. Za Dalm. označena je 
kao dosta rijetka koncem srpnja i kolovoza. 

miniiiiis K.: Gasp. 1. pg. 22 94, 100, Vog. 1. c. pg. 6. Vrlo obična vrsta u 
Hrv., Slav. i Hrv. Primorju nešto rjeđa u Dalmaciji. Mnoštvo primjeraka posje- 
duje h. z. z. m., zbirka dr. Henschći, Fr. Dobiaša i moja iz raznolikih naših 
krajeva. 

morbillosus Kriechb.: Kori. pg. 238, F. R. H. pg. 96 270. Langh.: P. s. p. 
M. pg. 352, Gasp. I. pg. 22/90. U Hrv., Slav. i Hrv. Prim. nije rijetka vrsta, dok 
se za Dalmaciju označuje kao rjeđa. (Prim. iz zbirke dr. Henscha, Fr. Dobiaša 
i moje zbirke kao i mnoštvo primjeraka iz h. z. z. m.). 

morio Fabr.: Gasp. I. pg. 22/95, Langh.: P. s. p. M. pg. 352. Za Hrv. kra- 
jeve do danas nije posebice označena vrsta. Kod nas nije rijetka, dok je u 
Dalm. rijetka. U novije doba nađena u Zagrebu, Lopači od ožujka— srpnja, Su- 
šaku, Senju, Bregima, Brušanima (h. z. z. m.), Krapini mj. lipnja na Echiiim i 
Malricaria chamomilla. Moji primjerci nađeni su u Senju mj. travnja i Vratniku 
mj. svibnja. 

mucoreus Ev. {vestitiis Lep.): Gasp. III. pg. 9 42, Vog. I. c. pg. 6. Južna 
vrsta. Osim iz senjske okolice posjeduje h. z. z. m. jedan primjerak iz Osijeka, 
a dr. Hensch iz Rume (6) mj. kolovoza. 99 

nitidus Schck.: Do danas nađena je ova vrsta samo u Krapini mj. kolo- 
voza (dr. Hensch). 

mtidiasciilus K.: F. R. H. pg. 95,273. Friese: B. v. D. u U. pg. 40 44. 
Poznata vrsta do danas samo iz riječke okolice kao nerijetka mj. travnja. 

obscaratus Mor.: F. R. H. pg. 96/275. Friese: B. v. D. u U. pg. 40 45. 
Prema starijim podacima nije rijetka vrsta u Hrv. Primorju mj. ožujka i travnja. 
U novije doba nađena je na Sušaku (h. z. z. m.) i Slavoniji. 

patellatiis Mor.: Kori. pg. 238, F. R. H. pg. 96/277, Gasp. I. pg. 22 78. 
Langh.: P. s. p. M. pg. 253. Kao nerijetka vrsta spominje se za Hrv. i Hrv. 
Prim. U Slav. našao je dr. Hensch 1 t~> primjerak, a noviji primjerci h. z. z. m. 
potječu iz Bregi, Bakra mj. srpnja. U Dalm. nije rijetka vrsta. 

panxillns Schck.: Kod nas nađena do danas samo u Krapini mj. kolovoza 
(dr. Hensch) i Vratniku, gdje sam našao 4 Q primjerka mj. svibnja. 

politas Schck.: F. R. H. pg. 96,'280. Nije rijetka vrsta u Hrv. Iz Slav. 
potječe iz Rume mj. ožujka (dr. Hensch), a primjerci h. z. z. m. iz Novoga Vi- 
nodolskoga mj. svibnja. Samca i Boljevaca mj. srpnja i Rume mj. svibnja. 

porcus Mor.: Ovu rijetku alpinsku vrstu našao je dr. Hensch u Krapini 
u £ i ^ primjercima. 

puncticollis Mor. : Do danas poznata samo iz Krapine (6 i 5 dr. Hensch). 

punctatissinias Schck.: Nađena do sada u Krapini (dr. Hensch). 

quadricinctus Fabr.: Gasp. III. pg. 5/41. U svim brdovitim krajevima Hrv. 
i u Dahnaciji jedna od posve običnih vrsti od travnja— listopada (h. z. z. m. 
Fr. Dobiaš). 

qiidrinotahis K.: F. R. H. pg. 97 -.-83. Friese: B. v. D. u U. pg. 40 49. 
Gasp. I. pg. 22 84. Nešto rjeđa vrsta, koja je 'do sada bila poznata samo iz 
Hrv. Prim. i Dalm. K čemu pridolaze još novija nalazišta: Bakar i Novi. Iz 
ostalih gornjih krajeva poznata je iz Sljemena, Lokava, Krivog puta (h. z. z. 
m.) i Krapine (dr. Hensch) 

qnadrisignatas Schck.: Primjerci ove vrste nalaze se u zbirci dr. Henscha 
iz krapinske okolice. 

quadristrigatus Ltr. : Kori. pg. 238, Friese: B. v. D. u U. pg. 40/50. Poje- 
dinačna nerijetka vrsta u Hrv., Slav. i Hrv. Primorju. Noviji primjerci h. z. z. 
m. nađeni su u Buljmi, Vinjercu, Paklenici, Kutjevu mj. srpnja, Ivinoj vodici 
mj. srpnja na Scolimiis i Carduus. 

rubicnndus Christ.: Kori. pg- 238, Gasp. 1. pg. 21/75. Vog. 1. c pg. 6. Iz 
najraznolikijih krajeva Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalm. poznata kao najobičnija 
vrsta na raznim Compositama. 

rufocinctus Nyl.: Kori. pg. 238. Friese: Eine Frühj. pg. 103, Vog. 1. c. 
pg. 6. Već u rano proljeće posve obična vrsta u Hrv. Primorju na Crataegus. 
U Krapini nalazio je ovu vrstu dr. Hensch na Salix caprea i opaža, da nije 
rijetka. 

scabiosae Rossi.: Kori. pg. 239. F. R. H. pg. 97/286, Gasp. I. pg. 21,76. 
Vrlo lako poznata vrsta na Carduus i drugim Compositama u Hrv. i Slavoniji. 
Osobito vrlo raširena kao južna vrsta u Hrv. Primorju i Dalm. U novije vri- 
jeme nađena je u Bakru, Bregima, Gjurgjevcu, Koprivnici, Buljmi od travnja 
do srpnja, (h. z. z. m ), Krapini od srpnja— kolovoza na ? ; . ) cus i 

Carduus (dr. Hensch) i t. d. 

sexcincius Fabr. : Kori. pg. 239, F. R. H. pg. 97 289, Gasp. I. pg. 22/77. 
Langh.: P. s. p. M. pg. 353, Friese: B. v. D. u U. pg. 41/45. Vog. 1. c. pg. 6. 
Vrlo obična i jedna od naših najvećih vrsta na Carduusu i Dipsacus u Hrv., 
Slav., Hrv. Prim. i Dalm. (h. z. z. m., zbirka Fr. Dobiaša, dr. Henscha i moja). 

semitedus Mor.: Langh.: P. s. p. M. pg. 353. Rijetka vrsta do danas 
poznata samo iz Dalmacije (Krka, Spljet). 

sexnotatus K.: F. R. H. pg. 97/20, Gasp. I. pg. 22/81, Vog. 1. c. pg. 6. Obična 
vrsta u Hrv. Slav., Hrv. Prim. (Senj mj. lipnja), nešto rjeđa u Dalmaciji. Novija 
su nalazišta: Bregi mj. svibnja, Badanj, Jankovac kraj Zgb., Kutjevo mj. srpnja, 
Ruma i Kupinovo u svibnju, (h. z. z. m.). Krapina (dr. Hensch) u svibnju i lipnju. 

sexnotatulus Nyl.: Vrsta ova poznata je iz Krapine, gdje je nađena na 
Salix i Ribes mj. ožujka i travnja (Dr. Hensch). 

sexstrigatus Schck: Nađena u Krapini (6 i 9 dr. Hensch). 100 

smeathmanellus K.: Kori. pg. 239. F. R. H. pg. 97 231, Gasp. 1. pg. 22'99. 
Raširena ali pojedinačna vrsta u Hrv., Hrv. Prim. i Dalm. Iz Slav. potječe 1 2 
primjerak iz zbirke dr. Henscha (Ruma). 

tetrazonius Klug.: Kori. pg. 238, Vog. pg. 6, Gasp. I. pg. 22 79. Langh.: 
P. s. p. M. pg. 353. Posvuda jedna od običnih vrsta poznata iz najraznoličnijih kra- 
jeva i visinskih predjela (Krndija) u Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalm. (Prema pri- 
mjercima iz raznih zbirki!) 

tumiiloriim L. (virescens Lep.): Kori. pg. 239. F. R. H. pg. 97,296, Gasp. I. 
pg. 22 96 i 97, Langh.: P. s. p. M. pg. 353. Vog. 1. c. pg. 6. Obična vrsta u Hrv., 
Slav., Hrv. Prim. i Dalm. 

variipes Mor.: Kori. pg. 239. Friese: B. v. D. u U. pg. 22 59.; Langh.: P. 
s. p. M. pg. Prema podacima poznata iz Hrv. Prim. i Dalmacije. 

villosulus K.: F. R. H. pg. 97,295, Friese: B. v. D. u U. pg. 41 60. Gasp. 
I. pg. 22 88. Nije rijedka u Hrv. Primorju, nešto rjeđa u Dalmaciji. Iz krajeva 
Hrv. poznata je iz Delnica mj. srpnja i Ruda kraj Samobora mj. studenoga (h. 
z. z. m). 

xanthopus K. : F. R. H. pg. 97 298. Vog. 1. c. pg. 6. Rjeđa vrsta u Hrv. i 
Hrv. Prim. Iz Slav. potječu 3 Q primjerka iz Kume (zb. dr. Henscha) i primjerci 
iz Kukunjevaca mj, travnja i svibnja na Sinapisu (h. z. z. m.). U zbirci Fr. Dobiaša 
označen je iz senjske okolice. 

zonnlus Xyl.: F. R. H. pg. 97/299. Friese: B. v. D. u U. pg. 41 62. Pojedi- 
načna ne baš rijetka vrsta u Hrv. Slav. i Hrv. Primorju. U novije doba nađena 
je u Horvatskom, St. Pazovi, Osijeku, Vinkovcima, Sadilovcu, mj. srpnja, (h. z. 
z. m.), Krapini (dr. Hensch) i Senju (Fr. Dobiaš.) Subgen. Nonioides Schck. 

piilchelliis Jur.: F. R. H. pg. 97 300. Gasp. 1. pg. 23 108. Najmanja ova vrsta 
među .Apidima poznata je iz Hrv. Slav. i Dalmacije. .Mnoštvo primjeraka posje- 
duje h. z. z. m. iz Gjurgjevca mj. srpnja. 

variegafus Oliv.: F. R. H. pg. 97,301. Vrsta nešto veća od prijašnje do 
danas nađena samo u Slavoniji. Noviji su primjerci nađeni u Samcu mj. srpnja, 
a uhvaćeni su svi na Melilothusu (h. z. z. m.). b.) Gastrolegidae vel Dasigastrae. 

gen. Eriades Spin. 

appendicalafus Mor.: F. R. H. pg. 98 306, Friese: B. Eur. IV. pg. 60. Vrsta 
slična vrsti nigricornis Nyl. i rijetka. U zbirci dr. Henscha, osim starijih podataka 
nalazi se 1 "^ primjerak iz Rume i ^ 9 iz Krapine mj. travnja. 

campanularum K.: Vrsta nije rijetka u cijeloj Hrv., Slav. i Hrv. Primorju. 
Mnogobrojni primjerci h. z. z. m. potječu iz Lešča, Otočca, Sviće mj. svibnja i 
lipnja, gdje sam je nalazio kao običnu vrstu, Ivana pl. mj. kolovoza i Bosi- 
Jjevaca mj. svibnja. U Krapini po dr. Henschu obična na Campanuli. U senjskoj 
je okolici rjeđa na cvjetovima Convolvulus. 

crenulatus Nyl.: F. R. H. pg. 98/303. Friese: B. v. D. u U. pg. 52/277. Obična 
u Hrv., Slav. i Hrv. Primorju, ü novije je doba nađena u Osijeku, Vinkovcima 
(Inula), Kamniku, Kostreni B., Selcima, Jablancu (Centaurea) h. z. z. m. i Krapini 
mj. srpnja i kolovoza (dr. Hensch). 

emarginatuš Nyl.: Od ove vrste našao sam jedan primjerak u Lešču 
(Lika) mj. svibnja na Convolvulus a dr. Hensch u Rumi i Krapini, gdje je po 
njegovu opažanju rijetka. 

florisomnis L.: Kori. pg. 245. Vrio obična vrsta u Hrv., Slav. i Hrv. Pri- 
morju. U novije doba našlo se primjferaka u Vrdniku mj. svibnja na Anchusa,. 
Sljemenu i Kaptolu (Zgb.) mj. lipnja i Rudama mj. studenoga (h. z. z. m.), Kra- 
pini mj. svibnja (dr. Hensch). 101 

foveolatus Mor. : Friese: B. Eur. IV. pg. 49. Osim iz riječke okolice, gdje 
ju je našao pok. prof. Korlević, nađena je u novije doba u Čabru i Bilu mj. ko- 
iovaza (h. z. z. m.) i Krapini (dr. Hensch), gdje je opažena kao rijetka vrsta. 

mocsaryi Ltr. : Friese: B. Eur. IV. pg. Od ove vrste poznat je 5 primjerak 
iz Dalmacije (Spljet). Vrsta što je spominje Gasperini pod imenom £. Gasperini 
Schmied., a nađena je u Spljetu i na otoku Hvaru u t primjercima prvim polom 
mj. svibnja po svoj prilici je identična sa vrsti moscary i Gasperinijeva je dia- 
gnoza nedostatna i prekratka, a da bi se smjela ustanoviti kao posebnu vrstu. 

nigricornis Nyl. : Kori. pg. 245. Friese: B. v. D. u U. pg. 52 283. Nije rijetka 

vrsta u Hrv. i Hrv. Primorju. Po svojim primjercima poznata je iz Ivana pl. mj. 

kolovoza, Delnica, Brod na K. mj. srpnja. Bakra mj. lipnja. Nekoliko primjeraka 

našao sam u Lešću mj. srpnja na Convolvulusu, a dr. Hensch u Krapini mj. 

Jipnja i kolovoza. 

rubicolus Perez.: Po prviputa poznata je ova vrsta po primjercima, koje 
posjeduje dr. Hensch u svojoj zbirci iz Krapine (Krapinščica) u 3 9 i 2 5 mj. 
kolovoza 1910. 

tmncorum L.: Kori. pg. 245, Gasp. I. pg. 25 141. Lang.: P. s. p. M. pg. 353. 
U cijeloj Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalm. obična vrsta na raznim Compositama 
(h. z. z. m., Fr. Dobiaš i moja zbirka). 

adiinca Panz.: Kori. pg. 245, Gasp. III. pg. 7 63, Vog. I. c. pg. 6. Najobičnija 
vrsta cijele Hrv., Slav.. Hrv. Prim. i Dalm. zajedno s otočjem na Echiiimu mj. 
svibnja— srpnja. 

angustula Zett. : Jedan f primjerak ove rijetke vrste nalazi se u mojoj 
zbirci iz Senja (Nehaj 28. V.). 

oterima Mor.: Schmied.: B. Eur. pg. 960. Primjerci ove vrste iz Dalma- 
cije nalaze se u bečkom muzeju. 

aenea L. (cocrulescens L.) : Kori. pg. 245, Friese : Eine Frühj. pg. 104, Gasp. 
III. pg. 7 57, Lang.: P. s. p. M. pg. 353, Vog. 1. c. pg. 6. U cijeloj Hrv. -Slav. 
osobito često u Hrv. Primorju i Dalmaciji. U novije je doba nađena u Mitrovici 
i Valpovu mj. travnja na Lamiiun, Bakru i Senju na Erodiumu (h. z. z. m.) i 
Krapini od travnja— kolovoza (dr. Hensch). 

anđrenoides Spin. Kori. pg. 245, Friese: Eine Frühj. pg. li »4, Gasp. I. pg. 
24 134, Vog. 1. c. pg. 6. Pojavljuje se u Hrv. osobito često u Hrv. Primorju, gdfe 
je jedna od najobičnijih vrsta na Erodiuni i Salvia officinalis. Jednako je obična 
i u Dalmaciji. U Krapini nalazio ju je dr. Hensch i opaža da nije rijetka mj. 
ožujka- kolovoza. 

anceyi Perez.: Kori. pg. 245. Vrsta dosta slična vrsti bidentata i isključivo 
dolazi u Hrv. Primorju (okolica riječka i Orehovica mj. lipnja). 

aiirulenta Panz.: KorL pg. 245. Poznata iz Hrv. i Hrv. Primorja kao ne 
rijetka vrsta. U zbirci dr. Henscha nalaze se primjerci iz Krapine mj. ožujka 
do travnja, gdje je obična. Nekoliko primjeraka našao sam u zbirci Fr. Do- 
biaša iz senjske okolice. 

bicolor Schck.: F. R. H. pg. 99/350. Poznata iz Hrv. i Slav. Jedan pri- 
mjerak h. z. z. m. potječe iz Plješivice mj. svibnja. Dr. Hensch nalazio ju je u 
Krapini mj. ožujka— lipnja (6 rjeđi od ?). 

bicornis L.: Kori. pg. 245. Friese: Eine Frühj. pg. 104. Gasp. I. pg. 24/124. 
Posve obična vrsta cijele Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalm. već u prvim danima 
proljeća (od ožujka počam!) 

bidentata Mor.: Kori. pg. 245, F. R. H. pg. 99 362, Gasp. I. pg. 25 139. 
Poiavljuje se u Hrv., Slav. i Hrv. Prim. na Centaurea. Nekoliko primjeraka no- 
vijeg datuma potječe iz Koprivnice, Slunja i Rijeke mj. srpnja (h. z. z. m.), 
Krapine mj. lipnja, gdje su 2 primjerci rijetki za Dalm. označena je kao rijetka 
(Gruž mj. srpnja h. z. z. m.). 

bisulca Gerst. : Kori. pg. 245, Friese: B. v. D. u U. pg. 53/295. Poznata 
samo iz Hrv. Primorja (okolica riječka i Sušak u svibnju). U senjskoj okolici 
nalazio sam je mjestimice u većim množinama na Sedam mj. lipnja. 

carsophila Ducke: Friese: Megach. pg. 83 Nr. 47. Rijetku ovu vrstu spo- 
minje Friese po Duckeu (Osmienstudien) samo iz okolice riječke mj. lipnja. 

caementaria Gerst.: Kori. pg. 245. Gasp. III. pg. 7 65. Vog. 1. c. pg 6. 
U Hrv., Slav. i Hrv. Primorju mjestimice nije rijetka na Echium, Salvia offici- 102 

nalis i Lotus inj. lipnja i srpnja, Dušikrava. h. z. z. m., Krapina (dr. Kensch), 
U Dalm. nađen je samo 1 9 primjerak. 

claviventris Thoms.: Od ove vrste našao je dr. Hensch primjerke (1 ^ i 
6 9) u Krapini mj. svibnja — kolovoza. 

corniita Ltr. : Kori. pg. 245, Vog. 1. c. pg. 7. Gasp. I. pg. 25 125, Langh.: 
P. s. p. M. pg. 353, Friese: Eine Frühj. pg. 1('4. Posve obična vrsta u Hrv.^ 
Slav., Hrv. Prim. i Dalm. od ožujka počam na raznim Labiatama. 

crenulata Mor.: Kori. pg. 244, F. R. H. pg. 99 345, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 53 299. Po Korleviću poznata do danas u Hrv. i Hrv. Primorju. 

croatica Friese: Friese: Megach. pg. 79/33. Primorska vrsta nađena u ri- 
ječkoj okolici, Orehovici i Senju od srpnja— kolovoza na Cenianrea paniciilata. 

cnrvipes Mor.: F. R. H. pg. 99,347. Primorska vrsta iz okolice riječke. 

dalmatica Mor.: Schmied.: B. Eur. pg. 1056, Kori. pg. 245, Moravv. : N.* 
S. B. pg. 201, Friese: B. v. D. u U. pg. 53 300, Megach. pg. 400 199. Rijetka 
vrsta u Hrv. Primorju mj. lipnja i Dalmaciji. 

dentiventris Mor.: Friese: B. v. D. u U. pg. 53 301. Rijetka vrsta u Hrv. 
Primorju (Rijeka). 

difformis Perez: F. R. H. pg. 98/341. Poznata je samo iz Hrv. Primorja 
(Rijeka). U mojoj zbirci nalaze se 3 t primjerka iz Senja mj. svibnja. 

dives Mocs.: Od ove rijetke vrste našao sam 1 9 primjerak u Senju 
mj. lipnja. 

cmarginata Lep. : F. R. H. pg. 98,316, Friese: B. v. D. u U. pg. 53 303. 
Gasp. 1. pg. 24/126. Rijetka vrsta prema starijima podacima bila je poznata 
samo iz Hrv. Prim. (okolica riječka). Iz Hrv. i Slav. posjeduje h. z. z. m. pri- 
mjerke sa Sljemena mj. svibnja i Osijeka mj. travnja. Iz Dalm. označena je kao 
obična vrsta u svibnju. 

fossoria Perez.: Friese: Megach. pg. 86 58. Po Frieseu stanovnik medi- 
teranskog područja mj. travnja i ožujka. 

fuciformis Ltr.: Kori. pg. 245, Friese: B. v. D. u U. pg. 53 304. Rijetka 
vrsta u Hrv. i Hrv. Prim. Dr. Hensch posjeduje u svojoj zbirci 1 9 primjerak 
iz Krapine (22./IV. 1907.). 

fiilviveniris Panz.: Kori. pg. 246, Vog. 1. c. pg. 7. Gasp. I. pg. 24 130. 
Poznata je kao obična vrsta iz Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalm. (Prim. h. z. z. 
m. i moje zbirke). 

gallamm Spin.: Vog. 1. c. pg. 7. Gasp. I. pg. 24 132, III. pg. 7 61. Nađena 
u Hrv. Primorju (Senj, Klaričevac, Selce h. z. z. m.) kao rijetka vrsta mj. 
srpnja na Lotasii. U Dalmaciji nađena je u Kninu (iz baburke Cynips argentea 
mj. svibnja). 

giraudi Schmied.: Vog. 1. c. pg. 7. Gasp. III. pg. 7 59. Nađena u Hrv. 
Primorju u okolici S. Križa kraj Senja na Lotasii, a u Dalm. 1 primjerak koncem 
travnja (Spljet). 

hybrida Perez.: Kori. pg. 246, Friese: B. v. D. u U. pg. 53 310, Rijetka 
vrsta nađena u okolici riječkoj (Kori.) mj. srpnja. 

iheringi Ducke: Friese: Megach. pg. 95 92. Prema podatku poznata je 
ova rijetka vrsta do sada samo iz okolice riječke i Senja. 

insularis Schmied.: F. R. H. pg. 98,343. Kao prijašnja vrsta nađena u oko- 
lici riječkoj i Senju. 

latreillei Spin.: Vog. 1. c. pg. 7. Gasp. III. pg. 7 58. Rijetku ovu vrstu 
našao sam u okolici senjskoj na Genisti i Carduasu mj. svibnja i lipnja. Iz 
Dalm. poznato je nekoliko primjeraka iz Spljeta mj. svibnja. 

laevifrons Mor.: Jedan 9 primjerak ove vrste našao sam u Otočcu 
18. 7. 1912. i nalazi se u mojoj zbirci. 

leucomelaena K.: Nije rijetka u okolici senjskoj na raznim papilionatama. 
Iz zbirke dr. Henscha potječu primjerci iz Krapine mj. lipnja— kolovoza na 
Echiumii. 

ligarica Mor.: F. R. H. pg. 99360, Friese: B. v. D. u U. pg. 53315. Iz 
Hrv. potječu 2 primjerka (27./ VI. 1911.), koje je našao dr. Hensch u Krapini. U 
Hrv. Prim. nije rijetka. Geografsku rasprostranjenost označuje Friese kao južnoj 
vrsti do Zagreba. (Svibanj— lipnja u grančicama Riibusa). 103 

'ongiceps Mor.: Kori. pg. 246, Friese: B. v. D. u U. pg. 53/316, Megach. 
pg. 113/157, Vog, 1. c. pg. 7. Južna vrsta poznata kod nas iz Hrv. Primorja od 
travnja— srpnja na Hippocrepisu, Manibiumii (Senj, Draga, Rijeka, Selce h. z. z. 
m.) i Slav. gdje sam je našao u Fruškoj gori (Ravan) mj. svibnja. 

macroglossa Gerst.: Vog 1. c. pg. 7. U Hrv. Primorju nađena u senjskoj 
okolici (2 9 primj., koje sam ja našao u zbirci Fr. Dobiasa) i Dalmaciji (Gruž 
mj. lipnja h. z. z. m.). 

melanogastra Spin.: Kori. pg. pg. 246, Moraw.: B. z. B. D. pg. 357, Gasp. 
I. pg. 24128, Vog. I. c. pg. 7. Obična vrsta u Hrv., Slav., Hrv. Primorju i Dal- 
maciji na Ceniaiirea i Carduus mj. svibnja— srpnja. Primjerci h. z. z. m. potječu 
iz Slunja, Gospića, Uskoplja, Spljeta, Gruža, iz zbirke Fr. Dobiaša i moje iz 
senjske okolice, dr. Henscha iz Krapine i Rume. 

montivaga Mor. Rijetka vrsta, od koje je samo 1 9 primjerak nađen u 
Krapini (Stari grad 28./V1I. 1910. dr. Hensch). 

morawitzi Gerst.: Kori. pg. 246, Friese: B. v. D. u U. pg. 54/319. F. R. H. 
pg. 98 340, Gasp. 111. pg. 7 64. Rijetka vrsta u Hrv. (Gorski kotar). Hrv. Prim. 
(okolica riječka i 1 2 primjerak iz moje zbirke) i Dalmaciji mj. svibnja i lipnja 
na Salvia ofjicinalis. 

nana Mor-: Friese: Megach. pg. 111/149, Gasp. 1. pg. 24/133. Rijetka 
vrsta u Hrv. Primorju i Dalmaciji. Iz zbirke Fr. Dobiaša poznato nekoliko pri- 
mjeraka iz senjske okolice. 

panzeri Mor.: F. R. H. pg. 98/326, Vog. pg. 7. Nije rijetka u Hrv., Slav. 
i Hrv. Prim. Noviji su primjerci ove vrste nađeni u Zagrebu mj. travnja na 
Ajitga (h. z. z. ni.) Krapini i Rumi (dr. Hensch). U senjskoj je okolici mjesti- 
mice obična. 

papaveris Ltr. : F. R. H. pg. 99/352, Gasp. III. pg. 7 66. Rijetka vrsta 
poznata iz Gorskoga kotara, Hrv. Primorja (iz zbirke Fr. Dobiaša iz senjske 
okolice) i Dalmacije (1 2 primjerak mj. lipnja). 

nibicola Friese: F. R. H. pg. 98 325. Friese: B. v. D. u U. pg. 54 324. 
Rijetka vrsta samo iz Hrv. Primorja (riječka okolica) mj. svibnja. 

nifotiirta Ltr.: Kori. pg. 246, Gasp. I. pg. 25 135, Vog. 1. c. pg. 7. Nije 
rijetka u Hrv. i Hrv. Prim. mj. svibnja na Lotusii. Za Dalm. označena je kao 
rjeđa na Orygamim vulgare (Brusije na otoku Hvaru). U novije je doba nađena 
još na Grobniku (1 $) mj. svibnja i Kleku (1 ^) mj. lipnja (h. z. z. m.) i Kra- 
pini mj. travnja— srpnja i moji primjerci iz senjske okolice mj. svibnja. 

scutellaris Mor.: F. R. H. pg. 99/361, Friese: B. v. D. u U. pg. 54/326. 
Osim iz Hrv. Primorja (prema dosadanjim podacima) nađefia je u Krapini (4 9 
i 1 6 dr. Hensch). 

solskyi Mor.: Kori. pg. 246, F. R. H. pg. 98 322, Vog. 1. c. pg. 7. Pojedi- 
načna ne baš rijetka vrsta u Hrv., Slav. i Hrv. Primorju na Cardmisu. Nekoji 
primjerci h. z. z. m. nađeni su u posljednje doba u Rumi na Sinapisu mj. svibnja, 
Gerovu, Čabru, Krapini, Kostreni B., u zbirci dr. Henscha i Fr. Dobiaša iz 
senjske okolice. 

spinulosa K. : Kori. pg. 246. Friese: B. v. D. u u. pg 54/328, Gasp. I. pg. 
25; 138. Vrsta je kod nas pojedinačna i dolazi rjeđe na Cardmisu. U Dalm. je 
rijetka. Dr. Hensch nalazio ju je u Krapini mj. lipnja— kolovoza na raznim 
Compositama. 

tridentata Duf.: Kori. pg. 246, Friese: B. v. D. u U. pg. 54,329, Vog. 
pg. 7. Rijetka vrsta u Hrv. i Hrv. Primorju. U senjskoj okolici mjestimice u 
većoj množini mj. lipnja. Iz Krapine potječe 1 9 primjerak nađen 17. VII. 1911. 
(Dr. Hensch). 

versicolor Ltr.: Kori. pg. 246, F. R. H. pg. 98 328, Gasp. I. pg. 24/131. Do 
danas poznata kao ne rijetka vrsta iz okolice senjske mj. svibnja. (U mojoj 
zbirci nekoliko primjeraka). U Dalmaciji nije obična. 

versLColor-viridana Mor.: F. R. H. pg. 98 330, Gasp. III. pg. 7 62. Rjeđa 
od prijašnje vrsti. U mojoj zbirci nalaze se 2 g primjerka iz Senja mj. svibnja. 

vidua Gerst.: Vog. 1. c. pg. 7. Do danas poznata kao rijetka vrsta samo 
iz Hrv. Primorja (okolica senjska na Melilothusu mj. srpnja). 

villosa Schck.: Primjerke ove vrste našao sam u zbirci Fr. Dobiaša, a 
potječu navodno iz senjske okolice. 104 Gen. Lithurgiis Ltr. chrysurus Fourc: Korl. pg. 246, F. R. H. pg. 99 365, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 54 333. Gasp. III. pg. 7. Poznata kao nerijetka vrsta u Hrv., S!av., Hrv. 
Primorju i Dalmaciji. 

Gen. Megachile Ltr. 

analis Nyl.: F. R. H. pg. 99370. Rijetka vrsta poznata iz Gorskoga ko- 
tara (Fužine). 

argenfaia Fabr.: Kori. pg. 246. Gasp. I. pg. 23 117. Langh. P. s. p. M. pg. 
353. Najobičnija vrsta Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalmacije mj. lipnja i srpnja. 
(Prema brojnim primjercima iz raznih mjesta h. z. z. m., dr. Henscha, Fr. Do- 
biaša, vlastite zbirke). 

apicalis Spin.: Kori. pg. 246, Gasp. I. pg. 23 114, Vog. pg. 7. Nije rijetka 
vrsta u Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalmaciji. (Knin mj. srpnja, Koprivnica 1. ko- 
lovoza i St. Pazova mj. rujna h. z. z. m.). Za Krapinu označuje ju dr. Hensch 
kao rijetku na Compositama mj. lipnja i srpnja. 

bicoloriventris Mocs. : Vog. pg. 7. Rijetka, nađena do sada samo u senj- 
skoj okolici na Hippocrepisu mj. svibnja i lipnja. 

bombycina Ev.: Langh.: P. s. p. M. pg. 353. Iz okolice senjske i Otočca 
potiču primjerci, koje sam našao mj. srpnja. Dalmacija (Vrana). Nije obična. 

centancularis L.: Kori. pg. 246., Gasp. I. pg. 23 113, Frauenf. Beitr. z. — 
pg? Vog. pg. 7. F. R. H. pg. 99/381. Najobičnija vrsta iz Hrv., Slav., Hrv. Pri- 
morja i Dalmacije mj. svibnja i lipnja iz najrazličitijih naših krajeva. 

circamcincta K.: Kori. pg. 247, F. R. H. pg. 99. 369. Nije rijetka vrsta. Po- 
znata je, iz Gorskog kotara i Hrv. Primorja. U senjskoj okolici nije rijetka mj. 
lipnja na Lofasii, gdje sam ju nalazio i iz zbirke Fr. Dobiaša. Iz Delnica po- 
tiču primjerci h. z. z. m. mj. srpnja. 

chyragra Perez. : Gasp. II. pg. 6 48. Vrstu spominje Gasperini kao novu 
vrstu iz Dalmacije iz Sv. Jurja na otoku Hvaru, gdje ju je našao na biljci 
Salvia officinalis i podaje potanji opis o primjerka. Nijesam mogao naći, koja 
bi ta vrsta imala biti, a nije poznata ni pod tim pseudonimom. Imahi bi prema 
autoru biti najsrodnija vrsti circumcinda K., s kojom je posvoj prilici identična. 

dorsalis Perez.: Vog. pg. 7. Rjeđa vrsta. Poznata iz Hrv. i Hrv. Primorja 
(Senj na Centaurea) mj. lipnja. Ex. h. z. z. m. su označeni oznakom Vinjerac 
(solst.) i Selce mj. lipnja i kolovoza; dr. Hensch je u svojem popisu ovu vrstu 
iz Krapine označio upitnikom. 

erycetonim Lep.: KorL pg. 247. Gasp. 1. pg. 23 112., Langh.: P. s. p. M. 
pg. 353. U Hrv., Slav. i Hrv. Primorju obična vrsta mj. lipnja. Primjerci h. z. z. 
m. nađeni su u Karlovcu, Gerovu, Plešču, Bjelovaru i t. d. Dr. Hensch u Rumi 
(5) i Krapini mj. lipnja— kolovoza. Za Dalmaciju označena je kao rijetka. 

genalis Mor. : Dva 5 primjerka našao je dr. Hensch u Krapini mj. srpnja 
i rujna na Card u us u. 

giraudii Gerst.: Gasp. I. pg. 23 111. Rijetka vrsta (dosada nađena u Italiji 
i Wallisu) poznata u 2 ^ primjerka mj. lipnja na Lahiiim u Dalmaciji. 

lagopoda L : Kori. pg. 247. Vog. pg. 7. Obična vrsta u Hrv., Slav., osobito 
u Hrv. Primorju na Rubiisu mj. lipnja. U Dalmaciji na Cardmisu. Novija su nalaz, 
primjeraka h. z. z. m. Ilok, Buljma, Paklenica, Velebit mj. lipnja i srpnja. Senj 
obična. Krapina (dr. Hensch). 

leucomalla Gerst.: Friese: Megach pg. 182. Dva ^ primjerka našao sam 
ja na mom putovanju u okolici Otočca mj. srpnja. U Dalmaciji po Friesen. 

ligniseca K.: Jedan primjerak uhvatio sam u Otočcu koncem lipnja, a 
jedan u okolici Senja na Salvia officinalis. Primjerci h z. z. m. nađeni su u 
Klanjcu mj. kolovoza, a dr. Hensch u Krapini i Rumi mj. srpnja i kolovoza na 
Xerantliemum. Vrsta je rijetka. 

mariti/na K.: Kori. pg. 247. Vog. pg. 7. Nađena u Hrv., Slav. i Hrv. Pri- 
morju u društvu sa M. lagopoda L. na Drypisii, kao čiji se je varijetet dugo 
držala. (Hrnetič mj. lipnja, Senj i Sv. Križ mj. lipnja. Krapina (dr. Hensch) mj. 
lipnja— rujna na Xarenthemum, Echium i Campanula). 105 

melanopyga Costa.: F. R. H. pg. 99 378. Gasp. III. pg. 647. Vog. pg. 7. 
Vrsta nađena u Hrv , Slav.. Hrv. Prim. i Dalmaciji i nije rijetka. U senjskoj 
okolici je u nekim godinama obična na Rubas fruticosus. Novija su nalazišta 
primjeraka h. z. z. m. Krka i Selce mj. kolovoza, Novi mj. rujna. Dvojbena je 
iz Krapine 1 6 nij. lipnja na Salvia (dr. Hensch). 

octosignata Nyl. : Kori. pg. 247, Friese: B. v. D. u U. pg. 55 354, F. R. H. 
pg. 99 383. Vog. pg. 7. Vrlo rijetka vrsta u Hrv. i Hrv. Primorju mj. lipnja i 
srpnja. U Krapini je nađena mj. kolovoza i rujna na Xerantheniumu (dr. Hensch). 
Za Dalmaciju 1 primj. 9 iz Zapeća (Plemenitaš mj. kolovoza). 

pacifica Panz. (rofiindafa F.); Kori. pg. 247, Friese: ß. v. D. u U. pg. 55 355, 
Gasp. I. pg. 23 116. Vog. pg. 7. Po dosadanjim podacima bila je poznata iz Hrv. 
Primorja kao ne baš rijetka na Centaurea mj. lipnja, i iz Dalmacije kao obična 
u svibnju i lipnju. Za Hrv. i Slav. spominjem nalazišta: Rumu i Krapinu mj. 
lipnja— kolovoza na Meliloihasu. gdje je obična (dr. Hensch) i primjerke h. z. 
z. m. iz Dušikrave mj. lipnja na Potenfilla, Spljeta i Starog Grada na otoku 
Hvaru mj. kolovoza. 

pilicrus Mor. (vicina Mocs.): Kori. pg. 247, F. R. H. pg. 99/374. Friese: 
B. V. D. u U. pg. 55 356. Gasp. 1. pg. 23110. Nađena u Hrv.. Hrv. Prim. i Dalm. 
Kao nerijetka vrsta, osobito u Hrv. Primorju na Centaurea. Dr. Hensch ju je 
lovio u Krapini mj. srpnja, a primjerci h. z. z. m. potiču iz Spljeta. 

sericans Fourc: Južna vrsta nađena u Starigradu u Hrv. Primorju mj. 
srpnja na Centaurea (Ex. h. z. z. m.). 

sericans var. caucasica Lep. : Gasp. I. III. pg. 23 109. Dalmacija, gdje je 
često koncem mj. lipnja nađena na Vitex agnus castus (Spljet, Lagosta, Busije 
i Sv. Juraj na otoku Hvaru). 

versicolor Sm. : F. R. H. pg. 99 382, Friese: B. v. D. u U. pg. 55 358, Kori. 
pg. 247. U Hr., Slav., Hrv. Primorju. Ja sam je nalazio u okolici Otočca mj. 
srpnja kao nerijetku vrstu na CarJuusu ; iz zb. h. z. z. m. potječu primjerci iz 
Moslavine mj. kolovoza na Ononis, jednako je iz Krapine poznata sa raznih 
Composiia mj. svibnja— kolovoza (dr. Hensch). 

willughbiella K.: Kori. pg. 247. Friese: B. v. D. u U. pg. 55/359. F. R. H. 
pg. 99 368. U Hrv., Slav. i Hrv. Primorju nije rijetka vrsta. U novije doba na- 
đena je u Paklenici na Marubiumn (h. z. z. m.); Senju (V^lastita zb.) i Krapini 
mj. srpnja i kolovoza (dr. Hensch). 

Gen. Chalicodoma Lep. 

asiatica Mor.: Gasp. I. pg. 24 121. 111. pg. 7 53. Rijetka vrsta nađena u 
Dalmaciji mj. svibnja i lipnja (Spljet, Sv. Juraj na otoku Hvaru). 

lefebvrei Lep.: F. R. H. pg. 100 391, Gasp. I. pg 23 119., Friese: B. v. D. 
u U. pg. 54 339. Megach. pg. 214., Vog. pg. 8. Južna vrsta, dolazi pojedince i 
ne rijetko u Hrv. Primorju i cijeloj Dalmaciji na raznim Labiatama. Najsjever- 
nija granica poznata je Rijeka. 

lef. var. tristis Friese: Friese: Megach. pg. 125. Odlika je ova mnogo rjeđa 
od temeljne vrsti. Ja sam je našao u Krivom Putu nedaleko Senja mj. srpnja. 
Običnija je u Dalmaciji (Spljet, Gruž mj. lipnja). 

leucopogonata Dours. : Gasp. III. pg. 6 52. Otprije poznata iz grčkog otočja. 
Za Dalmaciju spominje se u 2 5 primjerka mj. svibnja u Spljetu, gdje joj je po 
svoj prilici najsjevernija granica. 

manicata Gir.: Kori. pg. 246. Gasp. I. pg. 24 122. i 123-, \\\. pg. 7 54. Friese: 
Megach. pg. 213; B. v. D. u U. pg. 54 335, F. R. H. pg. 100 394. U Hrv. Primorju 
nije obična aii poznata iz svih primorskih mjesta. Posjećuje cvjetove Rosnia- 
rinus officinalis i Colutea arborescens. U Dalmaciji nije rijetka na Alysswn saxa- 
tile i CoroniUa emerus. 

muraria Fabr.: Kori. pg, 246, Gasp. I. pg. 23 118. III. pg. 6 49, F. R. H. 
pg. 100/395, Friese: B. v. D. u U. pg. 54/336, Vog. pg. 8. U Hrv. i Slav. obična 
pojedinačna vrsta, u Hrv. Primorju i Dalmaciji najobičnija često puta već u ve- 
ljači na raznim Labiatama. 

muraria var. nestorea Brülle: F. R. H. pg. 100 395. Gasp. I. pg. 23. 118. Od 
ove odlike nađeni su primjerci samo u Hrv. Primorju i na otoku Hvaru (1 ? 
koncem mj. svibnja). 

pyrenaica Lep.: Kori. pg. 246, Gasp. III. pg. 6 51. F. R. H. pg. 100 393. 
Friese: B. v. D. u U. pg. 54 33S. B. Eur. V. pg. 183., Vog. pg. 8. Južna vrsta 
nije rijetka u cijelom Hrv. Primorju i Dalmaciji na raznim Papilionatama. 106 

rufescens Perez. : Gasp. III. pg. 7 55. Rijetka vrsta poznata iz Dalmacije 
mj. travnja (Spljet). 

syraensis Rad. (Jiangarica Mocs.): Friese: B. Eur. V. pg. 187. Do sada po- 
znata samo iz Dalmacije. 

Gen. Trachusa Panz. 

serratiilac Panz.: Kori. pg. 247. F. R. H. pg. 100 396.; Friese: B. v. D. u U. 
pg. ^5 361. Pojedinačna vrsta Hrv. i Hrv. Primorja. 

Gen. Anihidiiim Fabr. 

affine Mor.: Frauenf. 1861. Gasp. I. pg. 25 145. Jedan primjerak ove rijetke 
južne vrste nađen je u Dalmaciji (Busije na otoku Hvaru) mj. rujna. 

dalmaticam Mocs.: Gasp. III. pg. 8/69.: Mocs.: Spec. gen. Anth. pg. — , 
Friese: Megach. pg. 364. Od ove vrste nađena su dva 2 primjerka na otoku 
Hvaru (Busije)- 

diadema Ltr. : Gasp. I. pg. 25144. Rijetka vrsta nađena u Dalmaciji mj. 
kolovoza (Busije na otoku Hvaru i otok Vis), 

cingulatiim Latr.: Kori. pg. 247. F. R. H. pg. 100 401, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 55,363. Gasp. I. pg. 25 149. Vog. pg. 8. Nije rijetka vrsta u Hrv., Slav., Hrv. 
Primorju i Dalmaciji na Stachysii i Salvia officinalis. (Primjerci h. z. z. m. po- 
tiču iz Senja, Broda n K., Spljeta, Uskoplja, Jablanca (Teucrium), Ptckog jezera 
mj. srpnja). Za Krapinu označuje dr. Hensch kao rijetku vrstu mj. lipnja— 
kolovoza. 

florentinum Fabr.: Gasp. i pg. 25 151, F. R. H. pg. 100 405, Vog. pg. 8. 
Rjeđa vrsta nađena u Slav., Hrv. Primorju i Dalmaciji. Iz zbirke dr. Henscha 
označen je 1 5 primjerak iz Rume, iz h. z. z. m. iz Vinkovaca mj. kolovoza na 
Lijthnim i Anchiisa. 

insulare Mor.: Mocs.: Sp. g. Anth. pg. 241, Gasp. I. pg. 25 149. Od ove 
vrste spominju se nekoji primjerci za Dalmaciju, a nalaze se u magj. muzeju u 
Budapestu. 

interruptam Fabr.: Friese: B. Eur. IV. pg. 128.; F. R. H. 100 409. Dosada 
označena je ova vrsta samo iz Slavonije i Dalmacije, (Primjerci h. z. z. m. na- 
đeni su u Spljetu i Gružu.) 

laircillei Lep.: Vog. pg. 8. Rijetka vrsta iz Hrv. Primorja. Primjerci iz h. 
z. z. m. nađeni su u Grabarju, Selcima i Jablancu mj. srpnja. 

latreillei var. nibiginosiim Lep.: Gasp. 111. pg. 8 68. Rijetka odlika u Dal- 
maciji (Spljet). 

litaratiun Panz. (nantim Mocs.): F. R. H. pg. 100 407, Gasp. III. pg. 8 7Q 
i 71. Raširena vrsta u Hrv., Slav., Hrv. Primorju i Dalmaciji. Dr. Hensch nalazio 
je tu vrstu u Krapini kao nerijetku u svibnju i lipnju na Xerantheimun i Coni- 
positama. 

manicatum Linn.: Kori. pg. 247, F. R. H. pg. 100/400, Gasp. I. pg. 25 142, 
Vog. pg. 8. Najobičnija vrsta iz najrazličitijih krajeva Hrv., Slav., Hrv. Primorja 
i Dalmacije prema primjercina h. z. z. m., zbirke Dobiaša, dr. Henscha i vla- 
stite zbirke mj. svibnja— kolovoza. 

mocsäryi Friese: F. R. H. pg. 100 411. Friese: B. Eur. IV. pg. 280., Megach. 
pg. 372. Rijetka vrsta poznata kod nas samo iz Hrv. Primorja i Dalmacije. 

montanum Mor.: Ovu rijetku alpinsku vrstu našao je dr. Hensch u 1 č*; 
primjerku 3. VII. 1912. u Krapini. (Iz zemalja krune Ugarske poznata je samo 
iz Visoke Tatre !). 

pubesccns Mor.: Jedan primjerak ove vrste posjeduje h. z. z. m. iz Hrv. 
Primorja (Grabarje mj. srpnja). 

punctafum Latr.: Kori. pg. 247. F. R. H. pg. 100 402. Nije rijetka vrsta u 
Hrv. i Hrv. Primorju mj. lipnja (Slunj mj. srpnja). 

oblongatum lUig. : Kori. pg. 247, F. R. H. pg. 100 398, Langh. P. s. p. .VL 
pg. 353. Nije rijetka u Hrv., Slav., Hrv. Primorju i Dalmaciji na Lotusu. Primjerci 
h. z. z. m. označeni su iz Kr. Zdenca mj. lipnja, Cortanovaca i Lokava mj. ko- 
lovoza i svibnja. 107 

septemdentahim Latr.: Kori. pg. 247. F. R. H. pg. 110/404. Friese: B. v. D. 
u U. pg. 56 273. Gasp. 1. pg. 25 150. Vog. pg. 8. Vrlo obična vrsta u Hrv. Pri- 
morju i Dalmaciji mj. lipnja i srpnja na Anchusa i Salvia officinalis. U Hrv. 
gornjoj nađena je u Krapini (dr. Hensch) i označena kao pojedinačna vrsta. 
{t u svibnju, 2 u lipnju.) 

septemspinosiim Lep.: Vog. pg. 8. Prema primjerku h. z. z. m. poznata iz 
Hrv. (Krapina mj. srpnja, gdje ju je i dr. Hensch našao kao nerijetku mj. srp- 
nja—kolovoza) na Carduusu. Jedan 5 primjerak potječe iz Slavonije (Ruma dr. 
Hensch), a u Hrv. Primorju sam ju nalazio koju godinu kao nerijetku na 
Rubits frnticosus. 

strigatiim Panz.: Kori. pg. 247. F. R. H. pg. 100 408, Langh. P. s. p. M. 
pg. 353, Gasp. I. pg. 25 152, Vog. pg. 8. Nije rijetka vrsta u Hrv., Siav., Hrv. 
Prim. i Dalmaciji na Lotusit mj. lipnja— kolovoza. Za Krapinu označio ju je dr. 
Hensch mj. lipnja— kolovoza kao rijetku na Composiiama. 

variegainm Fabr.: F. R. H. pg. 100 403. Gasp. I. pg. 25 148. Vog. pg. 8. 
Nađena u Hrv. Primorju i Dalmaciji (na Trifoliumu). II. Apidae spuriae solitares. 

(Archiapidae vel Proapidae Friese.) 

Gen. Pros opis Fabr. 

aagusfafa Schck. : Rijetka vrsta nađena kod nas u Krapini (dr. Hensch) i 
Lešču. gdje sam našao 1 primjerak mj. srpnja (vlastita zbirka). 

annulaia K.: Iz zbirke dr. Henscha označena kao nerijetka mj. svibnja u 
Krapini na stupovima. 

brevicornis Nyl. : Friese: B. v. D. u U. pg. 38 3, F. R. H. pg. 101 416, Gasp. 
I. pg. 26 157. Nije rijetka, ali nastupa pojedince u Hrv., Slav.," Hrv. Primorju; 
dosta je rijetka u Dalmaciji. Primjerci h. z. z. m. spominju se iz Praproda mj. 
srpnja, iz zbirke dr. Henscha za Krapinu i 1 moj primj. iz Senja. 

clypearis Schck.: F. R. H. pg. 101 417, Friese: B. v. D. u U. pg. 38 4; 
Gasp. 111. pg. 8 74. Do danas bila je poznata iz Hrv. Prim. i Dalmacije kao ne- 
rijetka. Iz Hrv. potječe 1 2 i 2 ^ primjerka iz Krapine (dr. Hensch), a iz Hrv. 
Primorja kao novijeg nalazišta iz jablanca mj. lipnja na Paliunisn. 

communis Nyl. : Gasp. I. pg. 26/158. Nađena na Halanu mj. srpnja i u Dalmaciji. 

comm. var. melanops Kriechb. : Gasp. I. pg. 26, 158. Rijetka odlika iz Dalmacije. 

confusa Nyl.: Nađena u Hrv. i Hrv. Primorju. Primjerci h. z. z. muzeja 
potječu iz Gerova mj. srpnja. U zbirci Fr. Dobiaša i mojoj zbirci nalaze se 
primjerci iz senjske okolice, a u zbirci dr. Henscha iz Krapine. 

cornata Sm.: F. R. H. pg. 101 420, Friese: B. v. D. u U. pg. 38 7. Osim iz 
riječke okolice, gdje je nađena kod nas prema starijim podacima, potječe 1 6 
primjerak iz Rume, a nalazi se u zbirbi dr. Henscha. 

difformis Ev. : F. R. H. pg. 101 421. Kao nerijetka vrsta poznata iz Hrv. 
(Krapina dr. Hensch) i Slav. (Rume dr. Hensch, Vrdnik) mj. svibnja, Senja i 
Lešča mj. svibnja i srpnja (vlastita zbirka). 

dilataia K. : Prema bilješci dr. Henscha nije rijetka ova vrsta u Krapini. 
U senjskoj okolici ulovio sam jedan primjerak. 

eiiryscapa Forst.: F. R. H. pg. 101 423. Do danas poznata samo iz Slavo- 
nije (Vrdnik). 

genalis Thoms.: Friese: B. v. D, u U. pg. 38/10. U Hrv. nađena je ta vrsta, 
koja je do danas bila poznata samo iz Hrv. Primorja, u zagrebačkoj okolici 
mj. srpnja (u h. z. z. m.) i Krapini (dr. Hensch) kao nerijetka u Slavoniji, u 
Osijeku mj. srpnja i Rumi. U Hrv. Primorju nije rijetka u mj. srpnju (Senj). 

hyalinata Sm.: F. R. H. pg. 101/425; Friese: B. v. D. u U. pg. 38 11. Gasp. 
I. pg. 26/160. Prema bilješci dr. Henscha nije rijetka u Krapini, niti u Hrv. Pri- 
morju, gdje sam ju mj. lipnja i srpnja nalazio kao prilično čestu. (Jablanac i 
Dušikrava mj. lipnja na Scrophalaria) Dalmacija 

hyal. var. corvina Forst.: Friese: B. v. D. u U. pg. 38/11. Odlika ova spo- 
minje se za Hrv. Primorje mj. svibnja i lipnja. 108 

hyal. var. siibqiiadrata Forst.: Friese: B v. D. u U. pg. 38'11. Gasp. 1. 
pg. -26 155. 111. pg. 8 73? Hrv. Primorje i Dalmacija, gdje se spominje mj. svibnja 
kao posve obična. 

insignis Forst.: Friese: B. v. D. u U. pg. 38 12. Gasp. 1. pg. 26 156. Po 
svjedočanstvu Friesea nastava naš Krš. U Dalmaciji dolazi kao obična vrsta. 

kahrii Forst.: Friese: B. v. D. u U. pg. 38 14. Hr. Primorje mj. svibnja i 
lipnja. 

lincolaia Schck: Friese: B. v. D. u U. pg. 38 13. F. R. H. pg. 101428. 
Gasp. 111. pg. S/75. Hrv. Primorje i Dalmacija, gdje je vrlo obična mj. lipnja 
(Spl'et, otok Hvar). 

nigrita Fabr.: Kori. pg. 237. Hrv. Primorje mj. lipnja. 

pidipcs Nyl.: Kori. pg. 237, F. R. H. pg. 101,430, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 39,16. Gasp. III. pg. 8 76. Do danas nađena u Hrv. Primorju i Dalmaciji. 
Jedan ć^ primjerak nađen je u Slav. (Ruma) i oko 10 primjeraka u Krapini (dr. 
Hensch). 

punctatissima Sm.: Friese: B. v. D. u U. pg. 38/15. Do sada bila je po- 
znata samo iz Hrv. Primorja. Pojedince nastupa u Hrv. (Krapina dr. Hensch. 
ja sam našao 1 primj. u Otočcu mj. srpnja). 

rhodia Lep: Kori. pg. 237, F. R. H. pg. 101 434. Vrsta poznata iz Hrv., 
Slav. i Hrv. Primorja. 

signata Pz.: Friese: B. v. D. u U. pg. 39/19. Osim iz Hrv. Prim. mj. lipnja 
i srpnja, poznata kao nerijetka iz Krapine (dr. Hensch) i Krivog puta mj. ko- 
lovoza i Lešća mj. srpnja. 

sinuata Schck.: Jedan primjerak nađen je u Jablancu mj. lipnja na Pali- 
uriisii (Langh.), a dr. Hensch nalazio je tu vrstu kao običnu u Krapini (u copuli 
nađena 20. Vil. 1915.). 

variegata Fabr.: Kori. pg. 237, F. R. H. pg. 101 434. Gasp. III. pg. 8 77. 
Jedna od najobičnijih vrsta u cijeloj Hrv., Slav., Hrv. Primorju i Dalmaciji. Osim 
starih podataka pridolaze noviji iz Bregi mj. srpnja, Beške, Slunja mj. srpnja, 
Gospića, Velebita, Bakra mj. kolovoza (Ex. h. z. z. m.). Krapini mj. kolovoza 
(dr. Hensch), Senja, Sv. Jurja, Vratnika (Fr. Dobiaš i vlastita zbirka). 

sfyriaca F.: Rijetka južna vrsta, koju je u Krapini na Umbelliferama na- 
lazio dr. Hensch mj. lipnja. Gen. Sphecodes Ltr. 

ephippius L.: Kori. pg. 237, F. R. H. pg. lOi 435. Pojedinačna vrsta u Hrv., 
Slav. i Hrv. Primorju na Mentha i Thymus (Senj, Ruma i Krapina dr. Hensch 
mi kolovoza). 

fiiscipennis Germ.: Kori. pg. 237, F. R. H. pg. 101/436. U Hrv., Slav. i Hrv. 
Primorju. U senjskoj okolici nije obična vrsta. Iz Krapine mj. svibnja i lipnja 
nađena na Cratacgiisa, iz okolice Osijeka u mj. srpnju. 

gibbus L.: Kori. p- 237, F. R. H. pg. 101/438, Gasp. I. pg. 26 153. Obična 
vrs,ta po cijeloj Hrv., Slav., Hrv. Primorju i Dalmaciji od mj. ožujka— rujna. U 
novije doba nađena je vrsta u Plešću, Jasenak, Jagnjedovac, Koprivnica, Gjur- 
gjevac, Zrmanja, Oštarije, Perušić, Sljeme, Prezid (Ex h. z. z. m.). Ruma, Kra- 
pina mj. travnja (dr. Hensch), senjska okolica (Fr. Dobiaš). 

pilifrons Thoms.: Kori. pg. 237. Nije rijetka vrsta poznata iz Hrv. i Hrv. 
Primorja (senjska okolica, gdje nije rijetka na Compusifama u mj. lipnju i srpnju). 

rcticulatus Thoms. (distingiiendas Hag.): F. R. H. pg- 102/451. Do sada po- 
znata je ova vrsta samo iz Velebita. 

rufescens Fourc: Gasp. 1. pg. 26 159. V senjskoj okolici nije rijetka kao 
ni u Dalmaciji (Spljet). Dr. Hensch uvjetno ju označuje u svojoj zbirci iz Krapine. 

subquadratus Sm.: Kori. pg. 238. F. R. H. pg. 102 445, Gasp. III. pg. 8/72. 
Nije obična vrsta, a nađena je u Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalmaciji. Novija su 
nalazišta: Osijek i Karlovac mj. srpnja (Ex h. z. z. m.). Ruma i Krapina mj. 
travnja i svibnja (dr. Hensch). 109 

III. Apidae parasiticae seu cucullinae. 

A. Commensales 

Gen. Psithyrus Lep. 

barbutellüs K. : Korl. pg. 248. Nije rijetka vrsta u Hrv., Slav.(?), Hrv. Pri- 
morju i Dalmaciji. U novije doba nađen je u mjestima: Plitvice, Sljeme mj. rujna, 
Buljma mj. srpnja, Krndija i Viljevo. mj. svibnja i srpnja na Dipsacusu (Ex h. z. 
z. m.), Krapina (dr. Hensch). Mlada Gora, Skrad, Kicelj (dr. Langh.) mj. srpnja 
na Teleskia i Buphth. 

barb. var. liigiibris Kriechb.: Kori. pg. 248., Handl. : D. H. pg. 53. Gasp. III. 
pg. 8. Odlika poznata iz Hrv., Hrv. Prim. i Dalmacije. 

campestris Panz.: Kori. pg. 249. U Hrv., Hrv. Primorju i Dalmaciji nije 
rijetka vrsta. Nekoliko lijepih primjeraka vidio sam u zbirci pok. Fr. Dobiaša 
navodno iz senjske okolice. Iz h. z. z. m. imade primjeraka iz Zagreba i Slje- 
mena mj. svibnja i rujna. Dobra mj. kolovoza na Cardunsu, Kutjevo, Krndija 
mj. srpnja, iz zbirke dr. Henscha poznata je iz Krapine od lipnja— kolovoza na 
Scabiosa kao nerijetka. Jedan primjerak h. z. z. m. označen je Dalmacija — dr. 
Bošnjak. Kao varijetet pod imenom fianciscana K. našao ju je dr. Hensch u 
Krapini u 1 6 primjerku. 

globosits Eversm.: Do sada nađen je kod nas samo jedan primjerak u 
Kutjevu mj. srpnja (našao prof. dr. Langh.). 

qiiadricolor Lep.: Kori. pg. 241. Friese: B. v. D. u U. pg. 57 402. Rijetka 
vrsta poznata samo iz Gorskog kotara i okolice riječke. 

nipestris Fabr.: Kori. pg. 249. F. R. H. pg. 102 446. Nije rijedak u Hrv. i 
Hrv. Primorju. Iz zbirke h. z. z. m. potječu noviji primjerci iz Krndije mj. srp- 
nja, u zbirci dr. Henscha nalazi se 1 5 primjerak iz Krapine (8. VI. 1916.). 

vestalis Fourc. : Kori. pg. 249. Nije rijetka vrsta, nađena do sada u Hrv. i 
Hrv. Primorju. Ex h. z. z. m. označena su iz Klanjca mj. kolovoza, Sljemena 
mj. lipnja, a iz zbirke dr. Henscha 1 t primjerak iz Krapine (5. IX. 1912.). B. Soli tare s. 
Gen. Meketa Ltr. 

armata Panz.: Gasp. III. pg. 9/79. Primjerci h. z. z. muzeja potječu iz 
Rijeke mj. srpnja, Zagreba i Osijeka mj. travnja. Jedan primjerak potječe iz 
Komara. U zbirci pok. Fr. Dobiaša našao nekoliko primjeraka iz senjske oko- 
lice. Dr. Hensch nalazio ju je u Krapini i Rumi mj. travnja kao nerijetku. Za 
Dalmaciju označena je koncem mj. ožujka. 

luetuosa Scop.: KorL pg. 250. F. R. H. pg. 102 454, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 61 500. Gasp. I. pg. 26'162, U Hrv., Slav.. Hrv. Primorju i Dalmaciji poje- 
dince nastupa. Noviji primjerci h. z. z. m. potječu iz Iloka mj. lipnja na Astra- 
galusit, Gospića i više lijepih komada iz Hrv. Primorja. Iz zbirke dr. Henscha 
poznata je iz Rume i Krapine kao rijetka (2 ^) mj. svibnja i lipnja. 

funeraria Sm.: F. R. H. pg. 102 455. Gasp. I. pg. 26 163. Južna rjeđa vrsta 
nađena u Hrv. Primorju (Senj) i Dalmaciji. 

fun. var. obscura Friese: Friese B. Eur. I. pg. 167. Iz Dalmacije spominju 
se 2 9 primjerka. (Odlika bez bijelih dlaka na zatku!) 

plurinotata Brülle.: Gasp. I. pg. 26 161. Konstatovana do sada samo za 
Dalmaciju (3 S). 

Gen. Crocisa Ltr. 

affinis Mor. : Friese: B. Eur. I. pg. 180 5. Konstatovana za Dalmaciju. 

major Mor.: Kori. pg. 250, F. R. H. 102/461, Friese B. Eur. I. p. 176 2. 
Langh.: P. s. p. M. pg- 353. Pojedinačna vrsta u Hrv., Hrv. Primorju i Dalmaciji, 
iz zbirke dr. Henscha 3 t primjerka iz Krapine mj. srpnja i kolovoza. U senj- 
skoj okolici na Ceniaurea ealcitrata. 

ramosa Lep.: Kori. pg. 250. F. R. H. pg. 102/460. Gasp. I. pg. 26; 165. Friese: 
B. Eur. I. pg. 178/4. Hrv., Slav. (iz zbirke dr. Henscha 4 primjerka na Rubus 110 

fruticosus 9. 7. 1904. iz Rume), Hrv. Prim. i Dalmacije. Južna vrsta, koja u Dal- 
maciji nije rijetka (otok Lješ, Spljet). 

scutcllaris Fabr.: Germ. 1887.. Gasp. 1. pg. 26 164. Raširena vrsta, poznata 
iz raznih krajeva Hrv.. Slav., Hrv. Primorja i Dalmacije. Hrv. z. z. muzej imade 
primjerke iz ovih mjesta: Koprivnica i Gjurgjevac mj. srpnja. Banovci Stari, 
Belegiš mj. rujna. Slankamen mj. kolovoza, Gruž mj. lipnja. Iz senjske okolice 
vidio sam mnoštvo primjeraka u zbirci pok. Fr. Dobiaša, a i ja sam nalazio tu 
vrstu vrlo često na Echiiim mj. srpnja. 

trancata Perez.: Friese: B. Eur. pg. 176/3. Poznata iz Dalmacije. 

Gen. Epeolus Ltr. 

julianii Perez.: Friese: B. Eur. I. pg. 203/10. Po svjedočanstvu Friesea 
ulovio je tu vrstu u riječkoj okolici pok. prof. Korlević. 

prodactas Thoms.: Kori pg. 249. Friese: B. v. D. u U. pg. 58 432. Rijetka 
vrsta nađena u riječkoj okolici mj. srpnja na Thymusii. 

'ransitorias Ev. : Kori. pg. 249.: Friese: B. v. D. u U. pg. 26/433. F. R. H. 
pg. 103 46S. Rijetka vrsta poznata iz Hrv. Primorja. 

trisiis Smith.: Kori. pg. 249. F. R. H. pg. 102 463, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 59 434. Obična vrsta u Hrv. i Hrv. Primorju mj. kolovoza na Thymusu (po 
Korleviću!) 

vaiiegatus L. : Kori. pg. 249. Friese. B. v. D. u U. pg. 59 435, B. Eur. I. 
pg. 197. Gasp. 111. pg. 9 87. Najobičnija vrsta ovoga roda. Iz Primorja poznata 
iz riječke okolice. Selca i Senja (primjerci h. z. z. m.) iz Hrv. u zbirci dr. 
Henscha iz Krapine (Dolac, Starigrad) na pješčanici zemlji mj. kolovoza nije 
rijedak. Za Dalmaciju spominje se u liter. samo 1 primjerak. 

Gen. Epeoloides Gir. 

coecuUens Fabr.: Kori. pg. 249. U Hrv. Primorju vrsta vrlo rijetka. Jedan 
primjerak, kojeg sam uhvatio potječe iz senjske okolice mj. lipnja. 

Gen. Nomada Fabr. 

albogiittata H. S.: Iz naših krajeva poznati su primjerci h. z. z. m., a po- 
tječu iz Gjurgjevca mj. srpnja i Broda n/S. mj. travnja. Vrstu je tu nalazio i dr. 
Hensch u Krapini koncem ožujka i u travnju u pijesku na Krapinščici i označuje 
ju kao nerijetl<u. 

armata H. S.: F. R. H. pg. 104/520. Rijetka vrsta u Hrv. i Slav. U novije 
je doba nađena u Šestinama kraj Zagreba mj. lipnja (9) (Ex h. z. z. m.) i Kra- 
pini (Dolac) 2^129 mj. svibnja i lipnja (dr. Hensch). 

austriaca Mocs: Jedan primjerak h. z. z. m. potječe iz Kupinova 22 svibnja, 
a dr. Hensch posjeduje u svojoj zbirci 5 $ iz Krapine i 1 9 iz Rume. 

bifida Thoms: Friese B. v. D. u U. pg. 59/443. Vrstu spominje Friese kao 
običnu iz okolice zagrebačke. Iz zbirke dr. Henscha označena je uvjetno (1 6 
2 9) iz Krapine. 

borealis Z. H.: Do danas poznat je samo 1 6 primjerak na Salix iz Kra- 
pine 6. IV. 915., a nalazi se u zbirci dr. Henscha. 

brevicornis Mocs.: Iz Krapine poznata su 2 9 primjerka mj. lipnja i srp- 
nja (dr. Hensch), a 1 primjerak iz Fužina mj. lipnja (h. z. z. m.) 

braunsiana Schmied.: F. R. H. pg. 104/500. Jedan jedincati primjerak ove 
vrste posjeduje mad. muzej iz riječke okolice. 

carniolica Schmied.: Rijetka vrsta poznata tek po 1 9 primjerku iz zbirke 
dr. Henscha 16. V. 1907. 

chrysopyga Mor.: F. R. H. pg. 103/484; Schmied: B. Eur. pg. 117/27. Južna 
vrsta kod nas poznata i po starijim podacima i iz zbirke dr. Henscha iz Slav. 
(Rvima) i Dalmacije. 

cinnabarina Mor.: F. R. H. pg. 104/525, Friese: B. v. D. u U. pg. 59/450, 
Gasp. I. pg. 27/180. Rijetka vrsta poznata iz Hrv., (Krapina u 2 6 primjerka dr. 
Hensch.) Slav., Hrv. Primorja i Dalmacije. 111 

confinis Kriechb.: Kao dvojbena označena u zbirci dr. Henscha u I (*" pri- 
mjerci 15.5. 1907. iz Krapine. 

cruenta Schmied: Sclimied: B. Eur. pg. 171. Poznata iz Slavonije (Dalj) 
3 ^ iz Rume u zbirci dr. Henscha. 

đallatorreana Schmied: Tri ^ primjerka ove vrste nalaze se u zbirci dr. 
Henscha uvjetno spomenuta iz Krapine mj. travnja i srpnja. 

distinguenda Mor.: Kori. pg. 250, Gasp. I. pg 27 177, Ili. pg. 9 '85. Nije 
rijetka vrsta poznata iz Hrv., Slav. i Dalmacije. U zbirci dr. Henscha nalazi se 
iz Rume i Krapine, a u h. z. z. m. iz Koprivnice, Osijeka i Slunja mj. srpnja. 

fabriciana L. : Kori. pg. -250, F. R. H. pg. 104 527, Friese: Eine Frühj. pg. 
103. Schmied: B. Eur. pg. 245. Nije rijetka u obje generacije u Hrv., Slav. i Hrv. 
Primorju. (U senjskoj okolici iz zbirke Fr. Dobiaša, iz Krapine dr. Henscha na 
Ribes mj. ožujka— travnja). 

femoralis Mor.: F. R. H. pg. 104 522, Friese B. v. D. u Ü. pg. 60/460. Gasp. 
I. pg. 27 178, Schmied: B. Eur. pg. 219. Poznata iz Slav., Hrv. Primorja i Dal- 
macije u prvom proljeću. Za Hrv. postoje primjerci iz ^Krapine raj. travnja, gdje 
pojedince nastupa (dr. Hensch), a ja sam ju našao u Cereviću (Njive) koncem 
mj. svibnja. 

flavoguttata K.: Kori. pg. 250, Gasp. III. pg. 9/84. Vog. pg. 8. Poznata do 
sada iz Pregrade i Krapine, gdje je obična od ožujka— kolovoza. Na Composi- 
tama (dr. Hensch). Hrv. Primorje (senjska okolica). U Dalmaciji vrlo je rijedka 
vrsta. (Spljet). 

fiicnta Panz.: Kori. pg. 250, Gasp. I. pg. 26 167. Vog. pg. 8. Najobičnija 
vrsta u Hrv.. Slav., Hrv. Prim. i Dalmaciji (Kukujevci, Sljeme mj. travnja, Ex. 
h. z. z. m.), Krapina 6 mj. travnja ? u kolovozu na Coinpositama). 

furva Panz.: Vrsta do sada nađena u Krapini 2 5 i 3 t nij. travnja i 
svibnja u Senju mj. lipnja (moja zbirka). 

fiiscicornis Nyl.: Kori. pg. 250. Friese: B. v. D. u U. pg. 60464. Nađena 
u Hrv., Slav. (Ruma 1 6 dr. Hensch i Krapina mj. kolovoza i rujna) i Hrv. Pri- 
morje (okolica riječka i senjska zb. Fr. Dobiaša). 

ferniginata L.: Kori. pg. 250. F. R. H. pg. 104 524. Gasp. 1. pg. 27 179. 
Nije rijetka od početka proljeća do kasno u jesen u Hrv., Slav., Hrv. Prim. i 
Dalmaciji. (Zagreb, Kupinovo mj. svibnja. Ex h. z. z. m., Krapina mj. travnja i 
svibnja dr. Hensch). Za Dalmaciju spominje se odlika ove vrste kao var. major. 
na Gnaphalium i Paliarus (Brusije otok Hvar) Gasp. 

glaberrima Schmied: Schmied: B. Eur. pg. 247. Nađena u Dalmaciji ne- 
daleko Spljeta u 2 2 primjerka. 

giittalata Schck. : F. R. H. pg. 104/501. Osim iz zagrebačke okolice poznata 
je ta vrsta iz Krapine (1 5) mj. svibnja i Rume (2 ?) u Slavoniji i Hrv. Prim. 
(Senj u travnju, moja zbirka). 

jacobaeae Panz.: Kori. pg. 250, F. R. H. pg 103 477. U Hrv. i Slav. nije 
uigđe rijetka. Iz Hrv. Primorja iz senjske okolice poznata iz zbirke pok. Fr. 
Dobiaša. U Krapini nije rijetka na Compositama (dr. Hensch), a nađena je i u 
Vinkovcima (Ex h. z. z. m.). 

jalliani Schmied: Rijetka južna vrsta nađena do sada u Krapini (1 2) 
Krapinščica na pijesku. 

incisa Schmied: Friese: B. v. D. u U. pg. 60 469. Do danas nađena je 
samo u zagrebačkoj okolici mj. svibnja. 

immaculata Mor.: Kao dvojbena vrsta označena u zbirci dr. Henscha, a 
nađena je u Krapini u 2 primjerka {^ J) mj. travnja i 1 2 primjerak u Rumi. 

lineola Panz.: Kori. pg. 250, Friese: Eine Frühj. pg. 103. Obična vrsta u 
prvim danima proljeća (Salix) u Hrv., Slav. i Hrv. Prim. (Senj mj. travnja). U 
odlici subcornu^a K. poznata je u 3 9 primjerka iz Krapine u zbirci dr. Henscha. 

lateralis Panz.: Frauenf. 1861., Označena vrsta za Dalmaciju. 

mannii N\or.: Schmied: B. Eur. pg. 139. Gasp. I. pg. 27 172. Dalmacija, 
Jedna od najvećih vrsta ovoga roda nađena u 1 primjerku u Brusijama mj. 
svibnja na otoku Hvaru. 

marshamella K. : Kori. pg. 250, F. R. H. pg. 103/472. Friese: Eine Frühj. 
pg. 103. Vrsta obična u prvim danima proljeća u Hrv., Slav. i Hrv. Prim. Za- 
grebačka okolica (Ex h. z. z, m.), Senj, Sv. Juraj moja zbirka, Krapina. 112 

marsh. var. dubia Kriechb.. Vrlo rijetka odlika, koju je dr. Hensch našao 
u Krapini (1 9 21.7. 1910.) 1 9 primjerak nađen mj. lipnja (dr. Hensch). 

mcphisio Sclimied: B. Eur. pg. 118. Iz Dalmacije poznata do sada samo 
u 1 9 primjerku. 

mutabilis Mor.: F. R. H. pg. 104 521. Gasp. III. pg. 9 86. Rijetka vrsta iz 
Slavonije (1 9 i 2 ^ primjerka u zbirci dr. Henscha nađena u Rumi) V. Goranec 
mj. lipnja i Dalmaciji. 

matica Mor.: Vrlo rijetka vrsta poznata iz Krapine u 1 9 primjerku 10. 5. 
1908. (dr. Hensch). 

nobilis H. S.: Kori. pg. 250, Friese: B. v. D. u U. pg. 60 480. Gasp. 111. 
pg. 9,82. Vrsta dosta rijetka u Hrv. Primorju (nu Anchusa, Orygaimm, Rosmaiiniis) 
i Dalmaciji. 

ochrosfoma K. : F. R. H. pg. 103 499. Rijetka vrsta visokih gorskih pre- 
djela poznata iz Hrv., (Krapina koncem mj. travnja, kao rijetka)' Slav. i Hrv. 
Primorja. Odlika var. hillana K. nađena je u Krapini kao ne rijetka mj. travnja 
i svibnja. Po svoj prilici samostalna vrsta! 

pastoralis Ev.: Schmied: B. Eur. pg. 119. Označena za Dalmaciju u jednom 
primjerku. 

pecioialis Mor.: Do danas poznata iz Slavonije. (Ruma u 2 9 primjerka 
u zbirci dr. Henscha). 

rhenana Mor.: Kori. pg. 250, F. R. H. pg. 164 504, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 61 486. Pojedince u Hrv., Slav. i Hrv. Primorju. U novije doba nađena u 
Krapini mj. svibnja (zb. dr. Henscha), Plešću i Osijeku mj. srpnja (Ex h. z. z. m.). 

roberjcoiiana Pz.: Vog. pg. 8. Jedan 9 primjerak nađen je u Karlovcu 
(dr. Hensch), inače i u Hrv. Primorju kao rijetka vrsta (okolica senjska). 

nificornis L. : Kori. pg. 250, Gasp. III. pg. 9 83, Vog. pg. 8. Nije rijetka 
vrsta u Hrv., Slav., Hrv. Primorju i Dalmaciji. 

ruf. var glabclla Thoms. : Dva primjerka ove odlike našao je dr. Hensch 
u Krapini, na Betula mj. svibnja. 

ruf. var. flava Panz. : Kori. pg. 250. Gasp. I. pg. 27 174. Poznata odlika iz 
Hrv., Slav., Hrv. Primorja i Dalmacije. 

ruf. var. signata Imh.: Nađena u Krapini mj. travnja i svibnja na Salix 
i Ribcs. 

scifa Mocs.: F. R. H. pg. 103/496, Friese: B. v. D. u U. pg. 61 489; Eine 
Frühj. pg. 103. Jedan^ primjerak nađen na Sušaku na Viburnum mj. travnja, a 
1 9 primj. našao je Ž. Kovačević (h. z. z. m.) u Slunju mj. srpnja. 

sexfasciata Panz.: Kori. pg. 250, F. R. H. pg. 103478, Gasp. I. 26 168. Rjeđa 
u Hrv. (Krapina rijetka mj. travnja i svibnja dr. Hensch) i Hrv. Primorju, a u 
Dalmaciji posve obična vrsta (Zadar, Spljet, Brusije na otoku Hvaru). 

similis Mor.: Nekoliko primjeraka ove rijetke vrste nađeno je u Kupinovu 
mj. svibnja (Ex h. z. z. m.). 

sohdaginis Pnnz.: Kori. pg. 250, F. R. H. pg. 103 474, Friese: F. v. D. u U. 
pg. 61 492. Poznata kao rjeđa vrsta u Hrv. (U novije doba poznata je iz Kra- 
pine u zbirci dr. Henscha koncem mj. kolovoza i u rujnu) i Hrv. Primorja (oko- 
lica riječka). 

succincta Panz.: Kori. pg. 250. Friese: Eine Frühj. pg. 103. Gasp. III. pg. 
9 81. Frauenf.: 1861. F. R. H. pg. 103/470. Izlijeće već u prvim danima proljeća 
i mjestimice je obična vrsta. Poznata je iz Hrv., Slav., Hrv. Prim i Dalmacije. 
Novija su nalazišta: Osijek mj. travnja, Sljeme i Plješivica mj. svibnja, Vinkovci 
u travnju na Ficaria, (ii. z. z. m.) Senj (zbirka Fr. Dobiaša). 

iripunctata Mor.: Kori. pg. 250, Friese: B. v. D. u U. pg. 61/495. F. R. H. 
pg. 103'490. Nije rijetka u Hrv., Slav. (Ruma na Sinopisu mj. svibnja, Kupinovo, 
Irig i Ilok mj. svibnja, ex h. z. z. m.). Hrv. Primorju (riječka okolica i Senj). 

trispinosa Schmied.: Kori. pg. 250, F. R. H. pg. 103/487. Rijetka južna vrsta 
nađena u Hrv., Slav. i Hrv. Primorju. Jedan primjerak našao sam mj. lipnja 
u Iloku, a iz zbirke dr. Henscha poznata je iz Krapine mj. travnja i svibnja kao 
ne rijetka. 

thersites Schmied.: Vrlo rijetka vrsta poznata iz Krapine (u zbirci dr. 
Henscha) mj. travnja— srpnja na Compositama. 113 

verna Mocs: Friese: B. v. D. u U. pg. 61 497.: Eine Frühj. pg. 103. Ri- 
jetka vrsta Hrv. Primorja na Muscari i Salix mj. travnja. 

zonata Panz.: Kori. pg. 250, F. R. H. pg. 104 505, Friese: B. v. D. u U. 
pg. 61/498.; Eine Frühj. pg. 103. Poznata iz Hrv., Slav. i Hrv. Primorja (Ex h. 
z. z. m. potječu iz Bregi i Osijeka mj. srpnja na Vibunmm, iz zbirke dr. Henscha 
iz Krapine i Rume mj. svibnja- srpnja). 

Gen. Biastes Panz. 

brevicornis Panz.: Kori. pg. 250. F, R. H. pg. 105/531- Nije rijetka, nađena 
je u Hrv. i Slav. 

emarginatiis Schck. : Friese: B. Eur. I. pg. 148. F. R. H. pg. 104/530. Frau- 
enf. 1861. Vrlo rijetka vrsta u mj. lipnju poznata iz zagrebačke okolice i Jan- 
kovca mj. kolovoza. Jedan primj. nalazi se u zbirci dr. Henscha iz Rume i 
Dalmacije. 

Gen. Pasites Jur. 

inaculatiis Jur.: F. R. H. pg. 105 532, Friese: B. Eur. I. pg. 141. Gasp. III. 
pg. 9,88, Vog. pg. 8. Vrsta nađena kod nas u Hrv. Primorju (Rijeka, Cirkvenica,, 
Kraljevica, Senj, Sv. Križ svibanj i lipanj.) Iz Dalm. poznata u 1 primjerku sa 
otoka Hvara (Brusije). 

Gen. Phiarus Gerst. ' 

abdominalis Ev. : Friese: B. Eur. I. pg. 136. Jedan primjerak našao je pole. 
prof. Korlević u Senju. U novije vrijeme nađen je 1 primjerak u Paukovcu (Sla- 
vonija) mj. srpnja. 

Gen. Ammobates Ltr. 

punctatus Lep.: Friese: B. v. D. u U. pg. 59/439. Rijetka vrsta nađena kod 
nas u zagrebačkoj okolici i u2 primjerka u Krapini (Dolac) mj. rujna (dr. Hensch). 

vincius Gerst.: Friese: B. Eur. I. pg. 124. F. R. H. pg. 105/536. Vrlo rijetka 
vrsta nađena u Slav. i Hrv. Primorju (Senj). 

Gen. Dioxys Lep. 

cincta Jur.: F. R. H. pg. 105/338, Friese: B. Eur. I. pg. 109. Gasp. I. pg. 
28/193. Ili. pg. 10/93. U Hrv. Primorju nije rijetka. U senjskoj okolici mjestimice 
česta i u većoj množini. Dalmacija (otok Hvar, Brusije). 

triđentata Nyl. : Kori. pg. 249. Friese: B. Eur. I. pg. 107. Friese: B. v. D. 
u U. pg. 58 427. Rijetka vrsta u Hrv., Hrv. Primorju (Rijeka, Senj na Teneriumu), 

Gen. Coelioxys Ltr. 

acanthura Ev.: Friese: B. Eur. L pg. 97. Germ. R. v. D u R. Rijetka vrsta 
iz Hrv. Primorja (okolica riječka) i Dalmacije. 

acuminaia Nyl.: Kori. pg. 249. F. R. H. pg. 105/554. Friese: B. v. D. u U. 
pg. 88 412., B. Eur. I. pg. 65. Nije rijetka u Hrv., Slav , Hrv. Prim. i Dalmaciji. 
(Iz zb. h. z. z. m. primjerci potječu iz Zagreba i Turopolja mj. lipnja, iz zbirke 
dr. Henscha u Krapini mj. lipnja— listopada na Coronilla i Compositama). 

afra Lep. : Kori. pg. 249, Gasp. III. pg. 9/90. Friese : B. v. D. u U. pg. 58/413, 
Vog. pg. 9. Nije rijetka u Hrv., Slav., Hrv. Primorju. Za Dalmaciju poznat je 
1 9 primjerak. (Novija su nalazišta: Novi mj. srpnja, Paukovac srpnja, Slanka- 
men mj. kolovoza. (Ex h. z. z. m.), Krapina u travnju— listopada (dr. Hensch)., 

alata Forst.: F. R. H. pg. 105/555. Jedan primjerak nađen je u Slavoniji i 
taj se nalazi u mađ. muzeju. Jedan sam primjerak našao u senjskoj okolici 
mj. srpnja. 

argentea Lep.: Friese: B. Eur. 1. pg. 93. Morawtz: Horae pg. 213. Kirch.:. 
Cat. H. Eur. pg., Gasp. III. pg. 9/92, Vog. pg. 9. U Hrv. Primorju i Dalmaciji,, 
gdje osobito češće nastupa. 

Glasnik hrv. prirodoslovnog društva. Ö 114 

aurolimbata Forst.: F. R. H. pg. 106 557. Vog. 9. Friese: B. Eur. 1. pg. 53. 
Južna vrsta poznata iz Hrv. i Slav. (Krapina i Ruma na Doiycnwn mj. lipnja i 
srpnja kao rijetka dr. Hensch). Vrlo je česta u Hrv. Primorju i Dalmaciji. (Do- 
biaševa zbirka sa mnoštvo primjeraka iz senjske okolice). 

brevis Ev.: F. R. H. pg. 105. Kori. pg. 249. Nije obična u Hrv. i Slav. Kao 
dvojbenu vrstu označio ju je dr. Hensch iz Krapine (Stari grad), mj. srpnja 
(3 ? i 1 6). 

conoidea Hlig. : Kori. pg. 249. Frauenf. i Germ., Friese: B. Eur. 1. pg 57 1, 
B. V. D. u U. pg. 58 423, F. R. H. pg. 105 549. Nije rijetka u Hrv., Slav., Hrv. 
Primorju i Dalmaciji (Ex h. z. z. m. nađeni su u Kostajnici na Dipsacusu mj. 
kolovoza, iz zbirke dr. Henscha u Krapini mj. lipnja i rujna na Xeranfliennnn). 

emarginata Forst.: F. R. H. pg. 105/548. Rijetka vrsta poznata iz Hrv. Pri- 
morja. Ja posjedujem 1 primjerak iz senjske okolice. 

echinata Forst.: Friese: B. v. D. u U. pg. 58/417. Rijetka u Hrv. Primorju. 

elongata Lep. : Dva primjerka (6 i 2) našao je dr. Hensch u Krapini na 
Compositama-. 

foersteri Mor.: Friese: B. Eur. 1. pg. 88. Gasp. 1. pg. 28/191; Morawtz. : 
Horae soc. VIII. pg. 212. Južna vrsta poznata iz Dalmacije. 

haemorrhoa Forst.: Langh. P. s. p. M. pg. 353. Jedan primjerak ove rijetke 
vrste našao sam u Senju mj. kolovoza. Prof. Langhoffe r u Dalmaciji (Spljet). 

polyceniris Forst.: Jedan primjerak nađen je u Slavoniji (Banovci Stari) 
mj. rujna (h. z z. m.). 

quadridentata L. (conica L.): Kori. pg. 249. F. R. H. pg. 105,553. Frauenf. 
3860. Nije rijetka u Hrv. i Hrv. Primorju (Kicelj mj. srpnja na Lotusii h. z. z. m.). 

nifescens Lep.: Kori. pg. 249. Friese: B. v. D. u U. pg. 58/422. Gasp. III. 
pg. 9 91. Nije rijetka vrsta u Hrv. (Kutjevo i Delnice mj. srpnja), Hrv. Prim. 
(Senj) i Dalmaciji (1 primjerak). U Krapini i Rumi nije rijetka mj. lipnja— kolo- 
voza na Origanum (dr. Hensch). 

rufocaudata Sm. : Friese: B. Eur. I. pg. 81, Gasp. I. pg. 28/190. Jedan pri- 
mjerak našao sam u Lešću (Lika) mj. srpnja. Primjerci dr. Henscha potječu 
iz Krapine na Origanum i Compositama mj. srpnja i kolovoza. Hrv. Primorje i 
Dalmacija (otok Hvar). 

Gen. Sielis Panz. 

aierrima Panz.: Kori. pg. 249. F. R. H. pg. 106 561. Friese: B. v. D. u U. 
pg. 57 405. B. Eur. pg. 36. Gasp. 1. pg. 27/185. Nije rijetka ali pojedinačna vrsta 
u Hrv., Slav., Hrv. Prim. i Dalmaciji. (Ex. h. z. z. m. potječu iz Osijeka mj. 
srpnja, dr. Henscha iz Krapine mj. lipnja— rujna). 

breviiiscula Nyl.: Friese: B. Eur. I. pg. 38. Nađena je u Hrv. i Slavoniji 
(iz zbirke dr. Henscha primjerci iz Krapine i Rume mj. srpnja kao rijetka) u 
Hrv. Primorju iz Bakra mj. srpnja i Dalmacija (po Friseu!). 

nasuta Ltr.: Kori. pg. 249. F. R. H. pg. 106 560, Friese: B. v. D. u U. pg. 
57 407. Vog. pg. 9, Gasp. I. pg. 27/185, III. pg. 9/89. Nije rijetka u Hrv. Primorju 
i Dalmaciju na raznim Labiatama. 

ornatula K.: Jedan ^ primjerak našao je dr. Hensch 19. VII. 1913. u Krapini. 

phaeopteia K.: Kori. pg. 249, F. R. H. pg. 106 563, Friese: B. v. D. u U. 
pg. .57/409. Nađena u Hrv. (Krapina mj. lipnja- kolovoza na Ccntaurca. ozna- 
čeni su ^j kao rijetki, a V primjerci kao nerijetki). U Hrv. Primorju i Dajmaciji 
je obična vrsta. 

phaeopt. var. murina Perz.: Friese: B. Eur. I. pg. 40. U više primjeraka 
spominje Friese tu odliku iz Dalmacije. 

signata Ltr : Kori. pg. 249, F. R. H. pg. 106/559, Gasp. I. pg. 27a84. Friese 
B . V. D. u U. pg. 57 404. Rijetka vrsta poznata kod nas iz Hrv. Prim. i Dalmacije 115 Literatura : Dours: Monographia icon. Antophora 1869. 

Ducke: Osmienstudien. (Berichte d. naturvviss.-mediz. Vereins in Inns- 
bruck V. 25.) 

Fauna Regni Hungariae. 111. Arthrop. Bdpst. 1900. (Edidit Soc. Scient. 
Katur. Hungarica). 

Frauenfeld G. v. : Dritter Beitrag zur Fauna Dalmatiens, nebst einer 
ornith. Notiz. (Verh. d. zool.-bot. Gess. in Wien. Bd. 11. 1861.) 

Friese H. dr. : Eine Frühjahrsexkursion in das ung.-kroat. Küstenland. 
(Naravoslovni glasnik. God. 111. Zgb.) 

Friese H. dr. : Die Bienenfauna von Deutschland und Ungarn. Berlin 1893. 

Friese H. dr. : Die Bienen Europas. Th. 1.— VI. Berlin. 

Friese H. dr. : Megachilinae. Apidae I. (Das Tierreich. Königl.-Preuss. 
Akad. d. Wiss. zu Berlin. 28. Lief.) Berlin 1911. 

Gasperini R. : Notizzie sulla Fauna Imenotterologa Dalmata (Estratto 
dair Annuario dalm. 1886.— 87. Zara). 

Germar E. F.: Reise durch Oesterreich, Tyrol nach Dalmatien und in 
das Gebiet von Ragusa. Tom. 1, 2. Leipzig 1814. 

Handlirsch A.: Die Hummelsammlung des k. u. k. naturhist. Hofmu- 
seums. Wien Bd. 111. 1888.) 

Hoff er E. dr.: Die Hummeln Steiermarks II. 

Jurinac A. E. : Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna des kroat. Karstes 
und seiner unterirdischen Höhlen. 

Jurinac A. E. : Prilog hrvatskoj fauni ogulinsko-slunjske okolice i pe- 
ćine (Rad jugosl. akad. knj. LXXIII.) Zgb. 1886. 

Korlević A.: Prilozi fauni hrvatskih opnokrilaca (Glasnik naravoslovnog 
društva. God. V.) 1882. 

Kirchner L.: Catalogus Hymenopterum Europae. Vindobonae 1867. 

Langhoff er A. dr.: Entomološki pabirci sa puta „Margite" uz neke druge 
entomološke podatke za Dalmaciju (Glasnik hrv. naravosl. dr. God. IX.) Zgb. 1896. 

Langhoffer A. dr.: Blütenbiologische Beobachtungen an Apiden. IH. 
Bombus. (Zeitschr. f. wiss. Insektenbiol. Bd. XII. H. 11 12.) Berlin 1916. 

Mocsary A.: Species generis Anthidium Fabr. regionis palaearkticae 
{Termeszetrajzi füzetek Bdpst. VIII.). 

Morawitz A. . Hymenopterologische Beiträge III. (Verh. d. zool.-bot 
Gess. Wien XXIII.) 

.Morawitz A.: Ein Beitrag zur Bienenfauna Deutschlands (Verh. d. zool.- 
bot. Gess. Wien XXII.) 

Morawitz A.: Neue südeuropäische Bienen (Horae Soc. EnL Rossi- 
cae VIII.). 

Schmiedeknecht O. dr. : Apidae Europaeae I. Th. Gumperde et Bero- 
lini 1882-84. 

Schmiedeknecht O. dr.: Hymenopteren Mitteleuropas. Berlin. 

Šlosser I. K.: Kalnicka gora sa svoje prirodopisne znamenitosti (Rad 
jugosl. akad. znan. i umjetn. Knj. XI. Zgb. 1870.) 

Smidt F.: Description of new species of Hymenoptera of the British 
Museum. London 1879. 

Vogrin V. dr.: Kratak prilog poznavanju Faune Hymenoptera senjske 
.okolice. (Izvj. kr. real. gimn. u Senju 1913.) •^iriuaaa h jijikoxojiho Bpeite. 

Oß, MeaHa "Baje. 

0;i; KMKo je Buchner oTKpno :^nMa:{y cMaTpa co ooipiho ;ta ce 
;i,ejiaH>e >KiiBa KBaca, t. j. iteroBa .Mofe iipoTuapaita Jiieii0{)a y a.iKO- 
X0.1 11 yr.beHy Kiice.iiiHy, cbo;i,u hr ;i,e.iaH.e Tora <i>epMeHTa. SiiMaaa je 
iia;i,BajaHa us Ksaca na Biime Ha'iiiHa, iteHe cy ocitoiiHe oiuie iipe;i,MeT 
Miionix ii:{yuaBaH.a, ii H>eHy «i>epMeHTeKy iipiipo^v ne iiopii'ie roTOBO 
HiiKO Biiiiie. Bii.'io ;i.a je iipevUCTaB-TjeHa ii.iii ne KO.ioii;i,ajiiiiiM 'lecTiiuaMa 
iipoToii.iac'He, ona y CBanoM c.iyiajy iiMa ocoöime KOJe cjiyiKe na ;ie- 
(i'iiHiiuiijy <i>epMeHaTa : Tajioa^ii ce ajiKOxo.ioM, eTepoM ii aneTöiioM, hc 
ryöeiiii CBojy Moh ^eJiaifea; Moate ce ca'iyBaTii ;i,yH;e BpcMoiia y ocy- 
iiieHy exaiby, ajiii ryoii CBojy Moh ;;ejiaH,a rpejaibeM iiana,!: iiaBeciie 
TCMnepaType; Haj:{a;i;, MHorii aHTiiceiiTiinii Oea yTiiuaja cy iia iLeiiy 

aKTlIBHOCT. 

Ako je a>epMeHT('i;a iipiipojia aiiMaae KUHa'ino yTBpl)eHa, c Apyre 
cTpaHe iiaK Hnje HiiKaKO ;i,üKa3aH0 ;i,a 3iiMa;ia y waiBy KBacy y:^iiMa na 
ceöe uejioi.yiiny iiojaBy a.iKoxojiHora speita, iio;i,pa:{yMeBajyhii 110,1 tum 
iiMCHOM iim^ieiuiBaibC iviuKoae m neKiix ;q)yriix Moiiocaxa]m;ui y:^ upo- 
n3Bo;uby a.iKOXojia 11 CO.,. Jep je iio:^HaTO ;ia aKTiiBnocT i^iiMaae iipe;i- 
CTaB.ba caMO spjio Majiii ;i,eo Mohii iipeBiipaiba iKima KBaca 113 Kojera 
je 3HMa3a AOöiiBeiia. TaKO, no canoMe BuchneruM, ;20 k. u. KBaeiiora 
eoKa ;i,o6iiBeHa iberoBOM MeTo;i,OM, ;i,ajy y ^o^iipy J^ rp. caxapo3C (iiie- 
hepHii pacTBOp o^ ^0%) Ha Tenn. o;t 22", ;i,o l,iS7 rj). CO^; to je -le- 
Jiaibe ;i,0BpiiieH0 0;i, iipiuiime 3a 72 yaca. ilo iicToMe iicTpaHxiiBaouy 
20 K. u. coKa iipe,icTaB.T,ajy 40 rp. iipecoBaHa KBaca. ^lebyTiiM, jej.aH 
je;iMHii rpaM Tora KBaca, y ;i,o;i,iipy caxapo3e iia S"^, ]ipon3BO;i,ii Bch y 
poKy o;i, () »lacoBa 1,5 rp. COg Ha tcmii. 30°. ri])eM;ia Ta ;iBa oiMCjta 
imcy cTporo yiiope;i,.biiBa, ohh naM iiiiaK ;i,ajy npe;i,cTaBy orpoMuoj 
pa3:iiiuH Koja iiocTOJii n3Mei)y Mohii ;i,eJiaH.a --KiKBa KBaca 11 3iiMa3e 
Koja ce 113 H>era ;i;o6iiBa. 

y o;i,6paHy CBoje XHnoTe3e KBacy aKTHBiiy jcAinu» cbojom 311- 
Ma30M, iipoTiiB in)iiroBopa Koje ca;i,pyKii ropiba 'inibeiiiiua. Buchner iio- 
3HBa y iioMofe TpH «i>aKTopa, mija je cTBapiiocT eKcnepuMCHTaano yTBp- 
^ena. Hpe CBcra, ii3BecHo je ;i,a ce hh jc;uiöm yiioTiteo.beHOM motojom 
HC n3;i,Baja h3 KBaca cBa 3iiMa3a Kojy oh ca;i])iKii : 11a iipiiMcp, Ka;i, ce no 
Buchner-OBOJ MeTo;i:u »3 1000 rp. icBaca ;i,o6iije 500 k. ii,. coKa, KBac 
je ;i,ajieKO oä Tora ;i;a ne ca;i,p>KH bhuic aiiMase, itao ihto cc mojkc.mo 
yBcpiiTH iicimj)aH,eM Mace KBaca 11 iiecica Koja je ocTajia y iipecii ; 
aaTiiM, -Ainß KBac je Ka;i,a]) 3a BpcMC CBora ;i,ejiaHia ii]»oii3boj,iitii uobc 
KOJiH'iHiie 3iiMa3e, ,1,01c ii3;i,B0JeHii KBacmi cok Hiije, jjaayMC ce, y cxaiby ') Buchner, A. buchner und W. Hahn. Die Zymasegärung. München 1903, 
CTp. 86. 117 

TO yiiiHiiTii; Haj;iaj„ cok cajtpa^ii je;i;aH miHiuiai; paaopaBaita 3iiMa:^e, 
€H;i,OTpiincHH, 'Ilije ,T,ejiOBaite MOJKe 6iith Ha;i,OKHal)eHO caMo y >KiiBy 

KBacy Iip01i:^B0J,H,0M IIOBC 3iiMa3e. 

Cbii tu <i>aKTopii iirpajy, 6e3 cyMH.e, iiaBOCHy y.iory y iiqjaBii o 
KMJüj je pe»i. Ajiii je iiiiTaite ;i,a .in ohii eaMu Mory ;i,aTii oöjaiiiibeH.o 
HeepaaxiepiiocTii Koja iiocToju ii3Me^y Mohn npeBnpaH.a ;KHBa KBaea 
11 iteroBe H3a,B0JeH0 siuiase. McTpaHviiBaou,« Kojii cy ce iiosaoaBiLiii y 
iiocjiejibe ;i,o6a tum iiiiTaiteM, Hapomrro Rubner ii Euler, MiiiiiJbeH>a 
•cy ;i,a ee ne.iOKyiiiia xioli iipeBiipaH.a n^ima KBaea hc MOH;e eTaBiiTii na 
pa'iyn aiiMane, KaKBy je Buchner exBaTa. ÜBaj eaM pa;i, iipe^yaeo y 
uii.T^y pa3JaiiiH>eH.a Tora miTaita. 

I. Kßac H TOJiyoji. 

KBac MOHccMo yeMpTiiTii oeTaBiiBUiii My iipii tomc u3BecHy Moh iipe- 
Biipaiba. Taj ee uii.i. iioeTii^aBa cymeifceM KBaea iia Ba3;i,yxy luii y 
iipa:?HHHii, Ta.io>KeH,eM ajiKoxo.iOM, cTepoM, aueTOHOM, ii t. j. KBaeoBii 
j.o6iiBeHii na Te ])a3He iiauiiHC imajy ooh'iho ja'iy Moh iipeBiipaH.a oji; 
coKa Kojii ee moh.t jouhtii ii3 CBen^a KBaea. Ha npiiMep; R. Albert^) 
je yeiieo ;i.a ea jej,HiiM TaKBiiM KBaeoM pasopii 5 nyTa Biime iiiehepa 
Hero Jii ea ojrOBapajyliiiM eoKOxAi. Ajiii imaK moIi je.iaita thx MpTBiix 
KBacoBa ji})ej;eTaB.La eaMO Ma.iii pa3JiOMaK aKTiiBHoeTn eBe>Ka KBaea. 
TaKD je, Ha iipiiMep, Rubner-) Hauiao cbojom KajiopmieTpiijeKOM MeTo;i,OM, 
jl3i ,,3iimiih" (KBae yoiijeH aueTOHOM) HMa Moh iipoBiipaita KOJa iipeji- 
CTaB.-La eaMO 3% Mohii iipeBiipaita >KiiBa KBaea. lleTii iiiicau, ;i;aje joiii 
e:ie;i,eiie öpojeBe, Koje je ;i;o6iio pa^iynaiLOM ii3 Buchner-OBiix iio,T,aTaKa^ 
a KOJii iipejeTaB.bajy moK iipeBiipaita „siiMime" u KBaenora eoKa y iipo- 
iieHTv Mohu iipeBiipan.a o,T,roBapajylie KOJimiiiHe eBeHca KBaea: 

eoK .TOuiiBCH ii})ecoBaibeM 1,6% 
aiiMiiH 4^76% 

UIto ee Tinie „aiiMiiHe", hc Moa^e öiith roBopa u eMaif.iiBaH.y Mohii 
iil)eBii])aifca ryouTKOM 3iiMa3e, Kao y cjiyiajy coKa, jep ce OB;i,e yoiijenii 
KBae yiiOTpe6.T.yje y ue.iuHii. OBje ee MoaceMO iiosiiBaTii eaMO na py- 
uiiuauKO jejeTBo enjoTpiineiiHe 11 ynoTpe6.T>eHor aneTona na 3iiMa3y. 
OBa ,ipyra MorylinoeT MO>Ke ee noTiiyno iiaöeliii yiiOTpeöoM TOJiyojia, 3a 
KOJii ee noy3;i,aHo 3Ha ;j,a neiia HHKaKBa 3HaTHa yTimaja na 3HMa3y. 
Mei)yTiiM, yöiije :ni ee KBae TOJiyojiOM, iteroBa Moh upeEiipaita, Kao iuto 
iiCMO ja.T,o Biij;eTii, enaja na neo6ii»iiio HiiCKy Bpej,HoeT. To CMaH>iiBaiLe 
Mohii iipeBiipaH.a ho mo^kc ee ;i;aKJie iipimiicaTii yTiiuajy TOJiyoüa na 
aiiMaay, a hii neKOMC ryöiiTKy aiiMase Kao Ka;; ee oBa ii3BJia'iii 113 KBaea 
npeeoBaifteM, TOJiyojiiiaoBany KBacy Büchner^) ee ii3pa;KaBa OBaKo: 
,,Or.ie;i;n iiOKasyjy ;i,a hhib KBae no;i; yTiinajcM Tojiyo.ia yKii^a o;i; jejHOM 
OBOJe (i>epMeHTaTiiBHo jcJiaite; eTBapajy ce joiii TparOBii CO.j, KOJii o^i- 
roBapajy pe3epBii 3nMa3e KOJa ce Hajia3ii y iie.iiiJH. Hctu je KBae 
iipoii3Bo;i;iio y iicthm iioro;i;6aMa, anii 6e3 ^to^aTKa TOJiyoja, öyJHO iipe- 
Biipaite; 3Hami j.a ce HOBa 3iiMa3a nenpcKiuHO CTBapajia". ') Ber. d. d. ehem. Gesell. 33, 3777, 1901. 

-) Die Ernährungsphysiologie der Hefezelle bei alkoholischer Gärung. 
Leipzig 1913, cxp. 59. 

^) op. cit. cTp. 180. 118 

Buchner ;uiMiiiii.ba ^aoe ;i,a kbrc c«iaP''Kii caMO T})aroBo iniMaae^ 
a ;ta 611 oöjaciino Muhno ;i,e.iaH.e iKiiBa Ksaca, KOJe ce He 611 Mor.iu cra- 
BiiTii Ha pa'iyn thx Tparoea aHMaae KOJe na.iaiiHMO y TO."iy(Mn:{üBaHy 
KBacy, OH upeTHOčTaBJha ;i,a ce y aKTüBHy KBacy 3HMa:]a öpao h 
HenpeKM;i,HO cTBa))a. A.111 Ta ec 3HMa:{a Mopa pasopaBaTH iotobo 'ihm 
r-e nojaBH, jep inia'ie ne MOine ee paayMCTH aaniTO ce ne iia.ia:}n :!h- 
Maaa y H3o6H.i.y y KBacy kojh TpcHyTHO yuMJa.Mo ,-i;ok je y oyJHOMe 
HpeBHpaity, noMohy To.iyoja, kojh je 6e3 uiTCTHora yrnnaja na 3h- 
Ma3y. /^aKJie, xHnoTe3a Koja 6h xtcjir ^a h;hb KBac ;ie.iyje je^nno cbo- 
joM 3HMa30M, MOH^c cc 0HpaB;;aTH caMO aKO je ;i,0Ka3aH0 j,a je i.d.in'iHHa 
3HMa3e y KBacnoj iie.TOJii je^na Bpjio necrajina cTBap, t. j. .la KBac 
KOJH y o;i.Mopy ca;i,p/KH caMO TparoBC 3HMa3e, ca;ip/KaBalie je y iKioon.ijy 
'IHM ßy.ie 6ho y ;i,0Anpy ca mehepoM kojh iipcBHpe ho^t, H>eroBHM yxH- 
uajcM, a j,a lie ohct cavipjKaBaTH caMO TparoBC 3HMa3e 'ihm ce KBac 
ycMpTH To:iyojiOM. y c.Te^teiiHM pe;tOBHAra HCHMTHBaiiCMO BcjinBaTnoi-T Te 

XHHOTCSe. 

II. Orjie;i,Ha xexHiiKa. 

y cie^ehiiM or.ie;iHMa jaiiHHa ajiKoxo.niora BpcH^a Mcpena je Hpo- 
H3Be^eH0M yr.-bCHOM KiicejinnoM, a KO.iH'iiiHa obc o.ipei^HBaHa je npH- 
THCKOM lUTO ra pa3BHJa y saTBopenoMC cy^y. y tomc uHj^y y;ieciio caM 
oBaj HpocTH aiiapaT: ^Ba Kynacxa cy,T;a 3a *H.TiTpoBaH>e Ba3;iyHiH0M 
npa3HHH0M (aanpcMHHa 140 k. ^.) Beaana cy je.T.an 3a Apyi'H cbojhm 
oo'iHHM oTBopoM, HOMohy je^HC jaKC ncBH o;i; Kayiyna, o;^12um ;iy- 
>KHHe; je^taH o;i, Ta ^ßa cy;;a, Kpo3 'ihjh 'ich o;t KayiyKa Hp(t;ia3n 
KpaK je;i;He Majie cTaKJiene cjiaBHHC. ca;i,p>KH tcihoct K0Ja_H))eBHpe; 
;i,pyrH cy;;, Kpo3 'ihjh ^ich npo.ia3H je,T,Ha craK.uMia hcb o;i, 70 hm. bh- 
CHHC a 4 MM. yHyTpaHiH>era npeuHHKa, h KOJa cHjia3H ,1,0 ;;Ha cy;ia. 
Hrpa yjiory ManoMexpa ; y Tone nn.i.y ca;i,pHJH cjiaHy BO^y (50 r]». NaCl 
Ha 1000) h;ih tcihoct Kojy Brodie npcHopyiyje 3a tcuhc ManoMerpe 
(50(Jk.h. H2O, 23 rp. NaCl, 5 rp. xojieHHaTa narpHyMa). 

rioHiTO ce y cjieAchHM orJieji,nMa mije Tnuajio MepeH>a anco.iyTHe 
Mohu HpeBHpaH.a, Beli o;i,HocHe, hjih y .i.yiiKunJH BpcMena h.ih yiio])e;tHa^ 
To je BHCHHa TCiHOCTH y MaHOMCTpy iBCHa HeH0cpe;;Ha Mcpa. 

Ilpe CBaKor MepeH>a Heonxo^tHo je iioTpeÖHO iiCTepaTii Myh- 
KaitCM TC'iHocTH KOJa HpcBHpe, rac kojhm je npc3acHlieHa. He yiHHH 
JIM ce TO, Ta;i;a Ka3HBafta ManoMCTpa ;i,ajy jiavKiiy npe^icTaBy TOKy 
nojaBC iipeBHpan,a. Mel^yrnM, H3rjie;i,a ;ia hckh iicTpaiKHHaouH nncy 
;ip5KajiH pa'iyna Toj ochobhoj oiipe3HocTH (H. Schulz/) L. Iwanoff-) 
^OK Slator^) II Hägglund'*) Hucy yniHHJiii ry iiorpeiuKy. 

y yHope;i,HHM orJie;i,MMa, ;i,Ba ncTOBexHa anapaxa cxaja.ia cy je;iaH 
nope^i; ;i.pyrora. 

lIpiiMcp oceT.i.HBOCTH aiiapaxa : öÜMip. caxapo3e y öUk. u. Bo;ie 
^ajy no;i, yTHnajcM KBaca na tcmii. o;i; 13° Ko.iH'iiniy CO^ KOJa y3;iHa;e 
TCiHOCT y MaHOMCTpy Ha BMCimy o;i, 2l2 um. ') Pflüger's Arch. 120, 51. 1907. 

-) Centralbl. f. Bacter. {II) 24, 429, 1909. 

3) Trans, of the ehem. See. 89, 128, 1906. 

*) Hägglund. Hefe und Gärung. Stuttgart 1914. 119 Jiv öii CO iiCK.i>y'iiiJia Morylui KOMii.inKüBa]f.a iipoyapoKOBana ;i,ncaH>eM 
KBaca ^OK y aiiapaTy inia joiii KiiceoHiiKa, y h^kuu orJie;i,ii\ra caM 
npoTxo;i;iio iieTiicHyo aTMU(*<i.cpy aiiapaTa yrjLCHuM kiičikiiihom, ii öbom 
i^aciiTiio TetiHOCT Koja je naMeifce.Ha iipeBupaity. 

lll. Ton npeBiipaifca. 

To.!iyo;i, peKot'MO, ncMa yninaja na Moh iipeBiipaH,a :{iiMa3e KBac- 
Hora coKa. yöiijcMO :iu KBac TOJiyojiOM, Mofe iipeBiipait.a Koja iiy npe- 
ocTaje öniie jaK.ie Mcpa npiicyTHe 3iiMa:^e y KBacoBOJ he.iiijii. To.iyo.ra- 
30BaH.eM, Moh iipeEiipaita iKiiBa KBaca hcooh'iho ee CMaii.yje. C.ie;ieiiM 
oTJieji, TO noKaayje: 

I. r .1 e ;t. 

I. 5 rp. iipeeoBana luiBcKora KBaca HaToii.bCHo je ca 1, 5 k. n. to- 
.lyo.ia, iia pa3MyheH0 ca '2b k. u. Bo;i.e ; tomc ce ;i,u;ui -lö k. u. [)acTBopa 
caxapo3e, kojii ca;q)HYii 5 rp, Tora iiieiiepa. 

II. Kao II I. a.iii oe:>. To.iyojia. 

• TcMiiepaTypa 19**. 
Bpesie 


H (BiicHHa MaHOMexpa) 


I 


II 


IipBIlX 30' 

CJe;^ehIlx 30' 


27 
26,5 


8 X 65 = 520 
8 X 65 = 520 

lIpcMaTOMe, Müh iipeEiipaita To.iy o:iii30BaHa KBaca 
npe;i.CTaB.T,a y obomc orJie;i.y MaH>e o;i; 57o Mofeii npcBiipa- 
H, a rKiiBa KBaca. KaKO oojacHiiTii xaj iuko^lubii yTiiu,aj TOJiyo.ia? 
IIcTiiHa je j,a ce y iiüc.ie;i.H.e ;i,o6a iTOKa3ajio ;i,a TO.iyoji Hiije cacBiiM 
6e3 yTiiuaja iia 3ima3y : Büchner ii Skraup') Haiiijm cy ^a cMaisyje 
Moli iipeBiipaiLa KBacHora coKa, AOÖiiBCHa MeTo;i,OM Jeoe^teBa, sa lU — :20°/o. 
y iio'iexKy, a HCSHaTHO iiocjie 320 — 340' ;i,ejiaH>a Tor coKa na iiieliepHn 
pacTBop. Ajiii Taj ce yTiinaj ne Moate ynope;;HTii ca yTimaje.M TOJiyo.ia 
Ha ;kiib KBac, kojh ryöii thmc, Kao nrro Bn;i,ecM0 y ropitCM or.:ie;iy, 
Biime o;i; 95% cBOJe moI\ii. HaJBehii y^eo y tom pa3opaBa}fcy <i>ep]\ieH- 
TaTiiBHe :s[oiiii ii3BecH0 je x^ ee ne Moa^e npiiniicaTii yxnnajy TO.iyo.ia 
iia 3iLMa3y, KaKBa ce Ha.ia^n y KBacoBy coKy ; jep öii tcuiko 6n.io Hafen 
onpaB;i,aH)a xunoTCsn, ;i,a To.iyoji pa3opaBa MHoro BefeoM iKecTHHOM 
HCTH «DepMcnaT Ka;i, ce OBaj Hajia3H y KBacHOMe oprannsMy, nero .lu 
Ka;ta je u3;i,BojeM U3 H.era; yaTHM, Tpeoajio 6h oojacHHTn 3aiuT0 Moh 
npeBnpaH.a žKHBa KBaca, cnaBmu TOJiyojiH30BaH.eM namo Ha Bp:io nncKy 
Bpe;i,HocT, ocTaje na tom hhckom CTeiiCHy no;i,yvKe Epejiena (bm^cth 
or.i. VI. H Vll.), aKo je ne.iOKynna Mofe npennpaiba >KHBa KBaca Jipn- 
Ha,T,a.:ia je;i,H0Me je;i,HHOMe inniHony. ^) Buchner und Skraup. Wirkung von Toluol auf die Gärungsvorgänge. 
Biochem. Zeitschr. 82, 134, 1917. 120 

BH;i,ejin cmo ;i,a Büchner miic.iii ;i,a Jx-bho y o;tMopy, a y tomc je 
cxaity 6no KBac koju eaM TOJjyojmaoBao, ca;q)yKii caMO Tparoee aiiMaae, 
H ja cc OBa iiojaB.&yje y 03o6iij.y 'unr i.Bac CTyiia y «tepMenTa- 
TiiBiiy aKTUBHOčT. ITpeMa tomc, cjiaöa Moh iipeBiipaita To;iyo.in:iOBana 
KBaca o6jacHii;ia Öii ce iipocTo tilmc, iiito Taj KBac HUJe ea;i,i)/KaBao 
Biiiiie 3iiMaae y TpenyTKy Ka;i,a je To.iyo.iiiaoBan, a Ky;i; ii KaMO selia 
Aioh >KiiBa KBaca iiaiiiJia 6ii oojaiiiiteita y naiMOJ n ii3o6ii.thoj ii})0ii3- 
Bo;i;iLii 3UMa:je Ka;t ce KBac Hajiasii y iiK^liepiioj cpe;i.iiHii. ^n bii;i,umü 
,;T;a ;iii cc Ta xnnoTcna mohcc onpaBj,aTii. 

Ako ce sujiasa BefeiiM ;i;ejiOM nojaB.T,yje tck iioiirro ce KBac na- 
.jiaaii y cpe^Timii y kojoj MO'/Ke iipoyapoKOBaTii Bpeite, Taja MopaMO 
Haiiii o;i,jeKa Te uiiiteHiine, iipaTeiui 6p3miy BpeH>a oa iLcroBa iio^ieTKa. 
y cjie;];eiie>f or:ie;i;y iipaKena je npon3BOAH>a yivhcne Kiicejiiine, y pa3- 
MauiiMa o;i; 15 MimyTa, o;i, TpenyTKa Kaja je KBac CTyniio y Ao;i.iip ca 
pacTBopcHiiM iiieiiepoM. ^a 6» ce HCK:r,y'Jii:E0 ,i;ncaH,e KBaca, Ba3;i,yx je 
6iio iipeTxo;i.Ho iicTiicuyT ii3 anapaTa yr.i.CHOM kiicciiihom, kojom je ii 
TeuHOCT ca KBacoM 6ii.ia saciihena; uiekepiiii pacTBop ce Ha.ia3iio y 
jeji;Hoj Majioj eiipyBCTii, 3aTBopeHOJ y cy;i;y 3a iipeBiipaibe : noiiiTO je 
Ba3;i,yx 6iio iicTiiciiyT, Kao iiito • pcKOx, ii aiiapaT saTBopen, Ta;i;a cy 
KBac u iiieliepnii pacTBop iiSMeuiami nariiibaif.eM cy;i;a iuto nx^a^pHni. 
Tc'iHOCT je oii.ia c.iaoo 3aKHce.T>eHa aucTiiOM kiicciiihom, ;i.a hc on c.iy- 
'laJHo y iioueTi.y yr.i>eHa KiicejiiiHa ocTa.ia Be3aHa y tcihoctii. 4 rj). TCMn. 2o^. II. orjiCA- 
x.ieöapcKora KBaca -]- 50 k. h. H^O ^ ij). caxa})03e. 

BpeMe 


H') 


Bpejic 


H') 


15' 


•25 


75' 


60 


3f)' 


45 


90' 


65 


45' 


54 


105' 


65 
1 


60' 


56 


120' 


54. 

Pe3y.iTaTii Tora orjie;i,a iipejcTaB.beHii cy rpa<Mi'iKii c.iiii.-om 1. 
EpnBy.T.a npejcTaB.T.a tok ])a3BiijaH«a CO., y <i)yHKHiijii Bpe.Mciia; a ^J 1 _^ 

— ■■— — — ——-TI - ^ ■■ >^ ' ■-- ^ : 

^ ,^ „ 

I I IF 30 ^5 60 
Cji. 75 90 A05 MO .mi/n,. 1. 1) lipu CBaKOMe MOpeii.y iiojiaaii ce o,^ nyjie, raico m ßpoJcBH HaaHauyJy ko- 
jiMUHHe CO2 pasBujeHe y nauHaieHHM pauMauinia (15'). a He söiip uciOKyiiHor CO2 
OÄ noieTKa orjie^a. 121 

yciipaBHo ;teü.i.o npTC. Kojivi'iiiHe COo i)a;^BiijaHe y pasMauiiMa oj. 15'. 
.laKO j\* onasiiTii ja KBae nnje ;i,ocTiirao o;i,Max y iio'ieTKy na MaKcii- 
My.M CBoje Molin iipeBiipaii.a, iiero tck nocjie (JO MunyTa; ajiii je Beh 
iiucjie 'dÖ' Moh iijjCBiipaii.a öii.ia 6:ni3y Bpxynua. 

y jejiHOMe ;i,pyroMe orjicjy, na tcmii. 22", Mok iipeBupaita ;i,oeTiirjia 
je Ha MaKciiMyM iiocjie 45 muh., a y cjie;ieheM orjie;iy, y komg je na 
MecTo eaxapoijc ynoTpeö-i.eHa r.iuKoaa, ja 6ii ee iieK.T>y>iu.io jejexBO 
uHBepTHBa, MaKcnMyÄC je roTOBo nocTiireyr Beh iioe.ie 30 muh. III. or.iej. 

3 I j). x.ieoapeK«>ra i.Baea -\- 50 k. u. HoO -}- 5 rp. iiHBepTOBana 
uieiiepa. 

TeMH. W. PasMauu BpeMena H Pa3Mau,H BpeMena H I 

II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 27 

35 

37,5 

44 

44 

47 

48 VIII 
IX 
X 

XII 

xm 

XIV 
XV 46,5 

46,5 

46 

40 

36 

33 

36,5 Ca HUBCKUM KBaeoM joouBajy ce cjinuHn pe:{y.iTaTn. y jejHOMe 
orjiejy MaKciiMyM je oiio joeTniHyT nocjie 45 muh. 

C B u T II r .1 e j II K a 3 y j y ;i a a Ji k o x o .i ho b p e h. e ;i o e t ii /K e 
T e K HOC Ji e H 3 B e c h a BpeMena h a b p x y h a n e b o j e j a »i ii h e. Ta 
ön iiiiH>eHHu;a Mor.ia roBopiiTH jaRie y npiuor xiiiioTe3e Kojy ii3HeeM0 
rupe. Enae oii iipouaBujiio HOBe KO.iHuime aiLviaje uiim öii a.iKOxojiHO 
BpeiLe OTiiouejio, TaKO ja 6h y poiiy oj 30 — 75 mhh. KBae cajpataBao 
OKO 20 nyTa bhihc Tora «tepMCHTa nero Jiu iipe Bpeita. Ta 6h iipo- 
H3B0jH.a «DepMenxa öiua Hapo'nrro y eaMOMe iiu'ieTKy HeoÖHimo oyjiia. 
Kao iHTO je JiaKO yBepiiTii ec n3 BCiHKe pay.iiiKe n3Me]^y HHTeneMTeTa 
iipeniipaiha TOJiyojHSOBana KBaea h aciiBa KBaea y npBiiM TpenyuiiMa 
H>eroBa jojnpa ca HiehepoM. TaKo naoa npoH3BOjH.a ^epMenaTa Hiije 
HeMoryliHa exBap, Kaj ee hmr y oöanp 6p3HHa kojo:m pasne wjie3je, 
iiaHKpeac na iipimep, npe.'ia3e 113 ojMopa y eTaite aKTHBHor Jiyieifca 
a>epMeHaTa. MeI)yTHM, xpeöa iiaiiOMeHyTH ja 611 ii jpyru «taKTopn Morjni 
oöjaeHHTii y6p3aHH xoj iipeBHpaH>a y noueTKy : HeMa cyMH.e ja je neKO 
BpeMe, Ma KaKO KpaTKo 611.10, noTpeÖHO jok ce pe.i,0BaH tok jn<i>y3HJe 
Kpo3 KBaeoBy MeMÖpaiiy yciioeTaBii; saTHM^ Hal^ene je 3a MHore <i>ep- 
MeHTCKe peaKu,HJe ja cy y eaMOMe nouexiiy hcuito cnopwje nero y ja.i>eM 
TOKy, a H 3a nene wneTO KaTa.niTHiiHe peaniuije (na np. paeTaB.T.aH,e 
MCTHJiaueTaTa KHcejinHaMa) hcth je cxyiaj. 122 HcjaBiio je E. Abderhalden^) oojaiuiu Jc^hh pa, i, koju ce oaBir 
iiHyiaBaiBeM tükr a.iKOXojjiiora npeiLa ;kiibiim ],BacoM. .>' tum oiviejiiMa 
Abderhalden ce c.iy>Kiio cboj'hm KanTapo.M Kojii ayTOMaTCKii ;^aiiii('yje 
npoMcne Te/Kime iipe^^feTa Kojii je iia ibeMy, y <i>yHKuiijn BpeMeiia. X 
c.iyiajy a.iKoxo.iHora Bpeita, na Taj ce na'iiiH :mniicyjy iipoMCHc TeiKiine 
36or iicnyinTaH>a yr.tCHe Kuce."iHHe 113 cy^ia y komc ce Bpimi iH)eHii- 

paiLe. Tom mctojom Abderhalden je 
Haiiiao ,Ta Tpeöa iio;iyH{e BpeMena ;iok 
BpeH>e .locTiirne MaKcnMyM iiHTeiicii- 
TCTa; y H,eroBy ()r.:ie;i.y iipcicTaB.TjC- 
HOM c.i. 2 iiüMCHyTura pa;i,a, BpxyHau 
npeBiipaiba ;i,ocTiirHyT je tck iuikoh 
7 yacoBa. Ajiii je Jiauo oriaaiiTii ,ia 
iiciiyiiiTeim rac ii:? Heiio>[ii']H(ii'a cy.ia 
na KaHTa[»y ne iipe;i,cTaB.i>a caB iipu- 
Ti3Be;teHii CO^; iiapo>iiiTu y nu'icTKy 
npeBupaiLa, HaJBchii ^i,eo OBora aa- 
;q);KaH je y tcihüctii, Koja ce H>iiMe 
iipeaaciiliyje, 11 tck iioc.ie Tora, iic- 
uyiuTaHii rac o;u'OBapa iipoji3Be;ie- 
HOMC y iicTOM pasMaKy BpcMeiia, Y 
cie^cheM or.ie^y iipaTiio caM yno]»ejo 
MOJiiM aiiapaTOM a.iKoxojino B])eH>e,. 
(• je;i.rie cTpane hc ;i,pH;eKii pauyjia o 
iipe:{aciiheHOCTii, a c jpyre c/rpaHe 
ii:$öeraBajyliii OBy Myhi.-aH>eM tcuhoctii 
npe cBaKiir Mcpeii.a iipiiTiieKa. 

\ 


\ 


\ 
\ 


\ 


\ 


N, 
\ 
\ 


\ 


\ 


\ 
\ 


\, 


\ 


\^ 


■k 


\ 


\ 


\ 
\ 
\ 


\ 
\ 


i i 
\ 


\ 


1 i 
1 1 
A Ca. IV. o r .1 e j. 
l rp. i;Baca -}- 250 k. u. H.,Ü 4- lU r\). caxapcKje. 

y ABa aiia}»aTa cTaBii ce 110 50 k. h. ropn^e MeiiiaBiiiie. >' aiia})aTy . 
Mej)eH.e ce Bpuiu cBauiix 20 muh., iioiuto je rac i.ojii iipe;{aciihyje 
jipeTXOAiio iicTepan na tcihoctu; y anapaTy IL, naiipoTiiB, ne ;q»-,Kii 
ce pa'iyiia o tomc racy. 

Bpoie 


S) 1 


Bpejip 

MHH. 


S 

MUH» 


I 


" ! 


1 


II 


20 


7,5 


3,5 


260 

47,8 


40 


18 


7 


280 


125,8 


52,9 


60 


28,5 


10,3 


3<)0 


— 


57,8 


80 


39 


13,3 


320 


— 


— 


100 


49,3 


16,5 


340 


— 


68,5 


po 


59,8 


19,8 


360 


— 


74,0 


184 


87,7 


27,7 


380 


156,9 


80,4 


200 


97,3 


34,8 


400 


— 


— 


220 


105,3 


38,8 


420 


— 


— 
24' 1 


— 


43,3 


440 


— 


100,6 


460 


188,3 


109,3 

'1 E. Abderhalden. Die Verwendung der Gewichtszu- und -abnähme auto- 
matisch registrirender Wage zu Studien über Fermentwirkungen etc. Ferment- 
forschung, 155 u. 229, 1915. 

-; y OBO.Me orjie^y, Kao iuto ce bua", S iiaaHa'iyje ue,aoKyHHy ko.iiimhhv (pe- 
.laTHBHy) CO2 Koja je iipoHfiueAeHa ofl, noucTKa orjio.;ia. 123 

Bj)e;uiO("Tn iio;i, I. ;i,ajy naM CTBapHii tok iipeBii})aH>a y ]n»Ky o;i, 
7,5 uac'OBa; oh je npe;i,cTaB.beii ropifcOM KpiiBy.bo.M cjihkc -2. Kao iiito 
ce Bn;i,ii. noyeTHii ycnopenn ^eo iipcBiipaita je;i,Ba je iipiiMeT.TjiiB 
(^laKCiiiiyM je Befe nocTiirHyT iioc.ie 20 mihi.), j,ok ^a II. KpiiBy.T>y 
mia cyiipoTaH iiarjie;;, ii na Kpajy or.ie^a iiMa Mnoro HiuKy Bpe;i;HOCT 
OJ I., TaKO ;ia oii ee Mor.io ;^aK.-by'inTii ;[a je y iipeBiipaiby II. npo- 
n3Be;i;eH0 Maibe CO., ; ajiii to mije c.iyiaj, jep iicTepaBuiii na i.pajy 
orjiejia CO., ii3 iipesaciiiieHe TeimocTii, «.eroBa EpejnocT iipe.iaaii Har:io 
OA 109,3 Ha 221,8. 

C.ie;i,eiiii oivie;i, cuii'iaH je npeI)amH,eMy, a.iii je yiioTpeo.TjeHO ßiime 
KBaca, T. j. OJ iipii.iUKe OHa KO.iii'iiiHa oa kojo.m ey Bpiiieini jpyrii 
or.iejii y oBOMe pajy. V. r .1 e X 
5 rp. KBaca -\- 50 k. u. HoO -j- 5 rp. caxapi^^e. 

TeMii. W. 
I II II cajpaje ropity MemaBimy. I je MyliKan, II Hiije. 

BpeMe * 


S 


BpoMe 


S 


MlIH. 


I 


II 


MlIH. 


I 


II 


20 


108 


9 


80 


534 


243.5 


40 


249 


26,5 


100 


648 


331,5 


60 


392 


116,5 


~ 

Ha Kpajy or.ieja, II iipe.iasii MyliKaiteM oj 391.5 na 635. C.i. 3. 
noKaayje, ii3Mei)y ocTa:rora, KaKO je ii y OBOMe or.iejy iiesnaTHa ycno- 
penocT npeBiipama y iioyeTK-y I (ropii.a KpiiBa .iiiHiija), npeMa ohomc 
iiiTo ce nocMaTpa 3a II. -=::_! . , ■: Cj. 3. Tu o r .1 e j n j a c h o k a 3 y j y ja ii o 4 e t h a y c n o p e h o c t 
upeBiipaita, Kojy cmo 3a6e;ieH<Hjiii, hcmr Himera aajej- 
HuqKora c ohom KOJy j e 3a6e.ie/Kiio Abderhal den, a koj a 
o^ieBiijHo loia CBora y3poKa y npesaciiiieHOOTii tcihocth 124 

Koja iipcBiipe, npon aBe;i,c ini M COo- y <>Ba .ina or.ie;ta biuhmo 

;ia iipeBnpaH>e ;i,ocneBa Beh iioc.ie 20 mihi, na BpxyHau cBoje jainue, 

;taK.ie joni 6p'/Ke nero y paHiije i!:^;io>KeHiiM or.iejHMa (80— OOmiih.). IV. Tok iipeBiipaH>a cji TO.iyo.iiiaoBaiiini KBacoji. 

\h) Buchner-y^) „naiB KBac iio.i yrimajeM TO.iyo.ra yKiija oj jejnoM 
CBOJe 'i'e])M('nTaTiiBHo .te.iaifce; cTBajjajy ce joiii TparoBii COo, Kojii 
•<:aroBa])ajy peaepBii :{iiMa3e, KOJa ce Ha.iami y hciiijii". Euler ii Kuil- 
berg-) !i:^pavKaBajy ce o iicTOMe iipe;i;MeTy: „>' ii])ncyc'TBy To.iyo.ia iipo- 
ocTaje jaK.ie iiaJBiime 1'% Mohii npeBupaii.a. na ii Taj ii])eocTaTaK 
iiiii'ieaaBa naKdii iieKo.iiiKo uacoBa". 

II aKo je iicTiina ja je moK iipcBiipaiLa To.iyo.iiiaoBaHa KBaea 
Bp.io e.iaoa iipe.\ia iipeanpaity >KiiBa KBaea, ona ce iinaK Moace CMaTj)aTii 
HeaHaTHOM eaMo aKO ce to ucto yiimii, ii ca Biiiue paa.iora, ii ea Mohir 
ii])OBiipaiLa :5iiMa3e ii:?j;BojeHe 113 icBaca, KOJoj ce Büchner iie ycTence 
ii]iiiiincaTii ue.iOKyimy iiojaBy a.iKOxo.mora BpeH>a. Jej) i;aa Euler 11 
Kullberg jooiiBajy HCimaTHO iipeBiipaite ca 0,5 rp. To.iyo.in30Baiia 
KBaea y 25 k. u;. BOje, ne Tpeoa aaoopaBirrii j,a Ta Ko.ni'iiiHa KBaca 
iipejcTaB.ha 0,25 k. u. coKa kojii ce mohcc iiHByhii 113 KBaca, 11 ja ce 
3iiMa30M Kojy caj.])>i;ii Ta KO.iii'iiiHa coKa ne 611, BcpoBaTHO, joöiuio 
yoiiiuTe HiiKaKBo iij)eBii})aiLe. ^a uiicmo uiuiii y ciimHiiM iiorojoaMa 
Kao y or.iejiiMa ca KBacoBini cokom, y Kojinia ce ooiimio yiiOTpe6.i>yje 
oap 10 K. u. oBora, Tpeüa.io 611 To.iyo.iiiaoBaTii oi.-o 20 rp. KBaca. >'ii(>- 
T})('6.byjyhii naK 10 — 15rp. TOjyo.iii30BaHa KBaca, y 50 k. u,, tcihoctii, 
iiocMaTpao ea.M moL iii)eBiipaH>a, y iiOMCTKy or.ieja, oj 5% moKii iKiiBa 
KBaca, a KOJa caMO iio.iaKO oiiaja y TOKy oj 24 uaca, irao iiito ce 
.MOHce bhjctii y VI. u VII. or.iejy. 

^aK.'ie, KBac kojii je TOJiyo:iii30BaH ii3Baii Bpen.a, cajpa;ii caMo 
Ma.ie KO.TumiHe 3iiMa3e. Mel)yTiiM. Taj iictii >kiibii KBac, joja Jii ce iiie- 
liepiiuMC pacTBopy, iip()ii3B0jii ojMax öyJHo iipeBiipan.e, i>"oje. Kao iiito 
BiijecMO, nocie KpaTKor BpoieHa jocTiiHie na cboj Bpxynau, koju je oko 
20 iiyTa Biiiiiii OJ Mohu ii])eBiipan>a TO.iyo.riisoBaHO KBaea. >' CMuciy 
xiiM0Te3e iio Kojoj 611 KBac je.'iOBao jejimo chojom 3iiMa30M, Ta 611 mm- 
iLciiima 3iia"iu.ia ja je KBac, 3a to KpaTKO BpcMC nciiBOTa y uieliei)ii(ij" 
cpejiiHu, iioBcKao 3a 20 uyTa KO.iii'iuHy CBOJe 3ii.Ma3e. Ako je aaiiCTa 
TaKO, TO 611 KBac Kojii je TOJiyojiii30BaH 3a BpcMC öyJHora B])eii.a, Tjieuao 
ja caj))HMi .\int>ro Biiiiie 3iiMa3e iiero u3BaH Bpeiha. To.iyojii3yJM<> jaiue 
KBuc y iijJBOJ uorojoii. 

VI. or.iej. 

K) rj». iiuBci.ora i.Haca -^ 5(»i.'. u. H^O — - 5 rp. caxai)()3e. IIoiuto 
je ;kub KBac ono HO .mihi, y jojiipy ca uiehep<»M 11 iipcBiijian.e ce iiar.io 
ynyTu.io, joja ce tciuoctii 4 k. 11,. To.iyojia, joöpo ce npoMyliKa, n oj 
Tora ce TpeiiyTita y pa3MaunMa oj 80 muh. Mcpii tok iipeBupau.a : ') Op. cit. crp. 180. 

-) Euler und Kullberg. Zeitschr. f. physiol. Chem. 73,85, 1911. 125 BpeMC 

19. VI. 1916. 
(Tejwn. 19") 

OÄ 12 1. — 12y. 
3<i' p. m. 

12.30-1 
1—1-30 
1.30-2 
2-2-30 
2-30-3 
3-0-3-30 
3-30-4 
4-4-35 H I 8x65 + 30=550 
To.iyo.iiuoBaibe. 

75 

33 

27,5 
23,5 
23,5 
23,5 
20,5 
21,5 Bpeue 

1-35-5.5 

5-5—5-35 

8-5-8-35 

8-35-9-5 

20./VI. (xeMn. 20") 

11-15-11-45 a. m. 

11-45—12-15 

2-30—3 H 

19,5 

20 

16,5 

18,5 

15.5 

12,5 

13 Il3 OBora ce or."ie;ta bh;i,h ;ta Moh iipesiipaita actiBa KBaca Har.io 
n j,y6oKO ciia;i;a To.iyo.iM30BaH.eM. 3a iipBiix HO' no To.iyo.iiiaoBaity 
upeBupaifce je ciiajio o;i; 550 na 75, ;iaK.ie na 10%; a.iii ii cjie;ieiiiix 
30 MMH. Moh npeBHpaifca joiii anaTHO oiia;i,a, ,oj 75 — 33, ;taKJie na 0*^/^ 
Mohii npeBiipaifca iipe TO.:iyo.Tiii30BaH,a ; y ;toixHiijeM TOKy peaKuiije, Moh 
iipeBiipaifca iio.iaKO oiia,T,a, Kao uito je c.iy>jaj ii ea ikiibiim KBaeoM. 
IIpeMa TOMe, 30' noc.ie To.iyo.iiisoBaita, «tepMenTaTiiBHa Mofe KBaca iiwa 
ynpaBO ony Bpe;i,HoeT Kojy je ii.Ma.ia y KBaea y o;i,Mopy, ii3BaH iipeBii- 
paita (BiijcTii I. ome;i). 

C.ie;i.ehii orjie,n ;i,aje cjh'ihc pe3y.[TaTe npeI)amH,iiM : VII. or.ie;i;. 

15 rp. KBaca -j- 50 H, -\- 5 rp. caxapo3e, Tcmii. i?0*^. Mepe cy 
BpiiieHe y pa3MamiMa o;i, 26 muh. 

Bpejie 


H 


ßpe>xe 


H 


29./V. 1916 
8-5—8-31 


23 


3 n. 34'— 4 H. p. m. 


12:-:65=780 


8-31- 8-57 


26 


4-4-7 


TojiyojiHSOBaibe 


8-57-923 


24 


4.7-4-33 


59 


11-15-11-41 


29,5 


4-33- 4-59 


34 


30. V. 1916 
4-59-5-25 


32 


10-30—10-56 a. m. 


28 

y OBOMe orjie;i,y HpeBHpaH>e cna^a 3a npBux 20' Kojn c.ie;i,yjy 
To.iyojiH30Baiby, o;i. 780 na 59, ;;aKJie na 7,57o- H;i;y}inx 26' cnaji,a na 
34, T. j. Ha 4,37o; ^ ^^ Ta;i,a ona;;a Bp.io cnopo, xaKO ji;a ce noc.ie 
18 'lacoBa Moii npeBupaaa jom na.iasH y 6jiii3hhii tc Bpe;i;HocTH. 126 

M:{ r (lp II, II. \ pe.'. y.iTUTa ii;j.ia:ui, ,j.a Muli ii p e b iip a iLa 
jKiiBa i.H, aca y iiyHOMe JOKV h, eroBa j;ejiaifca, ciiajia To.iy- 
0.1 I13 0B a iLPM Ha Moh npeBnpaH,a /Kiisa KBaea To.iyo.in- 
a-oi'.ana ii:?BaH ii]) eB ii p aH,a. A.rii Taj iia^ no B])niii ce Ti)e- 
H y T H : y m oj ii .m o r .i e j, ii m a n o t p c o h o m y j e o i; o 30 m u ii. 
CiiaBiiiii II a Ty Bpe;iH0CT, Moh npcEiipaiba oc ca.MO e:ia6o 
1! .1 a ran o Me H.a. 

^pHxehii ce XHHOTOiJe o Ksaey aKTimiiy je;i;iiH0 cbojom :uiMa:ioM, 
OKa 5n ee <i>aKTa oöjacnii.ia iiuiiie;!aBaH>eM, pa:{0j)anan,eM :jiiMa:{e y to- 
:iy(>.iii;ioBaiiy i.Bacy eH;i;0TpnnTa:30M. A.iii on ce Tpeija.iu 'iy;iHTii 6i):!nnH 
KOJOM je, e jejne cTpane^ yHniiiTen naJBelm ;i,eo 3iiMa3e, a c ;i;pyre eTjjane 
oTiiitpiioeTii Majiora ocTaTKa Tor 'i>ei)MeHTa, Kojii je, n3r.ie,T,a7 yBei; ii])ii- 
evraii y i.BaeoBOJ he.iHJn. 

Ako ee ii])eTiio('TaBii ja -.lainoT KBaea iir])a y.iory y a.iKoxo.inoMe 
ii])('Hii|)aH.y II na hokii ;q)yrii inciiin jo noMohy :uiMa3e, Taj,a on onaj 
poh-, iiOTjieoaii To.iyo.iy ;ui eBe;ie Moi\ Hi)eBHpaH,a Ha eTa.:iiiy Bpe.iHoeT, 
3iorao. Ba.iaa, Hahn oojaniiteH,a y TOMe, ,T,a To;iyo;r ne yTii'ie Tpe- 
nyTHo CBOM CBOJOM Mohii na MJiiBOT KBaea Kojn .ie6j,H y bo,t,h, Beli 
;ui je nei;o KpaTKo B})eMe iioTpeono iLoroBy iipo/iiipanA' y he.injy, n 
ncnyiheiLy n.erOBa jejcTBa. Ja biijumo ;i,a .iii ee to noc.ie;iH.e mh- 
iii.i.t'u.e Moave 'iniKenimaMa onpaB/uiTii. T. .VTiin,aj cxaiba KBaea Ha TO.i.vo.iii30BaH>e. 

BepoBaTHo je ;i,a TO.:iyo:i, Kao uito peKOCMO, y Bo;i,eHOMe pacTBopy 
ne .i."tTnn;e TpenyTHO na Bpxynait cBora yTiiuaja npOMa KBaey koju 
,ieo;in y iieToj Te'iHoj epe;i,nHn, HoKyniaJMo ;i,aKJie ;i.a TOJiyojinsyje.MO, 
•e jejne eTjiane, KBae y npeeoBany eTan.y, t. j. ji'd ra Henocpe.uio 
HaToiiiiMO TO.iyo.TOM, a e Apyre jft ra To;iyo.iH3yjeMo y eyciieHeiijn y 
Bo;iii. 11 y iieTuMc TpenyTKy Kaj jojaMo TOJiyo;! jojaJMO n nieliepnn 

paCTBO}). 

VIII. ..IM ej. 
15 rj). niiBCKora npecoBana KBaea naTonii ee ea 1,5 i.. u. To;iyo.ia, 
n3Meen ee juöpo y Ma;iy aBany oj nopueJiana, nai,- ce 6p30 pa3MyTii y 
oOk. u,. BOje, ueMy ee joja ojMax 5 rp. eaxapo3e jjaeTBopene y ^0 k. u. 
BOje. ll,eo Taj nocTynaK mije T])ajo hh 5 mhh. Tcmii. ::2i^. Mepen.e 
CO. oTiio'iHH.e ojMax, y pasManiiMa oj 25 mhh. 

Bpevie MiiH. 


H 


HpeMe MUH. 


H 


25 


21 


125 


18.5 


50 


20 


150 


19 


75 


21,5 


175 


21 


100 


19 


200 


21 

OBaj or.iej n njyiiii, ii3Bpuien y hctmm iiorojßaMa, noKa3yjy jaeiio 
ja rKiiB KBae To.iyo.iH3oBaH y iipeeoBaiiy oTaiKy HMa ojMax no TO.iyo- 
;iH30BaH.y CTa.iHy moIi npeanpaiLa. 127 IX. 


r .1 A- 
Bpoie MUH. 


H 


Bpe.Me MHH. 


H 


30 


31 
120 


30 


60 ■ 


30 
150 


33 


90 


29 
180 


33 

Jlii BiuiiMo ca^a lUTa ee ;i.eiHaBa ca KBacoM i.-ujn ;ieö,ui y tcihoJ 
€pe;iiiiHii u Kojii je TO.iyo.iiiüoBan, a.iii hc 3a BpeMC iipoBiipaH-a (nao y 
or.i. VI. H VII. I, Beh y iicTOMe xpenyTKy iia.ia .i(t.ia;)n y ;u\T,iip ca 
mehepoM : 

X. or.ie;],. 

15 rpa^ia KBaca ;i,o6pu paa^yliena y oO e. n. Ho< > -j- 5 rp. L'axa])o3o 
pačTBopcHe y 20 k. h. Bu^e KOJa ca;i,pH<ii 1,5 To.iyo.ia. Te>ni. :21^. Me- 
pen.a cy Bpmeiia y pa3MannMa o;i, 25 miih. 

PasMaK (i,T, 25' 


H 


PasjiaK 0,1, 25' 


H 


I 


50 


IX 


36,5 


II 


3H,5 


XIX 


37 


III 


28 


XXI 


34 

HacyiipoT ohomp iiito cmo iiocMaTpa.iii y iipecoBaiia KBaca, bii- 
;i,HMO ;i,a Ksac y Bo;tii, koju je To.iyojiii30BaH upe iiojaBC ii})eBiipaH>a, 
ima y iioiieTKy 3naTH0 ja"iy moK npeBupaaa nero y j;a.i.eM Tony pe- 
aKUuje, ;;aK:ie iicto onaKO Kao y KBaca To:iyo.iii30Baiia 3a BpcMc BpeH,a 
(or.i. VI. u VII.) . II 3 r p H, II X u u ib e h im a 3 a k .b y u y j e ^i : n p b o. 
;i; a c e h a r :i o o ii a ;i, a h. e m o h ii ii p e b ii p a h. a, k o j e t p a j e h e k o 
;; 6 a ii 3 a t o ji y o .iii 3 o b a it a KBaca y ii y h o m j e Ky ii j) e b ii- 
p a H> a, H e m o Hx e n p u n u c a t ii ii lu <i e 3 a b a il y h e k o r a 4 ii h u o u, a, 
HiiMase Ha iip., koju ee riojaB.i^yje y KBacy 3a Bpejie iipe- 
BiipaH, a, jep cmo Bii;i;e.Tn ;i;a ce iiCTa noj as a iiocjiaTpa ii 
y KBaca To.iyojiiisoBaHa y Te uh oj cpe^tMHii iipe npCBiipaaa 
(X. or.i.); ;tpyro, noiuTo ce Ta nojaBa ne nocMaTpa aKO 
<.'e KBac Henocpe;i;Ho TOJiyojiusyj e, t. j. HaTOiiii y iii)eeo- 
Ba Hy CTaH,y To.iyojiOM, ;i,a joj je y3poK: cnopiije .nej- 
CTBo To;iyojia na KBac, kr;; oh j[eö;i,ii y bo;i;ii. 

Bii;i,ejiii CMO ;i,a Moh npcBnpaiba žKUBa KBaca cria;i;a narjio ii Bp.io 
HHCKO TOJiyojinsoBaiLeM, a.iH ;i;a ce, ;i;ocTnraBiuii na Taj hhckh cTcneii, 
Bpjio cnopo y;i;a.baBa o;; ibera. Ka^a 6ii ce oho narjio ii ori)OMHO CMa- 
H>nBaH>e moIiii iipeBiipaHja iio;i; yTim,ajeM TOJiyojia npiiiinciiBa.io pa- 
3opaBaH,y 3iiMa3e, Ta;i;a je Hepa3yM;bHB0 3aiiiT0 6ii iben ocTaTan y 
To:iyojm30BaHy KBacy 6iio iioiuTe^eH o;i; Te pa3op;bHBe moIih TOJiyo;ia. 
3aTUM, 1X0 Buchner-OBOJ xnnoTe3H, KBac npn iipeBiipaiby ca/tpacii hc- 
cpasMepHO Bimie 3HMa3e o;i, Ksaca y o;i,Mopy; MchyTUM, To.iyo.iii3o- 128 Baii.CM Moli ii))eBnpan.a ciia;i,a y jejiHora m ,i,pyrora Ha ncry epe^nocT. 
To 6u Hna'iii.io iipiiiiiicaT» 'iiiHiiouy pasopaBaiba ;uiMa3e, en;i(>TpiinTa3ii, 
'iyj,HOBaTC oc'OOHHe ;ie:iaH>a, iirro mije hipihm oiipaBjaiio. C.ic,i,elin ui.ie;i. 
iioKaayjo Kano Moh iipCBiipaiLa jkubh KBaca ciiaja TO.iyojiiisoBaiLeM 
yiipaBO na ony Bpe,THOCT Kojy iiMa .moK iijtCBiipaH.a KBaca TOJiyo.iiiao- 
Bana iipe iipeBiipaH>a : 

XI. ur.iej.. 

[. l<> rp. KBaca -|- 50 j;. u. H^O -(- 5 rp. caxajtu^jC. 
11. l<t rp. KBaca + 30 k. u. H,0. 

TcMii. 23,5^. 

IToc.ie 15', iipeBiipaif.o je 6yJH0 y I. Ta.ia ce Tü;iy(».[ii:{yje I. ii II. : I. 
;iOAaBmn My 1,5 k. u. Tu.iyü:ia, a 11. ;i,o;i,aBiiiii My :20 k. u. Bo;ie KOJa 
ca;ipH(ii 5 rp. caxapoae u 1,5 k. ^. To.iyojia. Hocjie 50 mihi. iipiiCTyiiii 
ce MepeH,y Muhu iipCBiijmita o;i, Tora TpcHyxKa, iicTepaBiiiii iipeTxo;iHO 
rac Kojii ce je jot.ic uaroMii.iao y tcihoctii. BpeMe H II. 6q. 40'— 8 1. 
8-40 -lOiO 
1010-1M5 52 
82 
50 52,5 
81 
51 YI. HuBepTHH II T(),iy(M. 

To iioHaiiiaHie ;uiMa;ie, KaKO ra Büchner ;{aMnni.i.a, ßiuio On y to.'ihko 
"ly^HOBaTiije iuto ce je^aH ;ipyrii «DepMeiiaT KBaca, iiHBcpTHH, iiüiiaiiia 
cacBiiM ,ipyK>inje. II hko cy c.ie;i,eiiii pesy.'iTaTii y r.iaBHOMC Beh 611.111 
iio:maTn, iihhociim iix ca cBOJe BajKHOCTU iipcMa pe:iy;iTaTUMa ^oOiibchiim 
ca :mMa30M: 

ripBO, Moii H HB ep cilj e (t. j. MU li xii;i;pojin:5e caxapose) 
MHBcpTHHa ncTa je y acnBa n y xojiy ojiii^OBana KBaca: 

XII. Oi:iCA. 

I. 2 rp. x.ie6apcKura KBaca -|- 50 k. h. jtacTBopa caxapu;^e na 10%. 

II. 2 rp. iicTora KBaca To.jyojinaoBaHa y iipecoBaHy cTaH>y -|- 50 k. u. 
caxapo3e 10"/o- 

TcMii. 210. 

TT ../v • I t. = 2,35 ri). 

Ilocjie 30 xiup<).in:{OBano jc caxapo:u' y .r __ ^^y- ' 

J]»Keliii pa'iyiia o JiecTa.iy iiiehepy ujicBiipaiLCM y I., ua.ia.^ii ,ui 
je y l. H II. xH;ipo.in;{OBaiia iicra Ko.iii'niHa caxai)o:{e. 

^pyro, Moii uHBcpcHJe iKiiBa KBaca, Kojii je y iiyiioM 
jcKy «pepMCHTaTHBHor jiejiaita, ne ciia;i,a TOJiyo.iH^OBa- 
iLCM, Kao 111 TO TO önBa 3a a.iKOXOJiHO iipeBiipaHje. 129 

XIII. or.ie^i. 
50 K. n. pacTBopa caxaposc Ha l()7o -|- - rp. xjieöapcKora KBaca. 

TeMii. 23,5^. 

Iloe.u' 30' H = 57; y tomc TpenyTKy xuÄpojiH30BaHO je 63,77o 
caxapo:^e. Tojiyo:iii30BaH,e. Tlocjie H;i,yiiiix 30' H iiocTuace eaMO 8, ]iok 
je CBa caxapo3a Beh xH;i;po.iii30BaHa. 

Obh ce pesyjiTaTn c;iaacy c ohmm uito cmo MOrjiii o'ieKULiaTH, 
c oosiipoM Ha no3HaTy .^iHiLeHiiuy, ;i,a TOJiyoji nena totobo HHKaKBa yxn- 
naja Ha ,T;ejiaH>e HHsepTHHa ns^BOJena h3 Ksaca. 

SaKJbjnaK. 

KBac, TOJiyojiHsoBan H3BaH nojaBe ajiKOXo.iHora Bpeita, HMa caMo 
cjiaöy Moh npeBnpaaa, Taj hctii KBac, Äo;i;aH jkhb pacTBopy mefeepa, 
iTpoH3Bo;i;u 6yJH0 h narjio npeBHpaae. ajin KOJe ;i,ocTiia(e CBOJ BpxyHan; 
TCK nocjie 20 — 75 mhh. ; Taj je Bpxynai; oko 20 nyTa bhiuh o;i; Mohn 
upeBnpaaa To;iyojH30BaHa Ksaca. To.iyo:iH3yje jm ce KBac y nynoM 
jeKy npeBHpaaa, aeroBa Moh npeBHpaH>a cna;i,a narjio, TaKO ;i;a je 
HaKOH 30 MHH. ;i;oniJia Ha ony ncTy Bpe,HHOCT Kojy na^ocMO y KBaca 
TOJiyoJiH30BaHa H3BaH BpeH>a. y je;i;H0M h y ;i;pyroM cjiyiajy Ta nacKa 
Mob npeBHpaaa ocTajc ;i,y5Ke BpeMena totobo HenpoMeftena. Buchner 
oöjamayje Te ^luaeHime : cjiaöoM KOJininnoM SHMase KOJy KBac ca^pJKH 
y OAMopy, HarjiOM h öyJHOM npoH3Bo;i;H>OM Tora 4>epMeHTa y Ksaca kojm 
npeBiipe, Tano hcto naivniM pasopaßaaeM HCTora ^epnenTa y KBaca 
TOJiyo.iiH30BaHa 3a BpcMe npeBiipaifca. 

y n3:iOHKeHHM orJie,T,iiMa HucaM naniao onpaB;i,aH>a Toj xheotcsh. 
HcTima je ;i;a KBac ;;omaBniH y ;i;o;i,np ca mebepoM hc pa3BHJa ojtMax, 
TpcHyTHO, CBOJy MaKCHMajiny Moli npeBHpaH>a, uito 6h ce Morjio Tyaia- 
411TH HOJaB.ibHBaaeM naJBehera ;i,ejia 3HMa3e tck no;i; yTHu,ajeM ;i;o;i;Hpa 
ca Te.'iOM Kojn npcBHpe ; a;iH, c o63HpOM na cjie;i,efee ^iuH,eHHu;e, mhcjihm 
,T,a Ta Ho^ieTHa, yocTa.iiOM ne Bp.no 3HaTHa ycnopenocT npennpafta nna 
;i,pyrora y3poKa, nanMC iiOTpeöa H3BecHora Bpeiiena ;i;a ce H3MeHe H3Me^y 
KBaca H H>eroBe cpeji,HHe ycnocTase pe;i;oBHHM tokom, noTpeda jta ce, 
Kao H y HCKHX KaTajinTHiiHHX nojaBa, peaKflHJa „ynyTn". SaTHM, mhcjihm 
jta 3a caji;a hhjc Moryfee oöjacHHTH oho .narjio ona^taae Mohn npenn- 
pama, npn TOJiyo.iH30BaH>y KBaca kojh ce najiasn y öyjnoM ;i,ejia- 
Äy, pa3opaBaH.eM npHcyTHe 3HMa3e; jep ce TaKBa Mofe pa3opaBaH>a 
He MOJKe npnnncaTH hh TOJiyojiy hh eH;i;oTpHHTa3H KBaca, a jom Maite 
Kaj; ce HMa na yMy ;i,a TOJiyojm30BaH>eM KBac ca'iyBa yBCK H3BecHy 
Moii npcBTipaaa: ;i;aK.ie, c je;i;He ĆTpane. TaKO pefen, MyaeBHTa Mofe pa- 
3opaBaH,a naJEeiier ,T;eJia 3HMa3e, a c Jtpyre Mofe noiuTCvUe npcMa MaH.eM 
^e.7iy. Ako Mofe npennpama acHBa KBaca, y mefeepnoj cpejtHHH ne cnavua 
6ain TpenyTHO TO.(iyojiH30BaaeM na MHHHMyM, mhcjihm ;];a caM tomb 
naiiiao y3])0Ka y TOKCMy ;i;eJiaH,y TOJiyo.ia, Ka;i; ce KBac najiasH y 
cycneHCHJH y tciihocth, Hcro jih Ka;i;a je TOJiyoji Henocpe^iHo y ;i,o;i;Hpy 
ca npecoBaHHM KBacoM. Hajsaji,, Bii;i,ejiH cmo ji,a ce Äpyra ^epMCHaT 
KBaca, HHBcpTHH. cacMa ;q)yK»iHJe noHaiua npeMa To.iyojiH30BaH>y, t. j. 
onaKO KaKO ce Mor.io oqeKiiBaTH npcMa no3HaTnM ocoönnaMa «tepMcnaTa. 

Glasnik hrv. prirodoslovnog društva. 9 130 

TIpcMa TOMe, ano ce Li,e;iOKyiiiia Moii iipemipan.a -.kuhu uunvn ne 
Mo>Ke npiiiiHcaTH siiMann hii «jepMeHTiiMa yoimiTC, Ta^ta cc Mopa oiict 
nosBaTH >KHBOT KBaca y iiOMok. HeMa cyMibc ;;a je ReČJiaro^apan sa- 
;i,aTaK xtcth uohobo yBjia>inTH hchbot y je;i,iiy- iiojaBy Koja je öiLia 
CBe;i,eHa na *epMeHTCKe aKU,uje. Ajiu aKO HeheMO ,i,a ii3iii)eM0 iioTiiyHO 
H3 OKBupa «DaKaTa, HeMoryfee je npiirrncaTii ■i-ep.MeiiTiiÄra 'iiiraBy je,T,Hy 
nojaBy o;i, KOJe caMO 57o iip«iiia;;a ueey.uitiiBo :{iKMa8)i. Pa;^yMe ce ^;a 
Hiijc HeMuryhe ;i,a je KBac aKTimaH, hckhm Heiio;{HaTiiM naM Ha'mHOM, 
je;iiHHO CBOJOM 3HMa:^0M. A.1H Ty MorylinocT Tpeöa otki»htii. njxjiia- 
jiacKOM 3UMa3e, «i>ei)MeHTa koju iipon3Boj,ii iviaaiiy xoMiijcKy ])('aHuiijy 
ajiKOxojiHora Bpeita, npeiiijio ce 113 jcuH' upaJHOcrn y ;i,])yj'y: a.:iicoxojiHO 
Bpeite, cMaTpaHO ;i,yro „BUTajiHOM uojaBOM", iio'ie.io ce o;ije;tHOM CMa- 
Tpaxn iiiicTO $epMeiiTCKOM nojaBOM; Tano ce y je.UHOMC paciipocTpa- 
H>eHy xeMHJCKOM yijLÖCHMKy Moace iinTaTii obo ciiMiuiiicTiniKo cxBaTau.e : 
„KBacHC hejiHJe iiMajy caMO to 3Ha'ieH.e^ uito iipoii3Bo;i,(' 3rLMa3y"^) 
Kao ro;i, uito je oiiaciio oh.io „uojaiiiH.aBaTu" pa3He ouojiomKC iiojaBe 
acHBOTHOM CHJiOM, TaKO jc iicTo iiiTCTHo cMaTpaiii nx <i)epMeHTcKHM no- 
jaBaMa Kaji, tomc HeMaMO ;i,pyra ;i,0Ka3a ;i;o ji,'d ce mctii xe^iiijcKii pe- 
3yjiTaT noj-aBe MOJue ;;o6htii ii noMoiiy 'f>epMeHaTa. OTKpiilieM 3)iMa3e 
CMaTpa:io ce hcko i,o6a ;i,a ce ii3y'iaBafbe iiojase a.iKOXo.iiiiMa Bpeiba 
CBo;i;ii na ii3yMaBaH>e Tora 'tepMCHTa. Tck y iiocjiej,H>e ;i,o6a itomcjio ce 
onancaTn ;i;a CTBap Hiije TaKO jeji,H0CTaBHa. 

IIo Rubner-y-), iiMaMO y tkiibj KBacy nop(>;i; „smiaTnunor npeBii- 
paita" II „BnTa.iH0 iipe-Biipaite", ca npnMe;i,6oM ;ia BiiTajiiH» iie 3iia'm 
HemTO TajaiicTBeiio, bcK Herio3HaT<). 

yBH^teBiuH He;i,OBOJbHocT BuchneroBC Tcopiije, Euler^) je ii3.miic.iiio 
;i,a je HaJBefeu Af'o 3HMa3e Besana y hejiiijii 3a iipoTOu.iacMy, u ja je 
;i.ejiaTH0CT tc simase 3aBiiCHa oj a^iiBOTHor aKTHBUTe/ra iipoToiuiacMe: 6e3 
/KiiBOTa HCMa HU aKTHBHTCTa Tc 3HMa3e. Ajm ce Tpeoa 3aiinTaTiK x<\ ;iii 
MOvKCMO jaTii iiMC i>e[)MeHTa jejHOMC 'iHiiiiony koju iiiijc ai.TMBan öe3 
yieuiha žKiiBOTa, Kaj je yiipaBO iviaBHa Ka])aKTepiicTHKa a)ei)MenaTa ja 
jejiyjy y ojcyTHOCTii /KiiBOxa. Ha u to.m xiinoTesoM jojiasiiMO iiajiiocjie 
jo Tora, ja naJBehii jeo iiojaBC a.iiKoxo.iiiioi'a B]»eH.a Tpe^a iipTiiiiicaTii 
aviiBOTy KBacue hejmje. iioiiiTO Ta „3iiMa3a" iiiijc airniBHa oc;: ii.cra. 

OTKpatieM 3 11 Mase, 11 oj as a a.ii.ox o.n 11 ora npen. a 11 nje 
;i,o caja eseje na na ^epnenTCKa jcjiaiha. Resume. 

1. L' activite fermentative de la levure toluolisee ne represente 
que 5Vo environ de celle de la levure vivante. 

2. L' intensite fermentative de la levure vivante mise en contact 
de Saccharose, n' atteint pas instantanement son maximum. Dans 
les conditions de mes experiences čeci n'a lieu qu' apres 20—60 min. 1) Holleman. Lehrb. d. org. Chem. 10 iiy;i. < ip. 239. 

-) op. cit. 

3) Hans Euler und Beth af Ugglas. Zeitschr. f. physiol. Chem. 70, 279, 1910-11. 

H. Euler u. Sixten Kuliberg. id. 73, 85, 1911. 

H. Euler u. Beth Euler. Fermentforschung I, 465, 1916. 

H. Euler u. Paul Lindner. Chemie der Hefe und der alkoholischen Gärung. 
Leipzig 1915. 131 

3. Par la toluolisation de la levure en pleine activite, le pouvoir 
fermentatif tombe precisement ä la valeur du pouvoir fermentatif de 
la levure toluolisee au repos. 

4. En toluolisant la levure vivante en pleine Fermentation, son 
pouvoir fermentatif ne tombe pas d' emblee ä une valeur constante. 
Un espace de temps, inferieur ä 30 min., est necessaire pour que le 
pouvoir fermentatif arrive ä une valeur relativement fixe. 

5. En toluolisant la levure cn Suspension dans 1' eau au mo- 
ment meme ou on la met en presence de sucre fermentescible, on 
constate egalement une chute du pouvoir fermentatif pendant les 30 
premieres minutes. 

6. Mais si on toluolise la levure ä 1' etat de pate, en la mettant 
immediatement ensuite en Suspension dans la Solution sucree, on ne 
trouve plus de chute du pouvoir fermentatif au debut de la reaction. 

7. Le pouvoir inversif (activite de V invertine) de la levure se 
comporte tout autrement que son pouvoir fermentatif (fermentation 
alcoolique): il n' est pas sensiblement influence par la toluolisation 
de la levure, 

L' hypothese de Buchner, d' apres laquelle la levure au repos 
ne contient que des traces de zymase, pour en produire en abon- 
dance des qu' eile se trouve en milieu Sucre et en etre ä nouveau 
reduite ä des traces par 1' action destructive de 1' endotryptase, des 
qu' on la toluolise en pleine activite, ne trouve pas d' appui dans 
les faits exposes plus haut: 

II est vrai que le fait 2. pourrait parier en faveur d' une pro- 
duction de zymase lorsque la levure passe du repos en activite; 
mais en relation avec d' autres faits il est plus probable que le 
court espace de temps necessaire ä 1' atteinte du maximum d' acti- 
vite ait d' autres causes qu' une production de zymase: etablisse- 
ment du cours regulier des echanges entre le globule de levure et 
son milieu, mise en train de reactions catalytiques. Les faits sous 3 
et 4 ne trouvent pas d' explication plausible dans 1' action de- 
structive de l'endotrypsine, car comment mettre d' accord que celle-ci 
detruise d' une part, avec une rapidite presque extraordinaire, la ma- 
jeure partie de la zymase. tandis qu' eile s' arreterait subitement 
devant le reste de ce ferment, qui se retrouve en meme quantite, que 
la levure soit toluolisee au repos ou en pleine activite? Enfin, les 
faits 5 et 6 nous donnent 1' explication du fait 4: le court espace 
de temps necessaire ä ce que la brusque chute du pouvoir fermen- 
tatif de la levure toluolisee en pleine activite ait atteint sa hauteur 
cönstante, ne semble pas etre employe ä une destruction de la zy- 
mase, mais au developpement de la pleine influence du toluol sur 
la vie de la levure en Suspension dans 1' eau. 

Jusqu' ä present il n'est nullement demontre que 
r activite fermentative de la levure vivante apparti- 
enne integralement ä la zymase. II n'ya qu' une tres fai- 
ble partie de cette activite fermentative qu' on peut 
mettre indubitablement au compte dela zymase. Quant 
ä sa majeure partie, la preuve desa natare fermentaire 
est encore ä fournir. Beiträge zur Dipterenfauna Kroatiens. 

Prof. Dr. Aug. Langhoffer, Zagreb. 
(Fortsetzung) ')• 

Orthorrhapha Brachycera. 

Platygenya. 

Homoeodadyla. 

Notacanina. 

Stratio myidae. 

Pachygaster atra Panz. Zagreb, Osijek, Bakar. 
Leachii Curt. Podsused. 

Ephippium ephippium Fabr. Zagreb, Orehovica, Ostari je. 

Clitellaria Dahlii Meig. Senj. 

Nemotelus pantlierinus L. Djakovo. 

Lasiopa calva Meig. Orehovica, Senj. 

tenuirostris Lw. Orehovica, Senj, Jablanac. 

villosa Fabr. Osijek, Bakar. 

Oxycera leonina Panz. Zagreb, Osijek, Pregrada, Karlovac, Ozalj, Hreljin, 

Brušane, Zrmanja. Promina. 
muscaria Fabr. Bakar, Orehovica, Riječina, Veprinac, Kotor. 
tnlineata Fabr. Prezid. 

Hirtea longicornis Scop. Zagreb, Osijek, Koprivnica, Pregrada, Karlovac, 

Kraljevica, Orehovica. 

Stratiomyia chamaeleon L. Koprivnica, Ivančica, Var. Toplice, Pregrada, 

Samobor, Karlovac. Orehovica, Blato. 

fiircata Fabr. Zagreb, Trnje, Osijek, Pregrada, Brušane. 

potamida Meig. Zagreb. 

riparia Meig. Orehovica. 
Odontomyia annulata Meig. Pregrada, Bakar, Orehovica. 

felina Panz. Mrkvište, Štirovača. 

flavissima Rossi. Zagreb. Garčin, Skrad, Bakar, Orehovica, 
Bribir, Francikovac, Dušikrava. 

hydroleon L. Smiljan, Velebit. Velušić. 

ornata Meig. Osijek, Orehovica. 

tigrina Fabr. Kupinovo. 

Hoplodonta viridula Fabr. Zagreb, Gjurgjevac, Pleskovac , Karlovac, 

Orehovica. 

— v. interrapta Lw. Pregrada, Mrzla vodica. 

— v. viridula Fabr. Kupinovo, Pregrada, Brod na Kupi, Smi- 

ljan, Brušane. 

Chrysochroma bipimctatiim Scop. Zagreb. 

Sargus cuprarius L. Zagreb, Pregrada, Delnice, Bakar, Orehovica, Krivi- 

put, Senj. 
— V. nubeculosus Ztt. Delnice, Lokve. 
flavipes Meig. Zagreb, Krasno. 

iridatus Scop. Zagreb, Zvečevo, Petrinja, Podsused Pregrada, Kar- 
lovac, Bakar, Orehovica, Senj. 
melampogon Zell. Zagreb, Osijek, Bakar, Riječina, Senj, Velebit. 1) S. Glasnik od g. 1917., sv. 1. i 2. str. 49. 133 

Microchrysa polita L. Zagreb, Kraljičin zdenac, Kaiiobag. 

Beris davipes L. Zagreb, Žutalokva. 
fuscipes Meig. Zagreb, Sljeme. 

Morrisii Dale. Zagreb, Kraljičin zdenac. Sljeme, Podsused, Karlovac, 
Ozalj, Lokve, Velušić. 

Actina nitens Latr. Zagreb, Sljeme. Fužine, Kraljevica, Senj, Oštarije, Zr- 
manja. 
Chorisops tibialis Meig. Zagreb, Kraljičin zdenac. Sljeme, Kraljevica, 
Senj, Oštarije, Zrmanja. Bemerkungen. Ephippium ephippiiim Fabr. scheint bei uns selten zu 

sein; nur hie und da findet man einzelne Stücke. 
Clitellaria Dahlii Meig. bekam ich ein einziges Exem- 
plar, aus Senj gefangen am 2. September 1896 durch 
Herrn G. Stipetić jetzt Schiffbaudirektor in Pola. 
Nemotehis pantherinus L. verdanke ich der Güte des 
verstorbenen Herrn Dr. Hasper in Djakovo. Von La- 
siopa ist L. temiirostris Lw. im Sommer stellenweise 
nicht selten, scheint mit Vorliebe Orlaya grandiflora, 
zu wählen auf welcher Pflanze ich sie in Jablanac 
und Senj fand. Der Kopf ist vom Pollen wie bepudert, 
besonders die Unterseite. 

L. villosa Fabr. scheint selten zu sein. Einige Stücke 
aus dem Kroatischen Littorale führen zu L, calva 
Meig. — Oxycera leonina Panz. fand ich wiederholt 
auf Blättern der Erle im Sommer. O. inuscaria Fabr, 
fand ich bisher nur im Süden. O. trilineata Fabr. 
scheint selten zu sein. 

Odontomyia felina Panz. fand ich im. Velebit in Mrkvi- 
šte bei Štirovača auf Sambucus ebulus. O. flavissima 
Rossi fing ich in unserem Küstenlande wiederholt 
auf den Blüten von Dorycnium O. ornata Meig. fand 
Prf. Dr, E. Rössler an Tamarix. O. tigrina holte ich 
mir durch das Streifen an Acorus und anderen Ufer- 
pflanzen an unserem ornithologisch berühmten Sumpf 
Obedska bara. Chrysochroma bipunctatum Scop. finde 
ich im September und Oktober einzeln an den Fen- 
stern, ein eiuziges Stück erwischte ich fliegend. Sargus 
cuprarius fing ich auch an Paliurus aculeatus, Chloro- 
rnyia formosa auch an Smyrnium perfoliatuin und 
Paliurus aculeatus. Microchrysa polita L., die sonst 
gar nicht selten ist,' fand ich in mehreren Stücken 
im botanischen Garten unserer Universität an Blät- 
tern, scheint aber sonst bei uns selten zu sein. 
Beris Morrisii Dale. ist dagegen bei uns gar nicht 
selten, in der Umgebung von Zagreb an Blättern oft 
zu treffen, man findet manchmal in der Luft kleine 
Schwärme herumschwirren. 

Xylophagidae. 

Xylomyia marginaia Meig. Zagreb. 

Ich finde sie, wenn sich die warmen Tage im Mai, Juni einstellen, 
jedes Jahr an Fenstern oft mit Scenopinus zusammen. 

Coenomyidae. 
Coenomyia ferruginea Scop. Sljeme, Risnjak, Senj, Žutalokva, Oštarije. 

Mehrere Stücke fand ich am Sljeme, unserem Gebirge bei Zagreb, 
wo ich eine günstige Waldeslichte habe. Da finde ich um den Juni 
herum eine interessante Gesellschaft beisammen : Coenomyia ferru- 
ginea, Tabanus gigas, Ernpic ciliata, Tenthrediniden, Iclineunwniden. 
In der Luft schweben Callicetu -^enea und andere Syohidcn. 134 

Tanysioma. 

Taban idae. 

Chrysops coecutiens L. Zagreb, Osijek, Jagnjedovac, Podsused, Strahinščica^ 

Pregrada, Zapeć, Mrzlavodica, Fužine, Sadilovac. 

parallelogranuis Zell. Pleskovac. 

perspicillaris Lw. Zagreb. Osijek. 

qiiadratus Meig. Zagreb. 

relictus Meig. Zagreb, Osijek, Božjakovina, Podsused, Fužine. 
Silvius vitiili Fabr. Zagreb, Karlovac, üerovo, Fužine. 

Hexatoma pellncens Fabr. Zagreb, Orehovica. 
Haematopota crassicomis Wahlb. Zagreb, Cirkvenica. 

italica Meig. Zagreb. Pregrada, Klek, Vrbovsko, Zapeć, Del- 
nice, Brod na Kupi, Turke, Risnjak, Žutalokva. 
pluvialis L. Kraljičin zdenac, Sljeme, Vijenac (Fruška gora), 
Ilok, Osijek, Brod na Savi, Pleternica, Janko- 
vac, Petrinja. 
variegata Fabr. Zagreb, Kupinovo, Ašanja, Osijek, Brod na 
Savi, Samobor, Pregrada, Zapeć, Delnice, 
Bakar, Senj. 
Tabaniis atcr Rossi. Bakar,, Orehovica. 
aterrimas Meig. Štirovača. 
aiituinnalis L. Osijek. 
hifarius Lw. Orehovica, Biševo. 
bovinus Lw. Zagreb, Sljeme. 

bromius L. Zagreb, Graćani, Dijaneš, Lužnica, Pregrada, Klek, 
Delnice, Fužine, Gerovo, Bakar, Bakarac, Orehovica, 
Svica, Doći. 
cordiger Meig. Osredek, Klanjec, Pregrada. 

fulviis Meig. Zagreb, Stara Pazova, Vinkovci, Brod na Savj, Pa- 
ukovec, Pregrada, Ogulin, Bakar, Orehovica, Čavle, 
Kastav, Sadilovac. 
gigas Herbst. Sljeme, Lužnica, Oštarije. 

glaiicopis Lw. Zagreb, Sljeme, Podsused, Gerovo, Fužine, Bakar, 
Orehovica, Senj, Kosinj. 

— var. cognatus Lw. Ludbreg, Delnice, Fužine, Orehovica. 
graeciis Fabr. Zagreb, Sljeme, Samobor, Rude, Rišnjak, Fužine, 

Orehovica, Kastav, Učka, Oštarije, Velebit. 

— var. apriciis Pag. 
intennedius Egg, Fužine, Orehovica. 
lateralis Meig. Vijenac (Fruška gora), Hrnetić. 
Inridus Fali. Lipa, Lužnica. 

inaculicornis Zett. Sljeme, Lužnica. 

quattuornoiaiiis Meig. Vijenac (Fruška gora), Lipa, Risnjak, Ore- 
hovica. 

rusticus L, Zagreb, Stara Pazova, Osijek, Brod na Savi, Sunja, 
Mošćfenica, Petrinja, Paukovec, Bregi (Koprivnica), 
Pleskovac, Sutinsko, Zlatar, Pregrada, Samobor, Kar- 
lovac, Oštarije. 

solsiifialis Schin. Sljeme, Osijek, Jasenovača, Kosinj. 

— var. fi Ungarns Osijek. 

spodopterus Meig. Fužine, Hreljin, Bakar, Bakarac, Orehovica, 
Senj, Pag, Starigrad (Dalmatien), Badanj, Babje 
jezero. 
tergestinus Egg. Zagreb, Kraljičin zdenac, Strahinšćica, Ogulin, 

Bakar, Orehovica, Senj, Sv. Juraj, Sadilovac. 
unibrinas Meig. Bakar, Orehovica, Senj. 
nnifasciafns Lw. Sljeme. 

Hexatoma pellncens scheint bei uns selten zu sein. Von den 3 Haemato- 
pota-Arten scheint pluvialis seltener als die übrigen 2 Arten zu sein. Tabanus 
ater und umbiinus kenne ich nur aus dem Littorale, ater fand ich seltener, (Ruta 
divaricata) umbrinns auf Blüten von Ruta divaricata, Paliurus aculcaius ; gigas 
mehrere Stücke an einem Tage am Fangplätzchen Sljeme. Robuste Stücke die 
ich am Bord des Schiffes unweit Pag fing führen nach Brauer's 1 abelle zu 135 

paradoxus oder iniermedius und nicht hovimis.^) T. graecus habe ich in ver- 
schiedenen Gegenden gefunden auch um Zagreb herum. 

Leptididae. 
Atherlx marginata Fabr. Karlovac. 
Leptis cingulata Lw. Zagreb, Sljeme. 

conspiciia Meig. Zagreb, Raca, Plešivica (Samobor), Delnice, Lokve, 
Gerovo, Fužine, Bakar, Orehovica, Kuterovo, Velebit. 
lineola Fabr. Osijek, Podsused. 
maculata Deg. Zagreb, Sljeme, Lipa, Samobor, Klek, Lokve, Bakar, 

Učka, Velebit, Debelo brdo, Doći, Badanj. 
strigosa Meig. Zagreb, Bregi (Koprivnica). 

tringaria L. Zagreb, Šestine, Kraljičin zdenac, Zvečevo, Bregi (Ko- 
privnica), Podsused, Karlovac, Delnice, izvor Kupe, Plešce, 
Lokve, Fužine, Plješivica, Korenica, Velebit. 
— var. vanellus Karlovac, Lokve, Orehovica, Velebit. 
vitripennis Meig. Zagreb, Vrabče, Martinci, Kozjača, Velika, Božja- 
kovina, Plješivica (Samobor), Lokve, Perušić. 

Chrysopihis auratus Fabr, Velebit. 

aureus Meig. jagnjedovac, Ogulin, Orehovica, Riječina. 
flaveolus Meig. Vinkovci, Jasenovača. 
nnbecula Fali. Sljeme, jankovac, Orehovica, Velebit. 
splendidus Meig. Brod na Kupi. 

Symphoromyia melacna Meig. Zagreb, Lokve. 

Bomhylimorpha. 

Acroceridae. 

Acrocem sanguinea Meig. Krapina 4.8.05. 
Oncodes varius Latr. Babje jezero 26.7.11. 

Nemestrinidae. 

Hermoneura obscura Meig. Cirkvenica 21.6.93. 

L^as einzige Stück erhielt ich von Dr. Hasper. 

(Fortsetzung folg.) ^) Langhoff er dr. \ug. l:ntomološki pabirci sa puta „Margite" Glasnik 
hrv. nar. dr. IX. 1896. p. 346, 354. ^^ Novi prilozi hrvatskoj flori. 
III. Bijele stijene. 

Izučavanjima flore naših gora i planina započelo se početkom 
XIX. vijeka na veličajnom Velebitu, a započeli su njima tudjinci. 

Magjarski profesor Pavao Kitaibel krenuo je prvi puta u 
Hrvatsku g. 1792. i na svojim je izučavanjima segnuo do Rijeke. Ovo 
putovanje bijaše preteča velikog i dalekog putovanja, koje je podu- 
zeo g. 1801. iz Budima u doba, kad se je mučno i teško i u nas 
putovalo u pc:'^lie selo. Imao je odličnog suputnika grofa Franju 
Adama Waldsteir. ? i slikara Schütz a, koji je obim botaniča- 
rima pomogao svojim kistom, da su mogli stvoriti onakovo djelo, 
kao što bijaše u folio formatu štampano remek-djelo „Descriptio- 
nes et Icones Plantarum Rariorum Hungariae" od kojega 
je II. dio štampan u Beču g. 1805. 

U II. dijelu opisuju od p. I.- XXXII. s geografske strane Hr- 
vatsku, a od p. XXVII. u odsjeku „Status Florae" govore o šu- 
mama crno- i bjelogorice i o njihovim sastojinama, pa su nam već 
onda zabilježili ime „C zeri je ni Javor", koje ime za Acer obtiisa- 
tum i danas živi u narodu. 

Od stranice XXV11I.— XXIX. izbrajaju subalpinske i alpinsko bilje. 
Tu čitamo n. pr. imena: /l^/'oste alpina, Poa alpina, Scabiosa graminifolia, 
AlchemilLa alpina, Primala viscosa, Soldanella alpina, Thesium alpinum, Eiyngium 
alpinum, Heraclcnm alpinum, Allium viciorialis, Uvularia amplcxifolia, Ce'rastinm 
alpinum, Potentilla clusiana, Dryas ocfopetala, Epimedium alpinum, Anemone al- 
pina, Bartsia alpina, Thymus alptnus, Scutellaria alpina, Anabis alpina, Scorzo- 
nera rosea, Rhamnus alpinus, Daphne alpina, Sonchus alpinus. Cacalia alpina, 
Hieracium villosum, Achilllea clavennae, Polypodium lonchitis et aculeatum.^) 

Ovim skupocjenim djelom upoznali su Waldstein i Kitai- 
bel botaničare sa mnogom rijetkom biljkom iz naše alpinske flore, 
od kojih bijaše većina „nova" i prvi puta oslikana i opisana. Ge- 
ografskim opisom ovoga djela upoznali su strani svijet i sa Hrvat- 
skom, upozorili na njezinu bogatu i različnu alpinsku floru, za koju 
su se od onda počeli zanimati i strani botaničari i zanimaju se i 
danas tako živo, da možemo mirne duše reći, da je naš Velebit, ako 
i golem i veoma člankovit, s florističke strane u domovini i monar- 
kiji najpoznatija planina. 

Lani je prošlo 111 godina, da su Wald stein i Kitaibel 
pronijeli ime Velebita i Hrvatske učenim svijetom i zato glede alpinske 
flore Velebit zapada „prvenstvo". 

' Kod nekojih su biljaka pribilježili, da su ih našli i kod Diaganića, Ozlja, 
Slunja, Priboja, Korenice, odkuda su krenuli na (jolu Plješivicu. Za Krbavu bi- 
lježe i Mrsinj, za Velebit, koji zovu „Velebić", vrhove Badanj, Debelobrdo, 
Visočicu, Samar. Obojene biljke, koje su tako vjerne, kao da su žive, predo- 
čuju vrstu u naravnoj veličini, a nekoje su table i metar duge, po metra široke. 137 

Poslije Velebita i Plješivice došla je na red Velika Kapela, 
što se otegnula na 40 kilometara daleko, kojoj kraljuje golema i 
1533 m visoka Bjelolazica, no ovu u florističkom pogledu nije 
zapalo prvenstvo, već Klek kod Ogulina, koji bijaše bliži i pristu- 
pačniji. 

Krajevi oko Jasenka postali su pristupačniji tek onda, kad je 
sagrađena Rudolf ova cesta, što vodi iz Ogulina u Novi, probija- 
jući se Banskim vratima na Molinarijevu vrhu, gdje se je uzpela 
1082 m visoko. 

Rudolfova cesta otvorila je vrata i botaničaru, da krene u one 
posve nepoznate krajeve i koliko mi je poznato nije do god. 1899. 
tamo bilo ni domaćeg, ni stranog floriste, pa mi je veoma milo, da 
je ova jabuka meni, kao Hrvatu, prvomu pala u dio. To bijahu tek 
početna studija, ali nam sabrano bilje svjedoči, da je flora oko ja- 
senka, a pogotovo na Bijelim stijenama (1142 m) veoma za- 
nimljiva, da je to značajna montana i alpinska flora u kojoj sam 
našao nekoje rijetke alpinke, pribilježio nova staništa, a hrvatsku 
floru obogatio sa jednom od najznačajnijih biljaka za alpinske stijene 
i provalije, koja nije za našu floru samo nova po vrsti, već i po 
rodu, pa će možda takovih tipova biti i na Velikoj Javornici i po 
drugim vrhovima, koji se koče oko Jasenka. 

Znajući, da je alpinska flora u nas najbujnija i najrazličnija 
mjeseca srpnja, zaputio sam se na Bijele Stijene 28. srpnja 1899., 
nadajući se obilatoj žetvi, i nisam se prevario. 

Iz Ogulina krenem kolima put Musulinskog potoka, a kad sam 
minuo prvo pristanište So vi nie u, došao sam u regiju smreke i 
jele, u mrku šumu crnogorice, koja seže gotovo do ceste. Ima sta- 
bala, koja je prekršila bura i zato su se razrasla poput kandelabera, 
ima ih, koja su na vrhu rašljasta, ima ih, koja su se prirasla, ali će 
botaničar ugledati i srasle jele i smreke i ima od njih blizanaca i 
trojaka. Lagano se uspinje cesta tom mrtvom i. gluhom šumom, a kad 
smo došli do 10 kilometra, prikažu nam se kao snijeg bijele ..Bijele 
Stijene" i Velika Javornica, a na domak planinskom gnijezdu 
Jasenku ugledasmo i goleme stijene Bij el olazi ce. 

U Jasenku, koji leži 628 m nad morem, nastanio sam se u ce- 
starnici, potražio mjesnog šumara E. H., koji je za drugi dan odredio 
nadlugara. Mimoivši Malu i Veliku Javornicu, krenusmo ravno šu- 
mom crnogorice u kojima ima jela od 40 m visine i 2 m premjera, 
a na Maloj Javornici, više Lokvice, ima jela, koju ne bi obuhvatila 
četiri čovjeka. Došli smo u mrtvu šumu u kojoj se oglasio samo 
sitni palčić, a kad smo minuli Begovu stazu i došli u neki tjesnac, 
zagledasmo ogromne bijele javorove {Acer pseudoplatanusj, a kad smo 
na dalnjem putu uzlazili i silazili, zapali smo u tako duboku i gustu 
šumu crnogorice, da je nastalo sumračje i da nas primio hladan, 
planinski zrak. Ugledasmo jednu do 10 m dugu, 3 m visoku stijenu 
sa vodoravnim slojevima uz koju su se počele redati i druge stijene 
pokrivene sa smričinom (Juniperus nana) i debelom mahovinom, 
a okružene golemim jelama i bukvama. 

U crnogorici razvija se flora po zračnim i sunčanim čistinama, 
a najbujnije uz njezine okrajke, dok je u čistoj šumi iglicama posuto 138 

tlo mrtvo i pusto. Kad su se počele redati stijene, počeo je s njima 
i bujniji vegetativni život, kojega su označivale razne papradi tu i 
tamo tako brojne, da pokrivaju cijelo humozno tlo oko stijena. Pri- 
bilježio sam ove pteridofite: Cystopteris fragilis var. angastata, C. regia, 
var. fiimarioides, Asplcniim viride, A. ruta nuraria, Polypodiiim vulgare var. co- 
mmune, Aspidium filix mas var. crenata, A. filix mas var. femina, A. dryopteris, 
4. monfanum, A. rigidum var. austräte, A. dilatatum var. oblonga, Scolopendrium 
vulgare, Blecliuum spicant, a nacije se na stijenama i crvotočina Lycopodium 
annofiuum. 

Od fanerogama ima od Jasenka do Bijelih stijena malo. Zna- 
čajan je : Senecis sarracenicus (-= S. nemorensis var. Fuchsii), raste tamo i 
Digitalis ambigua, Buphthalmum salicifolium, Verouica urticifolia, Adenostyles 
alliariae (-- A. alhifrons), Melandrym silvestre, Campanula rotundifolia i njezina 
odlii<a „lancifolia", Metanpyrum silvestre, Corydalis ochroleuca, Stellaria ncmorum, 
Galeopsis speciosa, nadje se i Chrysanthemum monfanum, na čistinama Hypericum 
huncifusum, od t^ramineja Festuca gigianiea. 

U Šumi Opaljenici kod jasenka ima od grmova Rhamnus follax, 
koji zovu „žesti ka", Loiiicera uigra, i L. alpigetm. 

Fiorula spomenutog zaravanka i istočnih mu stijena „pod ti- 
som" bila je u najsvečanijem ruhu, a njezine zastupnike, osim pte- 
ridofita, navodim po familijama i rodovima. 

Liliaceae. — Liliiim carnioliciim Bernh., dok mu srodni L. 
bulbiferuni L. tu nije porasao. — Streptopus amplexifolius DC u Lam. 
i DC Fl. Frange 1805. Vol. III., p. 174. — Uvularia amplexifolia L. 
Spec. fl. Ed. I. (1753.), p. 304. — St. distortus Mich. Fl. Bor. Am. 
(1803.), Vol. 1., p. 200. — St. atnplexicaulis Baker Journ. Linn. Soc. 
(1875.) Vol. XIV., p. 591. 

Flora croatica (p. 1146.) bilježi nam za ovu značajnu alpinsku 
Liliaceju samo „jedno jedincato" stanište, koje su „prvi" 
g. 1805. pribilježili Waldstein i Kitaibel riječima: „Habitat in 
alpe Plissevicza Croatiae inter Pinum Pumilionem alpibus Comitatus 
Arvensis Hungariae. Floret sub finem Junii .x Julis". Isto ovo sta- 
nište bilježi i Neil reich g. 1869. 

Od g. 1805. nije tu biljku nitko u našoj flori ubrao do g. 1885., 
kad sam ja bio tako sretne ruke i ugledao je 15. lipnja kod Lokava 
uz okrajke smrekove šume u Javorniku i u bujnom je cvijetu slo- 
žio u svoju botaničku mapu. Ovo bijaše u našoj velikoj flori tek 
„drugo" stanište, kojemu se Bijele Stijene 28. srpnja g. 1899. 
pridružiše kao „treće", gdje također raste uz okrajke crnogorice i 
bila je u cvijetu. 

Ova se vrsta širi šumama sjeverne polutke, gdje je rastresena,, 
ima je u gorovitim i planinskim šumama centralne Evrope, na Kam- 
čatki, Sakalinu, u sjevernom Japanu, a u sjevernoj Americi od Aljaske 
do Pensilvanije i Grönlanda, južno do novog Meksika. Jedna vrsta 
raste i u južnim regijama Himalaje. U Walisu se uspinje 2300 m, u 
Tirolu 1800 m visoko. 

Poligon aceae. Rumex arifolius AH. Ova po našu alpinsku 
floru značajna kiselica nađe se i oko Bijelih Stijena pojedince. 

Caryophyllaceae. Silene croatica W. et R. {-^- S. saxifraga 
L.) Po stijenama u raspuklinama, koje je ova krasna vrsta brojno 
natrusila svojim kao mlijeko bijelim cvijetovima. — Heliosperma pu- 
silliim Vis. Druguje sa prijašnjom. — Melamirium silvestre Röhl. Uz. 139 

prikrajke, oko grmova i pod okomitim stijenama. — Moehringia 
muscosa L., kojoj opravdano „ime" odaje stanište, jer najvoli balvane 
i stijene, koje je pokrila mahovina. 

Ranunculaceae. Actaea spicata L. Tu i tamo među stije- 
nama, ali ne na osojnim mjestima; brojno. — Aquilegia nigricans 
Baumg., a „nije" A. platysepala, koju neki bilježe za Bjelolazicu. — 
Aconitum napellus L. i A. judenbergense Rchb. (= A. canmiarum Jacq.) 
Obje vrste oko grmova. — Raniinciiliis lamiginosus L. I na Bjeloiazici, 
gdje ga je pribilježio Kugy. — /?. Carinf/iiaciis Hoppe. (= R. gracilis 
Schleich.) U uskim raspuklinama, gdje je ova alpinka rijetka, pak 
je ima i na Bjeloiazici (Kugy), Malom Risnjaku (Hire), Burnom 
Bitoraju (Borbas). 

Papaveraceae. Corydalis ochroleaca Koch. Voli vlažne, osojne 
stijene. 

Cruciferae. Liinaria rediviva L. Po čistinama. — Kernera 
saxatilis (L.) Rchb. Po prisojnim stijenama u raspuklinama. — Car- 
damine trifolia L. Voli humozno, vlažno tlo i nastani se rado pod 
bukvama. — Arabis alpina L., koje ima i na Bjeloiazici (Hire) na- 
likuje na var. latens Porta, koja raste u južnom Tirolu. 

Crassulaceae. Seditm roseuni (L.) Scop. Synon. Rhodiola 
rosea L. Spec. pl. Ed. I. (1735.), p. 1035. — Sediim roseiim Scop. 
Fl. Carn. Ed. II. 1. (1772.), p. 326. ^ 5. Rhodiola DC. Pl. Crass. 
P. 183. (1828.) 

U „Reviziji hrvatske flore" (p. 14, 15.) upozorio 
sam, da je ova biljka „nova" za našu cvjetanu, a prvi ju je našao 
19. srpnja g. 1877. Julije Kugy na Bjeloiazici, gdje sam je i ja ugle- 
dao 28. kovoza g. 1899. na nepristupačnom mjestu trećeg vrška. 

Bijele stijene tek su „drugo" stanište ove biljke u našoj flori. 
Našao sam je u bujnom cvijetu „pod tisom" sa ovim biljkam-pra- 
WWcdimdi: Juniperus nana, Ranuncu/us carintliiacus, Hieracium villosum^ 
Silene croatica. Peucedanum austriacum, Libanotis montana, Lilium 
carniolicum, Taxus baccata, Soxifraga aizoon, Allium victorialis, Ca- 
lamintha grandiflora, Rhamnus fallaxi. 

Saj^if ragaceae. Saxifraga aizoon Jacq. Zakiti svojim roze- 
tama raspukline, voli prisojne stijene, a druguje sa Silene croatica 
i Heliosperma pusillum. — 5. lasiophylla Schott. Ova vrsta voli osojna 
mjesta. — Ribes alpinum var. Fleischmanni po razdrobljenom ka- 
menju i orušinama. 

Oenotheraceae. Circaea alpina L. I na bijelim stijenama za- 
premila je ova alpinka trupce, trule panjeve, ali se lokalizirala i po 
oborenim, vlažnim stablima, često rpimice. 

Umbelliferae. Ova porodica zastupana je bilo na stijenama, 
bilo u neposrednoj okolini s ovim vrstama: Chaerop/iyllum aureuni 
L., Ch. Jiirsutuni L., Athamanta cretensis var. maior. Neilr., Peuceda- 
num austriacum Koch, Libanotis montana Crantz. 

Ericaceae. Vaccinium vitis idaea L. Među razdrobljenim ka- 
menjem „pod tisom". 

Gentianaceae. Gentiana lutea var. symphyandra (Murb.) Bi- 
jaše u najbujnijem cvijetu, a poznata je i u Jasenku kao „srčenik".. 
G. asclepiadea L. Voli šikaraste okrajke. 140 

Bor ragi naceae. Myosotis alpestris Schm. Po šumskim či- 
stinama. 

Lab i at a e. Ajuga reptans var. alpina Koch, koja je „bez" vriježa 
ili su ove „prikraćene". Ova je odlika „nova" za našu floru. — La- 
miiim orvala L., L. luteum (Huds.) Krock. i L. foliosum Briq. Po 
prisojnim, šikarastim mjestima, od kojih je prva vrsta najbrojnija. — 
Thymus montamis \V. et K. Prisojna, kamena mjesta, a ima ga i među 
Jasenkom i Mollinaryjevim vrškom. 

Solanaceae. Atropa belladonna L. U šumama od Jasenka, 
gdje je zovu „bun" do Bijehh Stijena. 

Scrophulariaceae. Scrophularia heterophylla Willd. Spec. 
pl. Ili. (1800.), p. 274. (= Se. laciniata W. et K., koji su je opisali 
pod tim imenom godine 1805.). Po osojnim stijenama. — Weronica 
urticifolia Jacq. Druguje često sa prijašnjom. 

Campanulaceae. Campanula racemosa KxdiScin. Na prisojnim 
i osojnim mjestima Bijelih stijena, gdje nije „rijetka" i „nova" je 
za hrvatsku floru, koju je dr. A. Gin zb erg er brao na Plitvicama 
medu gornjim i donjim jezerima. — Phytheuma halleri Ali. Po či- 
stinama uz šikare. 

Compo sitae. Adenostyles alliariae (Gou.) Kern. Na Bijelim 
Stijenama „pod tisom" u stotine, stvarajući zasebnu formaciju. — 
Leontopodium alpinum Cass.^) „Pod tisom" ima bukova šumica u 
kojoj prima bukva (kao i po Gorskom kotaru i Velebitu) oblik klekovine 
ih kosodrvine. U okolini te šumice ima okomitih stijena, a na jednoj 
buji i bjelolist sa Silene croatica, Heliosperma pusillum, Campa- 
nula racemosa, Sedum roseum, dok je dno ponike zaraslo sa Ade- 
nostyles alliariae. 

Doronicum croaticum Vuk. Brojno „pod tisom" sa Senecio 
croaticus W. et K. (= 5. cacaliaster) - Carduus personala (L.) 
Jacq. Na istom staništu, brojno. — Mulgedium alpinum (L.) Less. Na 
jednoj čistini „pod tisom" tako brojno, kao na nijednom dosada 
poznatom mi staništu u hrvatskoj flori i svojim modrim cvijetovima 
krasan ures onoj alpinskoj floruli. — Hieracium villosum Jacq. U 
raspuklinama i po orušinama na istom staništu. 

S lijeve strane kraja „pod tisom" ima jedan do po metra debeo 
bijeli jasen (Fraxinus excelsior), koji će mi ostati u nezaboravnoj 
uspomeni, jer sam pod njime ugledao biljku, koja nije za hrvatsku 
floru samo „nova" po „vrsti", već i po „rodu", a jedna od naj- 
značajnijih i najzanimljivijih alpinaka evropske flore. Tu se motrila 
i diugovala sa Hieracuim villosum i Libanotis montana. Po rodu je 
to „Saussurea", po vrsti „Saussurea bicolor", koju ćemo upoznati 
s jedne i s druge strane. 

Saussurea DC. u Ann. Mus. Paris XVI. 156, 198. T. 10—13. 
(1810.; — EndI. Gen. pl. (1836.-40,), p. 468.; Koch Synop. Ed. II. 
(1844.), p. 465. 

Seckt Cory mbif erae. Saussurea discolor (Willd.) Spec. pl. III. 
(1800.), p. 1641. — 5. discolor DC. 1. c. p. 199. — Serratula alpina ^) To je stanište za ovu alpinsku krasnicu „novo", koju u Gorskom ko- 
taru zovu „bjelolist" našto sam već nekoliko puta upozorio, no unatoč tome 
govore mnogi i pišu „runolist", koje ime Leontopodium alpinum ne zapada. 141 

ß. lapathifolia L. Spec. pi. Ed. I. ..(1723.), p. 817. - i\ lapathifolia 
Beck u Fritsch Exkursionsfl. für Österreich 1897. p. 587., dok u dru- 
gom izdanju od g. 1909. bilježi kao 5. discolor (p. 636.)^) 

Poredbena grada. U generalnom herbaru kr. sveučilišta u 
Zagrebu: Styria. In monte glac. Raxalpe (1. dr. C. Richter) — 
Steiermark. In Felsritzen in Plöckental bei Mauthen 1350 m. 
24. VII. 1884. (1. Preissmann.) U Vukotinovićevu herbaru također 
sa Raxalpe ubrano 15 kolovoza g. 1857. po juratzki. 

Visina mojih pojedinaca. Hayek (Fl. v. Steiermark (1913.) 
II. Bd. p. 585.) bilježi za stabljiku 35 cm. visine. 

Jedan moj nerascvali pojedinac visok je 28 cm., jedan rascvali 
32, drugi 33, treći dapače i 43 cm. 

Stabljika je obično uspravna, ali može u dnu biti i zavinuta, 
što je vazda onda, kada potjera ispod kamena, paučinasto-pahuljasta, 
dok je mlada pogotovo bijela, dok joj poslije ta oprema otpada. 

Stabljika je hstana, listovi razna oblika, na licu tamno-zeleni,. 
kad su suhi, gotovo sniježni, na naličju bijelo-pusteni kao na pr. 
u lopuha (Petasites albus) ili lopušca (Tussilago farfara). Stari 
hstovi su bijelo-pusteni uz žilice i onda, kada je biljka ponesla 
plodove. 

Korjenito je lišće petljasto, dugo 10, široko 6 cm., podina više 
ili manje srčasta, pogotovo onda, ako list nalikuje hstu od Campa- 
nula trachelium. Stabaljno lišće postaje uže, petlje kraće, dok bude 
spram ucvasti linealno-bodkasto ih linealno, ali ne toHko, kao u 
Preissmanovih pojedinaca. 

Cvijetne stapke imadu po Hayeku 3 — 8 glavica, ali ima stapka 
sa 1 — 2 glavice. 

Ovojak je jajasto-valjkast, vanjske ljuske jajohke, zašiljene, vu- 
nasto-paučinaste, ljubičasto nahukane, no mogu biti i zelenkaste. 
Cvijeće je jasno-morgovaste (lila) boje, prašnice crno-modre, papus 
je bijel, pernat, ahene jasno-zagasite boje, tamno-zagasitim prucima, 
kako mi to odao mikroskop. Cvijetci rasipavaju jedan od najugod- 
nijih nam mirisa, miris „vanilije" (Helotropium peruvianum), koju i 
gojimo toga mirisa radi. 

Dr. C. Schroeter piše ob osobitim alpinkima toga roda ovo: 
„Eigenartige specifische Hochgebirgstypen sind die Saussurreen; 
durch blaue Blüten und dickliche Blätter ausgezeichnet, im ganzen 
nicht häufig und bodenvag, die Weide fliehend und mit Vorliebe die 
wildesten Rasenpartien und Steilgehänge aufsuchend".-) 

S. alpina je najobičnija amerikansko-arktičko-altajska vrsta, 
koja se uspinje u Wallisu 1800—2800 m, u Glarusu 1860—2400, u 
Bavarsko 1700 — 1950 m. visoko, ^u Tirolu kao istočna rasa macro- 
phylla, u Dauphine-u, Piemontu, Švicarskoj kao 5. depressa, Naša je 
vrsta azijatskog porijetla, ali „nije" arktička, a rasprostranstvom joj 
nalikuje S.- pygmaea. „Das ganze Geschlecht zeigt eine Hochgebirgs- 
natur auch darin, dass ihm die überhaupt am höchsten steigenden 
Blütenpflanzen angehören, nämlich S. tridactyla die in Tibet bis 
5800 m, in Ostkurdestan sogar bis 6038 m geht\ 

Ne imajući pri ruci nužnu literaturu i poredbenu građu pribilježio sam 
u „Glasniku" g. 1898. ovu vrstu kao S. alpina. 

•^ Das Pflanzenleben der Alpen. Zürich, 1908., p. 394. 142 

Po geografskom rasprostranstvu švicarske alpinske flore ide S. 
bicolor u sedmi altajski elemenat, od kojih dolazi 10 u Altaju, ali ne 
u arktisu.^) 

Drugog dana prije podne obilazio sam kraj oko Jasenka šu- 
mama crnogorice, koje zapremaju 24.000 rali i oskudijevaju vodom, 
jer cijela šumarija nema 5 vrela. Po pučkoj predaji bile su oko mjesta 
velike „jasenove šume" od kojih i mjestu ime. 

Značajan je tip za jasenačku floru božikovina, božje dri- 
jevce ili zimzelen filex aquifoliiim) i stvarana Grčkoj kosi čudo- 
šumu, gdje ima u guštiku pojedinaca, koji su i 10 m visoki. 

30. srpnja, a za prekrasna, planinskog jutra uranismo, da kre- 
nemo iz Jasenka do mora, a odavle parobrodom na Rijeku. Dalje 
pristaništa Stalka crnogorica se pomalo gubila, a zamijenjivala ju 
lisnata šuma bukve i bijelog javora (Acer pseudoplatanusj, dok 
je poslije zagospodovala bukva, a javor se pomalo gubio i od ori- 
jaških se stabalja snizio do grma, od šume javorove postala javorova 
šikara, koja s ovih visina prelazi na vinodolske planine. Uz put iz- 
nenadio nas jedan šumski pristranak, kojega je pokrio opuh (Te- 
Ickia speciosa) u tako gustoj zasebnoj formaciji, da su se pojedinci 
pokrivali onim velikim, srcolikim lišćem. Našli smo i zanimljivu gra- 
mineju Elymus europaeiis, koju nam Flora Croatica bilježi za Plitvice, 
Vrebačku Stazu, planinski vrh Urlaj, a poznamo je i iz Gorskog ko- 
tara, gdje sam je ubrao na vrhu Grebenu. Na Moliinaryjevom 
vršku (1010 m) najavila nam se na stijenama kao „prva" primorka 
Centaiirea rupestris, zakititiv se svojim žutim cvijetovima. Kad smo 
se pak uspeli na Banska vrata, a 1033 m visoko, ostavila nas je 
crnogorica posve, bukva se gubila, šuma prestala i pred nama se 
pružile daleke košenice zarasle kratkom travom, primilo nas žarko 
sunce, zaporan primorski zrak i pred nama se zalaštilo Jadransko 
more. 

Ostavila sas i Rosa rubrifolia i mi zagledali po pustim krasama 
kuš (Salvia officinalis), smilje (Helichrysiim italicum), Dicmtlms 
terjoestinus, Centaurea splendens, Artemisia camplorata, Eryngium 
uniethystiniim, Satureja variegata, Scolymus hispanicus, od grmova 
značajnu diraku ili draču (Paliurus australis). 

1) Schroeter 1. c. p. 772. cSol Prilozi malakofauni hrvatskog Zagorja. 

Napisao Dragutin Hire. 

Mijat Sabljar stekao si je za osnutak narodnog zemaljskog mu- 
zeja velikih zasluga, sabirući sve, čime je bilo kojoj zbirci što mogao 
privrijediti. Na svom posjedu na Goljaku kod Podsuseda počeo je 
u okolini sabirati kopnene i slatkovodne mekušce, kojima je u mu- 
zeju položio temelj malakološkoj zbirci. Sabljar je sabirao u svim 
kraljevinama domovine i njegovom se malakološkom zbirkom poslu- 
žio Spiro Brusi na, kad je g. 1870. štampao svoju radnju o slatko- 
vodnim i kopnenim moluskima Hrvatske.^) U tom djelcu bilježi 
Brusi na i one vrste, koje je neumorni Sabljar sabrao u Zagorju. 
Ovu građu pribrao je Sabljar oko Krapine, Bedekovčine, u Sutli, 
oko Budindola, Stubice, Oroslavja, Bistrice, Lazine, Husinca, Tra- 
košćana, Bednje, Klenovnika, na Humu, u Beli. Najzanimljivije Sablja- 
rovo našašće jest Pirostoma plicatula Drap., koju je našao kod Ka- 
rivaroša i Husinca i koja su nam mjesta dosada „jedina" 
poznata staništa u hrvatskoj malakofauni. 

U Zagorju pribrao je građu za svoju zbirku i Fran Erjavec, 
profesor više realke u Zagrebu i pisac rasprave „Slavonija u mala- 
kološkom pogledu". Nešto građe pribrao je i Brusi na, a g. 1885. 
Jurinac, koji nam bilježi dvije tri vrste za Krapinu.-) 

Službujući i putujući hrvatskim Zagorjem, prošao sam krajevima, 
kojima oni nisu bili. Nisam našao bog zna što, ali će i ova po meni 
pribrana građa dobro doći onomu, koji će nam danas sutra podati 
cjelovitu sliku o kopnenim i slatkovodnim mekušcima kraljevina Hr- 
vatske i Slavonije. 

Sistematski popis. 

Aegopina nitens Mich. — Helicella nitens Mich.") Na Velikoj 
Ivančici oko Jelenske pećine, u šumama brijega Kozjana i oko Su- 
tinskih Toplica. 

Aegppis verticillus Fer. — Zoniies verticillatiis Fer. U šikarama 
brijega Šapca u Krapini i oko Lepoglave. 

Fniticicola hispida L. oko Sutinskoga. 

Monacha incarnata Müll. — Fniticicola incarnata Müll. Na Očuri 
gore Ivančice, Galovićeve pećine i Srebrnica kod Jesenja gor- 
njega. — 

M. vicina Rossm. — F. vicina Rossm. Oko Stubice, Lepoglave, 
Radoboja, na Kozjanu, oko Klenovnika, na Macelj gori pod vlažnim 
listincem ili šušnjem. 

') Contribution a la malacogie de la Croatie. Zagreb 1870., p. 1.— 40. 

-■) Faunistički pabirci po okolici Krapinskoj. „Glasnik" HND. Godina I. 
(1886.), p. 151, 152. 

■') Kao sinonima dodao sam ona imena, koja Brus i na navodi u svojoj 
napomenutoj radnji. 144 

Xerophüa obvia Hartm. Oko Krapine obična vrsta, a brojna na 
Šušlovu brijegu poviše krapinske gradine i na brijegu Šapcu do fra- 
njevačkog samostana, gdje je po travi i drugom bilju tako česta, da 
čovjek po njoj i nehotice mora gaziti. Oko Radoboja brojno prama 
Goračima i na brijegu Bihaču kod Stubičkih Toplica. 

Theba carthusiana Müll. — Monacha carthusiana Müll. Po cije- 
lom Zagorju, ali ne brojno, pa se nadje i u žitu po vlatima. 

Campylaea planospira Lam. — C. umbilicaris Brum. var. Croa- 
tica Brus. Kod Krapine u Dolcu uz potočak do Trnskijeve stijene 
i oko špilja na Trikraljskim pećinama, oko Radoboja, na ruševinama 
grada Oštrca kod Lobora, oko Lepoglave, Klenovnika, na Jelenskoj 
pećini Ivančice. 

Halicagena pomatia L. — Pomatia antiquorum Leach. Oko Kra- 
pine, na Macelj gori u šumama oko doline Kala, u bukovim šumama 
Trakošćana „bez pruga", na oštrcu kod Lobora, na Kozjanu. oko 
Sutinskoga, Lepoglave, na Ravnoj gori. 

Cepaca nemoralis L. — Tachea nemoralis L. U Krapini u živi- 
cama do franjevačkog samostana rek bi rijetka, jer sam 12. kolo- 
voza g. 1915. našao samo .Jedan" komad, oko Radoboja, Stubičkih 
Toplica, Lepoglave, u klancu Sutinsko kod Višnjice, ali nigdje u do- 
movini tako brojno kao oko Zagreba, 

'cTvindobonensis C. Pfr. — T. vjndobonensis C. Pfr. Krapina : Na 
Sušlovu brijegu i oko gradine, na Šapcu, po grmlju izmedju Krapine 
i Dolića, u Zelenjaku pod klanjcem, oko Lepoglave, Klenovnika, 
Višnjice, na Velikim pećinama Ravne gore. 

Ena obsciiriis Müll. — E. ööscwra^Mill.';'Na Ivančici u| šumama 
brijega Kozjana obično po deblima. 

ChondruMtridens Müll. Na Velikim pećinama Ravne gore. 

Pupa frumentum Drap. — Torquilla frumentum Drap. Na pri- 
sojnim stijenama u Sutinskim Toplicama, na Velikim pećinama Ravne 
gore, kod Klenovnika na stijenama špilje Dopolanjšćice, na Mačjem 
kamenu kod. Lepoglave. 

""^^Modicella avenacea Brug. — Torquilla avenacea Brug. Na Mačjem 
kamenu kod Lepoglave, na Pisanim pećinama kod Radoboja, na Ga- 
lovićevim pećina, po tim staništima po prisoju. 

Delinia ornata Rossm. — D. ornata Ziegl. U Sutinskom, na Je- 
lenskoj pećini Ivančice, oko Klenovnika. 

Clausilia laminata, Mont — Marpessa laminata Mont. Oko 
Bistre, Ivanca, Lepoglave, Klenovnika, Trakošćana. 

Idyla vetusta Rossm. — Strigillaria vetusta Zgl. U Sutinskom, 
kod Klenovnika pred špiljom Dopolajnšćicom po stijenama. 

Graciliaria filograna Rossm. Na Galovićevoj pećini oko korenja 
bilja ili u raspuklinama. -'- " - ■ •' j?^"^-^ ,"^ 

^""Pirostoma ventricosa Drap? -^ Pyfostonmventricosa Drap. Na 
Velikoj Ivančici kod „Švajcarije". Odlika „latestriata" Parr. U šu- 
mama brijega Kozjana. — P. densestriata Rossm. — Pirostoma den- 
sestriata Ziegl. Na Očuri, oko Jesenja po Galovićevim pećinama. 

Cochlicopa lubrica Müll. — Zua subcylindrica L. Oko Ivanca, 
Bistre, Stubice, u opće u podgorju Zagrebačke gore. 145 

Succinea puiris L. — L. Po vodnom bilju navlastito po lišću 
od rogoza (PhragmUes communis) i trske (Typha latifolia) uz Kra- 
pinu, Krapinicu, Bednju i njihove pritoke. 

Limnaea stagnalis L. var. produkta I. Colb. Značajnu ovu odliku 
našao sam u mrtvim vodama Sutle kod Kraljevca i Klanjca još g. 1869. 
a živi i u Krapini. 

Gulnaria peregra Müll. — Limnaea peregra Müll. U vodenim 
poljskim jarcima, po vodama stajaćima, tu i tamo brojno. U Topli- 
čici kod Stubičkih Toplica u „vrućoj" vodi. 

Limnophysa fusca C. Pfr. — Limnaea fusca C. Pfr. U Malima 
oko Jakovlja, gdje nije rijetka. 

Spirodiskus corneus L. — Planorbis corneus L. Navlastito u 
vodenim jarcima uz prugu od Zaprešića do Krapine, gdje druguje 
sa Hippeutis complanatus L. — Planorbis complanatus L. 

Ericia elegans Müll. - Cyclostomus reflexus L. Oko Krapinske 
gradine po laporu, na Šapcu, oko Jelenske pećine, Radoboja, na Bi- 
haću kod Stubičkih Toplica. 

Eupomatias scalarinus? Villa — Pomatias scalarinus Villa? Na 
prisojnim stijenama oko Krapine i Jesenja. — E. septemspiralis Ra- 
zoum. — Pomatias septemspiralis Razoum. Oko Bistre, Stubice, Ra- 
doboja, u Oćuri, oko Sutinskih Toplica, Lepoglave, na Velikim pe- 
ćinama Ravne gore. Voli osojna vlažna mjesta i obitava rado pod 
vlažnim listincem i u živicama. 

Amphimelania holandri Fer. var. laevigata Rossm. — Melanella 
Holandri Fer. var. laevigata Rossm. U Krapini i Krapinici, u Topli- 
čici kod Stubičkih Toplica, u Smrdećim Toplicama kod Malog Tr- 
govišta, u Toplici kod Ciotalovca, Budinšćine i dalje, u Očuršćici 
kod Lepoglave, u Bednji i svim vodama brojno, u toploj vodi seže 
tako daleko, dok voda postaje vruća, gdje se kamenje od toga me- 
kušca crni. 

Microcolpia acicularis Fer. — Melanopsis acicularis Fer. U Smr- 
dećim Toplicama, u Toplici kod Budinšćine. 

Anodonta cygnea L. U Krapini i u Sutli kod Brdovca. Brusina 
navodi kao A. cygnea var. rostrata K. 

Unio batavus Lam. U Topličici medju Oroslavjem i Stubičkim 
Toplicama. Glasnik hrv. prirodoslovnog društva. 10 Einige Bemerkungen über Pythagoräische Dreiecke. 

Von Dr. M. Kiseljak (Zagreb). 
Die Gleichung 

X-' + y2 = z2 

iiat bekanntlich nur drei Auflösungen in Zahlentrippeln von auf- 
einanderfolgenden Zahlen, und zwar 

(-3,-4,-5), (-1,0, + !) und (3,4,5), 
anderseits jedoch unendlich viele Auflösungen, bei welchen zwei 
aufeinanderfolgende Zahlen auftreten. Hier kann man folgende zwei 
Fälle unterscheiden : 

(y - 1)^ -i- y' = z^' (I) 

und 

x-^-f (z— \y = zK (II) 

Der erste Fall ist von Herrn P. Bachmann^) ausführlicher 
untersucht worden ; daran möchte ich einige Bemerkungen anknüpfen. 
Es ist 

2 y^ — 2y =- z- — 1 
oder 

2y(y"i) = (z+ i)(z-- 1). 

Die zwei Faktoren rechts sind beide entweder gerade oder ungerade, 
wegen der linken Seite also beide gerade, d. h. 

z = 2k 4- 1 
und 

y (y - 1) = 2 k (k + 1), 
also 

y(y-l) _ k(k+l ). (1) 

2 ~ 2 

Somit haben wir den Satz erhalten: Zu jeder Trigonalzahl 

, welche die Hälfte einer anderen Trigonalzahl k(kJ- 


1) 


2 

y (y - 


1) ^ ist, gehört ein Pythagoräisches Dreieck vom 

Typus (1) und umgekehrt. 

Dieser Satz scheint mir neu zu sein : in der gangbaren Litte- 
ratur über niedere Zahlentheorie konnte ich ihn nicht finden. ') Zahlentheorie, I. Bd., Leipzig 1892, S. 195, und: Niedere Zahlentheorie, 
II. Bd., Leipzig 1910, S. 436. 147 

Mit Anwendung der Bachmannischen Resultate kann man 
noch Folgendes hervorheben: Wir ordnen die Auflösungen der Grösse 
nach, also 

K-j v^ Ro •^ K.3 «^ ..... , 

dann gilt die Rekursionsformel 

kh+i = 6kh — kh-, + 2. (2) 

Die ersten drei Werte sind k, == 2, k., = 14, kg = 84; alle kh sind 
also gerade, was auch unmittelbar aus der Tatsache 

z ^ 1 (mod 4) 
folgt. 

Die Rekursionsformel (2) liefert uns also nach dem obigen Satze 
der Reihe nach auch die Stellenzeiger aller Trigonalzahlen tk, die mit 
2 multipliziert wieder eine Trigonalzahl tn (2 tk = t„) ergeben. Es ist 

t = 3 = ^ 
To ö 2 

tj, = 105 = -^ 2 

u. s. w. ts4 = 3570 = -' Der Stellenzeiger n der Trigonalzahl t„ = 2 tk ergibt sich aus der 
Formel 

— 1 + 1/ 8 k' + 8 k + 1 ,^, 

n = '—^ 2" ' (^) 

wo k nur die aus (2) sich ergebenden Werte annehmen darf. 

Der zweite Fall scheint mir bisher etwas vernachlässigt wor- 
den zu sein. Zunächst folgt aus (II) 

x2 = 2 z — 1 (4) 

und umgekehrt 

z^^^. (5) 

es gehört also zu j edem ungerad en xeine Auflösung 
vom Typus II; wenn wir die „uneigentliche" Lösung 

p j_o2= 12 

ausschliessen, so müssen wir x > 3 nehmen und erhalten so die 
ersten Auflösungen 

X = 3 z = 5 

X = 5 z = 13 

X = 7 z = 25 

X = 9 z = 41 

u. s. w. 
Nun setzen wir also 

x = 2m+l (m = 1, 2, 3, . . .) 

und erhalten aus (II) 

Zm = 2 m- + 2 m + 1. (6) 

Aus dieser indipendenten Darstellung von z„i erhalteh wir 
durch Einsetzen von m -j- 1 statt m die Rekursionsformel für 
den Fall (II): 148 

Z ,n + 1 ^ Zm + 4 (m + 1), (7) 

während für den Fall (I) die Bach mannische Rekursionsformel 

Zm + 1 = 6 Zm — Zm — 1 (7a) 

gilt. 

Zum Schlüsse wollen wir die Anzahlen A (N) und B (N) der 
Auflösungen vom Typus (I), bezw. (11) bestimmen, deren Hypo- 
thenusenzahl z eine gegebene positive ganze Zahl N nicht über- 
steigt. 

Im ersten Falle hängen bekanntlich die rekurrenten Zahlen 
Zm von der Skala 

X- — 6 X + 1 = 
ab; es ist zugleich 

Zm ^^^ ^ Km ~h 2 »5m 

und 
sowie auch 

s. ^ (^^)™ + C-^- r. 

Dabei ist A die Diskriminante der obigen quadratischen Gleichung, 
also l/A 4 1/2. Wir schreiben 

1 /6 — 1/A\m 1 

und sehen, dass Sm eine positive, mit wachsendem m gegen die 
Null konvergierende Grösse ist. Somit haben wir 

1 

Rm = -r^ (3 + 2 1/2)"^ - Sm, 

Sm = (3 - 2 \/2r -f V^- Sm 

und 

Zm - (3 + 2 l/T)-. ^^^ + 2 Sm (1/ 2 - 1) ^ N, (8) 

also jedenfalls 

2 -f 1/ Y 
(3 + 2 l/^)'". Y ^ N. (1 - r,m), 

wo 

2 Sm 

■^.n = ^;;j- (1/2 — 1) 

ist. Daraus folgt sofort 

log N + log (1 - r|m) - log (2 + i/2) + 2 log 2 

log (3 -h 2 V2) 
da jedoch 

l0g(l -Y]m) <0 

ist, erhalten wir für den Gleicheitsfall (Zm — N) m z. 149 r log N - log (2 + 1/ 2 ) + 2 lo g 2 -] 

Für den Ungleicheitsfall Zm v^ N, also höchstens Zm ^ N — 1, ist 
lo g (N — 1) + log (1 — Yjn,) — log (2 + l/T) + 2 log 2 

"" ^ log (3 + 2 1/ 2 ) ' 

da aber 

log (N - 1) + log (1 - -qm) <. log N 
ist, so folgt 

^^ lo g N - log (2 + l/'2 ) + 2 log 2 

""- log(3 + 2K2) 

Andererseits ist wegen Zm + i > N -^ 1 

log(N+l) + log(r--r]n.4-i)-log(2 + V2)-f 21o g2 

""^ log (3 4-2 1/2) 

•da jedoch 

log (N + 1) + log (1 - -^n, + i) > log N 
ist, so folgt 

log N - lo g (2 + 1/ 2 ) + 2 log 2 _ 

""' log (3 i- 2 1/2") 

also gilt auch für den Ungleicheitsfall die obige For- 
mel (9), die wir auch so schreiben können: 

r log N + 0,06877 ... 1 
A (N) = [ oišššr^ J ' (öa) 

daraus schliessen wir weiter (ebenfalls bei Verwendung Brigg'scher 
Logarithmen) : 

A (N)cv. 1,30625 logN. (10) 

Im zweiten Fall folgt aus z^N • 

xZ. ]/'2 N — 1 
und schliesslich B(N) = ^]-l. (11) 2 

Die Einheit muss in der Formel (11) wegen der „uneigentlichen" 
Lösung (1,0, 1), die wir nicht mitzählen wollen, abgezogen werden. 
Es ist also auch 

B(N)cn:) 0,70711 Nl. (12) 

Aus (10) und (12) erhalten wir endlich 

lim A (N) 

oder mit anderen Worten: Die Dreiecke vom Typus (11) sind 
unendlich häufiger als diejenigen vom Typus (1), was 
mir das Hauptergebnis dieser Mitteilung zu sein scheint. PREDAVANJA I RAZLIČITI ČLANCI. Dr. T. Maretić: Tri priloška prirodoslovnoj n.ašoj terminolo- 
giji (pelud — pestić — tulanj). 1. Riječ „pelud" načinio je Šulek za njem. Blu- 
men- ili Blütenstaub, lat. pollen i unio ju je u svoj njemačko-hrvatski rječnik 
(1860.) i u „rječnik znanstvenoga, nazivlja" (1874.), a iz te dvije knjige uzeli su 
je naši botanici, a i drugi pisci. Sulek je riječ pelud načinio iz češke riječi pcl 
dodavši joj nastavak -ud; u prvome od pomenutih svojih rječnika ima on \ pelud 
ipel, u drugome samo pelud. Riječ pel (pored koje Česi imaju i pyl) činila se 
Šuleku nekako prekratka, zato ju je raširio, ali je zlo učinio, što je uzeo na- 
stavak -ud, koji je u našem jeziku mrtav, t. j. veoma rijedak (imaju ga samo 
imenice labud, želud), te se poradi toga ne može uzimati za tvorbu novih riječi, 
kako se mogu uzimati oni nastavci, koji se nalaze u mnogim riječima, kakovi 
su na pr. -ac, ač, -ić, -ica, -ina, -ost i t. d. Što je Šulek riječ pelud načinio iz 
češke riječi, koja u našem jeziku nema nikakve sveze s kojom našom riječju, 
i što joj je dodao *sasma neobični nastavak, to je naše književnike zavelo, te 
su Šulekovu kovanicu objeručke prihvatili; nijesu se mogli doviti, da je i od 
šta je skovana, pa su je držali za pravu i lijepu narodnu riječ. Ali nijesu je 
uzeli sasvim po Šulekovoj odredbi; on u drugome svojem rječniku uz riječ 
pelud postavlja slovo /., što znači, da je ženskoga roda (feminin), a to ne može 
biti, jer jedine one dvije naprijed navedene imenice s nastavkom -ud jesu mu- 
škoga roda; naši su dakle književnici uzevši od Šuleka riječ pelud instinktivno 
osjećali, da ona ne može biti ženskoga roda, zato je svi uzimaju kao imenicu 
muškoga roda. (U njemačko-hrvatskom rječniku ne naznačuje Šulek, kojega je 
roda riječ pelud). — Iz ovoga, što sam razložio, izlazi, da ja kao filolog riječ 
pelud zabacujem, jer je rđavo načinjena. Sad se pita: ako pelud ne valja, kako 
ćemo zvati ono, za što je do sad ta riječ služila? U akademičkom našem rje- 
čniku kod riječi 3 cvjetati nalaze se iz srpskih pisaca nazivi cvjetni pi ah, cvje- 
tni prašak. To su posve dobre riječi, kojima ja ne znam, što bi se moglo pri- 
govoriti. Treba još dodati: ako pelud nije dobra riječ, onda ne valja dabogme 
ni riječ od nje izvedena peludnica (za njem. Staubbeutel); mjesto nje može se 
upotrebljavati riječ grčkoga izvora antera (upravo: anthera), kako je upotreblja- 
vaju botanici drugih naroda po Evropi. 

2. 1 riječ pestić načinio je Šulek, ali ne od imenice pest (t. j. pesnica), 
kako gdjekoji misle (razabrao sam to iz razgovora s nekim našim prirodoslov- 
cima). Da je otud riječ pestić izvedena, bila bi vrlo rdava, jer imenica pest ide 
u t. ZV. /'-deklinaciju kao i riječi na pr. krv, noć, stvar i t. d., a od takvih se 
riječi nikad ne tvore nove riječi s nastavkom -ić. Riječi je pestić drugo postanje. 
Šulek je našao u ruskim rječnicima za lat. pistillum, njem. Stempel riječ iic- 
cTMich pa je mjesto nastavka -/Ar uzeo (bez prave potrebe) nastavak -ić. Ruska riječ 
iiecTHKi, ili necT-b i izvan botanike u običnom životu znači ono. što lat. pistillum, 
njem. Stempel, t. j. ono, čemu mi velimo thčak (gen. t'i)čka, plur. tučkovi). Za 
uzimanje riječi iz drugih jezika vrijedi zdravo i razumno načelo: neka se u 
književni jezik samo one tuđe riječi uzimaju, za koje u svome jeziku nemamo 
ili nikakve zamjene ili nemamo dobre. Riječ pestić se tome načelu protivi, jer 
pomenuta naša riječ tučak može je sasvim dobro, zamijeniti. Srpski je pisci, 
koliko je meni poznato, svi upotrebljavaju mjesto Šulekove pestić. Od tučak se 
može izvesti i.menica tučkonosac za lat. (upravo grč.) gynophorum, njem. Stem- 
pelträger (u Šuleka: pestićar i pestićnjak) i pridjev tučkov (u Šuleka: pestićav, 
pestićki). 

3. Za životinju, koja se latinskim učenim imenom zove Phoca vitulina, 
njemački Robbe ili Seehund, ima Šulek u svome njem.-hrv rječniku riječ tu- 
lanj, koju je uzeo iz ruskoga jezika, u kojemu se ona životinja, zove TKtjiein.. 
Prema ruskome no- imalo bi u našem jeziku biti ću-, ali je Šulek tu- uzeo 
prema češkoj riječi tulei'i (pored koje imaju Česi i fuleii, — oboje iz ruskoga 151 

jezika). Budući da -e- riječi TK)jit'HL ne ispada u ostalim padežim?. (t. j. genitiv 
je sing. TiojieHjf, nominativ plur. TuaeHii i t. d.), trebalo bi, da u nas bude -e-, a ne -a-, 
dakle ćulenj ili tulenj, genitiv ćulenja ili tulenja i t. d. To bi bilo po zakonu, 
kao što je na pr. Jelen, gen. Jelena prema ruskome ojchb, gen. (nona i t. d. Valja 
znali, da samo prema onome ruskom -e-, koje u ostalim padežima ispada, može 
u našem jeziku biti -a- (koje također ispada), na pr. konac, gen. konca, rus. 
KOHeub, KoHua i t. d. Kako je od tulanj gen. sing, i ostali padeži, to nije u Šu- 
lekovu nem.-hrv. rječniku zabilježeno, ali u njegovu „rječniku znanstvenoga na- 
zivlja" nalazimo nom. plur. tulnjevi. Taj oblik (pored kraćega tiilnji) uzeo sam 
ja u IV. pjevanju svoga prijevoda Homerove Odiseje, i to u I. i 11. izdanju, jer 
onda nijesam uviđao, da ni tulanj ni iulnjevi ni tulnji ne valja. Ali u III. izdanju 
Odiseje zamijenio sam tulanj riječju foka, koja je iz grčkoga jezika ('f(-)x-r]), a 
upotrebljavali su je stari Rimljani, a i danas je upotrebljavaju Talijani (Joca) \ 
Poljaci (foka). 

Iz Šulekova rječnika unio je riječ tulanj Đorde Popović u svoj srpsko- 
njemački rječnik, ali ju je još više pokvario: on je tulanj bez ikakve potrebe 
okrenuo u tuljan, a iz njegova rječnika ušao je tuljan u školsku zoologiju M. 
Medica, u kojoj na str. 84. (izdanja g. 1915) nalazimo nom. sing, tuljan, nom. 
pl. tuljani. Ta od rđavo načinjene riječi još dalje pokvarena prodire iz škole 
i u literaturu; na pr. u „Prirodi" VIII, br. 4, str. 83. nalazi se akuzativ sing. 
tuljana. 

Mislim, da sam razložio, da u dobru jeziku nema mjesta ni tulnju ni tu- 
ljanu. Tko ne će da upotrebljava ćulenj, eno mu foka, a tko ne će ni to, može 
upotrebljavati riječ nerpa, koju ima Šulek u svome „rječniku znan. naz.", a i 
Popović u svome za istu onu životinju. Obojica su riječ nerpa uzeli iz ruskoga 
jezika, u koji je ona prodrla iz finskoga. Dodajem, da ni TK).ieK[> nije prava ruska 
(ni slavenska riječ), ali otkie su je Rusi uzeli, na to ne bih znao za sad od- 
govoriti. 

Po svoj prilici reći će tko: a šta nam treba izgoniti iz jezika riječi, koje 
se već odavno i u školama i u literaturi upotrebljavaju? Ja odgovaram: nikad 
nije škodljivo ni prekasno čupati u vrtu korov i mjesto njega saditi dobre biljke! Literarni podaci za faunu Hrvatske II. 

(Literarische Daten zur Fauna Kroatiens.) 

Sabrao dr. Aug. Langhoffer. 

I. Insekta. 

1. Coieoptera. 

(Dodatak k podacima u Glasniku 1916. p. 52 -59.)^) 

82. Absolon Dr. K. Bericht über höhlenbewohnende Staphyliniden der di- 
narischen und angrenzenden Karstgebiete. Col. Rdschau 4. 1915 p. 132 — 151. 

Ima podatke za Dalmaciju. 

83. Bernhauer Dr. Max. Neue Staphyliniden der palaearktischen Fauna. 
Col. Rdschau 3. 1914. p. 65-68. 

Xantholinus (Subg. Typhlodes) Mihoki nov. sp. Plitvice. 

84. Blattnv W. u. C. Ein neuer Scotoplectus (Col. Pselaphid) aus Kroatien. 
Verh. zool. bot." Gesellschaft, Wien 64. 1914. p. (93-94). 

Scotoplectus (Moczarskia nov. subgen.) Winkleri nov. sp. Brjegovi kod 
Skrada i Fužina. 

85. — Beitrag zur Kenntnis der Pselaphiden und Scydmaeniden. Col. 
Rdschau 3. i914. p.'^175. 

Macrobythus Klimeschi n. sp. Centralna Dalmacija, Svilaja planina. 
Euplectus Karsteni v. Urumovi Ramb. Učka. 
Bythinus scapularis v. Formaneki Fleischer. Dinara. 

8d. Breit Jos. Neue Coleopterenformen aus Süd-Europa. Col. Rdschau 3. 
1914 p. 50-62. 

Nebria diaphana Dan. relicta nov. subsp. Fužine. 
Speluncularius anophthalmqs Rttr. Ercegnovi, Krivošije. 

87. — Beschreibung zwölf neuer palaearktischer Coleopteren-Formen aus 
der Familie Carabidae. Col. Rdschau 3. 1914. p. 155—170. 

Molops (Subgen. Typhlochromus Moczarski) Winkleri nov. spec. Pljesi- 
vica (Velebit). 

88. Csiki E. Magyarorszägi uj boirarak (Coieoptera nova ex Hungaria IV) 
Ann. mus. hung. K». 1912. p. 509-513. 

Trechus limacodes Dej. var. jucundus nov. var. Alančić. 
Anopthalmus Scopolii Sturm var. Bartkoi nov. var. Risnjak. 

— — var. Szilägyii nov. var. Bitoraj. 

— Schmidti Sturm var. Soösi nov. var, Risnjak. 

— — var. Kerteszi nov. var. Lokve, špilja* 

89. — Coieoptera coeca nova. Ann. mus. hung. 11. 1913. p. 386—387. 
Anophthalmus Langhofferi nov. spec. iz Bezimene špilje u Josipdolu. 

90. — Faunank legnagyobb vak bogara. Rov. Lapok. 1913. p. 164. 
Anophthalmus Langhofferi kao najveći sljepi kornjaš naše faune. 

91. — Uj Scydmaenida-faj faunänkböl. Ann. mus. hung. 11. 1913. p. 456. 
Leptomastix croaticus n. sp. Vlaška pećina kod Kozice (Novi). 

92. Depoli Guido. Ueber Skulpturabnormitäten bei Carabus catenatus Panz. 
Zft. f. wis. Insektenbiologie Bd. 16. 1911. p. 338-341. 

Ima podatke za odlike od C. catenatus Panz,, C. cancellatus lUig., C croa- 
ticus Dej. i Nebria Dahli St. iz okolice riječke. 

1) Ovo je dopunjak za godine 1911., 1912., 1913, a dodani su podaci za 
1914. i 1915. 153 

93. — Der Formenkreis des Dorcadion arenarium Scop. Col. Rdschau 
1915 p. 1-16, 32—44. 

Navodi medju vrstima i suvrstima spomenute skupine i nalazišta iz po- 
dručja naše faune. 

94. Depoli Guido. Zwei ijeue Silphiden aus Istrien. Col. Rdschau 4. 1915 
p. 109—110. 

Nargus istrianus n. sp. Učka. •■ 

Colon Beszedesi n. ?p. Opatija. 

95. — Neue Kaferformen aus dem Liburnischen und Istrianer Karst. Wien, 
ent. Ztg. 34. 1915 p. I(t9-ll(». 

Navodi odlike od Carabus cancellatus, Subcoccinella 24-punctata L , Adalia 
bipunctata, Propilaea 14-punctata L., Anomodes melanura L., Macrolenes bima- 
culata Rossi iz područja naše faune. 

96. Girometta U. Osobine špiljske faune. Fauna nekojih špilja i bezdanica 
(jama) srednje Dalmacije. Program c. kr. drž. gimnazije u Spljetu za šk. god. 
1912.— 13. Spljet 1913. p. 3-16. 

Ima podatke za različite odjele kukaca. 

97. — Prilog poznavanju troglobijske i troglofilne faune Dalmacije uz geo- 
morfološke bilješke o istraženim špiljama i jamama. Program c. kr. velike 
gimnazije u Spljetu za šk, god. 1913.-14. Spljet 1914. p. 3—16. 

Ima niz podataka za različite odjele kukaca. 

98. Heikertinger F. Über Apthona brunneomicans und die damit verwandten 
Formen. Sitzber. d. zool. bot. Ges. Bd. 62. 1912. p. 88—92. 

Aphthona cyparissiae Koch. Učka, Krivošije. 
— nigriscutis Foudr. Crkvice (Dalm.). 

99. Hoffmann Ad. Coleopterologisches aus dem Dalmatiner Karst. Col. 
Rdschau 3. 1914. p. 77-79, 85-90, 123—126 

Navodi niz kornjaša iz okolice Spljeta, Blokova, Makarske i Supetra na 
Braču. 

100. Langhoffer Dr. Aug. Štetni kukci u gospodarstvu Hrvatske. Gosp. 
Smotra 2. god. p. 97-104, 129-134, 161-168, 193—202, 225-236, 257-268. 

Ima podatke o štetnim kornjašima kao i inim štetnim kukcima. 

101. — Fauna hrvatskih pećina (spilja) II. Prirodoslovna istraživanja Hr- 
vatske i Slavonije izdaje Jugoslav. Akad. Zagreb sv. 7. p. 3—22. 

Ima podatke za špiljske kornjaše naše faune. 

102. — Podkornjaci Hrvatske (Scolytidae Croatiae). Šum. List 39. 1915. p. 
53 -75. 

Ima sabrane podatke podkornjaka naše faune. 

103. Meneghello Eugen, prof. Dodatak fauni tvrdokrilaca otoka Lošinja u 
Istri. Izvj. c. kr. nautičke škole u Dubrovniku. 1912. p. 25—32. 

Navodi kornjaše raznih porodica, obazire se i na geogr. njihovo raspro- 
stranjenje. 

104. Müller Dr. Jos. Prof. Beiträge zur Kenntnis der Höhlenfauna der 
Ostalpen und der Balkanländer. II. Revision der blinden Trechus-Arten. Denkschr. 
d. math. nwiss. Klasse d. Kais. Akad. d. Wissenschaften Wien 90 Bd. 1913 p. 
11-124. 

Ima mnoge podatke za tu skupinu iz područja naše faune. 

105. Müller Dr. Fr. Über die Verbreitung von Cychrus Fabr. Col, Rdschau 
-3. 1914 p. 83—84. 

Cychrus Hampei Oestro. Dalmacija. 

106. Netolitzky Dr. Fr. Bembidion-Studien. Wien, ent. Ztg. 31. 1911 p. 
179—194. 

Bembidion eques Sturm. Hrvatska. 

107. Obenberger Jan. Neue Arten u. Varietäten der Buprestiden-Gattung 
Anthaxia meiner Sammlung. Col. Rdschau 3. 1914 p. 11—14. 

Anthaxia 4-punctata v. Frankenbergeri n. v. Dinara planina. 

lOS. — Beitrag zur Kenntnis der palaearktischen Käferfauna Col. Rdschau 
3. 1914. p. 97-115. 

1. Eine neue Carabusrasse aus Kroatien. Carabus croaticus Frankenber- 
.geri 11, sp. Biela Lazica a uz to spominje C. caelatus sa nalazištima Otočac, 154 

Ogulin a croaticus typicus i caelatus macretus Kr, sa Velebita 8. Triarthron 
Tredli n. sp. Skrad. 

109. Pic, M. Descriptions ou diagnoses et notes diverses. L' Echange 27. 
1911. p. 113-114. cfr. Rov. Lapok 1911 p. 77. 

Malachius affinis Men var. concolor Krauss, Zagreb mjenja se u subconcolor. 

110. Reitter Edm. Neue Uebersicht der palaearktischen Alphitobius-Arten. 
Col. Rdschau 3. 1914. p. 81-82. 

Alphitobius obtusangulus I. Müll. Mljet. 

111. Schatzmayr A. Eine neue Asaphidionform von der Quarneroinsel 
Unie. Col. Rdschau 4. 1914. p. 62. 

Asaphidion cyanicorne quarnerense n. sbsp. 

112. Schilsky 1. Die Käfer Europas 47 Heft. Nürnberg 1911. 

Iz područja naše faune navodi ove vrste: Stasiodis parvulus.Pabr. Sciapho- 
bus rasus Seidl, Se. vittatus Gyl. Se. smaragdinus Boh. Se. seitulus Germ , Se. 
barbatulus. Chiloneus setosulus Germ. i Sibinia ventralis Sehilsky. 

113. Winkler A. Neun Trechen vom Balkan und neue Fundorte bekannter 
Arten. Col. Rdschau 3. 1914. p. 171—173. Treehus (Neoduvalius) Klimeschi n. sp. 
Područje Troglav (Dinara) sa Adelopsella bosnica jezerensis Jean i Proleonhar- 
della sp. nov. juž. Velebit. 

Treehus (Anophtalmus) Seopolii Maderi n. subsp. Vitezovićeva jama na 
Krku, špilja kod Monte. 

Treehus (Typhlotrechus) velebiticus Gglb. Sjeverni obronak Vaganskog vrha. 

Tr. Reitteri. Sjeverni Velebit, Senjsko bilo. 

Treehus (Neotrechus) dalmatinus dinaricus I. Müll, špilja u Dinari i špilja 
kod Koljana. 

2. Hymenoptera. 

114 Maidl Dr. Fr. Die Xyloeopen (Holzbienen) des Wiener Hofmuseums. 
Ein Beitrag zu einer Monographie dieser Gattung. Ann. Hofmus. 26. 1912. p. 
249-330. ' 

Xylocopa valga Gerst. Rijeka, Spljet. 

115. Moesäry Sändor. Az Orvssus unicolor Latr. a magyar faunaban. Rov. 
Lapok 19. 1912 p. 49-50. 

Navodi Krapunu kao nalazište. 

116. — Magyarorszjig femdarazsai. Rov. Lapok 19. 1912 p. 129—131. 
Navodi više Chrysida iz područja naše faune. 

117. — Ket U] Hymenoptera-faj. Rov. Lapok 19. 1912 p. 131-132. 
Xyela Hensehi n. sp. iz Krapine. 

118. Vogrin Dr. V. O nekim varijetetima roda Scolia. Nast. Vjesnik 22. 
1913. p. 265 269. 

Postavlja novu odliku Discolia punctata var. eroatica te D. hirta var. Pa- 
dewiethi i var. segniensis. Navodi nalazišta i za ine vrsti i odlike iz područja 
naše faune. 

119. — Arten der Gattung Scolia Fabr. Kroatiens, Slavoniens, Dalmatiens 
und Istriens. Glasnik hrv. prir. društva 27. 1915 p. 34—47. 

Daje opise vrsti i odlika toga roda iz područja naše faune. 

120. — Kratak prilog poznavanju faune Hymenoptera senjske okolice. 
Izvj. kr. real. gimn. u Senju 1913. p. 3—13. 

Ima podatke za našu faunu iz porodica: Apidae, Crabronidae, Vespidae, 
Chrysididae, Heterogynidae. 

V. i Langhoffer, pod br. 101. za podatke špiljske naše faune iz ove skupine. 

3. Lepidoptera. 

121. A. Aigner L. Magyarorszäg pillnngoi. Rov. Lapok 18. 1911 p. 5—7, 
132-135, 19. 1912 p. 5—7, 20-21, 120—122, 132-135. 

Ima podatke i iz područja naše faune. 

122. Holdhaus Karl. Kritisches Verzeichnis der boreoalpinen Tierformen 
(Glazialreiikte) der mittel- und südeuropäischen Hochgebirge. Ann. Hofmus. 26. 
1912 p. 399-440. 

Gnophos sordarius Thbg. Velebit. 
Pionea nebulalis Hb. Biokovo. 
Incurvaria vetutella Zett. Velebit. 155 

123. Rebel Dr. H. Die Lepidopterenfauna von Herkulesbad und Orsova 
Eine zoogeographische Studie. Ann. Hofmus Wien. '25. 1911. p. 253—43". 

Ima podataka iz područja naše faune. 

124. — Einige für die Lepidopterenfauna Oesterreich-Ungarns neue Arten. 
Sber. d. zool. bot. Ges. Wien b2. 1912 p. 104—108. 

Coleophera meridionella Rbl. Cucište (Dalm.). 

125. Rotschild N. Ch. Adatok Magyarorszäg lepkefaunäjähoz. Rov. Lapok 
18. 1911 p. 36. 

Ima dosta podataka iz okolice Sarvaša na Dravi. 

126. Schima Dr. navodi u Sber. zool. bot. Ges. Wien 63. 1913 p. 50. da 
ima Acidalia virgularia var. australis Z. iz Lokruma. 

127. Schmidt A. Adatok Magyarorszäg lepkefaunäjähoz. Rov. Lapok 18. 
1911. p. 53-55. 

Ima podataka iz područja naše faune. 

V. i Langhoffer, pod br. 101., za podatke špiljske naše faune iz ove 
skupine. 

4. Pseudoneuroptera, Neuroptera. 

128. Karny H. Bericht über eine Exkursion ins Prenigebiet mit besonderer 
Berücksichtigung der dort vorkommenden Platycleisarten. Wien. ent. Ztg. 32. 
1912 p. 287—296. 

Ima i nalazišta: Zagreb, Učka, Obrovac. 

129. Pongräcz Dr. Sändor. Magyarorszäg Neuroptera faunajahoz. Rov. 
Lapok 20. 1913 p. 175-186. 

Ima više podataka iz područja naše faune. 

130. Szilädy Dr. Zoltän. Magyarorszägi rovargyüjtesem jegyzeke II. Neu- 
roptera et Pseudoneuroptera. Rov. Lapok XIX. 1912 p. 53—58. 

Palpares libelluloides L. Senj. 

V. Langhoffer, pod br. 101. i za neke podatke špiljske naše faune iz ove 
skupine. 

5. Diptera. 

131. Bezzi M. Biospeologia, Dipteres (Premiere serie) suivi d'un Appan- 
dice sur les Dipteres cavernicoles recuellis par le Dr. Absolon dans les Balcans. 
Arch. d. Zool. exper. et gener. ser. 5. T. 8. 1911 p. 1—87. 

Ima podatke iz područja naše faune. 

132. Kröber O. Die Omphraliden. Ann. mus. hung. 11. 1913 p. 174-210. 
Omphrale glabrifrons Meig. Dalmacija. 

albicincta Rossi. Hvar. 

lesinensis Strobl. Verbosca, Brusje. 

133. Lundström Carl. Neue oder wenig bekannte europäische Mycetophi-, 
liden. Ann. mus. hung. 9. 1911 p. 305—322. 

Ima iz područja naše faune zabilježena mjesta za vrsti rodova: Sciophila 
Trichonta, Mycetophila, Asindulum, Brachycompta, Exechia. 

V. Langhoffer, pod br. 101. i za podatke spiljske naše faune iz ove 
skupine. 

6. Hemiptera. 

134. Horväth Dr. G. Hemiptera nova vel minus cognita e regione palae- 
arctica. Ann. mus. hung. 9. 1911, p. 1911. p. 573—610. 

Aneurus tuberculatus Mjöb. Vrdnik. 

Calocoris annulus Brull. Rijeka, Sušak, Orehovica, Podvezica, Bakar, Novi, 
Senj, Gospić, Dalmacija. 

var. nebulosus. Orehovica, Hvar. 

Chiasmus conspureatus Perr. Volosko, Zelenika, Sutomore, Kotor. 

135. — Species mundi antiqui generis Calisius. Ann. mus. hung. II. 1913. 
p. 623-634. 

Calisius Salicis n. sp. Ruma. 

136. Lindinger Dr. L. Beiträge zur Kenntnis der Schildläuse und ihrer Ver- 
breitung II Allg. Zft. f. Insektenbiologie 7. 1911 p. 244-247, 353—358, 378-383. 

Ima podatke i iz područja naše faune. 

137. Šulc Dr. Karei. Zur Kenntnis einer Psylla-Arten aus dem ungarischen 
National-Museum in Budapest. Ann. mus. hung. 11. 1913. p. 409—435. 156 

Psylla suturalis Horv. Cirkvenica, Ledenice, Breze, Senj. 
Holdhaus (v. Lepidoptera br. 122.) navodi za Psallus lapponicus Reut. 
Breze kao nalazište. 

7. Ortlioptera. 

138. Burr Malcolm. Die Dermapteren des k. k. naturhistorisclien Hofmu- 
seums in Wien. Ann. Hofmus. 2ö. 191'2 p. 63 -108. 

Forficula decipiens Gene. Lošinj mali, Korčula, Hvar, Budva, Kaštela, Spljet. 

139. Ramme Dr. Willy. Orthopterologische Ergebnisse einer Reise nach 
Krain und Istrien (1912). Berl. ent. Zft. 58. 1913 p. 1—20. 

Ima podatke i iz područja naše faune (Bakar, Rijeka, Orehovica, Opatija, 
Veprinac). 

v. i Langhoffer, pod br. 101. za podatke špiljske niša fame iz ove skupine y^ilfe Nova nalazišta Primulae auriculae L. u Hrvatskoj. 

N. Gussić. 
I. 

Prije nekih mjesec dana sastao sam se bio, šetajući po Smroku^ 
sa poznatim zagrebačkim planinarom gosp. Drobcem, koji mi reče^ 
da je prigodom jednog izleta u okolici Lipe, našao jednu dosada 
mu iz Hrvatske nepoznatu vrstu Primule. Ja sam ga zamolio, da 
me odvede na ono mjesto, što je on i dragovoljno učinio. Pošto 
ta pećina nije urisana na karti, to sam joj istom pred nekoliko dana 
doznao za ime, kada sam bio po drugi puta gore. Narod ju zove: 
„Vitelnica" ili „Vitelnička pećina", a ulazi se na nju iz mjesta, ko- 
jega pastiri zovu „Deklin grob". 13. V. 1917. pošao sam na tu pe- 
ćinu, pa mi je uspjelo ubrati nekoliko primjeraka te Primule. Dr. 
Pevalek bio je tako dobar, pa ju je na moju molbu opredijelio, L 
označio kao : Primula auricula L. var. [i. Obristii Beck (Syn. Pseudo- 
ciliata). Pošto je dosada iz Hrvatske poznata samo iz Kalnika, to 
je ovo istom drugo nalazište u našoj flori. Interesantno je svakako, 
što dolazi i tako nisko, pošto je to alpska vrsta. Držim da to na- 
lazište nije više od 600 m nad morem. Osim nje ubrao sam još na 
istom mjestu i lijepu Rosaceu „Amelanchier ovalis'' Wed., koju dosele 
još također nisam u gori zagrebačkoj našao. Na koncu ću još na- 
vesti sve biline, koje sam u onoj okolici, kao vrijedna spomena,, 
ubrao. To su slijedeće: 

Cetesach officinarum Lam et DC — 27. VIII. 1916. 

Colchicum autunmale — 27. VIII. 1916. (brojno). 

Lilium carniolicum — 21. V. 1916. 

Orchis pallens — 9. IV. 1916.; 
morio — 13. V. 1917.; 
sambucina — 13. V. 1917.; 

Daphne laureola L — 9. IV. 1916.; 

Cynanchum vincetoxicum (L) Pers — 21. V. 1917.; 

Scrophularia vernalis L — 14. IV. 1916. ; 

Valeriana officinalis — 21. V. 1916. 

Carlina acaulis — 27. VIII. 1916. — (brojno). 

U Zagrebu, 22. svibnja 1917. 

II. 

Sa istim sam gospodinom bio 22. VII. na Strahinščici, gdje mi 
je uspjelo naći i opet tu istu Primulu. Raste na pećinama, što se 
nalaze nad Sv. Jakobom, sa strane sjeverne. Vrlo je brojna, ali je 
mjesto dosta nepristupačno. Spada također pod var. ß. Obristii Beck. 

Zagreb, 24. VII. 1917. REFERATI 1 KNJIŽEVNE OBZNANE. F. Koch: Izvještaj o detaljnom snimanju lis,ta Karlobag- 
J a b 1 a n a c. (Különlenyomat a magy. kir. Földtani intezet 1915. Evi jelenteseböl) 
Budapest 1916. 

Autor dijeli radnju u dva dijela. Prvi dio raspravlja o stratigrafijskini od- 
nošajima, dok su u drugom dijelu opisane tektonske i hidrografijske prilike. 
Istom autoru zahvaljujemo već nekoliko omanjih znanstvenih priloga iz ovog 
terena. Sve ove radnje poslužit će izdanju geološke karte lista:* Karlobag— Ja- 
blanac. koji će izaći u mjerilu 1 : 75000 kao daljnji svezak geološke prijegledne 
karte kraljevine Hrvatske i Slavonije. Rasprava je napisana u hrvatskom, ma- 
đarskom i njemačkom jeziku. Njemaćkom tekstu radnje dodano je 12 vanredno 
uspjelih fotografskih snimaka, koji će i u nestručnjaka pobuditi interes. 

U stratigrafijskom dijelu radnje upoznaje nas pisac s karbonom, permom, 
triasom, jurom, kredom, tercijarom i kvarterom. 

Karbonske naslage označene su po fauni, nađenoj u tamnim vapnencima 
kao najgornje udo ove formacije (auernig-naslage). Spomenuti je vrijedno biljne 
ostatke Mizzia i Stolleyella velebitana R. Schub, te ostatke velike Neoschwage- 
rina craticulifera. I ako su ove potonje značajne za perm — to je Koch ipak 
voljan vjerovati, da su dotične naslage karbonske starosti ili na prelazu između" 
karbona i perma. 

Kod Brušana i Novog sela nailazimo na debele naslage pješčenjaka i 
škriljavaca rdaste i smeđe boje sa ulošcima crvenih pješčenjaka, koje je autor 
prema položaju nastupanja označio permom. 

Od triasa su najslabije razvijene verfenske naslage. Ladinički odjel za- 
stupaju dobro razvijene vengenske naslage (Pazarište) i diploporni vapnenci. 
(Štirovača, Jadovno). U karničkim naslagama, koje su zastupane takozv. „Raibler- 
Schichten" susrećemo vrlo često boksite, a kod Donjeg Pazarišta velike naslage 
jaspisa. „Glavni dolomit" (Hauptdolomit), kojim je karakterizovan norički odjel 
nema okamina, ali je pripadnost njegova ovom odjelu označena dovoljno polo- 
žajem prema drugim naslagama. 

Jursku formaciju dijeli autor u gornjo-jurske koraljne vapnence te u donji, 
srednji i gornji lias sa karakterističnim za ove slojeve okaminama, dok je kreda 
zastupana vapnenim kršnicima te sivim, rijede bijelim, vapnencima (gornja i 
donja kreda). 

Žućkaste lapore i gromače s ostancima numulita pribrojio je pisac oligo- 
cenu odnosno gornjem eocenu, pak ih smatra ekvivalentom promina-konglome- 
rata u Dalmaciji. U neznatnim slojevima ugljena kod Cesarice našao je Koch 
nešto fosila, naročito numulita. 

Kvarternom starošću označeni su po autoru rđasto smeđi kršnici (diluvij), 
koji dolaze u torentima, obalnim obroncima i zatonima (Jablanačka uvala). K di- 
luviju valja pribrojiti i žutu ilovinu, kojom su pokrivena polja u Lici (vrištine). 
Modrosivu i bijelu glinu kod Kaluđerovca, koja se upotrebljava u lončarske 
svrhe valja također pribrojiti diluvijainim naslagama. 

Tektonski i hidrografijski odnošaji zapremaju drugi dio radnje. Tektonika 
je u ovom dijelu Velebita veoma jednostavna. Brazdenje slojeva je smjerom 
NW — SE. Vrela, kojima ovaj predjel nije bogat, izviru večim dijelom na gra- 
nici karničkih naslaga i glavnog dolomita. Tok je potočića veoma kratak, te u 
brzo poniru u vapnencu. Posebice opisuje autor tok i pojave, koje su s njim 
u vezi od slijedećih potočića: Štirovača, Slatka vodica na Crnom Padežu, Sun- 
dera, Bubenica kod Pazarišta, Stojanovo vrelo na Jadovnu, Dukino vrelo kod 
Trnovca, Suvaja potok u Takalici, Košna voda kod Brušana, Tisovac polok te 
konačno tok Like. U obalnom području otiču vode većim dijelom podzemno, 
pak stvaraju vrulje uz obalu. Ove su vrulje većinom slane. Najveći manjak vode 
osjeća se u posvema kršnim predjelima, koji pripadaju geološki dobi lias-vapnenca. 
Bojna pošta 382. F. Šuklje. 159 

F. Koch : Prilog geološkom poznavanju Požeške gore 
(Különlenyomat a magv- kir. Földtani intezet 1916. Evi jelenteseböl) Budapest 1917. 

Rasprava je napisana u hrvatskom, njemačkom i mađarskom jeziku, a 
zadaća joj je podati preglednu sliku o stratigrafijskim elementima i o tektonskoj 
Izgradnji Požeške gore. Iza kako je autor u kratko progovorio o geološkoj 
gradi zapadno-slavonskog gorja, prelazi na detaljno opisivanje Požeške gore. 
Najstarijim geološkim udom označen je gnajs i tinjčev škriljevac.Mezozoicum 
zastupa lih gornja kreda. Od tercijarnih tvorevina spominje se oligocen, 
koji je raširen u većem opsegu, dok su neznatno zastupane miocenske i 
pliocenske (k onger ij sk e) naslage. U oligocenskim naslagama našao je 
autor otisaka listova od Cinamomiim lanceolatum Ung. — a na mnogim mjestima 
nailazimo u njima i na slojeve uglja. Do nedavna iscrpljivao se je ugljen iz 
rovova kod Majdana. 

Eruptivno kamenje motrio je autor južno od Požege u zoni, koja je 
14 kim. duga, a 2 kim. široka, te se prostire od zapada na istok. Kamenje je 
veoma rastreseno. Kod Blackog dolazi u njem ! i m o n i t, koji po Haueru sa- 
držaje 4-7 kremične kiseline i gline, 90'9 željeznog oksida i 4 4 vode i tragova 
vapna. Vrijedi spomenuti, da je autor u krednom vapnencu zapazio prve po- 
četke kršnih pojava kao što su malene vrtače, počeci postanka špilja — te po- 
jedine oblike otapanja. 

Raspravi dodan je kratki pregled sveukupnih geoloških opažanja Po- 
žeške gore. F. Siikije. 

E. Lange : Zum AlterderNeoschwagerinen führe ndenDolo- 
mite der Grossen Pakle nica, Norddalmatien. Verh. d. k. k. geol. 
Reichsanst. Wien, 1917. Nr. 10. — Najstarije naslage u Velebitu nalazimo u 
gornjim dijelovima Velike i Male Paklenice. Ove naslage sastoje od svijetlih i 
sivih dolomita i dolomitičnih vapnenaca, a uz ove nastupaju na raznim mjestima 
crni škriljavci, vapnenci i glineni škriljevi. Geološka starost ovih naslaga je po 
R. J. Schubert u gornji karbon, i to srednji i najgornji odsjek gornjega kar- 
bona. E. Lange kaže, da je starost tih Neoschwagerina - AolomM'd, koju je 
Schubert odredio na temelju nekih foraminifera, dvojbena. U doba naime, 
kada je Schubert izradio svoju radnju, bile su od roda Neoschwagerina poznate 
samo dvije vrsti, pa zato Lange dvoji o tome, dali je Schubert imao pred 
sobom baš Neoschwagerina craticulifera Schw., jer poznajemo danas više ovoj 
sličnih vrsti iz perma na Sumatri. Snmatrina Annae V., koju Schübe rt spominje 
iz Neoschwagerina- vdi^ntncd južne Dalmacije, govori za najgornji perm, a isto 
tako su i Glomospira pusilla te Gl. miliolides permske vrsti. Lange zaklučuje 
„da nije paleontološki dokazano, da bi ono kamenje moralo biti karbonske 
starosti. Isto tako, da nemi basprikorna dokaza, da je općeniti značaj forami- 
nifera i vapnenih alga permski, pa da do sada nema paleontološkog razloga, 
koji bi nas nukao onim dolomitima pripisati predpermsku starost". Lange ko- 
načno kaže, da je istina valjda po sredini, te da bisno mogli u Neoschwage- 
rina - naslagama. Dalmacije nazrijevati ekvivalenat permu. — Istina je, da za 
starost ovih Neoschwagerina - dolomita u Velebitu nemamo dosta paleontoloških 
dokaza, no već je Schubert dokazao, da ispod tih dolomita dolaze naslage 
gornjega karbona, a na dolomitima da leže permski vapnenci, pješčenjaci i 
gromače. Analogni odnošaji dokazani su kasnije i na sjevernom podnožju Vele- 
bita, (F. Koch: Tumač geol. karte Medak - Sv. Rok i Pag; Vijesti geol. povjer; 
Izvještaji o detaljnom snimanju lista Karlobag - jablanac u „Jahresber. d. k. ung. 
geol. Reichsanst." Budapest, 1911-1915.) gdje na srednjem i gornjem odsjeku 
gornjega karbona leže isti vapnenci i dolomiti sa vapnenim algama i Neoschwa- 
gerinama, a na ovima slijedi debeo nasioj permskih (permo'<arbonskih) pješčenjaka, 
gromača i škriljeva. Prema tomu bi ovi Neoschwagerina - dolomiti mogli biti 
najgornji karbon ili pače donji perm, ako spomenuti permski pješčenjaci pripa- 
daju gornjem permu a ne donjemu (paleodiasu), no za to nam danas još manj- 
kaju sigurni dokazi. E. Lange nije uzeo u obzir noviju literaturu, jer bi inaĆe 
bio našao, da je već Schubert (Eriäuter. z. geol. Karte Medak - Sv. Rok. Wien, 
1910. Nr. 116, p. 4) glede ovih Neoschwagerina - <\o\om\ia rekao: „Da jedoch 
Neoschwagerina craticulifera vielfach bereits als für permische Schichten leitend 
angesehen wird, ist es nicht unmöglich, dass diese obersten fossilführenden 
paläozoischen Gesteine des Velebit bereits permokarbonisch oder unterpermisch 
sein könnten". 

F. K. 160 

Dr. Abel : Allgemeine Paläontologie. (Sammlung Göschen. Ber- 
lin—Leipzig 1917). U proljeću ove godine izašla je u poznatim „Sammlung 
Göschen" malena knjižica pod gornjim natpisom od poznatog bečkog paleon- 
tologa. Dobio sam ju na bojno polje baš nekako u početku U. sočanske bitke, 
pa premda mi je interes bio drugamo okrenut, pročitao s-am ju ipak u nekoliko 
maha. Knjižica je pisana, ako i ne potpunoma popularno, a ono ipak tako, da 
se njom svatko, tko se prirodnim naukama zanima, može dobro poslužiti. Mora 
se priznati, da smo takovu knjižicu koli za srednjoškolsku omladinu toli i za 
ostale prijatelje prirodnih nauka trebali, te će ju rado prihvatiti svaki, koji je 
barem donekle upućen u tajne ovih dvaju relativno mladih, ali bez sumnje naj- 
interesantnijih grana prirodnih nauka. Grada, koja se ovdje raspravlja izvrsno 
je podijeljena u tri dijela. 

Prvi dio, kojeg s pravom možemo nazvati uvodom, raspravlja o vremen- 
skoj starosti i pojmu vremenskih odsjeka u povijesti naše zemlje. U nekoliko 
stranica uspjelo je autoru pokazati, što geolog razumjeva pod geološkim do- 
bama i u kakovom odnošaju stoji naše računanje vremena prema geološkom 
vremenu. 

Drugi je dio opsežan i zaprema glavni dio knjižice. Autor ga je označio 
natpisom „dokumenti paleontologije". Taj je dio podijeljen u devet odsjeka, od 
kojih je svaki za sebe veoma zanimivo pisan i bogat nazorima i novim isku- 
stvima odličnog paleontologa. Dok nas u prvom odsjeku zabavlja pisac pitanjem, 
što razumjevamo pod paleontološkim dokumentima — to nam u drugom odsjeku 
podaje živu sliku njihovog postanka. Treći odsjek raspi avlja o konserviranju 
fosila — zanimivo koli za laika ^toli i za stručnjaka, jer sadržaje podataka ste- 
čenih vlastitim radom autora. Četvrti odsjek riješava pitanje, kako ćemo naj- 
laglje odrediti pojedine fosile i tumači pojam i vrijednost takozvanih „leitfosila", 
dok se u šestom odsjeku bavi pisac potonje pitanjem geoloških hieroglifa i 
pseudofosila. U petom odsjeku raspravlja autor o upotpunavanju i rekonstru- 
iranju paleontoloških dokumenata, a u sedmom o uništenju njihovu. Jedan i 
drugi odsjek sadržaje dragocjenih primjera i podataka iz najbliže prošlosti. 
Jednako šu pisana i dva zadnja odsjeka, u kojima autor raspravlja o paleon- 
tološkim arhivima i označivanju starosti kamenja po „leiuosilima". 

Treći dio knjižice raspreda pitanje, koji su ciljevi paleontološke nauke. 
Autor naročito naglašuje, da se ciljevi proučavanja paleontotogije bitno razli- 
kuju od onih geologije, premda mora i sam priznati, da obje znanosti imaju 
veoma mnogo dodirnih tačaka. Ovaj je dio svakako najzanimiviji, pa ga naro- 
čito valja preporučiti, jer lako pisanim načinom lijepo predočuje, što je zapravo 
zadaća paleontološke discipline, koju ne smijemo posmatrati nadopunjkom 
geologije, već posvema neovisnom i zasebnom znanošću. 

Knjižica obsiže 143 stranice malog formata sa 54 slike u tekstu. 

Na Soči, 16. Oktobra 1917. Fran Šuklje. 

F. Šuklje: Gornjo-miocenske naslage sela Gore kraj Petrinje (s 1 si. u 
tekstu i sa 2 table). Prirodoslovna istraživanja Hrvatske i Slavonije. Jugosla- 
venska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 1914. p. 25—42. 

Obermiozän von „Gore" bei Petrinja (Kroatien). Bulletin des travaux de 
la classe des sciences mathcmatiques et naturelles. Sv. 3, 1. c. p. 20—32. 

U goranskim vapnencima, koje je već Đ. Pilar smatrao gornjo-miocen- 
skima, a na temelju nedostatne faune držao je, da su slatkovodni; sakupio je 
autor oveću kolektu školjkaša i puževa. Određene su ove vste: Mytiliis minimum 
Poli, Cardium ohsoktum Eichw., Cardium plicatum Eichw., C. squammulosum 
Pil., Tapes gregaria Partsch, Ervilia podolica Eichw., Macira podolica Eichvv., 
Trochus podolicus Dub , T. papilla var. major, Cyclostoma sp., Bytliiniii sp., 
Rissoa sp., Melania Pilari Neum., Melanopsis impressa Kraus, Ceritluiun rubigi- 
nosnm Eichw., C. disjiinctum Sow., C. plicatum Brug., C. ptcfum Bast., Bulla sp., 
Planorbis ci. cornu Brogn., Planorbis sp , Campylaea GJalskii Brus., C. Pilari 
Brus., Zonites Gorjanovići n. sp., Z. gorcnsis n. sp., Zonites sp., Nassa dupli- 
cata Sow. 

Ova fauna sadržaje mnoge karakteristične vrste sarmatikuma, te nije slatko- 
vodna nego brakična. U mnogim sarmatskim kotlinama opažaju se slatkovodni 
utjecaji, pa je interesantno, da je autor to i ovdje mogao konstatovati. 

U Latinovu kamenolomu dade se odozdo, prema gore odijeliti ove 4 zone: 
a) Vapnenci s čistom sarmatskom faunom; b) Žućkasti vapnenci sa Planorbis^ 
Campylaea, Zuniies, Melania Pilari, Trochus papilla var. major; o Žuti vapnenci 161 

sa Bulla sp., Melanopsis Impressa, Cyclostoma sp. Iščezavaju Campylaea i Zoni- 
les; d) Vapnenci s brojnim Tapes grcgaria i Myiilus minimus. Reducirana, osi- 
romašena fauna, u kojoj su posve iščezle slatkovodne i kopnene vsti rodova 
Campylaea, Zoniteš, Cyclostoma, Planorbis i t. d. 

Sve četiri etaže sannatskih vapnenaca karakterizovane su s Cardium ob- 
soletiim, Tapes gregaria, Cerithium rabiginosiim. Pod b) opažaju se jasno slatko- 
vodni uplivi, koji se već u slijedećoj etaži pomalo gube. 

Uz sarmatikum pojavljuju se u okolišu Gora litavac i kongerijske naslage, 
dok je starost paleogenskih tvorevina još upitna. M. S. 

M. Salopek: O naslagama s okaminama kod Kunovac-vreia u Lici. (S 1 
slikom u tekstu i sa 7 tabela). Prirodoslovna istraživanja Hrvatske i Slavonije. 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 1914. Sv. 4, p. 1—24. 

Über fossilführende Schichten von Kunovac-vrelo (Quelle) in der Lika 
(Kroatien). Bulletin des travaux de la classe des sciences mathematiques et 
naturelles. Sv. 3, 1. c. p. 1-19. 

Okoliš Kunovac-vrela kod Velike Popine u Lici je bogato nalazište srednjo- 
triiadičkih cefalopoda. U zelenim pješčenjacima, sivim i crvenim vapnencima 
nalaze se mjestimice cijele breče okamina. Fauna je rasijana u gnijezdima. 
Opisane su slijedeće vrste: Popiniies bispinosiis Hau. var. licanus, P. bosnensis 
Hau. sp., Popinites nov. sp. ind., CcraUtes sp. ind., Prohrces'-cs cfr. quadrilabiatas 
Mojs., P. sp. ind. aff. Boeckhi Mojs., P. sp. ind. aff. sub^ridentinus Mojs., Pro- 
arcestes cir. pannonicus Mojs., Plnacoccras sp. ind. ex aff. Damesi Mojs., Gymni- 
tcs Palmai Mojs. var., G. cfr. Bosnensis Mojs., G. cfr. incultas Mojs!, G. ex aff. 
Birnbold'i Mojs., Plychites flexuosus Mojs. sp , P. sp. ind., Pfychites profagus 
Salopek Sp.. P. acutus Mojs., P. cfr. Uhligi Mojs., P. sp. ind. ex aff. eusomus 
Beyr., P. Gorjanović-Krambergeri n. sp., Plearonautilus Mosis Mojs., Mojsvdro- 
ceras sp. ind. aff. bulogense Hau., Orthoceras campanile Mojs. sp. 

Najjače je zastupan rod Ptychiies. Fauna se odlikuje velikim brojem in- 
dividua, a siromaštvom rodova i vrsti. Podrod Popiniies pruža najvažnije upo- 
rište za stratigrafijsko horizontiranje faune. Pretežna čest tih vrsti zastupana je 
V fauni Haliluča kod Sarajeva, a dijelom je ograničena lih na buloške vapnence. 
Školjkaši su veoma rijetki. 

Fauna sivih i crvenkastih vapnenaca oskudnija je od faune pješčenjaka 
i tumnosivih, kremenjastih vapnenaca. U fauni sivih i crvenih vapnenaca naj- 
običnija je vrsta Ptychiies flexuosus sp., pa velike neopredjeljive vrste roda 
Arcestes. Ti vapnenci pripadaju zoni Ceratites trinodosus. Fauna zelenog pješče- 
njaka kod Kunovac-vrela i tamnosivog vapnenca u jarugi ispod Škordićeva 
brijega je nešto mlada, a sadržava sve ostale ppmenute vrste, te ju valja sta- 
viti na bazu buchensteinskih naslaga. 

Vapnenci Tremušnjače, koji su podloga ovih naslaga s okaminama, pri- 
padaju valjda donjem anisienu, dok modrikasto sivi, laporasti škriljevi, koji 
leže povrh njih, zastupaju vengenske naslage, na kojima onda slijede diploporni 
vapnenci, rabeljske naslage i gornjotrijadički dolomit. Podrodi Bosniies Frech^ 
Kellnerites kr'Cn.l Popinites si\ i'mommzi. P/ioritet pripada imenu Kellneriles Arth', 

Aiiioreferat. ^ Glasnik hrv. prirodoslovnog društva. ' 1 DRUŠTVENE VIJESTI. Poziv. 

Velika je neprilika u prirodopisu sa nomenklaturom (ime predmeta) a 
i sa terminologijom (znanstveni izraz). Svako izdanje školske knjige, znanstvene 
i popularne rasprave, članci donose dosta promjena na nepriliku učenika i uči- 
telja i svakog čitatelja, stvara konfuziju ili bar znatnih poteškoća. 
•V Sve to osjećaju i pisci i čitatelji, govorilo se o tom više puta, a i pisalo,, 
ali to je sve premalo. Treba tu snažnije zahvatiti radom. 

„Glasnik" naš i naša „Priroda" sa hiljadama naših pretplatnika s punim pra- 
vom traže od nas, da i o tom vodimo računa. Hrvatsko prirodoslovno društvo 
želi postaviti za svaku struku odbor zagrebačkih članova a zamoliti potporu 
izvanjih članova za sudjelovanje oko tog posla. 

Nadamo se učiniti time uslugu našim članovima, uslugu školskoj vlasti, 
uslugu strukovnjacima. 

Molimo sve naše članove za pomoć! Zapisnik 

XXVIII. glavne redovite godišnje skupštine »Hrvatskog Prirodoslovnog društva 
u Zagrebu«, držane dne 24. februara 1918. u 10 sati prije podne u prostorijama. 

društvene zvjezdarnice. 

Predsjeda predsjednik dr. Fran Tucan, zapisuje tajnik dr. Nikola Fink. 
Prisutno 60 članova društva. 

Predsjednik otvara skupštinu ovim riječima: 

Gospodje i gospodo! 

Pošto se sakupio dovoljan broj članova, otvaram ovu redovitu glavnu 
godišnju skupštinu, te mi je u prvom redu ugodna dužnost pozdraviti gospodje 
i gospodu, što se okupiše u tako lijepom broju, da saslušaju izvještaje o radu 
i djelovanju našega društva u prošloj godini. A uvjereni smo, da će s našim 
radom i djelovanjem biti zadovoljni. Mi dolazimo pred vas vedra čela svijesni^ 
da smo ispunili svoju dužnost, da smo u punoj mjeri iskupili ono povjerenje, 
koje ste nam na zadnjoj glavnoj skupštini dali, mi se radujemo, da smo uza 
sve neprilike, kojima nas ovaj nemili rat bije, mogli ispuniti svoje obećanje, 
da ćemo svim silama nastojati, da naše društvo korakne snažno napred. Ra- 
dili smo, koliko su to dopuštale sile naše, a vazda nam je rad provejavala lju- 
bav spram prirodnih nauka i osjećaj, da su te nauke važan činbenik u kultur- 
nom pridizanju čovjeka. Uspjeha smo imali, jer je taj rad naišao na potpuno 
razumijevanje kod svih slojeva našega naroda, to nas je razumijevanje bodrilo» 
te smo naše djelovanje u minuloj godini znatno razgranili. A nije to išlo baš 
olako. Jer dok smo s jedne strane izvrgnuti žestokim napadajima reakcionarnih 
elemenata, kojima je svaki tračak slobodoumnoga djelovanja zazoran, dotle 
s druge strane, makar neznatne, moramo da slušamo prigovore, da nam se rad 
tobože udaljio od strogo naučne metode, one nesretne metode, koja se uvukla 
medju naše strukovnjake iz njemačke nauke, pa nikako neda, da se naša nauka 
onako razvije, kako to odgovara našim narodnim potrebama. Ali mi iskreno 
priznajemo, da zaista upiremo sve sile, kako bismo oslobodili našu nauku od te 
tudjinske ukočenosti i beživotne formalnosti, koja je jedina skrivila, da su pri- 
rodne nauke ostale kod nas potpunoma nepoznate i da je uspjeh prirodoslovne 
obuke u našim školama minimalan. Mi se držimo načela, da i u nauci valja da 
dodje do izražaja narodna individualnost, narodni karakter, jer samo na taj 163 

način moći ćemo stvoriti našu domaću jugoslavensku nauku onako, kako svi 
Francuzi stvorili svoju, Talijani svoju, Englezi svoju, Nijemci svoju. Krivo je 
shvaćanje, da je nauka internacionalna, ne, nije ona internacionalna, nije takova 
nikada ni bila, niti će ikada takova biti, nego su rezultati te nauke, uspjesi njeni 
internacionalni, ili ispravnije svojina su čitavoga ljudstva. A drugačije i ne 
može da bude, jer se u nauci odrazuje način mišljenja, naziranja, shvatanja 
onoga, koji se tom naukom bavi, on daje u toj nauci faktično samoga sebe, daje 
onakovoga, kakav je izašao iz milijea, u kom živi sa svim osebinama svoga ple- 
mena. Mi bismo željeli, da se naši prirodoslovci riješe okova, kojima nam je 
sapela duh njemačka nauka, pa da osebine našega duha, našega mišljenja dodju 
kod proučavanja pojedinih problema u prirodnim naukama do potpunoga izra- 
žaja. Samo tako moći ćemo dati našoj nauci života, samo tako moči ćemo uči- 
niti tu nauku pristupnom inteligentnijim slojevima našega naroda. Tih se prin- 
cipa držimo u našem radu oko širenja ljubavi za prirodne nauke, pa smo 
tvrdo uvjereni, da će donijeti žudjena ploda i okupiti oko nas sve, što ljubi pri- 
rodu i njena vazda lijepa djela. 

Najviše nam je nasrću naša omladina, koju bismo htjeli zadojiti na- 
prednim, slobodoumnim idejama, koju bismo htjeli odgojiti boljom od nas, te je 
snabdjeti realnim znanjem, pozitivnim, da danas sutra stupi u život puna ideala 
i vjere u našu narodnu snagu; neka oboružana znanjem prirodnih nauka smjelo 
stupi u borbu, kojoj smo sa svih strana izvrgnuti. Koliko smo u prošloj godini 
udovoljili ovim našim načelima, na vama je da sudite, pa vas molimo za do^ 
brotu da saslušate naše izvještaje. 

Nakon pozdrava pita predsjednik skupštinu prihvaća li zapisnik prošle 
glavne skupštine, štampan u lanjskom >Glasniku«. Prihvaća se i ovjerovljuje. 

Prelazi se na dnevni red. 

1. Besjeda predsjednika dra. F. Tucana »Kad kamenje govori« štampana 
je u Prirodi 1918, strana 73. 

Riječ moli član dr. Lazar Car. On se žali na postupak redakcije Glas- 
nika, koja je dala njegove dvije rasprave na ocjenu njegovome asistentu, pa je 
na temelju ocjene redakcija radnje odbila. Drži, da nije korektno davati radnje 
učitelja i bivšega društvenoga predsjednika na ocjenu njegovom učeniku. Na- 
dalje se tuži na smjer pisanja u Prirodi, koji da je protukatolički, monistički i 
panteistički. 

Predsjednik se osvrće na izvode prof. Cara, pa razjašnjuje, kako su vo- 
dile redakciju Glasnika samo valjane težnje, kad je rasprave dala na ocjenu 
mladjem strukovnjaku. Medjutim, kad se prof. Car našao s toga postupka uvri- 
jedjenim, to je predsjednik i usmeno i pismeno, pa evo i sada na samoj skup- 
štini požalio taj dogadjaj. Moli prof. Cara, da posveti svoj rad društvu, jer je 
predsjedništvu do koncentracije, a ne cijepanja sila. Što se tiče smjera u Prirodi, 
to su oni u bludnji, koji drže da je redakcija uzela za zadaću, da dira bilo u 
čije vjersko osvjedočenje. Nama je sveto svačije vjersko osvjedočenje, te se dr- 
žimo principa, da nam je zadaća baviti se odnošajem čovjeka spram prirode, 
a teologija neka se bavi odnosom čovjeka spram Boga. To su naši principi i zato 
nema mjesta vjerskim pitanjima u Prirodi. Nas vodi samo ljubav spram prirod- 
nim naukama i tim naukama posvećujemo svu svoju pažnju u težnji da rezultate 
tih nauka učinimo pristupnima i najširim slojevima našega naroda. Moli još. 
jednom prof. Cara da se povrati sa svojim radovima u naše društvo. 

Skupština prima objašnjenja predsjednikova sa odobravanjem. 

2. Izvještaj tajnika: 

Slavna skupštino! 

Danas imade naše društvo preko 1200 redovnih članova, broj, koji se 
jedva iisudismo pomišljati, kada je naše društvo društvo kroz tri decenija 
opstanka imalo oko 200 redovnih članova. Svakako da se nešto desilo u društvu» 
jer se već činilo, kao da se ono skamenilo, da se ne će moći nikad dalje od tog 
broja članova, koji su još samo samilosno plaćali tih 12 K članarine. Ni Pri- 
roda, koja je počela 1911. nije mogla pomoći ni sebi samoj, a kamo li društvu. 
Bilo je očito, da treba donijeti od nekuda životne vodice, da se podigne zaspalo 
društvo. 

U to je došlo vrijeme strahovite va banque igre, pa se činilo, da se u 
tren izgubiše sve vrednote. Izgubi se i naše društvo, tek predsjednik je sam 
ostao društvo, morao je u apsolutističke vrijeme kazati, premda protivna mi- 

* 164 

šljenja, 1" e t a t c' e s t ni o i! I on je vidio, da je takodjer za društvo došlo vri- 
jeme taicove igre, pa je u trenu, kada se činilo, da je sve izgubljeno, stavio sve 
na kocku. Igra je uspjela. Danas se vide prvi rezultati. Poznati su Vama, 
poznati su svima. U društvu se je obavilo silno uskrsnuće neznatna sličica sil- 
nog Uskrsnuća, u koje se diže naš ispaćeni narod. 

U najnepovoljnijim prilikama tiskarstva cvate rad društva, te se može 
slavnoj skupštini mirno reći, da granice našem radu postavlja samo papir. 
Maksimum papira kojeg stekosmo minimum je našeg rada. Taj rad j2 i 
Vama samima dobro poznat, jer živim zanimanjem pratite svaki pokret milog 
Vam društva, pa treba da ga samo okupim. 

1. Golemi je napredak Prirode, koja je bila prošle godine već u 
oktobru posve raspačana, a danas se štampa u 7000 komada, no i ta naklada 
brzo primiče kraju, a ne možemo je uvećati. Priroda je danas pravi pučki list, 
koji se čita diljem sviju naših krajeva i od sviju dijelova našega naroda. Uz to 
je Priroda i pravi djački list, jer u više od 2000 komada ulazi u naše srednje 
škole, da pomaže prirodoslovnu obuku, koja je najviše zanemarena. 

2. Popularna biblioteka dijeli uspjeh Prirode, a danas joj se 
štampa već i 4. knjiga Flammarion »Propast svijeta, koja će pobuditi 
vanredno zanimanje. Prošle su godine primili članovi pripovijesti T h o m p - 
s n a, Arno, te E w a 1 d o v D v o n o ž a c. Da se naše knjige i u prodaji 
vrlo traže, neka Vas uvjeri to, da je od 1. knjige F 1 a m m a r i o n, Pripo- 
vijest repatici prodano do sada 4000 komada, od 2. knjige: Thomp- 
son,- Arno 3000 komada, a 3. knjiga E w a 1 d o v D v o n o ž a c gotovo je 
posve raspačana, jer su je dobili besplatno i pretplatnici Prirode. 

3. Prošle je godine izašla i prva knjiga Odabranih djela iz pri- 
rodoslovlja: Maeterlinck, Život pčela, koja pobudila upravo ne- 
očekivan interes. Do sada je rasprodano već 3000 komada. Pošto se kod nas 
još uvijek promatra nauka o descendenciji krivim okom, a glavni je razlog 
tomu, što se ne poznaje, odlučismo izdati ove godine kao 2. knjigu Oda- 
branih djela: Teorije o razvoju od znamenitog francuskog zoologa 
D e 1 a g e a. 

4. I Bošković-kalendar za 1918. proživio je uspjeh sviju naših 
izdanja, te je do neko 100 komada raspačana sva naklada od 3030 komada. To 
godi 

Zvjezdarnica našega društva, koja je izdala 

5. i kartu: Zvjezdano nebo. Potreba te karte pokazala se je prošle 
godine, kada je opet otvorena zvjezdarnica. Premda je bila otvorena samo malo 
mjeseci, privukla je toliko posjetioca, koje zanima astronomija, da se je morala 
izdati za nje ova karta, jer su se prije kod nas prodavale njemačke karte. Go- 
tovo bez ikake reklame prodano je danas već 500 komada. 

6. Veći dio tog izvještaja posvećen je eto mladim izdanjima našeg dru- 
štva, jer je Glasnik i u XXIX. svom godištu izgradjivan poznatim smjerom. 
Izdana su dva sveska s raspravama iz svih grana prirodnih nauka. Ideje koje 
sada ravnaju svijetom dovele su u naše kolo i braću Slovence, koji obećaše 
svoju suradnju u Glasniku, u koni su već predjašnjih godina štampane srpske 
radnje. Prošle godine štampalo se 900 komada Glasnika, a svezak 1. i 2. posve 
je raspačan, tako, da će se radi zamjene morati još jedamput štampati. Pošto 
traži izdavanje Glasnika velike žrtve obratili smo se na članove, da ga se oni, 
kojima ne služi, dobrovoljno odreknu. Ali velika većina članova zahtijeva Glas- 
nik, pa će se ove godine štampati u 2000 komada. Uredništvo Glasnika povjerio 
je odbor g. odborniku kustosu Ferdi K o c h u, jer dosadanji urednik g. pro- 
fesor dr. Fran Bubanović odlazi na dulje vremena iz Zagreba. 

7. Premda smo nastojali, da priredjujemo predavanja nisu nam prilike 
bile sklone, pa je jedino u čast 60. rodjendana slavnog nam zemljaka Nikole 
Tesle predavao g. prof. dr. Dušan Pejnović dne 12. januara o. g. No 
zato su ipak naši članovi gg. sveučilišni profesori dr. August L an gh of- 
fen i dr. Vale Vouk predavali u pučkom sveučilištu u Zagrebu, naš pred- 
sjednik dr. Fran Tucan u Varaždinu, a g. prof. dr. Fran Bubanović 
u Karlovcu, te u Proljetnom salonu u Zagrebu. 

Time bi bio ocrtan rad našega društva, a sad nam je dužnost, da zahva- 
limo svima, koji su omogućili tako svestrano djelovanje. Visoka Vlada je u 165 proračunu subvencionirala Glasnilt s lOOO kruna, Zvjezdarnicu s 500 K, a uvi- 
djev kako važan i uzgojan rad razvija naše društvo pripomogla je još s 300 K 
izdavanje Glasnika, a s 1000 kruna izdavanje Prirode. 

Hipotekama banka nam je dala 100 kruna, a ne spominjem mnoge manje 
darove naših revnih članova, koji su na dogledu toga, što 12 K članarine ne 
imade ni izdaleka više predjašnju novčanu snagu, dobrovoljno povisili članarinu. 
To ćemo napose objaviti u Glasniku, a molimo i odavde sve članove, koji mogu, 
da nas na jednaki način pomognu. 

Konačno zahvaljujenio i našem liberalnom novinstvu, koje nas je svoj- 
ski pomagalo u našem poslu. Tek nekoliko reakcionarnih novina kušalo je, da- 
kako bez uspjeha, smetati naš rad. 

Koncem godine 1917. brojalo je društvo 13 počasnih članova 

54 utemeljitelja 
720 re dovnih članova 

Svega 787 članova, 
a izmedju njih 41 ženu. 

To je slavna skupštino pregled rada društva za koje pokazujete toliko 
zanimanja i ljubavi. U svakom pogledu bio je rad upravljan tako, da pružimo 
našem narodu valjano prirodoslovno štivo. Malo što može tako kao prirodoslo- 
vlje dignuti čovjeka nad svakidašnje teške brige, uliti u njega onu sreću spo- 
znaje, da je i on dio vječne prirode, koja se sama vječno obnavlja, koja ruši i 
obara, ali uvijek iznova stvara još ljepše i još bolje i još savršenije, u kojoj je 
sve uskrsnuće. 

Če je i žalost do nas 
Došla, — i prejde za čas. 
Skoro bu smejal se vsaki. 

Dosta je Sunca za vse, 
Bu još veselja, kaj ne?! (Domjanić). 1917. iz: 3. Blagjnički izvještaj prof. A. pl. Kuglera. 

Slavna skupštino! 
Društvena se imovina prema računu razmjere sastojala koncem godine Društvena imovina koncem godine 1917. 1. Vrijednosni papiri K 13.063,53 

2. Uložnica I. hrv. šted „ 7.492,42 

3. Mjenjačnica I. hrv. šted „ 993,00 

4. Blagajna „ 397,85 

5. Kr. ug. post. šted „ 2.579,08 

6. Austr. .post. šted „ 782,32 

7. B. H. post. šted „ 367,56 

8. Inventar „ 19.593,18 

Ukupno . . . K 45.203,94 

Pošto društvo nema nikakovih dugova, to je iskazan iznos 
štvena imovina. 

Prihod i rashod iskazan je u glavnoj knjizi ovako: čista dru- !. Članarina 

2. Priroda 

3. Prodaja 

4. Darovi 

5. Kamati A. Prihod: Ukupno god. 1917. 

K 13.541,30 

„ 14.746,36 

„ 7.480,47 

„ 5.445.00 

„ 1.100,67 

K 42.313,80 166 K 28,00 
„ 2.128,64 
„ 534,09 
„ 26.061,41 
„ 3.672,95 
„ 2.103,36 

K 34.523,45 B. Rashod: 

1. Otpis dužnika 

2. Otpis inventara 

3. Zvjezdarna 

4. Tiskara 

5. Honorari 

6. Uprava 

Ukupno . . 

Odbijemo li rashod od prihoda to vidimo, da je društvo polučilo prošle 
godine čisti dobitak od K 7785,35, a uzmemo li u obzir da je od inventara 
odbito 10% t. j. K 2.128,64, to je faktični novčani dobitak iznosio K 9.913,99. 
Osim ovog novčanog dobitka povećala je društveni imutak i zaliha edicija, 
koja u računu razmjere nije navedena, a ta zaliha imade kupovnu vrijednost 
od kojih 6000 K. Prema tome je sveukupni dobitak u prošloj godini iznosio 
okruglo K 16.000. 

Društveni su izdaci silno porasli u zadnjoj godini, a osobito je izdatak 
za štampu edicija vanredno poskočio. Uzrok je tome u jednu ruku sveopća 
skupoća, a u drugu ruku velik broj i znatna naklada naših edicija. No usprkos 
ovih velikih izdataka ne samo da nije poremećena financijalna ravnoteža, već 
nam lijep čisti dobitak pokazuje, da društvo imade solidan financijalni temelj. 
Istaknuti moram i ovu važnu činjenicu. Dok su društveni izdaci silno porasli 
zbog sveopće skupoće, to su primici narasli samo radi velikog društvenog raz- 
voja, jer ni članarina ni pretplata na Prirodu nisu povisivane, što većma Pri- 
roda je opsegom veća i bogatije ilustrirana, nego li u mirno doba, a članovi 
dobivaju besplatno kudikamo veći broj društvenih edicija. 

Nadam se, da će slavna skupština prihvatiti ovaj izvještaj, no prije toga 
moram još spomenuti, da je revizionalni odbor pregledao blagajničko poslovanje 
dne 19. veljače 1918., te su pronašli blagajničko poslovanje u redu. 

Osobito se lijep prikaz društvenog razvoja vidi, ako poredimo ovaj 
račun prihoda sa nekim prijašnjim godinama. Evo kako brojevi jasno govore: 1916. 

4.008,79 
5.979,77 K 
K 
K 
K 
K 1. Članarina . . . . K 

2. Priroda . . . . K 

3. Prodaja . . . . K 

4. Darovi K 2.650,00 

5. Kamati _K 716,86 

Ukupno . . . 

1. Otpis dužnika 

2. Otpis inventara 

3. Zvjezdarna 

4. Tiskara . . . 

5. Honorari . . 

Ukupno K 13.355,42 K 

Čisti novčani 1917. 1916. 

dobitak ili gubitak: -f K 9.913,99 + K 4.400,33 

Skupština je velikim zanimanjem pratila f 
odobravanjem prihvatila taj izvještaj. 1915. 

1 .889,03 
318,10 

1.500',00 
491,00 K 
K 
K 
K 
K 1914. 

:.313,00 

83,80 

9,60 

781,00 

415,96 K 


13.355,42 


K 


4.198,94 


K 


3.603,36 


K 


4.400,33 


K 


660,35 


K 


) 


K 


205,00 


K 


214,08 


K 


1.482,34 


K 


6.937,54 


K 


2.491,30 


K 


1.632,08 


K 


1.367,72 


K 


558,68 


K 


1.136,02 


K 


444,83 


K 


274,53 


K 


429,56 4.198,94 K 4. 

1915. 
+ K 660,35 - 
inancijski razvoj 680,00 

1914. 
- K 1.076,64 

društva, te 5. Izvještaj zvjezdarnice (izvješćuje upravitej prof. A. pl. Kugler). 

Slavna skupštino! 
Lijep se društveni razvitak zapaža i u radu zvjezdarnice u prošloj go- 
dini. Zvjezdarnica je isprva bila otvorena svake srijede na večer, no posjetnika 
bijaše toliko, da sam otvorio zvjezdarnicu još i svake subote na večer, školska 
je mladež posjećivala zvjezdarnicu na druge dane. Pošto nisam mogao sam 
voditi opažanja sa tolikim brojem općinstva (bilo je dana kada je i preko sto 
osoba posjetilo zvjezdarnicu), to mi dragovoljno pritekoše u pomoć gospoda 
dr. Željko Marković i dr. Dušan Pejnović, koji su mnoge večeri izgubili tuma- 
čeći i pokazivajući općinstvu krasote zvjezdanoga neba. Neka im bude na ovom: 
mjestu izrečena najljepša hv?la za uloženi trud i molba da se i u buduće istom 
.zdušnošću brinu za boljak ove društvene institucije. 167 

Inventar se zvjezdarnice nije prošle godine znatno promijenio. Osim 
najnužnijih časopisa i priručnika nabavljena su dva stereoskopa i Wolfove 
stereoskopske fotografije zvjezdanoga neba. 

Nastojeći oko toga da se astronomija što više popularizira, izdala je 
zvjezdarnica kalendar Bošković, u kom će prijatelji ove lijepe nauke naći razne 
astronomske i ine podatke, a da je taj kalendar zaista potrebit našem narodu 
pokazuje nam najbolje činjenica, da će za koji dan biti sva naklada od 3000 
komada raspačana. Spomenuti ču, da se osobito zanimanje za ovaj kalendar 
pokazuje kod naših mornara. 

Osim kalendara izdala je zvjezdarnica i pomičnu kartu zvjezdanoga 
neba. Ova je karta bila od prijeke nužde našem narodu, a osobito školskoj 
mladeži, pa je već preko 500 komada raspačano te nema sumnje, da će se do- 
skora morati i drugo izdanje štampati. 

To bi eto bio u kratko ocrtan rad društvene zvjezdarnice. Prolistamo li 
Izvještaje glavnih skupština pred 5—6 godina, tada možemo razabrati, da je 
finariciranje zvjezdarnice zadavalo društvu vanrednih poteškoća, te se čak i 
ozbiljno mislilo o tome, da se društvo bilo na koji način riješi ove institucije. 
Sada je i to pitanje povoljno riješeno, jer je zvjezdarnica prošle godine uštedila 
od svojih prihoda 400 kruna, tako da ona nije nikako bila na teret društvenoj 
blagajni. Osim toga moramo imati na umu, da će i publikacije zvjezdarnice 
odbaciti društvu neku dobit. 

Izvještaj zvjezdarnici primljen je na znanje. 

Na ovaj izvještaj nadovezuje predsjednik izjavu, da izvještaji sekcija: 
bakološke, entomološke, ihtiološke i ornitološke otpadaju, budući da su te 
sekcije postale potpuno samostalne i neovisne o društvu. Skupština prima ovu 
izjavu na znanje. 

6. Eventualija. 

Član dr. L. Car pita predsjedništvo, kako to, da nije i Prirodoslovno 
društvo pozvano k proslavi 100-godišnjice rodjenja P. Preradovića. Ako to 
nije pomutnja, neka odbor traži, da dobije dolično mjesto. 

Predsjednik odgovara, da misli, da društvo nije pozvano samo pomutnjom, 
te će stvar urediti. / Kada je obavljen dnevni red, ustaje kao najstariji član g. M. Krešić, te 
ističe zadovoljstvo članova s radom društva. Uz buran pljesak zahvaljuje pred- 
sjedniku na poučnom predavanju, koje ga je sjetilo na vrijeme provedeno u 
Parizu, gdje je slušao ljude, koji su istim oduševljenjem predavali svoje znanje 
drugima. 

Predsjednik zaključuje skupštinu ističući, kako će i on i čitavi upravni 
odbor i u ovoj godini posvetiti sav svoj rad procvatu hrv. prirodoslovnoga 
društva, kako će svima silama nastojati, da svojim radom u društvu pridignu 
kulturni nivo troimenoga naroda naše ispaćene Jugoslavije. Izražava želju, koja 
je svakako i želja čitave skupštine, da se na idućoj glavnoj skupštini sastanemo 
kao oslobodjen narod, koji se riješio okova stogodišnjega ropstva. Vjerom u 
naše narodno oslobodjenje razidjimo se u bratskoj ljubavi, da se doskora 
opet sastanemo obasjani suncem slobode! 

Uprava i članovi društva koncem godine 1918. 

I. Uprava društva: 

Predsjednik: Dr. Fran Tucan. 

Potpredsjednik: Dr. Milan Šenoa. 

Tajnik: Dr. Nikola Fink. 

Blagajnik: prof. Adam pl. Kugler. 

Urednik »Glasnika«: prof. Ferdo Koch. 

Urednik »Prirode« i drugih edicija: Dr. Fran Tucan. 

Upravitelj Zvjezdarnice: prof. Adam pl. Kugler. 

Odbornici: 

Prof. Fran Bubanović, prof. Stjepan Gjurašin, prof. Ervin Rössler, prof. 
Franjo Šandor, prof. Samuel Steiner, prof. Vale Vouk. 168 

II. članovi društva. 
A. Počasni članovi: 

1. 1891. t Blanchard dr. Raphael, prof. medic. fakult. Paris. 

2. 1891. t Bogdanov Anatol Petrović, sveuč. prof. Moskva. 

3. 1898. t Brusina Spiridion, sveuč. prof. Zagreb. 

4. 1886. t Doderlin dr. Pero, sveuč. prof. Palermo. 

5. 1886. t Fried, dr. Ernst, rav. muzeja, Berlin. 

6. 1904. Gorjanović dr. Dragutin, sveuč. prof., Zagreb. 

7. 1891. Horvath dr. Geza de Brezovica, rav. muzeja, Budimpešta. 

8. 1904. t Mošinski Adolf pl. od Zagreb-grada, grad. načelnik, Zagreb. 

9. 1910. Norman grof Rudolf, veliki posjednik, Valpovo. 

10. 1886. t Pančić dr. Josip, prof. velike škole, Beograd. 

11. 1886. t Štur Dioniz, rav. c. k. geološ. zavoda, Beč. 

12. 1916. Fran dr. Tucan, sveuč. prof., Zagreb. 

13. 1910. Wolf Maks, rav. zvjezdarnice, Königsstul-Heidelberg. 

B. Dopisni članovi. 

1. Katzer Friedrich, geolog, Sarajevo. 

2. Reiser Otmar, čuvar muzeja, Sarajevo. 

C. Članovi utemeljitelji. 

1. 1918. Aleksander Samuel, Zagreb. — 2. 1918. Antić Kazimir, Sarajevo, 

— 3. 1918. Auš Aleksander, Zagreb. — 4. 1888. f Dr. Banjavčić Ivan, Karlovac. 

— 5. 1886. Barač Milutin, Rijeka. — 6. 1916. Berger Samuel, Zagreb. — 7. 1918. 
Bobinac Vladimir, Brod na Savi. — 8. 1916. Bombelles grof Josip, Vinica. — 
9. 1917. t Budisavljević pl. Mane, Karlovac. — 10. 1918. Coronelli Umberto,. 
Zagreb^ — 11. 1918. Cikota Miljenko, Bos. Dubica. — 12. 1918. Dr. M. Čin- 
grija, Split. — 13. 1906. »Danica«, kemijska tvornica. Bosanski Brod. — 
14. 1886. t Dr. Danilo Franjo, Zadar. — 15. 1918. Ehrlich Branko, Zagreb. — 
16. 1918. Ehrlich Ernst, Zagreb. — 17. 1918. Ercegović Miho, Zagreb. — 
18. 1908. Feiler E. V., Zagreb. — 19. 1918. Fink Zvonimir, Zagreb. — 20. 1918. 
Fischer Ignjat, Zagreb. — 21. 1917. Frölich Ljudevit, Karlovac. — 22. 1918. 
Frölich Mavro, Karlovac. — 23. 1918. Gavrilović Juraj, Zagreb. — 24. 1918. 
Gavrilović Stjepan, Petrinja. — 25. 1918. Dr. Gjorgjević Gjorgje, Zagreb. — 
26. 1917. Gojtan Ivan, Gospić. — 27. 1918. Čubelić Marijan, Zagreb. 

— 28. 1918. Grivičić Leonardo, Zagreb. — 29. 1905. f Gugler Pa- 
vao, Zagreb. — 30. 1917. Gvozdanović pl. Karlo, Zagreb. — 31. 1918. Hanaman 
Franjo, Wien. — 32. 1918. Herceg Matija, Wien. — 33. 1918. Herzog Arnold, 
Rijeka. — 34. 1918. Hermann Ivo, Osijek. — 35. 1918. Ilakovac Stanislav, Za- 
greb. — 36. 1887. t Jäger Lovro, Osijek. — 37. 1918. Jakil Andrej, Karlovac. 

— 38. 1918. Jellachich grof. Anka, Zagreb. — 39. 1918. Dr. Jokcvić Roko, 
Zagreb. — 40. 1918. Kapamadžija Stevan, Wien I. — 41. 1903. t Karić Pavo, 
Zagreb. — 42. 1886. Karlovac grad. — 43. 1889. t Khuen-Hederväry de He- 
dervär grof D., Budimpešta. — 44. 1917. Dr. Kiseljak Marije, Zagreb. — 
45. 1918. Kopf Stjepan, Budinci. — 46. 1918. Koprivnica, gradsko poglavarstvo. 

— 47. 1904. t Dr. Köröskeny de felsö Vjekoslav, Zagreb. — 48. 1918. Kovjanić 
Stevo, Osijek I. — 49. 1917. Krämer Alfred, Karlovac. — 50. 1918. Kraus 
Valter, Rijeka. — 51. 1917. Krešić Milan, Zagreb. — 52. 1905. Dr. Langhoffer 
August, Zagreb. — 53. 1918. Dr. Ljubić Niko, Split. — 54. 1918. Marković Edo, 
Zagreb. — 55. 1918. Dr. Mazzura Lav, Zagreb. — 56. 1917. Meixner Koloman, 
Zagreb. — 57. 1918. Mervar Vjekoslav, Zagreb. — 58. 1886. t Mihalović Josip, 
Zagreb. — 59. 1918. Milić Lujo, Slano. — 60. 1918. Milić Milan, Zagreb. — 
61. 1905. t Mrzljak Petar, Zagreb. — 62. 1886. t Dr. Nemičić Milan, Karlovac. 

— 63. 1896. Norman grof Rudolf, Valpovo. — 64. 1936. Osijek grad. — 65. 1918. 
Osijek, Hrv. zemaljska banka. — 66. 1889. Osijek, Trgovačka obrtnička ko- 
mora. — 67. 1886. t Ožegović barun Metel, Hietzing. — 68. 1917. Dr. Pavla- 
ković Vladimir, Kostajnica. — 69. 1886. t Pejacsevich grof Pavao, Podgorač. 

— 70. 1903. Dr. Pejacsevich grof Teodor, Našice. — 71. 1918. Petrić Fran, 
Sušak. — 72. 1918. Petrovaradin, gradsko poglavarstvo. — 73. 1886. Mitrovica, 
Petrovaradinska imovna općina. — 74. 1918. Petrović Aleksander, Zagreb. — 
75. 1917. Peyer Alfred, Karlovac. — 76. 1918. Plavšić Dušan, Zagreb. — 77. 1918. 
Poković Baldo, Dubrovnik, - 78. 1896. f Polić Antun, Zagreb. — 79. 1916. Dr. 169 

Popović Dušan, Zagreb. — 80. 1896. f Dr. Posilović Juraj, Zagreb. — 81. 1918. 
Rak Šime, Split. — 82. 1918. Dr. Radošević Edo, Zagreb. — 83. 1918. Raše 
Pero, Cavtat. — 84. 1917. Reiss Robert, graditelj, Karlovac. — 85. 1918. Rieszner 
Valerijan, Karlovac. — 86. 1918. Rukavina barun Amon, Belec. — 87. 1918. 
Simeonović-Čokić Stevan, Sremski Karlovci. — 88. 1918. Singer Lavoslav, Za- 
greb. — 89. 1918. Sonnenberg Albert, Zagreb. — 90. 1918. Dr. Stanković Ra- 
denko, Zagreb. — 91. 1918. Stefanini Vjekoslav, Zagreb. — 92. 1917. Dr. Stje- 
panek Ladislav, Zagreb. — 93. 1918. Steiner Alfonz, Karlovac. — 94. 1918. Dr. 
Stern Ivo, Zagreb. — 95. 1916. Stern Ote, Zagreb. — 98. 1918. Šuklje Fran, 
Zagreb. — 97. 1917. Dr. Šverljuga Stanko, Zagreb. — 98. 1897. Dr. Schwarz 
Vatroslav, Zagreb. — 99. 1918. Szentgyergyi Ljudevit, Zagreb. — 100. 1886. 
t Šest Franjo, Karlovac. — 101. 1918. Dr. Sunajković Branko, Garešnica. — 
102. 1918. Torić Čedomil, Zagreb. — 103. 1917. Turopolje, plemenita općina, 
Velika Gorica. — 104. 1918. Turković barun Milan, Zagreb. — 105. 1918. Tur- 
■ković barun Vladimir, Zagreb. — 106. 1896. f Vancaš Josipa, Zagreb. — 
107. 1917. Veslaj Mirko, Karlovac. — 108. 1886. Vranyczany barun Ljudevit, 
Zagreb. — 109. 1918. Vranyczany Dobrinović Terezija barunica, Karlovac. — 
110. 1896. Vranyczany barun Vladimir, Laduč. — 111. 1918. Vurdelja Ilija, 
Zagreb. — 112. 1918. Weinberger Hugo, Zagreb. — 113. 1886. Zagreb grad. — 
114. 188Ö. Zagreb, Trgovačko-obrtnička komora. — 115. 1916. Zagreb, Hrvatska 
eskomptna banka. — 116. 1918. Zagreb, Hrvatska sveopća kreditna banka. — 
117. 1917. Zagreb, Hrv.-slav. gospodarsko društvo. — 118. 1918. Zagreb, Sana- 
torij. — 119. 1918. Zagreb, Hrv.-slavonska zem. hipotekama banka. — 120. 1916. 
Zagreb, Hrvatska zemalj. banka d. d. — 121. 1886. Zagreb, I. hrv. štedionica. 

— 122. 1918. Zagreb, »Prunus'. — 123. 1918. Zagreb, Hrvatski štamparski 
zavod. — 124. 1886. t Dr. Žerjavić Juraj, Marija Bistrica. — 125. 1918. Poljak 
Josip, Zagreb. 

D. Redoviti članovi. 

1. Adam August, Vukovar. — 2. Adamović Lazar, Krnjeuša, Bosna. — 
3. Ahlin Josip, Kranj. — 4. Albert Vinko, Kadetska škola, Karlovac. — 5. Al- 
brecht Ervin, Feldpost 494. — 6. Alfirević Silvije, Arbanasi, Zadar. — 7. Alič 
Husen, Zagreb. — 8. Aljinović Dragutin, Split. — 9. Altaras Ester, Split. — 
10. Altschul Vera, Zagreb. — U. Anidžić Nikola, Donji Miholjac. — 12. Amruš 
dr. Milan, Zagreb. — 13. Anastasijević Miša, Vinkovci. — 14. Ancel Ivan, 
ravnatelj, Zagreb. — 15. Andrassy pl. Juraj, Zagreb. — 16. Andreis Uroš, Met- 
ković. — 17. Andrić Marko, Tuzla. — 18. Andrić dr. Nikola, Zagreb. — 19. An- 
drijašević Katica, Split. — 20. Androlić Josip, Kuzminec, Rasinja. — 21. Anet 
Hdvin, Ilok. — 22. Angjelinovič Grgo, Split. — 23. Anić Ivo, Žlarin, Šibenik. 

— 24. Antić Zvonimir, Bakar. — 25. Antičić Petar, Igrane. — 26. Arambašin 
Josip, Kotor. — 27. Arany Daniel, Zagreb. — 28. Aras Franjo, Split. 

29. Auer dr. Ljudevit, Sremski Karlovci. — 30. Arnold dr. Gjuro, Zagreb. — 
31. Asaj Franjo, Vukovar. — 32. Axmann Vladoje, Osijek. — 33. Babić Bogdan, 
Tuzla. — 34. Babić Josip, Zagreb. — 35. Babić Jelena, Zagreb.' — 36. Babić 
Josip, Ilok. — 37. Babić Krunoslav, Zagreb. — 38. Babić Ljuba, Zagreb. — 
39. Baboselac dr. Ivo, Zagreb. — 40. Bach Vilim, Otočac. — 41. Bachrach Vla- 
dimir, Zagreb. — 42. Bačić Nikola, Vojnić. — 43. Bafić Vilim, Rijeka. — 
44. Bakarf Nautička škola. — 45. Bakarčić Delimir, Mrkopalj. — 46. Bakočević 
Mirko, Tivat, Boka. — 47. Balaško Ivo, Popovac, Krapina. — 48. Balešić Di-a- 
gan, Zagreb. — 49. Balković Josip, Zagreb. — 50. Baljič Salih, Mostar. — 
51. Ballogh pl. Božidar, Dvor. — 52. Banjaluka, Velika realka. — 53. Banović 
Stjepan. Zaostrog. — 54. Bantić Josip, Opuzen. — 55. Barani Vanda, Zadar. 
~ 56. Baranović Jerko, Trogir. — 57. Barbarić Tomo, Feldpost 365. — 
58. Barka Juran, Dugaresa. — 59. Barković Dragutin, Zagreb. — 60. Bartolić 
Ivo, Zagreb. — 61. Bartulović Jakov, Vrgorac. — 62. Bartulović Josip, Omiš, 
Dalmacija. — 63. Bašić pl. Dragutin, Zagreb. — 64. Bašić Ivo, Blato, Korčula. 

— 65. Baturić Josip, Split. — 66. Bauer Barica, Klanjec. — 67. Bauer Franjo, 
Zagreb. — 68. Bauer Milan, Kruševac u Srbiji. — —69. Bazala dr. Albert, Za- 
greb. — 70. Bazala Milan, Zagreb. — 71. Bedeković Djuro, Križ. — 72. Begić 
Matcj, Zamlača, Dvor. — 73. Begna Henrik, Garešnica. — 74. Behlilović Hadži 
Muhamed ef., Mostar. — 75. Behrman Vladimir, Kaptol, Požega. — 76. Beka- 
vac Tadija, Zagreb. — 77. Bekić Pero, Dvor. — 78. Belan Ivan, Donja Stubica. 

— 79. Belić Stjepan, Zagreb. — 80. Belobrk dr. J., Zagreb. — 81. Belovitič 
Branko, Osijek. — 82. Bendak Franjo, Cavrano, Krnica, Istra. — 83. Benešić 170 

dr. Franjo, Ilok. — 84. Benko Dušan, Zagreb. — 85. Benzon Branimir, Split. 

— 86. Beraković Elizabeta, Doboj. — 87. Berberović P., Ubli, Risan, Boka. — 
88. Berdizza Cecilija, Zagreb. — 89. Bergleitner Rudolf, Ogulin. — 90. Berić 
Zorka, Zvonirk, Bosna. — 91. Bertić Franjo, Zagreb. — 92. Beška, Pučka škola. 

— 93. Bešlić Gjuro, Zemun. — 94. Bezjak Franjo, Zagreb. — 95. Beyer Josip, 
Zagreb. — 96. Bičanić dr. Gjuro, Križevci. — 97. Bijedić Adem, Avtovac, 
Gacko. — 98. Bijedić Hrusto, Avtovac, Gacko. — 99. Bijedić Salko, Mostar. 

— 100. Bilić Dušan, Otišić z. p. Ribarić. — 101. Biličić Marko, Zagreb. — 
102. Bistrić Josip, Osijek. — 103. Bjelan Milan, Vrgorac, Dalmacija. — 
104. Bjelić N., Meljine, Boka Kotorska. — 105. Bjelovar, Šumsko-gospodar. 
ured, imovne općine gjurgjevačke. — 106. Blagaić Kamilo, Zagreb. — 107. Bla- 
gojević Bogdan, Tuzla. — 108. Blagojević Milić, Dvor. — 109. Blaščić dr. Albin, 
Prošek kod Trsta. — 110. Blašković Ante, Koprivnica. — 111. Blau Božena, 
Zagreb. — 112. Blaž dr. Vladimir, Rijeka. — 113. Blažeković Milan, Zagreb. 

— 114. Blažević Antun, Tijesno, Dalmacija. — 115. Blažević Pavao, Bojna 
pošta 365. — 116. Blažičević Miroslav, Varaždin. — 117. Blumschein Hinko, 
Ivanec. — 118. Blumschein Jelka, Začretje. — 119. Bobek Branko, Zagreb. — 
120. Bobinac Jakov, Novska. — 121. Bogdanov Jovan, Ruma. — 122. Bogdanović 
dr. Milan, Zagreb. — 123. Bogdanović Nikola, Gospić. — 124. Bogić dr. Grga, 
Knin. — 125. Bojanić Sava, Bijelo brdo p. Sarvaš. — 126. Boko Jcsip, Trilj, 
Dalmacija. — 127. Bole Ivan, Rijeka. — 128. Bolfek Jelena, Dvor. ~ 129. Bo- 
lonić Danilo, Opatija. — 130. Bonač Ivan, Cerkno na Goriškcm. — 131. Bonačić 
Nikola, Split. — 132. Bonačić-Mandinić Ante, Pulj. — 133. Bönel Viktor, Ogu- 
lin. — 134. Borko Božidar, Sv. Bolfenk pri Središću. — 135. Borojević Miloš, 
Velika Pisanica. — 136. Borović Josip, Split. — 137. Borovo kraj Vukovara, 
Pučka škola. — 138. Boršić Josip, Feldpost 365. — 139. Bosnič Lovro, Kranj. 

— 140. Bošković Kazimir, Innsbruck. — 141. Bošnjak dr. Karlo, Zagreb. — 
142. Bošnjaković Franjo, Zagreb. — 143. Božić dr. Božidar, Mostar. — 144. Bo- 
žić Budislav, Platićevo, Ruma. — 145. Božičević Juraj, Split. — 146. Božiković 
Petar, Vrbanj-Svirča, Hvar. — 147. Bradanović Antun, Šibenik. — 148. Bra- 
ničević Jakov, Velaluka. — 149. Branković Nikola S., Tuzla. — 159. Bratković 
Tomislav, Zagreb. — 151. Braun Vilim, Zemun. — 152. Brčić Loris, Zadar- 
Brodarica. — 153. Brenner Branko, Pitomaca. — 154. Breslauer Olga, Paza- 
rište donje. — 155. Breyer Mirko, Zagreb. — 156. Breyer Vladimir, Zagreb. — 
157. Britvić Miroslav, K. Kambelovac-Lukšić Kaštel. — 158. Brkić Lazar, 
Karlstein a/Thaya, N. Oest. — 159. Brkić Petar, Zloselo p. Kupres. — 160. Br- 
lić Ivana, Brod n. Savi. — 161. Brlić Zvonimir, Osijek. — 162. Brod n. Savi, 
Gradsko poglavarstvo. — 163. Brod n. Savi, Učenička knjižnica realne gimna- 
zije. — 164. Brozović Franjo, Zagreb. — 165. Brunšmid dr. Josip, Zagreb. — 
166. Bubanić Sofija, Dvor. — 167. Bubanović dr. Fran, Zagreb. — 168. Bubaš 
Željko, Zagreb. — 169. Büchler Eugen, Zagreb. — 170. Budisavljević dr. Srdjan, 
Zagreb. — 171. Budrović Petar, Vrgorac. — 172. Bujaš Niko, Zagreb. — 
173. Bulić Toma, Arbanasi. — 174. Buljan Marko, Sinj. — 175. Bulvan Vatro- 
slav, Sv. Ivan Žabno. — 176. Burić Pavo, Dubrovnik. — 177. Buzolić Kruno, 
Krk, Istra. — 178. Buzolić dr. Mihovil, Pulj. — 179. Bužan Josip, Krkavce p. 
Buje. — 180. Bürger Romeo, Banjaluka. — 181. Car dr. Lazar, Zagreb. — 
182. Car Marija, Zagreb. — 183. Carraro Nino, Split. — 184. Cek Ante, Zadar. 

— 185. Čekić Ljubica, Koprivnica. — 186. Čelar Stjepan, šibenik-Varoš. — 
187. Cerić pl. Viktor, Split. — 188. Cernjak Draga, Zagreb. — 189. Cerovski 
Stjepan, Zagreb. — 190. Cesarec Rudolf, Krapina. — 191. Cetina Stjepan, 
Čazma. — 192. Cettineo Rudolf, Zagreb. — 193. Cihlar Cvjeta, Sarajevo. — 
194. Cikota Braća, Bos. Dubica. — 195. Cindrić Jure, Kreštelovac-Dežanovac. 

— 196. Cindrić Mile, Zagreb. — 197. Cortellazzo dr. Josip, Zadar. — 198. Con- 
schina Marile, Pag. — 199. Crnčić Menci CL, Zagreb. — 200. Crnko Milan, 
Zagreb. — 201. Csikos Bela, Zagreb. — 202. Cuculič Justin, Sušak. — 203. Cvek 
Viktor, Zagreb. — 204. Cvetković Branko, Karlovac. — 205. Cvijanović Mara, 
Zagreb. — 206. Cvijić Stjepan, Zagreb. — 207. Cvitanić Josip, Split. — 208. Čač- 
ković dr. Miroslav, Zagreb. — 209. Čakovci, Pučka škola. — 210. Čalić Dragica, 
Rujevac-Bešlinac. — 211. Čalić Olivera, Zagreb. — 212. Častek Adolf, Zagreb. 

— 213. Čećuk Štipan, Opuzen. — 214. Čavić Jovo, Zagreb. — 215. Ćelap Petar, 
Jamena. — 216. Ćeleda Rudolf, Zagreb. — 217. Čerević, Pučka škola. — 
218. Čmelik Vilim, Zagreb. — 219. Čondić don Ivan, Stilje p. Vrgorac. — 
220. Čop Dragutin, Zagreb. — 221. Cordaš Petar, Žirovac-Dvor. — 222. Ćuk 
Vladimir, Zagreb. — 223. Čubelić Emanuel, Zagreb. — 224. Čulić Ante, Blato 171 

na Korčuli. — 225. Culić Jakov, Split. — 226. Čulić Miho, Zagreb. — 227. Čulić 
Pavao, Sinj. — 228. Čulić Vinko, Split. — 229. Čulumović dr. Pavao, Zagreb. 

— 230. Čupić Jovan, Brčko. — 231. Čupković Stojan, Nevesinje. — 232. Čurčić 
Vajo, Pulj. — 233. Čvorišćec Josip, Vareš. — 234. Dadič Josip, Split. — 
235. Dakić Adam, Sikirevci. — 236. Dalleore Gašo, Blato na Korčuli. — 
237. Damaska Dragutin, Varaždin. — 238. Damin Lada, Crikvenica. — 
239. Dančević Antun, Jelsa-Hvar. — 240. Daubachy pl. Jeny, Varaždin. — 
241. Dean Anica, Zlarin. — 242. Deanović M., Garešnica. — 243. Debeljak 
Stjepan, Zagreb. — 244. Deduš Vladimir, Varaždin. — 245. Defilipis Dalibor, 
Split. — 246. Dekan Jovan, Dalj. — 247. Dekanić J., Pulj. — 248. Dembić 
Juraj, Etappenpost 249. — 249. Demerec Milislav, Križevci. — 250. Demetrović 
Juraj, Zagreb. — 251. Demi dr. Dragutin,- Vrbovsko. — 252. Despalj Pavo, 
Arbanasi. — 253. Deutsch Albert, Zagreb. — 254. Deutsch Vlatko, Zagreb. — 
255. Deutsch Miroslav, Zagreb. — 256. Devi de dr. Franjo, Zagreb. — 257. Die- 
nel Košta, Zagreb. — 258. Diklić Jovan, Crkveni bok-Šaš. — 259. Diklić Slavko, 
Nin. — 260. Dimitrijević Draga, Szabadka. — 261. Dimović dr. Gjuro, Zagreb. 

— 262. Dimovijć Jelena, Jablanica-Čebić. — 263. Divić Franjo. Zagreb. — 
264. Dizdar Ilija, Zadar. — 265. Djakovo, Viša pučka škola. — 266. Dobrović 
Al., Veliki Grdjevac. — 267. Dodiga Juro, Metković. — 268. Dolansky Alfons, 
Dugoselo. — 269. Dolinar Ratko, Gorica. — 270. Domac Judita, Zagreb. — 
271. Domainko Vera, Zagreb. — 272. Dominis Marko, Otok. — 273. Domjanić 
dr. Dragutin, Zagreb. — 274. Dorčić Milan, Božjakovina. — 275. Dožudić 
Pvonstantin, Ruma. — 276. Dožudić Tihomir, Ruma. — 277. Draganić dr. Kon- 
stantin, Zagreb. — 278. Draganić pl. Vrančić Josip, Split. — 279. Dragić Sla- 
voljub, Zagreb. — 280. Dragičević Nikola, Vrgorac. — 281. Dramušić Vojin^ 
Tuzla. — 282. Draščić Petar, Pazin. — 283. Drašenović Franjo, Zagreb. — 
284. Dražić Marijan, Zagreb. — 285. Duboković Jakov, Zagreb'. — 286. Du- 
brovnik, C. i kr. velika gimnazija. — 287. Dubsky Josip, Zagreb. — 288. Dudu- 
ković Seka, Dubica. — 289. Dujmović Mato, Kreka. — 290. Dukić Živko, An- 
drijaševci. — 291. Duljevac Ivan, Beočin, Srijem. — 292. Dupelj Juraj, Zagreb. 

— 293. Durman Jovo, Javoranj, Dvor. — 294. Durman Milan, Dvor. — 
295. Durst dr. Franjo, Zagreb. — 298. Dvorak Vinko, Zagreb. — 297. Dvornik 
Ivan, Tijesno. — 298. Dvorniković Vladimir, Zagreb. — 299. Djurkić Ljubo- 
mir, Beograd. — 300. Ehrlich Adolf, Zagreb. — 301. Ehrlich Gjuro, Zagreb. 

— 302. Ehrlich Hugo, Zagreb. — 303. Engelman Edmund, Otočac. — 304. En- 
gelsrath Milan, Zagreb. — 305. Emjedy Adalbert, Osijek. — 306. Epstein Ro- 
bert, Zagreb. — 307. Erben dr. Rudolf, Zagreb. — 308. Erega Juraj, Zagreb. 

— 309. Ergovac Pavao, Stari, Dalmacija. — 310. Ernst pl. Anka, Sušak. — 
311. Eržca dr. Lojze, Kranj. — 312. Fantoni Raimond, Zagreb. — 313. Farčić 
Petar, Velaluka, Korčula. — 314. Feiler Vilim, Zagreb. — 315. Ferić Antun, 
Sarajevo. — 316. Ferković Katarina, Dvor. — 317. Filić Petar, Varaždin. — 
318. Filipašić Nada, Zagreb. — 319. Filipović Antun, Zemun. — 320. Fink dr. 
Nikola, Zagreb. — 321. Fišer Ada, Zagreb. — 322. Fischer dr. Jaques, Zagreb. 

— 323. Fischer Makso, Zagreb. ~ 324. Forenbacher dr. Aurel, Zagreb. — 
325. Franceschi Jerolim, Omiš. — 326. Franetović dr. Ante, Požega. — 
327. Franić Dragutin, Zagreb. — 328. Franić dr. Dušan, Vrgorac. — 329. Fra- 
ničević Mile, Opuzen. — 330. Franjetič Radoslav, Osijek. — 331. Frank dr. 
Gustav, Zagreb. — 332. Frank Vilko, Šid. — 333. Fried dr. Koloman, Zagreb. 

— 334. Friedrich Zlata, Zagreb. — 335. Fröhlich Oskar, Karlovac. — 
336. Fröschl dr. Ivan, Zagreb. — 337. Fülepp Adolf, Zagreb. — 338. Gabelić 
Tomo, Split. — 339. Gabor Rudolf, Zagreb. — 340. Gaj pl. Ljudevit, Varaždin. 

— 341. Galantha Julio, Otok- Vinkovci. — 342. Galeković Ivan pl., Zagreb. — 
343. Galić Fran, Crikvenica. — 344. Gamulin Ante, Zagreb. — 345. Garić 
Janko, Vukovar. — 346. Gašparac Pavica, Marjanci, Valpovo. — 347. Gasparić 
Marija, Bjelovar. — 348. Gattin Ivo, Zlarin kod Šibenika. — 349. Gavazzi dr. 
Artur, Zagreb. — 350. Gavrančić Ljerka, Virovitica. — 351. Gavrančić Mili- 
voj, Zagreb. — 352. Novak-Gavrančić dr. Milana, Zagreb. — 353. Gavrančić 
Zdenka, Virovitica. — 354. Gavranić-Cesko Jakov, Blato, Korčula. — 355. Geor- 
gijević dr. Svetolik, Dvor. — 356. Gerechtshammer P. F., Kotor. — 357. Ge- 
renčević Stanislav, Vinkovci. — 358. Gerić Otmar, Beograd. — 359. Gero 
Imbro, Zagreb. — 360. Gettnerl Ferdo, Lepoglava. — 361. Gilbert Costa, Za- 
dar. — 362. Gilić dr. Andrija, Zagreb. -- 303. Ghilardi de Otto, Karlovac. — 
364. Gjakulović Tomo, Imotski. — 365. Gjermanović Gojko, Zagreb. — 
366. Gjermanović Rajko, Zagreb. — 367. Gjivanović Antun, Dubrovnik. — 172 

368. Gjogo Husejn, Derventa. — 369. Gjurašin dr. Stjepan, Zagreb. — 370. Gju- 
reković Vladimir, Moslavina-Popovača. — 371. Gjurgjenovac, Pučka škola. — 
372. Gjurgjević Ivan, Grgurevci-Mitrovica. — 373. Gjiirgjević dr. Vladimir, 
Veliko Trgovište. — 374. Gjurić Desanka, Krnjak. — 375. Gjurić Milica, Šid. 

— 376. Gjurković Gjuro, Split, Radunica. — 377. Gjurković Petar, Split, Ra- 
dunica. — 378. Glumac Gjorgje, Zemun. — 379. Gluščević Patricio, Metković. 

— 380. Godler dr. Josip, Sisak. — 381. Goglia Ferdo, Zagreb. — 382. Goldfinger 
Zlatko, Zagreb. — 333. Goldschmidt Josip, Sarajevo. — 384. GoUob dr. Leo, 
Zagreb. — 385. Golub Luka, Koprivnica. — 386. Gorjanovič Milka, Zagreb. — 
387. Gorup Ivan, Trst. — 388. Gospić, Velika gimnazija. — 389. Göszl Mara, 
Zagreb. — 390. Gotovac Antoanete, Čitluk-Mostar. — 391. Gottlieb dr. Hinko, 
Bjelovar. — 392. Grabić dr. Petar, Makarska. — 393. Graćan Hermina, Za- 
greb. — 394. Gračanin Gajo, Imotski. — 395. Gradišnik L., Donawitz-Leoben. 

— 396. Grčić dr. Sima, Irig. — 397. Grčina Nikola, Zagreb. — 398. Gregorčić 
Antun, Split. — 399. Gregorić Leontina, Zagreb. — 400. Gregorić Stjepan, Za- 
greb. — 401. Gregurić Martin, Crikvenica. — 402. Grgić Josip, Virje. — 
403. Grisogono Leo, Zadar. — 404. Grkinić Gjuro, Karlobag. — 405. Grosinger 
Gjuro, Zagreb. — 406. Gross Ivan, Zagreb. — 407. Gross Nikola, Zagreb. — 
408. Grossi Roko, Opuzen. — 409. Grošel dr. Pavel, Ljubljana. — 410. Gruber 
Stjepan, Zagreb. — 411. Grubić Dušan, Zagreb. — 412. Grubišić Niko, Drniš. 

— 413. Grubor Milena, Dvor. — 414. Grund Arnošt, Zagreb. ~ 415. Grunwald 
Josip, Našice. — 416. Guč Josip, Sinj. — 417. Gulin Leopoldina, Zagreb. — 
418. Gundrum-Oriovčanin dr. Fran, Križevci. — 419. Gurdulić Juraj, Split. — 
420. Gušić barun Branimir, Zagreb. — 421. Guštak pl. Franjo, Zagreb. — 
422. Guštin Josip, Zagreb. — 423. Habek Gjuro, Zagreb. — 424. Haberle 
Branko, Zagreb. — 425. Hacker dr. Antun, Daruvar. — 426. Häckl Dragutin, 
Zagreb. — 427. Hackl Zlatko, Prečec-Dugoselo. — 428. Hadži dr. Jovan, Za- 
greb. — 429. Hangi Franjo, Lepoglava. — 430. Hanžek dr. Lavoslav, Kri- 
ževci. — 431. Hanžeković Marijan, Brod n. Savi. — 432. Haraminčić pl. Ivo, 
Dvor. — 433. Haraminčić Josip, Stubica donja. — 434. Haramustek Branimir, 
Zagreb. — 435. Hartl Ivo, Zagreb. — 436. Haslinger dr. Ivan, Karlovac. — 
437. Hegedušić Mladen, Zagreb. — 438. Heim Oskar, Zagreb. — 439. Heinz 
dr. Antun, Zagreb. — 440. Heinzel Ivan, Zagreb. — 441. Heinzl Dragutin, Za- 
greb. — 442. Heinzl Vjekoslav, Zagreb. — 443. Henneberg Većeslav, Budapest. 

— 444. Hercigonja M., Zagreb. — 445. Herzog Eugen, Zagreb. — 446. Herzog 
Pavao, Zagreb. — 447. Herle dr. Vladimir, Kranj. — 448. Herzog Vinko, Rijeka 
Dubrovačka. — 449. Hire Dragutin, Zagreb. — 450. Hirsch Slavko, Zagreb. — 
451. Hiršl dr. Bogomir, Zagreb. — 452. Hiršl Nada, Zagreb. — 453. Hirschler 
Slavko, Zagreb. — 454. Hochetlinger Italo, Zagreb. — 455. Hofer dr. Mladen, 
Senj. — 456. Hofmann Hugo, Zagreb. — 457. Hoffmann Sofija, Zagreb. — 
458. Ivan dr. Hoić, Zagreb. — 459. Holjac Janko, Zagreb. — 460. Holjac Viktor, 
Griče-Ribnik. — 461. Hondl dr. Stanko, Zagreb. — 462. Horvat Ivan, Zagreb. 

— 403. Horvat dr. Karlo, Zagreb. — 464. Horvat Pavle, Zagreb. — 465. Horvat 
Stjepan, Zagreb. — 466. Horvatić Rudolf, Mitrovica. — 467. Horvatin Hinko, 
Zagreb. — 458. Hribar Vladimir, Velika Gorica. ~ 469. Hršak Dragutin, Za- 
greb. — 470. Hudec Ivan, Zagreb. — 471. Hubej Mihovil, Zagreb. — 472. Hu- 
ber Vjekoslav, Osijek. — 473. Huhn dr. Kurt, Zagreb. — 474. Huljić Andfo, 
Sućuraj. — 475. Hüverth Antun, Zagreb. — 476. Hvar, Kotarska učit. knjižnica. 

— 477. Ilešić dr. Franjo, Ljubljana. — 478. Ilić Teodor, Travnik. — 479. Ilić 
Vjekoslav, Zagreb. — 480. Isailović Vaša, Irig. — 481. Iskra Rudolf, Sušak. 

— 482. Ivančan Ljudevit, Zagreb. — 483. Ivančević Dragutin, Zagreb. — 
484. Ivančević dr. Ivo, Zagreb. — 485. Ivanićgrad, Gradsko poglavarstvo. — 
486. Ivankovič Dragutin, Zadar. — 487. Ivić Stjepan, Solin. — 488. Ivković 
.Mgstr., Feldpost 555. — 489. Ivković Gjuro dr., Zagreb. — 490. Ivon-Bilič 
Oskar, Zadar. — 491. Jagić Rudolf dr., Zagreb. — 492. Jagodić Ostoje, Are- 
žinbrijeg. — 493. Jakić Neda, Mostar. — 494. Jakić Tomo, Požega. — 495. Ja- 
kiša Niko, Oprzeh. — 496. Jakopović Ivan, Zagreb. — 497. Jakšić Dušan, V^in- 
kovci. — 498. Jakšić Gjuro, Primišlje. — 499. Jakšić Nikodem dr., Zagreb. — 
500. Janković Vaso. Bos. Novi. — 501. Janović Zvonimir, Zagreb. — 502. Jan- 
sen Drago, Feldpost 488. — 503. Jecman Josip, Taborsko-Hum. — 504. Jedlička 
Ugo, Rogatica. — 505. Jelačić pl. Stanko, Zagreb. — 598. Jelinek Dragutin, 
Delnice. — 507. Jelkić Stevan, Irig. — 508. Jelovac Antun, Zadar. — 509. Je- 
lovac Velimir, Banjaluka. — 510. Jelovšek dr. Vladimir, Zagreb. — 511. Jelov- 
šek Vladimira, Zagreb. — 512. Jelušić dr. Kazimir, Zagreb. — 513. Jerbić 173 

Ivan, Otočac. — 514. Jerbić Vilko, Bjelovar. — 515. Jerić Ivan, Metković. — 
516. Jerković Stjepan, Zagreb. — 517. Jevtich dr. Milorad, Kruševac. — 518. 
Ježić dr. Slavko, Zagreb. ~ 519. Ježina Marko, Zadar. — 520. Joka Miladin, 
Rujevac-bešlinski. — 521. Joković Petar, Velaluka. — 522. Josip Gjorgje, Berka- 
sovo. — 523. Jovanović Ivan, Petrinja. — 524. Jovanović Josip, Zagreb. — 525. 
Jovanović Ljubomir, Korenita-Brezovopolje. — 526. Jovanović Nikola, Silnica- 
Ključ. — 527. Jovanović Proko, Dvor. — 528. Jovanović dr. Svetozar, Lepo- 
glava. — 529. Jović Drago, Jagodnja kod Benkovca. — 530. Juch Ivo, Zadar. 

— 531. Juras Ivo, Zadar. — 532. Juras Marin, Vrgorac. — 533. — Jurić Stje- 
pan, Zadar. — 534. Jurić Zvonimir, Arbanasi. — 535. Juričić Iv6, Zagreb. — 
536. Jurik Matilda, Zrinjski Topolovac. — 537. Jurišić Stevo, Dvor. — 538. 
Jurkić Mirko, Derventa. — 539. Jurković Mate, Zagreb. — 540. Justitz Ignac, 
Zagreb. — 541. Jutronić Andro, Zagreb. — 542. Juzbašić Ivo, Križ. — 543. 
Juzbašić Vojislav, Zemun. — 544. Kadić dr. Otokar, Budapest. — 545. Kadrnka 
Hinko, Tuzla. — 546. Kadrnka Silvestar, Novagradiška. — 547. Kaiser dr. 
Mako, Osijek I. — 548. Kaitner Gjuro, Zagreb. — 549. Kaitner Mirko, Zemun. 

— 5.50. Kajfeš Petar, Perušić. — 551. Kaleb Stjepan, Tijesno. —■ 552. Kalik dr. 
Irinej, Zadar. — 553. Kallina Olga, Zagreb. — 554. Kalinić Juraj, Zadar. — 
5v55. Kaliterna Stjepan, Split. — 556. Kaman Milan, Varaždin. — 557. Kamenar 
Eugen, Sušak. — 558. Kamenjaševič Mijo, Feldpost 332. — 559. Kariolić Stanko, 
Sušak. — 560. Karlavaris Ivan, Rovinjsko selo-Rcvinj. — 561. Karlovac, Velika 
realna gimnazija. — 562. Karlovac Antun, Split. — 563. Karuc Josip, Arbanasi. 

— 564. Kasumović dr. Mirko, Koprivnica. — 565. Kaštelan Drinko, Zadar. — 
566. Katić Marko, Fakoviči-Srebrenica. — 567. Katičić Milan, Privlaka. — 568. 
Katičić dr. Vladimir, Zagreb. — 569. Kratkić Jaroslav, Zagreb. 570. Katušić 
Gjuka, Zagreb. — 571. Kauders Alfons, Crikvenica. — 572. Kavurić Jedriš, 
Zagreb. 573. Kecman Nikola, Bjelaj — Bos. Petrovac. — 574. Kecmanović Ilija, 
Banjaluka. — 575. Kerdić Milivoj, Zagreb. — 576. Kerpner Karlo, Sisak. — 577. 
Kerstner Zvonimir, Ludbreg. — 578. Kesterčanek dr. Vladimir, Sarajevo. — 
579. Kišpatić dr. Mijo, Zagreb. — 589. Klaić Andjelija, Zagreb. — 581. Klasa- 
nović Andrija, Ilok. — 582. Klein Antun, Zagreb. — 583. Ključec Alka, Prag. 
584. Ključec Ženka, Stubica donja. — 585. Klokočevci, pučka škola. — 586. 
Klokočevci, upravna općina. — 587. Knežević 'braćr., Bnnić. — 588. Knežević 
dr. Dane, Velaluka Korčula. — 589. Knežević Radivoj, Tovarnik. — 590. Koch 
Ferdo, Zagreb. — 591. Koch Josip, Dugoselo. — 592. Kolak Mirko, Kratečko 
p. Sunja. — 593. Kolar Antun, Zagreb. — 594. Kolarić Dragutin, Križevci. — 
595. Kolarić Milan, Zagreb. — 596. Kolb Aleksander, Bjelovar. — 597. Kole- 
sarić Srečko, Bjelovar. — 598. Kolić Vjekoslav, Oborovo-Orle. — 599. König 
Oto, Zagreb. — 600. Konstantinović Bogdan, Bos. • Petrovac. — 601. Koprić 
Andrija, Ivanićgrad. — 602. Koprivica Mitar, Gacko. — 603. Kopsa Nikola, 
Zagreb. — 604. Korač Vitomir, Zagreb. — 605. Korić Mirko, Križevci. — 606. 
Korporić Nevenka, Zagreb. — 607. Kos pl. Julije, Zagreb. — 603. Košić 
Miho, Velaluka Korčula. — 609. Košić dr. Mijo, Kraljevica. — 610. Kosirnik 
dr. Ivan, Zagreb. — 611. Kostanjsky Dragutin, Zagreb. — 612. Kostial Ale- 
ksander, Zagreb. — 613. Kostial Antun, Zagreb. — 614. Kostrenčić Ivan, Cri- 
kvenica. — 615. Košak Adolf, Zagreb. — 616. Košćec pl. Franjo, Varaždin. — 
617. Kovačević Aleks, Feldpost 385. — 618. Kovačević Josip, Zagreb. — 619. 
Kovačević Želislav, Zagreb. — 620. Kovinjalo Grozda, — Rudolfstal Bosna. — 
621. Kožar. M., Pakrac. — 622. Krajacz vitez Ljudevit, Senj. — 623. Kralj 
Vjekoslav, Zagreb. 624. Kranjec M. J., Zagreb. — 625. Krapina, Mala realna 
gimnazija. — 626. Krasović Milan, Zemun. — 627. Kraus Hinko, Osijek. — 
628. Kraus Leo, Zagreb. — 629. Kraus Rudolf, Zagreb. — 630. Kraus Josip, 
Zemun. — 631. Krenedić Kazimir, Zagreb. — 632. Krenjc Vladimir, Zagreb. 

— 6.33. Krema Marko, Sušak. — 634. Kfepelka Ivan, Varaždin. — 635. Kres 
Ljudevit, Zagreb. — 636. Kreševljaković Hamdija, Sarajevo. — 637. Krešić 
Ivan, Opuzen. — 638. Krešić Vladimir, Zagreb. — 639. Kretšl Erna, Osijek 
III. 640. Kričko Ružica, Varaždin. — 641. Kribić Jozo, Potomje. — 642. Kri- 
stan Vladimir, Zagreb. — 643. Krišković Milutin, Zagreb. — 644. Križevci, 
Gospodarsko učilište. — 645. Krok Nikola, Zagreb. — 646. Krilić Jozo, Po- 
tomje — Dalmacija. — 647. Kronast Lacko, Varaždin. — 648. Krošel Josip, 
Zagreb. — 649, Krovinović Ivan, Bos. Kostajnica. — 650. Krpan Miloš, Dubo- 
vik. — 651. Krstić Krsto, Arbanasi. — 652. Kružić Antun, Feldpost. — 653. 
Krvarić Držislav, Zagreb. 654. Krvavica Petar, Arbanasi. — 655. Kubović Pa- 
vao, Sarajevo. — 656. Kućak Ivka, Kutina. — 657. Kućak F., Medak Lika. — 174 

658. Kučera dr. Elza, Zagreb. — 659. Kučić Niko, Zadar. — 660. Kugler pl 
Adam, Zagreb. — 661. Kugli Rudolf, Zagreb. — 662. Kuh Vladimir, Zagreb 

— 663. Kuhač dr. Aleksander, Zagreb. — 664. Kuković Gabro, Varažd. toplic- 

— 665. Kulundžić Nada, Osijek 1. — 666. Kunst Ferdo, Zagreb. — 667. Ku- 
retić Matej, Zrinj. — 668. Kuzmić Franjo, Zagreb. — 669. — Kvakan Pavao 
Gjelekovac. — 670. Lacina dr. Jan, Prošek. — 671. Lagjević B., Zagreb. — 
672. Lazarević Svetomir, Banjaluka. — 673. Lazarić Jakov, Zagreb. — 674. 
Lederer Hinko, Kostajnica. — 675. Leitner Antun, Zagreb. — 676. Lemarić 
Jaroslav, Wien, XVIII. — 677. Lenac dr. Zdravko, Vrbovsko. — 678. Leontić 
Danica, Makarska. — 679. Leopold dr. Edgar, Zagreb. — 680. Lesić Dionis, 
Zagreb. — 681. Leskovar Stjepan, Varaždin. — 682. Leuštek Albin, Zagreb. 

— 683. Ležaja Todor, Blato Korčula. — 684. Lieberman dr. Draoutin, Zagreb. 

— 685. Linebach Leopold, Zemun. — 686. Lipik, pučkaškola. — 687. Lisac Ni- 
kola, Drač. — 688. Lisak Dragutin, Zagreb. 689. Lisavac dr. Mladen, Irig. 

— 690. Ljiljak Janko, Pusta Lovaš. — 691, Lljiljak Darinka, Vrpolje bansko. 
692. Ljubetić Juro, Sutivan Brač. — 693. Ljubibratović Lj. Bjelovar. — 694. 
Ljubojević J., Bjelovar. — 695. Lobi Eugen, Osijek I. — 698. Lokmer Mile, Pa- 
zarište donje. — 697. Lončar Josip, Zagreb. — 698. Lončarek dr. Milan, Čazma. 

— 699. Lončarić Ferdo, Zagreb. — 700. Lončarić dr. Josip, Zagreb. — 701. Lopa- 
šić Radoslav, Osijek I. — 702. Lorek Ljudevit, Vinkovci. — 703. Lorković dr. 
Ivan, Zagreb. — 704. Lorković Gabro, Zagreb. — 705. Lovašen Emil, 
Zagreb. — 706. Lovreković Stjepan, Topolovac. — 707. Lovričević 
Ivo Bonifacije, Zadar. — 708. Lazančić Olga, Omiš. — 709. Lubynski 
Rudolf, Zagreb. — 710. Lugarić Nikola, Split. — 711. Lukić Božidar, 
Zagerb. — 712. Lukinić Berislav, Zagreb. — 713. Lukšić Marija, Za- 
greb. — 714. Macela dr. Ivo, Split. — 715. Machiedo pl. Ivan, Hvar. — 716. 
Mahin Mirica, Zagreb. — 717. Machnik Artur, Zagreb. — 718. Machnik Blanka, 
Zagreb. — 719. Maisatz Gizela, Zemun. — 720. Majcher Janko, Šid. — 721. 
Makanec Zdenka, Zagreb. — 722. Makkay Olga, Vukovar. — 723. Malančec; 
Teodor, Koprivnica. — 724. Molčević Dragutin, Zagreb. — 725. Males Bra.ii- 
mir, Zadar. — 726. Maleševič Niko, Zagreb. — 727. Malić Stjepan, Mostar. — 
728. Malinar Mate, Lepoglava. — 729. Mallin Vladimir, Osijek I. — 730. Mance 
dr. Dragutin, Ogulin. — 731. Mance Mirko, Zagreb. — 732. Mandekić dr. Vinko, 
Križevci. — 733. Manzoni Mira, Zagreb. — 734. Marchesi conte Carlo, Zagreb. 

— 735. Marčetić Petar, Zadar. — 736. Marčić dr. Anto, Doboj. — 737. Marčić 
Bruno, Zadar. — 738. — Marek Ivan, Zagreb. — 739. Marek Milan, Vinkovci. 

— 740. Maretić Tomo, Zagreb. — 741. Margetić Ante, Split. — 742. Alariani 
Ivan, Split. — 743. Marić Dragutin, Varaždin. — 744. Maričić Aleksander, 
Bojna pošta 304. — 745. Maričić Ilija, Zadar. — 746. Marija Bistrica, Pučka 
škola. — 747. Marin Marko, Skradin. — 748. Marinović Niko, Zadar. — 749.. 
Marjanović pL Jelka, Zagreb. — 750. Markić Mihovil, Karlovac. — 751. .Mar- 
kota Petar, Imotski. — 752. Marković Gavro, Klokočevci. — 753. Marković Ilija, 
Bäcsföldvar. — 754. Marković dr. Josip, Gospić. — 755. Marković Milan, Mi- 
trovica. — 756. Marković dr. Radovan, Zagreb. — 757. Marković Risto, Mostar.. 

— 758. Marković Stevo, Sarajevo. — 759. .Marković dr. Željko, Zagreb. — 
760. Martinac don Jozo, Vrgorac. — 761. Martinac Miloš, Vrgorac. — 762. 
Martinović Ivan, Pančevo. — 763. Martulaš Dragan, Bjelovar. — 764. Maru;i 
fra Lujo, Knin. — 765. Marušić Ante Franin, Brist-Gradac. — 766. Maslov 
Joakim Tomin, Opuzen. — 767. Mašek dr. Dragutin, Zagreb. — 768. Mašek 
vitez Ljudevit, Zagreb. — 769. — Maširević Mihailo, Sremski Karlovci. — 
770. Maštrović Antun, Arbanasi. — 771. Matačić Ugo, Šibenik. — 772. Matasić 
Josip, Karlovac. — 773. Matasović dr. Josip, Vinkovci. — 774. Matejčić Vjeko- 
slav. Rijeka. — 775. Matica dr. Makso, Zagreb. — 776. Matić Svetozar, Zagreb. 

— 777. .Matić Tadija, Opuzen. — 778. Matijašević B., Sutivan — Brač. — 779, 
Matijašević Pavle, Dol. Velešnja — Majur. — 780. .Matković A., Podvezica. — 
781. Matulić Amelija, Split. — 782. Maurić Franjka, Budinšćina. — 783. Mauro- 
vić dr. Milivoj, Zagreb. — 784. Mazalin Milan, Zadar. — 785. Mazzura dr. 
šime, Zagreb. — 786. Mayer Lav, Glina. — 787. Medini Bogoslav, Trogir. — 
788. Medvedić Roko, Zagreb. — 789. Medjurić, Pučka škola. — 790. Meixner 
Josip, Bjelovar. — 791. Meniga Vera, Zagreb. — 792. Merlak Bruno, Šibenik. 

— 793. Mihajlović Dušan, Palanka. — 794. Mihaldžić Vidoje, Zagreb. — 795. 
Mihalić pl. dr. Adolf, Zagreb. — 796. Mihaljinec Milan, Zagreb. — 797. Mihalj- 
ković Marijan, Andrijaševci. — 798. Mihanović pl. Stjepan, Pulj. — 799. Mi- 
helčič Aleksander, Sv. Ivan Zelina. — 800. Mihelić Josip, Zagreb. — 801. .Miho- 175 

ković Marija, Sirač. — 802. Miholić Stanko, Z:.greb. — 803. Miholić Vladimir,, 
Zagreb. — 804. Mikačić Marko, Split. — 805. Miklauschütz Martin, Split. — 
806. Miklavčić P., Kočevje. — 837. Mikša Josip, Zagreb. — 808. Milakara Teo- 
dor, Klasnić. — 809. Milašinović Branko, Ogulin. — 810. Miletič Dora, Za- 
greb. — 811. Miletić Ivan, Vrgorac. — 812. Miletić Leonora, Ilok. — 813. Mi- 
letič Mila, Zagreb. 814. Milevčić Vinko, Vrgorac. — 815. Milić Milica, Slano. 

— 816. Milinković I. Pakrac. — 817. Milinović Ante, Trpanj. — 818. Miljković 
Draga, Zagreb. — 819. Miloš Antun, Derventa. — 820. Miloš Marko, Split. — 
821. Milović P. V., iVLilna-Brač. — 822. Milun Josip, Sinj. —823. Mini Ariosto, 
Sušak, — 824. Mirković Gjuro, Zlatar. — 825. Mirković Stevan, Kuman. — 
826, Mirosavljević Dimitrije, Sjenica. — 827. Mirošević Delija Ivan, Velaluka.. 

— 828. Mitak Viktor, Bojna pošta 388. — 829. Mitrović Gjermano. Split. — 
830. Mitrović dr. Petar, Omiš. — 831. Mladineo Niko, Ruma. — 832. Mladinov 
Slavomir, Grohota — Šolta. — 833. Mlinarić Stjepan, Začretje. — 834. Modly 
Anetta, Končanica. — 835. Modrušan Petar, Kozarice-Novska. — 836. Moha- 
ček Marko, Križevci. — 837. Mohorovičić Andrija, Križevci. — 838. Mohorovi- 
i-ić Stjepan, Feldpost 555. — 839. Mokrović Josip, Zagreb. — 840. Mondecar 
Dragutin, Varaždin, — 841. Monetti Viktor, Zagreb. — 842, Mraović Grički 
pl. Aleksander, Ivanec. — 843. Mrduljaš Stjepan, Trebinje. — 844. Mrkobrad 
Gjuro, Osijek. — 845. Mrkobrad Vaso, Dvor. — 846. Mrkušić Vjekoslav, Pod- 
gora. — 847. Mrkvička Rudolf, Zemun. — 848. Mudrinić dr. Ante, Zagreb. — 
S49. Mudrinić Matej, Zagreb. — 850. Mudrovčić dr. Mato, Sušak. — 851. Müller 
Zdenko, Varaždin. — 852. Müller Anka, Varaždin. — ,853. Musić 
Stjepan, Pulj. — 854. Mušnjak Anka, Sušak. — 855. Mužliec Josip, 
Zagreb. — 856. Muzdeka Damjan, Liptoujvar. — 857. Mužinić Dra- 
gutin, Gjurgjevac. — 858. Myohl Braća, Novagradiška. — 859. Na- 
dalič Zorko, Hreljin. — 860. Nalis Josip, Zadar. — 861. Nardini Ljubomir, Za- 
dar, — 862. Neidhard Gjuro, Zagreb. — 863. Neidhard Nikola, Zagreb. — 
864. Nemčanin Viktor, Zagreb. — 865. Nemec Konrad, Gospić. — 868. Nepokoj 
Josip, Osijek I. — 867. Neuman Milan, Zagreb, — 868. Neuman Rudo, Zagreb. 

— 869. Neumayer Košta, Zadar. — 870. Nikičević Petar, Split. — 871. Nikišević 
Antun, Supetar. — 872. Ninčević Petar, Split. — 873. Niseteo Petar, Zadar. ~ 
874. Nitrović Anka, Split. — 875. Nižetić Veljko, Split. — 876. Njegovan Du- 
šan, Zagreb, — 877. Njegovan M., Čanak Bunić. — 878. Njegovan dr. Vladimir,. 
Vinkovci, — 879. Noršić Franjo, Sarajevo 6. — 880. Novak Anka, Zagreb. — 
881, Novak Ciril, Rijeka. — 882. Novak dr. Grga, Split, — 883. Novak Ivan, 
Vrbovska Hvar. — 884. Novak Ivan, Zagreb. — 885. Novak Jakov, Split. — 
886. Novak Mara, Senj. — 887. Novak Papadopolo Slavica, Zadar. — 888. No- 
vak Radivoj, Vukovar. — 889. Novaković Josip, Zagreb. — 890. Novljan Fran, 
Feldpost 611. — 831. Novosel dr. Dragutin, Zagreb. — 892. Novoselović Ma- 
rica, Azanja Srbija. — 893. Novotni Vjekoslav, Zagreb. — 894. Ogulin, Ravna- 
teljstvo više pučke škole. — 895. Omčikus Dako, Zadar. — 896. Omčikus Vera, 
Zagreb, — 897, Onić Josip, Hreljin. — 898. Opačić Milenko, Zagreb. — 899. 
Operman dr. Franjo, Osijek III. — 900. Orel Antun, Osijek I. — 901. Orešća- 
nin Joco, Vrginmost. — 902. Osijek, Kr. velika gimnazija. — 903. Osijek, 
Realna gimnazija. — 904. Osijek, Učiteljska škola. — 905. Ostojić Jela, Zvornik. 

— 900. Ostojić K. Petar, Povije. — 907. Oswald Zdenka, Požega. — 908. Oštrić 
Antun, Novigrad. — 909. Ožbolt Vladimir, Zagreb. — 910. Pack dr. Ivo, Za- 
greb, — 911, Pakrac, Zem. bolnica. — 912. Partaš Ivan, Zagreb. — 913. Pasarić 
Josip, Zagreb. — 914. Patačić Marijan, Zagreb. — 915. Paulić Dragutin, Za- 
greb. — 916. Pavelić dr, Antun, Zagreb. — 917. Pavković Nikola, Spür. — 918. 
Pavletić Krsto, Zagreb, — 919. Pavlović Cvjetko, Metković, — 920. Pavlović 
Filip, Split. — 921. Pavlović Milan, Bojna pošta 365. — 922, Pecotič dr, Ante, 
Velaluka, — 923, Pečić pl. Bela, Zagreb. — 924. Pećo Ljubomir, Bos. Kostaj- 
nica. — 925. Pejnović dr. Dušan, Zagreb. — 926. Peklić Danica, Zrinj. — 
927. Penavin Mirko, Vuka. — 928. Penkala Eduard, Zagreb. — 929. Pera Ma- 
rica, Imotski. — 930. Peradin Lovro, Platićevo. — 931. Perić Mile, Vrtoča, — 
932. Perković dr. Mirko, Zadar. — 933. Perok Ladislav, Zagreb. — 934. Pe- 
rović Jakov, Arbanasi. — 935. Perović Miroslav, Arbanasi. — 936. Perovič 
Rudolf, Arbanasi, — 937. Peršić Amadeus, Petrovaradin. — 938. Peršin Juro, 
Jajce. — 939. Perušić Andro, Selce na Braču. — 940. Peruzović Stijepo, Split. 

— 941. Pešek Antun, Zagreb. — 942. Petaj Veljko, Zagreb. — 943. Petani Pe- 
tar, Arbanasi. — 944. Petranović Dušan, Bjelovar. — 945. Petrinja, Mala re- 
alna gimnazija, — 946, Petrović Bogdan, Split, — 947. Petrović Gjuro, Šid, — 176 

948. Petrović Josip, Vrgorac. — 949. Petrović Katica, Kostajnica. — 950. Petro- 
vić Milan, Krapina. — 951. Pevalek Ivan, Zagreb. — 952. Pexider-Srića Gustav, 
Zagreb. — 953. Pilar Martin, — Zagreb. — 954. Pilko Rudolf, Zagreb. — 
955. Pinterović Danica, Osijek. — 956. Pirnat Stana, Zagreb. — 957. Pirš Ladi- 
slav, Zagreb. — 958. Pischmacht Ferdinand, Wien I. — 959. Planić Stjepan, 
Zagreb. — 980. — Plašćar Ljudevit, Zagreb. — 961. Platner Dragan, Zagreb. 

— 932. Plazzeriano Milan, Osijek I. — 963. Plein Adolf, Osijek I. — 964. Ple- 
mić Ivan, Zagreb. — 965. Plemić Viktor,- Zagreb. — 966. Plenar Nada, Zagreb. 

— 987. Plenar Zlata, Zagreb. — 968. Plešce, Pučka škola. — 959. Pleteš La- 
dislav, Zagreb. — 970. Plohel Antun, Zagreb. — 971. Plut Stefan, Kranj. — 
972. Pokali Ferdinad, Sarajevo. — 973. Polić Branko, Požega. — 974. Polić 
Vesela, Split. — 975. Poljak Danica, Zagreb. — 976. Poljak Josip, Zagreb. — 
977. Poljak Stjepan, Milna. — 978. Poljan Franjo, Bjelovar. — 979 Poljugan dr. 
Dragutin, Vinkovci. — 980. PoUak Jaques, Ogulin. — 981. PoUak Stjepan, Za- 
greb. — 932. Polovina dr. Jovo, Otočac. — 983. Pomper pl. Vanda, Križevci. 

— 934. Popovac Lazo, Metković. — 985. Popović Gjorgje, Brod na Savi. — 
936. Popović dr. Milan, Slunj. — 987. Popović Oton, Brod na Savi. — 988. Po- 
savac Dragutin, Kaptol. — 989. Povrlišak Štefica, Zagreb. — 990. Požega, Ra- 
tarnica. — 991. Požega, Velika gimnazija. — 992. Požgaj Stjepan, Zagreb. — 
993. Praunsperger Fileus, Zagreb. — 994. Prebeg Zlatko, Zagreb. — 995. Pre- 
davec Josip, Lipik. — 998. Predojević dr. Alebrt, Zagreb. — 997. Preradov 
Gjoka, Pakrac. — 998. Preradović Zora, Zagreb. — 999. Prestini Mirko, Ri- 
jeka. — 1000. Prinz Fanika, Zagreb. — 1001. Prister Alark Aurel, Zagreb. — 
1002. Pfivora Dragutin, Zagreb. — 1003. Prohaska Većeslav, Zagreb. — 1004. 
Protić Nikola, Dvor. — 1005. Puhalo Ljubica, Sv. Marina. — 1006. Puntiar 
Ivica, Gračani. — 1007. Pupavac Dušan, Novi Sad. — 1008. Pušić Dalibor, 
Split. — 1009. Pušić Nikola, Dubrovnik. — 1010. Quiqerez Branko, Krapina. — 
1011. Rabar Krešimir, Zagreb. ~ 1012. Rac Stanko, Zagreb. — 1013. Rac 
Stevo, Zagreb. — 1014. Račić Stjepan, Zagreb. — 1015. Radetić Milutin, Banja 
Luka. — 1016. Radišić Jelka, Vis. — 1017. Radimiri Mojmir, Blato. — 
1018. Radković Mirko, Zagreb. — 1019. Radosavljević Sida, Zagreb. — 
1020. Radošević Katič M. D., Szentgotthard. — 1021. Radotić Stevo, Dubica. 

— 1022. Radovanović D. R., Zagreb. — 1023. Raffaeli Nikola, Konjic. — 
1024. Raić Vladimir, Nikšić. — 1025. Rainer Ante, Kraljevica. — 1026. Rajtić 
Anica, Ivankovo. — 1027. Rak Miso, Djakovo. — 1028. Ramljak Ivan, Zagreb. 

— 1029. Rankić Mara, Zvornik. ~ 1030. Rasinec Justina, Budrovac. — 
1031. Ratković Petar, Zagreb. — 1032. Rauer Aurel, Zagreb. — 1033. Raverta 
Franjo, Zagreb. — 1034. Ravlić Jakov, Feldpost 257. — 1035. Redenšek Vla- 
dimir, Dugoselo. — 1036. Reich Ignjo, Osijek. — 1037. Relić Ljubica, Bos. 
Novi. — 1038. Relja Ante, Arbanasi. — 1039. Rendeli Ivka, Zagreb. — 
1040. Rendeli Josip, Ogulin. — 1041. Rendeli Viktor, Zagreb. — 1042. Ribić 
Ališko, Netretić. — 1043. Rihtarić dr. Gjuro, Zagreb. — 1044. Rikati 1-jubomir, 
Prošeka. — 1045. Rimaj pl. Miroslav, Zagreb. — 1046. Riznar Izidor, Gjele- 
kovec. — 1047. Ročić dr. Juraj, Dvor. — 1048. Rodić Janko, Bos. Novi. — 
1049. Radić Rade, Ličko Petrovoselo. — 1050. Rogatica, Činovnička kasina. 

— 1051. Roić dr. Juraj, Zadar. — 1052. Roje dr. Antun, Zagreb. — 1053. Roje 
Milan, Zagreb. — 1054. Romič Stjepanova Tomazina, Omiš. -- 1055. Rončević 
Juraj, Split 2. — 1056. Rorauer Dragutin, Zagreb. — 1057. Rosenfeld Adolf, 
Zagreb. — 1058. Rosmanith dr. Erna, Zagreb. — 1059. Rossi dr. Ivana, Zagreb. 

— 1080. Rossi Ljudevit, Karlovac. — 1081. Rossini Uld, Šibenik. — 1062. Röss- 
ler Ervin, Zagreb. — 1063. Rover Josip, Starigrad. — 1064. Rožić Košta, Za- 
greb. — 1065. Rožić Košta, Zagreb. — 1066. Rožić Tomislav, Karlovac. — 
1067. Rubelli pl. Vjekoslav, Zagreb. — 1068. Rudovits Julio, Zagreb. — 
1069. Rukavina Edo, Zagreb. — 1070. Rukavina Ivan, Tuzla. — 1071. Rukavina 
Ivo, Dapci Ivanićgrad. — 1072. Rukavina Nikola, Bojna pošta 634. — 1073. Ru- 
kavina Pero, Krivaj. — 1074. Ruma, Mala realna gimnazija. — 1075. Ruma, 
Opća pučka škola. — 1076. Rupčić Tomislav, Zagreb. — 1077. Rusković Josip, 
Kuna. — 1078. Rušec Stjepan, Lepoglava. — 1079. Rutnik Maja, Zagreb. — 
1080. Ruževič Petar, Zagreb. — 1081. Ružić Gjuro, Sušak. — 1082. Sajko 
Vjekoslav, Varaždin. — 1083. Sajović dr. Gvidon, Ljubljana. — 1084. Sajović 
Janko, Kranj. — 1085. Sajvert Milica, Zagreb. — 1086. Salać Zvonimir, Za- 
greb. — 1087. Salihagić Derviš, Fojnica. — 1088. Salopek dr. Marijan, Za- 
greb. — 1089. Samardžić Vlado, Patnica. — 1090. Sarajevo, Muslimanska 
osnovna i viša djevojačka narodna škola. — 1091. Sarajevo, Tehnička stručna 177 

škola. — 1092. Sarajevo, Velika realka. — 1093. Sarajevo, Zemaljska ženska 
preparandija. — 1094. Sardelić M., Mali Lošinj. — 1095. Sasso Josip, Zadar. 

— 1098. Sedramac Jovan, Narta. — 1097. Seidl Ferdinand, Novomesto. — 
1098. Sekulić Oskar, Banjaluka. — 1099. Selem Marijo, Starigrad. — 
1100. Seliškar Abin, Vrbnika. — 1101. Semelić Darinka, Zagreb. — 1102. Se- 
nečić dr. Dragutin, Stubica donja. — 1103. Senić Nikola, Bjelaj. — 1104. Senj, 
Realna gimnazija. — 1105. Senj, Trgovačka obrtnička komora. — 1106. Sente 
pl. Dragutin, Budinšćina. — 1107. Sente pl. Stjepan, Vukovar. — 1108. Sertić 
Zdenka, Zagreb. — 1109. Sertić Zora, Gjurgjevac. — 1110. Setyerov Ikonija, 
O Keresztur. — UH. Sikirić Ivan, Zadar. — 1112. Siklossy Alma, Zagreb. 

— 1113. šimatović Ivo, Velaluka. — 1114. Šimić dr. pl. Vuk, Zagreb. — 
1115. Simonović J., Hrastovica. — 1116. Sinković Davorin, Zagreb. — 1117. 
Sinkovec Stjepan, Varaždin. — 1118. Siročić dr. Stjepan, Gjurinci Pločice. — 
1119. Sirotković Ivo, Nin kod Zadra. — 1120. Sisak, Viša pučka škola. — 
1121. Skakić Nikola, Arežinbrieg. — 1122. Skojić Josip, Ogulin. — 1123. Sla- 
dović dr. pl. Eugen, Zagreb. — 1124. Sladović pl. Matija, Netretić. — 1125. Sla- 
vić Vjekoslav, Vis. — 1126. Smodlaka dr. Josip, Zagreb. — 1127. Smoković 
Ante, Krnica. — 1128. Smrečki Ivan, Zagreb. — 1129. Smrekar dr. Zdenka, 
Zagreb. — 1130. Sokolić dr. Milan, Ogulin. — 1131. Solarić Mihailo, Velika 
Pisanica. — 1132. Spaić R., Jamena n. Savi. — 1133. Spanbauer Zlata, Zagreb. 

— 1134. Spevec dr. Ivo, Zagreb. — 1135. Spiller Ivan, Zagreb. — 1136. Spišić 
Zora, Sušak. — 1137. Spitzer Anka, Varaždin. — 1138. Spitzer Nada, Zagreb. 

— 1139. Spitzer Vera, Zagreb. — 1140. Spitzer Zora, Zagreb. — 1141. Split, 
Prirodoslovni muzej. — 1142. Spudić Josip, Zagreb. — 1143. Srdić Milan, 
Bastazi-Drvar. — 1144. Sremčevič dr. Stevo, Kutina. — 1145. Srp Eugen, Za- 
greb. — 1146. Stanišić Košta, Arežinbrieg. — 1147. Stanišić dr. Pajo, Vin- 
kovci. — 1148. Stankić Niko, Rieka. — 1149. Stankov Dušan, Versecz. — 
1150. Stanković dr. Radenko, Zagreb. — 1151. Starec Antun, Zagreb. — 
1152. Stefanini Nikola, Zagreb. — 1153. Stiasni Antun, Zagreb. — 1154. Stili- 
nović Vjera, Zagreb. — 1155. Stipac Ivan, Smiljan. — 1156. Stipčević Šime, 
Arbanasi. ~ 1157. Stivičević Mara, Karlovac. — 1158. Stojanović Jovan, Mala 
Remeta. — 1159. Stojić Vojislav, Zagreb. — 1160. Stojšić Sava, Pančevo. — 
1161. Stražičić Branko, Zagreb. — 1162. Streim Hinko, Zemun. — 1163. Stro- 
hal Aleksander, Zagreb. — 1164. Strohal Dragutin, Zagreb. — 1165. Subotić 
Dušan, Travnik. — 1166. Suđen Ana, Bos. Novi. ~ 1167. Suglian Marin, 
Split III. — 1168. Supan Nada, Zagreb. — 1169. Sušak, Velika gimnazija. — 
1170. Sušilo braća, Sarajevo. — 1171. Suvajdžić Jovan, Adrapovci. — 1172. Svi- 
tlić Gjorgje, Piperci. — 1173. Szabo Emanuel, Šarengrad. — 1174. Szavits- 
Nossan Stjepan, Zagreb. — 1175. Szemnitz Aleksander, Zagreb. — 1176. Szent- 
gyergyi dr. Šandor, Zagreb. — 1177. Šaban Josip, Lepoglava. — 1178. Šaffarič 
Zlatko, Crikvenica. — 1179. Šandor Franjo, Zagreb. — 1180. Šaptinovac, 
Pučka škola. — 1181. šarić Ibrahim, Prozor. — 1182. Šarić Porin, Karlovac. 

— 1183. Šarić Vera, Zagreb. — 1184. Scharwitzl A., Knin. — 1185. Šavnik 
Franjo, Kranj. — 1186. Šega Rudolf, Zagreb. — 1187. Šegvić Josip, Split. — 
1188. senk Milan, Zagreb. — 1189. Šenoa dr. Branko, Zagreb. — 1190. Šeaoa 
dr. Milan, Zagreb. — 1191. Šeovica, Pučka škola. — 1192. Šepak Dragan, Bje- 
lovar. — 1193. šeringer Vinko, Zagreb. — 1194. Scherman Nikola, Zagreb. 

— 1195. šetankov Dušan, Versecz. — 1198. šević Mileva, Mohol-B. B. m. - 
1197. Šiler Dragutin, Zagreb. — 1198. Šiller Bogumil, Split. — 1199. Šimić 
Ivan, Zagreb. — 1200. Šimić Miljenko, Igrane. — 1201. Šimić šime, Višnjica. 

— 1202. šimunković Kata, Opuzen. — 1203. Šiprak pl. Oskar, Donji Miholjac. 

— 1204. Široki brijeg. Franjevačka gimnazija. — 1205. Škarica Matej, Stari. 

— 1206. Škarica Vinko, Split. — 1207. Škavić Josip, Zagreb. — 1208. Škreb 
Zdenko, Zagreb. — 1209. Škrinjar Marija, Trst. — 1210. Škrobot Mihovil, Za- 
greb. — 1211. Schlesinger Albert, Zagreb — 1212. Šlumpf dr. Rudolf, Gareš- 
nica. — 1213. Schmidt Antun, Osijek. — 1214. Šnidaršić Milan, Zagreb. — 
1215. Šoban Bogumil, Zagreb. — 1216. Šo!c August, Zagreb. — 1217. Šolc 
Ivo, Vinkovci. — 1218. Šoljan Marin, Slavonski Brod. — 1219. SchoUer dr. 
Ignat, Zagreb. — 1220. Šoški dr. Luka, Bjelovar. — 1221. Šoštarić Milan, 
Karlovac. — 1222. špišić dr. Božidar, Zagreb. — 1223. šplajt Ljudevit, Za- 
greb. — 1224. šrepel Eugen, Brod n. S. — 1225. Štagl Žiga, Zagreb. — 1226. 
Stambuk dr. Ivan, Jelsa. — 1227. Stambuk Niko, Sutivan. — 1228. Stefinović 
dr. Josip, Osijek. — 1229. Šteiner Samuel, Zagreb. — 1230. Stojaković dr. 
Rodoljub, Dalj. — 1231. Stulhofer dr. Aleksander, Zagreb. — 1232. Štulhofer 

Olasnik hrv. prirodoslovnog društva. ^^ 178 

Jelka, Zagreb. — 1233. Schubert dr. Hugo, \ irovitica. — 1234. Schulz Milan, 
Bošnjaci. — 1235. Schulz Daniel, Zagreb. — 1236. Šurmin dr. Gjuro, Zagreb. 

— 1237. Šutić Ante, Budjevo. — 1238. Schwagel Antun, Vukovar. — 1239. Šugh 
dr. Žiga, Križevci. — 1240. Šumonja Branko, Zagreb. — 1241. Švarc Leo 
Vlatko, Zagreb. — 1242. Švrljuga Ferdo, Brod n. S. — 1243. Schwarz dr. 
Gavro, Zagreb. — 1244. Schwarz Gjuro, Zagreb. — 1245. Schvi'arz dr. Ljude- 
\it, Zagreb. — 1246. Schweitzer Djuro, Dragotin. — 1247. Taborski Dragutin, 
Zagreb. — 1248. Tabulov Toma, Pulj. - 1249. Tadić Ante, Starigrad. — 1250. 
laghaferro Lovro, Schärding, Ob.-Oester. — 1251. Tartaglia dr. Ivo, Zagreb. 

— 1252. Tatalović-Tomić Radoslav, Bojna pošta 365. — 1253. Tatomirović 
Vida, Zagreb. — 1254. Taubner David, Osijek. — 1255. Teodorović Gjorgje, 
Garešnica. — 1256. Tente Nikola, Milna na Braču. — 1257. Terzić Stjepan, 
Milna. — 1258. Terzić Viktor, Zagreb. — 1259. Thaller dr. Lujo, Zagreb. — 
1260. Thian Viktor, Kostrena. — 1261. Thierry dr., Zagreb. — 1262. Tica Anto- 
nije, Vukovje. — 1263. Tićak Ivo, Karlobag. — 1264. Tićak Juraj, Zagreb. — 
1265. Tišma Jovanka, Požega. — 1266. Tišov Ivan, Zagreb. — 1267. Tkalčić 
Anka, Karlobag. — 1268. Tkalčić Milan, Zagreb. — 1269. Tonković Tomislav, 
Zagreb. — 1270. Tomašić Ivan, Zagreb. — 1271. Tomašić dr. Ljubomir, Trst. 
~ 1272. Tombolani Dragutin, Zagreb. — 1273. Tomić Antun, Zagreb. — 
1274. Tomičić Juraj, Zagreb. — 1275. Tomljenović Kornelije, Osijek. — 1276. 
Tompak Stjepan, Suhopolje. — 1277. Traunsmiler Otmar, Zagreb. — 1278. 
Traunsmiler Stanko, Karlovac. — 1279. Trbojević Petar, Zrmanja. — 1280. 
Trepšić Evelina, Dvor. — 1281. Trgovčević dr. Luka, Gospić. — 1282. Trif- 
ković Milan, Zagreb. — 1283. Troboz Tineska, Koprivnica. - 1284. Trogir, 
Ratarska škola. — 1285. Trpinac Gjuro, Zagreb. — 1286. Trötzer Dragutin, 
Zagreb. — 1287. Trst, Slovenska trgovska škola. — 1288. Trstenjak Milivoj, 
Zagreb. — 1289. Truhelka Jagoda, Sarajevo. — 1290. Tucaković Mirko, Za- 
greb. — 1291. Tucan dr. Fran, Zagreb. — 1292. Turina (javro, Banjaluka. — 
1293. Turina dr. I., Sarajevo. — 1294. Turina Nikola, Crikvenica. — 1295. Tu- 
rina \'iktor. Rijeka. — 1296. Turina Zvonimir, Gacko. — 1297. Turković 
Tomo, Vukovar. — 1298. Turner Vjekoslav, Zagreb. — 1299. Taršić Marija, 
Zagreb. — 1300. Ubel Stella, Budapest. — 1301. Udina dr. Baldo, Crikvenica. 

— 1302. Ugrinovci, Pučka škola. — 1303. Ulmansky dr. Stevo, Zagreb. — 
1304. Urbani Milutin, Zagreb. — 1305. Vac Gašo, Ivanec. — 1306. Valačić dr. 
Lujo, Djakovo. — 1307. Valadija Branko, Zagreb. — 1308. Valdec Rudolf, 
Zagreb. — 1309. Valić Rudolf, Rijeka. — 1310. Vargović dr. Zvonimir, Ko- 
privnica. — 1311. Varićak dr. Svetozar, Zagreb. — 1312. Varičak dr. Vladi- 
mir, Zagreb. — 1313. Vasić Dragutin, Zagreb. — 1314. Vasiljević Jovan, 
Bijela. — 1315. Vasiljević Mira, Zagreb. — 1316. Vasiljević Petar, Čapljina. 

— 1317. Vavra Josip, Zagreb. — 1318. Veble Ivan, Zagreb. — 1319. Velagić 
Alibeg, Blagaj. — 1320. Veraja Marko, Metković. — 1321. Verlić Jelka, Za- 
greb. — 1322. Verlić Milan, Osijek. — 1323. Veršić Zvonimir, Zagreb. — 
1324. Vidaković Armin, Turanovec. — 1325. Vidaković Milenko, Sarajevo. — 
1326. Viđali Stjepan, Jelsa. — 1327. Vidmar Milan, Petrovaradin. — 1328. 
Vigna Vorih, Gruž. — 1329. Vilder Bogoslav, Zagreb. — 1330. Vilić Nikola, 
Split. — 1331. Viličić Ivan, Drniš. — 1332. Vincens Josip, Osijek IV. — 
1333. Vinkovci, Velika gimnazija. — 1334. Virović Vladimir, Zagreb. — 
1335. Višič Antun, Šibenik. — 1336. Vitaljić Antun, Komiža. — 1337. Vitas 
Dušan, Kovačevac. — 1338. Vitauš dr. Franjo, Zagreb. — 1339. Vitez Mirko, 
Trst. — 1340. Vlatković Vinko, Imotski. — 1341. Vogrin dr. V., Senj. — 1242. 
Volarić Ivo, Vrbnik. — 1343. Volosko, Realna gimnazija. — 1344. Volović 
Juraj, Zagreb. — 1345. Vouk dr. Bruno, Zagreb. — 1346. Vouk Košta, Gospić. 

— 1347. Vouk dr. Valentin, Zagreb. — 1348. Vrančić Vladimir, Trbovlje. -- 
1349. Vraneševič dr. Dušan, Osijek I. — 1350. Vranyczany barun Gjuro, 
Rijeka. — 1351. Vrban Pavao, Karlobag. — 1352. Vrbanić Rudolf, Zagreb. — 
1353. Vrbovsko na Hvaru, Hrvatska čitaonica. — 1354. Vrgorac, Hrv. čitaonica. 

— 1355. Vrkljan Zvonimir, Zagreb. — 1356. Vučetić Emilio, Velaluka. — 
1357. Vučetić Frano, Velaluka. — 1358. Vučetić Perikle, Pulj. — 1359. Vučko- 
vić Josip, Zagreb. — 1360. Vugrinović Marija, Bjelovar. — 1361. Vujnović 
Josip, Veliki Grdjevac. — 1362. Vugrinčić Franjo, Daruvar. — 1363. Vukčević 
Mate, Zenica. — 1364. Vukovar, Realna gimnazija. — 1365. Vuković Ivan, 
Zagreb. — 1366. Vuković Vladoje, Požega. — 1367. Vukušić dr. Stjepan, Omiš. 

— 1368. Vuletić Petar, Opuzen. — 1369. Vurdelja Miloš, Ogulin. — 1370. Wal- 
cer Ivan, Brod n. S. — 1371. Weber Vilma, Zagreb. — 1372. Weiller Hinko, 179 

Zagreb. — 1373. Weiner Miroslav, Vukovar. — 1374. Weiser Hinko, Zagreb. 

— 1375. Weiss Josip, Zagreb. - 1376. Weiss dr. Oskar, Zagreb. — 1377. 
Weissmann Ernest, Požega. — 1378. Werklein Josip, Bjelovar. — 1378. Wicker- 
hauser dr. Teodor, Zagreb. — 1380. Wolf Hinko, Zagreb. — 1381. Wolf Pavao, 
Zagreb. — 1382. Vuksan M., Donji Lapac. — 1383. Zadar, Hrvatska čitaonica. 

— 1384. Zadrović Vjekoslav, Zagreb. — 1385. Zagreb, Zem. zavod za meteoro- 
logiju i geodinamiku, Zagreb. — 1386. Zagreb, Narodni muzej, mineraloško- 
patrografsi odio, Zagreb. — 1387. Zagreb, Narodni muzej, zoološki odio. — 
1388. Zagreb, Narodni muzej, geološko-paleontološki odio. — 1389. Zagreb, 
Prva realna gimnazija. — 1390. Zagreb, Druga realna gimnazija. — 1391. Za- 
greb, Učiteljska škola. — 1392. Zagreb, Vel. donjogradska gimnazija. — 
1393. Zagreb, Obrtna škola. — 1394. Zagreb, Gornjogradska gimnazija. — 
1395. Zagreb, Knjižnica nad. gospod. odjela. — 1396. Zagreb, Ženski licej. 

— 1397. Zagreb, Trgovačka akademija. — 1398. Zarica Ivan, Split. — 1399. 
Zdjelar Miloš, Sloboština. — 1400. Zdvoržak Franjo, Zagreb. — 1401. Zečević 
Stevo, Zadar. — 1402. Zemljak Milan, Zagreb. — 1403. Zemljić Milan, Zrin. 

— 1404. Zemun, Gradsko poglavarstvo. — 1405. Zobenica Andrija, Kosinj. — 
1406. Zoričič Mladen, Zagreb. — 1407. Zrne Valentin, Zagreb. — 1408 Zubac 
fra Toma, Čitluk. — 1409. Zubec Janko, Dobrlin. — 1410. Župpa Marcelin, 
Split. — 1411. Zabčić Vilim, Zagreb. — 1412. Žagar Ferdo, Škedenj. — 1413. 
Zagar Franjo, Sušak. — 1414. Žakić Ljudevit, Virovitica. — 1415. Žalac Bo- 
žena, Zagreb. — 1416. Zarković Stojan, Dragotina. — 1417. Žegarac Milan, 
Bojna pošta 365. — 1418. Žepić Dušan, Zagreb. — 1419. Zepić Zvonimir, Za- 
greb. — 1420. Zgalin Vilim, Zagreb. — 1421. Zgurić Božidar, Ilok. — 1422. 
Žic Franjo, Drniš. — 1423. Zigman Dragan, Batina. — 1424. Ziljar Luka, 
Novska. — 1425. Žirovčić Herman, Stubica d. — 1426. Živan Marjana, Zagreb. 

— 1427. Zivanović Joco, Zagreb. — 1428. Zivčić Stanislav, Zemun. — 1429. 
Zivković Ivka, Vrhgorac. — 1430. Zuljević Pero, Split. — 1431. Zupančić 
Slava, Tuzla. — 1432. Županja, Viša pučka škola. — 1433. Zužić Mate, Rovjnj. 

Naknadno stupili u društvo: 

1434. Konstantinović Jovan, Požega. — 1435. Barac dr. Mihovil, Požega. 

— 1436. Njemirovsky Ella, Ruševo. — 1437. Čavić Stevo, Omiš. — 1438. Va- 
ričak Nikola, Sisak. — 1439. Matijević Emil, Požega. — 1440. Skorupan Milan,, 
Crikvenica. — 1441.. Zimmermann Leo, Sarajevo 2. — 1442. Tare Petar, Ši- 
benik. — 1443. Ivković Miroslav, Požega. — 1444. Brichta dr. Milan, Zagreb- 

— 1445. Žigić Sava, Zagreb. — 1446. Bikčević Martin, Gornje Bazje. — 1447. 
Blažević Petar, Gornje Bazje. — 1448. Jeričević Šimun, Dubrovnik. — 1449. 
Kleščić Mirko, Samobor. — 1450. Gjaja dr. Ivan, Beograd. — 1451. Sokolić 
Bogoslav, Našice. — 1452. Jakšić Mirko, Našice. — 1453. Letica Ljubomir, 
Split. — 1454. Hirschl Jakov, Garešnica. — 1455. Mayer dr. Makso, Garešnica. 

— 1456. Košutić Milan, Zagreb. — 1457. Goglia dr. Antun, Zagreb. — 1458. 
Degen Henrietta, Zagreb. — Trkulja Marinka, Zagreb. — 1460. Mastnak Pero, 
Zagreb. 

Koncem studenoga god. 1917. bilo je: 

počasnih članova 13 

utemeljitelja 54 

dopisujućih 2 

redovitih , . 651 

Ukupni broj članova koncem studenoga 1918.: 

prirast 

. počasnih 13 (— ) 

utemeljitelja ..... 124 (+ 70) 

dopisujućih 2 ( — ) 

redovitih 1460 (+ 809) 180 Pregled porasta članova u posljednjih šest godina. 

God. 


Počasnih 


Dopisnih 1 U'-f ■- 


Redovnih 


Svep;a 


1913. 


12 
12 


2 


33 


202 


249 


1914. 


2 


33 


220 


267 


1915. 


12 


2 


33 


260 


307 
356 


1916. 


12 


2 


40 


302 


1917.- 


13 


2 


54 
124 


651 

1461 


720 


1918. 


13 


2 


1600 

Članovi : po nastambi ima po zvanju muških iženskih'instituc i:kiipiio Jugoslavija 15S4 
Hrvatska i Slav, 
Dalmacija . . 
Bosna i Herceg 
Istra .... 
Kranjska . . 
Srbija . . . 
Bačka i Banat 
Trst .... 
Štajerska . . 
Gorica . . . Inozemstvo 
Austrija . 
Ugarska 
Njemačka 
Češka . 
Rusija . 
Francuska 
Italija . 16 1135 

270 

106 

23 

14 

10 

10 

8 

6 Svega 1600 Đaka visokih i srednjih 
škola 

Profesora sveučilišta i 
srednjih škola . . . 

Učitelja pučkih i stručnih 

, škola 

Činovnika upravnih i 

, sudbenih 

Činovnika bankovnih i 
industrijskih . . . . 

Trgovaca 

Posjednika 

Liječnika 

Obrtnika 

Odvjetnika i jav. biljež. 

Svećenika 

Inžinira i arhitekta . . 

Posebnika 

Ljekarnika 

-Srednjih škola . . . . 

Pučkih škola . . . . 

Časnika 

Radnika 

Gradova i imov. općina 

Stražara i oružnika . . 

Šumara 

Muzeja i knjižnjica . . 

Banka 

Veterinara . . . . 

Ratara 

Strukovnih škola . . . 

Umjetnika 

Novinara 

Bolnice 225 

160 

112 

142 

129 
104 
64 
69 
66 
61 
44 
40 
10 
28 19 
15 

14 
13 55 
9 

39 
2 

15 
3 

11 
2 25 

4 9 I - 

8 ! — 

7 - 

4 — 26 
20 14 11 
10 281 

16J 

151 

144 

144 

!07 

75 

71 

66 

61 

44 

40 

35 

32 

26 

20 

19 

15 

14 

14 

13 

11 

10 

9 

8 

8 

7 

4 

2 Svega 1343 166 91 160O 
00 in "3 

00 -^ 

1-M (U s 3 

-a 
o 

> 

X/3 

3 
TS 

1 1" 

a :- 

• '> 
> o 

u T3 

— (D 

> 

O 

c 
J2 ■8Ž !-s^ o 

> 8 8 8 8 

<*> cl r- 
r- r* r" § a 8 8 8 s 

r^ ^ qO I» 40 lr> DDDDDDaDDDDĐDDnDaDDDDDDDDDDnDD 

D 

NAŠIM ČLANOVIMA. d 

Hrvatsko prirodoslovno društvo daje svojim članovima q 

besplatno društvene edicije: ^naučni časopis „Glasnik" i » 

popularni časopis „Prirodu". Članarina iznaša godišnje l^K. q 

Jedan i drugi časopis od velike je važnosti po naš na- q 

rod. „Glasnik" je skroz naučan časopis i donaša rasprave q 

prirodnim prilikama hrvatskih krajeva. Kako mu je svrha, q 

da upozna strani svijet s prirodnim istraživanjima naših strana, q 

to se pišu u njem rasprave i u tuđim jezicima. Tim „Glasni- ^ 

kom" dolaze ujedno naši prirodoslovci pred strani naučni -. 

forum, tim „Glasnikom" reprezentira se i hrvatski narod u |^ 
stranom svijetu kao narod kulturnoga nastojanja. „Glasnik" D 
D 

5 daje hrv. prirodoslovno društvo u zamjenu za druge slične — hf edicije, pa tako stojimo mi sa mnogim prirodoslovnim dru- _ 

H štvima i akademijama čitave Evrope i Amerike u svezi. Sva g 

~ ta društva i akademije daju opet našem društvu u zamjenu g 

g za „Glasnik" sve svoj-e edicije, ^ kolika je to dobit, nije " 

^ potrebno naglašivati, kad znamo, što znači imati valjanu jJ 

2 biblioteku. Ako uvažimo ovo, onda je jasno, da svaki član Ö 

^ ^ hrv. prirod, društva vrši kulturnu zadaću, jer svojom čla- D 

2 narinom omogućuje razvoj i napredak prirodnih nauka u D 

2 hrvatskom narodu. Zato ne bi smjelo biti intehgentna Hrvata, U 

" koji nije član našega društva. Zato je dužnost svakoga od nas U 

n da poradimo oko toga, kako bi što više naših ljudi svih sta- U 

n leža okupili u to kulturno društvo. D 

^ A „Priroda?" Njom- hoćemo .u jednu ruku, da se odu- g 

g zimo članovima, pa da im podamo u ruke štivo, koje će " 

D D D 
D njih zanimati, a u drugu ruku, da upoznamo naš narod s onom 
naukom, koja je od najvećega zamašaja u ljudskom životu 
— s prirodnom naukom. 

Sve su to tako lijepa i plemenita nastojanja, da im se n 

D -. ne može nitko, tk-o osjeća ljubavi za svoj narod, oteti. _ 

n ' Zato i opet vehmo, okupimo se u našem društvu. Si- ■>-■ 

n rimo svagdje za nj ljubav i uspjeha će biti. ,^ . q 

D D 

Pojedini svezak „Glasnika" može se dobiti uz cijenu D 

od 3 K, što vrijedi počam od XXIII. godišta. Pojedini svesci D 

prijašnjih godišta (kad je „Glasnik" izlazio dvaput godišnje) g 

stoje 6 K. Pojedini svezak reformirane „Prirode" dobiva se q 

□ u svim većim knjižarama uz cijenu od 90 filira. □ 

D 

a 5 

^ Pristttpite u naše društvo! ^ 

D D 

OODDDDDDDDDnDDDDDDpaDDDaDDDDDa 


y\J\W f^//^/^^ JJ HRVATSKO PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO 

(SOCIETAS SCIENTIARUM NATURALIUM CROATICA.) ^^ GLASNIK 

HRVATSKOGA 

PRIRODOSLOVNOGA DRUŠTVA GODINA XXXf.— SVEZAK 1.- 

ZA ODBOR UREĐUJE: 

PROF. FERDO KOCH 

(SA 7 SLIKA U TEKSTU). 
ZAGREB 1919 

VLASTNIŠTVO I NAKLADA DRUŠTVA. ZEMALJSKA TISKARA U ZAGREBU. Sadržaj XXXI. godišta „Glasnika hrv. prirod, društva" 

za god. 1919. 

(Inhalt des XXXI. Jahrganges des „Glasnik hrv. prirod, društva" für das 

Jahr 1919.) 

I. Rasprave. 

(Abhandlungen.) 

Strana 

Marković Zeljko: Duh novijih istraživanja o problemu triju tijela . . ^ ^^ 

Rössler Ervin : Die Lacerten einiger siiddalm. Inseln 24 (iJ / 

Koch Ferdo: Dva priloška geologiji Slavonije 67 

Varićak S. : O kemijskim spojevima koji se nalaze u potajnici ... 80 

Xar L. : Princip gibanja pomoću undulirajućih membrana 91 

Katzer F.: Das Serpentin- und Gabbio vorkommen von Kostajnica bei 

Doboj in Bosnien 96 

Tucan F.: Sitan prinos poznavanju kristaliničnoga kamenja Požeške gore 98 
Gorjanović-Kramberger D.: Über fremdes Gerolle vom Vratnik im Sa- 
mobor Gebirge 106 

„ „ „ Einige Bemerkungen zu: Dr. A. Tornquist 

„Das Erdbeben von Rann a. d. Save vom 

29. Jänner 1917." 113 

Tucan F.: f Antun Heinz 116 

Kiseljak M. : Remarque sur la loi des nombres premiers 122 

Sajovic Gv. : Nekaj o skalnem plezalcu v naših krajih 169 

Rössler Ervin: Die Lacerten einiger siiddalm. Inseln 173 

Koch Ferdo : Grundlinien der Geologie von VVest-Slavonien . . , 217 

„ „ Fauna gornje krede Zagrebačke gore 237 

II. Predavanja i različiti članci. 

(Vorträge und verschiedene Aufsätze). 

Langhoff er A.: Beiträge zur Dipterenfauna Kroatiens 125 

Koch Ferdo: Neolitička strjelica iz Velebita , 240 

HI. Referati i književne obznane. 

(Refferate und literarische Notizen). 

Mohorovičić S. : Die reduzierte Laufzeitkurve und die Abhängigkeit der 
Herdtiefe eines Bebens von der Entfernung des Infle- 

xionspunktes der primären Laufzeitkurve .... 140 
„ „ Aerologijska studija iz kotorskog zaljeva uz neke općene 

primjedbe ' . . 142 

Nopcsa F. : Karsthypothesen 142 

Cvijić J. : Hydrographie souterraine et evolution morphologique du Karst 143 

Cholnoky E.: Höhlenstudien " . . . . 143 

Vouk V.: Nauka o životu bilja 144 

Katzer E. : Ugljonosne naslage mlađeg tercijara u poljima zapadne Bosne 146 

IV. Izvještaj. 

Kluba slušača matematsko-prirodoslovnih nauka 148 

V. Društvene vijesti. 

Zapisnik XXIX. glavne redovite skupštine hrvatskoga Prirodoslovnoga 

društva 150 

VI. Sadržaj (Inhalt). 

»„Glasnika hrv. prirodoslovnoga društva" od god. 1907.-1918. (godišnjak 

XXI-XXX.) 160 HRVATSKO PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO 

(SOCIETAS SCIENTIARUM NATURALIUM CROATICA.) ^^^' GLASNIK 

HRVATSKOGA 

PRIRODOSLOVNOGA DRUŠTVA GODINA XXXI. — POLOVINA I. ZA ODBOR UREĐUJE: 

PROF. FERDO KOCH (SA 7 SLIKA U TEKSTU 1 1 TABLOM). 
ZAGREB 1919. 

VLASTNIŠTVO I NAKLADA DRUŠTVA. ZEMALJSKA TISKARA U Z AOREBU. SADRŽAJ. 

I. RASPRAVE: 
Car L. : Princip gibanja pomoću undulirajućih membrana ... 91 
Gorjanović-Kramberger : Über fremdes üerälle vom Vratnik 

im Samobor Gebirge 106 

— : Einige Bemerkungen zu: Dr. A. Tornqj.iist „Das Erdbe- 

ben von Rann a. d. Save vom 29. Jänner 1917". . . .113 
Katzer F. : Das Serpentin- und Gabbrovorkommen von Kostaj- 
nica bei Doboj in Bosnien 9G 

Kiseljak M. : Remarque sur la loi des nombres premiers . . . 122 

Koch F. ; Dva priloška geologiji Slavonije 67 

Marković Ž. : Duh novijih istraživanja u problemu triju tijela. . 1 
Rössler E. : Die Lazerten einiger süddalmatinischer Inseln ... 24 
Tucan F. : Sitan prinos poznavanju kristaliničkoga kamenja Pože- 
ške gore 98 

— : f Antun Heinz IHi 

V arićak S. : kemijskim spojevima, koji se nalaze u potajnici . 80 

II. PREDAVANJA I RAZLIČITI ČLANCI: 
Langhoffer A. : Beiträge zur Dipterenfauna Kroatiens 125 

IH. REFERATI I KNJIŽEVNE OBZNANE : 

Cholnoky E. : Höhlenstudien 143 

Cvijić J. : Hydrographie souterraine et evolution morphologique 

du Karst 143 

Katzer F. : Ugljenonosne naslage mlađeg tercijara u poljima zapa- 
dne Bosne 146 

Mohorovičić S. : Die reduzierte Laufzeitkurve und die Abhängig- 
keit der Herdetiefe eines Bebens von' der Entfernung des 

Inflexionspunktes der primären Laufzeitkurve 140 

— : Aerologijska studija iz kotorskoga zaljeva uz . 

neke općene primjedbe. 142 

Nopcsa F. : Karsthypothesen 142 

Vouk V. : Nauka o životu bilja 144 

IV. IZVJEŠTAJ : 
Kluba slušača matematsko prirodoslovnih nauka 148 

V. DRUŽTVENE VIJESTI : 

Zapisnik XXIX. glavne redovite skupštine Hrvatskoga Prirodoslov- 
noga društva 150 

VL SADRŽAJ: 

„Glasnisa hrv. prirodoslovnoga društva" od god. 1907.— 1918. (go- 
dišnjak XXI.— XXX 160 Čujte, članovi naši ! 

Vaša ljubav što ju osjećate spram hrv. prirodoslovnoga društva, dovela 
Vas je u naše kolo. I mnogo Vas je, sa svih strana naše prostrane domovine, 
iz svih slojeva troimenoga naroda. Pohrliste u naše društvo, da nam pomognete 
vršiti važan zadatak: kulturno pridizati naš narod. I pravo je tako. Svi mi mo- 
ramo svojski prionuti uz posao, pa učiniti naše društvo jednom od najjačih kul- 
turnih zadruga. Hrvat, Srbin, Slovenac, neka shvate sav zamašaj prirodnih nauka, 
neka ih šire u naš narod, da i ml možemo uživati plodove tih nauka. 

Vaša ljubav jača našu ljubav i mi ulažemo sve svoje sile, da nam dru- 
štvo' što bujnije procvjeta. No mnogo je zapreka, što ih pri tom poslu moramo 
svladati. Tu je u prvom redu nemila skupoća, koja nas je prisilila, da i mi po- 
visimo cijenu našim edicijama u formi nadoplatka od K 12'— . RASPRAVE. Duh novijih istraživanja u problemu triju tijela. 

Napisao Dr. Željko Marković. 

Već više od dvjesta godina stoji na dnevnome redu mehanike 
neba i matematike problem triju tijela. Postavljen od Newtona u 
djelu njegovu Principia mathematica philosophiae naturalis razvijao 
se on u tijeku vremena, kako su se razvijala sredstva analize, ko- 
jima su ga htjeli riješiti. Newton ga je rješavao geometrijski; Euler, 
Clairaut, D'alembert, lagrange, laplace okušaše na njemu me- 
tode analize, što je upravo tada bila ojačala i, osokoljena svojim 
uspjesima, bacila se puna nade na taj problem, da se doskora 
uvjeri o transcendentnoj njegovoj teškoći i nemoći mlade svoje 
snage. Kad je teorija funkcija stupila u prvi red matematičkih istra- 
živanja te postala osnovom i teorije diferencijalnih jednačaba, kojih 
je studij time navraćen u prirodni svoj smjer, promijenio je i problem 
triju tijela svoj aspekt; primjenom ideja i metoda teorije funkcija 
moglo se poći na rješavanje i takovih pitanja u njemu, na koja se 
u prijašnjim stadijima nije smjelo ni pomišljati. U novije vrijeme 
nikle su sasvim nove, vrlo plodne misli, izgrađene su dalekosežne 
metode za rješavanje njegovo i nezavisno od općeg stanja analize, 
pa se njima problem triju tijela preobrazio ; kako su one u tom 
problemu korisno djelovale, tako će, dalje razvijene i dotjerane, 
biti i u svim srodnim područjima nov osnov za analitičko izuča- 
vanje. Njima ćemo se pozabaviti u daljnjem razlaganju. 

Problem, o kome se radi, je ovaj: tri slobodne materijalne 
točke masa m^, m.,, m.^ privlače se uzajmično po zakonu Newtonovu, 
to će reći: sila, kojom se privlače po dvije od tih triju točaka, 
upravno je razmjerna s masama njihovima, a obrnuto s kvadratom da- 
ljine. U dani neki čas zadani su položaji tih triju točaka i brzine, 
a valja naći njihovo gibanje; poznavajući dakle početne položaje i 
brzine triju točaka valja naći položaj njihov i brzine u kojegod vri- 
jeme. U matematičkom obliku svodi se problem na integriranje su- 
stava od devet simultanih algebarskih diferencijalnih jednačaba dru- 
goga reda, koje zadovoljava devet pravokutnih koordinata triju to- 
čaka, ili, uvedavši brzine kao pomoćne funkcije, na integriranje su- 
stava od osamnaest simultanih diferencijalnih jednačaba prvoga reda.*) 

*) Ovdje govorimo o točkama, a gore o tijelima. Gibanje nebeskih tijela, 
na primjer planeta Sunčeva sustava, svodi se na gibanje točaka, ako reduciramo 
planete na njihova težišta, što je s obzirom na prilike u Sunčevu sustavu do- 
pušteno. Odjelito od studija gibanja planetskih težišta proučava se tada rota- 
cija njihova i srodna gibanja. 

Glasnik hrv. prirodoslovnog društva. ^ Ako su x^, >»,, z^; x.,, y., z,; x.^, y.^, z.. pravokutne koordinate 
naših triju točaka' P^ P,» P^ s obzirom na jedan sustav osovina 
čvrstih u prostoru, / vrFjeme, /•,, t\,, /-.. međusobne daljine točaka 
P2P3, P^Pp PiPo, a jedinice odabrane tako, da je Gaussova kon- 
stanta jednaka 1,' glasi taj sustav od 18 diferencijalnih jednačaba, koje 
treba integrirati ovako: dx. (A) ' dt 

dt dt 

dx., 

"df 

dy.> 
dt 

dZo 
'dt' 

dx, 

dt 

dt 

dz.^ 
'df 4 ' dt -"'^-K^--"'^ Vi ^ X, , 
= Z. , z. dx,. 
dt 

dyi 
dt 

dz^ 
~dt 

dX:, 

~dt 

dy, 
dt 

dz., 
~dt 

dx>, 
~df 

dy:, 
dt 

dk 
dt x,—x, m.y nu y—yi 

r 3 z.-, — Zj m.. nu ''■1' 

y—yx 

r.r m, m m, y—y, 

Zi—z, 4- nu r,' nio y^—y- Z.,—Zo f\' Xi Xo I Xo Xo 

'0 '1 2o— 2. ^\—^-i I /./ Pri tome i\, r,, r.j zavise koordinatama tako, da je 

u^ = {x-x,y ^ iy-y,y- 4- {z-z,r, 

r,' = {x,-x,r- -f 0' ->'i)^ + {z.2-z,y. 

Kada samo dva tijela djeluju jedno na drugo po zakonu Newto- 
Novu, pa za njih hoćemo da riješimo problem srodan onome kod 
triju tijela, kad imamo dakle problem dvaju tijela, rješenje je već 
odavna poznato: jedna materijalna točka opisuje oko druge ili elipsu 
(kao specijalan slučaj kružnicu) ili parabolu ili hiperbolu, već prema 
početnim uvjetima, a može da se giba i u pravcu. Problem je ovdje 
potpuno riješen ; koordinate tijela izražene su konačnim brojem 
poznatih funkcija; mi znamo o gibanju tijela sve, što treba znati. — 
Ovaj puta se radi o integraciji sustava od šest simuhanih algebarskih 
diferencijalnih jednačaba drugoga reda, ili o sustavu od dvanaest al- 
gebarskih diferencijalnih jednačaba prvoga reda. Teorija diferenci- jalnih jednačaba daje nam matematički razlog, s kojega je integriranje 
u tome problemu do kraja uspjelo. Znamo naime, da smo u inte- 
graciji jednog sustava diferencijalnih jednačaba s tim dalje dospjeli, 
što je više nađeno tako zvanih prvih integrala, t. j. izraza, što za- 
vise traženima funkcijama a i o nezavisnoj promjenljivoj, a takove 
su naravi, da zadrže konstantnu vrijednost u tijeku cijeloga jednog 
gibanja definiranoga dotičnom diferencijalnom jednadžbom, ma da ve- 
ličine, o kojima zavise ti izrazi, sve zajedno mijenjaju svoju vrijednost. 
Kad je broj tih prvih integrala jednak redu diferencijalne jednadžbe 
ili sustava diferencijalnih jednačaba, integracija se zadanoga sustava 
ili jednadžbe može smatrati dovršenom. A u problemu dvaju tijela 
upravo je tako: sustav je, rekosmo, dvanaestoga reda; treba dakle 
i dvanaest prvih integrala. Šest njih daje nam teorem o gibanju te- 
žišta, tri daljnja nam daju tako zvani integrali ploha, deseti nam daje 
integral žive sile, a dva posljednja naknađuje nam Jacobijev teorem 
o posljednjem multiplikatoru, koji dovršava time integraciju. 

Prirodno je bilo, da se i u problemu triju tijela postupalo isto 
tako, da su se tražili prvi integrali, s tim više, što se do izvjesnoga 
broja tih integrala dolazi bez teškoća. Sustav, o kome se ovdje radi, 
osamnaestog je reda; valja naći i osamnaest prvih integrala, od kojih 
će svaki biti nov jedan korak k konačnome rješenju, od kojih će 
nam svaki nešto novo reći. Jednostavnom kombinacijom zadanih 
diferencijalnih jednačaba može se naći deset prvih integrala, upravo 
onih, koje smo našli i u problemu dvaju tijela. Prvih šest integrala 
za gibanje težišta ovoga je oblika: 

/72] X, -r m.^x., -\- //Z3JC3 = oCi, 
m,y^ + ni>yi + m.,y^ == ß,, 

m^X^ 4- m..X, -^ /77.^Xj — / (/7ZiX, -j- ^^2^- + '"a^.s) = ^-2» 

m,y, 4- /TZoj'o + m.,y. — / {m^y^ + m,y, + nuy.^) = ß„ 

gdje su a^, ßp 7i, iy..,, ß,, 7^ konstante integracije. Ti integrali izriču 
matematički činjenicu, da se težište našeg sustava od tri materijalne 
točke giba u prostoru jednoliko po pravcu. Njima se možemo od- 
mah okoristiti u formalnom pogledu i reducirati red našeg sustava 
jednačaba za šest jedinica. 

Daljnja tri integrala, integrali ploha, izraženi su ovako: 
^1 ^^^yl — ^'i^^i) + m., {x,y., — y.,x.^ + m, {x.,y., — y^x,) = o.,, 
^1 (^t^i — ^lyö + n2.2 {yoZ, — z,y^ + m. {y^ž., - z.y^) = ß^, 
m^ (Zi X, — x,i,) -f m.^ (z,x.^ — x_.io) + m., {z,x. — x.i^) = Y3. 

gdje su a.^, ß.,, 7, tri daljnje konstante integracije; i oni nam kazuju 
novu činjenicu, da je naime zbroj umnožaka masa i projekcija ploha, 
što ih opisuju pripadni radiji vektori naših triju točaka u trima 
koordinatnim ravninama, razmjeran s vremenom. I oni nam pomažu- 
kod daljnje redukcije reda diferencijalnoga našeg sustava za tri je- dinice. Iz njih dobivamo i znatnih obavijesti o gibanju triju točaka, 
na primjer kod razmatranja o sukobima, što mogu da se dese u 
problemu triju tijela ili kod istraživanja stabilnosti Sunčeva sustava. 

Napokon deseti integral žive sile oblika ovoga: 
gdje je 6^ = -^ — = + — ^ — - -\- -^ — \ a h konstanta mtegracije, 

^3 ^\ ^2 

osim što služi kod redukcije reda našeg sustava za još jednu jedi- 
nicu, daje nam u mnogo slučajeva granice za gibanje naših točaka, 
naznačuje kraj, u kome se mogu točke gibati, a u kome ne mogu, 
te je time u novijim radnjama o problemu triju tijela, na primjer u 
istraživanjima hilla i Darwina, imao veliku zadaću. — Zajednička 
oznaka svih tih deset t. zv. klasičnih integrala jest tä, da su 
algebarske funkcije koordinata i brzina. 

Sve daljnje traženje novih prvih integrala, srodnih ovima, bilo 
je uzalud, te se već moglo s nekom vjerojatnošću «Iržati, da ih i 
nema. 1 doista, znameniti onaj teorem Brunsov izriče, da u pro- 
blemu triju tijela nema novih, u koordinatama i brzinama algebarskih 
integrala osim onih deset klasičnih, ako se služimo pravokutnim 
koordinatama kod opisivanja gibanja; svaki na oko nov algebarski 
integral bit će tek kombinacija onih klasičnih integrala. Ako se slu- 
žimo kod opisivanja gibanja elementima oskulacionih elipsa, dokazao 
je PoiNCARE više: ne samo da nema tada novih algebarskih inte- 
grala, nego nema ni transcendentnih uniformnih integrala od one 
vrste, koju on promatra. Poslije je painleve u tijeku svojih istra- 
živanja o analitičkoj teoriji diferencijalnih jednačaba proširio još 
teorem brunsov i poincareov našavši, da nema ni takovih prvih 
integrala, koji bi bili algebarske ili transcendentne uniformne funkcije 
brzina, a o koordinatama da zavise bilo kako.*) Evo jedne činjenice, 
koja dopušta da nazremo, kakova silna provalija mora da je pukla 
medu onim, što smo s prvih deset integrala saznali o gibanju triju 
tijela, i potpunim pregledom svih prilika kod gibanja. 

Traženje prvih integrala ne vodi dakle k cilju. Pokušalo se 
doći do rješenja i izravno. Danas, kada su nam računi izvedeni me- 
haničkom kvadraturom i staze triju tijela, što ih nacrtaše Darwin, 
Strömgren, burrau, Mollton i drugi, pokazali, kako je mnogo 
toga zamršeno pače i u onim relativno jednostavnim slučajevima, 
kojima su se oni pozabavili, još ćemo se većma morati diviti radu 
Lagrangeovu, koji je kod općenoga problema triju tijela znao po- 
goditi putove, što kroz gustu staza, koje mogu u tijeku gibanja opi- 
sati tri tijela, vode do čistine. Problem se triju tijela može riješiti 
potpuno u osobitom jednom slučaju, u onome naime, kada su tri 
tijela ušla u gibanje uz takove početne uvjete, da međusobne njihove 
daljine ostaju u tijeku cijelog gibanja ili jednake ili se mijenjaju 
tako, da tvore uvijek stalan omjer. Prvi način, kako može to da • *) F. R. MOULTON ističe, kako nije isključeno, da ima i drugih integrala 
gornje vrste, ako se služimo drugim zavisnim promjenljivima, nego što se su- 
ponira kod dokaza onih teorema. bude, jest ovaj: dvije materijalne točke, u relativnom svom gibanju 
oko treće točke kao žarišta, opisuju u istom vremenu presjeke stošca 
i pri tome se gibaju tako, da uvijek tvore istostraničan trokut; taj 
će se trokut okretati oko onoga svog vrha, u kome je treće tijelo, 
i ujedno će mijenjati neprekidno veličinu svojih stranica, da nakon 
jednog ophoda poprimi svoj prvotni oblik; samo ako su staze dviju 
točaka oko treće kružnice, zadržat će stranice u istostraničnom tro- 
kutu uvijek istu duljinu. — U drugom slučaju opisuju dvije materi- 
jalne točke oko treće kao žarišta opet presjeke stošca, no tako, da 
u tijeku sveg gibanja ostaju neprestano u istom pravcu. Ta su dva 
slučaja uopće jedina, u kojima je uspjelo naći strogo rješenje pro- 
blema gibanja triju tijela, a zadugo su bila jedina dva slučaja, u ko- 
jima se nešto precizno dalo izreći o obliku staza. Ma da su ta rje- 
šenja veoma specijalna, ipak su novija istraživanja pokazala, da su 
u uskoj svezi s izvjesnom kategorijom t. zv. periodičkih rješenja 
i stoga veoma znatna. 

Ni jednim, ni drugim od ovdje naznačenih putova nije se moglo 
doći. do rješenja.*) Nije naša namjera prikazati ovdje, kojim se je 
smjerom razvijalo dalje istraživanje gibanja triju tijela u astronomskoj 
praksi, kako su se uza sve to, što je bilo jasno, da je potpuno rje- 
šenje problema još veoma daleko, ipak izradile metode, koje daju, 
ako već ne za sva vremena, a ono za bližu budućnost, u praktične 
svrhe, radi izradbe astronomskih efemerida, položaje planeta i mje- 
seca Sunčeva sustava s onolikom točnošću, kolika treba da se teorija 
može isporediti s opažanjima, lagrangeova metoda varijacije kon- 
stanata, te njegov način integracije jednačaba, koje određuju pro- 
mjene elemenata staza nebeskih tijela, dale su nizove, koji su u 
rukama Leverriera zadovoljili zahtjeve prakse. A bili su ti niiovi, 
kako izlaze iz primjene lagrangeove metode, i za razvoj same te- 
orije od znatnosti; teškoće, koje su izašle iz oblika tih nizova, po- 
takle su razvoj novih teorija i novih nizova, kojima se kušalo 
integrirati diferencijalne jednadžbe problema. A bile su te teškoće 
dvojake: u jednu su ruku dolazili u nizovima klasične mehanike 
neba t. zv. sekularni članovi, t. j. takovi, koji su bili razmjerni s vre- 
menom i dolazili samostalno, izvan znakova trigonometrijskih funkcija; 
u drugu su ruku bili tu i t. zv. mali divizori u nazivniku nekih čla- *) EULER je već jasno vidio sve te teškoće. U djelu Theoria Motimm 
Liinae govori on ovako: „Quoties iam quadraginta abhinc annis tlieoriam Lu- 
nae evolvere eiusque motum ex principiis gravitationis receptis definire sum 
conatus, tot semper ac tantae difficultates se obtulerunt, ut labores meos et 
ulteriores investigationes abrumpere sum coactus. A principiis enim mechanicis 
tota quaestio statim ad ternas aequationes differentiales secundi gradus redu- 
citur, quas non solum nulio modo integrare licet, sed etiam adproximationes, 
quibus utique in hoc genere acquiescendum, maximis obstaculis impediebantur, 
ita, ut nullo modo perspicerem quemadmodum haec investigatio ex sola theoria, 
non tarn absolvi, quam tantum aliquatenus ad usum accommodari posset. Prin- 
cipio quidem plurimum desudavi, ut memoratas illas aequationes differentiales 
ad integrationem perducerem; continuo autem magis magisque intellexi, omnes 
labores huius generis inutiliter insumtum iri; neque etiam huiusmodi integra- 
tiones admodum sunt desiderandae; facile enim intelligitur, formulas integrales 
maxime -futuras esse prolixas et intricatas, ita, ut inde nullus plane fructus in 
usum Astronomiae expectari posset". 

[cf. Tisserand, Mecanique Celeste, T. III. p. 76.1. nova, koji su u slučaju stroge komenzurabilnosti srednjih gibanja 
dvaju planeta posve iluzornom činile tu metodu integracije, a u slu- 
čaju približne komenzurabilnosti, koja dolazi doista u gibanjima sve- 
mirskim, konvergenciju nizova znatno usporavali. Rješenje tih teškoća 
bilo je jedno od glavnih zanimanja mehanika neba u većem dijelu 
XIX. vijeka, delaunay je u svojoj teoriji Mjeseca prvi riješio prvu 
teškoću prikazavši koordinate Mjeseca u čistom trigonometričkom 
obliku, u kome je vrijeme ulazilo samo pod znakovima sinusa i ko- 
sinusa. newcomb. Qylden, lindstedt, Hill, Tisserand polučili su ka- 
snije isti rezultat i za gibanje planeta, tako da je s formalne strane 
prva od onih dviju teškoća bila riješena. I druga je teškoća našla 
svoje formalno rješenje. Umna metoda, kojom je Delaunay integrirao 
diferencijalne jednadžbe, što dolaze u teoriji Mjeseca, ta metoda, 
koja je „poput nekog stroja s vještački kombiniranim kotačima, što 
gotovo beskrajno imaju da krše jednu zapreku, sve komad po ko- 
mad", dopušta da se oni članovi iz perturbacione funkcije, koji bi 
proizveli kod integracije malene divizore, uzmu u račun odmah kod 
prve aproksimacije, tako da poslije integracije dolaze u takovu obliku, 
da ne prave više neprilika. A izgrađene su i druge metode, kojima 
se dade polučiti ista svrha. Navlastito je švedski astronom qylden 
mnogogodišnjim trudom izradio sasvim nove, originalne metode, ko- 
jima je na nov način gledao doskočiti onima dvjema teškoćama; 
ideje njegove u obradbi brendelovoj dale su za astronomsku praksu 
veoma povoljne rezultate. 

No uza sve to, što je uspjelo prije navedene dvije teškoće 
svladati, i uza sve to, što imamo nove nizove, koji zadovoljavaju 
formalno naše diferencijalne jednadžbe, kako smo daleko od rješenja 
problema triju tijela! poincare je pokazao u znamenitoj svojoj radnji 
u svesci XIII. Acta Mathematica, da ti noviji nizovi divergiraju, 
da nam dakle o pitanjima daleke budućnosti ne mogu dati nika- 
kovih odgovora, te su s teoretske strane promašili svoj cilj; no 
radi osobite grade svoje da ipak mogu u izvjesnome vremenskom 
intervalu poslužiti u astronomskim računima, jer predočuju tražene 
funkcije asimptotički. 

Ako su se praktični astronomi, vodeni potrebama računa, 
mogli zadovoljiti polučenim rezultatima, astronomi analitici nijesu se 
mogli nikako. Sva ta istraživanja XIX. vijeka sve su više utvrđivala 
mišljenje, da se problem triju tijela ne da riješiti onim sredstvima, 
kojima je analiza tada raspolagala, i da putovi, kojima se udaralo, 
ne vode k odlučnom rezultatu. Uvidjelo se, da je teškoća tog pro- 
blema duboko usađena u samoj njegovoj naravi; zapreke, što se 
javljaju, iste su, što priječe napredovanje u općem problemu inte- 
gracije diferencijalnih jednačaba; zato valja saći do samog korijena 
tih teškoća, razbistriti pitanje integracije sa stanovišta teorije funkcija, 
koja ima da tvori prirodno tlo za sva istraživanja te vrste. Od toga 
se doba započinje ono plodno uzajmično podupiranje čiste matematike 
i mehanike neba; onda niče spoznaja, da se problemi mehanike 
neba moraju obrađivati metodama čiste matematike i da valja upo- 
trijebiti u tome studiju sva sredstva, što ih pruža analiza; otada se 
i matematika i mehanika neba staju razvijati u novim smjerovima, a na stari [problem triju tijela pada nova svjetlost. Od tog doba 
datira noviji razvoj našega problema, a sva naša daljnja razmatranja 
bit će posvećena novim vidicima, što se odsele malo pomalo otva- 
raju. Jedno nas ime susreće ovdje na svakom koraku i ističe se u 
svakoj etapi na putu do konačnog, dalekog cilja: to je ime henria 

POIN'CAREA. 

Prvo, što valja razbistriti na polasku, je pojam integracije di- 
ferencijalnih jednačaba. Što je značilo za osnivače mehanike neba, 
a i za nasljednike njihove do novijih vremena, riješiti diferencijalnu 
jednadžbu? Vidi se, što je značilo, iz slučajeva, koji su smatrani ri- 
ješenim. Značilo je tražene funkcije izraziti konačnim brojem pozna- 
tih t. ZV. klasičnih funkcija [Painleve], kao na primjer algebarskih 
funkcija, Abelovih funkcija i onih, što degeneracijom iz njih izlaze, 
uniformnih integrala linearnih algebarskih diferencijalnih jednačaba 
i t. d. Iz takvoga oblika za tražene funkcije moći ćemo tada saznati 
sve, što treba da o njima znamo, jer su svojstva funkcija, kojima 
su izražene, dovoljno poznata. Tako je na primjer bilo u problemu 
dvaju tijela i u ona dva osobita slučaja lagrangeova, u kojima se 
problem triju tijela dao do kraja riješiti. 

Iskustvo je pokazalo doskora, da su slučajevi, u kojima je 
moguće tako postupati, doista rijetki, pa tražiti da se kojagod za- 
dana diferencijalna jednadžba ih sustav diferencijalnih jednačaba u 
tom smislu mora riješiti, znači suviše vjerovati u sklonosti nevjero- 
jatnog slučaja. U tom je smislu problem triju tijela dakako nerješiv. 

Tako je nastalo novo shvaćanje problema. Javila se spasonosna 
misao, da je problem s krive strane uhvaćen, da ga valja obrnuti. 
Mjesto da se nastoji oko bezuspješna posla i traži da se rješenja 
diferencijalnih jednačaba moraju dati udariti na kalup onih nekoliko 
tipova poznatih, klasičnih funkcija, valja iz samih diferencijalnih 
jednačaba proučavati svojstva funkcija, koje su definirane tim jed- 
nadžbama; ne će se nastojati reducirati rješenja tih jednačaba na 
već poznate funkcije, nego baš obrnuto, diferencijalne jednadžbe bit 
će izvor novih funkcija. 

Novim je tim putem prvi udario poincare u znamenite svoje 
četiri radnje Memoires sur les courbes definies par les equations 
differentielles. Evo što govori poincare o mislima, koje su ga vo- 
dile kod tih novih istraživanja, u uvodu prve od onih rasprava: 
„Nužno je daše funkcije, što su definirane diferencijalnim jednadžbama, 
proučavaju same o sebi, a ne valja tražiti da ih svedemo na jedno- 
stavnije funkcije; i tu valja raditi onako slično, kako je bilo kod 
algebarskih funkcija, koje su također nekoć nastojali svesti na ko- 
rijene, a koje danas proučavamo direktno ; tu valja raditi slično, 
kako se radi kod integrala algebarskih diferencijala, koje su ta- 
kođer dugo vremena svom silom htjeh izraziti konačnim izrazima. 

„Pitanje je dakle od najvećeg interesa: tražiti, koja svojstva 
imaju diferencijalne jednadžbe. Prvi je korak već učinjen na tom 
putu proučavanjem zadane funkcije u okolišu jedne točke 
ravnine. Sada se radi o tome, da se pođe dalje, da se proučava 
funkcija u svoj širokoj ravnini. Ishodište u tome istraživanju 8 

bit će očevidno ono, što već znademo o funkciji izučavanjem nje- 
nih svojstva u izvjesnom jednom kraju ravnine. 

, Potpun studij jedne funkcije sastoji od dva dijela: /. od di- 
jela kvalitativnoga (da tako rečem) ili geometrijskoga proučavanja 
krivulje definirane diferencijalnom jednadžbom ; 2. od dijela kvantita- 
tivnoga ili numeričkoga računa vrijednosti funkcije. 

„Tako na priliku, kad se hoće istražiti algebarska jednadžba, 
počinje se time, da se spomoću Sturmova teorema traži, koliko re- 
alnih korijena ima jednadžba: to je kvalitativni dio; zatim se računa 
mimerička vrijednost tih korijena, a to je kvantitativno izučavanje 
jednadžbe. Isto tako, kad se proučava algebarska krivulja, počinje 
se time, da se krivulja konstruira, kako se kaže u elementar- 
nim udžbenicima, to će reći, traži se, da li ima krivulja grana, koje 
su zatvorene krivulje, koje idu u beskonačnost i t. d. Poslije tog 
kvalitativnog studija krivulje može se odrediti izvjestan broj točaka. 

„Dakako, da se kvalitativnim dijelom mora početi teorija svake 
funkcije, pa stoga prvi problem, koji sebi mora čovjek staviti, jest 
ovaj: konstruirati krivulje, koje su definirane diferen- 
cijalnim jednadžbama. Kada bude taj kvalitativni studij potpuno 
izvršen, bit će on od najveće koristi za numerički račun funkcije, 
a dovest će on do toga s tim lakše, što su već poznati konvergentni 
nizovi, koji predočuju traženu funkciju u izvjesnom dijelu ravnine, 
i što je glavna teškoća, koja se ovdje javlja, ta da se nade siguran 
vod za prijelaz iz jednoga kraja, u kome je funkcija predočena jednim 
nizom, u drugi kraj ravnine, gdje je izražena različnim jednim nizom. 

„No taj kvalitativni studij imat će i sam o sebi interes prvoga 
reda. Tä različna, vrlo važna pitanja analize i mehanike dadu se 
na nj svesti. Uzmimo na primjer problem triju tijela: zar se ne može 
čovjek pitati, da li će jedno od triju tijela ostati dovijeka u izvjesnom 
dijelu neba, ili će se moći beskonačno udaljiti; da li će se daljina 
među dva tijela uvećavati bez kraja i konca, ili će opadati, ili će 
ostati uvijek među izvjesnim granicama? Ne može li čovjek sebi 
staviti tisuće srodnih pitanja, koja će sva biti riješena onda, kad 
budemo jednom znali kvalitativno konstruirati staze triju tijela? A 
kad se stane promatrati i veći broj nebeskih tjelesa, nalazimo slično : 
tä što je ono pitanje o nepromjenljivosti elemenata planetskih drugo 
do pravo pitanje iz kvalitativne geometrije ; jer pokazati, da velika 
osovina nema sejcularnih promjena, znači pokazati, da ona uvijek 
oscilira med izvjesnim granicama?" 

Ovo novo poimanje rješenja diferencijalnih jednačaba, ova dioba 
problema u dio kvalitativni i dio kvantitativni vodit će i nas kod 
daljnjeg razlaganja; vidjet ćemo uz to, kako se oba ta dijela i pre- 
pliću. Počet ćemo s kvantitativnim izučavanjem problema triju tijela i tu 
ćemo govoriti o savršenom rješenju toga dijela našega problema, 
mislim o velikoj onoj radnji Finca Karla f. Sundmana, što je izašla 
prvi puta u Acta Societatis Seien tiarum Fennicae, sv. 34. 
i 35., a poslije nešto drukčije redigirana u Acta Mathe matica 
sv. 36. g. 1913. 

Ponajprije valja da smo na čistu o analitičkom karakteru su- 
stava diferencijalnih jednačaba, koje definiraju gibanje triju tijela. Radnje poincareove i painleveove pripravile su putove sundmanu; 
istina je, da danas znamo, da je već weierstrass imao te rezultate, 
navlastito painleveove, no oni su ostali nepoznati za šire vrste ma- 
tematika. 

Iz oblika diferencijalnih jednačaba u problemu triju tijela izlazi 
lako, da gibanje triju tijela ostaje regularno, t. j. koordinate i brzine 
ostaju holomorfne funkcije vremena tako dugo, dok su međusobne 
daljine tijela veće od nule, ili s drugim riječima, dok se bar dva 
od ona tri tijela ne sukobe, t. j. ne dođu u isti čas u istu točku 
prostora. Ti su sukobi jedini singulariteti, koji mogu da pomute 
regularni tijek gibanja u problemu triju tijela; zasluga je painleveova 
da je to pokazao u poznatim svojim istraživanjima o analitičkoj 
teoriji diferencijalnih jednačaba. Posljedica toga svojstva diferenci- 
jalnih jednačaba našega problema jest, da bi se one dale potpuno 
integrirati s gledišta kvantitativnoga, kada bismo a priori znali, koji 
početni uvjeti vode do sukoba od bar dva tijela. Kad je naime 
jednom sigurno, da dotični početni uvjeti ne vode do sukoba, dadu 
se izraziti koordinate triju tijela (pokazao je to prvi poincare) kao 
funkcije vremena beskonačnim nizovima, koji konvergiraju za sve 
realne vrijednosti nezavisne promjenljive, t. j. vremena. Koordinate 
bi bile razvijene u nizove po potencijama izraza: 

eat _ j e"^+ 1 gdje je a zgodno odabrana veličina: a mogli bismo se za te razvoje 
poslužiti i novijim rezultatima Mittag-lefflera o razvoju monogenih 
analitičkih funkcija i na taj način prikazati koordinate triju tijela ni- 
zovima, što bi vrijedili za sva vremena. — Kada bismo opet imali 
početne uvjete, za koje znamo da vode do sukoba, razvili bismo 
koordinate triju tijela u istom onom obliku od početnoga časa pa 
do časa sukoba; a što se događa poslije toga, o to-me nam oni 
nizovi ne bi mogli reći ništa. 1 stoga je painleve jasno izrekao : da je 
precizno određenje uvjeta za sukob ekvivalentno s potpunom inte- 
gracijom problema triju tijela. 

Radi se dakle o tome, da se nađu one relacije između početnih 
uvjeta, koje vode do sukoba. U osobitom onom slučaju, kad se tri 
tijela gibaju uvijek u istoj ravnini, ispitao je te uvjete (ili bolje, taj 
uvjet, jer je u tome slučaju samo jedan) levi-Civitä u sv. 30. Acta 
Mathematica, i to napose u onom slučaju problema triju tijela, koji 
se zove probleme restreint ili asteroidni problem. On je 
konstruirao jednu uniformnu analitičku funkciju početnih uvjeta; a po- 
godba za sukob je ta, da se ta funkcija poništava. U općem problemu 
našao je poslije toga bisconcini u radnji svojoj u Acta Mathe- 
matica sv. 30. dva analitička uvjeta (kako je painleve i predviđao) 
među početnim veličinama, koji karakteriziraju ona gibanja, u ti- 
jeku kojih dolazi u konačnom vremenu do sukoba dviju točaka. 

No primjena bi tih teoretičkih razmatranja, koja vode do dosta 
zamršenih izraza, bila nezgodna u praksi. Stoga su metode i rezul- 
tati Sundmanovi, kod koga su izvodi daleko jednostavniji, pobudila 
i čuđenje i divljenje matematika. Postupak Sundmanov, koji ga je 10 doveo do potpunoga kvantitativnog uspjeha, sastoji se u konse- 
kventnoj primjeni teorije funkcija na diferencijalne jednadžbe pro- 
blema triju tijela i u sretno odabranim formalnim transformacijama 
tih jednačaba; potanka diskusija analitičkoga karaktera jednačaba u 
okolišu točke, u kojoj dolazi do sukoba, daje mu narav singulari- 
teta, što se tada javlja; a analitički produžak funkcija vodi ga preko 
teškoća, koje su zaustavile sve njegove predšasnike. 

SUNDMAN polazi od diferencijalnih jednačaba, koje vrijede u 
koordinatnom sustavu Jacobijevu: gibanje tijela Po promatra se s ob- 
zirom na tijelo P,, a gibanje tijela P.^ s obzirom na težište tijela P^ 
i Po; mase tijela m^, nio, m,. jesu konačne. Neka su ./•, y, z pravo- 
kutne koordinate tijela Po s obzirom na P,, a 4, -q, C pravokutne 
koordinate tijela P^ u gibanju oko težišta tijela P^ i Po. Diferenci- 
jalne jednadžbe, koje definiraju gibanja naših tijela, jesu tada za ti- 
jelo P.,: 

d-x ,{ph±nh)x _ ^^/l^i>^\,„-,p_M_;^ CQ d^z , {m,-\-m.^z df- ' 
a za tijelo P, m^z c^^\ df 

dh^ 
dP d^ 
dt' 
To H, = />; Integrali ploha primaju sada ovaj oblik 


( 'di ( dz y dt 

^{' dt dx X dx 
dt 

dl 
dt 

dz^ 
dt d\ 
dt 

dt n 


d^ 
■^' dT 

^ 't ) dt 

dl ghc,. a integral žive sile glasi m-m-my'm-m-m^ — 11 Pri tome znači: 

Af = /T?! -f m> 4- /7Z3, m, 4- /TZo ' rn^ ^ nu 

M . /n, + /72,. 

5 = 7 i r 1 " = — '' ' j 

"^ m.^{my-\-ni.) m^m^ 

c,, c,' ^3' -/^ konstante integracije, od kojih su prve tri t. zv. kon- 
stante ploha. 

ro^ = (6-1- Xx)^' + {u + ^)^)' +^(^ + ''^^)^ 
r' = x^ + Z + z-; 

m^r^ moj., m.i 

Kod diskusije u tome problemu ima važnu u'ogu jedna funkcija 
masa i međusobnih daljina triju tijela; to je funkcija 

/72i 7^2 /723 

SuNDMAN hoće da proučava gibc'inje Iriju tijela u cijelome tijeku, 
t. j. od f = — c^ do t = -\- oc; prvo mu je da ispita, što može da po- 
remeti regularnost gibanja. Nalazi i on ono, što je već kazano, da 
gibanje može da prestane biti regularno samo u slučaju sukoba : ili 
sukoba od sva tri tijela, ili samo od dva. Sva se tri tijela mogu 
sukobiti u isti čas samo u slučaju, ako u tijeku gibanja funkcija R 
poprimi vrijednost nul; a to je moguće samo onda, ako su sve tri 
konstante ploha: c,, c^, c^ jednake nuli. U tom osobitom slučaju, 
kazuje jedan teorem Slndmanov, gibaju se sva tri tijela u istoj ravnini, 
koja prolazi zajedničkim njihovim težištem; što bliže dolaze točki 
sukoba, to ili poprimaju sve večma konfiguraciju istostraničnog tro- 
kuta, ili se nastoje svrstati u pravac, a pri tome omjeri njihovih 
daljina teže k određenim granicama. Vidimo, kako se u tom osobi- 
tom singularnom slučaju javljaju cne dvije konfiguracije, koje su u 
istraživanjima Lagrangeovima, spomenutima na početku, bile tako 
znatne. 

Daljnji se napor koncentrira oko proučavanja onoga slučaja, 
kad nijesu sve tri konstante ploha c,, c„, Cg jednake nuli, kada se 
mogu dakle sukobiti samo po dva tijela. I kod Sundmana, kao i kod 
predšasnika njegovih, stoji uspjeh bitno do zgodnih transformacija 
promjenljivih. Mjesto nezavisne promjenljive, vremena t, uvodi on 
kod proučavanja diferencijalnih jednačaba u okolišu sukoba novu 
nezavisnu promjenljivu u, definiranu relacijom: u = dl 
r odakle t—to rdu, U 12 

gdje je /o realna konstanta, a r ona od triju daljina, koja teži k nuli 
kod sukoba. 

Ujedno transformira i sustav diferencijalnih jednačaba, od koga 
je pošao, u nov sustav osamnaestoga reda, uvodeći kao nove ne- 
poznate funkcije veličine: r, /", /, a', x', a, y, y', ,3, z, z', v, i "V ^, 
4', t/, C, koje zadovoljavaju ovaj sustav jednačaba: du ' ' 


dr' 

du ~ 


/77i ^ nij - 


- rL 


dt 


dx 

du ''' 


dx' 

du 


a 4- /--X, 
dy. 
du 


dy 

du y' 


dy' 

du 


? 4- /-^K 
d? 
du 


du ^' 


dz' 
du 


Y ^ r'Z, 
d'i 
du 


d^ ^f 
du '^' 


dr, 

du 


rr^', 
d: 
du 


du ' ' 


df: 

du 


/■H, 
d: 

du 


Ovdje znače: 


.vX+)'F-f ^Z-f- 


2111. (nh - 


f m,) _L 2/7Z:, ( 


Ph + 


/77,) 


1 


m.jn 


a = 


r 


r 


> 
ß = 


r 


r 


> 
T = 


/•' ^, _ (ms 
r 


r 


» Xrr' — Z..X', 
Yn" + I;;', 
Z/T' -f Lz', rZ. ^_^a. + ,.+ ,,_|, a X, Y, Z, E. H, Z izraze, kojih se značenje vidi iz diferencijalnih 
jednačaba (Bi) i (B^,). 

Taj sustav osamnaestoga reda za osamnaest nepoznatih funkcija 
ima tu dobru stranu, da daljina /', koja će se kod sukoba poništiti, 
ne dolazi u nazivniku desnih strana tih diferencijalnih jednačaba, pa 
je taj oblik osobito zgodan upravo za proučavanje gibanja u okolišu 
točke sukoba, t. j. u okolišu točke, gdje \e r = o. Ako se sukob 
događa u času t^, kome odgovara vrijednost promjenljive u : u^, tad 
izlazi iz potanke analize naravi rješenja u tom sustavu jednačaba, 
da se sve tražene funkcije u našem problemu, dakle napose koor- 
dinate i međusobne daljine točaka, dadu razviti u nizove po potenci- 
jama veličine (u — u^), koji konvergiraju u izvjesnom jednom inter- 
valu zajedničkom za sve nizove; evo nekih od tih nizova: 

5 = 4, +H^j', («-«,)= + .... 

, m, -\- m.> . , ... I 13; ' - , ' /// ti \o _}_ 6 C, {u^-ü,f^.... A'=— !-7^ — ='f («— Wi)--|- . . . ; pri tome je X m^-\-m., (..__i, y2 A- . ,. ^ lim 

y = 2 / V" "].> 1 • • • ' r i = tj > z I vrijeme f je razvijeno u niz ovoga oblika: 

Iz toga se posljednjeg niza, kad se obrne, dobije u izražen kao 
funkcija vremena t\ dolazi se tako do niza: 

u = 11, -I- c{t~tS'-V'-' , 

dakle do niza cijelih, pozitivnih potencija veličine (^— ^i)' '. Uvrstivši taj 
niz u gornje izraze za koordinate i daljine, dobiju se one izražene 
kao funkcije vremena za /</,. Sve su te veličine, isto kao i u, 
razvijene po potencijama od (/— ^i)' ■, pa tako dobivamo iz njih oba- 
vijest o naravi singulariteta, koji se javi u tih funkcija, kada dođe 
do sukoba dviju točaka: ona vrijednost t, u kojoj dolazi do sukoba, 
je algebarska singularna točka i za veličinu u, i za koordinate tijela, 
koja se sukobiše, kao i za druge tražene veličine, oko koje se cir- 
kularno permutiraju tri grane svake od tih funkcija. 

Ovo je bila bitna spoznaja, jer sada može teorija funkcija da 
nas dalje Vodi ; narav tog singulariteta pokazuje, da se ne treba 
zaustaviti kod sukoba, granične točke u svim dosadanjim istraživa- 
njima. Gornji nizovi dopuštaju da se nastavi analitičko prikazivanje 
gibanja, i to analitičkim produžkom, i poslije sukoba, t. j. za t:>t^. 
Jedini realni produžak gibanja daju nam izrazi za naše funkcije, ako 
se od tri moguće grane njihove izabere ona, koja odgovara realnoj 
i pozitivnoj determinaciji od {t—t:)'''^ Do časa sukoba imao je 
(t—t^y^ negativnu, realnu vrijednost. Da se nađe staza tijela poslije 
sukoba, valja uzeti vrijednost realnu i pozitivnu. A jer po principu 
analitičkoga produžka koordinate tijela zadovoljavaju i za ^> /], t. j. 
i poslije sukoba, diferencijalne jednadžbe i njihove prve integrale,, 
izlazi, da će i konstanta žive sile i konstanta ploha zadržati i poslije 
sukoba istu vrijednost, koju su imale prije sukoba. 

Pita se, što se događa dalje poslije sukoba. Najprije nam jedan 
teorem Sundmanov -kazuje, da dva sukoba ne mogu slijediti jedan 
za drugim u premalenim odsječcima vremena, jer je vrijeme, što 
proteče između dva sukoba, koji dolaze jedan za drugim, veće od 
izvjesne jedne veličine. Kad stane vrijeme rasti počevši od časa su- 14 

koba /,, dvoje je moguće: ili ostaje gibanje, kako je definirano ana- 
litičkim produži<om, neprestano regularno, ili će regularnost gibanja 
prestati u nekom času t.^, U tome slučaju, slično kao prije, ili će 
se sva tri tijela sukobiti,' ili samo dva. Ako se funkcija R poništava 
u čas t,, dogodit će se ono prvo ; ako teži k nekoj vrijednosti > o, 
kad / teži k Z^, moći će se sukobiti samo dva tijela. Sadn se nala- 
zimo u istim prilikama kao na početku; što smo rekli o vladanju 
funkcija u okolišu prve točke sukoba, ponavlja se opet ovdje: i 
sada se može definirati realni analitički produžak gibanja triju tijela 
poslije časa sukoba U\ to je novo gibanje analitički produžak onoga 
gibanja, koga smo definirali za razmak vremenski od t^ do /_,. ^ 
prema tome i iskonskoga gibanja tijela. Za svaki daljnji sukob dviju 
točaka razmatranje i rezultat su isti. — U daljnjem tijeku tih po- 
stupaka dva su slučaja moguća: ili se tim postupcima dade defini- 
rati gibanje triju tijela malo pomalo za sva vremena, ili imadu 
vrijednosti vremena t, za koje se našim postupkom dade definirati 
gibanje, jednu konačnu granicu T. U taj čas T ili će se sva tri ti- 
jela sukobiti, ili će se sukobi od po dva tijela sve češće događati, 
što bliže dolazimo vremenu T\ još točnije: u svakom ma kako ma- 
lenom odsječku vremena, koji nas dijeli od časa T, dolazit će bes- 
konačno često do sukoba od po dva tijela u časovima /^ /.,, fo, . . ., 
koji teže granici T. Uvjet za jedan i za drugi slučaj, u kome se 
gibanje ne bi dalo analitički produljiti, jest, da funkcija R mora te- 
žiti k nuli, kad vrijeme teži vrijednosti T. No jedan teorem Suni>- 
MANov kaže, da funkcija R ne može težiti k nuli, kad t teži konačnome 
vremenu T, ako nijesu sve tri konstante ploha Cp c, q jednake 
nuli, pa odatle izlazi : ako sve tri konstante ploha nijesu nuli jednake, 
vrijedi metoda, kojom se nastavlja gibanje poslije sukoba, uvijek 
te se s pomoću nje dade definirati gibanje za ma kako velike vri- 
jednosti vremena t. 

Tako su razjašnjene sve prilike, što mogu da nastanu kod su- 
koba u tijeku gibanja. 

Za kvantitativnu integraciju diferencijalnih jednačaba u problemu 
triju tijela važan je sad teorem Slndmanov, koji kazuje: ako kon- 
stante ploha nijesu sve tri jednake nuli, dade se uvijek, pošto su 
zadani početni uvjeti, naznačiti pozitivna jedna veličina /, od koje 
su dvije najveće daljine među tri tijela uvijek veće; taj teorem i 
spoznaja, da brzina onog trećeg tijela, što se ne sukobljuje, ostaje 
uvijek ispod određene granice, dopuštaju, da se učini znatan korak 
naprijed kod integracije za sva vremena, da se naime ustanovi do- 
nja granica za radije konvergencije u naših razvoja po potencijama 
veličine {u — «,). — Kako je dosadanja nezavisna promjenljiva u, 
koja je uvedena mjesto vremena t, zavisjela i o konstanti /^ ' ^ 
onoj daljini između tri tijela, koja je imala postati vrlo malenom, 
uvodi SuNDMAN prclazeći na nizove, koji će dati kvantitativno rješe- 
nje problema, mjesto u novu, jedinstvenu promjenljivu to. nezavisnu 
od daljine, koja se ima poništiti, relacijom : dt ... . 

to — ., lll / 

(» r X d to 15 

"'''' / r,. „.. r 

V=Kl-e--')K!-e~')\l-e- ')■ 

Lako se razabira, da promjenljive t i oj zajedno rastu i zajedno 
padaju, zajedno teže k -t- >o i k — -^ ; među njima uopće postoji veza 
ta: da svakoj realnoj, konačnoj vrijednosti t odgovara uvijek jedna 
i samo jedna konačna, realna vrijednost od w i obrnuto. Svrha uvo- 
đenja te nove promljenljive je ta, da se pokaže, kako se koordinate 
triju tijela, međusobne njihove daljine i vrijeme dadu razviti u ni- 
zove po potencijama od oj — o)', i kako radiji konvergencije tih raz- 
voja ostaju uvijek iznad jedne pozitivne granice, kakovagod bila 
konačna, realna vrijednost o)'. Važnost toga posljednjeg teorema je 
očevidna; vidimo, da se primičemo cilju naznačivši tu granicu za 
sve radije konvergencije. Iz razvoja tih izlazi, da su koordinate triju 
tijela, njihove daljine i vrijeme holomorfne analitičke funkcije od o) 
u pruzi konačne širine, koja se nalazi među dva pravca jDaralelna 
s realnom osovinom i koju ta realna osovina raspolavlja. Što dalje 
slijedi, primjena je samo već poznatih rezultata. Uvodi se se naime 
konačno nova nezavisna promjenljiva: TUOJ 


2il 
e 
; 


TM 


2Ü 
e 


1 
1 


/ tada se vidi, da se koordinate triju tijela, međusobne daljine nji- 
hove, vrijeme i o) dadu razviti po potencijama od t, ako je | t | < 1 ; 
i to, kad z prolazi neprekidnim nizom realnih vrijednosti između — 1 
i -'- 1, prolazi vrijeme t sve realne vrijednosti između — c<c i -f- oc. 
Tako može Sundman konačno da izreče zaglavni rezultat svoje radnje: 
Ako u problemu triju tijela nijesu sve tri konstante ploha u gibanju 
oko zajedničkog težišta (označismo ih s q, Cg, c.^) jednake nuli, tada, 
pošto su zadane koordinate i brzine triju tijela u izvjesnom konačnom 
času, dadu se naći dvije konstante / i Ü takve, da uvedavši mjesto 
/ promjenljivu i (kako je gore definirana) možemo razviti koordi- 
nate triju tijela, njihove daljine i vrijeme u nizove po cijelim poten- 
cijama od T, koji konvergiraju za | t j < 1 i predočuju gibanje za 
sva vremena, ma došlo u tijeku gibanja do kolikogod sukoba medu 
tijelima, ako se samo gibanje poslije sukoba nastavlja onako, kako 
je rečeno prije. 

Evo tako je Sundaian savršeno riješio problem triju tijela s gle- 
dišta kvantitativnoga: prikazao je veličine, koje ulaze u račun, u ci- 
jelom području egzistencije njihove jednim jedinim konvergentnim 
razvojem, koji možemo postepeno i izračunati. S toga se gledišta mogu 
dakle smatrati diferencijalne jednadžbe triju tijela integriranima. Za- 
nimljivo je i novo to, što nijesu koordinate i daljine prikazane kao 
funkcije vremena, već su i one i vrijeme prikazane kao funkcije pa- 
rametra r, od koga se dakako u numeričkim računima može uvijek 16 

prijeći na vrijeme kao nezavisnu promjenljivu. Pitanje sukoba, koje 
je toliko smetalo predšasnike njegove, riješeno je time sretno; sukob 
od tri tijela karakteriziran je gornjim uvjetom za konstante ploha; 
sukob dvaju tijela ne smeta nas više, jer se preko njega prelazi 
analitičkim produžkom. 

A ipak, daleko smo od toga da nas to rješenje zadovolji; ovdje 
nam se opet pruža zgoda da vidimo, kako se snaga analize razbija 
teškoći problema triju tijela i kako je jednostranost rješenja usko 
svezana s polučenim uspjehom. Istina je, mi znamo sada izračunati 
vrijednosti koordinata u kojigod čas; znademo i mnogo više, jer iz 
radnje Sundmanove dobivamo i inače drugih dragocjenih obavijesti 
gibanju triju tijela. Ali ako se zapitamo, što slijedi iz tih razvoja 
na primjer za ono najznatnije pitanje kvalitativne naravi o stabil- 
nosti staza triju tijela, ili za drugo koje srodno, jednostavnije pitanje, 
nalazimo, da Sundmanovi nizovi o tom muče; što je u njima u tom 
pogledu sadržano, tako je skrovito sadržano, da tu preostaje još 
gotovo sve da se uradi. S formalne je strane polučeno sve, što je 
valjalo polučiti (isto bi se dalo postići i drugim načinima), ali o raž- 
ličnim onim mogućnostima, koje mogu na nastanu kod gibanja triju 
tijela, o obliku staza ne doznajemo iz nizova, kako su dani, ništa. 

S tim je važnije ono poduzeće, što ga izvode u Danskoj astro- 
nomi StrOmgren i BuRRAL, a u Americi Moulton, koji mehaničkom 
kvadraturom sistematički računaju i rišu kategorije staza periodičkih 
u osobitom jednom slučaju problema triju tijela, u t. zv. probleme 
restreint. Koje li raznoličnosti staza! Kakovi bi novi napori trebali, 
da se iz nizova poput Sundmanovih otkrije, da su te različne pe- 
riodičke staze svrstane u familije, da se takva jedna familija završuje 
ejekcijonom stazom, koja ima šiljak u točki, iz koje izlazi; da se 
njome započinje druga familija staza; da ima i dvostrukih ejekcijonih 
staza, s dva šiljka; da staze, koje opisuje tijelo najprije direktno, 
mogu preći u staze retrogradne i mnogo drugo, tim pitanjima, 
koja su za poznavanje naravi staza važnija od kvantitativnih nizova,, 
može nas obavijestiti samo kvalitativni studij krivulja, što ih opi- 
suju tri tijela. To je područje istraživanja Poincareovih u one spo- 
menute četiri radnje o krivuljama, što su definirane diferencijalnim 
jednadžbama, područje apsolutno novo, na kome je Poincare bio prvi 
pionir, u kome je on prvi osjetio radosti od novih vidika i odnošaja^ 
ali i svu teškoću problema, koji su tek načeti. Osnovni nauk, štO' 
izlazi iz svih tih kvalitativnih istraživanja, jest taj, da za upoznanje 
naravi staza treba uvesti u razmatranja ili sasvim nove pojmove, ili 
takove, koji u tome području još nijesu bili upotrijebljeni. Nijesu to 
pojmovi dobiveni analitičkim dedukcijama, formalnim razvojima, nego 
pojmovi intuitivni, od one vrste, kako ih susrećemo u Analysis 
Situs. Reći ćemo odmah, da tih općenih pojmova, što bi nam po- 
mogli kod izučavanja staza u problemu triju tijela, još ni iz daleka, 
nemamo, da imamo samo zametke tih pojmova. 

Napredovanje u tako neistraženom području, u kome na sva- 
kom koraku niču silne teškoće, moguće je bilo samo tako, da se 
nije uzeo problem odmah s općene strane, već da su se najprije 
razbistrili jednostavniji slučajevi, u kojima još nema svih komplika- 17 

čija težih slučajeva. Pa tako vidimo Poincarea, da u prvoj od one 
četiri svoje radnje, obrađuje jedan relativno jednostavan kvalitativan 
problem, koji mu služi kao ishodište i priprava za daljnje, teže pro- 
bleme, u kome se nadao da će ugledati bar neki putokaz i za rje- 
šavanje onog problema, o kome je toliko razmišljao, problema o 
stabilnosti Sunčeva sustava. Pogledajmo i mi jednostavni taj slučaj 
kvalitativne analize, pripazimo na nove metode u tome području, 
jer će njima srodne metode imati jamačno veliku ulogu i kod kva- 
litativnog rješenja problema triju tijela. 

Taj jednostavni slučaj, od koga polazi Poincare, je proučavanje 
realnih krivulja, koje su definirane diferencijalnom jednadžbom prvoga 
reda i prvoga stepena: 

dx dy 

gdje su X, Y polinomi od x i y. S pomoću čisto analitičkih razvoja 
za tražene funkcije x i y dale bi se izračunati vrijednosti funkcija 
definiranih tom diferencijalnom jednadžbom, razvoji bi nam dali veći 
ili manji dio traženih funkcija, ali ovdje se radi o tome da se sna- 
đemo u mnoštvu prerazličnih tih krivulja, karakteristika, da im iz- 
nađemo oblik i raspored. Poincare je razmrsio zamršen tečaj njihov; 
provodičem su mu bile singularne točke gornjih diferencijalnih jedna- 
čaba; uvidio je naime, da one upravljaju tijekom tih karakteristika 
u svojoj blizini, a i inače nam daju obavijesti o vladanju krivulja. 
Od mnogostrukih tih singularnih točaka najjednostavnije i osnovne 
jesu ove četiri*) : rastjecišta (cols), čvorišta (noeuds), žarišta (foyers), 
središta (centres). Evo kako različno teku krivulje u blizini tih to- 
čaka: /. u rastjecištima se sijeku dvije krivulje definirane našom 
diferencijalnom jednadžbom i samo dvije; kada se dođe po jednoj 
od tih krivulja do te singularne točke, tada se ona cijepa i odanle 
kao rastječe u tri smjera ; 2. u čvorištima se križa beskonačno mnogo 
krivulja; izvan tih dviju kategorija točaka ne sijeku se naše karakte- 
ristike nigdje drugdje; 3. oko žarišta ovijaju se krivulje sve tješnje 
i tim mu se ovijanjem sve više asimptotički primiču (na pr. poput 
logaritmičke spirale), a 4. oko središta, singularne točke, što se javlja 
samo u osobitim slučajevima, nanizaše se zatvorene krivulje, koje 
to središte okružuju i od kojih svaka vanjska krivulja obuhvata sve 
nutarnje. 

Iz potanje se diskusije razabira, kako su bitno uporište za pro- 
učavanje tijeka krivulja te singularne točke: krivulje koje teku inače 
mirno jedna kraj druge, ne presijecaju jedna druge, ne sabiru se u 
osobite skupine, vladaju se u blizini singularne točke, kako vidjesmo, 
na osobit način i već se time zamršeno mnoštvo raspliće i sređava. 
No navlastito nam znatnih obavijesti daju, kad promatramo tijek kri- 
vulja u cijelosti. U nekim se od njih (to su čvorišta i žarišta) krivulje 
završuju i ne teku dalje i to na jednom svom kraju iU na obadva 
(u tom posljednjem slučaju imamo potpun pregled tijeka krivulje), 
pa se tako prirodno ističe osobita ona skupina krivulja, koje mo- *) Drugi zamršeniji singulariteti nastaju, kad se kombinira po nekoliko 
tih jednostavnih singulariteta. 

Glasnik hrv. prirodoslovnog društva. ^ 18 

žemo slijediti bez kraja i konca ne namjerivši se nigdje na singu- 
larne točke, i za koje Poincare spoznaje, da su ili zatvorene krivulje, 
t. ZV. ciklusi, ili spirale. Tako se karakteristike dadu svrstati u četiri 
kategorije: to su /. ciklusi t. j. zatvorene krivulje, 2. spirale t. j. 
krivulje, koje teku tako, da nikada ne uđu u čvorište, da se nikada 
ne bliže zavojito žarištu i nikada se u sebe ne vračaju, 3. karakte- 
ristike, koje teku nesmetano u jednome smislu, t. j. ne ulaze u čvo- 
rište, ne bliže se žarištu, no u tijeku svome u drugome smislu ili 
ulaze u čvorište ili se asimptotičkim ovijanjem približuju žarištu i 
time svoj tijek u oba slučaja završe, i 4. karakteristike, koje se i 
na jednom i na drugom kraju namjere ili na žarište ili na čvorište. 

No potpun pregled svih odnošaja kod karakteristika dobiva 
se s pomoću jednog novog, intuitivnog elementa, koga Poincare uvodi 
u svoja razmatranja: on promatra, kako se vladaju karakteristike 
spram nekih krivulja, što ih mi sami u ravnini narišemo; napose, 
dotiču li se karakteristike tih narisanih krivulja ili ne dotiču, da li u 
parnome ili neparnome broju točaka i t. d. Medu tim narisanim kri- 
vuljama ističu se tako osobito t. zv. ciklusi bez kontakta, to 
će reći zatvorene krivulje, koje se ni u jednoj točkoj ne dotiču ni 
jedne od krivulja, što zadovoljavaju našu diferencijalnu jednadžbu. 
Egzistencija tih ciklusa bez kontakta važna je za određivanje naravi 
karaktreristika. lAleđu ostalim dade se pokazati, da ni jedna od naših 
krivulja ne može s takvim ciklusom imati zajedničku više nego jednu 
točku; kad dakle krivulja iziđe jednom iz ciklusa bez kontakta, 
nikada se više ne će moći u n] povratiti; ako je smatramo stazom 
materijalne točke, ta je staza instabilna. Vidimo o^latle, kako je po- 
jam instabilnosti vezan uz taj nov, intuitivan pojam Poincareov. Iz 
proučavanja singularnih točaka i dodira karakteristika može Poincare 
da poda potpun pregled njihovih svojstava. Kao rezultat cijele svoje 
analize izriče poincare poučak, koji dominira svom diskusijom tijeka 
karakteristika i do koga ga čisto analitički razvoji nebi mogli nikada 
dovesti; on spoznaje, da se ravnina dade u svakom slučaju prekriti 
s beskonačno mnogo zatvorenih krivulja, koje jedna drugu obuhva- 
taju, te nas oblikom svojim i rasporedom sjećaju niveau-krivulja u 
topografskome planu, a različne su naravi. Jedno jesu ciklusi bez 
dodira, koji pripadaju zadanoj diferencijalnoj jednadžbi, no nijesu rje- 
šenja njezina; a drugo su oni prije spomenuti ciklusi, t. j. zatvo- 
rene krivulje, koje zadovoljavaju diferencijalnu jednadžbu, dakle pre- 
dočuju jedan oblik, što ga mogu imati krivulje definirane diferencijalnom 
jednadžbom. Ako karakteristika nije ni ciklus, niti se ne svršava u sin- 
gularnoj točki (niti asimptotički približuje), tada je spirala, koja se 
ovijajući asimptotički približuje izvjesnim ciklusima, nazvanim gra- 
nični ciklusi. — I granični ciklusi poput onih bez kontakta utječu 
bitno na stabilnost ili instabilnost staza, jer materijalna točka, koja 
se nalazi u nutrinji takvog graničnog ciklusa, ne će moći nikada da 
ga pređe te će ostati u njemu. 

Poznavanje tog u neku ruku topografskog plana naše diferen- 
cijalne jednadžbe daje nam da diskutiramo potpuno sve oblike, koje 
mogu imati krivulje definirane tom diferencijalnom jednadžbom. Bio 
je to prvi slučaj potpune kvalitativne analize. — Eto rezultata sasvim 
novih, neslućenih, dobivenih sasvim novim metodama. 19 

Kod prijelaza na diferencijalne jednadžbe prvoga reda, a višega 
stupnja, ulaze opet novi pojmovi. Diferencijalna jednadžba neka je 
zadana ovako : ''(^•^'^)=''' gdje je F polinom u x, y, j-. Poincare uvodi najprije tri pomoćne 

promjenljive i-, '/], C tako, da su x, y, J, racionalne funkcije od i, r;, C, 

koje tada uzima kao koordinate točke u prostoru; relacija F= o znači 
tako neku algebarsku plohu. Osobito važna spoznaja, koja niče kod 
toga problema, je ta, da razlika među prvrm slučajem, kad je bila 
diferencijalna jednadžba prvoga stupnja, i ovoga slučaja, kada je višeg 
stupnja, ne stoji do stupnja, nego do drugoga nečesa, što je u ovom 
području sasvim novo : do roda (genrea) algebarske plohe F = o. 
Taj novi elemenat u kvalitativnoj diskusiji, rod, bitni je elemenat. 
Onako, kako je nekoć pomogao u teoriji algebarskih funkcija, dao 
intuitivan pregled različnih odnošaja njihovih, tako je i ovdje; tako 
je svagdje, kako ističe Hadamard, koji je to otkriće Poincareovo s ve- 
likim uspjehom dalje proširivao, gdje treba prijeći od lokalnoga stu- 
dija funkcije na studij njen u cijelom opsegu njezinu. Inače je disku- 
sija kod tih diferencijalnih jednačaba analogna onoj u prvome slu- 
čaju; one četiri singularne točke dolaze i ovdje i svojstva su im 
ista. Ima ipak bitna jedna razlika, kad je rod diferencijalne jednadžbe 
veći od 0, kad je ploha na pr. torus; tiče se ona ciklusa bez do- 
dira i različnog vladanja karakteristika spram njih, a posljedica je ta, 
da u tome slučaju ima daleko više stabilnih staza nego u prvome, 
kada je stabilnost bila tek izuzetak. 

Kod prijelaza na diferencijalne jednadžbe drugoga reda javljaju 
se nove teškoće, koje nijesu sve ni svladane; ti su slučajevi već 
srodni s diferencijalnim jednadžbama mehanike, ma da su još uvijfek 
jednostavniji. Ovdje susrećemo četiri vrsti osnovnih, jednostavnih 
singularnih točaka: čvorišta, rastjecišta, žarišta, žarišna rastjecišta 
(njima prolazi samo jedna krivulja, no beskonačno se mnogo kri- 
vulja, koje tvore plohu, asimptotički približava toj singularnoj točki), 
ali se javljaju i singularne krivulje. Kod diferencijalnih jednačaba 
prvoga reda i prvoga stepena vidjesmo, da nam singularne točke 
daju glavna svojstva krivulja; ovdje one ne ravnaju u tolikoj mjeri 
tijekom krivulja, da bi određivale narav integralnih krivulja. Da 
prodre ovdje u narav njihovu, Poincare se utječe intuitivnom pojmu : 
on polazi od zatvorene jedne integralne krivulje i promatra oblik i 
općeni raspored drugih integralnih krivulja, što se nalaze u području, 
koje okružuje dovoljno blizu tu zatvorenu krivulju. Time može 
PoLvcARE diskutirati tijek tih krivulja, no do kraja, kao u prvom slu- 
čaju, nije mogao doći. Rezultati su i ovdje takovi, da nas račun sam 
ne bi nikada do toga doveo. 

Ta zatvorena integralna krivulja ima sada onu ulogu, koju je 
.prije imala singularna točka, samo još općeniju. Ova misao, da se 
uvede zatvorena integralna krivulja, a susjedne krivulje da se pro- 
učavaju s obzirom na nju, od velike je važnosti. Hadamard, koji je 
bio jedan od rijetkih matematika, što je pošao putem, kojim je prvi 20 

udario Poincare, poslužio se u istom smislu takvom zatvorenom kri- 
vuljom u srodnome jednom problemu, u određivanju oblika geodet- 
skih linija na plohama negativne zakrivljenosti. On karakterizira fun- 
damentalnu ulogu tih zatvorenih krivulja još i jasnije; one su njemu- 
neka vrst koordinatnoga sustava, na koji se odnose sve druge kri- 
vulje. U toj radnji hadamardovoj o geodetskim linijama sadržan je 
drugi slučaj, u kome je uspjelo do kraja provesti kvalitativnu disku- 
siju krivulja, ovdje geodetskih linija. I ona sadržaje nada sve važnih 
vidika za kvalitativnu integraciju diferencijalnih jednačaba. Analysis 
Situs ostaje podlogom za topološku diskusiju geodetskih krivulja 
na tim plohama negativne zakrivljenosti; no bitno utječe kod uspjeha 
i originalna jedna metoda Hadamardova, koja nas u čudo dovodi jedno- 
stavnošću i općenitošću svojom u jednu ruku, a izdašnošću u drugu. 
Hadamard je naime opazio, da se u maksimumima i minimumima 
pomoćne jedne funkcije V, koja zavisi o zavisnim promjenljivama 
problema i njihovih derivacija, zrcale svojstva krivulje, koju te pro- 
mjenljive definiraju. Tim principima dolazi on intuitivno do pregleda 
svih mogućih oblika, što ih mogu primiti geodetske krivulje na plo- 
hama negativne zakrivljenosti. Tu su najprije zatvorene geodetske 
krivulje, koje jednom nađene služe kao ishodište za traženje drugih. 
Zatim su geodetske krivulje, što se asimptotički ovijaju oko zatvo- 
renih krivulja. Treće su one geodetske krivulje, što se protežu a 
neizmjernost, a četvrto su geodetske krivulje, koje ostaju u konačnoj, 
daljini i ovijaju se oko jedne zatvorene geodetske krivulje sve tješnje, 
no tada se stanu opet odvijati, udaljuju se od te krivulje i počinju, 
se slično približavati drugoj jednoj zatvorenoj geodetskoj krivulji još 
tješnje nego prvoj i tako redom dalje bez kraja i konca. Osim toga 
zanimljivog rasporeda krivulja, o kome nije nitko mogao ni slutiti, 
otkrio je hadamard još jednu činjenicu u namještaju njihovu, koja 
je u svezi s pojmom, za koji nije očekivao, da će ga ovdje moći 
upotrijebiti: skupom perfektnim, koji nije neprekidan. Kada se po- 
vuku tangente na geodetske krivulje, koje izlaze sve iz jedne točke 
plohe, a ostaju u konačnoj daljini, tada tvore te tangente takav 
skup. I iz drugih se činjenica kod kvalitativnog studija diferencijalnih 
jednačaba vidi, da će teorija skupova imati u pitanjima te vrsti znatnu 
ulogu. Napose to izlazi iz istraživanja američkoga matematika G. D. 
BiRKHOFFA, koji služcći se pojmovima teorije skupova analitički izvodi 
poučke velike općenitosti o tijeku staza. Hadamard ističe i ovo, što 
također jasno pokazuje teškoću problema o potpunoj integraciji di- 
ferencijalnih jednačaba, da narav, vladanje integralnih krivulja može 
stajati i do diskontinuiranih, aritmetičkih svojstava konstanata inte- 
gracije; u toku tih svojih istraživanja našao je, da se svaka stabilna 
geodetska krivulja može prometnuti u sasvim instabilnu beskonačno 
malom promjenom početnih uvjeta. Iz toga on izvodi jedan zaključak 
i za staze nebeskih tijela u Sunčevu sustavu ; ako se naime ta okol- 
nost javlja i kod tih staza, a to a priori nije nemoguće, ne bi se 
moglo ni govoriti o stabilnosti Sunčeva sustava. 

Ovo su neke bitnije točke iz novijih istraživanja o integraciji 
onih diferencijalnih jednačaba, koje se ne daju integrirati elementarno. 
Te su studije nužna priprava za istraživanja te vrste u problemu 
triju tijela i Poincare ih je u toj namjeri i započeo. One ostaju isho- 21 

dišteni za daljnje prodiranje; na tim jednostavnim slučajevima, kod 
kojih su prvi puta nikle nove metode, što su dovele do cilja više 
ili manje potpuno, već prema teškoći problema, valja da duh uoči 
nove odnošaje. da ojačan zrenjem novih kvalitativnih mogućnosti, 
o kojima mu dosadanje analitičke metode nijesu ništa kazale, uzmogne 
krčiti put kroz isprepleteno, nerazmršeno mnoštvo mogućih staza' 
•Otvoreno je time široko područje istraživanja za duhove intuitivne' 
iz onih elemenata, na koje su prvi naišli PoiNCARE i hadamard, i dru- 
gih, što će ih budućnost naći, izgradit će se skladna teorija, koja 
će se moći uz bok staviti uređenim teorijama anaUze, a koja će 
tada i za formalni, analitički prikaz traženih ifunkcija davati putokaz i 
voditi sigurno do najzgodnijih razvoja. 

U one četiri rasprave Poincaredve o tim pitanjima leži klica 
triju svezaka znamenitih njegovih Les Methodes nouvelles de la Me- 
canique Celeste, djela velikih dimenzija, dalekih perspektiva, puna 
novih i dalekosežnih rezultata a i načetih pitanja, koja još do danas 
čekaju rješenje. 

Ni kod diferencijalnih jednačaba drugoga reda nije poincareu 
pošlo za rukom da riješi sve teškoće ; dakako da onda i kod dife- 
rencijalnih jednačaba problema triju tijela mora većina pitanja, što 
bi se mogla staviti, ostati bez odgovora. No neke misli dobivene 
istraživanjem onih jednostavnijih slučajeva mogao je upotrijebiti i 
već time polučio lijepe rezultate izložene u raspravi u Xlil. svesci 
Acta Mathematica i u tri sveske djela Methodes nouvelles. Među 
tima je misao, da zatvorena integralna krivulja ima služiti kao isho- 
dište za proučavanje drugih krivulja, koje su dosta blizu, i da i inače 
ne valja proučavati krivulje svaku za sebe, nego u svezi s drugim 
susjednim krivuljama. Stoga je mnogo truda utrošio da nađe t. zv. 
periodička rješenja u problemu triju tijela, t. j. takova, gdje tijela 
opisuju zatvorene krivulje, bar s obzirom na zgodno odabrani koor- 
dinatni sustav. A nalazi on ta periodička rješenja zaključivanjem 
par continuite: u desne strane diferencijalnih jednačaba ulazi jedan 
parametar [x, reprezentant masa, koje perturbiraju gibanje tijela. Uzima, 
da za ;j. = o ima sustav periodičkih rješenja (to je u problemu triju 
tijela i ispunjeno), pa se pita, može li imati sustav periodičkih rje- 
šenja i za malene vrijednosti od «x, pa nalazi da može, i tako strogo 
matematički dokazuje, da u problemu triju tijela, ako su mase dosta 
malene, ima uvijek beskonačno mnogo početnih uvjeta, koji vode 
do takvih gibanja, gdje su međusobne daljine triju tijela periodičke 
funkcije vremena. — Na ta periodička rješenja priključuje on tada 
susjedne staze; izučavanje njihovo biva spomoću t. zv. varijacijonih 
jednačaba; narav tih susjednih krivulja stoji do nekih konstanata, 
karakterističkih eksponenata, do njih stoji stabilnost ili instabilnost 
staza. Među tim susjednim stazama dvije su kategorije osobito za- 
nimljive: to su rješenja asimptotička, koja se ovijaju i asimptotički 
približuju onim periodičkim rješenjima, od kojih smo pošli, a sje- 
daju nas svojim vladanjem na spirale kod diferencijalnih jednačaba 
prvoga reda i prvog stepena; zatim dvoasimptotička rješenja, koja 
se u dalekoj prošlosti, za vrlo velike negativne vrijednosti vremena 
/, približiše, ovijajući se asimptotički, jednom periodičkom rješenju, 
zatim su se stala 'odvijati i udaljivati od njega, no u dalekoj buduć- 22 

nosti, za vrlo velike pozitivne vrijednosti vremena, opet se ovijanjem 
asimptotički približuju periodičkoj stazi. Iz oblika staza tih rješenja, 
dakle iz kvalitativnog studija njihova, dobiva Poincare i nizove, koji 
analitički ta rješenja predočuju. Nikada nas čisto analitički, kvantitativni 
studij ne bi naveo na nizove tog oblika, niti bi nam otkrio, da može 
biti i staza te vrste. — Kod studija te osobite kategorije rješenja u pro- 
blemu triju tijela, dvoasimptotičkih rješenja, pruža se zgoda, da se 
nazre bar izdaleka teškoća, koja je srasla sa samom biti problema 
integracije. U zgodnoj geometrijskoj interpretaciji dovodi Poincare 
dvoasimptotička rješenja u svezu s točkama u ravnini: izvjesnom 
nekom dvoasimptotičkom rješenju odgovara izvjesna točka u ravnini, 
a dobivaju se sve te reprezentativne točke kao presjecišta dviju kri- 
vulja. Tih je presjecišta beskonačno mnogo, u ravnini tvore kao 
neku rešetku, „tkivo, mrežu s beskonačno malim očicama; ni jedna 
od tih dviju krivulja ne smije nikada samu sebe presijecati, ali 
se mora svijati, vraćati se i priljubljivati samoj sebi na vrlo za- 
mršen način, da može presijecati beskonačno mnogo puta sve očice 
te mreže" govori o tom Poincare i ističe, da ništa nije zgodnije, da 
nam poda pojam o zamršenosti problema triju tijela, nego upravo 
narav tih dviju krivulja. 

Periodička su rješenja bila velika tekovina u problemu triju ti- 
jela odmah od onoga časa, kada ih je Hill prvi u svojoj teoriji Mje- 
seca tako spretno upotrijebio. Ona služe za ishodište u aproksima- 
cijama, kao međustaze za daljnje korake, pa su se i u praktičnim 
astronomskim računima, navlastito u novije vrijeme kod gibanja pla- 
netoida, pokazale vrlo prikladnim sredstvom. Jasno je dakle Polncare 
vidio odmah u početku ulogu i važnost njihovu rekavši, da su pe- 
riodička rješenja jedini prolom, kojim možemo provaliti u tvrđavu, 
što se dosele smatrala nepredobivom. 

PoiNCAREOVA periodička rješenja nijesu jedina te vrste u pro- 
blemu triju tijela. Kod studija t. zv. probleme r e s t r e i n t, kod koga 
se uzima, da su dvije mase konačne i da se gibaju u istoj ravnini, 
jednoliko, u kružnicama oko težišta njihova, a treća masa, koje se 
gibanje ima naći, da ima masu nul, susrećemo se s bezbrojem pe- 
riodičkih staza. Te se staze okupiše u jednu ruku oko dviju konač- 
nih masa, u drugu ruku oko „točaka libracije", t. j. točaka, u ko- 
jima ona treća masa može ostati u relativnoj ravnoteži spram prve 
dvije, a koje u apsolutnom gibanju opisuju one staze, koje je Lagrange 
otkrio i o kojima smo govorili u početku. Tih se periodičkih rješe- 
nja tiču oni radovi Darwina. Strömgrena, Burraua, Moultona, koje smo 
prije spominjali. A načet je studij i takovih periodičkih rješenja, koja 
su i daleko od tih osobitih točaka, u okolišu kojih su se ona do 
nedavna samo proučavala. Daleko je puklo polje istraživanja peri- 
odičkih rješenja; analiza će ovdje imati još mnogu zgodu, da iznađe 
nove metode, kojima će rješavati probleme, što se pri tom javljaju, 
a opažanje će je upućivati o prikladnosti njihovoj. Već ona istraživanja 
periodičkim stazama u okolišu točaka libracije, za koja se moglo 
činiti, da su samo od teoretičkog interesa, našla su i praktičnu svoju 
primjenu: u nizu planetoida ima t. zv. skup „Trojanaca", planetoida, 
koji se mnogo ne udaljuju od dviju između onih pet točaka libracije, 
pa se gibanje njihovo dade prikazati periodičkim stazama, koje okru- 23 

žuju te točke libracije. Uopće ]e studij gibanja u zoni planetoida ■ 
bio vrlo plodan za mehaniku neba. Kao da je dobra neka mate- 
matička providnost razasula ta svemirska zrnca na radost i na muku 
analitika, da raznolikost njihovih gibanja, koja se toliko razlikuju od 
gibanja velikih planeta, bude ugledom teorijama njihovima. 

Između onoga bogatstva novih analitičkih sredstava, koje je 
nakrcano u Poincareovima Methodes nouvelles, spomenut ćemo i in- 
■ tegralne invarijante ; to su izrazi, koji se dobivaju kvadraturama iz- 
vedenima na promjenljivima diferencijalnih jednačaba, a ostaju ne- 
promjenljivi u tijeku gibanja. U tom novom pojmu vidi Poincare novo, 
moćno pomagalo za upoznavanje naravi gibanja. On razvija teoriju 
njihovu, dovodi ih u svezu s različnim pitanjima mehanike neba, a 
napose ih upotrebljava kod raspravljanja o stabilnosti gibanja. Kod 
općega problema triju tijela nije uspio u tom pitanju, no za probleme 
restreint mogao je pokazati, da je gibanje male, treće mase stabijno 
ä la PoissoN, to će reći, da će se ona mala masa vratiti beskonačno 
često po volji bHzu početnome svom položaju, ako početni uvjeti 
nemaju baš neke izuzetne vrijednosti, kojih je vjerojatnost beskonačno 
malena. 

U tome duhu teku ta novija istraživanja o problemu triju tijela- 
Koliko novih gledišta, novih elemenata; a uza sav taj napredak da- 
leko smo još od cilja. Upravo ona razdioba problema u dva dijela, 
u dio kvantitativni i dio kvalitativni, koja je nužna u današnjem 
stadiju problema, pokazuje, kako je sadašnje i analitičko i intuitivno 
naše oruđe nesavršeno. Valjat će se spustiti još mnogo dublje u 
istraživanjima kvalitativnim, dok se ne prodre do onoga pratla, u 
kome su ukorijenjene teškoće integriranja diferencijalnih jednačaba, 
dok u dubini Analysis situss novim oruđem novih pojmova ne raz- 
mrsimo tok staza materijalnih točaka. Putokaz na ishodištu imamo, 
sadržan je u radnjama Poincarea i nasljedovatelja njegovih. Kvalita- 
tivna će istraživanja morati utirati putove analizi, a njeni će izvodi 
polaziti tada utrenikom njihovim i priljubljivati se u načinu izražavanja 
osobitostima tog problema. Poincareova teorija periodičkih rješenja, 
varijacijonih jednačaba, karakterističkih eksponenata udarila je već 
tim putem; napose se to vidi kod izraza, koji analitički predočuju 
asimptotička rješenja, i kojima se čisto analitičko razmatranje ja- 
mačno ne bi domislilo. I u ovom će se području raditi onako, 
kako se radi na pr. kod diferencijalnih jednačaba teorije potencijala, 
gdje je iskustvo bilo vođom i u načinu, kako su problemi postavljeni, 
i u izboru metoda, koje su baš toga radi i intuitivne 1 naravi se 
problema priljubiše. 

Rješenje problema triju tijela izići će iz sjedinjenja dijela kva- 
litativnog i kvantitativnog; rješit će ga onaj, kome budu oba aspekta 
tog problema jedno isto. Kojim naporom duha, kojim neslućenim in- 
tuicijama i samoniklim oblicima funkcija, ne možemo znati; tek se 
možemo nadati, da će duh ljudski, koji se u svome razvoju uzdiže do 
sve viših i širih obzorja, i tu svladati teškoće. Sjetimo se samo, koHki 
je razmak između prvih onih Arhimedovih otkrića u integralnom ra- 
čunu i današnjih primjena integrala, kako je duboko čovjek znao 
saći u bit matematičkih relacija, dok je od rješavanja algebarskih 24 

jednačaba spomoću korijena znao ugledati svu istinu u tome po- 
dručju teorijom Galoisovom. 

Poznata je rečenica, da priroda ne mari za analitičke teškoće. 
I u problemu je triju tijela tako. Danas nam se čini. da će napre- 
dovanje u tom području biti mučno. Ali napokon tko zna? I analiza ima 
svojih iznenađenja. Painleve nam govori u toku svojih istraživanja 
o diferencijalnim jednadžbama, da je ondje, gdje su dobri poznavači 
tih teških pitanja gledali gotovo nesavladive zapreke, napredovao 
lakše nego je očekivao. Bit će možda tako i kod konačnog rješenja 
problema triju tijela. 4®P Die Lazerten einiger süddalmatinischer Inseln. 

Von Prof. Dr. E. Rössler, Zagreb. 

Meine fast alljährlichen Studienreisen an die Adria, die meist 
vorwiegend der Ornithologie gewidmet waren, führten mich in den 
Jahren 1911., 1912. und 1914. auch weiter südwärts nach den Inseln 
Vis (Lissa), Mljet (Meleda), Lastovo (Lagosta) und der Inselgruppe 
Palagruža (Palagosa), auf denen ich aber meine zoologische Tä- 
tigkeit hauptsächlich der Herpetologie zuwandte, und das Resultat 
meiner dortigen Forschungen in Bezug auf Eidechsen lege ich in 
vorliegender Arbeit als Beitrag zur Kenntnis der Herpetofauna der 
betreffenden Gebiete nieder. 

Bevor ich zur Bearbeitung des verhältnismäliig ziemlich reich- 
haltigen Eidechsen-Materials übergehe, möge es mir gestattet sein, 
in Kürze die einzelnen Inseln zu besprechen. 

Über die in jeder Beziehung äußerst interessante Exkursion 
nach Palagruža (Pelagosa) und deren zoologische Ausbeute wurde 
bereits in den „Verhandlungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft" 
Wien (Bd. XLII. 1912. pag. 220.) unter dem Titel: „Beobachtungen 
über die Fauna von Pelagosa" berichtet, wo ich auch die 
Ergebnisse meiner herpetologischen Studien auf pag. 223. in Kürze 
mitteilte. Dieselben habe ich dann später auch ausführlich in kro- 
atischer Sprache mit kurzer deutscher Zusammenfassung im „Glasnik" 
des bosnisch-hercegovinischen Landesmuseums in Sarajevo {XXV. 
1913. pag. 301.) bearbeitet. Die Übersetzung dieser Arbeit, resp. 
deren erweiterte Neubearbeitung, insoferne sie sich auf die dort er- 
beuteten Eidechsen erstreckt, erfolgt nun auch im Rahmen dieser 
Veröffentlichung. , 

Die Insel Vis (Lissa) liegt frei in der Adria südwestlich von \ 
Hvar (Lesina) als die westlichste der großen süddalmatinischen 
Inseln. Ihre Küste ist reichlich gegliedert und fast durchwegs steil 
zum Meere abfallend, besonders im Süden und Westen; die Felsen 
sind von der Brandung zerfressen und verwittert, daher bis zu einer 
gewissen Höhe ohne jeden Pflanzenwuchs. Im Nordosten liegt der 
gleichnamige Hauptort der Insel an einer größeren Meeresbucht, im 
Westen breitet sich die noch viel größere, besonders breitere Bucht 
von Komiža (Comisa) aus, an der das kleine, eng gebaute Ha- 
fenstädtchen, der zweitgrößte Ort der Insel, hauptsächlich von Fischern 
bewohnt, liegt. Diese selbst ist ein welliges Hügelland von meist 
sanften Formen, zwischen dessen zahllosen Kuppen sich eine Unzahl 
kleinerer und größerer Täler (Polja) ausbreitet, unter denen das 
Veliko polje (Campo grande) das größte ist und so ziemlich 
parallel mit der Südküste fast die ganze Insel durchzieht. Durch 
dasselbe ist auch in neuerer Zeit eine gute neue Straße angelegt. 26 

welche die zwei Hauptorte der Insel verbindet, während früher die 
Kommunikation zwichen diesen nur auf der sog. alten Straße, eigent- 
lich einem stellenweise ziemlich beschwerlichen Saumwege, möglich 
war, der von Komiža nach Ost über einen Sattel des Hum-Massivs 
bei der Kapelle Sv. Mihal (St. Michele) in 310 m Höhe quer über 
die Insel nach der Stadt Vis führt. Die größte Erhebung der Insel 
ist der Hum (585 m) im Südosten von Komiža, im gleichnamigen 
Höhenzuge, der sich von Nord gegen Süd parallel mit der Westküste 
der Insel hinzieht. Von seinem Gipfel genießt man eine unvergleichlich 
schöne Fernsicht auf die umliegenden großen und kleinen- Inseln und 
dann weit nach Westen hinaus auf das sich gegen Italiens Küste in 
der Ferne verlierende blaue Meer, aus dem weit draußen in duftiger 
Ferne die kleine Insel Svetac (St. Andrea) und in ihrer Nähe das 
dunkle, kleine Felseneiland Brusnik (Melisello) herausragen. 

Fauna und Flora sind auf Vis mediterran und in letzterer sind 
hauptsächlich Steineichen (Quercus Hex) und Cistrosen (Cistus) ge- 
radezu Charakterpflanzen, besonders in den höheren Lagen des 
Hum-Massivs ; hier findet man auch stellenweise, vorwiegend auf 
den Erhebungen, kleinere, lichte Seestrandkieferwäldchen (Pinus ha- 
lepensis), wie ein solches auch die Höhen im Norden der Bucht von 
Komiža teilweise bedeckt. Macchien sind verhältnismäßig nicht be- 
sonders stark ausgebildet und ausgebreitet, da sie teils durch Be- 
weidung, teils durch Abholzung ziemlich stark gelichtet sind; wir 
finden sie vorwiegend überhaupt nur in größerer Höhe, wo die 
Kultur des Weinstockes bereits aufhört, und nur an der Südwest- 
spitze der Insel, bei Stupišće, fand ich sie auch tiefer unten in 
ziemlich starker Entwicklung. Wie meist überall bestehen sie auch 
hier hauptsächlich aus Pistazien (Pistacia), Steineichen, Steinlinden 
(Phillyrea media), Baumerika (Erica arborea), Erdbeerbäumen (Ar- 
butiis iinedo) Mäusedorn (Ruscus aculeatus), V^achholder (Juniperus)y 
Schneeball (Viburnum), Waldrebe (Clematis) etc. Die Insel ist im 
großen ganzen stark kultiviert; die hauptsächlichste Kulturpflanze ist 
der Weinstock. Dieser gedeiht ausgezeichnet nicht nur in den vielen 
fruchtbaren Tälern der Insel, sondern auch an den Hängen der 
Hügel, an denen sich die wohlgepflegten, mit aus lose geschichteten 
Steinen aufgeführten Mauern umgebenen Weingärten oft bis zu 400 
m Höhe, in Terassen stufenförmig über einander angelegt, hinauf- 
ziehen. Sehr häufig wird auch noch der Johannisbrotbaum und 
auch der Feigenbaum gepflanzt und zwar findet man dieselben so- 
wohl in den Gärten als auch in den Weingärten, besonders letzteren, 
der auch noch in größerer Höhe gedeiht als ersterer, obzwar er 
nicht so hoch hinaufgeht als der Weinstock. Auffallend ist das 
Fehlen von Ölbäumen, die man besonders im Westen der Insel 
fast überhaupt nicht zu sehen bekommt. Getreide wird verhältnis- 
mäßig nur in geringer Menge gebaut, vorwiegend in einigen Tälern 
im Innern der Insel, hauptsächlich längs der alten Straße Vis-Ko- 
miža, und im Veliko polje. 

Im Gegensatze zur üppigen, reichhaltigen Flora ist die Land- 
fauna, besonders was die höheren Tierklassen anbelangt, verhältnis- 
mäßig arm zu nennen, was ich in Bezug auf die Vögel bereits in 
meiner Arbeit: „Beiträge zur Ornis Süddalmatiens" im „Glasnik hrv. 27 

prirodoslovnog društva" XXVII. 1915. pag. 129. hervorzuheben Ge- 
legenheit hatte. 

In der Herpetofauna der Insel spielen die Hauptrolle entschieden 
die Eidechsen, da man sie überall in großer Anzahl antrifft; die 
erste Stelle in Bezug auf Menge nimmt die Karsteidechse (Lacerta 
fiumana Werner) ein, die überall sehr häufig ist, besonders in ihrer 
typischen Form ; sehr zahlreich, wenn auch nicht so häufig wie die 
vorige Art. ist die Ruineneidechse (Lacerta serpa Raf.^ vertreten 
und auch die Spitzkopfeidechse (Lacerta oxycephala D. B.) gehört 
zu den gewöhnlicheren Erscheinungen der Tierwelt. Von Schlangen 
erbeutete ich nur einmal in der nächsten Nähe von Komiža an der 
Straße bei der Kapelle Sv. Nikola ein schönes Exemplar der Leo- 
pardennatter (Coluber leopardinus Bonap.y» während ich sonst keine 
Schlange mehr zu Gesicht bekam, obzwar Werner^) noch die 
Zornnatter (Zamenis gemonensis Laur.), die Streifennatter (Coluber 
quattuorlineatus Lacep.^ und die Katzenschlange (Tarbophis vivax 
Fitz.^ für diese Insel feststellt, die von mir gefundene Art aber nicht 
anführt. Auch den von Werner-) für Vis konstatierten Scheiben- 
finger (Hemidactylus turcicus Linn.> fand ich während meines ganzen 
Aufenthaltes nicht ein einzigesmal. 

Die Inselgruppe Palagruža (Pelagosa) liegt weit im Süden 
in der Adria, der Welt entrückt und küstenfern, denn das nächste 
Land ist die Insel Sušac (Cazza) im Norden in über 40 km Ent- 
fernung. Sie ist überhaupt unser südlichstes dalmatinisches Eiland, 
das nur etwas über 50 km von Italien entfernt ist. Die ganze Insel- 
gruppe zerfällt eigentlich in zwei Teile, deren Hauptglieder Pala- 
gruža velika (Pelagosa grande)' und Palagruža mala 
(Pelagosa piccola) sind, welche eine Anzahl größerer und kleine- 
rer Felsenriffe umgeben. 

Palagruža velika stellt einen schmalen, an seiner breitesten 
Stelle noch nicht 300 m breiten Felsrücken dar, der sich von West 
nach Ost in etwas weniger als 15 km Länge erstreckt. Seine Küsten 
sind außer der nördlichen, die mit Humus bedeckt vorwiegend sanft 
bis zu einer nur wenige Meter hohen Felswand über dem Meere 
zu diesem abfällt, steil, schroff, teilweise sogar überhängend. Nur 
an der Südküste befindet sich ein verhältnismäsig kleiner, ebener, 
schotteriger Strand, „Žalo", der einzige Platz, wo ein Landen ohne 
besondere Schwierigkeiten ermöglicht ist. Am höchsten Punkte des 
im allgemeinen kahlen Eilandes, dem 91 m hohen Monte Castello 
im Westen, steht der Leuchtturm, von dessen Plattform man eine 
herrliche Fernsicht genießt. Ist das Wetter klar, so sieht man im 
Westen nicht nur die italienischen Inseln Plan osa und Tremi ti 
sowie das italienische Festland, den Monte Gargano und die 
Hafenstadt Viesti, deren Häuser man sogar unterscheiden kann, 
sondern auch weit im Norden unsere großen dalmatinischen Inseln, 
ja sogar auch noch die kleinen Bis evo (Busi), Svetac (S. Andrea) 
und Brusnik (Melisello). Gegen Ost und Süd verliert sich der 

') Werner in Qalvagni: Beiträge zur Fauna einiger dalmatinischer Inseln 
(Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Ges. Wien. LH. 1902. pag. 383.) 

-) Werner: Die Eidechsen Dalmatiens (Blätter f. Aquarien- und Terra- 
rienkunde XVI. 1905. pag. 74.) 28 

Blick in die weite, blaue Ferne über die unübersehbare Wasser- 
fläche der Adria. 

Palagruža mala liegt kaum V4 km südöstlich von Palagruža 
velika; auch sie ist ein kaum 200 m breiter, nicht ganz \'., km 
langer Felsblock, der sich mit steilen, senkrechten Wänden aus' den 
blauen Fluten des Meeres erhebt und mit einer sanft gerundeten 
Kuppe von 57 m seine größte Höhe erreicht. 

Di mediterrane Fauna und Flora, besonders die letztere, sind 
außerordentlich interessant und diese auch verhältnismäßig reich- 
haltig. In erster Linie ist der vollkommene Mangel an Bäumen und 
höheren Sträuchern auffallend; nur in unmittelbarer Nähe des Leucht- 
turmes fristen einige Seestrandkiefern als Reste der vor langer Zeit 
versuchten Aufforstung ein kümmerliches Dasein, das mit ihnen 
auch ein kleiner, verkrüppelter Ölbaum teilt. Dagegen gibt es hier 
mehrere holzige Sträucher und Halbsträucher, deren Vertreter wir 
bei uns als krautige Pflanzen zu sehen gewöhnt sind. Besonders zu 
erwähnen wäre die strauchige Wolfsmilch (Euphorbia dendroides). 
die mit ihren oft bis zu einem Meter hohen Büschen auf fast 
armdicken Stämmen stellenweise ganze Bestände bildet und im 
Sommer mit ihren prächtig roten Blättern weithin leuchtet, sowie 
der baumartige Wermut (Arienüsia arborescens), der mit weißem 
Seidenhaar bekleidet und mit hochgelb^n Blütenköpfen besäet, eben- 
falls einen herrlichen Schmuck der hier üppigen Flora bildet. Auch 
eine baumartige Malve (Lavatera arborea) mit lilafarbigen Blüten 
und eine strauchartige, hier endemische, Kohlart (Brassica Botteri) 
verdient Erwähnung. Sehr häufig ist auch der Kappernstrauch (Cap- 
paris riipestrisj mit seinen reizenden, zart-rosa Blüten, der auch 
noch in den Felsenritzen der schroffsten Wände seine willkommenen 
Standorte findet. Hochwüchsige Stauden und Kräuter gibt es in 
mehreren Arten, wie auch Felsenpflanzen, unter denen ohne Zweifel 
der prachtvollen, ragusinischen Flockenblume (Centaurea ragusina) 
der Preis gebührt. Auch Palagruža mala hat ihre botanischen Spe- 
zialitäten. Außer den auf Palagruža velika vorkommenden Pflanzen 
sind für diese Insel besonders erwähnenswert die Flockenblume 
(Centaurea Friderici), die nur noch auf dem Felseneilande Jabuka 
(Pomo) gefunden wurde und daher zu den größten Seltenheiten der 
europäischen Flora gehört, die als kleine, weiligrau-seidig behaarte 
Halbsträucher entwickelten Arten eines Wundklees (Anthyllis barba 
fovis) und einer Winde (Convolvulus cneorum), welch letztere uns 
ohne Blüten wegen ihres vollkommen aparten Aussehens über ihre 
systematische Stellung ganz im Unklaren läLlt. 

Die Fauna ist im Gegensatze zur artenreichen, üppigen Flora 
verhältnismäßig arm, was ich in Bezug auf die Vögel bereits in den 
„Verhandlungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft" Wien LXli. 1912. 
pag. 230. hervorgehoben habe, wo auch die übrigen Tierklassen 
Erwähnung finden. Von den hier angeblich öfter vorkommenden 
Mönchsrobben bekamen wir keine zu Gesicht und auch durch an- 
dere Arten, auL5er dem oft massenhaft auftretenden Delphin, scheint 
die Gruppe der Säuger nicht vertreten zu sein. Auffallend ist die 
geradezu kolossale Menge von Schnecken (Helix vermiculata) die in 
einer Zwergform mit ihren weißen Schalen die Zweige der Sträucher, 29 

hauptsächlich der Wolfsmilch, der Levkoje (Mathiola incana) und 
der Asphodillarten (Asphodellus) oft wirklich buchstäblich ganz be- 
decken. Reicher als die Landfauna ist diejenige des Meeres, speziell 
in Betreff der Fische, von denen viele Arten den von Komiža 
mehrmals im Jahre herüberkommenden Fischern eine reiche Aus- 
beute liefern, was besonders von den Sirdellen gilt, die hier öfter 
eine ganz außergewöhnliche Größe erreichen, wie ich sie nirgends 
sonst beobachtet habe. 

Die Herpetofauna der Inselgruppe ist zwar arm an Arten, aber 
dafür umso reicher an Individuen, was besonders von den Eidechsen 
und der einzigen, hier vorkommenden Schlangenart, der schwarzen 
Zornnatter (Zamenis genionensis var. carbonariiis Bonap.) gilt. Die 
Eiaechsen sind hier in zwei endemischen Formen der Ruineneidechse 
vertreten, nämlich Lacerta serpa var. Pelagosae Bedr. auf Palagruža 
velika und Lacerta serpa var. adriatica Wern. auf Palagruža mala. 
Auch der überhaupt in Dalmatien verbreitete Scheibenfinger (Hemi- 
dactylus turcicns Linu.) kommt hier, wenn auch nicht besonders 
häufig, vor. 

Mljet (Mele da) ist die südlichste der bewohnten dalmati- 
nischen Inseln und erstreckt sich als verhältnismäßig schmaler Land- 
streifen in fast 40 km Länge parallel der Halbinsel S tonski rat 
(Pelješac, Sabioncello), von dieser durch den nur acht bis neun 
Kilometer breiten Kanal von Mljet getrennt, von Nordwest gegen 
Südost. Die Gliederung ihrer Küsten ist vorwiegend, besonders im 
Süden, ziemlich unbedeutend und nur im Westen stärker ausgebildet. 
Diese fallen meist steil zum Meere ab, hauptsächlich im Süden, wo 
sie sich als steile, kahle, von der Brandung zerklüftete Felswände 
aus diesem erheben. Die ganze Insel stellt ein reichgegliedertes, 
felsiges Hügelland dar, welches etwas nördlich vom Hauptorte Ba- 
bino Polje in der Bergkuppe Veli grad (514 m) seine höchste 
Erhebung erreicht. Im Nordv/esten verflacht sich das Hügelland und 
hier breitet sich der etwa 2200 ha umfassende Staatsforst aus, der 
leider teils durch Unachtsamkeit, mehr aber vielleicht noch durch 
Böswilligkeit auch heute noch viel von Waldbränden zu leiden hat, 
die oft grolie Waldflächen vollkommen verödet haben. Wahrlich ein 
trauriger Anblick inmitten des üppigen, strotzenden Grüns! Zwischen 
den meist bewaldeten oder mit stellenweise fast wirklich undurch- 
dringlicher Macchie bewachsenen Hügeln breiten sich zahlreiche 
größere oder kleinere Täler (Polja) aus, in deren mehreren, namentlich 
im Westen der Insel, man auch ansehnlichere Süßwasseransamm- 
lungen vorfindet und die das einzige Kulturland hier vorstellen. 
Der schönste Punkt der Insel, seine Perle, sind außer allem Zweifel, 
die zwei im Nordwesten gelegenen, durch einen etwa 3 m breiten, 
seichten Kanal verbundenen Salzseen, Veliko jezero (Lago grande) 
und Malo jezero (Lago piccolo), welche durch einen schmalen 
Kanal bei Porto Soline mit dem offenen Meere in Verbindung 
stehen, aber auch eine unterirdische Kommunikation mit ihm haben 
sollen. Von dicht bewaldeten Hügeln umrahmt bieten sie an Natur- 
schönheit das denkbar Möglichste, was durch die reizende, kleine 
Insel im Veliko jezero mit ihrem altehrwürdigen Klosterbau noch 
erhöht wird. 30 

Der mediterrane Charakter der Insel tritt besonders bei der 
Waldflora deutlich hervor. Charakteristisch für dieselbe sind haupt- 
sächlich die oft fast undurchdringlich dichten Macchien, in denen 
sich neben den auch auf Vis vertretenen Straucharten besonders 
die Stechwinde (Smilax aspera) und der Stechdorn (Paliuriis 
acideatus) neben verschiedenen Wachholder- (Juniperus oxycedrus 
und phoeniceaj, Brombeer- und Rosenarten für den Wanderer trotz 
ihrer reizenden Schönheit sehr unangenehm bemerkbar machen und ist 
daher oft das Durchdringen dieser versponnenen Gesträucher stel- 
lenweise auf felsigem Boden und Gesteinstrümmern wirklich fast eine 
vollkommene Unmöglichkeit. Im Walde herrschen neben verschie- 
denen immergrünen Holzarten, Erdbeerbaum, Lorbeer, Baumerika, 
Schneeball, die hauptsächlich als dichter Unterwuchs entwickelt 
sind, wie auch mehreren sommergrünen Laubholzern, Blumenesche 
(Fraxinus ornus) Hopfenbuche fOstrya carpinifolia), Keuschbaum 
(Vitex agnus castus), Faulbaum (Rhamnus fnmgulaj, Blasenstrauch 
/Colutea arborescensj, vereinzelt auch Eiche (Quercus pubescens) 
und Zürgelbaum (Celtis australis) hauptsächlich die Seestrandkiefer 
und die Steineiche vor; auch die Steinlinde ist vertreten. Unter den 
immergrünen Laubhölzern gebührt entschieden die Palme der Schön- 
heit dem herrlichen Erdbeerbaum mit seinen zierlichen weißen Blüten 
und seinen roten erdbeerartigen Früchten. Beim Kloster finden wir 
.auch noch eine stattliche Pinie (Pinus pinea), die im Süden der 
Insel zahlreicher vertreten sein soll und eine breitästige Zypresse 
(Cupressus horizontalis); auch Agaven sind um das Kloster in oft 
großen Exemplaren zu sehen und an den Mauern des Gebäudes 
findet auch der Kapperstrauch in deren Ritzen einen willkommenen 
Standort. Eine Zierde der Wälder bilden im Frühjaher Massen von 
Zistrosen mit weiL^en und roten Blüten, besonders Cistus salvifolius; 
Erdscheiben (Cyclamen repandum), rotblühende Anemonen (Anemone 
hortensis), Zwergschwertlilien (Iris pumila) und verschiedene Orchi- 
deen, besonders Ophrys apifera bedecken den Boden und tragen 
nicht wenig zur Erhöhung der Pracht dieses herrlichen Naturpara- 
dieses bei. In den Tälern wird hauptsächlich Oliven-, aber auch 
Weinbau getrieben; auch Getreide, vorwiegend Gerste, wird gebaut. 
Sehr verbreitet ist die Kultur der Wucherblume (Chrysanthemum 
cinerariaefolium), aus deren Blütenköpfen das Insektenpulver gewonnen 
wird. Zu erwähnen wäre noch, daU außer dem Ölbaum, von dem 
man stellenweise sogar schöne, ausgedehnte Haine findet, auch der 
Mandel-, Feigen- und Johannisbrotbaum, letzterer manchmal auch 
verwildert, sowie Granatapfel, Orangen und Zitronen, diese auch 
im Klostergarten, gut gedeihen. 

Zu dieser Reichhaltigkeit der üppigen Flora steht die Armut 
der Fauna, wenigstens was ihre Landvertreter betrifft, in geradezu 
schroffem Gegensatze, was ich für die Vogelwelt in meiner oben 
zitierten Arbeit bereits erwähnt habe. Die vor Jahren versuchte 
Aussetzung indischer Mungos, einer Ichneumonenart, welche den 
vielen Sandvipern den Garaus machen sollten, scheiterte vollkommen, 
da kein einziges Exemplar dieses interessanten Säugers mehr ge- 
funden wird. Vielleicht hat auch die Mönchsrobbe hier ihr Heim 
aufgeschlagen, denn Freund Crnčić behauptete eines Tages eine 31 

solche bei ihren Spielen in den klaren Fluten der Adria an der 
Südküste der Insel beobachtet zu haben. Von der niederen Tierwelt 
ist vielleicht das häufige Vorkommen einer Termitenart an den Ufern 
des Veliko jezero erwähnenswert. Hier hätte also die Naturforschung 
durch das Ansiedeln eines zukünftigen Naturschutzparkes mit den 
verschiedenen interessanten Tierarten unseres mediterranen Faunen- 
gebietes noch ein reiches Feld der Tätigkeit! Im Gegensatze zur 
armen Landfauna ist diejenige des Meeres bedeutend reicher, obzwar 
der Fang der ziemlich vielen Fische von den Inselbewohnern nur 
gerade in dem Maße betrieben wird, als ihnen eben zu ihrer Er- 
haltung notwendig erscheint. Auffallend war uns die außergewöhn- 
liche Größe der Meerbarben im Veliko jezero, welches überhaupt 
im wahren Sinne des Wortes ein gro-ߣS „Freiland-Seeaquarium" 
darstellt, in dem es von reichem Tierleben geradezu wimmelt und 
das daher jeden begeisterten Forscher sicher zur Anregung der 
Errichtung einer biologischen Station in diesem der Welt entrückten 
Paradiese herausfordert. 

Über die Herpetofauna der Insel können meine Angaben leider 
nur sehr lückenhauft sein, da ich in Folge der frühen Jahreszeit und 
mehr noch wegen des meist kühlen, regnerischen Wetters nur we- 
nige Vertreter der Spitzkopf- (Lacerta oxycephala D. B.), der Karst- 
(Lacerta fiumana Wern.> und der Ruineneidechse (Lacerta serpa 
Raf.) zu sehen bekam, resp. erbeutete. Von den gefürchteten, angeb- 
lich so häufigen Sandvipern (Vipera ammodytes Laur.j sah ich 
kein einziges Exemplar, wie ich auch von den anderen Reptilien 
keine fand, die Werner^) für diese Insel anführt, nämlich von 
der Z'ornnatter (Zamenis gemonensis Laur.j der Aeskulapnatter (Co- 
luber longissimus Laur.y welche beiden auch Kolombatović') 
erwähnt, der Streifennatter (Coluber quattuorlineatiis Lacep.^, der 
Eidechsennatter {Coelopeltis nionspessiilana Herm.j welche er alle 
vom Südosten der Insel erhielt, dem Scheltopusik (Ophisaunis opus 
Fall.) und dem Scheibenfinger (Hemidactylus turcicus Linn.). 

Erst im Jahre 1914. war es mir wieder möglich meine For- 
schungen auf den süddalmatinischen Insel fortzusetzen und diesmal 
war das Ziel meiner Reise die Insel Lastovo (Lagosta). 

Dieselbe, bedeutend kleiner als Vis, liegt südlich von Korčula 
und ist die westliche Fortsetzung von Mljet, mit welcher Insel sie 
die im Osten vorgelagerte Inselgruppe Vrhovnjaci (Lagostini) ver- 
bindet. Im Westen breitet sich wie auch bei Vis das offene, freie 
Meer aus und nur einige Scoglien als auch die etwas größeren 
Inseln Kopište (Cazziol) und Sušac (Cazza) schieben sich weiter 
nach Westen vor. Auch Lastovo ist ein Hügelland mit meist run- 
den, kuppelartigen, unregelmäßig gruppierten Erhebungen, deren 
höchste, der Hum (417 m) beiläufig in der Mitte der Insel liegt. 
Die Küste ist reich gegliedert, mit vielen kleineren und größeren 
Buchten, und fällt meist steil, öfter, wie hauptsächlich im Süden 
bei Porto rus, wo auf einem vorspringenden, abstürzenden Felsen 

*) Werner: Die zool. Reise des naturwiss, Vereins noch Dalmatien im 
April 1906. (Mitt. d. naturw. Ver. a. d. Univ. Wien VI. 1908. pag. 44.-46.) 

■) Kolombatovic: Contribuzioni alia fauna dei vertebrati della Dalmazia. 
(Glasnik hrv. prirodosl. društva XV. 1904. pag. 193.) 32 

der Leuchtturm steht, in fast senkrechten, kahlen Wänden zum Meere 
ab. Zwischen den teils bewaldeten, mehr aber noch mit dichter 
Macchie bedeckten Hügeln breiten sich viele größere, oft sehr aus- 
gedehnte, und kleinere, sehr fruchtbare Täler (Polja) aus, die auch 
hier das einzige Kulturland der Insel bilden, im Lasto vsko polje 
unweit des Ortes Lastovo im Süden befindet sich auch die ein- 
zige kleine, trübe Süßwasseransammlung der Insel. 

Die Fauna und Flora ist natürlich auch hier mediterran. Letztere 
ist selbstverständlich im großen ganzen durch die schon für Vis und 
Mljet erwähnten Baum- und Straucharten charakterisiert und zeichnet 
sich besonders durch die Dichte und Undurchdringlichkeit der 
Macchie aus, welche in großem Umfange in voller Ursprünglichkeit 
erhalten blieb. Kleinere und größere Seestrandkieferbestände bilden 
eine angenehme Abwechslung im Landschaftsbilde und auch ein 
Steineichenwäldchen in der Bucht von Lučica, dem Hafen von La- 
stovo, gedeiht besonders schön. In den fruchtbaren Tälern findet 
man auch vereinzelt starke, sommergrüne Eichen, oft dicht bis zum 
Gipfel von Epheu umrankt. Hier gedeihen auch als Kulturpflanzen 
besonders der Weinstock und der Ölbaum sehr gut; auch Obst- 
und Getreide-, hauptsächlich Weizenbau wird hier mit gutem Er- 
folge getrieben. 

Die Landfauna ist auch hier verhältnismäßig arm zu nennen, 
besonders was die höheren Wirbeltiere anbelangt, wie ich dies in 
Betreff der Vögel bereits in meiner oben erwähnten Arbeit hervor- 
gehoben habe. In der Meeresfauna tritt besonders der Reichtum an 
Fischen hervor und der Sardellenfang allein wirft jährlich an die 
20.000 K ab; auch Langusten und Hummern werden im Werte bis 
zu 40.000 K jährlich gefangen. 

In der Herpetofauna spielen auch hier wie auf Vis die Eidechsen 
die Hauptrolle, welche überall in großer Anzahl vertreten sind. Karst- 
(Lacerta fiumana Wem.) und Ruineneidechsen (Lacerta serpa Raf.; 
sind ziemlich gleichmäßig in der Zahl verbreitet, besonder in ihren 
typischen Formen, während die Spitzkopfeidechse (Lacerta oxyce- 
phala D. B.y bei weitem nicht so häufig ist und vorwiegend nur 
im Orte selbst und dessen nächster Umgebung angetroffen wird. 
Von den übrigen Vertretern dieses Tiergruppe, welche Werner^) 
für Lastovo anführt, der Zornnatter (Zamenis gemonensis var. caspius 
Ivan) und dem Scheibenfinger (Hcmidactylus turcicus Lum.) konnte 
ich kein einziges Exemplar zu Gesicht bekommen, auch keinen 
Scheltopusik (Ophisaurus apus Pall.^ obzwar auch die Inselbewohner 
den „blavor" als sehr häufig vorkommend bezeichneten. 

Außer dem MateriaJe dieser drei großen süddalmatinischen Inseln 
und der Inselgruppe Palagruža, das ich auf Mljet, Lastovo und 
Palagruža ganz, auf Vis vorwiegend allein sammelte, konnte ich 
auch noch einige schwarze Ruineneidechsen (Lacerta serpa var. me- 
lisellensis Braun^ untersuchen, die sich in der Sammlung des kroat. 
zoologischen Landesmuseums zu Zagreb befinden und von den 
kleinen Felseneilanden Brusnik (Melisello) und Jabuka (Porno) 

1) Werner: Beiträge . . . (Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Ges. Wien LH. 
1902. pag. 383.) — Die Eidechsen Dalmatiens. (Blätter für Aquarien und Terra- 
rienkunde. XVI. 1905. pag. 74.) 33 

stammen. Auch diese gelangen noch in der vorliegenden Arbeit zum 
Schlüsse zur Bearbeitung. 

Da es mir während meines Aufenthaltes auf Vis leider un- 
möglich war auch diese Scoglien zu besuchen, ich sie also von 
eigener Anschauung nicht kenne, unterlasse ich deren Beschreibung 
und verweise in Betreff des ersteren auf die Schilderungen von 
Braun: Bemerkungen über Lacerta melisellensis Br. (Zoolog. An- 
zeiger IX. 1886. pag. 426.), Galvagni: Beiträge zur Kenntnis der 
Fauna einiger dalmatinischer Inseln (Verhandl. der k. k. zool.-bot. 
Ges. Wien LH. 1902. pag. 363.), Kammerer: Eine Scoglienfahrt 
(Zool. Beobachter LI. 1910. pag. 323.), sowie die besonders anre- 
gende von Kleiber: Ein Tag auf Scoglio Brusnik (Adria IV. 1912. 
pag. 81.) 

Zu großen Danke bin ich verpflichtet dem Herrn. Univ. Prof. 
Dr. A. Langhof fer, Direktor des kroat. zoologischen Landesmu- 
seums in Zagreb, der mir in bekannter Liebenswürdigkeit das Ei- 
dechsenmaterial von Vis, Mljet und Palagruža, das ich seiner Zeit 
dem Museum übergeben hatte, wie auch jenes von Brusnik und 
Jabuka zur Untersuchung bereitwilligst nebst der nötigen umfang- 
reichen Literatur zur Verfügung stellte, weiters dem Herrn Reg. Rat 
O. Reiser, Kustos des bosn.-herc. Landesmuseums in Sarajevo, 
der mir das Material von Lastovo, welches er von mir für dasselbe 
übernommen hatte, wieder zur Bearbeitung gütigst überließ. Auch 
meinen Reisegenossen wie allen jenen Herren, die mir während 
meiner Reisen an die Hand gingen, sei auch an dieser Stelle noch- 
mals mein bester Dank ausgesprochen. 

Und nun übergehe ich zur Besprechung des auf den be- 
schriebenen süddalmatinischen Inseln erbeuteten Eidechsenmaterials, 
welches ich für jede Insel getrennt darstelle, da ich der Ansicht 
bin, dadurch eine größere Übersichtlichkeit zu erreichen. 

Vis (Lissa). 

Das Eidechsen- Material dieser Insel umfaßt im ganzen 72 Stück 
u. zw. 16 Lacerta oxycephala D. B. (3 6, 7?, 6 juv.), 31 Lacerta 
ßumana Wern. (13 6, 18 9) und 25 Lacerta serpa Raf. (22 6, W, 
2 juv.) von welchen einen Teil Kustos Prof. Dr. K. Babić und 
M. Kam an, damals Assistent am zool.-zoot. Institut der Universität 
Zagreb, bereits im Juni des Jahres 1910. gesammelt hatten. 

Auf Grund dieses verhältnismäßig ziemlich reichen Materials 
sowohl in Bezug auf die Zahl der Individuen als auch auf jene der 
Formen erhalten wir ein etwas anderes Bild der Lazertidenfauna 
dieser Insel, als es Werner seiner Zeit darstellte. Nach ihm fehlt 
nähmlich Lacerta serpa Raf. allen großen mittel- und süddalmati- 
nischen Inseln^) und kommt nirgends mit Lacerta oxycephala D. B. 
im selben Inselgebiete vor;-) auch Kamm er er'') erwähnt, daß erstere 

1) Werner: Die Eidechsen Dalmatiens (Bh f. Aqu.-u. Terrarienkunde XVI. 

1905. p. 64.). 

^) Werner: Die zool. Reise des naturw. Ver. nach Dalmatien im April 

1906. (Mitteil, des naturw. Ver. a. d. Univ. Wien. VI. 1908. pag. 50.). 

3) Kammerer: Eine Scoglienfahrt. (Zool. Beob. LI. 1910. pag. 359.). 

Glasnik hrv. prirodoslovnog društva. 3 ^4 

Art dieser Insel fehlt. Meine Sammelergebnisse aber bestätigen zur 
Genüge die Angabe Galvagnis^), daß beide Arten hier verbreitet 
sind, von denen die letztere schon Kolombatovic-) als zahlreich 
vorkommend erwähnt. Gegen die Angaben Werners, daß der Insel 
rein grüne Formen, sowie die olivacea fehlen ■•) und dieselbe fast 
ausschließlich von braunen Eidechsen bewohnt wird^), sprechen 
weiters die während meines Aufenthaltes gesammelten grünen La- 
certa fiumana var. modesta Eim. (2 6, 5 9) und Lacerta serpa var. 
olivacea Raf. (5f, 19). Auch die Angabe Werners''), daß hier 
Lacerta fiumana var. modesta Eim. durch die var. lissana Wern. 
ersetzt wird, entpricht nicht vollkommen den Tatsachen, da ich von 
jener. Form 7 Exemplare, von dieser aber nur 2 sammeln konnte. 
Die größere Anzahl der von mir für diese Insel konstatierten Formen 
ist ohne Zweifel darin begründet, daß mir der längere Aufenthalt auf 
derselben eine gründlichere Durchforschung ermöglichte und daher 
auch mehr Material lieferte, was bei nur kurzem Besuche fast voll- 
kommen ausgeschlossen ist, wie man z. B. auch schon daraus er- 
sieht, das Werner*^^) im Jahre 1906. auf Vis überhaupt nur Lacerta 
fiumana var. lissana Wern. fand. 

Lacerta oxycephala D. B. Die allgemeine Charakteristik der 
auffallenden und leicht kenntlichen Spitzkopfeidechse glaube ich nicht 
auch hier noch besonders wiederholen zu müssen, da man sie in allen 
herpetologischen Werken, besonders ausführlich in jenem Schrei- 
bers^) vorfindet und ich will daher sofort auf die nähere Schilderung 
meines Materials übergehen. 

Der Kopf ist abgeplattet, gestreckt und nach vorne gegen die 
zugespitze Schnauze stark verschmälert, so daß er die Form eines 
fast regelmäßigen Dreiecks aufweist. Seine Oberfläche von den Augen 
nach vorne ist nur bei 4 Exemplaren (29, 2juv.) in schwach kon- 
kavem Bogen, sonst bei allen übrigen immer ganz gerade abschüssig, 
obzwar Schreiber^) auch den ersteren Fall als häufig anführt. Seine 
Länge beträgt bei den erwachsenen Tieren 13—14 mm, bei den 
jungen 12 mm und ist bei den 9 meist größer als bei den 6, während 
Camerano'-'), Mehely^°) und Boulenger^^) gerade für die letzte- 

^) Galvagni: Beiträge zur Kenntnis der Fauna einiger dalmat. Inseln. 
(Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Ges. LH. 1902. pag. 367.). 

-) Kolombatovic: Mammiferi, anfibi e rettili e pesci rari e nuovi per 
l'Adriatico caturati nelle acque di Spalato. (God. izvj. o c. kr. v. realcl u Splitu 
1881.2. pag. 24.). 

3) Werner: Die Reptilien u. Amphibien Österreich-Ungarns und der 
Okkupationsländer. 1907. pag. 43. — Beiträge zur Kenntnis der Rept. und Amph. 
von Istrien u. Dalmatien. (Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges. XLl. 1891. pag. 753. 765.). 

*) Werner: Beiträge . . . (Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Ges. XLl. 1891. 
pag. 756.). 

"') Werner: Die zool. Reise . . . (Miteil. d. natur.w. Ver. a. d. Univ. 
Wien. VI. 1906. pag. 45.). 

'■) Werner: Die zool. Reise . . . (Mitteil. d. naturvv. Ver. d. Univ. Witn. 
VL 1908. pag. 46.). 

') Schreiber: Herpetologia europaea. (II. Aufl. 1912. pag. 384.). 

^) Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 384.). 

•') Camerano: .Monografia dei saurii italiani (1885. pag. 48.). 

^») Mehely: Materialien z. e. Systematik u. Phylogenie der muralis- 
ähnlichen Lacerten. (Ann. hist.-nat. mus. nat. hung. VII. 1909. pag. 469.). 

'^) Boulenger: Catalogue of the Lizards in the British Museum. (Vol. III. 
1887. pag. 37.). 35 

ren größere Kopflängen angeben. Die größte Kopfhöhe variert bei den 
alten Stücken zwischen 5 und 6 mm und ist verhältnismäßig bei 
beiden Geschlechtern ziemlich gleich; bei den juv. beträgt sie 5 
mm. Nach Bedriaga^) aber sollen die 6 stärker abgeplattete Köpfe 
haben als die 9. Die größte Breite des Kopfes beträgt 8 — 9 mm 
und ist dieselbe meist bei den 6 größer, was auch die Zahlen der 
vorhin erwähnten Forscher bestätigen; bei den juv. variert die Breite 
zwischen 7 und 8 mm. Die Zahlen beweisen auch von Neuem die 
schon lange erwiesene Tatsache, daß die Spitzkopfeidechse zu den 
ausgesprochen platycephalen Arten gehört und oxycephal ist, da 
bei meinem Materiale die Länge sogar mehr als anderthalbmal so 
groß als die Breite ist, wie dies Mehely^) angibt. Die Breite des 
Pileus beträgt bei den erwachsenen Exemplaren 6 — 7 mm, bei den 
jungen 6 mm. Der größte Kopfumfang in der Temporalgegend variert 
bei den 6 zwischen 25 und 27 mm, bei den 9 zwischen 25 und 
26 mm und bei den juv. zwischen 22 und 24 mm ; die 6 haben 
also auch meist stärker aufgetriebene Köpfe, die auch vorwiegend 
breiter sind, während die Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
in den übrigen Dimensionen des Kopfes nicht so besonders her- 
vortreten, wenn auch öfter die Kopflänge der 9 größer ist als die 
der Č. Die Kopf maße meines Materials stimmen so ziemlich mit 
jenen der bisher zitierten Autoren überein, wenn sie manchmal auch 
etwas kleiner sind, aber sie bleiben weit zurück hinter den von 
Bedriaga^) angeführten, die sich geradezu auf Riesenexemplare 
beziehen müssen und die folgenden sind: Kopflänge 22 mm, Höhe 
9 mm. Breite 15 mm. Breite des Pileus 10 mm, Kopfumfang 42 mm. 
Wenn auch die Beschilderung des Pileus bei den Eidechsen 
gewöhnhch fast gar keinen Verschiedenheiten unterworfen ist und 
nur jene der Seitenteile des Kopfes öfter Abweichungen aufweist, 
so ist die Untersuchung derselben doch meist von einem gewissen 
Interesse, da nicht nur das Verhältnis der einzelnen Schilder des 
Pileus zu einander, sonder auch die Anzahl der Schilder der Seiten- 
teile des Kopfes, sowie auch öfter das Auftreten eines neuen oder 
das Fehlen eines derselben bei den einzelnen Individuen derselben 
Art verschieden sein kann, wie man aus den folgenden Ausführungen 
ersieht, in denen ich aber hauptsächlich nur die Unterschiede vom 
normalen Verhalten der Beschilderung hervorheben will. 

Die Supranasalia stoßen in der Mitte der Schnauzenspitze zu- 
sammen und trennen stets das Rostrale -vom Internasale. An ihrem 
Hinterrande, etwas über der Naht des Rostrale und des ersten 
Supralabiale Hegen die großen, rundlichen Nasenlöcher, welche das 
Rostrale nicht erreichen. Das sechseckige Internasale, normal breiter 
als lang, finden wir manchmal länger als breit (1 Č, 3 9), wie es 
auch Bedriaga^) anführt, und noch öfter ist dessen Breite seiner 
Länge gleich {2Č, 4 9 und alle juv.) Die Praefrontalia sind nicht 

Bedriaga: Beiträge zur Kenntnis d. Lacertidenfamilie. (1886. pag. 263.). 

-) Mehely: Materialien . . , (Ann. hist.-nat. mus. nat. hung! VII. 1909. 
pag. 468.). .. . 

•*) Bedriaga: Über Lacerta oxycephala Fitz, und Lacerta judaica Came- 
rano (Archiv f. Naturgesch. XLVI. 1. 1880. pag. 258.). 

*) Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 264.). 36 

nur meist, wie dies Schreiber^) angibt, sonder stets länger als 
breit und so groß wie die Frontoparietalia. Das Frontale ist stets 
nach hinten merklich verschmälert, seine Außenränder geschwungen 
und die Hinterseiten im stumpfen Winkel zusammenstoLiend, manchmal 
auch fast ganz gerade (3 6, 1 juv.) Von den 4 Supraocularia im 
Discus palpebrali ist das dritte fast so groß wie das zweite und 
in seiner ganzen Länge von den Supraciliaria durch eine feine Kör- 
nerreihe getrennt, die Bedriga-) auch noch unter dem zweiten 
Supraoculare fand. Die unregelmäßig fünfseitigen und länger als 
breiten Frontoparietalia sind nur bei 2? und 1 juv. länger als das 
Interparietale, sonst stets ziemlich von derselben Länge. Das viel 
längere als breite, nach hinten mit geschwungenen Außenrändern ver- 
schmälerte Interparietale ist fünfeckig; davon bilden nur 2 6 eine Aus- 
nahme, die ein sieben- resp. viereckiges Interparietale haben, welch 
ersteres auch keine geschwungenen Außenränder aufweist. Bei 1 9 
finden wir zwischen diesem Schilde und dem Frontoparietale ein 
kleines, schief-dreieckiges Schildchen als ganz individuelle Abnor- 
mität. Das in Form eines Trapezes ausgebildete, nur bei 1 6 drei- 
eckige, Occipitale ist breiter als das Interparietale und halb so 
lang, nur bei 2 ? und 1 juv. fast so lang wie dieses, während es 
wieder bei 1 ? kürzer als das halbe Interparietale und bei 1 länger 
ist. Die Parietalia sind bei allen Exemplaren vollkommen normal 
entwickelt. 

Während also der Pileus bei den S nur äußerst selten Ver- 
schiedenheiten von der normalen Entwickelung der Schilder aufweist; 
neigen die ? und auch die jungen Tiere viel mehr zu individuellen 
Abnormitäten, die sich aber bei den letzteren wieder wahrscheinlich 
im Laufe des weiteren Wachstums verlieren, wie dies wenigstens 
nach meinem Materiale bei den & der Fall zu sein scheint. 

Die Postnasalia begrenzen zu zweien jederseits über einander 
Hegend hinten das Nasenloch, nur bei 1 6 finden wir auf jeder 
Seite nur eines, was C 1 e r m o n t^) und D u m e r i I^) als Regel auführen, 
und bei 1 9 auf der linken Seite nur eines dieser Schilder, während 
auf der rechten Seite beide normal entwickelt sind. Das ziemlich 
große Frenale ist länger als hoch und fünf- oder sechsseitig, während 
es Bedriaga'^) als vier- oder fünfseitig beschreibt. Wir finden es 
bei den juv. meist und bei allen 6 sechsseitig, bei den 9 meist 
fünfseitig und 1 juv. hat links ein fünfseitiges und rechts ein sechs- 
seitiges Frenale; bei allen Exemplaren liegt es teilweise auch dem 
dritten Supralabiale auf. Das Frenooculare und die Praeocularia weisen 
nirgends Abweichungen auf. Die Supraciliaria sind in der Mitte oder 
von dieser an gegen hinten verkleinert; ihre Zahl beträgt 5 — 8 und 
öfter treten auch auf beiden Seiten verschiedene Zahlen auf, haupt- 
sächlich bei den 6 und den jungen Tieren ; die Zahl 5 ist nur ein- 
mal bei 1 juv. auf der rechten Seite vertreten, 6 und 7 k'^mmen 

') Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 384.). 

2) Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 264.). 

■) Clermont Lord: A guide to the Quadrupeds and Reptiles of Europe. 
(1859. pag. 191.). 

*) Dum eri 1: Erpetologie generale ou histoire naturelle complete des 
Reptiles. (1839. V. pag. 235.). 

5) Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 264.). 37 

gleichmäßig beiderseits oder zusammen auf je einer Seite sowohl 
bei Č (3 Exemplare) als auch bei 9 (5) und juv. (5) vor, während 
wir 8 Supraciliaria nur bei 2 9, einmal in Verbindung mit 6 dieser 
Schildchen auf der rechten Seite, und 1 juv. mit 7 Schildchen auf 
der rechten Seite vorfinden. Kein einziges Exemplar besitzt 9 Supra- 
ciliaria, welche Zahl als größte Mehely^) auch noch angibt. Während 
das oberste Postoculare bei den d mit einer einzigen Ausnahme, 
wo es rechts das Parietale berührt, stets von diesem durch das 
vierte Supraoculare und das erste Supratemporale getrennt ist, finden 
wir diese Verbindung bei den 9 und juv. häufiger und auf beiden 
Seiten. Die fein gekörnten Schläfen werden oben durch 3—6 Supra- 
temporalia begrenzt; am meisten vertreten ist die Zahl 4 und sehr 
oft treten diese Schildchen auf beiden Seiten in verschiedener Zahl 
auf. Schreiber-) erwähnt nur 1 Supratemporale, auf welches in 
Ausnahmefällen noch ein zweites folgen soll, Bedriaga^) 1—3, 
Mehely^) 4 — 6. Das beiläufig in der Mitte der Schläfen liegende 
Massetericum ist länglich-oval, schräg von vorne oben nach hinten 
unten gelagert und nur ausnahmsweise sehr klein, was zwar Du- 
meril^) und Camera no*^) als Regel anführen, u. zw. bei 19 und 
1 juv. rechts. Es kann auch vollkommen, fehlen wie dies bei dem 
vorerwähnten 9 rechts und 1 juv. beiderseits der Fall ist. Ein läng- 
liches Tympanale liegt stets am oberen Rande des Ohres und nur 
bei 1 9 ist dieses Schildchen geteilt. Es wird von 2—3 Schuppen 
begrenzt. Das kleine Rostrale ist bei allen Exemplaren normal ent- 
wickelt, fünfseitig und breiter als lang. Die Zahl der Supralabiala, 
die nach Schreiber') gewöhnlich 8 beträgt, variert bei meinen Exem- 
plaren zwischen 7 und 10, wenn auch die letztere Zahl nur ein 
einzigesmal, bei 1 9 auf der rechten Seite, auftritt, da das fünfte 
geteilt ist, wie wir auch 7 Supralabiaha nur bei 1 juv. auf der Hnken 
Seite vorfinden. Die č haben alle 8 Supralabiaha, die 9 8 oder 9, 
welch letztere Zahl bei den juv. am meisten vertreten ist. In der 
Regel liegt das sechste Supralabiale als Suboculare unter dem Auge, 
nur in zwei Fällen das fünfte, bei 1 9 mit 8 Supralabiaha auf der 
rechten Seite und bei 1 juv. auf der linken mit 7, während bei 
jenem vorerwähnten 9 mit 10 Supralabiaha auf der rechten Seite 
das siebente das Suboculare bildet. Das fünfseitige Mentale weist 
nirgends Unterschiede von seinem normalen Verhalten auf. Die Sub- 
labialia treten in der Zahl 5 — 7 auf; in der Regel sind beiderseits 
6 entwickelt, nur bei 1 9 rechts 5, da das vierte und fünfte ver- 
schmolzen sind, bei einem anderen und 1 juv. links 7. Von den 5 
Submaxillarpaaren stoJ3t das dritte in der Mitte entweder nur etwas 
oder bis zur Hälfte, bei 1 9 ganz zusammen. 

Wie beim Pileus so sehen wir auch bei der übrigen Beschil- 
derung des Kopfes, daß die 2 und die jungen Tiere weit mehr als 

') Mehely: Materialien . . . (Ann. hist.-nat. mus. nat. hung. VII. 1909. 
pag. 469.). 

-) Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 385.). 

^) Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 264.). 

*) Mehely: Materialien . . . (Ann. hist.-nat. mus. nat. hung. VII, 1909. 
pag. 470.). 

'-) Dumeril: Erpetologie . : . (V. pag. 235.). 

•) Camerano: Monografia . . . (pag. 46.). 

') Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 385.). 38 

die 5 individuellen Abweichungen in der Entwickelung und Zahl 
der Schilder unterworfen sind. 

Der Hals ist ziemlich lang und vom Rumpfe deutlich getrennt. 
Seine Länge beträgt bei den erwachsenen Tieren 8—9 mm und ist 
bei den 6 gewöhnlich länger als bei den 9; bei den jungen 6—8 
mm. Seine Breite ist so ziemlich der Länge gleich ; sie beträgt nämlich 
ebenfalls 8—9 mm bei den 6, 7—9 mm bei den 9 und 7 mm bei 
den juv., entspricht also auch so ziemlich der Länge des Kopfes, 
worauf auch Bedriaga^) aufmerksam macht. Der Umfang variert 
bei den 6 zwischen 23 und 25 mm, bei den ? zwischen 22 und 24 
mm und bei den juv. zwischen 20 und 22 mm, erreicht also bei 
keinem Exemplaren die von Bedriaga'^) angeführten Zahlen von 
27, resp. sogar 44 mm. Im allgemeinen finden wir also, daß der 
Hals der 6 stärker entwickelt ist^ als jener der '*•. 

Zur Kopflänge verhält sich die Länge des Halses wie 1 : 1-55 
—1-62 bei den 6, wie j : 1-55-1-77 bei den 9 und wie 1: 1-50— 2-00 
bei den juv. 

Die Kehlfurche ist nur ganz schwach unterscheidbar und bei 
1 6 und 2 9 fehlt sie überhaupt vollkommen, was auch Bedriaga^) 
Bou 1 enge r^) und Werner^) als manchmal vorkommende Fälle 
erwähnen. Das ganzrandige Halsband besteht bei den ć aus 12 — 13, 
bei den 9 aus 10—13 und bei den juv. aus 11 — 13 Schildern; die 
von Werner*^) und Mehely^) angeführten kleinsten Zahlen 8 und 
9 fand ich bei keinem einzigen Exemplare. Die von Bedriaga*^) 
erwähnte vom Halsband seitlich eine kurze Strecke nach oben zu 
verfolgende Falte, welche sich mit einer vom hinteren Ohrrande 
gegen die Vorderbeine hinziehenden Längsfalte verbindet, konnte 
ich auch bei allen mir vorliegenden Stücken konstatieren. 

Der Rumpf ist deutlich abgeplattet, verhältnismäßig kurz und 
ziemlich breit. Seine Länge beträgt bei den 6 32—35 mm, bei den 
9 36—40 mm und bei den juv. 30—34 mm und erreicht bei keinem 
meiner Exemplare die von Camerano*') und Bedriaga^^) ange- 
gebenen Zahlen von 42, resp. 46 mm. Sein Umfang variert bei den 
6 zwischen 28 und 32 mm, bei den 9 zwischen 30 und 37 mm 
und bei den juv. zwischen 25 und 31 mm ; auch diese Zahlen bleiben 
weit zurück hinter den von Bedriaga^^) für seine Exemplare an- 
geführten (46—48 mm). Der Rumpf ist also im allgemeinen bei den 
9 länger, gestreckter und auch dicker. 

Das Verhältnis der Rumpflänge zur Kopflänge ist bei den 5 
1:2-36— 2-50, bei den 9 l:2-64-307 und bei den juv. 1:2-50— 2-83, 

I) Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 263.). 

^) Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 263.) — Über Lacerta oxycephala . . . 
(Arch. f. Naturgesch. XLVl. 1. 1880. pag. 258.). 

3) Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 265.). 

*) Bou lenger: Catalogue . . . (III. pag. 37.). 

^) Werner: Die Reptilien . . . (pag. 45.). 

'■') Werner: Die Reptilien . . . (pag. 45.). 

') Mehely: Materialien . . . (Ann. hist.-nat. nius. nat. hung. VII. 1909. 
pag. 470.). 

**) Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 265.). 

•') Camerano: Monografia . . . (pag. 48.). 

'*<) Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 263.). 

II) Bedriaga: Über Lacerta oxycephala . . . (Arch. f. Naturgesch. XLVI. 
1. 1880. pag. 25S.). 39 

dasjenige derselben zur Entfernung der Schnauzenspitze vom Hals- 
band aber 1 : 1-43— 1-52 bei den d, 1:1-61 -190 bei den ^ und 
1 : 1 58— 173 bei den juv. 

Während nach Bedriaga^) 13—15 Brustdreieckschilder vor- 
handen sein sollen, fand ich deren bei den 6 nur 8 und 11, bei 
den 9 10—13 und bei den juv. 8 — 15, die von Bedriaga ange- 
führten Grenzzahlen nur in vier Fällen, einem Viertel meines Ma- 
terials, und die Zahl 14 ist überhaupt nicht vertreten. Die Grenzen 
der möglichen Variationen sind sehr große und die Möglichkeiten 
der individuellen Unterschiede auch so zahlreich, dal3 die Zahl dieser 
Schilder bestimmt nicht als Unterscheidungsmerkmal der Arten oder 
Abarten dienen könnte. 

Die Zahl der Querreihen der Bauchschilder, die in sechs Längs- 
reihen geordnet sind, beträgt bei den 6 26 und 28, bei den ? 27 
und 28 und bei den juv. 26 und 28; bei keinem Exemplare fand 
ich deren 29, wie dies Bedriaga'-) und Boulenger'^), oder sogar 
30, wie dies Mehely*) angibt, während diese Forscher wieder 
meine kleinste Zahl 26 bei ihrem Materiale nicht konstatieren konnten. 
Die in der mittleren und äußerten Längsreihe stehenden Schilder 
sind stets etwas kleiner als die übrigen. 

Das Analschild ist stets doppelt so breit als lang, während e s 
Mehely^) anderthalbmal bis zwei und ein viertelmal so breit fand, 
und wird von 6 — 7, bei 1 juv, von 8 Praeanalschildern umgeben, 
deren zwei mittlere stark vergrößert sind. 

Von den kleinen, flachen, linsenförmigen und glatten Rücken- 
schuppen kommen 3 — 4 auf ein Bauchschild; die Zahl ist gewöhnlich 
auch nicht am ganzen Rumpfe gleich, wenn sie auch manchmal, 
besonders bei den 6 und juv. konstant 3 beträgt. 

Die Extremitäten sind schlank und lang, ihre Zähen mehr zy- 
lindrisch. Die Länge der Vorderbeine beträgt bei den 6 19—21 mm, 
bei den 9 20 — 22 mm bei den juv. 17 — 18 mm und sie reichen an 
den Kopf angelegt bei den 6 und juv. meist über den vorderen 
Augenwinkel, seltener bei letzteren fast bis zum Nasenloch oder 
ganz bis zu diesem (bei 1 6 und 1 juv.) während diese Fälle bei 
den 9 die Regel sind mit einer einzigen Ausnahme, wo sie bis 
zum vorderen Augenwinkel reichen. Bei keinem Exemplare erreichen 
sie die Schnauzenspitze, wie dies bei den großen Stücken von 
Bedriaga*^) der Fall ist. Die Vorderfüße mit der längsten Zehe 
gemessen sind bei den 6 stets, bei den 9 meist 9 mm, manchmal 
auch 10 mm, bei den juv. 8 mm lang. Bei den 9 sind also die 
Vorderbeine länger und kräftiger entwickelt als bei den 5. 

Die Länge der Hinterbeine variert bei den d zwischen 29 und 
32 mm, bei den 9 zwischen 30 und 31 mm, bei den juv. zwischen ^) Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 265.). 

-) Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 265.). 

^) Boulenger: Catalogue . . . (pag. 37.). 

*) Mehely: Materialien . . . (Ann. hist.-nat. mus. nat. hung. VII. 1909. 
pag. 470.). 

'") Mehely: Materialien . . . (Ann. hist.-nat. mus. nat. hung. VII. 1909. 
pag. 470.). 

^) Bedriaga: Über Lacerta oxycephala . . . (Arch. f. Naturgesch. XLVI. 
I. 1880. pag. 275.J. 40 

26 und 28 mm und an den Körper angelegt reichen sie gewöhnlich 
bei den č und juv. bis zur Achsel, während sie bei den 9 meist 
nicht bis zu ihr reichen, und nur in selteneren Fällen bei beiden 
Geschlechtern und auch bei den juv. über dieselbe hinausreichen. 
Nie reichen sie bis zum Halsband, wie dies Camerano^) für die 
9 und Mehely-) für die Č angibt, nach welchem Forscher sie 
dasselbe auch noch überragen sollen. Die Länge der Hinterfüße 
mit der längsten Zehe beträgt bei den erwachsenen Tieren 13 — 14 
mm, bei den juv. 12 mm. Im Gegensatze zu den Vorderbeinen sind 
die Hinterbeine vorwiegend bei den t stärker entwickelt als bei 
den 9. 

Die Beine sind oben wie der übrige Körper mit kleinen Schuppen 
bedeckt, an der Unterseite mit größeren, die an der Unterseite der 
Schenkel in 5-6 Längsreihen stehen. Die Anzahl der Schenkelporen 
beträgt bei den 6 19—21, bei den 9 18—21 und bei den juv. 18- -20, 
während Werner^) die Zahlen 19— 20 als Seltenleiten anführt, Bed- 
riaga*) ihre Zahl mit 17—27, Boulenger'') mit 22 und Stein- 
dachner**) mit 16 — 17 angeben. Die Zahlen sind aber nicht nur 
bei den einzelnen Individuen verschieden, sondern auch an beiden 
Schenkeln eines und desselben Exemplars und beträgt der Unter- 
schied manchmal auch sogar zwei Poren. Der Abstand beider Reihen 
ist in der Mitte des Körpers meist beiläufig der Breite des Anal- 
schildes gleich, bei mehreren juv., 1 6 und 1 9 größer. 

Der Schwanz ist ebenfalls wie der Körper etwas flachgedrückt 
und gegen das Ende sehr dünn, peitschenförmig auslaufend. Nach- 
dem derselbe bei 2 d regenerirt und bei einem abgebrochen ist, so 
kann ich seine Länge nur für die 9 und juv. angeben; bei ersteren 
beträgt sie 97—111 mm, bei den letzteren 83—107 mm, entspricht 
also so ziemlich den Maßen der verschiedenen Forscher mit Aus- 
nahme Bedriagas''), der seine Länge mit 140 mm angibt. 

Zur Körperlänge verhält sie sich wie 1 : 1-57— 1-78 bei den 9 
und wie 1 : 1-69- 206 bei den juv.; sie ist also hier etwas größer 
als dies Schreiber"^) angibt, nach welchem Forscher sie etwa 
anderthalbmal, höchstens doppelt so lang ist als der übrige Körper, 
während nach Mehely'') die Schwanzlänge die doppelte des Körpers 
etwas übertrifft. 

Von den wirteiförmig angeordneten, gewölbt aussehenden 
Schwanzschuppen sind die mittleren zwei Reihen auf der Unterseite 
meist doppelt so breit als die daranstoßenden, was aber bei manchen 
Exemplaren nicht an allen Wirtein der Fall ist. 

1) Camerano: Monografia . . . (pag. 46.). 

-■) Mehely: Materialien . . . (Ann. hist.-nat. nnis. nat. hung. VII. 1909- 
pag. 469.). 

Werner: Die Reptilien . . . (pag. 45.). 

*) Bedriaga: Beiträge zur Kenntnis der Amphibien und Reptilien von 
Corsica (^rch. f. Naturgesch. XLIX. I. 1883. pag. 2t8.). 

') Boulenger: Catalogue . . . (III. pag. 37.). 

") S t e i n d a c h n e r : Herpetologische Notizen (Sitzungsber. d. math.-naturw. 
Klasse d. k. Akad. d. Wiss. LXII. I. 1870. pag. 326.). 

') Bedriaga: Über Lacerta oxycephala . . . (Arch. f. Naturgesch. XLVL 
I. 1880. pag. 258.). 

") Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 384.), 

■') Mehely: Materialien . . . (Ann. hist.-nat. mus. nat. hung. VII. 1909. 
pag. 468.). 41 

Die Gesamtlänge der auf Vis erbeuteten Exemplare kann ich 
wieder nur für jene angeben, welche vollkommen unversehrt sind, 
also für die 9 und juv. Sie beträgt bei ersteren 159—170 mm, bei 
den letzteren 132— 159 mm, welche Zahlen hauptsächlich nur mit jenen 
Boulengers^) übereinstimmen, während sie die von den übrigen 
Forschern angeführten nicht erreichen, ja sogar manchmal weit hinter 
denselben zurückbleiben. 

Der leichteren Übersicht halber mögen die im Vorhergehenden 
besprochenen Dimensionen meines Materials in mm nochmals im 
Zusammenhange im Folgenden angeführt werden. 

Gesamtlänge 6 (3 Stück) — 9 (7 Stück) 159—170 juv. (6 Stück) 132—159 

Kopflänge 13-14 13—14 12 

Halslänge 8-9 7—9 6—8 

Rumpflänge 32-35 36—42 30-33 

SchwanzIäuKC — ^7—111 83—107 

Länge des Vorderbeines 19—21 20—22 17—18 

Länge des Vorderfußes 9 9—10 8 

Länge des Hinterbeines 29—32 30—31 26—28 

Länge des Hinterfußes 13-14 13—14 12 

Größte Kopfhöhe 5—6 5—6 5 

Größte Kopfbreite 8—9 8-9 7-8 

Breite der Kopfplatte 6—7 6—7 6 

Größte Halsbreite 8—9 , 7-9 7 

Größter Kopfumfang 25-27 25—26 22—24 

Größter Halsumfang 23-25 22-24 20—22 

Größter Rumpfumfang 28-32 30-37 25-31 

Die Farbe der auf Vis gesammelten Spitzkopfeidechsen ist auf 
der Oberseite meist ein asch- oder ein helleres, manchmal auch 
dunkleres Blaugrau, hauptsächlich bei den d und juv., während die 
V in der Mehrzahl der Fälle bräunlichgrau sind. Bei manchen Exem- 
plaren ist die Oberseite nicht rein einfarbig, sondern die vordere 
Hälfte unterscheidet sich in ihrer Färbung von der hinteren ; so 
finden wir z. B. bei 1 9 und 1 juv. die Oberseite vorne bläulich- 
grau, hinten bräunlich, bei 1 9 vorne und am Schwänze grünlichgrau, 
in der Mitte lichtbräunlichgrau, bei 1 juv. wieder vorne mit einem 
Stich ins Grünliche, hinten ins Bräunliche. Dieser tritt öfter auch 
auf der ganzen Oberseite auf, wie dies bei 1 juv. ins Grünliche, bei 
1 9 ins Bräunliche der Fall ist, und bei 1 juv. wieder neigt die 
bräunliche Oberseite überhaupt zur Bronzefarbe, was Werner-) nie 
an dalmatinischen Exemplaren fand und auch To mašini^) nur für 
die hercegovinischen erwähnt. Einen von mehreren Autoren erwähnten 
Stich ins Gelbliche zeigt kein einziges meiner Exemplare, während 
ich den von Schreiber*) hervorgehobenen metallischen Schimmer 
im SonnenUcht sehr oft zu beobachten Gelegenheit hatte. Auf dieser 
Grundfarbe bilden meist zahlreiche dunkle Flecken ein unregelmäßiges 
Netzwerk, so daß jene nur als hellere Tropfenflecken sichtbar ist. 
Dieses Netzwerk ist von brauner, auch graulich-, grau- und dunkel- 
brauner oder schwarzer Farbe, öfter nicht über den ganzen Körper 
gleichmäßig einfarbig verbreitet, sondern z. B. vorne licht-, hinten Boulenger: Catalogue . . . (III. pag. 37.). 
-) Werner: Die Reptilien . . . (pag. 46.). 

^) Tom. as ini: Skizzen a. d. Reptilienleben Bosniens u. d. Hercegovina. 
(Wissensch. Mitteil. a. Bosn. u. d. Herc. 11. 1894. pag. 573,). 
") Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 385.). 42 

dunkelbraun (bei 1 Č), oder vorne graulichbraun, hinten schwärzlich 
(bei 1 9 und 1 juv.), oder vorne braun, hinten schwarz (bei 1 juv.); 
manchmal ist es auch nur auf einen Teil der Oberseite beschränkt, 
den vorderen oder hinteren, während dann der andere nur lichter 
getupft ist, wie wir dies bei 3 juv. finden. Dies pflegt auch dann 
der Fall sein, wenn das Netzwerk überhaupt fehlt und die lichten 
Tupfen dann mit schwarzen Punkten untermischt sind (bei 1 2), 
oder ohne diese allein vorkommen (bei 2 2), obzwar auch nur jene 
ausgebildet sein können (bei 1 ?). Außer dieser allgemeinen Färbung 
finden sich bei allen Exemplaren auch noch einzelne verstreute 
schwarze Punkte auf dem Rücken. 

Der Pileus ist meist lichtolivbraungrün, manchmal auch grün- 
lichblau (bei 2 juv. und 1 9), bläulichgrün (bei 1 9 und 1 juv.) 
lichtolivbraun (bei 1 juv.), lichtbläulichgrau (bei 1 ?) oder bläulich 
(bei 1 juv.), gegen vorne in der Regel lichter als hinten, bei 1 juv. 
die Schnauze lichtbräunlichgelb; am ganzen Kopfe finden wir sym- 
metrische schwarze Flecken, die hauptsächlich an den Wangen, den 
Nähten der Supralabialia, welche bei 1 6, 1 9 und 3 juv. gelblich 
sind, und auf den Parietalia am ausgeprägtesten auftreten. Diese 
Schilder sind manchmal aschbläulich (bei 2 6, 19 und 1 juv.), grün- 
lichblau (bei 1 juv.) oder lichtolivbraun (bei 1 9). 

Die Schwanz ist blau, graulichblau, bräunlichblau oder grünlich-, 
bräunlich-, bläulichgrau, auch lichtbraun, manchmal nicht ganz ein- 
farbig; so hat z. B. 1 9 den Schwanz in der ersten Hälfte blau, in 
der zweiten lichtbraun, 1 juv. im ersten Drittel bräunlich, weiter 
blau. Die abwechselnden Wirtelgrenzen sind mit für diese Art sehr 
charakteristischen schwarzen Querhalbringen versehen. Dem regene- 
rierten Schwanz fehlt nicht nur diese Ringelung, sondern seine Farbe 
ist auch durchgehends gleichmäßig braun. 

Die Vorderbeine sind meist blaugrau, aber auch bräunlichgrau 
(bei 2 juv.) grünlichgrau (bei 1 9) und blau (bei 1 juv. und 1 9), 
manchmal mit dunklem Netzwerk wie die übrige Oberseite oder 
schwarz gepunktet und gefleckt. Die Hinterbeine sind meist von 
derselben Farbe wie die Vorderbeine, in der Mehrzahl der Fälle 
blaugrau und schwärzlich genetzt; die Zehen meist bläulich oder 
blau, auch blaugrau oder grünlichgrau, gewöhnlich etwas lichter als 
die Beine und stets schwarz gefleckt. 

Die Unterseite ist blaugrau, das Mentale und die ersten zwei 
Submaxillarpaare ziemlich oft gelblich, bei 1 juv. auch noch das 
dritte, bei einem andern auch noch die Brust, das Anale und die 
Praeanalia; 1 juv. hat die Unterseite vorne bis zur Körpermitte 
gelblich, weiter blau, während bei 1 9 die graublaue Farbe überhaupt 
einen Stich ins Gelblichgrüne zeigt. 

Wenn die lebhafte, gewandte auf Vis häufige Spitzkopfeidechse 
auch vorwiegend eine wahre Felsenechse ist, so fand ich sie auf 
Vis doch nicht nur ausschließlich im kahlen, wüsten Karstgestein, 
jedes mit Erde, Gras oder Moos bewachsene Fleckchen Erde, mei- 
dend, wie dies Schreiber^) hervorhebt und auch wie Werner-) ^) Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 386.). 

-') Werner: Die Lurche u. Kriechtiere. (Brehms Tierlebeti. IV. Aufl. 1913. 
V. pag. 180.) — Die Reptilien . . . (pag. 46.). 43 

erwähnt, dali sie nie die kahlen Felsen und Mauern verläßt; sondern 
sie treibt sich auch oft auf den natürlichen Felsstücken zwischen 
dichtem Gebüsch, in den Macchien, herum, wo sie nach Werner^) 
und Galvagni-) selten sein soll. Überrascht läßt sie sich oft in 
das Gebüsch fallen oder springt auch in dasselbe, was Mehely^) 
in Abrede stellt, und entkommt dann auch leicht durch ihre Schnel- 
ligkeit, da sie hier sicher nicht schlaff, weniger flink und tölpisch 
ist, wie die Archaeolacerten im allgemeinen Mehely*) beschreibt. 
Auch den lichten Seestrandkieferwäldchen fehlt sie fast nirgends, 
obzwar sie kühle, bewaldete Örtlichkeiten nicht eben bevorzugt, 
wie dies Bedriaga^) erwähnt. Auf den aus Felstrümmern und losen 
Steinen aufgeführten Mauern zwischen den Weingärten mit ihren 
zahlreichen Schlupfwinkeln ist sie ebenso häufig, wie auch an den 
Mauern der Häuser, an denen sie sehr gewandt herumzuklettern 
versteht^ wenn auch Be dri aga') behauptet, das sie ungeschickt 
klettert. Auf Vis fand ich sie aber nie und nirgends so vorsichtig 
und scheu, wie sie Werner'^) und Mehely-) schildern, sondern 
kann nur die Angabe Kämmerers'') bestätigen, daß sie nicht be- 
sonders furchtsam ist und hauptsächlich um die heißen Mittagsstunden 
ziemlich leicht erbeutet werden kann, da man dann den scheinbar 
matt und schläfrig im Sonnenschein liegenden Tieren leicht nahe- 
kommt, was besonders von den Jungen gilt. 

Lacerta fiumana Wern. wurde früher als besondere Form 
der Neapolitana-Qruppe der Lacerta muralis Laur. aufgefaßt und 
hauptsächlich als var. punctato-striaia von Eimer, als subvar. Me- 
remii von Bedriaga, als var. siciila a. albiventris von Bonaparte 
und als var. fiumana im männlichem, als var. striata im weiblichen 
Geschlecht von Werner beschrieben. Schon dieser Forscher schlägt 
in den „Berichitigungen und Zusätzen" zu seinem Werke für diese 
Form der muralis den Namen var. littoralis vor, aber erst Mehely 
erkannte sie als selbständige, unleugbar von Lacerta serpa Raf. als 
Art zu trennende Form an, welch letztere auch lange Zeit zu Lacerta 
muralis Laur. gezogen wurde. Er behielt aber wie auch Lehrs den 
Namen Lacerta litoralis Wern. bei, den erst Schreiber in der 
zweiten Auflage seiner grundlegenden Herpetologie mit dem von 
Werner für das 6 dieser Form angewandten //«/nöna vertauschte. 

Die allgemeine, genaue Charakteristik der Karsteidechse finden 
wir besonders ausführlich in dem oft zitierten Werke Schreibers 1) Werner: Biologische Beobachtungen an Reptilien von Istrien und 
Dalmatien. (Zool. Garten XXXII. 1891. pag. 228.). 

-) Galvagni: Beiträge . . . (Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Ges. Wien LH. 
1902. pag. 367.). 

ä) Mehely: Weitere Beiträge zur Kenntnis der Archaeo- und Neolacer- 
ten (Ann. hist.-nat. mus. nat. hung. VIII. 1910. pag. 224.). 

*) Mehely: Archaeolacerten u. Neolacerten. (Ann. hist.-nat. mus. nat. 
hung. V. 1907. pag. 491.). 

'') Bedriaga: Beiträge . . . (Arch. f. Naturgesch. XLIX. I. 1883. pag. 264.). 

'=) Bedriaga: Beiträge . . . (Arch. f. Naturgesch. XLIX. I. 1883. pag. 263.). 

') Werner: Biol. Beobachtungen . . . (Zool. Garten XXXII. 1891. pag. 
227.) — Die Reptilien . . . (pag. 46.). 

s) Mehely: Archaeolacerten . . . (Ann. hist.-nat. mus. nat. hung. V. 1907. 
pag. 491.). 

■') Kamm er er: Eine Scoglienfahrt (Zool. Beob. LI. 1910. pag. 323.). 44 

und will ich daher, um Wiederholungen zu vermeiden, nur die Ver- 
hältnisse bei dem mir vorliegenden Materiale anführen. 

Der Kopf ist klein, ziemlich hoch, gegen vorne sanft nach 
abwärts gebogen, hinten ziemlich aufgetrieben, der Teil vor den 
Augen so lang, wie der hinter denselben gelegene, die Schnauze 
kurz. Seine Länge beträgt 10 — 12 mm und haben die 6 in der 
Mehrzahl der Fälle längere Köpfe als die 9, bei denen sie vorwiegend 
11 mm beträgt. Die größte Höhe des Kopfes, welche der Entfernung 
des hinteren Augenwinkels vom Vorder-, manchmal auch vom Hin- 
terrande des Tympanale entspricht, beträgt 5—6 mm und wieder 
sind es die 5 mit der vorherrschenden Zahl 5, welche meist niedri- 
gere Köpfe haben als die t. Die größte Kopfbreite ist etwas kleiner 
als die Entfernung des vorderen Augenrandes vom Hinterrande des 
Parietale und weist die Zahlen 6 und 7 mm auf. Die Karsteidechsen 
von Vis gehören also nicht immer ausgesprochen dem pyramidoce- 
phalen Typus an, wie dies Schreiber^) und Mehely-) hervor- 
heben, wenn dies auch in der weit überwiegenden Mehrzahl, haupt- 
sächlich bei den 6, der Fall ist; bei den 9 dagegen übertrifft oft 
die Breite des Kopfes dessen Höhe um eine Kleinigkeit, worauf zwar 
auch Schreiber^) hinweist, dali nicht selten zu hochköptigen Ei- 
dechsenmännchen flachköpfige Weibchen gehören, und auch Werner*) 
hebt hervor, daß die var. striata also das 9, mehr flachköpfig, die 
var. fiumana, also das 6, meist hochköpfig ist. Die Breite des Pileus 
beträgt 5 — 6 mm. entspricht also in der Mehrzahl der Fälle der 
Höhe des Kopfes. Der größte Kopfumfang, in der Temporalgegend 
gemessen, beträgt bei den t 20 — 24 mm, bei den 9 21—23 mm 
und sind bei meinem Materiale gerade die Köpfe der 9 hinten mehr 
verbreitet, als bei den 6, entgegen der von Schreiber-^) vertretenen 
Ansicht, daß dies besonders bei diesen der Fall ist. Der Kopf der 
Karsteidechse von Vis ist also nur in erster Reihe, was seine Länge 
und Höhe anbelangt, bei den t stärker entwickelt als bei den 9, 
obzwar Bedriaga*^) und Klaptocz') gerade für diese größere 
Zahlen anführen ; in der Breite des Kopfes und in seinem Umfange 
aber übertreffen die 9 öfter die c. 

Für die Beschilderung des Kopfes ist bei den auf Vis gesam- 
mehen Karsteidechsen Folgendes zu erwähnen. Die trapezförmigen 
Supranasalia trennen auch bei dieser Art das Rostrale vom Interna- 
sale und stoßen in der Mitte in ziemlich kurzer Naht zusammen, die 
in sehr seltenen Fällen (bei 1 (^ und 1 9) auch fehlen kann, so 
daß das Rostrale dann direkt an das Internasale stoßt. Dieses Schild 
ist vorne abgerundet, hinten spitz ausgezogen und diese Spitze ist 
bei 1 t sogar als besonderes kleines Schildchen entwickelt; seine 
Länge ist normal dieselbe wie seine Breite und nur bei 2 9 finden 
wir die letztere Dimension etwas größer als die erstere; bei 1 5 ist 

Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 432.). 

-) Mehely: Zur Lösung der „Muralis- Frage". (Ann. hist.-nat. mus. nat. 
hung. V. 1907. pag. 88.). 

') Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 378.). 

*) Werner: Die Reptilien . . . (pag. 42.). 

■■) Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 432.). 

') Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 206.). 

') Klaptocz: Beiträge zur Herpetologie der europäischen Türkei. (Zool. 
Jahrb. Syst. XXIX. 1910. pag. 418.). 45 

es so weit nach hinten ausgezogen, daß es sogar bis an das Fron- 
tale stoßt. Die sechsseitigen Praefrontalia sind deutlich länger als 
das Internasale, nur bei 1 Č von derselben Länge; bei 2 2 befindet 
sich zwischen den beiden Praefrontalia noch ein kleines drittes 
Schildchen, das in einem Falle rechteckig, im andern dreieckig ist. 
Das vorne ziemlich geradlinig erweiterte Frontale ist manchmal vorne 
(bei 2 6 und 2 ^) oder auch hinten (bei 2 6 und 3 ?) bogig ab- 
gerundet; seine Länge entspricht seiner Entfernung von der Schnau- 
zenspitze und ist nur selten größer (bei 2 6 und 4 9). Die Körner- 
reihe zwischen dem Discus palpebralis und den Supraciliaria ist bei 
allen Exemplaren unvollständig; sie reicht entweder bis zum Ende 
des ersten Supraciliare oder auch nicht mal so weit (bei 1 9), oder 
aber sie beginnt erst bei diesem Schildchen; bei 1 9 reicht sie auf 
der linken Seite bis zur Hälfte des zweiten Supraciliare. Die fünf- 
eckigen, bei 2 d und 1 9 sechseckigen Frontoparietalia sind stets 
kürzer als das Frontale. Das Interparietale ist fünfeckig nur bei 2 9 
deltoidisch, und in der Regel gröiJer als das auch hier trapezische, 
nur bei 2 9 dreieckige Occipitale, welch letztere Form De Betta^) 
für Lacerta muralis Laur. überhaupt als die normale angibt. Entweder 
ist es länger oder breiter als das Occipitale oder sind auch beide 
Dimensionen größer und nur höchst selten finden wir beide Schilder 
von gleicher GröÜe (bei i 6 und 1 ?), was zwar Klaptocz-) für 
nicht so selten hält. Bei 1 ? ist hinter dem Interparietale und vor 
dem Occipitale noch ein kleines querrechteckiges Schildchen einge- 
schaltet. Die Parietalia sind stets normal entwickelt und immer nach 
außen verrundet. 

Aus diesen Ausführungen folgt also auch für diese Art die bei 
der vorhergehenden schon erwähnte Tatsache, daß die ? mehr zu 
individuellen Abweichungen neigen als die 6 und daher auch die 
Entwicklung der Schilder des Pileus bei jenen mehr Veränderungen 
unterworfen ist als bei diesen. 

Postnasale ist jederseits stets nur eines vorhanden und bei 
allen Exemplaren viel höher als lang; an seinem Vorderrande liegt 
das runde Nasenloch über der Naht des ersten Supralabiale mit 
dem Rostrale, welches es nicht berührt. Das fünfseitige Frenale ist 
nur mit äußerst seltenen Ausnahmen höher als lang und nur bei 
1 t und 1 9 ebenso hoch als lang. Das Frenooculare ist von nor- 
maler, gewöhnlicher Form und zeigt nirgends Abweichungen, was 
auch für das Praeoculare gilt, welches nur bei 1 ? in zwei Schildchen 
zerfallen ist. Die Supraciharia sind gegen hinten merklich verkürzt 
und ihre Zahl beträgt 4—6; öfter finden sich auch verschiedene 
Zahlen auf beiden Seiten des Kopfes und das bei beiden Geschlech- 
tern. Die Zahl 4, welche ich bei keinem Forscher angeführt finde, 
ist nur bei 1 5 in Verbindung mit 5 auf der linken Seite und bei 
1 9 vertreten; in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle treten 5 
Supraciliaria auf beiden Seiten oder aber in Verbindung mit 6 auf 
einer Seite auf (bei 3 6 und 2 9); letztere Zahl finden wir nur bei 
3 t und 3 9 vor und zwar außer bei 1 9 stets nur auf einer Seite. ^) De Betta: Erpetologia delle piovincie Venete e del Tirolo meridionale. 
(1857. pag. 149.) 

-) Klaptocz: Beiträge . . . (Zool. Jahrb. Syst. XXIX. 1910. pag. 417.) 46 

Das oberste Postoculare ist stets sehr groß uhd berührt das Parie- 
tale, in ziemlicher Ausdehnung, nur bei 6 und 1 9 in ganz kurzer 
Naht. Die Schläfen sind mit ziemlich großen, polygonalen Schild- 
chen bedeckt und werden oben gegen die Parietalia von 1 — 4 grö- 
ßeren und längeren Supratemporalia begrenzt, von denen Schreiber^) 
nur 1 — 2, Dumeril-), De Betta-^) und Clermont^) für Lacerta 
muralis Laur. 4 — 5, Dürigen^) 3 — Sangeben. Die Zahl der Schild- 
chen ist auch nicht immer auf beiden Seiten die gleiche; am häu- 
figsten finden wir 2, bei 1 t und 2 2 in Verbindung mit 3 auf der 
rechten Seite, bei 2 t und 4 2 auf der linken; 1 Supratemporale 
kommt nur bei 1 t und 1 ? vor, 4 bei 1 6 und 1 9 in Verbindung 
mit 3 auf der linken Seite vor. Das Massetericum ist von verschie- 
dener Form, meist polygonal und zwar länglich, aber auch rundlich 
(bei 5 t und 3 9), unregelmäßig (bei 6 9) oder achteckig und re- 
gelmäßig (bei 1 9) oder rundlich (bei 1 9), bei 1 9 wieder sieben- 
eckig; manchmal sehr klein und kann ausnahmsweise auch fehlen, 
wie dies bei 1 t beiderseits und bei 2 9 links der Fall ist. Mit 
einer einzigen Ausnahme, bei 1 6, wo es senkrecht steht, liegt es 
sonst immer schief von vorne oben nach hinten unten, wenn es 
überhaupt länglich ist. Das längliche, bohnenförmige Tympanale liegt 
am oberen Ohrrande und ist nur bei 1 9 fast so lang wie der 
halbe Ohrrand, sonst stets merklich kürzer. Das Rostrale wölbt sich 
massig auf den Pileus über und ist mit einer einzigen Ausnahme 
(bei 1 9) zweimal so breit als hoch. Die Zahl der Supralabialia 
beträgt 7 und nur bei 2 9 befinden sich auf der rechten Seite 8, 
wo auch dann nicht das fünfte, sondern das sechste als Suboculare 
unter dem Auge liegt. Bei keinem Exemplare fand ich nur 6 dieser 
Schilder, welche Zahl Bedriaga*^) und Dürigen') für Lacerta 
muralis Laur. auch angeben. Das Mentale ist stets normal enwickelt. 
Sublabialia sind immer 6 vorhanden, nur bei 1 9 finden wir rechts 
7 dieser Schilder, Submaxillaria zählen wir bei allen Exemplaren 6 
Paare, von denen auch noch das dritte regelmäßig über die Hälfte 
oder ganz in der Mitte zusammenstoßt. 

Es weist also auch die übrige Beschilderung des Kopfes bei 
den 9 mehr individuelle Abweichungen auf als bei den f, gerade 
so wie es auch beim Pileus der Fall ist. 

Der Hals ist ziemlich dick. Seine Länge beträgt 6 — 7 mm wie 
auch seine Breite, die nur bei 1 9 5 mm beträgt; aulJer bei diesem 
Stücke entspricht bei den anderen auch bei dieser Art' die Hals- 
breite so ziemlich der größten Breite des Kopfes, während sie Ca- 
merano^) für Lacerta muralis Laur. nur mit Vs angibt. Der größte 
Umfang des Halses beträgt bei den t 20—24 mm, bei den 9 19—23 
mm und ist auch diese Dimension wie auch die vorerwähnten bei 
den t vorwiegend größer, ihr Hals also stärker entwickelt. 

') Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 433.). 

-) Dumeril: Erpetologie ... (V. pag. 231.). 

=*) De Betta: Erpetologia . . . (pag 149.). 

Clermont Lord: A Guide . . . (pag. 189.). 

^) Dürigen: Deutschlands Amphibien u. Reptilien. (1897. pag. 189.). 

") Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 169.). 

') Dürigen: Deutschlands Amphibien . . . (pag. 190.). 

') Camerano: Monografia . . . (pag. 34.), 47 

Die Halslänge verhält sich zu jener des Kopfes wie 1 : 1"57 — 1-83 
bei den ^ und wie 1 : 1-43— 1-83 bei den 9. 

Die Kehlfurche ist zwar nicht sehr tief, aber stets ganz deutlich 
ausgebildet und in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle ihre Haut, 
wenigstens schwach, gefallet. Das Halsband ist, wenn auch schwach, 
so doch deutlich gezähnt, nur bei 1 6 fast ganzrandig und wird von 
8 — 10 Schildern gebildet, deren ich bei keinem Exemplare mehr 
fand, obzwar mehrere Forscher auch noch die Zahlen 11, 12 und 
13 -anführen. 

Der Rumpf ist schlank, nur bei 1 6 und 2 9 fast drehrund, 
sonst immer in der Mitte oder hinter derselben mehr, weniger 
bauchig aufgetrieben und nur bei 1 9 an den Hinterbeinen, bei 1 6 
in seiner ganzen Länge schwach abgeplattet. Seine Länge beträgt 
bei den ? 33—43 mm, bei den 9 33 — 42 mm und bleibt also weit 
hinter der von Lehrs^) angegeben Zahl 50 mm zurück. Der Umfang 
variert bei den č zwischen 23 und 33 mm, bei den 9 zwischen 26 
und 33 mm und haben letztere meist einen schlankeren aber län- 
geren Rumpf. 

Seine Länge verhält sich zur Kopflänge wie 1 : 2*75 — 3*73 bei den 
Č , wie 1 : 318 — 3-64 bei den 9 und zur Entfernung der Schnauzen- 
spitze vom Halsband wie 1 : 1-73— 2-28 bei den Č und wie 1 : 1-94-2-35 
bei den 9. 

Brusidreieckschilder sind bei den Č 6 — 13, bei den 9 5—13 
vorhanden; die am häufigsten vertretene Zahl ist bei beiden Ge- 
schlechtern 8. 

Die Bauchschilder sind auch bei dieser Art in 6 Längsreihen 
angeordnet, von denen die zwei mittleren und die zwei äußeren 
etwas schmäler sind als die dazwischen liegenden. Die Zahl der 
Querreihen beträgt bei den Č 26-30, bei den 9 28—31, ist also 
meist etwas größer als bei den c und bei beiden Geschlechtern 
stets größer als die von Dumeril-) und De Betta^) angegebenen 
Zahlen von 23—24, resp. 23—25. Die Oberschildchen sind gut aus- 
gebildet, wenn auch ziemlich klein, da sie meist nur der Größe 2, 
höchst selten 3 Rückenschuppen entsprechen, obzwar sie Be dri aga*) 
bei Lacerta muralis Laur. von ziemlich ansehnlicher Größe beschreibt. 

Das Anale ist breiter als lang, vorne meist bogenförmig ver- 
rundet, obzwar auch sehr häufig, hauptsächlich bei den 9, durch 
die Praeanalia ausgebuchtet oder ausgezackt; die Zahl dieser beträgt 
5 — 8, bei 1 9 sogar 9, am häufigsten jedoch 7, während die von 
Schreiber^) angegebene Zahl 5, die Lehrs*^^) überhaupt nicht 
erwähnt, nur bei 1 t und 3 9 vertreten ist. Von diesen Schildern 
ist das mittlere, öfter auch die zwei mittleren stark vergrößert. 

Die Rückenschuppen sind gegen unten etwas vergrößert, rundlich 
sechseckig, aber doch etwas länger als breit, am rückwärtigen Teile 1) Lehrs: Zur Kenntnis der Gattung Lacerta und einer verkannten Form : 
L. ionica (Zool. Anz. XXV. 1902. pag. 234.). 

-) Dumeril: Erpetologie ... (V. pag. 232.). 

^) De ßetta: Erpetologia . . . (pag. 150.). 

■•) Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 169.). 

•') Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 433.). 

«) Lehrs: Zur Kenntnis . . . (Zool. Anz. XXV. 1902. pag. 235.). 48 

des Körpers mehr deltoidisch und ihrer ganzen Länge nach deutlich 
gekielt, was zwar Werner^) als Seltenheit anführt. In der über- 
wiegenden Mehrzahl der Fälle entsprechen 3 Querreihen dieser 
Schuppen der Breite eines Bauchschildes und nur verhältnismäßig 
selten, häufiger bei den 9, 2 — 3, wie 4 und 5, welche Zahlen auch 
die meisten Autoren anführen. 

Die Extremitäten sind zierlich und schlank. Die Länge der 
Vorderbeine beträgt bei den 6 16—18 mm, in einem Falle sogar 21 
mm bei den ? 15 — 17 mm, bei einem 18 mm; an den Kopf angelegt 
reichen sie in der Mehrzahl der Fälle bis zum Nasenloch, meist bei 
den 2, oder fast bis zu diesem, mehr bei den 5, oder auch nur 
bis über den vorderen Augenwinkel, was wieder mehr bei den 2 
der Fall zu sein pflegt. Die Vorderfüße mit der längsten Zehe messen 
7 — 8 mm und ist erstere Zahl bei den t- nur selten zu finden, die 
also im allgemeinen im Gegensatze zu den von Klaptocz^) ange- 
gebenen Zahlen stärker entwickelte Vorderbeine haben als die 9. 

Die Hinterbeine sind 26—29 mm, bei 1 9 sogar nur 25 mm 
lang und reichen an den Körper angelegt meist nicht bis zur Achsel, 
nur bei 1 9 bis dorthin, während sie dieselbe bei 2 ? fast erreichen, 
obzwar sie nach mehreren Forschern sogar auch noch darüber hi- 
nausreichen sollen. Die Länge des Hinterfußes mit längster Zehe 
beträgt 13—15 mm und ist die Zahl 14 die bei beiden Geschlechtern 
am häufigsten auftretende, welche in der Entwickelung der Hinter- 
beine überhaupt fast kaum merkbare Unterschiede aufweisen, obzwar 
sie Bedriaga^) bei den t, Klaptocz*) bei den 9 länger fand. 

An ihrer Oberseite sind die Beine mit körnerartigen, rundlichen 
Schuppen in der Weise wie der übrige Körper bedeckt; an der 
Unterseite sind dieselben größer und am Schenkel in 4—6 Längs- 
reihen angeordnet; eine verschiedene Anzahl dieser an beiden Schen- 
keln finden wir nur bei 2 6, wo in einem Falle links 4, rechts 5, 
im andern links 5, rechts 6 Schuppenreihen vorhanden sind. Die 
Anzahl der Schenkelporen schwankt bei beiden Geschlechtern zwischen 
21 und 27, welch letztere Zahl kein Autor erwähnt; die 9 haben 
meist weniger Schenkelporen als die 6. Sehr oft variert auch die 
Zahl an beiden Schenkeln um eine Pore, bei 2 6 und 2 9 um 
zwei, bei 1 6 sogar um drei. In der Mitte des Körpers berühren 
sich die Schenkelporen nur bei 1 6, während sie sonst meist um 
die Breite einer Pore von einander entfernt sind, bei 1 9 etwas 
weniger; aber es kommen auch öfter Abstände von der Breite zweier 
Poren oder fast dieser Entfernung vor. 

Der Schwanz wird gegen das Ende allmählich dünner und 
endet mit ziemlich langer Spitze. Seine Länge beträgt bei den 6 
88 — 118 mm, bei den 9 80—114 mm und ist also bei letzteren 
meist kürzer; Bedriaga**) und Klaptocz*^') führen etwas kleinere, 
Werner') auch größere Zahlen an. 

. ') Werner: Die Reptilien . . . (pag. 39.). 

-•) Klaptocz: Beiträge . . . (Zool. Jahrb. Syst. XXIX. 1910. pag. 418.) 
4 Be dri aga: Beiträge . . . (pag. 206.). 

*) Klaptocz: Beiträge . . . (Zool. Jahrb. Syst. XXIX. 1910. pag. 418.). 
'') Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 206.). 

'-) Klaptocz: Beiträge . . . (Zool. Jahrb. Syst. XXIX. 1910. pag. 418.). 
') Werner: Beiträge . . . (Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Ges. Wien. XLI. 
1891. pag. 751.). 49 

Das Verhältnis zur Länge des Körpers beträgt bei den 5 
1 : 1-52— 2-00, bei den ? 1 : 1-54— l'QS; diese Zahlen entsprechen 
so zieoilich den Angaben der meisten Forscher, mit Ausnahme 
Lehrs^) nach dem der Schwanz bei beiden Geschlechtern mehr als 
die doppelte Körperlänge messen soll. 

Von den wirteiförmig angeordneten Schwanzschuppen sind die 
oberen dachig gekielt, neben den Kielen eingedrückt und diese am 
Ende in eine kurze, scharfe Spitze ausgezogen; die unteren sind 
nur gegen das Ende des Schwanzes gekielt und gespitzt, vorne 
aber glatt und abgestutzt, nicht stumpfwinklig ausgezogen, wie sie 
Lehrs-) beschreibt. Diejenigen der Mittelreihen sind nicht nur an 
der Basis des Schwanzes breiter als lang, wie dies Schrei- 
ber^) angibt, sondern auch noch die des ersten, sehr oft die des 
zweiten und manchmal auch noch die des dritten Wirteis. 

Die Gesamtlänge der auf Vis erbeuteten Karsteidechsen beträgt 
bei den Stücken, die keinen abgebrochenen oder regenerierten Schwanz 
haben, bei den 6 139 — 177 mm, bei den 9 132 — 173mm, welche also 
in der Mehrzahl der Fälle kleiner sind als die Č, was auch die 
meisten Forscher angeben, außer Klaptocz^), der für die ? grö- 
ßere Maße bei seinem Materiale fand, obzwar diese im allgemeinen 
kleiner sind als bei den mir vorliegenden Stücken. 

Hervorheben möchte ich noch, daß die var. modesta Eim. im 
grollen ganzen meist kleinere Dimensionen aufweist als die typische 
Form, worauf schon Werner^) aufmerksam machte, daß sie in der 

Regel eine Zwergform bleibt; dasselbe konnte ich nach meinem 
Materiale im allgemeinen auch für die var. lissana Wern. konstatieren. 

Übersichtlich zusammengestellt sind die Dimensionen der Karst- 
eidechsen von Vis in mm die folgenden: Gesamtlänge 


^ (13 Stück) 139—177 


9 (18 Stück) 132-173 


Kopflänge 


10-12 


10-12 


Halslänge 


6-7 


6-7 


Rumpflänge 


33—43 


35-42 


Schwanzlänge 


88-118 


80—114 


Länge des Vorderbeines 


16-21 


15—17 


Länge des Vorderfußes 


7 8 


7-8 


Länge des Hinterbeimes 


26-29 


25-29 


Länge des Hinterfußes 


13—15 


13-15 


Größte Kopfhöhe 


5-6 


5-6 


Größte Kopfbreite 


6-7 


6-7 


Breite der Kopfplatte 


5-6 


5 6 


Größte Halsbreite 


Ö-7 


5-7 


Größter Kopfumfang 


20-24 


21—23 


Größter Ha sumfang 


2<:i-24 


19—23 


Größter Rumpfumfang 


22-33 


26-32 Die Karsteidechse kommt auf Vis außer in ihrer typischen Form 
noch in den Varietäten lissana Wern. und modesta Eimer vor, von 
denen die letztere bei weitem häufiger ist als erstere, wenn auch 

Lehrs: Zur Kenntnis . . . (Zool. Anz. XXV. 1902. pag. 234.). 
-) Lehrs: Zur Kenntnis . . . (Zool. Anz. XXV. 1902. pag. 235.). 
4 Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 433.). 

*) Klaptocz: Beiträge . . . (Zool. Jahrb. Syst. XXIX. 1910. pag. 418.). 
') Werner: Beiträge . . . (Verhandl. d. k. k. zool. bot. Ges. Wien. XLI. 
1S91. pag. 751,). 

Glasnik hrv. prirodoslovnog društva. ^ 50 

für diese Insel keinesfalls die Angabe Lehrs^) zu Recht besteht, 
daß jene Form sehr zahlreich vorkommt, meist zu 50' „ unter typischen 
Exemplaren. Die typische Form ist auJJer allem Zweifel die häufigste; 
von ihr erbeutete ich \\ 6, 11 ?, von den anderen 2 ?, resp. 2 t, 5 ^. 

Diese drei hier vorkommenden Formen zeigen folgende Färbung 
und Zeichnungen. 

Bei der Lacerta fiumana forma iiipica Wern. ist auf Vis 
die grüne Farbe der Oberseite meist nicht so rein über den ganzen 
Rücken ausgebreitet, wie dies Schreiber-) anführt, sondern es zeigt 
sich am häufigsten an den Hinterbeinen, oft aber auch schon mehr 
nach vorne, ja manchmal selbst schon an den Vorderbeinen ein 
leichter bräunlicher Schimmer, der in selteneren Fällen auch etwas 
dunkler sein kann, obzwar die Farbe nie eine braune oder kupfer- 
rote ist, wie sie W e r n e r'') erwähnt. Das Grün tritt in verschiedenen 
Nuancen auf, bei den t vorwiegend als bräunlichgrün, bei den l 
als gras- oder oHvgrün ; auch ein bläuliches (bei 3 6 und 1 2) 
oder grauliches (bei 1 ?) Grün kommt vor. Die auf dieser Grund- 
farbe auftretenden sieben dunklen, braunen, selten schwarzen Flecken- 
reihen sind meist nicht vollständig deutlich ausgeprägt. Das Occi- 
pitalband in der Mitte des Rückens ist in der Mehrzahl der Fälle 
nur als dunkle Punktreihe am hinteren Teile desselben ausgebildet, 
seltener schon von den Vorderbeinen an oder von der Körpermitte, 
und verschwindet wieder an der Schwanzwurzel. Nur sehr selten 
verbinden sich diese Punkte zu einem schmalen Zickzackstreifen, 
wie dies bei 4 6 und 1 2 der Fall ist oder sie sind zu großen 
dunklen Flecken ausgestaltet (bei 2 ? und 1 2) und bei 1 c" sind 
sie sogar als breite zusammenhängende Fleckenbinde entwickelt; 
bei 1 ? fehlt das Occipitalband vollkommen. Nur bei 1 t. und 2 2 
ist es von beiden Seiten schwach weißlich oder schmutzigweiß ge- 
säumt, was Werner') für seine var. striata, also das 2, als Regel 
angibt. Auch die Parietalbänder treten meist nur als eine Reihe 
dunkler Punkte auf, die nur selten in Form von größeren Flecken, 
manchmal auch zusammenhängend als Streuen (bei 2 t und 2 •?), 
zu sehen sind; bei 2 t- sind sie nur ganz schwach ausgepägt und 
bei 1 ? fehlen sie überhaupt. . Die Temporalbänder sind entweder 
als braune Netzzeichung oder als dunkelbraune Makeln oder auch 
als zusammenhängende Querflecken entwickelt, bei 1 ? als verein- 
zelte dunkle Punkte, bei 3 ^ und 3 ? als zwei Reihen solcher, und 
bei 3 6 und 1 ? fehlen sie vollkommen. Die Maxillarbänder sind 
auch meist als kleinere dunklere Punkte ausgebildet, nur bei 1 -^ 
als lichtbraune Netzzeichnung und fehlen sehr oft bei beiden Ge- 
schlechtern. Die die Parietal- und Temporalbänder unten begrenzenden 
Supraciliar- und Subocularstreifen treten meist auch nicht ganz deutlich 
hervor, nicht nur bei den 6, wie dies Werner^) hervorhebt. Ihre 
Farbe ist meist lichtgrün oder grünlichweiß, bei 2 ć5 lichtbläulich- 1) Lehrs: Zur Kenntnis . . . (Zool. Anz. XXV. 1902. pag. 230.). 

-) Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 433.). 

ä) Werner: Die Lurche . . . (Brehms Tierleben. V. pag. 179.). 

♦) Werner: Beiträge . . . (Verhandl. d. k. k. zool. -bot. ües. Wien. XLl. 
1891. pag. 754.). 

■') Werner: Beiträge . . . (Verhandl. d. k. k. zool.-bot. ües. Wien. XLl. 
1891. pag. 753.). 51 

giün, bei zwei anderen schmutzigweiß, öfter auch in der rückwär- 
tigen Körperhälfte lichtbräunlich, vorwiegend bei den 2. Nie fand 
ich sie rein weiß oder schwarz eingefaßt, wie es Werner^) anführt. 
Die nach Schreiber-) bei den 6 an der Einlenkungsstelle der 
Vorderbeine häufig vorkommende schwarze Makel war bei keinem 
meiner Exemplare zu finden; meist fehlt bei ihnen überhaupt jedes 
Ocell an dieser Stelle und nur bei einigen wenigen ? ist hier ein 
lichtgrüner oder bläulichgrüner Fleck zu sehen, der dunkler, braun 
oder auch schwarz umrandet ist. 

Der Pileus ist fast immer olivgrün, nur selten olivbraungrün 
(bei 4 t und 1 ?) oder olivbraun (bei 2 6 und 2 9); auf dieser 
Grundfarbe ist die Kopfplatte mehr oder weniger dicht dunkel oder 
schwarz gepunktet, seltener größer gefleckt. 

Der Schwanz ist in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 
graugrün, öfter auch grün, besonders bei den t, seltener bei beiden 
Geschlechtern bräunlichgrün, bei 1 t lichtbräunlich. Die Parietal- 
und Temporalbänder ziehen sich in Form kleiner, dunkler Flecken, 
von weißen Punkten begleitet, öfter auch noch über den Schwanz 
hin und zwar meist nur bis zu dessen Hälfte, seltener fast bis ans Ende. 

Die Extremitäten sind meist bräunlichgrün, lichtgrün getupft; 
manchmal sind diese Tupfen auch von bläulichgrüner Farbe und 
bei 1 t an den Vorderbeinen von schwarzer. Öfter ist die Farbe 
der Vorder- und Hinterbeine nicht die gleiche und dann sind die 
ersteren grün, die letzteren entweder bräunlichgrün (bei 2 6) oder 
bräunlich (3 ("-■ und 1 2), stets aber mit den vorher erwähnten 
lichteren Tupfen, welche Schreiber-) nur für die Hinterbeine an- 
gibt. Die Zehen sind stets gelblich und schwarz gefleckt. 

Die Unterseite ist meist bläulichgrün, selten, bei den 9 vor- 
wiegend, gelblichgrün, wenigsteus bis an das Ende der Brust, weiter 
dann gewöhnlich gelblichweiß, welche Farbe auch die Unterseite 
der Beine und des Schwanzes aufweist, nie, auch nicht bei den 2, 
rein weiß, wie dies besonders Werner'') hervorhebt und auch 
Bolkay^) erwähnt. Öfter ist die Unterseite, hauptsächlich an Brust 
und Bauch, bei je 1 t auch an den Beinen und dein Schwänze, 
rötlich oder rötlichgelb angehaucht und das bei beiden Geschlechtern, 
während die meisten Autoren nur den c", der südlicheren Gegenden 
eine rote Farbe zusprechen. Die äuliersten Ventralen sind blau, 
meist schwarz gefleckt oder wenigstens dunkel gewölkt, was sich, 
besonders bei den t, auch manchmal auf die zweite Reihe dieser 
Schilder ausbreiten kann. Bei sehr vielen Exemplaren sind die Su- 
pralabialia, Sublabialia und Submaxillaria gelblich, letztere dann ge- 
wöhnlich schwarz gefleckt. ') Werner: Beiträge . . . (Verhandl. d. k. k. zool -bot. Ges. Wien. XLI. 
IS91. pag. 753.) Die Reptilien- ii. Batrachierfauna d. jonischen Jnseln. (ibidem 
XLIV. 1894. p. 228.). 

-) Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 434.). 

Werner: Beiträge . . . (Verhandl. d. k. k. zool. -bot. Ges. Wien XLI. 
18J1. pag. 753.) — Die Reptilien. . .(ibidem XLIV. 1894. pag. 228.). — Die Eidech- 
sen Dalmatiens (Bl. f. Aqu. u. Terrarienkunde XVI. 1905. pag. 65.). 

*) Bolkay: Herpetologiai megfigvelesek (Ällattani közlemenyek X. 1911. 
pag. 134.). 52 

Lacerta fiumana var. lissana Wern. ist an der Oberseite braun 
oder olivbraun. Von den dunklen Fleckenbändern ist nur das Occi- 
pitalband gut ausgebildet. Es tritt als ziemlich breites, dunkelbraunes, 
ganz schwach weiLilich gesäumtes Zickzackband auf und beginnt 
erst bei den Vorderbeinen. Auch die Parietalbänder nehmen erst 
hier ihren Anfang und sind bei dem einen Exemplare als einzelne 
schwarze Flecken, bei dem andern als dunkelbraune Zickzackbinde 
entwickelt. Die Temporalbänder sind entweder ein brauner Streifen 
mit lichteren Tupfen oder nur zwei Reihen dunkelbrauner Punkte. 
Die iWaxillarbänder endlich sind in einem Falle nur zwischen den 
Beinpaaren als bräunlicher Streifen kaum angedeutet, im andern 
finden wir hier nur vereinzelte dunkelbraune Punkte auf lichtbraunem 
Grunde. Die bläulichweiüen Supraciliar- und Subocularstreifen sind 
stets ganz deutlich ausgeprägt, entgegen der Angabe Wtrners\t, 
dal.» die ^ dieser Form niemals so schart längsgestreift sind wie 
jene der typischen, sondern eher gefleckt. Ein Ocell an der Einlen- 
kungsstelle der Vorderbeine ist bei keinem der von mir erbeuteten 
Exemplare zu finden. 

Der Kopf ist olivbraum, dicht dunkel, resp. schwarz gefleckt. 

Der Schwanz ist bräunlieh und grünlichbraun; die Parietal- 
und Temporalbänder setzen sich auf ihm in Form dunkler, von 
weiülichen Punkten begleiteter Flecken bis zur Hälfte, resp. durch 
zwei Drittel fort. 

Die Beine sind bräunlich mit lichteren Tupfen, die vorderen 
bei einem Exemplare auch schwarz gefleckt. Die Zehen haben die- 
selbe Farbe wie bei der typischen Form. 

Die Unterseite ist bei dem einen Exemplare bläulich, bei dem 
andern gelblichgrün, Brust und Bauch schwach rötlichgelb ange- 
haucht; Beine und Schwanz gelblichweiß. Die äuliersten Ventralen 
sind dunkel gewölkt, resp. schwarz gefleckt. Die Supralabialia, Sub- 
labialia und vorderen Submaxillaria sind auch bei dieser Form von 
gelblicher Farbe. 

Die Oberseite der Lacerta fiumana var. modesta Eim. ist vorne 
meist keilförmig bis zur Hälfte des Körpers, selten weniger, rein 
olivgrün, welche Farbe Schreiber-) und Werner'') als die aus- 
schlieliliche angeben, oder rein grün, bräunlichgrün bei ?, bläulich- 
grün, olivgrünbräunlich bei (*:, der rückwärtige Teil zimmtbraun, 
lichtbronzebraun. auch olivbraun, olivbronzebraun bei 2, bei einem 
sogar braungelblich. Die dunklen Fleckenbänder fehlen vollkommen 
und nur bei 1 t ist das Occipitalband kaum merkbar in der rück- 
wärtigen Körperhälfte in Form ganz kleiner dunkler Pünktchen aus- 
gebildet. Die Rumpfseiten sind stets von derselben Farbe wie die 
Oberseite und auch ohne jegliche Zeichnung. Obzwar Werner*) 
für diese Form nur Spuren von Längsstreifen angibt, so ist bei 
meinen Exemplaren doch der Supraciliarstreifen fast immer ganz ') Werner: Reptilien in Galvagni: Beiträge . . . (Verhandl. d. k. k. zool.- 
bot. ües. Wien LI! 1902. pag. 383.). 

-) Schreiber: Heipetologia . . . (pag. 434). 

3) Werner: Die Lurche . . . (Brehms Tierleben. 1913. V. Bd. pag. 179). 

*) Werner: Beiträge . . . (Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Ges. Wien. XL!. 
1891. pag. 753.). 53 

deutlich ausgeprägt, während der Subocularstreifen stets schwächer, 
meist nur von den Vorderbeinen an, oft kaum merkbar entwickelt 
ist. Die Farbe des ersteren ist lichtgrünlich, nur bei 1 <^ lichtbläu- 
lichweil.l, außer bei diesem in der zweiten Hälfte oder von den Vor- 
derbeinen an lichtbräunlichweiü, jene des letzteren meist von dieser 
Farbe, nur manchmal auch lichtbläulichweiß. Ein Ocell ist bei keinem 
Exemplare ausgebildet und nur bei 1 t finden wir an dessen Stelle 
einen kleinen dunklen Fleck. 

Der Pileus ist olivgrihi, meist bei den f , oder olivbraun, vor- 
wiegend bei den i, und dann in einzelnen Fällen in seinem i ück- 
wärtigen Teile von grüner oder olivgrüner Farbe mit vielen dunkel- 
braunen Punkten, seltener größeren Flecken, die nur sehr spärlich 
bei 1 č auftreten. 

Die Farbe des Schwanzes ist eine grünliche, resp. graugrüne 
(bei 1 Č und 2 ?) oder bräunlichgrüne (bei 1 t), manchmal auch 
eine graulichbraune (bei ?). Bei dieser Form setzen sich die Parietal- 
und Temporalbänder nie auf den Schwanz fort wie dies bei den 
vorhergehenden stets der Fall zu sein pflegt. 

Die Extremitäten sind von derselben Farbe wie die Oberseite 
des Körpers und es tritt daher bei den Vorderbeinen meist eine 
grüne Farbe, gewöhnlich mit schwarzen Flecken, bei den Hinterbeinen 
eine braune, öfter mit lichteren Tupfen auf, die nur bei 1 2 voll- 
kommen fehlen. Die Zehen sind auch hier gelblich und schwarz, 
bei 1 J dunkelbraun gefleckt. 

Die Unterseite ist vorwiegend bläulichgrün, bei je 1 2 auch 
gelblichgrün, resp. bläulichweil.), der Bauch bei diesem blau, nie 
weil.!, wie sie Schreiber^) beschreibt. Auch die in erster Reihe 
von diesem Forscher und Werner-) angegebene orange- oder leb- 
haft ziegelrote Farbe, die bei den 5 häufig sein soll, konnte ich bei 
keinem Exemplare finden und nur bei 1 c und 2 9 sind Brust und 
Bauch rötlich angehaucht. Die äußersten Ventralen sind häufig blau 
oder wenigstens bläulich, dunkel gewölkt, was bei 2 9 auch noch 
an der zweiten Bauchschilderreihe der Fall ist. Beine und Schwanz 
sind wieder gelbhchweill Die Supralabialia, Sublabialia und Subma- 
xillaria sind auch hier gewöhnlich gelblich und schwarz gefleckt. 

Die auf Vis sehr häufige Karsteidechse ist in allen ihren Formen, 
wie auch ihr Name treffend bezeichnet, eine wahre Karstbewohnerin, 
geradezu charakteristisch für den Karst, was auch Schreiber^) 
hervorhebt, obzwar sie eigentlich nur dort recht heimisch ist, wo 
der Karst eine ziemlich reiche Vegetation aufweist, während sie den 
kahlen, zerklüfteten Trümmerkarst meidet, nach To mašini"*) zwar 
nur dann, wenn kein Humus vorhanden ist, gleichviel ob viel, wenig 
oder gar keine Vegetation auf ihm sich befindet; andern Teils ist 
sie wieder im Walde nirgends anzutreffen. Am liebsten häU sie sich 
dort auf, wo Felsen mit Gebüsch und Gras unterbrochen sind und ■') Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 434.) 

-) Werner: Beiträge . , . (Verhandl. d. k. 1<. zool.-bot. Ges. Wien. XLI. 
1891. pag. 753.). 

^) Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 435.). 

*) Tomas ini: Skizzen a. d. Leben d. Lacerta muraiis-Gruppe (Bl. f. 
Aqu.-i;. Terrai-ier.kunde. XVI. 1905. pag. 223.). 54 

belebt daher die Macchien in gewöhnlich recht grolier Anzahl; aber 
auch auf den aus lose geschichteten Steinen und Felstrümmern auf- 
geführten Mauern, welche die Weingärten auf Vis umgeben, findet 
man sie regelmäßig sehr häufig, da die vielen Ritzen und Spalten 
zwischen den Steinen den flinken, gewandten und lebhaften Tierchen, 
die zwar nach Werner') zu den am wenigsten flinken Arten ge- 
hören, sollen was ich auf keinen Fall bestätigen kann, bei drohender Ge- 
fahr sehr erwünschte Schlupfwinkel bieten ; an den Mauern von 
Gebäuden, an denen man die Spitzkopfeidechse so oft antrifft, ist 
diese Art nie zu finden, da sie überhaupt fast nie in der Nähe der 
Ortschaften zu sehen ist, wie man sie auch nicht auf größeren Äk- 
kern oder Wiesen antrifft. Dort, wo der Karst sich bis zum Meeres- 
spiegel ausbreitet, treibt sie sich munter auch da herum, während 
sie am flachen Strande nur ganz selten ausnahmsweise vorkommt. 

Lacerta serpa Raf. wurde auch, obzwar schon im Jahre 1810. 
von Rafinisque als selbständige Art beschrieben, doch noch lange 
Zeit von den Herpetologen zu Lacerta miiralis Laur. gestellt und 
erst Mehely gebührt das Verdienst, sie artlich von dieser sowie 
auch von Lacerta fiumana Wern. getrennt zu haben. Sie ist das 
Urbild der Lacerta nmralis var. neapolitana Bedriagas und wurde 
in ihrer typischen Form hauptsächlich als var. punctato-fasciata, 
striato-fasciata, maciilato-striata von Eimer, als Podarcis meremii 
var. maculata von Fitzinger, als neapolitana var. albiventris von 
Be dri aga, als var. tiligiierta von Bou lenger, als var. nierreniii 
von Werner usw. beschrieben. 

Die allgemeine Charakteristik der Ruineneidechse gibt besonders 
treffend und ausführlich Schreiber-) in seinem hervorragenden 
Werke, so dali ich es für überflüssig erachte, dieselbe auch hier 
nochmals zu wiederholen, sondern sofort auf die Besprechung des 
von mir gesammelten Materials übergehen kann. 

Der Kopf ist grol.5, vom flachen Scheitel gegen vorne sanft 
nach abwärts geneigt, in der Praefrontalgegend mit Ausnahme von 
7 c schwach eingedrückt, obzwar dies Schreiber'') als den sel- 
teneren Fall anführt, in der Backengegend wenig verdickt und der 
vor den Augen liegende Teil ist etwas länger als der hinter denselben 
gelegene, nur beim 9 und 4 t von gleicher Länge. Die Entfernung 
der Nasenlöcher vom vorderen Augenwinkel ist etwas kleiner als 
die Entfernung des hinteren Augenw^inkels vom Hinterrande des Pa- 
rietale und zwar auch bei den erwachsenen Tieren, während es 
Camerano^) nur bei den juv. fand. Die Schnauze ist ziemlich 
lang und deutlich geschweift zugespitzt. Die Länge des Kopfes be- 
trägt bei den (^ 13—15 mm, beim ? 12 mm imd bei den juv. 13 
mm, welche Zahl bei den ^. nur in vier Fällen vertreten ist. Die 
größte Kopfhöhe entspricht der Entfernung des vorderen Augen- 
winkels vom Vorderrande des Tympanale oder auch vom Hinterrande 
des Parietale, manchmal auch etwas mehr und das nicht nur bei ') Werner: Mehely L. v.: Zur Lösung d. „Muralis-Frage". (Zool. Zent- 
ralbl. XIV. 1907. pag. 318.). 

-') Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 446.). 

■') Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 446.) 

*) Camerano: Monografia . . . (pag. 61.). 55 

den 2 und juv., wie es Camerano^) angibt, sondern auch bei 
den t. Sie beträgt bei den t 6—8 mm, beim 9 7 mm und bei den 
juv. 6 mm, welche Zahl bei den t fiur in einem Falle auftritt. Die 
größte Breite des Kopfes ist gleich der Entfernung des hinteren 
Parietalrandes vom vorderen Augenwinkel und beträgt 8 — 10 mm; 
erstere Zahl finden wir nur beim ?, den juv. und 2 6, während 
sonst bei diesen die Zahl 8 vorherrscht. Nachdem die Breite hier stets 
größer als die Höhe ist, gehören die Ruineneidechsen von Vis ent- 
schieden zu den platycephalen Formen, obzwar die meisten Autoren 
diese Art zu den pyramidocephalen zählen, wenn auch Schreiber-) 
hervorhebt, dal» die diesen Unterscheidungen zu Grunde liegenden 
Merkmale nicht immer genügend scharf ausgeprägt und oft auch 
nach dem Geschlechte verschieden sind. Der Pileus ist 6 — 8 mm 
breit und finden wir die erstere Zahl nur beim 9, den juv. und 
1 t, während bei den übrigen in der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle die Zahl 7 vertreten ist. Der gröLUe Kopfumfang beträgt bei 
den t 23 — 30 mm, beim +' 25 mm und bei den juv. 25 — 26 mm. 
Im allgemeinen ist also der Kopf der t stets stärker und kräftiger 
entwickelt als der des 9. Die von mir bei dem Materiale von Vis 
gefundenen Dimensionen des Kopfes stimmen nur so ziemlich mit 
jenen von Werner^) angegebenen überein, während sie die von 
den anderen Forschern angeführten gewöhnlich nicht erreichen. 

Für die Beschilderung des Kopfes wäre für die Exemplare von 
Vis Folgendes erwähnenswert. Die gegen oben verengten Suprana- 
salia haben ihre gemeinsame Mittelnaht beiläufig von der Länge 
des auf den Pileus übergewölbten Teiles des Rostrale, manchmal, 
bei 4 t und dem 9, noch viel kürzer, und trennen stets das Rost- 
rale vom Internasale, außer bei 1 f wo diese Schilder zusammen- 
stoßen. An ihrem Hinterrande liegen über, nur bei 2 6 hinter der 
Naht des Rostrale und des ersten Supralabiale die ziemlich großen 
Nasenlöcher, welche das Rostrale stets fast berühren. Das Interna- 
sale ist querrhombisch, bei 1 t eiförmig, nach vorne und rückwärts 
ziemlich stark, nur bei 1 t vorne schwach vorgezogen, bei einem 
andern hier abgerundet. Seine Breite ist meist merklich größer als 
seine Länge, bei 1 t sogar zweimal so groß, während es bei zweien 
wieder kaum breiter als lang, bei einem andern sogar länger als 
breit ist. Bei 1 6 finden wir in einer Ausbuchtung des Hinterrandes 
dieses Schildes zwischen den Praefrontalia. an das Frontale an- 
stoßend, ein überzähliges, kleines, sphärisch-trapezisches Schildchen. 
Die Praefrontalia sind stets länger als breit, bei je 1 6 von gleicher 
Länge wie das Internasale, fast so lang und länger; gewöhnlich 
entspricht ihre Länge dem Abstand der hinteren Internasalecke vom 
Rostrale und nur bei 1 t sind sie länger als dieser Abstand von 
der Schnauzenspitze, den Schreiber^) als größte Länge anführt, 
bei einem andern sogar zweimal so lang. Bei 1 t liegt auch zwischen ^) Camerano: Monografia . . . (pag. 60.). 

-) Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 378.). 

2) Werner: Die Reptilien- u. Amphibienfauna von Kleinasien (Sitzungs- 
ber. d. math.-naturvv. Kl. d. k. Akademie d. Wissensch. Wien. CXI. 1. 1902. p. 
1082.). 

") Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 447.). 56 

ihnen ein langes, trapezisches Schildchen. Das vorne stets bogig 
erweiterte Frontale ist zwischen die Praefrontalia ziemlich stark, nur 
bei 2 c schwach, stumpf, zwischen die Frontoparietalia als kurze, 
stumpfe Spitze vorgezogen; bei mehreren c, dem 2 und 1 juv.'hier 
bogig abgerundet oder überhaupt nicht vorgeschoben. St-ine Länge 
entspricht meist seiner Entfernung von der Schnauzenspitze, nur bei 
2 f ist es länger und bei 3 wieder so lang wie sein Abstand vom 
Rostrale. Der Discus palpebralis ist fast stets von der gleichen 
Länge wie das Frontale, nur bei 1 Č kaum so lang, was Schreiber^) 
als die Regel angibt, bei zweien wieder länger und stets schmäler 
als der Vorderteil des Frontale. Von den dasselbe bildenden vier Sup- 
raocularia ist das erste stets, nicht nur gewöhnlich, wie Schreiber-) 
behauptet, deutlich länger als das zweite. Die den Discus palpebralis 
unten begrenzende, nach Werner") manchmal fehlende. Körner- 
reihe ist bei allen meinen Exemplaren vorhanden, aber unvollständig; 
sie reicht meist bis zum ersten Supraciliare, beim ? bis zur Hälfte 
des zweiten, oder beginnt auch oft erst am Ende des ersten, bei 1 c 
sogar hinter demselben, bei einem andern auf der linken Seite in 
der Mitte des zweiten, welch letztere Fälle nach Schreiber*) die 
häufigeren sein sollen. Die Frontoparietalia sind stets länger als 
breit und kürzer als das Frontale, nur bei 1 o von gleicher Länge, 
Das nur beim 2 deltoidische. sonst fünfeckige Interparietale ist 
schmal und nur bei 1 c hinten stark verengt, während eben dies 
nach Schreiber"') meist der Fall sein soll; sein Verhältnis zum 
Occipitale ist sehr verschieden, obzwar es nach Schreiber') in 
der Regel länger und nur selten breiter ist. Bei meinem Materiale 
von Vis ist es oft von derselben Breite wie das Occipitale, öfter 
auch schmäler aber gleich lang, manchmal auch umgekehrt, oder 
länger und nur bei je 1 6 breiter, resp. überhaupt groUer, was 
Werner') als die Regel anführt. Das Occipitale ist meist trapezisch, 
bei 1 Č rundHch-trapezisch, bei einem andern unregelmäUig-trape- 
zoidisch, beim +• dreieckig. Die außen und hinten abgerundeten Pa- 
rietalia sind fast immer so lang wie der Abstand der hinteren Eckt 
des Frontale von der hinteren Internasalspitze, nur bei 2 f^ kürzer 
und bei einem von gleicher Länge wie das Frontale. 

Da mir von dieser Art nur 1 9 zur Verfügung steht, kann ich 
nicht entscheiden, ob auch hier bei diesem Geschlechte Abweichungen 
von der normalen Entwicklung der Pileusschilder häufiger auftreten 
als beim männlichen, wie dies bei den vorher beschriebenen zwei 
Arten der Fall ist. 

Das Postnasale, welches nur bei 2 ?^ und zwar einmal links, 
einmal rechts in zwei kleine Schildchen zerfällt, ist höher als breit 
und liegt bei mehr als der Hälfte der C. auch dem zweiten Supra- ') Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 447.). 

-■) Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 447.). 

') Werner: Die Reptilien . . . (pag. 43.) — Schlußwort an Herrn Dr. v. 
Bedriaga (Zool. Anz. XVIIl. 1895. pag 470.). 

') Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 447.). 

■') Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 447.). 

*"') Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 447.). 

') Werner: Dia Reptilien- u. Amphibienfauna... (Sitzungsber. d. math.- 
nat. Kl. d. k. Akad. d. Wissensch. Wien. CXI. 1. 1902. pag. 10S3.). 57 

labiale auf, während es Schreiber^) regelmäl.5ig nur dem ersten 
aufliegend fand. Das Frenale ist in der Mehrzal der Fälle ebenso 
lang als hoch, nur bei 3 f* länger, beim '^ und 2 t höher und liegt 
meist teilweise auch noch dem dritten Supralabiale auf, öfter sogar 
bis zu dessen Hälfte; nur bei 2 6 greift es nicht über die Grenze 
des zweiten. Das ziemlich lange Frenooculare ist stets so lang wie 
seine Entfernung vom Vorderrande des Nasenloches. Das Praeocu- 
lare ist von gewöhnlicher Form und nur bei 2 C und dem ^ finden 
wir beiderseits zwei Praeocularia, was bei 2 6 wieder je links. 
resp. rechts der Fall ist. Supraciliaria sind meist 5 vorhanden, nur 
bei 1 Č finden wir beiderseits 6, bei 5 andern wieder nur auf der 
rechten Seite; es scheint also diese Zahl gerade nicht häufig auf- 
zutreten, wenn sie auch Schreiber-) als gleich häufig wie die 
erstere anführt. Diese Schildchen sind stets, wenigstens die ersten 
zwei, merklich länger als hoch. Das oberste Postoculare berührt 
nur bei 1 c das Parietale in einer Ecke, bei 1 juv. wieder in verhält- 
nismäüig sehr langer, sonst stets aber nur in kurzer Naht. Die Schlä- 
fen bedecken zahlreiche polygonale Schildchen von verschiedener, ver- 
hältnismäßig ziemlich geringer Gröüe; oben begrenzen sie 1—5, meist 
aber 2 Supratemporalia. deren Zahl auch oft auf beiden Seiten un- 
gleich ist. Werner') gibt als die gev/öhnlichsten Zahlen 3, 5 und 
6 an. Das erste dieser Schilder ist stets das größte, aber doch meist 
kürzer als die Hälfte des Parietale, nur bei 1 6 länger, wenn dies 
auch nach Schreiber"^) nicht selten der Fall sein soll. Oft ist es 
auch von der gleichen Länge wie die Hälfte dieses Schildes, bei 
3 Č nur auf einer Seite, und bei 1 sogar fast so lang wie das ganze 
Parietale. Das Massetericum zeigt keine so sehr wechselnde Aus- 
bildung: es ist meist rundlich- oder länglich- polygonal, oft 
achteckig und fehlt vollkommen nur bei 2 e und zwar bei einem 
beiderseits, beim andern rechts, obzwar mehrere Forscher solche 
Fälle als oft und häufig bezeichnen. Wenn es länglich ist, so liegt 
es stets schief von vorne oben gegen hinten unten. Das Tympanalc 
ist schmal und meist kürzer als die Hälfte des Ohrrandes, nur beim 
^ ebenso lang und bei 4 S kaum von dieser Länge. Der übrige 
Teil des Ohrrandes besteht aus kleinen Schuppen. Das stumpf auf 
den Pileus übergewölbte Rostrale ist in der weit überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle zweimal so breit als hoch ; nur beim ^ und 3 ?: 
ist dies nicht ganz der Fall und bei 1 c sogar ist dessen Breite 
kaum anderthalbmal so groli als die Höhe. Die Zahl der Suprala- 
bialia beträgt meist 7, nur bei 2 6 auf der linken Seite 8, bei einem 
neben dieser Zahl links auf der rechten Seite 9; in den letzteren 
Fällen liegt das sechste als Suboculare unter dem Auge, sonst stets 
das fünfte. Das Mentale ist bei allen Exemplaren normal entwickelt. 
Sublabialia sind fast immer 6 vorhanden, nur bei 2 6 fand ich auf 
der rechten, resp. auf der linken Seite 7 dieser Schilder; die von 
Schreiber^) auch noch angeführte Zahl 8 war bei keinem Exem- ') Schreiber: Herpetologia . . • (pag. 447.). 
-') Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 447.). 

=) Werner: Die Reptilien- u. Amphibienfauna .. . (Sitzungsber. d. math.- 
nat. Kl. d. k. Akad. d. Wissensch. Wien CXI. I. 1902. pag. 1083.). 
*) Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 448.). 
Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 448.). 58 

plare vertreten. Die Zahl der Subinaxillarpaare beträgt auch fast 
ohne Ausnahme 6, nur bei 1 ? finden wir links 7, bei einem andern 
neben dieser Zahl auf dieser Seite rechts 8. 

Auch hier kann ich mich aus Mangel an ? nicht in Schlüsse 
in Betreff der Verschiedenheiten in der Beschilderung des übrigen 
Kopfes bei beiden Geschlechtern einlassen. 

Der Hals ist auch bei dieser Art ziemlich dick, aber etwas 
eingeschnürt. Seine Länge beträgt bei den t 7 — 10 mm. am häu- 
figsten 9 mm, beim 9 7 mm und bei den juv. 7—8 mm ; bei kei- 
nem t oder juv. ist er von gleicher Länge oder länger als der Kopf, 
wie dies Camerano^) fand, während er beim ? so ziemlich der 
Angabe dieses Forschers — -/.j bis % der Kopflänge — entspricht. 
Seine Breite weist bei den 6 und juv. vollkommen die gleichen 
Zahlen auf, nur beim ? ist sie grölier, nämlich 8 mm; auUer bei 
1 Č und 1 juv., wo sie 7 mm beträgt, entspricht sie stets vollkommen 
der gröiUen Kopfbrehe, was nach Camerano-) bei den t nur in 
vielen Fällen vorkommt, während sie bei den ? und juv. kleiner ist, 
was auch Bedria.gsi'') für Lacerta muroUs Laur. erwähnt. Der gröüte 
Umfang des Halsens beträgt bei den <" 23—30 mm, beim ? 25 mm 
und bei den juv. 24 — 26 mm. Es ist also auch bei dieser Art auch 
der Hals meist bei den t kräftiger entwickelt als beim 2. 

Zur Kopflänge verhält sich die Halslänge bei deuf^ wie 1 :l-5 — 175, 
beim 9 wie 1 : L71 und bei den juv. wie 1 : 1*62 — 1'86. 

Die Kehlfurche ist deutlich, wenn auch nicht tief, und die Haut 
längs derselben öfter mehr oder weniger gefaltet. Das Halsband ist 
meist schwach, öfter kaum merklich gezähnt; nie fand ich es ganz- 
randig, wie es Be dri aga-*) und Schreiber^) letzterer zwar nur 
seltener, bezeichnet. Es besteht aus 7—10 ziemlich gleich groLien 
Schildern bei den t, aus 9 beim 9 und 8—10 bei den juv.; bei 
keinem Autor fand ich die Zahl 7 angegeben, während ich wieder 
anderseits bei meinem Materiale die von vielen Forschern ange- 
führten Zahlen 10—13 nie vertreten fand. 

Der Rumpf ist ziemlich schlank, kräftig, nur bei 4 Č fast voll- 
kommen drehrund, sonst stets, wenigstens im rückwärtigen Teile, 
schwach abgeplattet, was nach Camerano") besonders bei den 
9 der Fall sein soll. Seine Länge beträgt bei den t 86 — 44 mm, 
beim 2 und den juv. 36 mm und bleibt in der überwiegenden Mehr- 
zahl der Fälle hinter den von anderen Forschern gefundenen Zahlen 
zurück, besonders hinter der von Lehrs') mit 80 mm angegebenen. 
Der Umfang variert bei den e zwischen 25 und 37, mm, beim ^ 26 
mm und bei den juv. zwischen 26 und 29 mm. Also ist auch der 
Rumpf bei den e meist kräftiger ausgebildet als beim ^, wohingegen 
er bei diesen nach Camerano^) länger sein soll. 

) Camerano: Monografia . . . (pag. 61.). 

-) Camerano: Monografia . . . (pag. 61.). 

") Bedriaga: Über Lacerta o.xycephala . . . (Arch. f. Naturgesch. XL VI. 
1. 1880. pag. 271.)": 

*) Bedriaga: Herpetologische Studien. (Arch. f. Xaturgesch. XLV. L 
1879. pag. 278.). 

^) Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 448.). 

') Camerano: Monografia . . . (pag. 61.)- 

■) Lehrs: Zur Kenntnis . . . (Zool. Anz. XXV. 1902. pag. 22S.). 

~) Camerano: Monografia . . . (pag. 61.). 59- 

Das Verhältnis zwischen Rumpf- und Kopflänge beträgt bei 
den ^ 1 : 2-6— 3-14, beim 9 1 : 3-25, bei den juv. 1 : 277, jenes 
aber zur Entfernung der Schnauzenspitze vom Halsband 1 : 1*62— 2 00 
bei den g, 1 : 2*5 beim 9 und 1 : 1-71 — l'S bei den juv., während 
Schreiber^) das erstere Verhältnis als unter dreimal, das letztere 
als höchstens anderthalbmal bezeichnet. 

Die Zahl der Brustdreicckschilder beträgt 5—13, am häufigsten 
8, welche Zahl auch beim :^ und den juv. die einzig vorkommende ist. 

Von den auch bei dieser Art in 6 Längsreihen angeordneten 
Bauchschildern sind die zwei mittleren schmäler als die übrigen, 
die Zahl der Querreihen beträgt 25—28, am häufigsten 26, die neben 
25 auch bei den juv. vertreten sind; das 9 hat 28 Querreihen von 
Ventralen. Die von manchen Autoren für Lacerta muralis Laur. an- 
geführten Zahlen 23 und 24, resp. '29—32 fand ich bei keinem 
meiner Exemplare. Die Oberschildchen sind stets klein, meist kaum 
so groß wie zwei Rückenschuppen, sehr selten eben so groU, 
manchmal auch wie 2—3, während ich sie nie bis zur GröUe von 

4 Rückenschuppen vorfand, wie dies Schreiber'-) angibt. 

Das Analschild ist stets breiter als lang und wird bei den ^ von 
5 — 9, beim 9 und den juv. von 7 ziemlich gleich großen Praeanal- 
schildern umgegeben; bei den t sind die häufigsten Zahlen 6 und 
7 und auch die Zahl 5, die Schreiber'^) überhaupt nicht erwähnt, 
tritt bei 5 Exemplaren auf. 

Die Rückenschuppen sind rundlich, körnerartig und am Scheitel 
deutlich gekielt, wenigstens auf der Oberseite des Körpers, während 
die Kiele gegen die Flanken zu verschwinden. Lehrs^) fand über- 
haupt fast gar keine Kiele. In der Größe entsprechen meist 3 — 4, 
seltener 3 und nur beim 5 und 1 5 am vorderen Teile des Rumpfes 
auch nur 2 der Breite eines Bauchschildes, welche Zahl überhaupt 
kein Autor erwähnt, während ich wieder die von mehreren Forschern 
angegebene Zahl 5 bei keinem Exemplare vorfand. 

Die Extremitäten sind schlank, aber doch kräftiger gebaut als 
bei der vorigen Art. Die Vorderbeine haben eine Länge von 18 — 21 
mm bei den ^, von 17 mm beim 9 und von 19 mm bei den juv., 
sind also stets ziemlich bedeutend kleiner als die von Boulenger"') 
und Werner') angegebenen Zahlen. An den Kopf angelegt reichen 
sie meist über den vorderen Augenwinkel oder bis zu diesem, nur 
selten bis zum Nasenloch und nur bei 2 5 bis zur Schnauzenspitze, 
welch letztere Fälle De Betta') für Lacerta muralis Laur. als Regel 
angibt. Die Vorderfüße mit der längsten Zehe sind 7 — 10 mm lang, 
vorwiegend 9 mm, welche Zahl wir auch bei den juv. finden; beim 

5 beträgt die Länge 7 mm und sind die Vorderfüße bei diesem, 
schwächer entwickelt als bei den t. nat. ^) Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 446.). 
-) Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 448.). 
■) Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 448.). 
Lehrs: Zur Kenntnis . . . (Zool. Anz. XXV. 1902. pag. 235.). 
') Boulenger: Catalogue . . . (Vol. 111. 1887. pag. 3h). 
'•) Werner: Die Reptilien- u. Amphibienfauna . . . (Sitzungsber. d. math.- 
Kl. d. k. Akad. d. Wissensch. Wien. CXI. I. 1902. pag. 1082.). 
') De Betta: Erpetologia . . . (p. 149.) 60 

Die Länge der Hinterbeine beträgt bei den C 32—38 mm, 
beim ^ 29 mm und bei den juv. 31 mm; auch diese Zahlen sind 
wieder kleiner als jene von Bou lenger und Werner angeführten. 
An den Körper angelegt reichen sie gewöhnlich etwas über die 
Achsel oder bis zu derselben, was auch den Angaben fast aller 
Forscher entspricht, beim 9 nicht einmal so weit, während sie sich nur 
bei 1 e über das Halsband und bei 2 anderen bis zu diesem er- 
strecken. Die Länge des Hinterfußes mit längster Zehe beträgt bei 
den r 16 — 18 mm, meist 17 mm, beim 9 und den juv. 15 mm; es 
sind also auch die Hinterbeine bei den ^ stärker ausgebildet als 
beim :^. 

Die Schuppen, welche die Beine oben bedecken, gleichen im 
allgemeinen jenen des Rumpfes, nur sind sie etwas feiner; die Un- 
terseite ist mit größeren, flachen Schuppen bedeckt, welche am 
Schenkel in 4—6 Längsreihen angeordnet sind; bei den ^ am häu- 
figsten in 5, was auch beim 2 der Fall ist, bei den juv. in 6; die 
Zahl 4, welche Schreiber^) überhaupt gar nicht erwähnt, finden 
wir nur bei 1 t vertreten. Die Zahl der Schenkelporen beträgt 
22 — 27, während viele Forscher auch noch bedeutend weniger, 13 — 20, 
bei Lacerta muralis Laur. fanden. Die größeren Zahlen finden wir 
vorwiegend bei den ^, und oft treten auch Unterschiede an beiden 
Schenkeln auf, die meist nur 1 Pore, in vier Fällen aber auch 2 
und in einem sogar 3 Poren betragen. Die Entfernung der beiden 
Schenkelporenreihen in der Mitte des Körpers ist gewöhnlich sehr 
klein; sie beträgt meist kaum die Breite einer halben oder ganzen 
Pote und in der Mehrzahl der Fälle stoßen die beiden Reihen sogar 
last oder auch vollkommen zusammen, was Schreiber-) zwar als 
Ausnahme bezeichnet, während nach ihm in der Regel der Abstand 
die halbe Breite des Anale beträgt, was ich aber bei keinem der 
Exemplare von Vis konstatieren konnte. 

Der Schwanz ist verschieden stark entwickelt und verdünnt 
sich gegen sein Ende nur allmählich zu einer nicht sehr langen 
Spitze. Seine Länge beträgt bei den vollkommen unversehrten Stücken, 
also auch jenen ohne regenerierte Schwänze, bei den 5 78—137 mm, 
beim 5 99 mm und bei 1 juv. 100 mm, erreicht also nicht die von 
Bedriaga^) und Boulenger^) gefundenen Zahlen. 

Zur Länge des Körpers verhält sich die Schwanzlänge wie 
1 : 1-57— 2-76 bei den e., wie 1 : 1*70 beim 9 und wie 1 : 1'78 beim 
juv.; diese Zahlen entsprechen also nicht ganz den Angaben Lehrs"'). 
daß der Schwanz dieser Art fast nie weniger als doppelt so lang 
ist wie der Körper, aber auch nicht jenen Camera nos'), daß er 
nie über die doppelte Länge desselben erreicht. 

Die wirteiförmig angeordneten Schwanzschuppen haben oben 
ziemlich scharfe Kiele, die aber meist nicht in ihrer Mittellinie ver- ') Schreiber: Herpetolo^ia . . . (pag. 448.). 
-■) Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 448.). 

^) Bedriaga: Herpetologische Studien. (Arch. f. Natiiigesch. XLIV. I. 
1878. pag. 286.). 

') ßoulenger: Cataiogue . . . (111. Vol. 1SS7. pag. 31.). 

■') Lehrs: Zur Kenntnis . . . (Zool. Anz. XXV. 1902. pag. 22S.). 

'') Game rano: Monografia . . . (pag. 60.). 61' 

laufen, sondern bald nach rechts, bald nach links verschoben sind; 
längs der Kiele sind die Schuppen stets eingedrückt, nie gefurcht,, 
was Schreiber^) auch noch anführt. Der Hinterrand der Schuppen 
ist stets stumpfwinklig vorgezogen, nie gerade abgestutzt, was nach 
Schreiber'^) sogar das Gewöhnlichere sein soll. Die unteren 
Schwanzschuppen sind stets alle gerade abgestutzt, vorne fjach, erst 
in der zweiten Hälfte des Schwanzes gekielt; von den zwei Mittel- 
reihen sind gewöhnlich die Schuppen der ersten zwei Wirtel breiter 
als lang, nur sehr selten der ersten drei. 

Die Gesamtlänge der auf Vis gesammelten Ruineneidechsen 
beträgt bei den (+, 145 — 196 mm, beim ? 157 mm und beim juv. 
156 mm, welche Zahlen in allen Fällen weit hinter denjenigen aller 
Forscher zurückbleibea, obzwar auch sie ihre Angaben bestätigen,, 
daü die g meist größer sind als die 9. 

Erwähnenswert ist jedenfalls die Tatsache, daß auch bei der 
Ruineneidechse die var. olivacea Raf. in der Regel kleiner ist als. 
die typische Form, also auch hier meist eine Zw^ergform bleibt. 

Die Dimensionen der Ruineneidechsen von Vis in mm sind- 
übersichtlich dargestellt die folgenden. 

Gesamtlänge t (22 Stück) 145-196 ? (1 Stück) 157 juv. (2 Stück) 156 

Kopflänge 13—15 12 13 

Halslänge 7—10 7 7—8 

Rumpflänge 36—44 36 36 

Schw.nnzlänge 78—137 99 100 

Länge des Vorderbeines 18—21 17 19 

Länge des Vorderfußes /— 10 7 9 

Länge des Hinterbeines 32-38 29 31- 

Länge des Hinterfußes 15 - 18 15 15 

Größte Kopfhöhe 6-8 7 6 

Größte Kopfbreite 8-10 8 8 

Breite der Kopfplatte 6—8 6 6 

Größte Halsbreite 7-10 8 7—8 

Größter Kopf umfang 23-30 25 25-25. 

Größter Halsumfang 23-30 25 24—26 

Größter Rumpfumfang 25—37 25 26-29 

Auf Vis ist die Ruineneidechse sowohl in der typischen Form 
als auch in der var. olivacea Raf. vertreten, wenn auch letztere an 
Zahl bedeutend hinter der ersteren zurückbleibt, obzwar Toma sini'^) 
behauptet, dal.» in Dalmatien ein Drittel oder auch mehr aller Rui- 
neneidechsen gerade dieser Form angehören, welcher Ausicht sich 
auch Lehrs^) anschlieiU. Ich erbeutete im ganzen von ihr nur 5 t 
und 1 ?, während von der typischen Form 17 t und 2 juv. gesam- 
melt wurden. 

Die Farbe der Oberseite ist bei der Lacerta serpa forma 
typica Raf. auf Vis stets eine grüne in verschiedenen Nuan- 
cen, vorscherrschend bräunlichgrün, welcher Ton, nebst braun 
in manchen Fällen, auch dann stets, wenigstens im rückwärtigen 
Drittel des Körpers, auftritt, wenn der Vorderteil rein grün ist: oft 
beginnt er aber auch schon weiter vorne, ja selbst schon bei den 

^) Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 448,). 
-) Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 448.). 

^) Tomas ini: Skizzen . . . (BI. f. Aqu.-u. Terrarienkunde. XVI. 1905.. 
pag. 208.). 

*) Lehrs: Zur Kenntnis . . . (Zool. Anz. XXV. 1902. pag. 229.). 62 

Vorderbeinen. Manchmal finden wir auch ein Graugrün, Blaugrün 
oder Gelbhchgrün über die ganze Oberseite verbleitet. Von de:i 
über den Körper vtrlaufenden dunklen Längsbinden ist das Occi- 
pitalband von dunkelbrauner, seltener schwarzbrauner oder aucii 
schwarzer Farbe; nur in sehr seltenen Fallen beginnt es unmittelbar 
am Kopfe (bei den juv.), obzwar dies Schreiber^) als das Ge- 
wöhnlichere erwähnt, meist erst in der Rückenmitte oder von den 
Vorderbeinen an. Es tritt meist vorne in Form kleiner Punkte oder 
kleinerer Flecken auf, die hier gewöhnlich nicht zusammenhängen, 
und erst weiter hinten, nur in 2 Fällen schon von den Vorderbemen 
an, finden wir das Occipitalband auch als zusam nenhängende, ziemlich 
breite Zickzackbinde, die bei einem Exemplare licht geäugt ist. Da 
das Occipitalband öfter nur ganz schmal ist, so fällt der zwische.i 
diesem und dem Parietalbande gelegene grüne Dorsalstreifen durch 
seine Breite auf und ist manchmal auch noch lichter getupft; bei 
meinem Materiale von Vis ist er seltener nur sehr schmal, was räch 
Bedriaga-') und Schreiber"') aber die häufigeren Fälle sein 
sollen. Das Parietalband ist gewöhnlich als schwarze, seltener dunkel- 
oder schwarzbraune Längsbinde ausgebildet, die meist aus kleineren 
oder größeren unzusammenhängenden Flecken, nur in einem Fallt 
aus kleinen Punkten besteht; in 2 Fällen ist sie ähnlich wie das 
oben erwähnte Occipitalband ebenfalls licht geäugt. Nur verhältnis- 
mäßig sehr selten finden wir das Parietalband vollkommen deutlich 
entwickelt, nämlich in dem Falle, wenn der dasselbe auMen be- 
grenzende Supraciliarstreifen gut ausgebildet ist; gewöhnlich aber 
verschmelzen seine Flecken mit denjenigen der Rumpfseiten zu einer 
unregelmäßigen Netzzeichnung oder einer ebensolchen Querflecken- 
reihe. Daraus folgt, daß auch die Temporal- und Maxillarbände;- 
nur selten als solche deutlich ausgeprägt sind, sondern auf den 
grünen, bräunlichen o ler bläulichen Rumpfseiten entweder als un 
regelmäßige schwarze oder dunkelbraune Querflecken oder aber als 
unregelmäßige schwarze Netzzeichnung auftreten, wenn dies auch 
nach Bedriaga^) seltener der Fall ist; nur dann, wenn auch ein 
Subocularstreifen ausgebildet ist, kann man beide Bänder von ei- 
nander unterscheiden, von denen das Maxillarband in einem Falle 
in Form unregelmäßiger Querstriche auftritt und in 2 Fällen beide 
Bänder graugrün, resp. schmutzigweiß geäugt sind. Die Supraciliar- 
streifen sind fast regelmäßig von zweifacher Farbe und zwar bis zu 
den Vorderbeinen, nur in einem Falle bis zur Rumpfniitte, bläulich- 
grün, lichtgrün, grünlichweiß, lichtgraugrün und werden dann im 
weiteren Verlaufe bräunlichgrün, bräunlichweiß, oder schmutzigweiß, 
während ich bei keinem Exemplare die von Lehrs') und Schreiber' • 
erwähnte gelbliche Farbe fand. Manchmal sind sie in der rückwär- 
tigen Hälfte überhaupt nur als lichte Augenflecken zwischen den 
dunklen Längsbinden der Rumpfseiten entwickelt. Nur einmal treten 
sie als graugrünweiße Streifen längs des ganzen Rumpfes auf; öfter ') Schreiber: Herpetologia . . . (pa<i. 449.). 

-') Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 207.). 

^) Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 449.). 

*) Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 20S.). 

■) Lehrs: Zur Kenntnis . . . (Zool. Anz. XXV. 1902. pag. 229.). 

•') Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 449.). 63 

sind sie überhaupt nur bis zu den Vorderbeinen entwickelt und ver- 
schwinden dann und bei 2 Exemplaren fehlen sie überhaupt ganz. 
Die Subokularstreifen fehlen in der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle vollkommen, auch bei den juv., wo sie nach Werner^) und 
Schreiber-) stets vorkommen sollen, und sind überhaupt, wenn 
auch vorhanden, stets undeutlicher entwickelt als die Supraciliar- 
streifen; nur bei 2 Exemplaren sind sie zweifarbig, vorne lichtgrün, 
hinten bräunlichweil^, resp. schmutzigweil.!, bei einem Exemplare bläu- 
llchgrün, aber nur bis zu den Vorderbeinen, und bei einem endlich 
nur am Rumpfteile zwischen den Beinen gelblichgrau. Das über der 
Einlenkungsstelle der Vorderbeine stehende, nur bei einem Exem- 
plare fehlende, Ocell ist nicht nur, wie nach Bedriaga') und 
Werner'*), blau, sondern auch, und sogar noch öfter, blaugrün, 
hellgraugrün und lichtbräunlich (bei 1 Exemplare) mit meist schwarzer, 
manchmal auch brauner Umrandung, die hie und da auch unvoll- 
ständig sein kann. 

Der Pileus ist in der Mehrzahl der Fälle olivbraun, oft aber 
auch olivgrün, bei 1 juv. sogar lichtbläulichgrün, nie einfarbig, was 
nach Schreiber^) auch vorkommen soll, sondern stets mit dun- 
kelbraunen, manchmal auch schwarzen Punkten oder gröüeren Flecken 
unregelmäßig mehr oder weniger dicht bedeckt. 

Der Schwanz ist meist von graugrüner Farbe, manchmal auch 
graubräunlich, bläulichgrün oder braungrün, bei 2 Exemplaren an 
den Seiten bläulich; das Occipitalband erstreckt sich nur bei 1 
Exemplare bis über die Hälfte desselben, während es sonst nirgends 
auf den Schwanz übertritt entgegen der Angabe Bedr iagas*^), dal.i 
es bis zum Schwanzende zu verfolgen ist. Die Parietal- und auch 
die Temporalbänder, besonders die ersteren, sind aber fast immer 
auch auf dem Schwänze noch ein ziemliches Stück zu verfolgen, oft 
bis zu dessen Hälfte, immer von weißen oder bläulichweißen kleinen 
Flecken, der Forsetzung der Supraciliar- und Subocularstreifen, be- 
gleitet, die manchmal aber auch diese Bänder ersetzen. Regenerierte 
Schwänze sind lichtbraun oder braungrau ohne irgendwelche Spuren 
von Zeichnung, auch in dem Falle, wenn das übriggebliebene Stück 
des alten Schwanzes diese auch aufweist. 

Die Extremitäten sind meist braungrün, aber auch graugrün, 
grün, bläulichgrau, in einem Falle sogar blau; die Vorderbeine meist 
schwarz gefleckt, was bei den Hinterbeinen nur in einem Falle in 
Form einer netzartigen Zeichnung auftritt; sonst sind diese mit 
lichten, bläulichgrünen, lichtgrünen oder bläulichen Tupfen versehen. 
welche meist nicht deutlich, sondern mehr verwaschen sind. Die 
Zehen sind auch bei dieser Art stets gelblich und schwarz gefleckt. 

Die Unterseite ist von vorherrschend bläulicher Farbe, meist 
bläuhchgrün, blaugrün, bläulichweiß, aber öfter auch grünlich oder ^) Werner: Die Lurche . . . (Brehms Tierleben. V. pag. 179). 
-') Schreiber: Herpetologia . . . (pag. -450.). 
^) Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 208.). 

*) Werner: Die Eidechsen Dalmatiens. (Bl. f. Aqu.- u. Terrarienkunde. 
XVI. 1905. pag. 64.) — Die Lurche . . . (Brehms Tierl. V. pag. 179.). 
'") Schreiber: Herpetologia . . . (pag. 449.). 
'') Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 208.). 64 

gelblichgrün; diese Farben treten in der Mehrzahl der Fälle nur an 
Kopf und Hals, manchmal auch noch an der Brust auf, während 
diese sonst meist wie auch der Bauch rötlich angehaucht, in je 
einem Falle sogar ziegelrot, resp. orangerot ist. Bei keinem Exem- 
plare ist die Unterseite rein weil.', wie sie Bedriaga^) und Lehrs-) 
beschreiben. Die Beine und der Schwanz sind fast ohne Ausnahme 
gelblichweiU, erstere manchmal schwarz gefleckt, was auch bei den 
Bauchschildern der Fall sein kann, die aber öfter auch dunkel ge- 
wölkt sind. Die äulierste Reihe derselben ist fast immer blfiulich, 
manchmal auch blau, nicht nur dann, wenn die Unterseite ziegelrot 
ist, wie dies Schreiber'^) angibt, und stets schwarz gefleckt, in 
einem Falle nur dunkel gewölkt. Die schwarzen Flecken treten fast 
regelmäUig auch an der zweiten inneren Bauchschilderlängsreihe auf. 
Manchmal ist das Mentale; noch öfter die Supralabialia, Submaxil- 
laria und Sublabialia, besonders die letzteren, grünlichgelb, gelblich 
oder auch bläulich und meist schwarz gefleckt, was in einem Falle 
auch am Halse zu bemerken ist. 

Unter dem Materiale von Vis befindet sich auch ein Exeinplar 
mit vorne grüner, von den Achseln an keilförmig verlaufender licht- 
brauner Farbe, ohne deutlich ausgeprägte Längsbänder, von denen 
eigentlich nur das Occipitalband und das Parietalband in Form kleiner 
Punkte, besonders in der vorderen Körperhälfte kaum merkbar, ent- 
wickelt ist. Auch der Supraciliarstreifen ist kaum zu bemerken und 
der Subocularstreifen fehlt überhaupt vollkommen. Die Rumpfseiten 
sind bräunlich und dunkel gepunktet. Es entspricht dieses Exemplar 
also so ziemlich der var. Dodetieini De Betta, die außer auf Si- 
zilien nach Schreiber"^) vereinzelt auch anderwärts gemeinschaflich 
mit normalen .Tieren vorzukommen pflegt und mit diesen auch durch 
Übergange verbunden ist. 

Bei der Lacerta serpa var. olivacea Raf. ist die Oberseite bei 
den 5 dunkelgrasgrün, bläulichgrün oder lichtbräunlichgrün und zwar 
bis zu den Hinterbeinen, bis zur Hälfte des Rückens oder nur bis 
zur Achsel, um dann keilförmig ins Bräunliche oder Bräunlichgelbe 
überzugehen, welch letztere Farbe bei 1 Exemplare den ganzen 
Rücken einimmt. Beim '■■■ und 1 o ist die Oberseite dunkel- resp. 
lichtbronzefarben, beim ersteren mit starkem, beim letzterem mit 
schwächerem Glänze. Die dunklen Längsbänder sind bei keinem 
Exemplare zu sehen und auch die Supraciliar- wie auch Subocular- 
streifen sind nur bei 1 (^ bis zu den Achseln schwach angedeutet, 
obzwar Spuren davon nach Werner') häufig sein sollen. Die Rumpf- 
seiten sind von derselben Farbe wie die Oberseite, nur meist etwas 
lichter und in der Mehrzahl der Fälle mit mehr oder wenigen deut- 
lichen Querflecken versehen, während die von Schreiber') er- 
wähnte nicht seltene undeutliche weiUe Marmelung bei keinem Exem- ') Bedriaga: Beiträge . . . (pag. 208.). 

) Lehrs: Zur Kenntnis . . . (Zool. Anz. XXV. 19(12. pag. 229.). 

^) Schreiber: Herpetoiogia . . . (pag. 449.). 

*) Schreiber: Herpetoiogia . . . (pag. 449.). 

) Werner: Die Reptilien . . . (pag. 42.). 

') Schreiber: Herpetoiogia . . . (pag. 456). 65 

plare auftritt. Ein Ocell finden wir nur bei 1 5 und dem 9 in bläu- 
iichgrüner, resp. bläulicher Farbe mit brauner Umrandung. 

Der Kopf ist olivbraun oder grün mit kleinen dunklen Punkten 
dicht oder auch spärlich besäet, beim ? und 1 5 bronzefarben, bei 
einem andern nußbraun ohne irgendwelche Zeichnung. 

Der Schwanz ist braungelblich, bei 1 5 graugrün, beim 9 und 
1 5 bronzefarben wie die ganze Oberseite samt dem Kopf. Die 
Zeichnung der Oberseite und der Rumpfseiten setzt sich bei dieser 
Form nie auf den Schwanz fort. 

Die Extremitäten sind nur beim 9 genau von derselben Farbe 
wie die übrige Oberseite, sonst treten gewöhnlich nicht dieselben 
Farben an den Vorder- und Hinterbeinen auf. Erstere sind braun- 
gelblich, braun oder dunkelgrasgrün, letztere meist graugrün oder 
bräunlichgrün, oft an der Rückseite mit verwaschenen bräunlichen 
oder bläulichgrünen Tupfen versehen. Die Zehen haben dieselbe 
Farbe wie bei der typischen Form. 

Die Unterseite ist vorne an Kopf und Hals bläulichgrün, grün- 
hchgelb. gelblichweiß oder gelblichgrau, in den letzteren Fällen mit 
•einem Stich ins Bläuliche ; der übrige Teil dann weiter gelblichweiß, 
bläulichweiß, bläulichgrau oder grün, öfter, auch beim 9, rötlichgelb 
angehaucht. Die Oberschilder, bei 1 5 auch die äußersten Ventralen, 
sind bläulich, bläulichgrün oder auch blau. Das Mentale, in einem 
Falle auch das Rostrale, wie auch die vorderen Supralabialia, Sub- 
labialia und Submaxillaria sind gelblich, gelblichgrün, gelblichweiß, 
beim 9 bläuHch. Die Beine und der Schwanz sind auch meist von 
gelblichweißer Farbe, nur beim 9 die Hinterbeine und der Schwanz 
rötlichgelb, bei 1 5 lichtziegelrot. 

Die lebhafte, schnelle und scheue Ruineneidechse, die auf Vis, 
besonders in ihrer typischen Form, zahlreich vorkommt, findet man 
fast allenthalben, wenn auch mehr in der Nähe der Ortschaften und 
nur selten in der Nähe des Meeres, dessen unmittelbare Nähe sie 
überhaupt meidet und daher mehr im Innern der Insel oder we- 
nigstens in gewisser Entfernung vom Meere anzutreffen ist, während 
Müller') angibt, daß sie überall in unmittelbarster Nähe des Mee- 
res zu finden ist. Hier findet man se wie auch die Karsteidechse 
überall, wo der Karst eine ziemlich reiche Vegetation entfaltet und, 
mit Gebüsch oder auch kleineren Rasenpartien zwischen den Fels- 
trümmern abwechselt; daher bewohnt sie auch stets die Macchien, 
auf deren Laubdache man sie öfter kletternd oder ruhend findet, 
obzwar sie nach Galvagni^) hier seltener sein soll, was ich auf 
Vis absolut nicht bestätigt fand. Obwohl sie felsigen Boden bevor- 
zugt, kommt sie doch stellenweise auch auf größeren Acker- oder 
Wiesenflächen vor, meidet aber dafür vollkommen nach Tunlichkeit 
kahles Gestein, wie ich sie auch ebenso wie die Karsteidechse nie ') Müller: Ein neuer Fundort der Lacerta serpa Raf. (Zool. Anz. XXVIII. 
1905. pag. 504.). 

2) Qalvagni: Beiträge . . . (Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Ges. Wien. 
LH. 1902. pag. 367.). 

Glasnik hrv. prirodoslovnog društva. 5 66 

an Hänsermauern sah, wo sie To mašini^) in der Hercegovina fand. 
Umso häufiger belebt sie aber die aus losen Steinen und Felstrüm- 
mern aufgeführten Mauern, welche die Weingärten umgeben und 
welche ihr in ihren zahllosen Spalten und Ritzen bei drohender Ge- 
fahr willkommene Schlupfwinkel bieten. Diese weiß sie aber ebensO' 
rasch und geschickt auch unter einem Busche, in einem kleinen 
Astloche, einer Erdritze oder einem kleinen Erdloche zu finden. 

(Fortsetzung folgt.) 1) Tomasini: Skizzen . . . (Bl. f. Aqu.- u. Terrarienkunde XVI. 1905. 
pag. 208. und. Wiss. Mitteil. a. Bosn. u. d. Herceg. II. 1894. pag. 570.). Dva priloška geologiji Slavonije. 

Priopćio prof. Ferdo Koch. 

I. Prilog geologiji Psunja. 

Godine 1916. proveo sam potporom kr. ug. geološkog zavoda 
u Budimpešti detaljno geološko istraživanje Požeške gore. Resultati 
ovih istraživanja publikovani su u godišnjim izvještajima toga za- 
voda za godinu 1917.') 

Tijekom ovih geoloških istraživanja pokazalo se je ali, da je 
potrebno točnije poznavanje geoloških odnošaja Psunja (Mons Pisun), 
koji se proteže na zapad od Požeške gore. U tu svrhu započeo 
sam ljeti god. 1917. sa istraživanjema na zapadnom okrajku Psunja 
kod Pakraca te sam polazeći odavle odredio na sjeveru i jugu gore 
geološke medje mladjih tvorevina (tercijara i paleozoikuma) prama 
arkajskoj gorskoj jezgri. Gorsku jezgru obišao sam lih u važnijim 
partijama, jer je to za sada za naše svrhe bilo dostatno, a pogo- 
tovo zato što je M. Kišpatić^) već otprije opisao raširenje i sastav 
kristalinskog kamenja, koje izgradjuje gorsku jezgru. 

Na zapadnom boku kalvarije (Sv. Vid) u Pakracu otvorene su 
u miocehskom vapnencu (Leithakalk, Tortonien) kamenare. Ove ka- 
menare su sada izvan uporabe i dijelom zarasle šikarjem a dobivao 
se je ovdje prije prhak bijeli vapnenac, od kojega se žeženjem do- 
bivao kreč srednje dobrote. Većim je dijelom ovaj vapnenac sa- 
stavljen od vapnenih alga (Lithothamnium), no u njemu imade na 
mjestima gnijezda i naslage sa Pecten latissimus, Pectunculus po- 
lyodonta, Spondylus sp., Ostrea gingensis, Osirea cf. digitalina, 
Clypeaster grandiflorus. Pukotine u vapnencu ispunjene su žutom 
ilovačom sa šljunkom i valućem (najviše kremenog, manje gnajsnog) 
a i neposredni pokrov vapnenca je ovdje ilovača. 

Raširenje vapnenca nije veliko : on se uspinje na brdo do blizu 
kapele Sv. Vid, gdje već nastupaju žuti, tankopločasti donje-pontijski 
vapneni lapori sa mjestimice brojnom faunom sitnih mekušaca (Car- 
diiim, Planorbis, Limnaeus (Limnaeus velutinus?) pa ribljih zubi i 
ljuski. Vapnenac izgradjuje lih zapadni obronak kalvarijskog brijega 
te prestaje kod šumske medje. U jarku južno od Sv. Roka imade 
još vapnenca, koji ali ne dopire visoko, tako, da na koti 262 m već 
nalazimo donje-pontijske lapore. 

U tom miocenskom vapnencu motrimo ovdje u šumi pojavu 
krša u obliku Ijevkastih udubina. U prije spomenutim kamenarama 
ne opaža se nikakovo slojenje ili vrstanje vapnenca. U jarku južno 
od Sv. Roka vidimo ali na obronku da su gornje partije vapnenca 

Prilog geološl{om poznavanju Požešlie gore. Különlenyomat -a magy. 
földtani intezet. Budapest, 1917. 

-) Prilog geološiiom poznavanju Psunja. Rad jug. akad. 109. Zagreb, 1892. 68 

slojene a isto tako i donje-pontijski laporni pokrov sa brazdenjem 
(protegom) slojeva od N-S uz slabi naklon prama W (15^—20^). 

Južno od pakračkog kolodvora sastoji korito rijeke Pakre od 
donje-pontijskog vapnenog lapora (NNW— SSE, SW do 7"). Isti la- 
por izgradjuje takodjer korito Pakre južno od zemaljske bolnice do 
blizu Lipika. Humlje zapadno od Pakraca (Prekopakra do Batinjana) 
sastoji od diluvijalne ilovine sa šljunkom. Osobito je nagomilano 
veliko valuće, većinom kremeno, uz istočni obronak Prekopakre. Tu 
je naime rijeka Pakra, uslijed promjene smjera svoga toka i sma- 
njenog pada, na svom negdašnjem diluvijalnom ušću staložila krupnije 
valuće. U potoku Pazina (zapadno Prekopakre) nisu pliocenske tvo- 
revine otkrite, one su, ako ih ovdje imade, već dosta duboko ispod 
diluvijalnog pokrova. Dolinsko dno ovog potoka nalazi se u visini 
od 164 m, dakle samo 10 m dublje od korita Pakre kod Pakraca 
(174 m), tako da slabo prema SW nagnuti (7'0 donje-pontijski la- 
pori nisu mogli ovdje u udaljenosti od 2-5 km više dospjeti na povr- 
šinu. Ako je tracijskog pijeska ovdje nekada bilo, tada je taj za di- 
luvija bio odplavljen a mogući ostaci bili su zastrti ilovinom. 

Od Sv. Vida kod Pakraca do Kraguja prostiru se donje-pon- 
tijski žuti tvrdi vapneni lapori, a ispod ovih slijede istočno od Kra- 
guja uslojeni mediteranski pješčenjaci, sivi lapori (Badener Tegel) 
i vapnenci. U laporima nema ovdje okamina (u njima ima samo 
smrvljenih bivalva i pužića), a time se oni dobro razlikuju od donje- 
pontijskih lapora, koji su u ovom kraju takodjer pepeljasto sive 
boje, no vazda sadržavaju tipne ma i samo pojedine okamine. Ispod 
miocenskog vapnenca nastupaju u potoku Brusnici zeleni kloritni 
škriljevi, koji su jako borani i ustrmljeni; zatim slijede niz potok 
(prama sjeveru) sivi i crni kremeni filiti (brusilovci, grafitni škrilji), 
a napokon nedaleko potočnog ušća nastupaju opet jako borani te 
ovdje protupadno položeni kloritni škriljavci. Filiti su zajedno sa 
kloritnim škriljevima jako borani i ustrmljeni. 

Gorski izdanci sjeverno od Brusnika (Ravni brezik 465 m, 469 m, 
439 m) sastoje od kloritnih škriljeva, koji stvaraju i bazu te rubove 
ovih gorskih dijelova, a preko toga slijedi tada oširoka pokrovna 
zona crnih filita. 

Preko Brusnika prama Lipovcu prostire se većim dijelom mio- 
censki lapor uz vapnenac. Kod Lipovca i u samom selu nastupa 
opet rastrošen kloritni škrilj, pod kojim se onda ili neposredno uz 
vapnenac pojavljuje jako rastrošen i škriljav gnajs. Južno od Lipovca 
i u oajgornjim dijelovima potoka Brusnica nalazimo svijetliji i manje 
rastrošeni gnajs. U selu Lipovcu brazdi kloritni škriljevac WWN— EES, 
a pada sa 30 na jugozapad. Isti položaj ima ovaj škrilj u potoku 
Brusnici zapadno od Lipovca i on se ovdje oslanje o obratno po- 
loženi miocenski lapor i vapnenac, koji uz isto brazdenje padaju 
pod malim kutem na sjever. 

Geološki profil područja Brusnice potoka prikazuje nam jako 
borani i stisnuti povor od kloritnog škrilja, kremenog filita i bru- 
silovca. Vidi se, da ova grupa škriljavaca tvori suvislu cjelinu, koja 
pripada starijem (predkarbonskom) paleozojskom dobu. Ovi škriljevi 
naslanjaju se na sjeveru i zapadu gore na kristalinsku gorsku jezgru, 
naime na grupu arkajskog gnajsa, tinjčevih i amfibolnih škriljevaca. 69 

M. Kišpatić^) našao je u svijetlijim grafitičnim filitima potoka 
Brusnica podredjeno uloženih kloritoidnih škriljeva. 

Putem od Kraguja prama Bjelevini sežu donje-pontijski lapori 
visoko gore (preko 436 m) a pod njima nalaze se miocenski lapori 
i vapnenac. Miocenski konglomerati, pješčenjaci i vapnenci su tu 
tamo puni kamenih jezgra od bivalva (Pectunculus, Pecten, Ostrea), 
dok su lapori posve bez okamina. Pod vapnencem, koji EES-WWN 
brazdi i prema NNE pada (17*^), leži u strmijem diskordantnom polo- 
žaju vrlo rastrošen gnajs, koji se odavle prostire preko Omanovca 
i dolje do Duge njive sve do Zavlake. 

Miocenski vapnenac, kao i u vrlo ^debeloj naslagi razvijeni la- 
por, prostire se s obiju strana potoka Šeovice, lapori bez okamina, 
vapnenac sa kamenim jezgrama i krhotinama ljuštura obične faune 
bivalva i ehinida. Ove miocenske naslage su skroz slabo nagnute 
sa kutem oko 17°, a ne opažaju se nikakova poremećenja. Debljina 
tih naslaga, naročito lapora, je velika, a još deblje su naslage donje- 
pontijskih lapora. 

Obronci duž potoka Sigovac su obostrano izgradjeni od donje- 
pontijskih svijetlo žutih vapnenih lapora, u kojima nalazimo oskudnu 
faunu sitnih Cardia, Limnaea, Planorba, riblje ljuske i bodljike, ci- 
jevi od crva bušilaca. Brijeg Smrežak sastoji takodjer od ovih la- 
pora i samo je, njegov istočni obronak izgradjen od miocena. Na 
južnom podanku toga brda, u dolini Šeovice, svršava se miocenski 
vapnenac i ovdje se nalazi kamenolom u znatno rastresenom gnajsu 
(NNE— SSW, NW 32'^). U vapnencu ima uz ostrige i koralja (Troc/ws- 
milia sp.?, Corallium pallidum Mich.). Na lijevoj obali potoka Šeovice 
nalazimo u miocenskom laporu pojedinih Lucina. Donje-pontijski 
lapori, koji ovdje pokrivaju gnajs, položene su gotovo horizontalno. 
Gnajs je ovdje isti kao onaj kod Bjelevine pod miocenskim vapnen- 
cem, kod Duge njive, Omanovca i pod donje-pontijskim laporom 
kod Zavlake. Kod Zavlake ima gnajs isti položaj a pojavljuje se u 
debelim slojevima sa gustom, granitičnom strukturom, pa su ovdje 
pred više godina dobivali lijepih monolita. 

U selu Šeovica sastoji obronak oko kapele od diluvijalne ilo- 
vače sa valućem i velikim koturinama. Dalje gore uz potok Rekavac 
susrećemo opet donje-pontijske lapore sa sitnim Planorbisima. U 
sedlu izmedju kote 404 m i 449 m na južnom dijelu omanovačke 
kose nalazimo nešto miocenskog litotamnijskog vapna sa ostrigama. 
Rub temeljnog gorja sastoji ovdje od crnih, modrosivih kremenih 
fihta, brusilovca (grafitnog škrilja) i od nekog mutno zelenog jako 
rastrošenog kloritičnog kamenja, a to sve kamenje čini usku zonu 
naslaganu na gnajs. Odavle preko Begovače dolje u Bogoljice potok 
sve do južno Velike glavice je gnajs; odozgo običan gnajs (biotitni 
i muskovitni gnajs), koji je tu tamo posvema granitičan pa takodjer 
i velikih glinenaca sadržaje, dalje niz potok je posve gust i sitnozrn. 
Položaj naslaga je nejasan, jer je kamenje jako rasjelo. Između kote 
375 m i 422 m (Kučerine) otvoren je uz put u jarku nešto miocenskog 
vapnenca. Inače sastoji cijeli kraj odavle prama zapadu od žutih 1) M. Kišpatić: 1. c. p. 12; Kloiitoidni škriljevac iz Psunja. Rad jug. ak. 
knj. 104. 70 

donje pontijskih lapora slabo nagnutih, a ispod ovih su debele naslage 
bijelih bezfosilnih lapora kao najdonjeg člana pontijske sedimenta- 
cije. Ovi su osobito debelo naslagani u okolici Škenderovci-Selište. 

Uz cestu, koja vodi od Lipika u Okučane, motrimo počam od 
Čagljića do Bjelanovca na sve strane donje-pontijske lapore. Kod 
Bjelanovca pojavljuje se kod mosta sdesna i slijeva raspršljivi mio- 
censki konglomerat, koji je kao i pliocenske tvorevine položito po- 
ložen (SE — NW, NE 14"). U cestovnom zavoju zapadno od kote 
346 m (Demerginci) nalazi se modrosivi, pjeskoviti miocenski lapor. 
Ovdje postoji uslijed lake raspršljivosti spomenutog konglomerata i 
vodonosnog pod njim ležećeg lapora mjesto odronjivanja, koje cestu 
nemalo ugrožava. Od Demerginca do nešto južno od vrha Pasian 
(431 m) prostiru se ovi lapori zajedno sa mediteranskim vapnovitim 
pješčenjacima. Zatim slijedi prama sjeveru preko Čagljića gornjeg, 
Bakovčana i Doksina potoka serija donje-pontijskih vapnenih lapora 
sa mjestimično brojnim Limnaeama, redjim P/anorbima, i najdublji 
pontijski bijeli lapori bez okamina. 

Na sjever i zapad od Pakraca prostire se nisko diluvijalno 
humlje, Pakračka gora. Ispod diluvijalnog ilovinskog pokrova 
otkriti su na sjevernom obronku Dereze prama potoku Kravarini 
bijeli i narančasto žuti gornjo-pliocenski (tracijski) pijesci. Humci 
na desnoj strani (sjevernoj) doline Kravarine sastoje do Grahovljana 
od diluvijalne ilovače. Na mjestu gdje potok Kravarina južno od 
kote 170 m zasijeca obronak vidimo u potoku i uz obalu bijele, 
žućkaste i modrosive lapore bez okamina. Ovi lapori odgovaraju 
možda onim bijelim na okaminama siromašnim donje-pontijskim la- 
porima. Pod ovim laporima slijedi onda kod Grahovljana na obim 
dolinskim bokovima posve neznatno nagnuti a jako rastrošeni mio- 
censki vapnenac, koji se daleko gore uz potok proteže. U tom 
vapnencu nalazimo obilje no ponajviše loše uščuvanih preostataka 
od Pecten latissimus, Spondylus sp., Östren armata, školjki bušilica 
{Pholas sp.?j, Echinida, zubi morskog psa (Oxyrhina plicatilis Ag.) 
i dr. Na desnoj obali potoka nalazi se kod Grahovljana ispod vap- 
nenca jako rastrošeni i denudirani preostatak kloritnog škriljavca. 

Spomenuti tracijski pijesci tvore na lijevom dolinskom obronku 
pokrov na miocenskom vapnencu, onda su prema Dragoviću za- 
strti diluvijalnom ilovačom, pojavljuje se ali opet kod Dragovića, 
Španovice i prama Buču na gorskom rubu u odronima i vododeri- 
nama. Na Dabinom brdu južno od sela Grahovljana su takovi od- 
roni češći. Diluvijalni pokrov sklize se ovdje zajedno sa bijelim i 
bojadisanim gornje-pliocenskim pijeskom na nekoj gnjecavoj sivoj 
i bijeloj glini. 

U zapadnom dijelu plitkog dolinskog žlijeba, koji sjeverno od 
Kusonja prosijeca Pakračku goru od E prema W, pojavljuje se na 
malu daljinu mioc. vapnenac, kojega su ovdje i lomili. Ispod vap- 
nenca proviruje u potočnom koritu nešto kloritnog škrilja i posve 
malo brusilovca. Uz lijevi obronak odavle niz dol nalazi se malena 
partija žućkasto bijelog pontijskog lapora. 

Na obronku južno od groblja u Dragoviću pojavljuje se rastro- 
šen kloritni škriljevac (NW— SE, SW 20"), koji se onda desno uz cestu 71 

sve do Kusonja proteže. Kod Kusonja je škriljevac pokriven slabo 
nagnutim naslagama mioc. vapnenca. 

Na ušću potoka Rakovca vidimo na desnom obronku mioc. 
vapnenac, na lijevom zelen kloritni škrilj, koji brazdi NW— SE a 
pada na SW pod kutem od 42*^. Dalje uz potok izgradjuje ovaj 
škriljevac obe dolinske obale, jako je boran, tako da^se smjer upa- 
danja slojeva često mijenja. Ispod ruševine grada Čaklovca pada 
prama NE sa 65°. Pri utoku potoka Tisovac (Votnačina) u Rakovac 
nastupa modrocrni grafitni škrilj, koji se otprilike na daljinu od V2 km 
uz Tisovac proteže a seljacima rabi za bojadisanje kućnog podzida, 
zatim slijedi s obiju strana Rakovca slabo naklonjen i uslojen mioc. 
vapnenac sa nešto modrosivog morskog lapora uz lijevu potočnu 
obalu. U potočnom koritu vidimo još kloritnog škrilja, koji ali ne 
ide daleko. Dalje gore nalazimo onda samo mioc. vapnenac, koji 
se od kote 466 m (sjeverno od Hajdučke kose i Ravnih njiva) pro- 
stire dolje do potoka ^Šumetlice. Cijeli gorski hrbat od kote 466 m 
prama sjeveru proko Čadine strane dolje do sela Čaklovac sastoji 
od tog vapnenca. Vapnenac je skroz položitog položaja, brazdi iznad 
Čaklovca (kod kote 292 m) od NE na SW a pada na NW sa 15°. 
Nešto južno od kote 292 m nalazi se uz put žućkasti vapneni lapor, 
koji po svom licu sjeća na donje-pontijske bijele lapore. U tom 
sam laporu ali našao bodljiku od morskih ježinaca, a po tom na- 
lazu očito je, da je ovaj lapor ekvivalentna morska taložina sa mio- 
censkim laporima (Badener Tegel), kojih nalazimo u okolici Pakraca 
na više mjesta dobro razvijenih, kako to već spomenusmo. 

S obiju strana ušća Ribnjak-potoka nalazimo donje-pontijske 
lapore. Okamine su tu rijetke i slabo uščuvane. Našao sam: sitnih 
Limnaea, Planorbisa, Cardia, komada koštica, lišća (Quercus?), trava 
i nešto pugljevljelog bilja. Lapor brazdi WNW— ESE, a pada na 
NE (34^^). Ispod lapora slijedi u potoku uska zona mioc. vapnenca, 
zatim brusilovac (NW— SE, SW 43°) i kloritni škrilj, a u ovom je 
uložen još jedan tanak sloj brusilovca. Kloritni škriljevac prostire se 
zatim još na malu daljinu uz potok a onda ga zastire s obiju strana 
prama Cadinoj strani i gornjoj Šumetlici miocenski vapnenac. Ovaj 
vapnenac spušta se u dno doline Šumetlice potoka te stvara na li- 
jevom obronku ispod kote 416 m strme pećine. Dalje u gornjem toku 
potoka motrimo do 20 m debele naslage miocenskog krupnog kon- 
glomerata. Sjeverno od Šumetlice gornje leži mioc. vapnenac na 
kloritnom škrilju sve do mjesta gdje se dolina suzuje izmedju kote 
399 m i 388 m i gdje nastupa modro sivi gusti vapnenac na obim 
stranama doline. Vapnenac je horizontalno položen a lome ga za 
palenje vapna i posipavanje cesta. Okamina nisam u njemu mogao 
naći. Po starosti je ovaj vapnenac svakako mladji od kloritnog škri- 
Ijevca, na kojemu leži, mogao bi ali biti iste starosti ili još mladji 
od crnog brusilovca, čije stratigrafsko mjesto ovdje zaprema. Ovaj 
vapnenac obrubljuje zajedno sa pod njim ležećim kloritnim škriljem 
sjeverni rub Novakovog brda i dopire dolje u dolinu Rijeke potoka, 
gdje ga takodjer lome u cestogradjevne svrhe. Ovaj je vapnenac 
ovdje svuda pokriven mioc. vapnencem, pa je on, kako smo već 
napomenuli, najmladji član paleozojskih tvorevina. 

Gorska izbočina desno od ušća Šumetlice potoka sastoji od 72 

donje-pontijskih lapora. Lijevo od ušća je zelen dosta rastrošen 
kloritni škrilj (NW— SE, SW Se*^). 

Gorska kosa Veliko brdo (508 m) izmedju potoka Rijeke i Or- 
ljave kod Buča izgradjena je od miocenskog vapnenca ispod kojega 
je otvoren na obim obalama Orljave rastrošen Kloritni škrilj i bru- 
silovac. Od Jakobovca zaprema mioc. vapnenac, uz nešto morskog 
lapora, oba obronka sve do dolinskog dna. Južno od sela Rogulje 
pojavljuje se muskovitni gnajs (NW — SE, SW 50'^), zatim slijedi tamni 
amfibolit pa opet gnajs. Ovi kristalinski škriljavci su jako borani 
pa se smjer upadanja vrlo često mijenja a kut naklona je uvijek 
strm. U Ćelija potoku, pritoku Orljave, dopire mioc. vapnenac sa 
lijevog obronka do dolje. On je slabo nagnut a sastoji ozdo od 
krupnog konglomerata, koji biva prama gore sve sitnije zrnato pa 
konačno prelazi u vapnenac. 

Jednake odnošaje nalazimo i u susjednom potoku Riječica iz- 
medju Cicvara i Bjelajca, samo što ovdje motrimo u donjem dijelu 
potoka u sredini doline crn brusilovac opkoljenog od kloritnog škrilja. 

Kod Buča i na južnim obroncima potoka Stara rijeka i Ože- 
govačkog potoka motrimo pod žutim i bijelim mladim pliocenskim 
pijescima i ispod diluvijalnog pokrova manje partije donjo-pontijskih 
žutih mekanih bezfosilnih i tvrdjih tankopločastih vapnenih lapora 
sa sitnim Cardiama, Planorbama i Limnaeama. Ove mlado-tercijarne 
taložine tvore dakle ovdje geologijski most izmedju Psunja i Ravne gore. 

Zapadno od crte Lipik — Okučani prostire se neogen-tercijarno 
humlje, koje je u okolici izmedju Raića i Benkovca izgradjeno od 
miocenskih vapnenaca i lapora. Na ove se prama sjeveru i zapadu 
oslanjaju donje-pontijski vapneni lapori, a na ovima onda slijede 
poznate gornjo-pliocenske panonske (paludinske) naslage. Ove po- 
tonje pokrivene su prama zapadu sa više ili manje debelim pokro- 
vom diluvijalne ilovine. 

U Konačka (Bukovica) potoku kod Novske vidljive su gornje 
i srednje paludinske naslage. Visoko gore u potoku nalazi se sloj 
hgnita debeo 1 m (E— W, S preko 30**), i to u srednjim paludinskim 
nasladama ispod Union-slojeva (ovdje su to konglomerirani pješče- 
njaci sa ljušturama). Dalje uz potok slijede lih žuti pijesci (konge- 
rijski?), a iznad doline Bukovice vidimo bijele lapore (donje-pon- 
tijske). Donje paludinske naslage sa glavnim slojem lignita nisu ovdje 
više vidljive, one su ili već dalje odavle na istok prestale ili se na- 
laze u većoj dubljini. Južno predbrežje ovog humlja sastoji od di- 
luvija. 

U potoku Paklenici susrećemo ponajprije gornje paludinske 
naslage a skoro zatim srednje i donje. Brazdenje tih naslaga je i 
ovdje stalno E— W, a padaju prama S sa 34". Pod donjim lignitom 
je ponajprije siva glina sa Planorbima. zatim žuti pijesak, koji ovdje 
valjda zastupa kongerijske naslage. Humci, koji se nalaze sjeverno 
odavle (Sisvete, Puić, Kričke), sastoje sve dolje do gornjeg toka 
potoka Novska od bijelih donje-pontijskih lapora sa sitnim Planor- 
bis, Umnaeus i Cardium. 

U potoku Duboka dolina (Voćarica) otvoren je debeo sloj 
lignita, koji je pokrit srednjim paludinskim naslagama sa množinom 
Paludina i Uniona. Predbježje sastoji i ovdje od diluvijalne ilovače. 73 

U dolini Sloboštine sjeverno Okučana sastoje oba dolinska 
boka na početku od žute i smedjaste ilovače, ispod koje zatim sli- 
jedi uska zona panonskog pijeska i sive gline. Na ušću potoka La- 
djevca nalazi se sivi, mekani vapneni lapor, u kojemu sam našao 
lih otisak školjke jadne veće Valenciennesia sp.? Lapor brazdi E— W, 
pada na S sa 25'^— 30*^. Dalje prama sjeveru motrimo s obiju strana 
doline Sloboštine pjeskovite smedje i modrosive lapore sa tinjcem, 
u kojima su uloženi slojevi svijetlijega lapora. Zatim slijedi pješče- 
njak i miocenski vapnenac (Leithakalk). U Laporu nisam našao osim 
pougljevljenog bilja nikakovih okamina. Taj Lapor odgovara po 
svom položaju i po svojem u ovim krajevima običnom izgledu miocen- 
skom laporu bečke tercijarne kotline (Badener Tegel). Zapadno od 
Benkovačke crkve na ušću Srederskog potoka je taj lapor dobro 
otkriven i brazdi E— W sa padom prama S sa 30'^. Na rebru sje- 
verno odavle pada uz isto brazdenje prama sjeveru, tvori dakle an- 
tiklinalno sedlo, koje se jasno vidi i na istočno odavle se nalazećem 
brdu Glavici. 

Uspinjemo li se od Okučana na brdo Čelar (kota 223 m) na- 
lazimo ponajprije na obronku ilovaču, zatim žuti paludinski pijesak 
sa sivom glinom. Dalje na sjever od Čelara vidimo kao med žute 
pijeske bez fosilija, koji su ili još donje-panonski ili su već za- 
stupnici kongerijskih naslaga. Kod Gradine (kota 280 m) nastupaju 
vapneni lapori izmjenice sa žutim pijeskom, modrosivim pjeskovitim 
laporima i slojevima pješčenjaka, ispod kojih na mnogo mjesta pro- 
viruje miocenski vapnenac. Brazdenje ovih slojeva je kraj neznatnih 
otklona E— W, a kut padanja se mijenja od 25"— 90'^ prama jugu. 
Ovaj slojni kompleks, koji u glavnom sastoji od ružičastih i modro- 
sivih pjeskovitih lapora, pješčenjaka, naslaga konglomerata i tipnog 
miocenskog vapnenca, pretstavlja nam miocensku sedimentacijonu 
grupu, u kojoj lapor (Badener Tegel) prevladava. Ove naslage iz- 
gradjuju gorsku kosu preko Capraginca, Ritdrača i Bobara do sje- 
verno od Rogolja. Istočno od Capraginca u Dubrovac potoku i preko 
Golubovačke kose do Širinca (kota 292 m) nalazimo ispod ovih 
naslaga amfibolit. 

Od Benkovca prostiru se spomenute miocenske naslage u ši- 
rokom povoru prama sjeveru i zapadu do Bjelanovca, Goleša i 
gornjeg Raića. U selu Goleše (Radjenovci) leže na laporu i pijesku 
naslage pješčenjaka, koje su prepune školjki (Ostrea, Pectenj. Na 
sjeverozapadnom kraju sela su ove mioc. naslage već zastrte bijelim 
donje-pontijskim laporima (sa sitnim Planorbima), koji se prostiru 
preko Konjske glave (kota 408 m), Kovačevca (Alavudce), Brezine 
male i Vodice. 

Od Vodica dolje do Luke potoka dospijemo opet u područje 
prije spomenutih miocenskih tvorevina: pješčenjak, vapnenac i zatim 
vrlo debeo nasloj lapora (Badener Tegel). Ovaj je lapor i ovdje 
kao kod Benkovca i inače na zapadnom rubu Psunja pjeskovit lapor, 
koji se izmjenjuje sa ružičastim mekanim glinenastim laporima, plo- 
častim pješčenjacima i smedjim škriljastim laporima. Cesto nalazimo 
u njemu pougljeno bilje, pače cijele komade lijepog uglja, no inače 
nisam našao prikladnih okamina. Štur je ove takozv. „naslage od 
gornjeg Raića" smatrao jednakima sa sarmatskim naslagama kod 74 

Radoboja u Hrvatskoj (Die neogentertiären Ablagerungen von West- 
slavonien. Jahrb. d. k. k. geol. R. A. Wien, 1852, p. 289.). 

Ove naslage brazde od istoka prama zapadu, a padaju pod 
kutem od 30'^— 90*^ k jugu. One se prostiru niz Luke potok do južno 
od Radanovog i Vukovog brda kod gornjeg Raića, ovdje onda na- 
stupaju pijesci i gline paludinskih naslaga sa tankim slojem lignita. 

Kongerijskih naslaga nema ovdje kako se čini ili su one za- 
strte ilovačom. No vrlo je vjerojatno, da ove naslage brazdeći od 
Caga sjeverno od Okučana prama zapadu svršavaju u okolišu Bu- 
kove plane (kota 311 m). 

Kod Trnakovca nalazimo na obim stranama doline Sloboštine 
jako rastrošen biotitni škriljavac. Kamen je musavo zelenkaste smedje 
boje, koja ali često prelazi u sivu boju, jer kamen obično mnogo 
muskovita sadržaje. Ovaj škriljevac izgradjuje cijelo Stupno brdo 
(320 m), kao i brdo 305 m, vršak 318 m sa ruševinom grada Bijela 
stijena i kosu sjeverno prama koti 288 m. Njegov položaj je NW— SE, 
SW od 40^-50'. 

Brezovo brdo (267 m), koje se poput otoka uzdiže izmedju po- 
toka Rogoljice i Rašaške, sastoji od istog škriljavca. Od ovog gor- 
skog otoka prama sjeveru vidimo još na malenu daljinu uz lijevu 
strmu obalu Rogoljice taj škriljavac, onda slijedi na njemu miocenski 
pjeskoviti lapor, modrosive boje, crvenkast, i okrasto crven a na- 
pokon debeo pokrov kršja i valuća. U laporu nisam našao okamina 
no on svakako odgovara badenskom laporu. On je većinom slabo 
naklonjen prama NW i brazdi SSW-— NNE te čini obe obale potoka 
Rogoljice. 

U potoku Bukovici kod Rogolja gornjeg leži na tom laporu vrlo 
debela naslaga miocenskog vapnenca sa slojevima krupnog i sitnijeg 
konglomerata i pjeskovitog vapnenca, koji se izmijenjuju sa lapora- 
stim i glinenastim vrstama. Ispod vapnenca pojavljuje se u potoku 
Bukovici uska zona brusilovca (grafitnog škrilja), koja se prostire 
takodjer uz Bukovo brdo pa dolje do Rašaške. Zatim slijedi u obim 
spomenutim potocima amfibolit, a napokon gnajs. 

Obronak na lijevoj obali Rašaške, južno od Brezova brda, sa- 
stoji od rastrošenog svijetlog biotitnog škrilja, kojega još kod kote 
195 m siječe šumska željeznica a dopire do ušća potoka Klenovca. 
Seoski plato Rogolja donjih sastoji od debele naslage krupnog po- 
točnog valuća i ilovače. 

Uz južni rub Psunja proteže^ se uzana suvisla zona amfibolnih 
škriljavaca od Capraginca preko Širinca, Žuberkovca, Šagovine, Šu- 
metlice i Podvrškog do Orljavca. Kod Orljavca prelazi ovaj povor 
preko prodornog klanca rijeke Orljave prama NE pa se konačno 
u okolici Poljanske i Vrbovca zajedno sa centralnim gnajsom gubi 
pod miocenskim tvorevinama. Ovdje je dakle prava geologijska gra- 
nica izmedju Psunjc i Papuk-Krndije. 

II. Geologijske bilješke iz F ruske gore. 

Potporom kr. ug. drž. geološkog zavoda u Budimpešti bilo mi 
je omogućeno, da u jeseni god. 1917. proboravim mjesec dana u 
Fruškoj gori. Mom tamošnjem boravku bila je svrha, da stećem neki 75 

pregledni uvid u geologijsku izgradnju tog najistočnijeg hrvatskog 
gorja, prije svega bijaše mi ali stalo do toga, da usporedim ta- 
mošnje kredne naslage sa onima drugih hrvatskih gora. Kratko vri- 
jeme, koje sam imao na raspoložbu, dopustilo je dakako hh letimično 
proučavanje gore. 

Pred više godina u Fruškoj gori provedena intenzivna sjeća 
šume rodila je posljedicom, da danas gusta mlada šuma i šikarje 
posvema pokriva gorske obronke, tako da gotovo posvemašnje po- 
manjkanje valjanih otvora ne dopušta dovoljno uvida u izgradnju 
gore. Ovi odnošaji su osobito na sjevernom obronku gore nepovoljni, 
gdje su se nekada nalazila bogata kredna nalazišta, koja je A. K o c h češće 
posjećivao i sabirao svoj paleontološki materijal. Ova petrefaktima 
bogata mjesta nisam mogao naći, pa sam tako mogao lih na teme- 
lju od |. Pethöa i E. Pratza opisane faune i motrenim petro- 
grafskim" obilježjima krednih tvorevina provesti djelomičnu usporedbu 
sa drugom hrvatskom gornjom kredom. 

Tvorevina gornje krede istočno alpinskog karaktera nalazimo 
u Hrvatskoj sjeverno od Karlovca uz Kupu kao rudistne vapnence 
i fliš. Odavle prelaze ove naslage u Žumberačko- Samoborsku goru, 
pa ih onda opet motrimo u Zagrebačkoj gori u više ili manje odije- 
ljenim partijama. U slavonskim gorama našao sam takovih tvorevina 
u Crnom vrhu (Jovanovica dolina), kod Vočina, u Papuku iznad 
Jankovca, u Požeškoj gori,') a napokon ih imade i u Fruškoj gori. 
Zajednički su ovim tvorevinama rudi^tni vapnenci, laporasti glineni 
škriljevi, pješčenjaci i stanovite obalne tvorevine, koje većinom 
ujedno tvore bazu krednih sedimenata. Ove obalne tvorevine sa- 
stoje već prama svome mjestu postanka od različitog materijala. U 
Zagrebačkoj gori motrimo kano najstarije tvorevine krede kršno ka- 
menje (konglomerate i kršnike), koje sadržaje komade od karbonskog 
brusilovca, kremena i vapnenca kao i staropaleozojskog zelenog 
škrilja. U jednom takovom kamenju našao sam Trochosmilia com- 
planata. U Fruškoj gori imade također takovih bazalnih konglome- 
rata, a ti se sastoje od raznolikog kristalinskog kamenja i jako ra- 
strošenog serpentina, naime od onog kamenja, koje je u ono doba 
stvaralo obalu krednog mora. Serpentin je naime i ovdje kao u 
Bosni i inače u Hrvatskoj vrlo staro kamenje, svakako starije od 
krednih sedimenata. 

A. Koch-) je na temelju svoga petrefaktnog materijala isporedio 
kredne tvorevine Fruške gore sa alpinskim gosavskim naslagama. 
Pethö'^) izrazio je opetovano puta svoje mnijenje, da su te naslage 
znatno mladje od gosavskih naslaga i da je on sklon tomu, da ih 
kao hypersenonsku stepenicu uvrsti izmedju krede i eocena. U za- ^) F. Koch: Prilog geološkom poznavanju Požeške gore. A magy. kir. föld- 
lani intezet 1916. evi jelenteseböl Budapest 1917. 

2) Neue Beiträge z. Geologie d. Fruška gora. Jahrb. d. k. k. geolog. R. A. 
Wien, 1876. Bd. XXVI. 

■•) J. Pethö: Über das Ligament u. d. innere Organisation d. Sphaeruliten. 
Budapest, 1892. Földtani köziöny. — Cuculaea Szaböi, eine neue Muschelart 
aus d. hypersenonen Schichten d. Petervarader Gebirges. Budapest, lh92. Föld- 
tany köziöny. 76 

dnjoj radnji Pethö-ovoj^) o ovoj fauni manjka, uslijed njegove smrti 
prije no je radnju mogao dovršiti, svaki konačni zaključak glede 
starosti ovih tvorevina. 

Iz popisa faune, što ga sastaviše Pethö i E. Pratz-) ali vidimo, 
da imamo ovdje posla sa tvorevinama jednakima gosavskim i da ne 
bi bilo nikako opravdano, da ove naslage smatramo mladjima. 

Gosavske naslage obuhvataju po J. Felixu^) tvorevine od an- 
goumiena do najmanje uključivo maestrichtiena, dakle gornji 
turon i sav senon. U našim su krajevima pojedine etaže ovog 
slojnog kompleksa više ili manje dobro razvijene^ a posvemašnje 
pomanjkanje okamina ili bar osobito značajnih fosila ne dopušta,. 
da provedemo za sada konačno raščlanjenje ovih naslaga. 

U raspravi^) o gornjoj kredi Kalničke gore u Hrvatskoj uvjerio 
sam se, da te gosavske naslage po svojoj starosti pripadaju gornjem 
santonienu resp. donjem campanienu. Plagiopiychiis Auguilloni 
d' Orb., na kojega sam ovdje naišao, nadjen je i u kredi Fruške 
gore. 

Usporedbom faune mekušaca i koralja Zagrebačke,') Kalničke 
i Fruške gore dolazimo do toga zaključka, da su to gosavske tvo- 
revine iste starosti i da neka različnost postoji lih u više ili manje 
dobrom razvoju pojedinih etaža i uščuvanju njihovih fauna. 

Kod manastira Grgeteg vidimo usku zonu jako rastrošenog 
mioc. vapnenca i s njim zajedno pješčenjak i konglomerat iste mio- 
censke starosti. Putem od manastira na Vijenac nalazimo magnezijski 
vapnenac i jako rastrošeni serpentin. Kod manastira i na susjednim 
obroncima imade velika množina velikih koturenih balvana tvrdog 
pješčenjaka i kvarcnog konglomerata. Ovo kamenje potječe iz gornje 
krede. Iduć od manastira uz potok vidimo, da doskora za tim bal- 
vanima slijedi crvenkasto sivi jako tinjčasti lapor, koji veoma pod- 
sjeća na verfenske škriljavce, no zapravo pripada dubljem od- 
sjeku gornje krede. Slojevi brazde E — W, a padaju prama sjeveru 
sa 15—25'^. 

U spomenutim naslagama našao sam lih neopredjeljivih oka- 
mina (gastropoda). Ove su naslage dobro razvijene, a posvema na- 
likuju glinenim laporima Zagrebačke gore (Nagušni jarak), u kojima 
sam ali našao osim krhotina od puževa i bodljika morskih ježinaca 
jedan Spatangid (Linthia sp?). 

Sjeverno od Stražilova otvorene su kamenare u isto tako bez- 

fosilnim zelenosivim krednim glinenim škriljevima. Gorska kosa 

istočno od Stražilova dotično od Velikog potoka sastoji gotovo do 

Vijenca od prapora, koji sadržaje veliku množinu kopnenih puževa, 

'osobito pako velikih Helicida. ^) J. Pethö: Die Kreide-(Hypersenon-)Fauna des Peterwardeiner Gebirges- 
(Fruška gora). Palaeontographica, Bd. 52. Stuttgart, 1906. 

-) E. Pratz: A Petervdradi Hegyseg (Fruška gora) kretaidöszaki (hyper- 
senon) Faunäja. (J. Pethö). Fügyelek: A Koräliok leirasa. Budapest, 1910. 

^) j. Felix: Studien über die Schichten d. oberen Kreideformation in d. 
Alpen u. d. Mediterrangebieten. Paläontographica, Bd. 54. 1908. 

*) F. Koch: Die oberen Kreideschichten des Kalnik Gebirges in Kroatien. 
Glasnik hrv. prirodoslovnog društva. God. XXX. Zagreb, 1918. 

^) Moja radnja o krednim naslagama Zagrebačke gore nije još dovršena. 77 

U manastirskom vrtu Vrdnika (Ravanice) nalazi se kamenolom 
u rastresenom kvarcitu, koji se kamen odavle prostire prama sje- 
veru uz potok Dubočac. U tom kvarcitu uložen je milovkin škrilj. 
Na zapadnom obronku Kule je kamenolom u crvenkasto sivom va- 
pnencu. Vapnenac je pločast i jako boran (NW— SE, SW 60'^). Zatim 
slijedi uz potok opet kvarcit sa prevlakom od milovke i milovkin 
škriljavac. Ovaj škriljavac mogao bi donekle služiti za dobivanje 
milovke. 

U oligocenskom pijesku i šljunku nalazi se u udaljenosti od 1 
km zapadno od južnog kraja sela Vrdnik sivi drobljivi dolomitični 
vapnenac. Ovaj kamen čini se da pripada srednjem triasu (ladi- 
ničkom odjelu), a nije označen na Koch-ovoj geološkoj karti. ^) 

Oba kamenoloma kod Jazka, koja su u specijalnoj karti ozna- 
čena kao granit, u istinu su vapnenac i to Ijušturnom vapnencu 
odgovarajući član srednjega triasa. Vapnenac leži na obim stranama 
doUne kod manastira Jazak na donjim verfenskim škriljavcima (Mya- 
cites), prostire se od NW — SE, a pada prama NE sa kutem od 64*^. 
Vapnenac je veoma rasjeo i boran, a oslanja se na sjeveru jednim 
razmakom (paraklazom) uz vrlo strmo prama jugu upadajući kremeni 
filit. Ovaj fiiit prostire se odavle prama sjeveru izmjenice sa modro- 
crnim brusilovcem. Dalje na sjever od razorenog ženskog manastira 
pojavljuje se u Srnjevačkom (Velikom) potoku antigoritni Serpentin 
u širokoj zoni. Serpentin je slojen i pada ponajprije prama jugu, 
dalje uz potok prama sjeveru, te je pokriven amfibolitom. Zatim 
slijedi olivinski serpentin, vapneni tinjčev škrilj i željezovit kremeni 
iilit sve do Crvenog čota. 

Ovaj cijeli slojni kompleks je isto tako kao i naslage triasa 
jako boran, a to nije istaknuto u profilima, koje je A. Koch priložio 
svojoj geološkoj karti. 

U Belom potoku (Grabovcu) zapadno od manastira Jazak slijedi 
ispod verfenskog škriljavca također kremeni filit i brusilovac ; u tima 
nalaze se dva trahitna prodora. Serpentin, koji je na dva mjesta u 
tom potoku otkriven, označen je u geološkoj karti od A. Koch-a 
kao diorit resp. zeleni škrilj. 

Na južnom kraju sela Ledinci nalaze se na obim stranama do- 
line kamenolomi u miocenskom vapnencu (mediteranskom), koji je 
tankopločast i vrlo strmo, gotovo okomito, prama NNE nagnut. U 
njemu nalazimo Pecten sp?, Pectunculus sp?, Cardium sp? i va- 
pnenih alga. U laporu (Badener Tegel), koji se uz vapnenac ovdje 
taložio, nalazimo gomolje od Nullipora, Lucina sp?, Dentalium sp?, 
Cardium sp? i t. d. 

J. Böck^) je već opazio, da ovdje pod miocenskim vapnencem 
nastupa neko posebno tankopločasto kamenje, koje nalikuje na tra- 
hitni pršinac, i koje sadržaje mnogo tinjčevih Ijuštica pa zrnaca od 
glinenca i kremena (dakle trahitni detritus). Tu stvar sam i ja opa- 
zio, pa bi nam ona — u slučaju, da je to zbilja trahitni detritus — A. Koch: Geologie der Fruška gora. Math, und Naturw. Berichte aus 
Ungarn. Bd. XIII. Budapest-Berlin. 1896. 

-) Staub Moritz: A Fruškagora aquitaniai flöräja. Mit geologischen Notizen 
von J. Böckh. M. T. Akad. Ertekezesek. XI. k. 1881. 2 sz. 78 

bila nekim dokazom, da je provala trahita u Fruškoj gori pred- 
miocenske starosti. Provale andezita u Slavoniji kod Vočina, Požege- 
i u Dilju, kao i provala bazalta kod Londžice u Krndiji su gornjo- 
miocenske resp. postmiocenske starosti, pa nam se ne čini vrlo- 
vjerojatnim, da bi se imala pripisati veća geološka starost mlado- 
eruptivnim trahitima Fiuške gore. Svakako bi se još imalo da riješi« 
ovo pitanje starosti trahita. 

Spomenute provale magme zbile su se u Slavoniji uslijed jasno- 
izraženih tektonskih dogadjaja koncem ili poslije miocena na uspo- 
redo od istoka prama zapadu tekućim pukotinama; nastavak tih pu- 
kotina motrimo i na južnom i sjevernom obronku Pruske gore. Ovi 
tektonski dogadjaji bili su nesumnjivo u uzročnoj vezi sa poniranjem, 
panonske kotline (Alföld). 

Prapornu kosu Kalakača mogao sam samo dijelom pregledati.. 
Sjeverno od kote 212 m i 213 m otvoren je uz Dunav ovaj profil: 
Prapor (50—60 m), pod njim slojeni žuti pijesak, krupni konglo- 
merat (belvederski šljunak?), pjeskovit modrosivi slojeni i valovito 
borani lapor (NW — SE, SW 22*^) sa većinom velikim i krupno re- 
brastim Cardiama. U spomenutoj geološkoj karti od A. Koch-a ubi- 
Iježena je na ovom mjestu takodjer kreda i miocenski vapnenac, što 
ali ne odgovara istini. Uslijed opsežnih odrona spuznuli su velikt 
dijelovi prapornog platoa dolje do Dunava, tako da neposrednu 
riječnu obalu stvaraju izmjenice pliocenske tvorevine i prapor. 

Veoma interesantan profil motrimo na najistočnijem okrajku 
Pruske gore. D. Gorjanović^) opisuje taj profil ovako: „U prapornom 
kompleksu Starog Slankamena mogu se dakle razlikovati jasno dva 
odjela: jedan donji poremećeni i normalni horizontalno naslojeni. 
Poremećenje starijeg prapornog kompleksa pada na svršetak treće 
rastrošne periode. Zatim je došlo do izravnanja tekućom vodom. 
Postojala je dakle ovdje izmedju oba praporna odjela kratka perioda 
odnašanja i naslaganja valuća. Ovaj zasebni slučaj je — koliko je 
meni poznato — ustanovljen samo kod Starog Slankamena, pa je- 
prama tomu skroz lokalna pojava, koja je uvjetovana dislokacijom 
litavskog vapnenca Pruske gore kod Slankamena, a označena je- 
onom provalom tekuće vode resp. taloženjem njenog valuća koncem 
treće periode lastrošenja." 

Ovom Gorjanovićevom opisu dodati mi je još slijedeće: Ispod 
pliocenskog pijeska je tanka naslaga prhkog, vapnovitog sarmatskog 
pješčenjaka sa krhotinama mekušaca (Cerithium). Iznad Starog Slan- 
kamena prama sjeveru istanjuju se sarmatske naslage, a pod njima 
leži miocenski litavski vapnenac i krupan konglomerat sa množinom 
fosilija, tako da su na mjestima nastale prave naslage od školjki 
(Ostrea, Spondylus, Pecten, Pectunculus, Echinidi, gomolji od Nulli- 
pora). Vapnenac brazdi E— W, a pada kod Zagrada dosta strmo na 
jug, a to je dokaz, da imademo ovdje posla sa južnim krilom Pruško- 
gorske antiklinale. 

Ispod htavskog vapnenca nastupa kod Zagrada crnomodra glina 1) K. Gorjanović-Kramberger: Über eine diluviale Störung im Löse von 
Stari Slankamen in Slavonien. Extrait du Compte Rertdu du XI: e Congres Geo- 
logique International. Stockholm, 1910. 79 

sa vrstama žute i sive gline i uglja. Ovdje dakle vjerojatno dolazi 
oligocen na dan. Pod ovim nalazi se na iskonu tamno sivi kamen 
sa opalnom okorinom(?). Ovaj kamen je gusto kristaliničan i posve 
nalik na zeleni škrilj na ulazu u tunel kod Petrovaradina. 

Popović') spominje, da je kod Starog Slankamena vidio hrpu 
trahita, koji kamen da je po iskazu tamošnjih stanovnika vidljiv za 
niskog vodostaja Dunava sjeverozapadno od mjesta. Vrlo je vjero- 
jatno, da se to tiče prije spomenutog zelenog kamena. 
Umjetni špiljski stanovi u miocenskom vapnenom konglomeratu u Starom 

Siankamenu. ^) Popovics V. Sandor: Jelentes a Fruscagora hegysegben tett geologia- 
gyüjteröl es kutatäsröl. I. Eruptiv közetek. Földt. Közl. 1876, p. 215. II. Üledei 
kes közetek. Ibid. p. 288. O kemijskim spojevima, koji se nalaze u potajnici. 

[Lathraea Squamaria L. (Clandestina rectiflora Lam.)]. 
Napisao Dr. Svetozar Varićak (Zagreb). 

Poznato će biti jamačno svakome, da se organska kemija 
razvijala u poslednjih dvadeset godina naročito u pravcu sinte- 
tičkog stvaranja novih spojeva. Istina jest doduše, da je na 
taj način u glavnome kemička znanost sama po sebi u toliko na- 
predovala, što su postepeno utvrđene pojedine pretpostavke izvjesnih 
hipoteza i teorija. Ali smo se time nesumnjivo i odmakli od same 
kemije kao prirodne nauke'). Držim dakle, da je danas došlo 
vrijeme, da naročito svestrano istražimo na pr. kemijski sastav mno- 
gih biljaka, koje su u tom pogledu malo ili nikako ispitane. Jer da- 
našnje nam — do veoma visokog stepena — usavršene metode istra- 
živanja u oblasti organske kemije — garantuju, da ćemo i u takvim 
problemima fito kemije dostići postavljene ciljeve, za koje smo 
do nedavna još mislili, da su nepostiživi. 

Neke sam svoje misli — u znanstvenom pogledu — o tome iz- 
ložio već ranije u jednoj raspravi na ovome mjestu-), a danas, u 
Slobodnoj Državi — želim iznijeti još neke, koje zaslužuju pažnju i 
s praktične strane. 

Uvjeren sam, da će intezivno sistematski i svestrani rad na 
polju fitokemije u nas donijeti i znatnih praktičnih rezultata, naročito 
što se tiče različitog korisnog i ljekovitog bilja, koje raste 
na cijelom našem prostranom teritoriju. Da imade i takvih biljaka, 
koje su — mogu reći — specifično naše, t. j. što se nalaze u glavnome 
jedino na našem teritoriju, navest ću samo slijedeći primjer. Mislim 
naime, da mogu pouzdano ustvrditi, da kod nas nema djeteta, na- 
ročito đaka srednjih škola, koji ne bi poznavao jedan između prvih 
i najčešćih proljetnih cvjetova, a to je — pasji zub (Erythronium 
Dens Canis L.) ili — kako ga još nazivaju u množini — „soldati", 
a u knjizi je naveden pod imenom „košutovina pjegava"."*) A ipak 
se nalazi o toj za naše krajeve toliko običnoj biljci u navedenoj 
školskoj knjizi samo nekoliko riječi, a nigdje baš u njoj ne nai- 
lazimo niti na bezbojnu sliku tog „pasjeg zuba"! Zašto? Zato jer 
ova biljka nigdje ne raste na teritoriju širokog Njemač- 1) O tome ie napisao lijepe članke u nas Dr. F. Bubanović. Vidi: „Nast. 
Vjesnik" (knjiga XXV., sv. 7, str 397—403) i , Slike fz kemije" (izdala „Matica 
Hrvatska" god. 1917.). 

-) Vidi „Glasnik", knjiga XXVI11. (1916.), sv. I., str. 1. 

3) Pokorny-Fritscii-Gjurasin, Prirodopis bilja za niže razrede srednjih 
škola. 8. hrvatsko izdanje po 25. njemačkom izdanju! 1915. Str. 7. 81 

kog carstva, a naše su školske knjige (u spomenutum slučaju za 
botaniku) mahom prevedene s — njemačkog jezika... 

Evo što veli o mjestu nalaza „pasjeg zuba" — Dr. G. Hegi 
(München)^): „(Vorfinden) zerstreut an buschigen Abhängen zwischen 
Geröll in Laubwäldern, bis ca. 1700m. Fehlt in Deutschland 
vollständig... In Österreich im südl. Tirol, in Kärnten, Krain 
(...im oberen Savetal westlich bis Radmannsdorf !), Steiermark, 
Küstenland (Karstwald) ... In der Schweiz e i n z i g im südl. Tessin 
und bei Genf ..." 

Mislim, da će biti sada svakome jasno, zašto dakle nijesu 
Nijemci spomenutu biljku ispitali pobliže u kemijskom pogledu 
i t. d. ma da se njihov „sistematski" i „savjesni trud" u nas toliko 
cijeni ! Ali o toj biljci drugom prilikom više. 

Uzmimo zatim kao primjer, koji će biti općenito i dovoljno 
poznat, naime, da pokazuje često jedna te ista vrsta biljaka posve raz- 
ličita svojstva u kemijskom, farmakološkom, a dosljedno tome i u fizio- 
loškom pogledu, već prema tome, gdje je ubrana, na kakvom zem- 
ljištu i u koje doba godine. Nije dakle isključeno, da će pojedine 
naše biljke pokazivati možda srazmjerno mnogo povoljnije rezultate 
u onim maločas izloženim pitanjima, te da ćemo se po svoj prilici 
moći s njima obilnije koristiti i u trgovačkom smislu, nego li kad 
moramo dobavljati dotičnu vrstu sa strane. 

Pored ovog momenta, imade još veoma mnogo biljaka i u nas, 
kojima bi se morala posvetiti naročita pažnja, jer mnoge nijesu 
uopšte niti istražene koliko kemijski, toliko niti farmakološki. Ali ih 
imade još češće i takvih, koje su samo nepotpuno istražene od 
raznih autora. 

Ucčivši dakle sve te navedene momente, bilo bi svakako od 
koristi, kad bi se i na našem univerzitetu odsada počelo sistematski, 
intenzivnije baviti s kemizmom prirodnih sastavina poje- 
dinih biljaka^). Samo se po sebi razumije, da bi tada bila u pr- 
vome redu zadaća naših botaničara, da pregledno sastave spisak 
sviju — za naše krajeve — tipičnih biljaka, a pored tih još i takve, 
koje su notorno slabije poznate. Tada će tek biti omogućeno ke- 
mičarima, da i oni doprinesu toliko sa svoje strane, kako bi se 
kemijski sastav odnosnih biljaka svestrano istražio. A zatim čeka i 
naše fiziologe, farmakologe i medicinare zahvalna zadaća, 
da eventualne povoljne rezultate i praktično primijene, na korist ci- 
jeloga čovječanstva . . . 

Kao što sam već spomenuo, štampani su fragmentarno ra- 
nije na ovome mjestu*^) neki rezultati moga istraživanja o kemijskim 
sastavinama, koje se nalaze u salomonovom pečatu (Polygo- *) Dr. Gustav Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa mit besonderer 
Berücksichtigung von Österreich, Deutschland u. Schweiz, str. 245. 

'") Ali nažalost, mi još nemamo niti laboratorija, koji bi svojim uređajem 
dopuštao intenzivniji rad u oblasti organske kemije! 

") Vidi bilješku kod -). 

Glasnik hrv. prirodoslovnog društva. 6 82 

natum multiflorum) i u đurđici (Convallaria majalis). Danas pak 
dolaze na red kemijske sastavine, što sam ih odredio u po tajnici 
(Lathraea squamaria L.), a nadam se, da ću domala moći još objaviti i 
rezultate, do kojih sam došao ispitujući pasji zub (Erythronium 
Dens Canis L.). 

kemijskim sastavinama, što se nalaze u potajnici, nije do 
sada mnogo poznato u literaturi. Citirat ću samo Weh m era''): 
...chemisch wenig bekannt. Sprosse enth. Enzym Emulsin^), 
oxydierende EnzymiC (Oxydasen)^), Stärke^"), IS'Vo Trockensupstanz 
m. 4-/0 Asche"). — Blütenknospen: Xlandestinin^-), fettes 
Öl, Zucker. — Blühende Pflanze enth. ungef. 89, 467o, HgO, 
10, 54% Trockensupstanz, diese mit 9J67o Asche (frisch l,047o), 
in Asche 6,857o CaO^^*)". 

Kao što se vidi po gornjim podacima, svi su ti rezultati istra- 
živanja mahom objavljeni već prije dvadeset i više godina. Uslijed 
toga bio sam dakle osvjedočen, da bi bilo uputno ponovno istražiti 
sadržaj staničja naše potajnice — što se tiče njenih kemijskih sa- 
stavina. 

Iz razlaganja, koje sada slijedi, vidjet će se, da mi nije bio 
uzaudan trud, koji sam uložio za ispitivanje kemizma naše potaj- mce. Određivanje vlage i pepela. 

U gore navedenoj literaturi, razlikuju autori dva načina odre- 
đivanja vlage u potajnici, odnosno zaostale suhe tvari — i pepela. 
Hartsen^*) određuje vlagu „pupova." (Sprosse), a Wehmer^^) 
naprotiv od cijele biljke, dok je u cvijetu (blühende Pflanze). 

Ja sam se držao u svom ispitivanju Wehmerovog načina i prema 
tome određivao vlagu cijele biljke, dok je bila u cvijetu. Uzbrao 
sam je na više raznih mjesta, ali uvijek prije podne i to najmanje 
dva dana poslije kiše, u prvim danima mjeseca marta 0. g. Moram 
spomenuti još i to, da je tlo, na kojem sam nailazio na potajnicu, 
bilo veoma različito : ilovača s razmjerno malo humusa, močvarna 
zemlja s mnogo mahovine, srazmjerno veoma suha mjesta izložena 
suncu i t. d. 

Rezultati, do kojih sam došao, izloženi su u slijedećoj tab. br. 1). Dr. C. Wehmer, Die Pflanzenstoffe. 1911. Str. 708 i 817. 

8) Bondony, vidi i(od: Guignard, Comp. rend. 1905. 141. 637. 

«) Bach u. Chodat. Ber. Chem. Ges. 1902. 35. 2466. 
»0) Heinricher, Beitr. Biol. Pflanzen 1896. 7. 342. 
1-) Hartsen, Chem. Centrbl. 1872. 524. 
12) Wehmer, Landw. Versuchst. 1892. 158. 
") Wehmer, Landw. Versuchst. 1892. 40. 142. 
1*) Vidi bilješku kod i')- 
") Vidi bilješku kod '■'). 83 Mjesto nalaza Tab. 1. Kakvo je bilo tlo 

<u 
dx: 
N 


3 

w 
rt 
.„—»y 


C 


(1> 


^' 
>CJ 


cr! 


;-M 
-+^ 
O 


CO 

o 


> 5 > 
•rt = S*^ 

^J^ Q.T3 w 3 Voćnjak na Goljaku (Za- 
greb) U Zelengaju (Zagreb) kraj 
potoka Kameni stol (Zagreb) Prekri žje^Zagreb) strana 
prema Šestinama K Okolina Medved grada 
(kraj Zagreba) veoma vlažna ilovača 
s mahovinom mnogo humusa i 
močvarno šuma, normalno vlažna 7,38 ",; 8,76 'Vo 11,16 7o kamenito, s malo humusa 12,30 "/, 
I - prilično suho, izloženoj 1052 0/ suncu 14,1 7n 11,7 7n 10,2", /o 10,4 7o 12,3 7» Prema gornjim podacima možemo zaključiti, da množina vlage, 
što je sastavni dio svake biljke — zavisi mnogo bez ikakve sumnje 
i o vlazi onoga tla, na kojem dotična biljka raste. Nastojat ću, da 
u toku od više slijedećih godina saberem potrebni materijal, koji će 
to pitanje bar približno riješiti za samu potajnicu''). 

Anorganske sastavine pepela. 

Nadalje ističe Wehmer, kao što sam naveo ranije citirajući po- 
datke iz literature, da se u zaostalome pepelu nalazi određeni pro- 
cenat kalcijevih spojeva, izražen kao Ca O. Ali ja satp u pepelu 
naših potajnica našao srazmjerno mnogo više magnezija, na koji 
se Wehmer očito nije obazirao, jer ga i ne spominje. Taj procenat 
upada u oči naročito kod potajnica ubranih na mjestima, koja sam 
naveo u gornjoj tab. 1) i to pod brojem 1) i 2). Spomenuti proce- 
nat, izražen kao MgO, iznosi prosječno kod 1): 13, 7%' ^ kod 2): 

11, 4 7o^'). 

Ali međutim, držim, da će mi biti još potrebno, u tom smjeru 
tokom više godina da obavim mnogo svestranih anahza i to naj- 
raznovrsnijeg materijala, (t. j. ubranog na mnogim nalazištima širom 
našeg teritorija), kako bih konačno razjasnio to pitanje. i**) Najprije sam jednostavno osušio očišćenu biljku, a zatim sam je dr- 
žao još za vrijeme od 2 sata u sušionici kod 105" C. 

1") Nije isključeno, da će" se tada pokazati, da i množina atmosferskih 
oborina u nekoj određenoj godišnjoj doDi — djeluje na sam kemijski sastav 
pojedinih biljaka, naročito što se tiče količine vlage, koju one sadrže. 

1**) Očišćenu sam suhu tvar spalio, pepeo rastopio u sonoj kiselini, do- 
dao natrijevog fosfata i amonijaka. Nakon kratkog vremena razvili su se sitni, 
veoma lijepi kristali, u tipičnim oblicima spoja magnezijevog s amonijevim 

fosfatom. 

* 84 

Do sada nijesam našao još i drugih anorganskih sastavina u 
pepeki potajnice, koje bi bile u takvim količinama, da bi se- ka- 
rakteristično isticale. 

Organske sastavine potajnice. 

Između organskih sastavina potajnice, našao sam jednu toliko- 
karakterističnu, te je bila vrijedna, da je ispitam potanje. Iz biljke 
sam je odlučio ovako: 

Otprilike 10 kg s pomnjom očišćenih potajnica izdrobio sam i 
odmah zatim nastalu kašu pod pritiskom procijedio. Nastao je tako 
sok, koji je bio u početku posve bistar i slabožućkaste boje, ali je 
već nakon pola sata potamnio. Sav sam taj sok uhvatio u čistoj 
posudi i postepeno ga u vakuumu (uz dosta nisku temperaturu) is- 
pario i to na vodenoj kupki. 

Zaostalu sam suhu tvar (koja je bila tamno smeđe boje) ekstra- 
hirao s apsolutnim eterom u aparaturi za ekstrakciju po Soxhletu i 
to po dva puta za vrijeme od četiri sata^"). Zatim sam ispario sa- 
kupljene ekstrakte na vodenoj kupki, te sam tako dobio 3,7 g neke 
kristalinične mase, koja je bila smeđe boje. 

Ovu je masu valjalo sada utoliko očistiti, da bi dobio jasne 
kristale, ako je to najme ikako moguće. U tu svrhu morao sam 
da saznam u prvome redu, kojoj glavnoj skupini organskih spojeva 
pripada dobivena tvar, prema ishodu reakcija, što objašnjavaju do- 
nekle njen elementarni sastav. 

Najprije sam izveo dokazne pokuse, dali u spomenutoj krista- 
liničnoj masi imade dušika (N). Prema podacima, kako ih je ob- 
javio Ca stell a na. spalio sam nešto malo dobivenog ekstrakta, 
žareći ga u cjevčici, u kojoj sam ga pomiješao s kalijevim karbo- 
natom i sitnim praškom magnezijeve kovine. Ražareni sam produkt 
reakcije bacio u posudu s destilovanom vodom i filtrirao nastalu 
mutnu rastopinu. Filtrat sam tada kuhao kratko vrijeme s nekoliko 
kapi rastopine željezovog sulfata'-") i dodao još jednu kap željezovog, 
klorida. Kad se ta smjesa ohladila, zakiselio sam je najposlije sa 
sonom kiselinom. 

Na taj sam način dobio iza pola sata, srazmjerno malo veoma 
karakterističnog taloga plave boje, t. zv. berlinskog modrila. Prema 
tome bila je dokazana prisutnost dušika (A^) i ako u veoma neznat- 
noj množini. 

Pokusi, koje sam učinio, da ispitam, ima li u tom ekstraktu 
sumpora (5) ili fosfora (P) ostali su bez ikakvog uspjeha. 

Uzevši u obzir sve te podatke, koje sam do sada nabroja«, 
sumnjao sam, da u toj dobivenoj kristaličnoj masi — predleži barem 
jedan alkaloid. Poradi svog veoma neznatnog sadržaja elementa 
dušika (N), pretpostavljao sam, da će mu biti eventualni bazični ka- 
rakter — veoma slab! 1") Ovaj sam proces morao obaviti nekoliko puta redom, jer nijesam mo- 
gao ekstraiiirati u isti čas najedamput cijelu množinu dobivene suhe mase. 

■^) Ovu sam rastopinu svježe pripravio, rastopivši kristal željezne galice 
u destilovanoj vodi. 85 

Na svaki način valjalo mi je odnosni spoj izolirati u toliko či- 
stom stepenu, da bih ga dobio eventualno u kristalima. 

Mislim, da bi mi bio zaludan (ali svakako veoma zamarajući) 
posao, kad bih htjeo da izredam potanko sve one razne načine i 
pokušaje, koje sam činio, da taj spoj dobijem lijepo kristalizovan. 
Konačno se ipak pokazala slijedeća kombinacija kao najpovoljnija. 

Dobivenu sam naime smeđu kristaliničnu masu rastopio u sraz- 
mjerno malo kloroforma. Zatim sam stavio dotičnu rastopinu u jedan 
evakuisani eksikator i ostavio ga da stoji na toplom mjestu, da bi 
^e kloroform ispario. Kod toga sam procesa zamijetio, da se tim 
načinom izlučuju u početku nejasne kristalne iglice, veoma slabo 
obojene. Međutim zaostajala je poslije (kad je sav kloroform ishla- 
pio) opet samo jedna bezlična masa, smeđe boje. Zato sam to fra- 
kcionisano kristalizovanje iz kloroforma ponovio i tako izvadio one prve 
kristalne iglice, koje su se izlučile. Dobivenu sam kristalnu kašu, 
koja je još uvijek bila dosta tamne smeđe boje, ponovno ekstrahi- 
rao u aparaturi za ekstrakciju po Soxhletu, ali ovaj put s apso- 
lutnim eterom. Nakon pola sata prekinuo sam dalnji tok ekstrakcije 
i u dobiveni — samo nešto malo žuto obojeni — ekstrakt uvodio 
osušeni gas sone kiseline (HCl). Nakon otprilike deset minuta, obo- 
rilo se iz „ekstrakta" toliko bijelog, voluminoznog taloga, da sam 
prestao s dalnjim uvođenjem sone kiseline. Taj sam talog brzo fil- 
trirao s pomoću vakuuma i tom prilikorn opazio, da se talog na 
vazduhu brzo mijenja: u početku je bio posve blijedo žut, ali je 
već iza nekoliko minuta posve potamnio i postao smeđe boje. Mi- 
risom i s pomoću amonijaka mogao sam posve tačno konstatirati, 
da je talog tom prilikom razvijao pare sone kiseline. Ova mi je po- 
java potvrdila, da je odnosni kemijski spoj veoma slabog bazičnog 
karaktera. 

Kad sam čas zatim rastopio taj smeđi zaostatak s filtera u či- 
stom kloroformu, dobio sam gotovo bezbojnu otopinu. Ostavio sam 
je zatim u evakuisanom eksikatoru, te sam tako čekao nekoliko sati. 
U eksikatoru su doista nakon nekog vremena zaostali mnogi izra- 
zito lijepi kristalići. Bile su to gotovo mikroskopske iglice. Dužina 
im je variirala između 250 [j. pa sve do 800 [x-^). U polarizovanom su 
svjetlu pod mikroskopom pokazivale te iglice svojstvo jakoga loma 
svjetla. 

Svojstva i kemijski sastav „novog alkaloida'^ 

Svjetlo žute, prozračne kristalne iglice, jakog i oštrog mirisa, 
koji je vrlo karakterističan, okus im je mnogo papren. Veoma su 
higroskopične, na vazduhu se brzo rastapaju u smeđu, amorfnu 
masu, u obliku omanjih kapljica. 

Uz vanredni mi je oprez pošlo za rukom, da im odredim ta- 
lište. Te se iglice veoma brzo rastale kod 42^ Ć (nekorigirano). Ra- 
staljena je masa gotovo prozirna, ali mnogo tamnije boje, nego li 
sami kristali. 

Kristalne su iglice topive u eteru i to sa svjetložutom bojom, 1) 1000 jj. = 1 mm. 86 

a u kloroformu gotovo bezbojno. Zagrijavamo li taj spoj s običnim 
etilnim alkoholom (96Vo)- osjetit ćemo za nekoliko minuta karakte- 
ristični miris po aldehidu (oksidacija?). 

Rastopina tog „alkaloida" u eteru, daje s Erdmannovim rea- 
gensom-^) lijepu, žutozelenu boju. Isto tako poprima s nekoliko 
kapi reagensa, sastavljenog po Fröhdeu-^) najprije divnu zelenu boju 
poput smaragda, a dodajemo li još više istog reagensa, prelazi ta 
zelena boja u tamnu, ljubičasto plavu. S reagensom, koji je sastavljen 
po uputi Marquisa-''), oboji se eterna rastopina našega „alkaloida" 
prekrasno zeleno poput maslinki. 

Vitalijev pokus-'') s dobivenim alkaloidom daje negativan re- 
zultat, jednako i pokus, izveden prema podacima Husemanna-*^). 

Primarna otopina „alkaloida" u eteru, dala je slabe amorfne 
taloge jedino s ovim reagensima: 1) s reagensom sastavljenim po 
uputi S. Jensena-'), 2) s natrijevim volframatom-^) i 3) sa zlatnim 
kloridom-^). Veoma je čudnovato, da rastopina toga „alkaloida" u 
eteru, daje s Dragendorffovim reagensom^") veoma slabi talog i to 
tek nakon dužeg vremena. Naročito moram istaknuti, da se najbolji 
još talog dobiva s reagensom sastavljenim po S. Jensenu-'M. Do 
sada mi nije pošlo za rukom, da bilo s kojim reagensom za „alka- 
loide" dobijem kristaliničan talog s novim „alkaloidom" iz potajnice. 

Kvantitatino određivanje dušika (A^), obavio sam Kjel- 
dahl-ovom metodom. 

Upotrijebio sam: 0,4721 g „alkaloida" iz potajnice. 

U predlošci je bilo: 30,0 cm^t normalne sumporne kiseline 
(titer : 1,0056). 

Za titriranje je potrošeno: 28,76 cm^i normalne kalijeve lužine 
(titer: 0,9930). ' 

Indikator: metilno crvenilo. 

Prema tome apsorbovano jest: 0,0106 g amonijaka (NH.^), a u 
samom al kalo i du imade: l,87o dušika (N). 22) 10 kapi dušične kiseline (spec. tež. == 1,25) dodaje se u 20 cm' dest. 
vode. Od ove se rastopine metne 2') kapi u 40 cm^ konc. sumporne kiseline. 

-') 1 gr natrijevog molibdenata rastvori se zagrijavanjem u 100 cm* čiste, 
konc. sumporne kiseline. 

'-*) 3 kapi formalina (407n) dodamo u 2 cm^ konc. sumporne kiseline. 

-5) Malo se „alkaloida" ispari s konc. dušičnom kiselinom, koja se dimi. 
Zaostatak se nakon isparenja rastvori s 5—6 kapi kalijeve lužine, otopljene u 
etilnom alkoholu (96'Vn)- Nekoji drugi alkaloidi (na pr. hiosciamin), daju tom 
prilikom lijepo ljubičasto obojene rastopine. 

-«) Nešto se „alkaloida" zagrijava za vrijeme od pola sata s malo konc. 
sumporne kiseline na vodenoj kapki. Zatim se dodaje jedna kap konc. dušične 
kiseline. U tom slučaju daje na pr. morfin crvenu boju poput karmoazina. 

-■') 4g kalijevog se bromida otopi u 20 cm^ vode i nadoda još 5g broma. 

28) 1 g natrijevog volframata otopljen zajedno s 2 g natrijevog acetala u 
10 cm^ vode. 

29) 1 : 100. 

»•) Modificiran po Thresh-u, sastavljen je ovako: 1,8 g kalijevog jodida 
rastopi se u 30 cm^ „Liquor Bismuti" i zakiseli s 45 cm^ sone kiseline. Liquor 
Bismuti dobiva se tako, da se u 70 g dušične kiseline otopi 2,5 g bizmuta i 
doda još 60 g citrunove kiseline. Zatim se doda amonijaka do bazične reakcije 
i nadolije dest. vodom, da bude obujam 600 cm*. 

31) Vidi bilješku kod -'). 87 

Kvantitativno određivanje ugljilca (C) i vodika (//), 
obavio sam spalivši „alkaloid" u struji kisika. Tom sam se prilikom 
poslužio s električnom peći za elementarnu analizu, koja je konstru- 
isana po navodima gosp. prof. Ivana Mareka u Zagrebu. 

Budući da nijesam imao više supstance samoga „alkaloida" na 
raspolaganje, mogao sam obaviti jedino dvije analize spaljivanjem. 

I. 

Upotrijebio sam: 0,2438 g „alkaloida". 

Dobio sam . . : 0,5636 g ugljične kiseline (CO.,) i 

0,0485 g vode (//^O). 
Prema tome imade u samom 

„alkaloidu" : 62,97o ugljika (C) i 

2,27o vodika (//). II. 

Upotrijebio sam: 0,3174 g „alkaloida". 

Dobio sam . . : 0,7276 g ugljične kiseline (CO.,) i 

0,0654 g vode (H^O). 
Prema tome imade u samom 

„alkaloidu" : 63,07o ugljika (C) i 

2,37o vodika (//). 

Kao rezultat uzimam aritmetičku sredinu, koju čine podaci, do- 
bi; eni I. i II- analizom, t. j. 

63,07o ugljika (C) i 
2,3% vodika (/i). 

U samom dakle „alkaloidu" imade: 

l,87o A^ 
63,07o C 
2,37o H. 
Na osnovu toga može se odrediti i množina kisika (O) u ovom 
„alkaloidu", t. j. kisik (O) čini diferenciju između 

100 — 67,1 = 32,9. 

Prema tome iznosi dakle količina kisika u analiziranom „alka- 
loidu" otprilike 

32,97o O 

S pomoću izloženih rezultata, proračunao sam slijedeću empi- 
piričnu formulu za analizirani spoj: 

Co //n NO,,, ili 
Q, H,s NO,,. 

Uzevši u obzir, da se obično dobiva kod elementarnih analiza 
premalo ugljične kiseline, bit će, da je tačnija poslednja formula. 

Određivanje molekularne veličine nijesam mogao na žalost oba- 
viti, jer mi je nedostajalo dovoljno čiste supstance. 

Iz razloga ranije navedenih držim, da je izolirani organski spoj 
neki novi alkaloid, koji sada nazivam: skvamarin. 88 

Određivanje još nekih drugih organskih spojeva koji se 

nalaze u potajnici. 

Izolirajući alkaloid skvamarin, zaostala je prilikom ekstrakcije 
u aparaturi po Soxhletu — jedna smolasta, smeđa tvar, koja je u 
eteru mnogo manje topiva, nego li sam alkaloid. Budući da mi je 
samo malo od spomenute smole ostalo na raspolaganje, mogla se 
provesti samo jedna elementarna analiza^-). 

Ranije sam već konstatirao, da u ovoj smoli apsolutno 
nema dušika (N), te da se baš time bitno razlikuje od alkaloida 
skvamarina. 

Kvantitativno određivanje ugljika (C) i vodika (H) 
dalo je slijedeće rezultate: 

Upotrebljeno jest: 0,0452 g smolaste tvari. 

Dobiveno jest. : 0,1106 g ugljične kiseline (CO.y) i 

0,0340 g vode (H.,0). 
Prema tome imade u toj 

„smoli" : 66,7^'o ugljika (C) i 

8,47,, vodika (H). 

Na osnovu izloženog rezultata, određena jest i množina kisika 
(O) i to opet iz diferencije od 

100 — 75,1 = 24,9. 

Prema tome iznosi dakle količina kisika u analiziranoj „smo- 
lastoj tvari" otprilike 

24,97o O 

S pomoću ovih podataka, određena je i za tu analiziranu „smolu" 
slijedeća empirijska formula: 

Nakon spaljenja odnosne množine „smolaste tvari" u svrhu 
elementarne analize, zaostalo je u cijevčici nešto anorganske tvari 
— pepela. Mikroanalitičkim metodama pošlo mi je za rukom da 
ustanovim, da se taj anorganski ostatak sastojao gotovo iz či- 
stog magnezijevog osksida (MgO). Na osnovu toga rezultata 
pretpostavljam, da je magnezijum u glavnome onaj elemenat. koji 
u potajnici čini glavnu množinu anorganskih sastavina. Ali sam već 
ranije spomenuo, da će biti potrebno obaviti još mnoga i sistemat- 
ska istraživanja, koja bi tek mogla konačno donijeti odluku u tome 
pitanju. 

Između ostalih u literaturi navedenih organskih spojeva, mogao 
sam lijepo odrediti naročito vrstu šećera-*'^), koja se nalazi u potaj- 
nici. To je isključivo glukoza, s kojom sam mogao provesti 
sve njene specijalne karakteristične reakcije (zakretanje ravnine po- 
larizovanog svjetla, osazon i t. d.). 

Najposlije moram spomenuti (i to samo radi potpunosti već 
na ovome mjestu), da mi je pošlo za rukom izolirati još i neku vrstu ■■*') Ovu mi je analizu proveo sam gosp. prof. I. Marek, te mu se i ovdje 
naročito zahvaljujem na njegovoj osobitoj susretljivosti. 

*=>) Vidi općeniti navod (samo „Zucker") u literaturi na početku ove ras- 
prave. 89 

amorfnog glikozida, koji pokazuje sva svojstva jednog sapo- 
n i n a. Najkarakterističnije se opaža, kako se njegova vodena otopina 
pjeni. Ta pjena, koja se pojavljuje na površini u obliku krupnijeg 
pčelinjeg saća, ostaje u zatvorenoj posudi više dana, a da 
ne spadne. Međutim nijesam mogao da izoliram za sada veću mno- 
žinu toga „sapo ni na", kako bi mogao provesti njegovo detaljno 
ispitivanje. Jedino sam još mogao da odredim, da u njemu nema 
dušika (A^) i da sama tvar pougljeni, kad sam je zagrijavao do 
200*^0 (htijući joj odrediti talište), a da se nije već ranije rastalila. 

Neke između ostalih kemijskih sastavina, na pr. kakvu god bilo 
vrstu masnog ulja, kao što ga spominje literatura ■^^), nijesam nikako 
uspjeo da je izoliram. Svakako ću zato morati još zagledati u ori- 
ginalnu literaturu, koja mi na žalost, danas — poradi prometnih i 
opštih nesređenih prilika — ne stoji na raspolaganju. 

Međutim nije isključeno, da bi moglo kome poći za rukom, 
da izolira na pr. koju vrstu eteričnog ulja iz svježe, rascvjetane 
potajnice. Rascvjetana potajnica miriše naime (naročito za lijepih 
sunčanih dana i to najbolje izjutra) osobito karakteristično, a pot- 
sjeća veoma jako na miris aldehida geraniala. 

Pridržajem sebi pravo, o nepotpuno istraženim kemijskim sa- 
stavinama potajnice (koje sam dijelom već i u ovoj raspravi spo- 
menuo), na ovome mjestu docnije još opširnije referirati. 

A Short Review of Investigation. 

There is a great number of plants still not at all chemicaly 
investigated. Many of them again have been examined only incomple- 
tely, or it was done about twenty or thirty years ago, at which 
time the analytical methods of organic chemistry were not so de- 
veloped as they are to-day. !n this study then, I have made a re- 
vision of the chemical investigation of the plant Lathraea Squa- 
maria L. This plant was examined by different authors about 
thirty years ago ; and the literature relating to this subject is indi- 
cated at the beginning ot the original study. 

The results obtained from my determination of water-and ash- 
contents of the whole plant are indicated in the table No. 1. The 
results show that these constancies vary according to the sort of 
soil on which the plant was growning and to the weather prevailing 
when it was plucked. The writer will be able to answer this que- 
stion more fully when he has examined the thing again and again 
during several years. 

Among inorganic constituents of ash is especially manifest 
MgO, which was unobserved by other writers, because they men- 
tion only CaO. But it is quite possible that the presence of so 
much MgO is an especial character of our specimens of the plant 
Lathraea Squamaria L. 

Amongst organic constituents a new alkaloid is determined, 
-named by the writer „Squamarin". The empirical formula of it 3i) Vidi bilješku kod ' ). 90 

seems certain to be: 

Qi //is NO,,. 

N is determined by Kjeldahl's process and elementary analysis is 
made in the electrica! owen censtructed by Prof. Ivan Marek in 
Zagreb. 

The alkaloid Squamarin becomes lipuid at 42" C (uncorrected). 
The taste of it is Sharp like that of pepper, and it smells Sharp 
and charasteristical. The extraction of it was made with Soxhlet's 
apparatus for fat-extraction with ether. After the evaporation of the 
Solution of Chloroforms there remain very small crystals measuring 
250 fji — 800 [i in length. 

Besides this alkaloid a resin is isolated with the empirical 
formula : 

(Cr, //ii 0.,)n 

Lastly the sugar is determined: it is glucose. Also a saponin 
is isolated, but it was not possible to examine it in detail on acco- 
unt Ol lack on material. 

Fatty oils that should be in this plant, according to literature, 
I could not isolate. 

The thing surely deserves more interest, and it will be pos- 
sible to indicate the final results after a systematical study lasting 
several years. 

Reviev/ of Literature: 

Poslužio sam se ovom literaturom: 

1. F. Em i eh, Lehrbuch der Mikrochemie. 1911. 

2. Dr. H. Meyer, Analyse und Konstitutionsermittlung organi- 
scher Verbindungen. 1916. 

3. Dr. J. J. L. van Rijn, Die Glykoside. 1900. 

4. Dr. L. Rosenthaler, Grundzüge der chemischen Pflanzen- 
untersuchung. 1904. 

5. Dr. L. Rosenthaler, Der Nachweis organischer Verbin- 
dungen. 1914. 

6. Dr. F. P. T read well, Kurzes Lehrbuch der analytischen 
Chemie. 1917. 

7. Dr. O. Tunmann, Pflanzenmikrochemie. 1913. 

8. Dr. C. VVehmer, Die Pflanzenstoffe. 1911. Zagreb, u proljeće 1919., izrađeno u privatnom laboratoriju. 
Private laboratory, Spring 1919. Princip gibanja pomoćju undulirajućih membrana» 

Napisao dr. Lazar Car. 

Radi zakona reakcije mora svako tijelo, koje u vodi slobodno 
lebdi, iza nagla udarca prema straga, t. j. ako se na stražnjoj strani 
od vode odbije, poletiti naprijed. 

Na taj način plivaju u vodi Ribe. Kod većine njih maše tijelo, 
osobito sa stražnjim krajem, koji se svršava sa vrlo gibljivim repom, 
sad lijevo sad desno. Rep zakrene to dalje, recimo, na lijevu stranu, 
pak na to naglo trgne prema natrag, nu kako rep ne može točno 
prema natrag trgnuti, nego se zakreće poput vrata u osovini (char- 
nieru), čini dakle jedan luk po prilici do blizu 90*^ prema natrag, 
zakrenuo je zapravo natrag koso u smjeru natrag-desno i potjera 
tijelo u protivnom smjeru; dakle naprijed-Iijevo. 1 to tek stražnju 
polovicu tijela. Pošto se pak tijelo u tom slučaju ponaša kao dvo- 
kraka poluga, kojoj je potporište negdje u sredini, bude potjeran 
prednji kraj tijela na protivnu stranu; dakle naprijed-desno. Na to 
odmah poleti rep (dakako sve polaganije) i dalje na protivnu stranu, 
i iz ovog položaja trgne opet naglo prema natrag, opet zapravo 
natrag-lijevo, i tako bude u slijedećem tempu tijelo sa prednjim 
svojim krajem potjerano naprijed-Iijevo. Riba bi dakle plivala u kri- 
vudastoj liniji: lijevo-desno. Nu kako ti udarci repom slijede van- 
redno brzo jedan iza drugoga, to je isto, kao da bi ih Riba u isto 
vrijeme pravila u oba smjera, dakle natrag-desno i natrag-lijevo. A 
rezultanta pak toga mora da bude u sredini, dakle natrag, tijelo pak 
mora da radi reakcije poleti naprijed. U koliko ovi zamasi repom 
ipak ne bi bili dosta brzi, i Riba bi u istinu letila neprijed, ali uz 
male trzaje, sad na jednu sad na drugu stranu, pomaže joj sam oblik 
tijela, koje postrance splosnuto, komprimirano, te čini veliku zapri- 
jeku svakomu gibanju koje nije strogo u osi tijela, i tako taj oblik 
tijela kao i kod ladje te trzaje kompenzira i ona u istinu prilično 
ravno naprijed pliva. 

Toliko smo smatrali potrebnim uplesti samo u svrhu uvoda i 
da se bolje razumije sličnost i razlika sa ovakvim običnim plivanjem 
način plivanja pomoću undulirajućih membrana. 

Promotrimo sad u tu svrhu Morskog konjića (Hippocampus) 
u vodi (dakako najbolje u akvariju). Njegovo vitko malo poput pa- 
ragrafa svinuto tijelo stoji u vodi uspravno, a sprijeda t. j. sgora 
se svršava glavom, koja pokazuje napadnu sličnost sa konjskom, 
odakle mu i ime. Samo tijelo ne pravi nikakve trzaje, nego se ili 
diže ili spušta, kao da ga pri tome tjera neka nevidljiva sila. Nu 
ako ga pozornije motrimo, lako ćemo zamijetiti, da mu ona kratka 
hrptena plitva za vrijeme gibanja silno brzo tirra, kao da drhće. Ona 
mora dakle da je njegovo pokretalo. 92 

U toj njegovoj hrptenoj ili dorsalnoj plitvi, kaico uopće i<od 
Riba, nalazimo seriju koštanih štapića ili trakova (radii, Flossenstra- 
hlen). Ovi su sa vrlo tankom i elastičnom kožicom medjusobno po- 
vezani. Ima ih kod konjica 19. Vrlo su gibljivi i to ne samo kao 
kod ostalih Riba da se dadu nagibati u sagitalnoj ravnici, t. j. da 
se dižu i spuštaju prema natrag, nego se dadu poglavito nagibati 
u transversalnoj ravnici. Od svog normalnog okomitog položaja mogu 
se sagnuti na desnu stranu, zatim opet u sredinu (normalni položaj. 
Njihove naime baze sačinjavaju vrlo savršene zglobove, a posve 
kratke postrane mišice, kako se sad na jednoj sad na drugoj strani 
izmjenice kontroliraju, proizvadjaju to postrano nagibanje. Evo u 
slici je ona mišica, koja je kontrolirana, prikazana cijelom crtom, a 
pasivno raztegnuta ih relaxirana isprekinutom crtom. 
\- i 
SI. 1. 

Da razumijemo bolje djelovanje tih trakova, razdijelit ćemo 
pregleda radi njihove nagibe u osam tempa. Uzmimo da se prvi 
trak najprije nagne na pola na desnu stranu, u drugom tempu sa- 
svim na desno koliko se samo može. U trećem tempu nagnuti će 
se natrag, t. j. nalaziti će se tamo, gdje se je nalazio u prvom tempu, 
a u četvrtom se tempu nalazi u svojem prijašnjem normalnom oko- 
mitom položaju. U petom tempu u pola na lijevo, u šestom sasvim 
na lijevo, u sedmom natrag, a u osmom se opet vraća u prijašnji 
položaj. I to čine svi trakovi redom od sprijeda prema natrag. Dakle 
kad se je prvi trak nagnuo na pola na desno, svi ostali još miruju; 
kad se je pak nagnuo sasvim na desno, kad je učinio svoju najveću 
elongaciju — u drugom tempu — onda se istom nagne drugi za 
polovicu na desnu stranu. U trećem se tempu vraća prvi za pol 
puta natrag prema sredini, dočim se drugi sasvim, a treći takodjer 
već za pol puta nagnuo na desnu stranu. U četvrtom se tempu na- 
lazi prvi trak opet u vertikalnom položaju, dočim se je drugi tek 
za pol puta natrag vratio, treći do skrajne granice desno nagnuo, 
a četvrti tek počeo nagibati. I tako to ide redom dalje. U petom 
tempu počima se peti trak nagibati, u šestom šesti i t. d. Kako 
su ti trakovi medjusobno vezani opnom, mora dakako da i ta prati 
sve ove nagibe te se sad ovamo sad onamo savija — undulira. 
Shematska slika će nam to medjutim najbolje predočiti. 

Da vidimo sad kakav učinak će svi ti zavoji ove undulirajuće 
membrane u vodi proizvesti. Evo u prvoj fazi (Slika 2. Stupac I.) 
učinio je komadičak opne jedan udarac prema straga-desno. U dru- 
goj fazi (Stupac 11.) još je šira ploha, koja je vodu udarila u tom 
smjeru. U trećoj fazi (Stupac III.) nije se efekt toga udarca nipošto 95 oslabio, jer onaj komadićak opne, 
koji sada gleda prema naprijed- 
desno, nije nastao od kakovog 
udarca prema naprijed, nego se 
prvi trak uslijed relaksacije tek 
vraća natrag. Ovaj odsječak opne 
nije dakle naprijed iskočio, nego 
je njegov momentani položaj pro- 
slijedio odatle, što je drugi trak 
učinio svoju najveću elongaciju, a 
opna, koja ga veže sa prvim tra- 
kom tek je prema naprijed-sprijeda 
popustila, dakle je zapravo potis- 
nuta također prema natrag. Efekt 
dakle udarca plohe prema natrag 
okrenute ostaje neoslabljen, tek se 
sad dalje prenosi na redom sve 
natrag okrenute plohe, dok ne 
stigne posve straga (Stupac XVIII.) 
Za daljnja četiri tempa biti će 
straga protivni udarac, dakle će 
udariti kosa ploha plivaće opne 
prema straga-lijevo. Onda opet 
desno, opet lijevo i t. d. Dakle 
ćemo dobivati izmjenično, i to vrlo 
na brzo, sad jedan udarac prema 
straga-desno, sad opet jedan pre- 
ma straga-lijevo. Rezultanta pak 
njihova mora evo da bude ravno 
prema natrag, a to znači potjerati 
cijelo tijelo naprijed. 

Ne mora da sve to teče 
upravo ovako, naročito ne uvijek 
u svakom slučaju kod undulira- 
jućih membrana, kako smo to 
ovdje u osam tempa razdijelili. 
Moguće da u prvom tempu zakrene 
prvi trag odmah posve na desno, 
a u drugom treći posve na lijevo, 
dok onaj između njih, naime drugi, 
ostaje u svojem normalnom polo- 
žaju. Utrećem tempu zakrene peti 
posve na desno, dok četvrti 
ostaje u svojem položaju, a u 
četvrtom tempu zakrene opet sed- 
mi na lijevo i t. d. 

Ili opet da prvi zekrene posve 
na desno, a na to odmah drugi 
najdalje na lijevo; u trećem tempu 
treći sasvim na desno, četvrti na 
lijevo i t. d. 

SI. 2. ^ 
94 
SI. 3. SI. 4. 

U svim tim slučajevima dobivat ćemo na stražnjem kraju un- 
dulirajuće membrane izmjenične udarce koso prema straga, t. ]. sad 
straga-desno, sad straga-lijevo. Rezultanta tih udaraca mora opet da 
bude ravno natrag, a samo tijelo mora da radi reakcije poleti naprijed. 

Dakako da je hrptena plitva kod konjića razmjerno prema ci- 
jeloj životinji malena, pak je radi toga i učinak ove undulirajuće 
membrane dosta neznatan. Ne radi se tu svakako o osobitom pli- 
vaču. Nu za njegov način života dostaje ovo gibanje. Uz to treba 
još uvažiti, da kod konjića hrptena plitva nije jedino pokretalo. Ima 
on osim toga još jedan par prsnih plitva (Pinnae thoracalesj, 
koje su se u ovom slučaju sasvim privukle ka glavi, te mu strše 
poput ušesa straga i postrance od glave. I ove na isti način undu- 
liraju, također u vertikalnom smjeru i tako podupiraju dorsalnu 
plitvu kop plivanja. Kadikad se može opažati, da samo prsne plitve 
rade, dočim hrptena miruje. 

Konjić može i u protivnom smjeru plivati, t. j. kako je u vodi 
osovljen, može se ne samo u tom smjeru dizati, nego i spuštati. 
Trakovi u plitvi rade jednostavno obratno, t. j. gibanje započimlje 
na mjesto sprijeda straga. Udar-ci na vodu budu davani na prednjem 
kraju, a životirijica pri tome mora dakako da poleti natrag ili za- 
pravo prema dolje. 

I Syngnathus, koji također spada u isti ordo, kao i Hippo- 
campus, naime među Lophobranchije, pliva na isti način. I kod njega 
je dorsalna plitva preuzela zadaću lokomotornog organa. Posve je 
osobit taj način plivanja. Tijelo ne trza kao kod ostalih Riba lijevo 
desno, nego ostaje posve mirno, ukočeno i samo kliže naprijed ili 
natrag, kao da ga neka nevidjiva sila goni. Unduliranje naime one 
sitne membrane na leđima jedva da se i zapaža. 

Nu sam princip takovog gibanja pomoću undulirajućih mem- 
brana dolazi dosta često i kod drugih raznih životinja realiziran. 
Eno kod čitave jedne familije Riba, Pleuronectidae (u ordo Anacan- 
thinij, ne samo da dorsalna plitva undulira, nego zajedno s njome 
i cijelo tijelo, koje je postrance povaljeno i veoma plosnato, upravo 
poput jezika protanjeno. 

Ima i svih prelaza između običnog načina plivanja pomoću repa 
i undulirajuće membrane. Nekoje naime, osobito produljene i gipke 
Ribe plivaju tako da i trgaju repom i ujedno savijaju tijelo, naro- 
čito produljenu i vrlo podatnu hrptenu plitvu. Oba načina plivanja 
se dakle kombiniraju. A tako može i proći jedan način plivanja posve 
u drugi. Tijelo postaje sve dulje, rep gubi sve više na vrijednosti 
kao lokomotorni organ, te napokon i posve zakržlja, a hrptena plitva 
preuzima pomalo isključivu zadaću pokretala. 

Isključivi način plivanja pomoću undulirajuće membrane susre- 
ćemo nadalje kod Ctcnophore: Cestus Vcneris, gdje je cijelo tijelo 
pretvoreno u takovu membranu, upravo vrpcu, koja se vijuga. 95 

Gdje je pak undulirajuća membrana tako malena prema ostalom 
lijelu, da ga nikako više ne može tjerati, te i kod najjačeg unduli- 
ranja ostaje vezana na isto mjesto u prostoru, tu proizvađa barem 
struju u vodi, koja inače kako dotičnoj životinji služi. Ili joj privodi 
k ustima hranu, ili joj izvodi kakove tekućine iz tijela. U gore spo- 
menutim slučajevima, kod plivanja naime životinje pomoću unduli- 
rajuće membrane, jest tijelo, koje se giblje naprijed, a medium, u 
kojem se nalazi, naime voda, miruje. U potonjem pak slučaju ostaje 
tijelo na miru, a voda u blizini undulirajuće membrane dolazi u gi- 
banje; nastaje mala struja. Das Serpentin- und Gabbrovorkommen von 
Kostajnica bei Doboj in Bosnien. 

Von Dr. Friedr. Katzer. 

In diesem „Glasnik" Jahrg. XXIX, 1917; S. 33, hat Herr Prof. 
M. Kišpatić Anlass genommen, gegen meine Darstellung des 
Serpentin- und Gabbrovorkommens von Kostajnica bei Doboj*) zu 
polemisieren und es (S. 36) für „ausser Zweifel" zu erklären, dass das 
Vorkommen „angeschwemmtes Material" sei, welches „aus weiterer 
Ferne in die Vertiefungen der Mergelkalke gebracht und abgelagert 
wurde". Ich hielt es für überflüssig auf diese Polemik zu reflektieren, 
nicht deshalb, weil angesichts der völlig isolierten Stellung, die Herr 
Prof. Kišpatić mit seiner Auffassung der Serpentine und Gabbros 
als echte Sedimente einnimmt, eigentlich niemand anderer als er 
selbst vom Gegenteil überzeugt zu werden braucht; sondern deshalb, 
weil speziell das Serpentin- und Gabbrovorkommen von Kostajnica 
weiteren Kreisen von Fachgenossen aus eigener Anschauung bekannt 
ist, da ich anlässlich des IX. internationalen Geologenkongresses 
das Vergnügen hatte, eine grosse Anzahl von .Geologen und Petro- 
graphen hin zu geleiten und ihnen die Sachlage an Ort und Stelle 
zu demonstrieren, sie daher in der Lage sind, sich ihr Urteil über 
Herrn Kišpatić' s Anschauungen selbst bilden zu können. Ich glaube 
nicht, dass auch nur ein einziger von den an der Exkursion beteiligt 
gewesenen Herren, den Eindruck empfangen haben, dass der Ser- 
pentin und Gabbro von Kostajnica Sedimente seien. 

Damit könnte diese ziemlich bedeutungslose Sache auf sich 
beruhen gelassen werden, wenn nicht Herr Prot. Kišpatić neuerdings 
darauf zurückgekommen wäre**) und zwar diesmal mit der lapidaren 
Behauptung: „Der Durchbruch von Serpentin und Gabbro bei 
Kostajnica in Bosnien wurde als sekundäre Anhäufung von 
altem Gerolle erwiesen". Wer die prallen, durch den kurz 
vor der besagten Exkursion stattgefundenen Strassenbau an mehreren 
Stellen vortrefflich entblössten Serpentinwände gesehen hat, wird 
nicht genug staunen können, dass dieser typische massige Eruptiv- 
stock eine „sekundäre Anhäufung von altem Gerolle" sein soll. Zu 
dieser Behauptung zidert Kišpatić seine oben angeführte Abhand- 
lung, in welcher er sich über die Sache (S. 36) wie folgt äussert: 
„(Ich habe) sichere Beweise gefunden, dass die Gesteine, wahr- *) K atz er: Geologischer Führer durch Bosnien u. d. Herzegovina. Sa- 
rajevo, 1903. p. 102. 

**) Kišpatić: Die Eruptivgesteine und kristallinischen Schiefer des 
Agramer Gebirges. Glasnik hrvat, prirodosi. društva. XXX, 1918, p. 21—22. 97 

scheinlich in einer älteren Periode, hieher angeschwemmt sind. An 
der rechten Hälfte der Berglehne habe ich aus dem anscheinend 
kompakten Serpentin schöne runde Rollstiicke von Serpentin heraus- 
geschlagen, die eingebettet waren in einem Detritus von Serpentin. 
Es ist somit ausser Zweifel, dass hier Gabbro und Serpentin ange- 
schwemmt sind". Diese Ansicht, die Herr Prof. Kišpatič für 
einen Beweis hält, wird aber wohl kaum von Jemandem ohne- 
weiteres geteilt werden, denn der Eindruck, den man aus seiner 
Darsteluiig empfängt, ist doch vor allem der, dass es sich dagar 
nicht um durch Wasser verfrachtete Gerolle, sondern 
im Kugelbildungen jener Art handelt, wie dergleichen in Erup- 
tivgesteinen, namentlich in ophiolithischen, oft genug vorkommen, 
uuch in Bosnien, und die man zumeist als Kontraktionsgebilde zu 
betrachten und wohl auch mit der raschen Abkühlung des Mag|;nas 
bei submarinen Eruptionen in Zusammenhang zu bringen pflegt, 
was hinsichtlich des Serpentins nicht unplausibel ist. Schon die aus 
Herrn K i š p a t i ć ' s Beschreibung hervorgehende Tatsache, dass 
sowohl die Kugelgebilde als auch die sie zunächst umhüllende Masse 
Serpentin sind und das ganze im kompaktem Serpentin eingeschlossen 
ist, spricht für diese Deutung, die leider von Kišpatić nicht in Be- 
tracht gezogen wurde, weil er es sonst' wohl gewiss erwähnt hätte. 
Vielleicht besitzt er genügendes Material (um weiches auch ich mich 
bemühen will), um es der in diesem Falle sehr gebotenen näheren 
Untersuchung zuführen zp können. Jedenfalls ist vorläufig durch 
Herrn Prof. Kišpatić 's gewiss interessanten Fund für den behaup- 
teten sedimentären Ursprung des Serpentins und Gabbros überhaupt 
und insbesondere dafür, dass diese Massengesteine bei Kostajnica 
sogar „eine sekundäre Anhäufung von altem Gerolle" sein sollen, 
durchaus nichts „bewiesen", vielmehr besteht nach wie vor 
kein Grund an dem eruptiven Ursprünge dieser Gesteine zu zweifeln. 

Hinsichtlich des Gabbroganges, der in der Böschung zwischen 
dem alten Fahrweg und der Strasse bei Kostajnica seinerzeit gut 
entblösst war, möchte ich mir die Bemerkung erlauben, dass es sich 
um einen sicheren, mit Metamorphose verbundenen Durchbruch des 
Nebengesteines handelt. Doch wäre es immerhin möglich, dass der 
Gabbrogang nicht als Wurzelgang des Serpentins, d. h. nicht als 
Ausfüllung einer von den Spalten, aus welchen das Serpentinmagma 
hervorquoll, zu betrachten, sondern vielleicht eine zeitverschiedene 
Gangbildung sein könnte. Vielleicht bietet sich Gelegenheit auch 
hierauf nochmals zu sprechen zu kommen, obwohl wir derlei Ein- 
zelheiten gegenüber den grossen Fragen, w^elche sich aus der, in dem 
im Drucke befindlichen 111. Sechstelblatt (Banja Luka) unserer neuen 
geologischen Karte Bosniens zum Abschluss gelangten kartograp- 
hischen Darstellung des ganzen, Tausende von Quadratkilometern 
umfassenden mittelbosnischen Serpentingebirges für die Gesamtgeo- 
logie des Landes ergeben, und welche erst den Zusammenhang 
klarstellen, der weder aus der ersten kursorischen Uebersichtsauf- 
nahme Bosniens vom J. IbSO, noch aus Kišpatić's an sich dankens- 
werten pelrographischen Untersuchungen zu entnehmen war, als recht 
untergeordnet betrachten müssen. 

Sarajevo, Geologische Landesanstalt, im Jänner 1919. 

Glasnik hrv. prirodoslovnog društva. 7 Sitan prinos poznavanju kristaliničnoga kamenja 

Požeške gore. 

Priopćio: Fran Tucan, Zagreb. 

Geologijske prilike Požeške gore slabo su proučavate. Bit će 
tome uzrok sam geologijsko-petrografijski karakter gore, koja tiije 
pružala dovoljno zanimljiva materijala, oko koga bi se pozabavio 
geolog, a pogotovo petrograf. Dok je još geolog mogao da se za- 
ustavi kod taložnoga kamenja — vapnenaca i lapora — da im odredi 
stratigrafijski položaj, to je petrograf u samoj gori imao maio posla, 
jer glavni materijal — kristalinično kamenje, koje je imao da pro- 
učava petrograf, pojavljuje se u gori u neznatnoj količini. To je ka- 
menje svratilo na sebe pažnju bečkoga geologa, Slovenca Di o ni za 
Štura, koji je bio prvi, koji je iznio neke geologijske osebine Po- 
žeške gore. U raspravici ..Zweite Mitteilung über die geologische 
Ubersichtsaufnahme von West-Slavonien". Vcihandiungen dtr k. k. 
geologischen Reichsanstalt, Wien, 1861. 1862. pag. 202. piše Stur: 
„Kristalinično kamenje Požeške gore ograničeno je samo na nekoliko 
mjesta usred guste šume, na izlazu uske i vcoma duboke doline, što se 
pruža od Vrhovaca prema Novom selu; tu se u nekoj vododerini 
zapaža na iskonskome ležaju krupnozrni granit bogat glinen- 
cima i prutasti gnajs". Od eruptivnog kamenja spominje Stur^) 
neki „crveni porfirni pršinac. koga prati većinom veoma ras- 
trošeno kamenje bogato glineiicem". Bit će da se Štur nije bavio 
detaljnije petrografijskim prilikama Poži-ške gore, a i sama petro- 
grafija nije se služila u ono doba onim metodama, kojima se danas 
u modernoj petrografiji mi služimo, pa zato su njegove petrogra- 
fijske vijesti o kristaliničnome kamenju Požeške gore netačne. 

U najnovije doba bavio se geologijskim prilikama Požeške gore 
naš geolog Fer<lo Koch-). On je ispravio neke netačnosti Sturove, 
koje se tiču ponajpače stratigrafijskoga položaja tamošnjih naslaga, 
pa nam je tako dao jasniju i tačniju sliku geoiogijske prošlosti Po- 
žeške gore. Koch kao geolog nije se upuštao u studij kristaliničnoga 
kamenja, što ga je na nekoliko mjesta našao u gori, nego je sav 
taj materijal dao na istraživanje meni, a rezultate toga istraživanja 
iznosim evo u ovom „Prinosu". 

Pri proučavanju petrografijskih odnosa naših krajeva nisam još. 
imao zgode, da zadjem u Požešku goru, pa ću se pri opisu te gore 
poslužiti opažanjima kolege Kocha: ig. 116. '*) Verhandlungen der k. k. (geologischen Reichsanstalt, Wien 1861. iS62 -■) Prüog geološkom poznavanju Požeške gore. Különlenyomat a magy. 
kir. Földtani Intezet 1916. čvi jelentesebol, Budapest, 1917. pag. 702. 99 

„Požeška i:oia proteže se od zapada prama istoku od Cernika 
do Pleternice. Sjevernu joj granicu čini potok Orljavica i rijeka Or- 
ljava, koja u obliku luka obilazi goru od sjevera k jugu i tako je 
dijeli od Dilja. Na zapadu dijeli ovu goru od Psunja potok Puinjak 
kod Baćindola i Veliki potok kod Rešetara, no sa Psunjem je spa- 
jaju donji pontijski lapori Biloga brijega. Zapadni dio gore nazivlju 
Babjoni gorom. Najviše tačke Požeške jesu Kapavac (637 m) i Mak- 
simov hrast (616 m)". 

„Geologijska izgradnja Požeške gore prilično je jednostavna. 
Najstariji su članovi gnajs i tinjčev škriljavac. Od mezozojskih na- 
slaga vidimo ovdje samo gornju kredu. Oligocenski sedimenti mnogo 
su rašireniji, a nešto manje razvite su miocenske naslage i to vap- 
nenci srednjega miocena (litavski vapnenac), te sarmatske naslage 
gornjega miocena. Taložine pliocena i diluvija vidimo, kako opasuju 
goru. Znatan udio kod izgradnje gore ima neko mladje eruptivno 
kamenje" (1. c. pag. 704.). 

Od kristaliničnoga kamenja našao je Koch gnajsa na onome 
mjestu, što ga spominje i Štur, pa na granici andezita i neogenih 
taložina u dolu, koji se spušta od vrela Popov dol zapadno od ru- 
ševina Vrhovačkoga grada prama potoku Botinac. Tu je raširenje 
gnajsa neznatno. Gnajs se pojavljuje još blizu same Požege na So- 
kolovcu sjeverno od kote 32Q m i to u andezitu. Tu je vrlo rastro- 
šen, prividno horizontalna položaja, a prostire se do blizu kote 275 
m (sjeverno), a za tim opet slijedi andezit sve dolje do gorskoga 
podanka u gradu (srpska crkva). Nešto gnajsa ima još na putu 
preko Sokolovca u Vrhovce, pa na putu od Komušinskoga potoka 
u selo Komušina, te na kraju doline potoka Pako kod Vidovca.^) 
Kako vidimo u dohvatu gnajsa nalaze se andeziti. Te je andezite 
našao Koch još na putu iz Požege uz potok Vučjak, gdje stvaraju 
vrlo strme obronke (Koch 1. c. pag. 710). 

Gnajsi "i andeziti Požeške gore potsjećaju svojim načinom po- 
javljivanja na gnajse i andezite sklopa Papuk-Krndija. I tamo se an- 
deziti redovito nalaze u dohvatu gnajsa, pa se na mnogo mjesta za- 
paža, kako su andeziti provalili kroz sam gnajs. Tako je to u dolini 
potoka Rupnice na putu iz Voćina u Zvečevo, u potoku Jovanovici 
kod Voćina, pa u potoku Medvedjaku pod Dujanovom kosom, u 
Rajčevici i u potoku Skoblaru.^) Nema sumnje da su gnajsi i ande- 
ziti Požeške gore u genetičkoj vezi s onima iz gorskoga sklopa 
Papuk-Krndija, o čemu nam najstalnije dokaze može dati mikroskop- 
sko proučavanje toga kamenja. 

1 G n a i s. 

Za mikroskopsko istraživanje dobio sam od F. Kocha tri ko- 
mada gnajsa; jedan komad potiče od Kozjak-Kobiljaka kod Vrho- 
vačkoga grada, druga dva od Sokolovca (kota 326 m). 

Gnajs iz okolice Vrhovačkoga grada ističe se svojom jasnom 
zrnatom teksturom, koja mu podaje lice gromadasta kamena. Nje- -) Koch, I. c. pag. TO i. 

) Kišpatić, Eruptivgesteine des Krndiia-Gebirges. Glasnik hrv. prirod 
društva. 100 

gove bitne rude, g 1 i n e n a c, k r e m e n. b i o t i t. zapaža čovjek već 
golim okom. Kako su glinenci prilično rastrošeni, udaraju u oči svo- 
jom mutno bijelom bojom; na po gdje kojem otkalom individuu 
"zapaža se kadikad, kako površina kalotine blista slabašnim sjajem. 
Idioblastičan karakter glinenca rijetko se ističe pri mikroskopskom 
promatranju, pa se individui pričinjaju više ksenoblastičnima. Kremen 
kao da nešto zaostaje svojom množinom za glinencem. Lako ga je 
prepoznali po njegovome masnom, staklastom sjaju ; boje je sivkaste 
i izrazito ksenoblastičan. Biotit, i ako zaostaje za kremenom, razvio 
se u dostatnoj količini, pa se svojom crnom bojom i jasnim blista- 
njem ističe izmed mutno bijela glinenca i staklasto sjajna sivkasta 
kremena. Pojavljuje se u nepravilnim listićima, te je jednolično ra- 
širen po čitavom kamenu. 

Glinenci. Mikroskopskim pretraživanjem zapaža se očito, da 
su glinenci najrašireniji rudni sastojak kamena. Najviše ih je vidjeti 
u idioblastičnim individuima, te rijetko kada da su ksenoblastični. 
Polisintetski sraslaci po zakonu albitnome vrlo su rašireni, a sraslačke 
lamele teku kao uzane niti, što nas odmah upućuje na kiseli karakter 
plagioklasa. Na zgodno orjentiranim prerezima dade se odrediti, da 
su to zaista većinom kiseli plagioklasi i to iz grupe o ligo kl asa. 
Tamo gdje negativna raspolovnica izilazi u sredini ili skoro u sre- 
dini vidna polja; iznosi kut potamnjenja IO'-", 11-, IS*^. na nekim pre- 
rezima, koji su bili koso orjentirani, dakle gdje je a izlazila na strani 
u vidnome polju, mjeren je kut potamnjenja u iznosu od 6*^, 19^. 
Jedan prerez okomit na a, pokazivao je koso potamjenje od 1^\ što 
bi odgovaralo jednom plagioklasu sa 20% An. Oligoklas je znatno 
rastrošen. Produkt rastrožbe većinom je muskovit, zoisit i epidot, 
te, i ako rjedje, skapolit. U tako rastrošenom oligoklasu vide se 
muskoviti kao bezbojni listići, obično oduljeni tako, da se često 
pričinjaju kao tanke vlati; kadikad su listići oširoki sa izrazitom ba- 
zalnom kalavosti, a na nekima se mogao ustanoviti negativan optički 
karakter i optička dvoosnost. Epidot i zoisit većinom su poprimili 
formu nepravilnih zrna; bezbojni su, a iskaču svojim jakim lomom; 
interferencione boje zoisita jesu sive, a epidota živahne. Med pro- 
duktima rastrožbe naći je i po koji bezbojni listić, koji pokazuje 
očiti jednoosni negativni optički karakter; te optički negativne, 
jednoosne listiće držim skapolitom. U nekih je oligoklasa vidjeti pro- 
dukte rastrožbe, kako su se poredali zonarno, pa to čini dojam kao 
da je taj plagioklas bio zonarno gradjen. Često je oligoklas sav ispunjen 
produktima rastrožbe, pa su mu jedino rubovi ostali poštedjeni, te 
se ističu kao svježi okrajni rubovi. Od uklopaka naći je u ovom 
glinencu sitne lece cirkona i apatita. 

Od drugih glinenaca razvio se u gnajsu još i mi kroki in. On 
je redovito uščuvan od rastrožbe, pa se tako već svojom svježinom 
razhkuje od oligoklasa, od koga je znatno rjedji. U preparatu mogao 
sam ustanoviti tek nekoliko individua, koji su ksenoblastični, pa se 
i tim razlikuju od idioblastičnih oligoklasa. Kod nekoliko individua 
osobito se lijepo ističe karakteristična mrežolika struktura sa sra- 
slačkim lamelama, što stoje medjusobno okomito; to su bazalni pre- 
rezi sa potamnjenjem od 17^ Mikroklin se razvio i kao mikro- 
klinmikropertit, pa se već u običnom svijetlu opažaju albitne 101 

niti kako se ističu jačim lomom svijetla, a u polarizovanom svijetlu 
jačim dvolomom. Te se albitne niti provlače mikroklinom vijugasto. 
Neki mikroklinski individui pokazuju mrežoliku strukturu, koja se od 
normalne razlikuje u toliko, što lamele ne stoje okomito jedna na 
drugoj, nego se sijeku pod kosim kutom. Svi mikroklinski individui 
pokazuju nejednolično, valovito potamnjenje, što kod oligoklasa nije 
nigdje zapaženo. Uklapa po koji oligoklas i zrno kremena. 

Kremen. Iza glinenaca najobilniji je sastojak gnajsa kreme n. 
To su bezbojna ksenoblastična zrna redovito valovitoga potamnjenja. 
Pojavi kataklaze očituju se kod nekih kremenovih individua u tome 
što se sav individuum raspucao sad u poligonalne, sad u kockaste 
partije, što donekle podsječa na pojave kalavosti s tom razlikom, da 
su pukotine jedna na drugoj sad okomite a sad opet medjusobno 
kose, dakle bez ikakove pravilnosti. Od uklopa naći je u kremenu 
igličastih ledaca cirkona i apatita oštrih lečanih kontura. Neki lečići 
cirkona znadu ležati u kremenu slomljeni, što govori za grdan gor- 
ski tlak, kojemu je bio izvržen požeški gnajs. Još je naći od uklo- 
paka po koji listić biotita, te sitne mjehuriće sa po kojom pomičnom 
libelom. 

Biotit, koji se pri mikroskopskom promatranju vidi u dostat- 
noj količini, u preparatu je rijedak. To su široki listovi nešto malo 
prizmatski razvučeni, izrazite bazalne kalavosti i jakoga pleohroizma: 
sa kalavosti =^ svijetlo žućkast, J_ na kalavost =^ smedj, često keste- 
njast. Gdje ga je rastrožba zahvatila prelazi u kloritičnu tvar svijetlo 
zelene boje. Neki su individui srasli sa muskovitom. Od uklopaka 
naći je u biotitu sitne iglice rutila, koji se je srastao po poznatim 
sraslačkim zakonima, tvoreći karakterističnu mrežotinu, što je po- 
znata pod imenom sagenita. Posljedice golema tlaka, kojemu je bio 
izvrgnut požeški gnajs, zapažaju se i na biotitu, pa se osobito lijepo 
vide na onim individuima, gdje je došla do izražaja bazalna kalavost : 
pukotine kalavosti vijugasto su svinute, mjestimice upravo prelom- 
ljene. 

Muško vit je jako rijedak kao primarna sastojina kamena. 
Lako ga je prepoznati po njegovim karakterističnim osebinama; bez- 
bojan je, a na prerezima, gdje se vidi bazalna kalavost, zapaža se 
djelovanje tlaka, jer su i tu kao i kod biotita, pukotine kalavosti 
isprevijane. 

Epidot smo spomenuli kao produkt rastrožbe u glinencima 
(oligoklasu). Naći ga je i po pukotinama kamena, gdje ih ispunja 
kao sekundarna tvorevina. U takim pukotinama ima i sitnog zrnja 
kremena, koji je takodjer sekundaran, te nikad ne pokazuje valovita 
potamnjenja. 

Obična pojava, da se sa porastom biotita pojavljuje u sve ve- 
ćoj količini plagioklas, a kalijski glinenac pomalo iščezava, došla 
je ovdje do izražaja, pa mi vidimo, da je oligoklas obilato raširen 
u kamenu, dok je mikroklin veoma rijedak, ali zato se i biotit raši- 
rio u kamenu znatno, dok je muskovit, kao primarna sastojina, ve- 
oma rijedak. 

Struktura ovoga kamena izrazito je bi asto graniti čn a. 

Iz istoga ovoga kraja donio je Koch jedan komad gnajsa, koji 
se svojom teksturom jako razlikuje od malo prije opisanoga. To je 102 

sitnozrni, dosta žilavi gnais sa istim miiieralnini sastavom kao i pri- 
jašnji, jednako je i mikroskopisko pretraživanje toga sitnozrnoga 
gnajsa dalo isti rezultat kao kod prijašnjega. 

Gnajsi sa Sokolovca pokazuju nešto više muskovita, te su ve- 
ćinom krupnozrni. I kod ovih je mineralni sastav jednak mineral- 
nome sastavu gnajsa iz okolice Vrhovačkoga grada." 

2. D i j a b a z. 

dijabazima Požeške gore ne nalazimo u literaturi nikakovih 
vijesti. U Komušini našao ja F. Koch neki mrko sivi kamen, koji je 
pokazivao prelaz u mrko zelenkastu boju. Sastava je gotovo posve 
gusta, te se mikroskopskim promatianjem mogu da zapaze sitni stu- 
pičasti leci glinenca, kako blistaju iz guste mrke sivkasto zelenkaste 
osnove. Promatrajući kamen u izbrusku pod mikroskopom, udara u 
oći njegova tipična dijabazno zrnata struktura. Mineralni mu je sa- 
stav jednostavan: glinenac piroksen i ilmenit. 

Gline na c je u kamenu svakako najobilniji sastojak. To su 
obično oduljeni i stupićasti rjedje pločasti individui znatna idiomor- 
fizma, ma da je naći i takovih, gdje je idiomorfizam došao do slaba 
izražaja. Polisintetski sraslaci albitna zakona razvili su se gotovo u 
svim individuima. Lamele nisu mnogobrojne, a kadikad se udru- 
žuju u sraslace po zakonu karlovarskome. Pri kristalizaciji magme 
vidi se da su zauzeli u kamenu razne smjerove; često se tek dodi- 
ruju, a kad i kada prodiru jedni kroz druge, stvarajući medjuprostore, 
u kojima je našao mjesta za svoj razvoj piroksen. Glinenac je dosta 
svjež, jer ga je rastrožba tek malo zahvatila; produkti rastrožbe vide 
se kao sitni bezbojni listići (muskovit?) jačega loma svijetla od sa- 
moga glinenca i znatna dvoloma tako, da interferiraju u živoj boji. 
Više puta je zapaziti, kako su glinenci nešto malo u luk svinuti, po- 
kazujući valovito potamnjenje, što govori, da je taj dijabaz bio izvr- 
gnut gorskome tlaku ; taj je tlak bio uzrokom, da su glinenci raspu- 
cani sad u smjeru kalavosti, sad posve nepravilno, a u te je puko- 
tine zašla kloritična tvar svjetlo zelene boje, te ih ispunja. Vrst gli- 
nenca dala se odrediti na nekoliko zgodnih piereza. Tako sam motrio 
prereze, gdje je izlazila pozitivna raspolovnica nešto malo na strani 
u vidnome polju, a kut potamnjenja iznosio je kod tako orjentiranih 
prereza 8^ 9°; prerezi glinenaca, koji su ležali gotovo okomito na 
negativnoj raspolovnici pokazivali su koso potamnjenje u iznosu od 
19^', 21'-', 22^. Glinenac dakle našega dijabaza pripada grupi ande- 
zina. 

Piroksen je nešto rjedji od glinenca. Razvio se u alotrio- 
morfnim individuima sivkaste boje, koja mjestimice kao da pokazuje 
slabašnu nijansu u ružičastu obojenost. Ni na jednom individuumu 
nisam mogao da zapazim sraslaca, koji su inače kod piroksena u 
dijabazima jako česti. Svojom bojom, pa jakim lomom svijetla ističe 
se izmed be/.bojnih glinenaca, koji ga sijeku i u nj zadiru, kako je 
to već redovito u dijabazu kod ovih dvaju sastojaka. Uz prizmatsku 
kalavost, vide se i pukotine, koje odgovaraju vertikalnome pinakoidu; 
te su pukotine redovito ispunjene kloritnom tvari, koja pokazuje 
slabašnu zelenkastu boju. Inače je piroksen posve svjež. Na nekim 103 

individuima zapaža se valovita potamnjenje, koje je posljedica tlaka. 
komu je dijabaz bio izvrgnut. 

Ilmenit je dosta čest. Razvio se sad u posve nepravilnom 
zrnju, sad se opet produžio u sitne štapiće, duljih ili kraćih dimen- 
zija, ili je poprimio češljaste ili grebenaste forme. Svjež je. 

Kao sekundarne produkte nalazimo u dijabazu po pukotinama 
nešto malo vapnenca i kioritne tvari, te epidota. 

Dijabaz Požeške gore razlikuje se od dijabaza iz Krndije 
ponajviše svojim gustim sastavom, dok je mineralni sastav jednoga 
i drugoga ojednak, jedino što u požeškome nisam mogao naći apa- 
tita. koji je u krndijskome jako čest.'') 

3. A n d e z i t. 

Od mladjega eruptivnog kamenja nalazimo u Požeškoj gori an- 
dezit. koji je probio kroz taložno kamenje gornje krede. To se erup- 
tivno kamenje proteže južno cd Požege od zapada na istok u zoni, 
koja je duga jedno 14 km, a široka koja 2 km. Koch ističe (1. c. 
pag. 710), da se o pećine toga kamenja oslanja dio grada Požege, 
pa da se i stari kaštel u sred grada nalazi na vrhu eruptivnoga 
cunja. Za mikroskopske proučavanje dao mi je Koch tri komada iz 
Kom u si ne. To je izrazito porfiriio kamenje, u kome se vide utrusci 
glinenaca, kako leže u gustoj zelei;kasto sivoj osnovi. Glinenci su 
obično bijeli sa prelazom u zelenkastu boju, koja potiče od kio- 
ritne tvari. Mikroskopske proučavanje pokazuje da je taj eruptivan 
kamen augitni andezit, koji sastoji od glinenca, augita i ileme- 
nita kao jedinih primarnih sastojaka. Kao produkte rastrožbe nala- 
zimo u njemu vapnenac, klorit i epidot. 

Glinenac se razvio u dvije generacije. Glinenci prve gene- 
racije razvili su se u velikim idiomofornim pločastim individuima, 
kako je to već obično kod andezita. To su većinom sraslaci, kojima 
se kadikad pridružuju sraslačke lamele po zakonu periklinskome. 
Pod mikroskopom vidi se, da su glinenci puni muteža; taj mutež 
ispunja redovito središnje dijelove glinenca, dok su rubovi prilično 
čisti. Aiutež potiče od rastrožbe, kako se to može uz veće pove- 
ćanje jasno razabrati. U središnjim naime dijelovima glinenca vide 
se sitni listići muskovita, gdje su se sabrali u guste nakupine. Gli- 
nenac je morao biti zonarno gradjen, pa su bazičniji dijelovi jezgre 
laglje podlegli rastrožbi od kiselijih na rubovima. Po pukotinama, 
što se vuku kroz glinenac sabrala se kloritna tvar, a kadikad i vap- 
nenac Na zgodnim prerezima zapazio sam gotovo u sredini vidnoga 
polja, gdje izlazi negativna raspolovnica, a kod takovih je prereza 
iznosilo koso potamnjenje 29'-', 31'-*, 32^ 33^. Na jednome prerezu iz 
zone simetrije iznosilo je koso potamnjenje 32'-'. Ovdje se dakle ra- 
zvio plagioklas iz grupe labrad or-b i to vni ta. 

Glinenci druge generacije znatno se razlikuju od glinenaca prve ge- 
neracije već svojim habitusom. To su stupičasti individui, koji i svojim 
položajem u kamenu i svojim medjusobnim doticanjem jako podsje- 
ćaju na glinence u dijabazima, tako da oni stvaraju osnovu kamena Kišpatić, 1. c. p. 104 

dajući joj strukturu, koja jako podsjeća na dijabazno zrnatu. Oni su 
većinom svježi, a po svojim fizikalno kemijkim svojstvima pripa- 
daju istoj grupi plagioklasa, kojoj pripadaju i okrajni dijelovi plagio- 
klasa prve generacije: labr a d or i t-bi to vni tu. Na onim naime in- 
dividuima, gdje je izlaz negativne raspolovnice gotovo u sredini vid- 
noga polja, iznosi koso potamnjenje 29^ 32^. To su redovno poli- 
sinteski sraslaci po albitnome zakonu, gdje su lamele u malom broju 
razvite; individui i podsjećaju na karlovarske sraslace, jer imaju 
obično samo dva individua sraštena, a kadikad se povlači sredinom 
tanka treća lamela. 

A u g i t je iza glinenca najrašireniji sastojak, ma da za njim 
znatno zaostaje. Poprimio je više habitus dijabaznih nego li ande- 
zitnih augita. Razvio se naime u alotriomorfnim individuima, koji su 
poprimili formu sad nepravilna zrnja, sad opet formu oduljenu, stu- 
pičastu; terminalnih kristalografskih ograničenja ne pokazuje nikada. 
Obično su to individui jedinci, dok se sraslaci nisu nikako mogli 
zapaziti. Boje je sivkaste sa malom nijansom u crvenkastu. U jednom 
jako rastrošenom komadu s istoga nalazišta, gdje su glinenci prve 
generacije gotovo posve metamorfozirani, dolaze augiti u idioniorfnim 
individuima; to su stubasti leci gotovo posvema bezbojni i sa po 
kojim sraslacem. U svim ovim komadima piioksen je svjež, pa se 
samo po pukotinama vidi katšto sakupljena kloritna tvar. 

1 1 m e n i t je u kamenu dosta čest. To su crni individui u onim 
formama, kako smo ih opisali kod ilmenita u dijabazu iz Komušine. 

Produkti rastrožbe, vapnenac, klorit i epidot, zapremili su mje- 
sto po pukotinama kamena. 

Ako povučemo paralelu izmedju požeških i krndijskih andezita, 
vidjet ćemo, da su oni po svom mineralnom sastavu posvema jed- 
naki; razliku zapažamo najviše u habitusu augita i u strukturi osnove. 
Augit je alotriomorfan i posvema sličan augitu iz dijabaza od Ko- 
mušine; a i struktura osnove podsjeća jako na dijabazno zrnatu, pa 
i jako bazičan karakter kamena (u kamenu ima 45.96%SiO_,) pribli- 
žuje kamen dtjabazima. Mi smo ovaj kamen svrstali medju andezite 
poradi habitusa plagioklasa prve generacije, zbog njihovoga bazič- 
noga karaktera, koji odgovara bazičnosti plagioklasa krndijskih, zbog 
njihove porfirne strukture, koja već pri mikroskopskome promatranju 
udara u oči, te je posvema jednaka porfirnoj strukturi andezita (ve- 
liki idioinorfni pločasti leci glinenaca leže u gustoj osnovi) i zbog 
toga, što je to mladje eruptivno kamenje, čija se erupcija zbila poslije 
taloženja sedimenata gornje krede. Prof. Koch donio je dva komaJa eruptivnoga kamena iz Blac- 
koga. Jedan je komad gusta sasća/a i sive zelenkaste boje. 'J iz- 
brusku pod mikroskopom vidi se, da kamen sastoji jedino od stu- 
pićastih glinenaca, koji leže u rastrošenoj osnovi; osnova sastoji od 
svijedo zelenkaste kloritne tvari, po kojoj leže razasuta sitna zrnca 
neke crne rudače (ilmenit?). Glinenac je jedan kiseli plagioklas iz 
grupe an de z i na, kako su to pokazala neka mjerenja na zgodno 105. 

orjentiranim prerezima. Drugi komad pokazuje porfirnu strukturu. 
U izbrusku pod mikroskopom vide se porfirno izlučeni glinenci, kako 
leže u nekoj zrnatoj masi, koja sva sastoji od samih albita. Porfirno 
izlučeni glinenci pokazuju sad pločasti, sad pločasto oduljeni habi- 
tus, te sraslačke lamele po zakonu albita. Prerezi po plohi P i M, 
pokazuju gotovo paralelno potamnjenje, pa po tom možemo te gli- 
nence svrstati u grupu andezina. Albiti, koji sastavljaju neke vrsti 
osnovu kamena, obično su se razvili u nepravilnome zrnju, te pod- 
sjećaju jako svojim licem na zrnje kremenovo. Tek neki individui po- 
kazuju sraslačke lamele. Ovaj zadnji kamen upućuje na mišljenje, da 
je to bila neka žila u andezitu, a albiti, da su nastali sekundarno. 

Ova mala bilješka o kristaliničnome kamenju Požeške gore ot- 
kriva nam petrografsku njenu sliku, koja posvema podsjeća na pe- 
trografski karakter Krndije. Nema sumnje, da je čitavi taj gorski sklop 
genetički u najužoj vezi. 

Mineraiogijsko-petrografijski muzej u Zagrebu 
sredinom travnja 1919. '^^P über fremdes Gerolle vom Vratnik im Samobor 

Gebirge. 

Von Dr. Gorjanovic-Kramberger, 

In meiner Geologie des Samobor- und Zumberak- Gebirges^) 
■erwähnte ich im Abschnitte des Quartärs (Seite 57), dass sich in 
der Umgebung des Dorfes Vratnik (südhch oberhalb Grdanjci) am 
Triasdolomite in einer Höhe von 386 M. ein Lehm mit Quarzgeröl- 
len befindet. Bis heute blieb indessen die Frage, ob man dies Ge- 
rolle in das obere Pliozän zu stellen und es mit den Belvedere- 
Schottern zu vergleichen, oder dasselbe als diluviales Flußgerölle zu 
betrachten habe, unerledigt. In neuester Zeit und zwar im Jahre 1915, 
brachte mir Herr Hermann Bender, montanistischer Verwalter von 
Rude bei Samobor, ein größeres Gerolle, welches Bender als „sche- 
ckigen Quarz" bezeichnete und den er auf Grund meiner Angaben 
oberhalb Vratnik fand. 

Dieser scheckige Quarz schien mir sofort und zwar nicht nur 
für Vratnik, sondern auch für das ganze Samobor Gebirge fremd zu 
sein. Ich erkannte nämlich, dass dieses Gerolle durch den Einfluß 
eines fliessenden Wassers abgerundet wurde und dass es aus einem 
pegmatitischen Gang einer granitischen Masse, wie eine solche im 
Samobor Gebirge nicht vorhanden ist, herrührt und dass nun jenes 
Gerolle offenbar an seiner sekundären Lagerstätte gefunden wurde. 

Das Gerolle ist an der Oberfläche dunkel braun und schwarz 
gefleckt, im Bruche aber weiß mit schwarzen Flecken. Die petro- 
graphischen Eigenheiten (makroskopisch) dieses Gesteins werden 
am besten durch jene unregelmäßig auftretenden schwarzen Flecke, 
nämlich der T u rmali n- Krystall Gruppen, welche eine radiäre An- 
ordnung aufweisen, und welche in der weißen Masse des Quarzes 
eingebettet sind, charakterisiert. Der Muscovit ist blos an Spalt- 
flächen und hie und da in der verwitterten Rinde des Gerölles sicht- 
bar und da als kleine sehr dünne Blättchen. An der Oberfläche des 
Geröllts sieht man unregelmäßige, größere und kleinere Eintiefungen. 
Das Gerolle ist abgerundet, 121 mm. lang und 93 mm. breit. - Die 
nähere mikroskopische Analyse dieses Gerölles hat Herr Dr. Fr. 
Tucan durchgeführt. Dieselbe ist am Ende dieser Abhandlung ver- 
merkt. 

Vor allem musste eruiert werden, ob überhaupt und dann in 
welcher Menge jene scheckigen Quarze oberhalb Vratnik vorkom- 
men? Zu diesem Zwecke begab ich mich am 22. IX. 1915. in Ge- 
sellschaft des Kustos Herrn Prof. F. Koch an den Vratnik, um dort Geologija gore Samoborske i Zumberačke. Rad jugosl. ak. Knj. 120. 
Zagreb, 1894. 107 

aus e1en vorherrschend weißen Quarzgtröllen jene schwarzgefleckten 
— als auch andere dazwischen vorkommende Gesteine, aufzusam- 
meln. W'ir fanden blos etwa zehn verschieden grol5e (das größte 
davon 171 mm lang und 109 mm breit) schwarz gefleckte Gerolle, 
sonst fast lauter solche aus weissem Quarz, wovon eines 370 mm 
lang und 250 mm breit war. Von Gerollen anderer Gesteinsarten 
fand sich blos ein solches aus v/eissen faserigen Glimmerschiefer, 
wenige schwarze Feuersteine und karbonische Sandsteine. Einer der 
sonst reinen weissen Quarze enthilt an der Bruchfläche Muscovit- 
blättchen, woraus man schließen kann, dass auch dieses Gestein 
vom Standorte des Pegmatit herrühren dürfte. Alle Gerolle sind in 
zweierlei Lehm eingebetet: einem gelben und rot -braunem, welch 
letzterer wiederum lokal in jenem eingeschlossen erscheint. Es kann 
sein, daß dieser rot -braune Lehm — Terra rossa — uns das Pro- 
dukt der Verwitterung jener Kalkgerölle darstellt, welche seinerzeit 
offenbar dem Quarzgerölle beigemengt waren, wenn überhaupt dies 
Gerolle von einem fließenden Wasser hieher gebracht wurde. Wenn 
diese .Möglichkeit besteht, .so würde sich dann auch von selbst das 
relatix- hohe Alter der Geröllmassen um Vratnik ergeben, wenn man 
auch anderseits die verschiedene Färbung des Lehmes, als das Pro- 
dukt einer ungleichen Oxydation des darin enthaltenen Eisens auf- 
fassen könnte. 

Doch bevor wir der Frage nach der Herkunft dieser interes- 
santen Gerolle näher rücken, sollen vorerst die lokalen geologischen 
und oroplastischen Verhältnisse um Vratnik kurz besprochen werden. 
Vom Ludvic potok aus an den Vratnik aufsteigend, sehen wir im 
Ludvic-Tal karbonische Quarzkonglomerate. Dieselben bilden da 
den Talboden, ziehen aber in einer zusammenhängenden Zone in 
dt-r Richtung NVv^^SE und zwar östlich von Vratnik über Vlahove 
dragt und Gradište. Vom genannten Tale aufsteigend befinden wir 
uns noch im Karbon; bald indessen gelangen wir in den Muschel- 
kalk und über diesen in den Dolomit der oberen Trias, welch letz- 
terer hie und da aus dem gerölleführenden Lehm hervorbricht. Jenes 
Gerolle am Rücken des Vratnik ist also durch die Triasablagerungen 
von den Karbonkonglomeraten am Fuße des Vratnik getrennt, durch 
jenes hängende Tal aber, welches sich östlich und unterhalb Vratnik 
hinzieht, noch von der Karbonzone der Vlahova draga geschieden. 
Das Gerolle am Vratnik steht also nirgends da in unmittelbarer Be- 
rührung mit den karbonischen Konglomeraten. Dies ist bemerkens- 
wert I 

Das erwähnte Hängetal, östlich von Vratnik, befindet sich in 
einer Höhe von beiläufig 300 M., also etwa 68 M. unter dem Dorfe 
und bildet — wie gesagt — die Grenze zwischen der Karbonzone 
der Vlahove drage und dieser westlich sich anschließenden Trias- 
zone. Quarzgerölle finden wir aber auch am Vrhovčak, NW oberhalb 
Samobor nahe der Kirche St. Anton, jedoch östlich von der Karbon- 
zone der Vlahova draga und in einem dunkel braunem Lehm einge- 
bettet. Unterwegs aber in das Dorf Goli vrh, beobachtete ich Quarz- 
gerölle direkt im marinen Lithothamnienkalke eingelagert. Da letzterer 
einen großen Theil des Areales nördlich und oberhalb Samobor be- 
deckt, so unterliegt es kaum einem Zweifel, daß auch jenes Gerolle 108 

beim Vrhovčak im Leithakalke eingeschlossen war. Als letzterer ver- 
witterte, verblieb das Gerolle in dem Verwitterungsprodukte — im 
Lehm. Es kann sein, daß dieses Quarzgerölle der miozänen Strand- 
bildung aus der nachbarlichen karbonischen Konglomeratzone der 
Vlahova draga herrührt, und es könnte scheinen, daß auch jenes 
Geiölie vom Vratnik von der Vlahova draga herrührt, wenngleich 
jenes Dorf durch das erwähnte Hängetai von der gesagten^ Karbon- 
zone getrennt ist. An anderen Orten des Samobor und Žumberak 
Gebirges fand sich ein kleineres Gerolle, welches dort vorbei flies- 
sende Gewässer hinterließen und für welches man keinerlei Anhalts- 
punkte hat, daß dasselbe etwa aus der Verwitterung konglomeratischer 
Gesteine, wie man dies wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit 
für das Quarz-Gerölle des Vrhovčak und Goli vrh annehmen könnte, 
entstanden sind. Dasselbe gilt für jene Menge von Quarz vor dem 
Dorfe Beder an der Vusica in einer Höhe von cca. 500 M., wel- 
cher sich dort ebenfalls in einem den Triasdolomit bedeckenden 
Lehm, indessen entfernt von den Quarzkonglomeraten des Karbons, 
eingebettet vorfindet. Die Vusica ist heute durch den Bregana Bach 
und seine Zuflüsse,- die sich tief in den Gebirgskörper eingeschnitten 
haben, getrennt so zwar, daß die Quarzgerölle des Vratnik von jenen 
der Vusica durch 150—300 M. tiefe Täler geschieden sind. Die lo- 
kalen Höhenunterschiede zwischen dem Gerölllager an der X'usica 
und am Vratnik betragen ebenfalls etv/as über 100 M. 

im Gerolle von Beder giebt es auch unregelmässig ovale Stücke 
von silizisiertem Dolomit und schwarzem Feuerstein. Beides stammt 
wahrscheinlich aus der Zone der s, g. Grossdorner- Schiefer der 
oberen Trias, und dürften lokaler Herkunft sein, dies umsomehr. als 
ja die Spitze der Vusica aus silizisierten Dolomit besteht (Koch). 
Nachdem aber unter dem Gerolle von Beder keine schwarz gefleck- 
ten Quarze vorhanden sind, scheint es, dass das Gerolle von Vrat- 
nik nicht identisch mit jenem des Beder ist. Ich will damit nicht 
sagen, dass beide Gerölllager nicht auch gleichzeitig angeschwenmit 
sein konnten, obwohl man aus den Höhenunterschieden beider Lager- 
stätten von über 100 M. auch auf ihr ungleiches Alter schließen 
könnte, inwiefern nicht spätere vertikale Verschiebungen jener Ge- 
birgsmassen ausgeschlossen sind, welche etwa die Höhenlagen jener 
Gerölllager denivellierten. Die Höhenlagen der Gerölllager sind wie 
folgt: beim Beder etwa 520 M., am Javore k cca. 4<>0 — 440 M., 
am Vratnik cca. 360 — 38(3 M. Es muß hier bemerkt werden, dass 
es in der Umgebung dieser Lagerstätten auch an niederen Stellen 
Quarzgerölle giebt, die zum Teil herabgerollt wurden, wenngleich 
es nicht ausgeschlossen ist, dass diese verschiedenen Gerölllager — 
wie schon gesagt — gleichzeitige Anschwemmungen in verschiedenen 
Höhen geflossener Wässer sein können. 

Es ist jedenfalls auffallend, dass alle diese Quarzgeröllfunde 
blos isolierte Fetzen darstellen; nirgends sind wir imstande ihre 
Fortsätze nachzuweisen, auf Grund welcher wir die Richtung der 
seinerzeit da geflossenen Gewässer, die ihr Gerolle hinterliessen, 
feststellen könnten. Es scheint demnach, dass uns jene vereinzelten 
Lehmfetzen mit Gerolle, Teile der einstigen Flußbette, also Reste 
lokaler .'\blenkungen jener Flüße darstellen. Wenn nun jene isolierten 109 

GeröUefundstellen Überreste einstiger Flußläufe oder Betten darstel- 
len, so mußten sich dieselben einst auf einem zusammenhängenden 
Plateau, auf welchen sich höhere Gebirgszüge, die wiederum die 
Ufer jener Flüße bildeten, befunden haben. Von damals bis auf heute 
änderte sich die Plastik des Terrains so sehr, dass uns jene Fluß- 
bettteile jetzt Gebirgsrücken darstellen, neben welchen sich die Ge- 
wässer bis 300 M. tiefe Talfurchen einschnitten. Diese Betrachtungen 
ergtben aber auch einen ziemlich hohen chronologischen Abschnitt 
von damals, als jene Wässer da geflossen und ihr Gerolle zurück- 
gelassen haben. Wenn wir mit M. Schlosser annehmen, dass die 
Erosion im festen Fels jährlich höchstens 1 mm beträgt,^) so würde 
danach jener Zeitabschnitt, während welchen jene Erosion durchge- 
führt wurde, im Maximum 300.000 Jahre betragen haben. Dieses 
Zeitausmaß würde uns aber bezeugen, daß jene Wässer noch wäh- 
rend des Diluviums, also in einer nicht fernen geologischen Ver- 
gangenheit, dort geflossen sind. Doch möchte ich bemerken, dass 
die Erosionsdauer mit 300.000 Jahren etwas zu hoch gegriffen scheint, 
weil wir dabei doch auf die vorhandenen tektonischen Verhältnisse, 
insbesondere die Brüche, welche in jenem Gebirge vorhanden sind, 
als auch auf die ungleiche Wasserkraft, die sich im Laufe jener Zeit 
bestimmt geändert hat und welche Ytrhältnisse gewiss den Efekt 
der Erosion beschleunigt und jenes Zeitausmaß veringert haben, 
Rücksicht nehmen müssen. Neben den vorhandenen Brüchen trugen 
sich gewiss beträchliche vertikale Verschiebungen zu, wie solche am 
Südrande des Zagreb - Gebirges am Ende des Diluviums sich zuge- 
tragen und zur Bildung der Zagreber-Terasse Veranlassung gegeben 
haben. Letzterer Bruch ist besonders deutlich um Podsused sichtbar 
und derselbe hat auch das genannte Gebirge vom Samobor Gebirge 
losgetrennt. Dass derartige Bodenoszillationen aber im hohem Maße 
auf die Erosionskraft der fliessenden Wässer und damit auch auf 
die Plastik der nachbarlichen Gebirgsareale einwirkten, dürfte wohl 
klar sein. 

Ich erwähnte noch einen Umstand, nach welchem man auf das 
relativ hohe Alter jener Geröllführenden Lehme schließen kann. Am 
Vratnik nämlich sehen Vv^ir zweierlei Lehm : einen gelben und einen 
rotbraunen — die Terra rossa. Diese letztere, glaube ich, ist aus 
der \'erwitterung des Kalkgerölles entstanden, welches jedenfalls dem. 
Quarzgerölle beigemengt war, obwohl es nicht unmöglich wäre, daß 
beide Lehmarten verschiedene Oxydationsstufen des im Lehm ent- 
haltenen Eisens sein könnten. Doch meine ich, daß jener rotbraune 
Lehm kompakter und weniger erdig ist, als der gelbe Lehm, welcher 
uns das Produkt der Verwitterung der obertriadischen Dolomite, auf 
welchen er ruht, darstellt, während jener rotbraune Lehm im diesem 
lokal eingebetet ist. 

Wir fragen nun, in welchem Verhältnisse das Vratniker Gerolle 

zu jenem des Vrhovčak steht? Für das letztere sagten wir, dass es 

mediterranen Alters wäre, d. h. dass es eine Strandbildung dieses 

miozänen Meeres war. Dies konnten wir direkt auch nachweisen 

und zwar dadurch, als wir Quarzgerölle im Lithothamnien — Kalke 

fanden. 

^) „Die Bären — oder Tischoferhöhle im Kaisertal bei Kufstein*". — Ab- 
handl. d. K. Bayr. Akad. der VViss. II. Kl. 1909. pg. 407. 110 

Ein solches m i o z ä n e s A 1 1 e r können wir aber durch- 
aus nicht für das Gerolle von Vratnik beanspruchen. 
Niemals nämhch bespülten die Wellen dieses Meeres jenes karbo- 
nische Ufer der Vlahove drage von seiner westlichen Seite und eben 
deshalb giebt es auch westwärts jenes karbonischen Ufers keine 
mediterranen Ablagerungen. Aber auch die Herkunft jenes mediter- 
ranen Quarzgerülles aus dem karbonischen Konglomeratköri3tr der 
Vlahove drage ist noch keineswegs sichergestellt. Man beobachtet 
nämlich nirgends im Samobor Gebirge, dass das karbonische Quarz- 
konglomerat aus großen Gerollen besteht; dasselbe ist vielmehr von 
kleinem Körnt- und deshalb werden auch diese Konglomerate zur 
Anfertigung von Mühlsteinen verwendet. Auf den ersten Blick würde 
es scheinen, dass das Vorhandensein von mediterranem Quarzgerölle 
mit der Nähe des karbonischen Quarzkonglomerates zusammenhängt: 
aber gerade wege;] des vornehmlich gröberen Kornes der nun freien 
Gerolle können v.qr nicht einwandfrei behaupten, dass das Gerolle 
des Vrhovčak, insbesondere aber jenes von Vratnik, aus jenem 
Karbonzuge herrührt. Wenn wir auch zugeben v;oilten, dass die 
Vlahove drage die Lagerstätte für das Material des mediterranen 
Gerölles des Vrhovčak darstellen, so könnte man eine derartige 
Supposition für das Gerolle des Vratnik, aus den bereits genannten 
Gründen, unmöglich anwenden.^) 

Und so kamm.en wir zur Erkenntniss, dass 1. das Gerolle des 
Vratnik (ohne Rücksicht auf jenes des Beder) jedenfalls jünger 
sei als jenes vom Vrhovčak, 2. dass dasselbe keines- 
wegs vom karbonischen Körper der Vlahova draga noch 
seiner Fortsetzung, nämlich des Veliki Ćrnec herrührt und auch 
nicht 3. aus an Ort und Stelle verwittertem Quarzkonglo- 
meraten, weil es sich über dem ober -triadischen Dolomit und 
getrennt von der Karbonzone vorfindet, entstanden sein konnte und 
weil es endlich 4. in den Karbon konglom e raten des Samo- 
borgebirges keine Pegmatitgerölle giebt. 

Es bleibt nur noch die Supposition, dass das Quarzgerölle des 
Vratnik hieher durch ein fliessendes V/asser oder durch die Mithilfe 
des Eises gelangte, übrig. Bezüglich des letzteren Faktors, der V/ir- 
kung des Eises nämlich, ist eine derartige Möglichkeit in unserem 
Falle ausgeschlossen, weil wir nirgends in der .Nähe Spuren 
einer Vereisung, also nirgends auch keine Bildungen, 
welche auf eine Mitwirkung des Eises hinweisen w ü r- 
den, vorfinden. 

Es erübrigt uns somit für die Erklärung der Herkunft der Quarz- 
gerölle, insbesondere jener schwarzgefieckten vom Vratnik, bios die 
Annahme, dass es durch ein fliessendes Wasser an seine 
jetzige sekundäre Lagerstätte wahrscheinlich aus den 
nachbarlichen Alpen h e r g e r o 1 1 1 wurde. ■) Mann könnte wohl auch auf ein pliozänes Alter dieser Geröllmassen 
denken, dies um so mehr, als wir im Zagreb-Gebirge und zwar bei Podsused 
und gornji Stenjevac (Lisičina) unterpontische Sand- und Schottermassen mit 
Petrefacten kennen und die jetzt zum Teil an 70 Meter über der Save -Niede- 
rung liegen. Doch fehlen uns hiefür für das Samobor (jebirge jedwede direkten 
Beweise. in 

Die Moslavačka gora, obwohl ts dort turmalinhältige Pegiiiatite- 
giebt, möchte ich nicht näher in Betracht ziehen und zwar deshalb. 
weil mir die Erklärung eines Transportes von jenem stark denun- 
dierten Gebirge auf den Triaskörper des Samobor Gebirges untun- 
lich erscheint. Außerdem enthalten die Moslavaner Turmalin-Pegma- 
tite noch accesorische Mineralien, welche in jenen des Vratnik nicht 
vorkommen. Jenes unbestimmbare Mineral, welches im Gerolle vom 
Vratnik enthalten ist (siehe die mikroskopische Analyse!), kommt 
im Moslavaner Gesteine nicht vor; dieses wiederum enthält Feld- 
spat, welcher dem Vratniker Pegmatit abgeht. 

Und so scheint es am glaubwürdigsten, dass jenes Gerölllager 
am Vratnik schon Vv^ährend des älteren Diluviums den Rest eines- 
Flußbettes bildete, in welchem bereits sämmtliches Kalkgeröll.: zer- 
setzt und in Terra rossa umgewandelt wurde, während sich dti^ tlie- 
ßende Wasser immer tiefer in den zerbrochenen Körper des Samobor 
Gebirges einschnitt, wobei es hie und da auch auf tieferen Fels- 
stufen seine Spuren hinterließ. Zweifellos gab es damals mehrere 
derartige Wasserläufe, welche aus dem nachbarlichen alpinen Ge- 
biete liieher langten. Sehr wahrscheinlich kamen hiezu einzelne klei- 
nere Zuiiüsse aus dem Samobor Gebirge selbst, welche schieferiges 
Gestein aus den karbonischen Ablagerungen und silizisierte Ge- 
steine aus den Ablagerungen der oberen Trias dieses Gebirges mit- 
brachten. 

Mikroskopische Analyse des Turmalin-Pegmatites vom 
Vratnik im Samobor Gebirge. 

(Siehe Abb. 1.) 

Herr Dr. Fr. Tucan unterzog das in Rede stehende Gestein 
einer mikroskopischen Analyse ; die gewonnenen Resultate sind hier 
wörtlich wiedergegeben : 

hn Dünnschliefe sieht man unter dem Mikroskope, dass das 
Gestein aus Quarz, Turmalin und Muscovit und noch einem 
nicht näher zu bistimmenden Minerale zusammengesetzt ist. 

Der Quarz bildet den vorherrschenden Teil des Gesteins. Der- 
selbe ist voll winziger Einschlüsse, wodurch der Quarz das Aus- 
sehen, als ob er voll Splitter wäre, erhält. Bei stärkerer Vergrös- 
serung sieht man eine Menge kleiner Bläschen mit beweglicher 
Libelle. Einige Körner zeichnen sich besonders durch undulose Aus- 
löschung aus. 

Hie und da sieht man im Quarz Einschlüsse von Zirkon und 
Turmalin. Der Turmalin ist nach dem Quarz der reichlichste Be- 
standteil. Es sind dies größere säulenförmige Individuen, an denen 
man einen ausgesprochenen Pleochroismus beobachtet: i^ = braun, 
CO = schwarz. Öfter sieht man im Turmalin lange, schmale Sprünge, 
welche durch Quarzsubstanz ausgefüllt sind. Vom besonderen Inte- 
resse ist es, dass der Turmalin gewöhnlich von einem farblosen 
Mineral umgeben ist, an welchem man eine starke einfache und 
doppelte Strahlenbrechung beobachtet. An jenen Stellen, wo sich 
dies farblose Mineral säulenförmig entwickelte, erinnert es durch 
sein Habitus an Silimanit. Aber zufolge gewisser optischer Eigen- 112 

heiten ist es sicher, dass es kein Siiimanit sei. In der Längsrichtung 
kommt deutlich die Spaltbarkeit zum Ausdruck und das Mineral ist Hl: 0^ .^Aß>. *^ v?» %X ^' Abb. 1. hie und da auch quer gespaltet. Der optische Charakter der Haupt- 
zone ist ein negativer. 

Der Mu SCO vit ist im Dünnschliefe sehr selten. Einige Bemerkungen zu: 
Dr. A. Tornquist „Das Erdbeben von Rann a. d. Save 

vom 29. Jänner 1917".') 

Von Dr. üorjanovic-Kramberger. 

Herr Prof. Tornquist erwähnte im Laufe seiner interessanten 
Auseinandersetzungen an mehreren Stellen auch meine Angaben, 
welche ich in der „Geologija gore Samoborske i Žumberačke" im 
Jahre 1894 niederlegte und welche Tornquist zum Teil als Irtimer 
bezeichnete. Ob aber Irtümer meinerseits begangen wurden, dies 
festzustellen soll die Aufgabe dieser Zeilen sein. 

Meine geologischen Aufnahmen im Samobor-Zumberak-Gebirge 
wurden in den Jahren 1891 und 1892 durchgeführt und dann im 
Jahre 1894 veröffentlicht.-) Dem Texte wurden mehrere Profile und 
eine geologische Übersichtskarte im Maßstabe 1 : 75.000 beigefügt. 
Beides waren vorläufige Mitteilungen, die einer späteren Detailauf- 
nahme Platz machen sollten. Es wurden deshalb auch nicht in jener 
Publikation alle im Terrain gemachten Aufzeichnungen vermerkt. Es 
wurde auch seither die geologische Karte des in Rede stehenden 
Gebietes teilweise vervollständigt. Und nun zur Sache. 

Auf Seite 60 (det^ Tornquist'schen Arbeit) im Abschnitte „Trias" 
finden wir unter dem Haupttexte die Petit- Bemerkung: „Diese Ge- 
steint- sind von Gorjanović für Kreide gehalten worden". — Es 
handelt sich da um einen Gesteinszug, der „mit eingeschalteten 
Melaphyrlagern nördlich des Plesivica- Berges über St. Leonhard- 
Terhaj bis Klake und Konšćica ausgebreitet" ist, und (Seite 61) „den 
ganzen Nordabfall des Sporns (von Sv. Nedelja) zusammensetzend, 
in SW bis NE Streichen bis Sv. Nedelja selbst verfolgt werden 
kann". — Vorläufig sage ich blos, dass ich an meiner einstigen 
Bestimmung der in Rede stehenden Ablagerungen „als Kreide" gar 
nichts zu ändern habe. 

-Auf Seite 63 sub „Kreide" sagt Tornquist: „Kreidesedimente 
sind in unserem Gebiet nicht vorhanden. Die bei St. Leonhard nörd- 
lich der Plesivica auftretenden Schiefer und Melaphyrbänke gehören 
den Groß-Dorner Schichten an". — Diese Aussage des Herrn Torn- 
quist beruht aber auf einem großen Irrtum! Die Kirche von St. 
Leonhard ruht auf einem Konglomerate, in welchem häufig /Ic/ać'- 
onella gigantea vorkommt. Ferner kommen in der Nähe und im Zu- 
sammenhange mit jenen Konglomeraten noch Gosau-Mergel vor, in 

^) Mitteilungen der Erdbeben -Kommission. Neue Folge. Nr. 52. — Aka- 
demie der Wiss. Wien, mathem. naturw. Kl. 1918. 

-) Rad jugosl. akademije znanosti, Zagreb CXX, 1894. 

(jlasnik hrv. prirodoslovnog društva. o 114 

denen ich schon vor 27 Jahren Ccrithium, Dentalium .... sammelte. 
Die Umgebung von St. Leonhard bildet gerade eine der klassi- 
schesten Kreidegebiete des Samobor gebirges, wozu 
sich noch die bereits von Stur als der Kreide angehörigen (Jahrb. 
d. geol. R. A. Wien, 1863, pag. 402) und von mir erwähnten (Geo- 
logija Samoborske gore pg. 19., 20.) stark gefalteten, grauen Kalk- 
schiefer, Mergel und Breccien mit Korallenresten und Bruchstücken 
von Rudisten (Stur) hinzugesellen. Diese Fundstelle bildet eine 
schmale Zone innerhalb des Hohlweges und beginnt etwa 120 Meter 
unterhalb der Bildsäule, welche SW unter der Plesivica und der 
Kote 578 steht. Diese Kreidebildungen sind zwischen dem Trias- 
dolomit und dem Leithakalk eingeschaltet. 

In Konšćica, knapp bis an die Mühle, beobachtete und ver- 
zeichnete ich im Jahre 1892 (13. X.) graue Rudistenkalke und Gosau- 
mergel. Im selben Jahre (den 15. X.) untersuchte ich den NW-Abhang 
des St. Nedelja Spornes und konstatirte damals nebst Kreidekalken 
auch Mergel desselben Alters. Darüber wollen wir sofort Näheres 
bemerken. 

Auf Seite 101 sagt Tor nq u i st: „An dieses Gebiet schließt 
sich im Osten der Qebirgssporn von Sv. Nedelja. Ihn finden 
wir auf der Karte von Gorjanović wenig zutreffend dargestellt. Der 
nordwestliche Steilabfall gegen die Saveniederung wird von Groß- 
dorner Schichten gebildet, die Gorjanović hier ebenfalls für Kreide 
angesprochen hat" ; u. s. w. 

Was zunächst die geologische Darstellung des Gebirgssporns 
von Sv. Nedelja betrifft, so muß ich ganz ausdrücklich betonen, dass 
dieselbe genau durchgeführt ist. Den nordwestlichen Steil- 
abfall des Spornes bilden nicht Grossdorner Schichten, wie 
dies Tornquist meint, sondern Rudistenkalke in Be- 
gleitung von Mergeln, welch letztere wir im Tälchen gleich hinter 
dem Steilhang bei Sv. Nedelja und unter den mediterranen Bildungen 
antreffen. Der in Rede stehende Sporn von Sv. Nedelja gehört also 
in seinem ältesten Teil nicht der oberen Trias, sondern 
der oberen Kreide, wie ich dies auch behauptete, an. — Um 
die Sache aber endgültig zu erledigen, ersuchte ich Herrn Prof. F. 
Koch, Kustos am geologischen Landesmuseum in Zagreb, den ge- 
nannten Sporn auf Petrefacten hin abzusuchen. Herr Koch führte 
diese Mission den 25. und 26. März 1919 durch und brachte mir 
vom NW -Abhang jenes Spornes ein Stück Rudistenkalkes, 
welcher außer einem kleinen Hippuriten noch ein Exe m- 
plar einer Actaeonella gigantea enthaltet. Es konnte wahrlich 
kein charakteristischeres Gesteinstück gefunden werden, welches 
meine schon über zwei Dezenien alte Deutung jener Kalke als 
obere Kreidebildungen klarer bew^eisen würde, wie es dies Hand- 
stück tut! 

Bezüglich St. Leonhard bemerke ich noch, dass sich die voi; 
dort stammenden Actaeonellen im geolog. Museum zu Zagreb be- 
finden. 

Die Ablagerungen der oberen Kreide des Samobor Gebirges 
bilden ganz deutlich die Fortsetzung derartiger Bildungen des nordl. 115 

Abhanges des Zagreb -Gebirges (speziell jener von Novaki- Bistra), 
wie ich dies ebenfalls seinerzeit auseinandersetzte. Hier und dort 
begleiten die Kreide — Melaphyrausbrüche, was noch besonders 
vermerkt sei. 

Herr Prof. Tornquist wird also manches in seiner sonst 
interessanten Darstellung ändern und dem Vorhandensein 
oberkretaceischer Bildungen im Samoborer Gel>irge 
Rechnung tragen müssen. 

Noch bemerke ich, dass die mir bekannte Störung bei St. 
Magdalena nebst jener unterwegs nach Klake, mit den Verbrüchen 
am Südrande des Zagreb -Gebirges bei Podsused und weiter im 
Zusammenhang zu stehen scheinen und hier und dort sarmatische 
Mergeln verwerfend. Doch darüber bei einer anderen Gelegenheit. 

Endlich möchte ich noch erwähnen, dass es Stur war, der 
das Kohlenvorkommen von Grdanjci (bekannt als Lignitflötz von 
Bregana, Jahrb. d. geol. R. A. 1863, pg. 489) als den Kongerien- 
schichten angehörend betrachtete und ich diese Bestimmung blos 
vorläufig in Ermangelung einer präziseren Deutung gelten ließ. f Antun Heinz. 

Scientia amabilis zovu je, nju, botaniku nauku o bilju. Mila 
nauka, koja proučava čitav golem svijet, što svojim lijepim bojama 
i miomirisom svraća na sebe pozornost čovjekovu. I kod nas je na- 
šla svojih štovalaca, florista, koji doduše ne zadjoše u suštinu života 
i ustrojstva biljnoga svijeta, već se zadovoljiše da promatraju njegovu 
vanjštinu, koja je naravski preraznolika i za pojedinu biljku karakte- 
ristična. S brda i s dola sabirali su biljke, determinirali ih, nailazili 
na nove vrsti i suvrstice, konstatirali, da dolaze u planinskim kraje- 
vima, da se šire niskim dolovima, kraj potoka, močvara, no rijetko 
su se kada pitali, koji uvjeti i tla i klime i svijetla i topline omo- 
gućuju razvoj i život tih njihovih miljenica. I akademijske su „ras- 
prave" pisali ističući vanjštinu biljke, opisivali joj struk, lišće, cvijet 
pa polažući toj vanjštini osobitu važnost, konstatirali, da neka ruža 
(zovu je na pr. Rosa sphaeroidea) ima „frutex altus, cortex virens 
in una parte rubescens . . ," i da raste in collibus et dumetis sat 
frequens circa Bienik, Remete, et Alirogoj prope Zagrabiam". 1 dugo 
se u nas njegovala „scientia amabilis" u tom smjeru, pa tek osnut- 
kom naše univerze počela se i kod nas njegovati botanika kao stroga 
nauka, pozvavši u pomoć potrebite nauke, fiziku i kemiju, koje će 
da pomognu odgonetati tajnu života biljke i gradje njezina tijela, 
njen odnos spram izvanjih faktora. Rasadnikom te nauke bio je u 
nas Antun Heinz, čovjek vanredna uma, silne erudicije i neobična 
govornička dara. 

Priroda sa svim svojim tajnovitim pojavima, što tako snažno 
djeluje na čovjeka, sasvim ga je uza se privezala, i on zalazi u tajne 
da im nadje uzroke i posljedice, da razgali velo, što ga je priroda 
satkala, da njim prevuče djela svoja. Proučava biljni svijet i to naj- 
radije onaj sićušni, jednostanični svijet bakterija, za koje se otima i 
zoolog i botanik, kao da je moguće povući granice izmedju biljke i 
životinje. „Što su ti bakteriji, što nastavaju u neizmjernim masama 
lice naše Zemlje, dubine njezinih mora i nedohvatno visoke slojeve 
njezine atmosfere? Odakle su, kakovo im je lice, kakova gradja, kako 
se množe, čim se hrane, kako utječu na ostali živi i neživi svijet, 
pa i na samoga čtivjeka, kakova ih zapada zadaća u ekonomiji sve- 
ukupne naše prirode? Na neka od tih pitanja odgovara u svojoj 
studiji: „ima li bakterijski organizam obilježje prave stanice?" Pa 
da jasno odredi svoje stajalište, izjavljuje, „da prave bakterije nemaju 
citoplazme u smislu, kako je imaju stanice drugih viših biljka i ži- 
votinja, citoplazme dakle, koja bi oštro odlučena bila od središnjega 117 

dijela bakterijskoga protoplasta i koja bi napose razvita bila u ob- 
liku plašta, omota ili kapsule." Bakteriji ga toliko zaokupljaju, da 
čitave dane sjedi pred mikroskopom, te tisuće preparata pregledava 
proučava i postizava u toj naučnoj disciplini silno znanje i praksu. 

da ga i izvan domovine pitaju u važnim pitanjima za savjete. Izdao 
je i posebno djelo o svojim, kako sam reče jednom zgodom, klijen- 
tima, a u nizu popularnih rasprava upoznaje i najšire slojeve s nau- 
kom bakterijama.' bakteiiologijom, „jednom od najmladjih sestaia 
u kolu egzaktnih nauka prirodnih". 118 

Velika njegova sprema uopće u botanici, a ne samo u bakteri- 
ologiji, jasno izbija iz njegovih brojnih stručnih rasprava, koje su 
razasute što po „Glasniku" hrv. prirodoslovnoga društva, što po 
inostranim strukovnim časopisima, a nešto ih je nači i u „Radu" 
jugoslavenske akademije, kojoj je bio dopisujućim članom. 

Već mlad dolazi kao profesor na zagrebačku univerzu. i tu 
okuplja oko sebe omladinu, da joj bude učiteljem i drugom. Rijetki 
su profesori ne samo kod nas, nego i drugdje, koji su s tolikom 
ljubavi i za nauku i za omladinu radili kao nastavnici. Kad je stupio 
na katedru, pa svojim plamenim okom pogledao na auditorij, sve je 
je utišalo, a on pun života razgalio dušu svoju i priča, tumači, a mi 
njegovi učenici, gutamo svaku riječ i obogaćujemo znanje svoje. Vje- 
štinom umjetnika razjašnjuje nam gradju biljne stanice, akt oplodnje, 
fiziološke funkcije pojedinih organa, oživljuje sitnu biljku i dočarava 
nam biljni svijet, u kom najednom vidimo iste one zakone, što vla- 
daju i životom životinjskim; vidimo biljku, gdje se probija kroz ži- 
vot, gdje nailazi na jednake jade i nevolje, što ogorčavaju i naše 
žice ali zapažamo, kako u tom životu i ona, baš kao i mi, nalazi i 
mnogo srećnih momenata, vedrih dana, koji nam napunjaju dušu za- 
dovoljstvom. Tako nas je on učio, tako nas ie on privlačio k prirodi, 
znajući dobro, da samo u poznavanju prirodnih zakona možemo, 
prosvijetliti um svoj i zagrijati srce za sve, što je lijepo i plemenito. 
A kad bi došli dani svijetla proljeća i toplih sunčanih zraka, a gr- 
mečki, polja, livade i šume stale da se bude, zelene i cvjetaju, eto 
njega sa četom svojih učenika, gdje obilazi obronke Zagrebačke 
gore, da u krilu prirode osjete zajedno s njim svu jačinu života, što 
vri u razbujaiim sokovima zelena bilja. 1 vidimo neku slatku harmo- 
niju, što vlada izmedju jata kukaca i miomirisna cvijeća, on nas upo- 
zoruje na medjusoban odnos toga dvoga, upozoruje na oplodnju cvi- 
jeta, koja nas tako lijepo podsjeća na oplodnju kod najsavršenijih 
bića, upućuje na kemijski sastav tla, o kome ovisi uspjeh biljke, na 
okoliš, kome se biljka prilagodila, te u suglasju s njim stvara svoje 
organe, koji će joj omogućiti opstanak. 1 mnoge i mnoge je tako odu- 
ševljavao za prirodne nauke; mogli bismo reći, čitavu jednu gene- 
raciju jugoslavensku on je u botanici odgojio, jer k njemu su dola- 
zili na predavanje ne samo slušači Hrvati, nego i Srbi, a pogotovo 
Bugari. Svi su ga štovali i ljubili, kao što je i on sve ljubio, jer 
njegova duša napojena harmonijom, što vlada u prirodi, nije mogla 
da drugačija bude, nego ognj šte ljubavi. Bio je čovjek i tražio je, 
da se u nama razvije svom snagom u prvom redu čovještvo. Zato 
nije bio nacionalac. On je u ljudima vidio samo braću i mislio je, 
kad će doći do „samoodredjenja individua". 1 baš zato ne samo da 
je shvaćao naše robovanje centralnim vlastima, nego ga je ono bo- 
ljelo. Kad je bio za aneksione krize sa zagrebačkim univerzitc-tlijama 
u Beogradu, doveo ga jedan časnik na Kalimegdan i oni uprli po- 
gled preko Save, tamo, gdje braća robuju. Sa zemunske strane koči 
se milenijski spomenik, što li, a na njem dvoglavi orao, simbol jada 
naših. Vidi se na očima jednoga i drugoga, kako osjećaju, da je 
ona dvoglava orlušina sve nas zarobila, pa dok mu ne polomimo 
krila, nema sreće nama. 1 najednom će srpski častnik da prekine 
šutnju: Vidiš li onog tukca dvoglavoga? Prvi kuršum njemu je na- 119 

mienjen." Heinz mu nije ništa odgovorio, tek mu je stisnuo ruku, 
ali krepko. U blizini su bili iz Zagreba izaslani špijuni, pa je trebalo 
opreza. Eto takav je on bio, i urnro je baš u vrijeme, kad su „dvo- 
glavome tukcu polomili krila. 

Prof. Heinz starao se intenzivno oko svoje nauke, koju je da- 
vao u svojim predavanjima, popularnim i naučnim raspravama našoj 
javnosti. Da što više pridigne ljubav i smisao za poznavanje bilj- 
noga svijeta, uložio je mnogo truda, da podigne botanički vrt u Za- 
grebu, koji će biti s jedne strane naučno vrelo, a s druge strane 
estetski užitak prijateljima flore. U tu je svrhu putovao po Švicar- 
skoj, Njemačkoj i Francuskoj, da sabere kod naprednijih naroda do- 
sta iskustva za taj rad. I on ga je sabrao, jer naš botanički vrt za 
njegovo doba, sječamo se svi, bio je uzorom botaničkoga vrta, i 
mnogi strani strukovnjak-botanik bio je osupnut s vrsnoće toga vrta. 
On je izdao i djelo o tome vrtu, gdje je bilo sistematski izneseno 
sve bilje, što je u njemu uspijevalo. U tom vrtu sabirali su djaci 
mnogo znanja, jer tu je bila prikazana flora naša, mediteranska, 
tropska, alpska s puno ukusa, s puno estetskoga osjećaja. 

Kako je prof. Heirkz bio vrstan strukovnjak u botanici (a i me- 
dicinska mu je nauka bila dobro poznata, te je uživao medju liječ- 
ničkim krugovima osobito uvažavanje), bio je i vanredan populari- 
zator prirodnih nauka. Uz prof. Kišpatića to je jedini naš umjetnik 
popularizator pa njegovi članci, što ih je najviše pisao za „Prirodu", 
pokazuju čovjeka neobično vješta na peru. Članci su mu krcati sa- 
držaja, puni pouke i otkrivaju široj publici no\e vidike i pobude. 
Nitko kod nas nije pisao o botanici s tolikom spremom i krepkoćom 
stila kao on. Njemu je bio ciljem, da rezuhate, do kojih su došle 
prirodne nauke svojim rigoroznim studijem, poda našoj publici, a 
kako su ti rezultati svojom zamašitošću otkrivali nove poglede u 
svijet, rješavali čovjeka dugoljetnih zabluda, te ga iznosili na put, 
koji vodi do spoznaje novih istina, novoga saznanja, on ih je pla- 
meno razlagao. Ti nazori, kojima je svrha da oslobode čovjeka sto- 
ljetnih zabluda, nisu dakako nikada bili po ćudi klerikalnim elemen- 
tima, te je naš Heinz dolazio često u sukob s klerikalnom štampom. 
Naravski s argumentima se oni nisu nikada borili protiv Heinza, 
nego su pozivali u pomoć vlast, da stane na kraj tome „pogubnome" 
djelDv nju. Pa kad je jednom napisao, da „čudesa nemaju za mi- 
saona čovjeka realne egzistencije", digla se protiv takove tvrdnje 
klerikalna štampa (Teofil Harapin u „Katoličkome listu"), pa mjesto 
da dokaže, kako Heinzovi izvodi ne stoje radi toga i toga, ona je- 
dnostavno' traži od vlasti, da ga zatvore u ludnicu ili u tamnicu. No 
Heinz, koji je bio vazda u službi istine, kao i svaki prirodnjak, nije 
se uplašio te grožnje, nego je nastavio svoj rad na polju populari- 
zacije prirodnih nauka, a čitači njegovih članaka poslije klerikalne 
navale sve su se više množili. 

Osim u „Prirodi" pisao le jako mnogo za „Agramer Tagblatt" 
(pod pseudonimom „Onkel Toni"), gdje je publicirao mnogo čla- 
naka, koji su zasijecali u naš kulturni život. Osobito mu je na srcu 
bi'a naša univerza, pa je budno pazio, što se u njoj dogadja, jer 
aktivno tamo nije mogao da djeluje, budući da su ga baš u naponu 120 

snage s nje maknuli. Povodom osnutka medicinskoga fakulteta za- 
stupao je sv.jjc zasebno stajalište, pa je o tom i u „Njivi" pisao, 
kojoj je bio stalan suradnik. 

Živući povučeno u Hrvatskom Zagorju, u zabitnome mjestancu 
Lipju, proučavao je tamošnju floru, trpeći "s jada tamošnjega seljaš- 
tva. Ratne nevolje survale se na našu zagorsku sirotinju, došla glad 
a s njom i razne zarazne bolesti, griza, španjolska groznica. Nigdje 
pomoći. A on, upućen u medicinsku nauku, ide od kuće do kuće, 
savjetuje, upućuje, podiže, tješi, pomaže. Koliko li mi je pisama pisao, 
iz kojih izbija ljuti bol za taj naš ispaćeni narod: Eto i tu je bio 
na mjestu, čovjek srca i duše, komu filistarština našega društva 
ogorči i otrova život. 

Prof. Heinz bio je čovjek velikoga obrazovanja. Uz svoj ma- 
terinji jezik govorio je njemački, francuski i latinski. Kad mi je ne- 
gdje pred smrt poslao prvi dio svoje studije o gljivama Hrvatskoga 
Zagorja ..Hymenomycetum in Croatiae parte Zagorje dicta observa- 
torum enumeratio", popratio je taj rukopis ovim riječima: „Bit će, 
da ta moja latinština nij . baš klašički dotjerana — nego da nije 
gora od one, što bi je složili naši filolozi, da nemaju pred sobom 
čitave biblioteke rječničkih folijanata (kako Tli ja u Lipju nemam), 
to bih se usudio tvrditi na osnovi iskustva. Medjutim ne će mi či- 
tači moje enumeracije biti Ciceronu Ja zapravo nisam latinski na- 
učio u "školi nego od oca svoga i od prijatelja njegovih i svojih 
(Milašinovića, Molnara, Kukuljevića i dr.) medju kojima sam odra- 
stao, a formalizam škole donio mi je to, da iz latinskoga nisam 
nikad dotjerao preko „dovoljno", premda sam Horacija s ocem već 
čitao, kad sam bio u školi kod Livija i Ovidija, Terencija, Planta, 
Juvenala etc.. što ih jednako poznajem iz mladih svojih dana, sje- 
tiše se — hvala im budi — naši pedagozi tek u XX. vijeku! Pa da 
se čovjek i nehotice ne sjeti rugalice, što je ima Seneca u svojim 
epistolama: „Non vitae sed sclfolae discimus." 

I on prirodnjak često je znao uzeti u ruke Horacija, da se, či- 
tajući pjesnika falernskoga vina i sladostrasne Malage, razonodi. Mimo 
prirodnih nauka rimski klasici bili su mu najmilija lektira, njom je 
bio sav zadojen. Osjećalo se to kod njega uvijek, jer čim bi 
započeo razgovor, eto gdje upliće u nj svaki čas po koji latinski 
verz, po koju sentenciju. Miješao je onako nekako latinštinu s hrva- 
štinom, kao što stare zagrebačke gornjogradske dame miješaju ni- 
,jemštinu s hrvaštinom. 

Prof. Heinzu napose duguje mnogo Hrvatsko prirodoslovno 
društvo. Od osnutka toga društva, pa do zadnjih dana svoga života, 
Heinz je intenzivno radio oko njegova procvata. Koje li sve funk- 
cije nie u tom društvu obavljao! 1 predsjednik, i tajnik, i blagajnik 
i knjižničar, i urednik „Glasnika" i „Prirode", najmarniji predavač u 
društvenim sastancima. Pa i u času, kad je već pod izvjesno znao, 
da njegov organizam podliježe razornome djelovanju njegovih klije- 
nata, bacila tuberkuloze, on se brinuo oko prirodoslovnoga društva, 
pa dok mu je god drhtava ruka mogla da perom piše, pisao je za 
našu „Prirodu". 

I bacili tuberkuloze učiniše svoje. Oboriše ga. Nema nam ga 
više; nama. koji smo mu bili blizi, koji smo mu poznavali dušu, 121 

dragu, dobru dušu i veliki um krcat znanja. Nema više onoga sta- 
sita čovjeka, što je dugim, brzim koracima, uzdignute glave i oštra 
pogleda dan na dan koracao Mlinarskom cestom, da zadje u Za- 
grebačku goru medju svoje milje — zelen bilje. Smirio se nauvijek. 
Na malome obronku Zagrebačke gore — na Mirogoju — diže se 
neznatan humak, koji će da se s prvim tracima proljetnoga Sunca 
zazeleni i cvijećem pokrije. Rasti, zelena travo, cvati, mirisno cvijeće, 
jer resiš grob valjana čovjeka. Od važnijih naučnih radova prof. Heinza spominjemo ove : 

— sjemenoj lupini u opće, napose anatomija i historija njezina 
razvoja u centrosperma. Glasnik hrv. prirodosl. dr. 1886. I. 

— Briofiti zagrebačke okolice. Dio 1. Pravi mahovi. Glasnik 1888. 

— „ ,, „ „ II. Jetrenjače. Glasnik 1888. III. 

— Peronospora viticola de By. Botaničko-teoretička i praktična 
razmatranja o njoj i o sredstvima protiv nje. Glasnik, 1888. III. 

— Bakteriološka analija zagrebačkih pitkih voda.? 

— Zur Kenntnis der Rotskrankheiten der Pflanzen. Centrablatt f. 
Bakteriologie u. Parasitenkunde. 1882. V. 

— Ueber Scolopendrium hybridum Milde. Berichte d. deutschen 
Botanischen Gesellschaft. 1892. X. 

— Nekoliko misli o definiciji i klasifikaciji plodova. Rad jugoslav. 
akad. 1897. CXXXI. 

— Ima li bakterijski organizam obilježja prave stanice? Rad 1899. 
CXLI. 

— Kratka nauka o bakterijama. Glasnik 1891. 202 str. — Kr. botanički vrt u Zagrebu. Glasnik 18U6. F. Tucan Remarque sur la loi des nombres premiers. 

Par M. Kiseljak, ä Zagreb. 

Dans les Nouvelles Annales de Mathematiques^) de 1901, M. 
Landau-), en resolvant iine question proposre par Lionnet. ade- 
düit de la „loi des nombres premier" l'equation- 

o / \ /o . 2 log 2 . X , if X \ /,x 

2 n (x) — n (2x) = — p^- k ^ \ i — ^ )' H) 

^ ^ ^ . og ^x ' Vlog ''x/ cest-ä-dire aussi 

lim 

X -^ ~ 2 77 (X) - n (2x) ] = ^ • (2) 

Ces equations sont le point de depart pour les considerations sui- 
vantes. Je remarque surtout, qu' il est 

2 7/ (X) - 77 (2x) = { 77 [/7 (x)] j ; (3) 

mais on peut deciuire ancor plus rigoureusement 

2 \i (X) — n (2x) ^ 2 log 2. \i { n (x)j , (4) 

ce que je voudrais appeler un theoreme d'addition (ou ;i vrai 
dire de soustraction) asymptotique pour la fonction des nom- 
bres Premiers; , 

En effet, de la lois des nombres premiers 

n ix) -=r-^—-±o IJ J, , (5) log X ' |log X) 
on peut deduire 

I I log // (X) V log 77 (X) / log 77 (X) 

xH-_oJJc) 

!2g..^^ __^ ^ (~^ \ ■ 

log X - o (log x) log -X ' V log -x J (6> '.) Quatrieme serie, tome premier, p. 2Nj. 

-.) Voir aussi son Handbuch der Lehre von der Verteilung der Primzahlen, Leipzig und Berlin 19C9, tome 1, p. 215. 123 

ainsi nons avons demontre les equations (3) et (4). 

Avec des considerations faciles semblables on peut aussi de- 
duire les formules plus generales 

m /T (x) - TT (m X) = m log m. ii n (x) + ^^ ( 1^^ ) '^^ 

et 

m n (X) — FI (in xi ~ m log in. ii ii [xv . (7a) 

En ecrivant l'equatiun (4/ daiis la forme 

77 (2 X) = 2 TT (X) - 2 log 2. n j/7 (x) j ^ o (^ -i^yö^- ) , i4a) 

on recoit une relation, qii sert ;i calculer approximativement le nom- 
bre des nombres premiers de 1 ä 2 x, si on connait le nombre des 
nombres premiers compris entre 1 et x. 

Nous allons maintenant etablir un theoreme d'addition plus 
general. Pour calculer 

77 (x) + n (y) (x ^ y) 

je pose X =^ k y (k doit etre fixe); on a n (y) = n (y^ 

et n 
il vient (X) ^ k n (y) - k log k. ri j n (y) j + « ( -^^^) "' 77 (X) + 77(3^) = (k-^ 1). 77 0;)-^logA'.77 ] ^ (j^) J ^ ^ ( Jog^; ) ou n (X) ^ 77 (;;) - '^' n (y) - ^; log ^ 77 J77 (y)j + o ( ^^^^ ) 

et (8) 

77 (X) + 77 iy) CV3 '^^' . n(y)- ^- log ^ • 77 j 77 (y) j. (9) 

Pour determiner n (x — y) je pose de nouveau 
X ^ y et X = k. y {k constant) ; 

on trouve 

77.(x^ y)= n {(A-- 1) 3; j ; 

de la relation (7) on tire d'abord 

77 (X H- y) =ik^ 1). 77 iy) - {k ^ 1). log (Ar + 1). 

77 ^ 77 (y) ' -^ ( , ^ , ^ 
\ ^^^ J V log y ) 124 
ou n(x + ,1) = ^'. n (,,) - ='-=^- log ^V-- 
y y y n^ \n{!i)\ + o( J' ., \ (10) et A7 (X -f //) cv '^-l' ^ (,y) _ '^^jri log ^T^^ !l\nUl)\. (11) 

y y y II 

Apres ćela je puis developper requation principale de cette 
Note. D'apres (9) et (10) on a 

n (x) -T- n (u) .-// (X -+-//) + /7 { n (tj) ]. 

C~±^ log "±1 - ^ log 'M + o (~^-^\ 
\ V U II ^ V ) V log -ij ) 

et, par consequent 

n {x) + n {if) =- // (A- -^ //) -f- II [n (//)]. 

ou encore 

n {x) 4- n (//) ^' // (X -r u) -^ n [n (//)]. 

Si, dans cette derniere relation, nons lemplat^ons ./ par //, on 
obtiendra la relation (4), et si nous remplacons x par (m -- 1) y, 
on obtiendra la loi (7a). f) w o PREDAVANJA 1 RAZLIČITI ČLANCI. Beiträge zur Dipterenfauna Kroatiens. 

Prof. Dr. Aug. Langhoffer, Zagreb. 
(Fortsetzung)*). 

Asilidae. 

Leptogaster ciiindrica Deg. Karlovac, Bakar, Orehovica, Kriviput, Vratnik 

Švica. Velebit, Kotor. 
nigricornis Lw. Bakar, Kotor. 

Diodria flavipes Aleig. Zagreb, Fužine, Bakar, Otočac, Brušane. 
humeralis Zell. Djakovo. 
linearis Fabr. Zagreb, Kutjevo, Božjakovina, Orehovica, Otočac,.. 

Plitvice, Velušić. 
longicornis Meig. Bregi, Fužine, Bakar, Francikovac, Kriviput. 
oelandica L. Zagreb, Vinkovci, Delnice. 
ntfipes Deg. Zagreb, Fužine, Kriviput, Grabarje. 
Dasypogon teutomis L. Ilok, Osijek, Vrbovsko, Fužine, Orehovica, Cernik^ 

Kraljevica, Senj, Nevalja, Paklenica, Šibenik. Gruž. 
Selidopogon cylindricus Fabr. Krka. 

diadema Fabr. Vrbovsko, Hreljin, Orehovica, Ri[ečina, Bakar, 
Novi, Senj, Brušane, Paklenica, Šibenik Krka,.. 
Gruž. 
melanoptenis L\v. Orehovica, Bakar, Lopača, Grabarje. 

Stenopogon sabaudus Fabr. Sljeme, Gjurgjevac, Gola Pleševica, Senj. 
Holopogon fiimipennis Meig. Senj. 
Sfichopon barbisirellns Lw." Gjurgjevac. 
Cyrtopogon flavimamis Meig. Risnjak. 
lateralis Fall. Kuterevo. 
ruficornis Fabr. Delnice, Gerovo. 
Laphria aurea Fabr. Osijek, Plitvice. 

dioctriaeformis Meig. Zagreb, Podsused. 

ephippium Fabr. Sljeme, Ivančica, Kuterevo, Kosinj, Štirovač^a. 
fimbriata. .Meig. Zagreb, Sljeme, Samobor, Fužine, Bakar, Čavle.. 
flava L. Fužine, Praprod (Kuželj) Štirovača. Paklenica. 
fuliginosa Panz. Zagreb, Sljeme, Kastav, Senj. 
fulva Meig. Zagreb, Sljeme, Zlatar, Riječina, Gospić. 
gibbosa L. Velušić. 

maiginata L. Zagreb, Pregrada, Podsused, Karlovac, Lokve, Fu- 
žine, Mrzla vodica. 
Pogonosoma maroccaniim Fabr. Rijeka, Poljane (Istria). 
Andrenosoma atnim L. Delnice, Lokve, Mrzla vodica, Fužine, Orehovica,. 

Praprod. 

Philonicus albiceps Meig. Gjurgjevac, Plešce. 

Aniiphrisson trifarius L\v. Slankamen, Gerovo, Senj, Baška. 

Pamponerus germanicus L. Zagreb, Martinci, Fužine. Orehovica. 

Asilus crabroniformis L. Zagreb, Vinkovci, Jaska, Karlovac, Fužine. Senj. 

Dysmachüs forcipiila Zell. Za.greb, Lipa, Osijek, Plešivica, Klek, Delnice, 

Lokve, Risnjak, Fužine, Cirkvenica, Franciko- 
vac, Kriviput, Buljma, Badanj, Velebit. *) S. Glasnik 29. 1917 p. 49-53, 30. 1918 p. 132-135. 126 praemorsiis Meig. Döci. 

spiniger Zell. Zagreb, Slank.'imen. Delnice, Prezid, Fužine, 
hJakar, Orehovica, Cernik, Francikovac, Krivi- 
piit, Senj. 
stylifer Lw. Gospić, Debelo brdo. 
tricuspis Lw. Orehovica. Senj, Plešivica, (Senj). 
trigonus Meig. Zagreb, Francikovac, Senj. 
Eutolmus mfibarbis Meig. Dijanes, Osijek, Zapeć, Delnice, Grabarje 

Alančić, Döci, 
simiatus Lw. Grabarje. 
Machimus airicapillus Fall. Zagreb, Ivančica, Pregrada, Oštre, Delnice, 

Mrzla vodica, Risnjak, Senj, Grabarje. 
colubrinas Meig. Novigrad (Dalmatia). Vrana. 
cyanopas Lw. Delnice. 

gonatistes Zell. Zagreb, Gjurgjevac, Mrzla vodica, Senj, Vrat- 
nik, Bunić. 
liigens Lw. Senj, Plešivica, (Senj), Štirovača, Komiža. 
rusticus Meig. Osijek, Hrnetić. Delnice, Fužine, Kriviput, Senj, 
Sadilovac. 
Neoitamus coihurnatus Meig. Plešće. 

cyannrus Lw. Lokve, Mrzla vodica, Čavle. 
genicnlaiiis Meig. Plešce. 
socias Lw. Jagnjedovac, Lokve, Karlobag. 
Heligmoneura flavicornis Ruthe. Zagreb, Orehovica, Kastav, Klana. 

pallipes Meig. Zagreb, Kraljičin zdenac, Krapina, Bakar, 

Grabarje. 
Schineri Egg. Sljeme, Novi, Oštarije, Promina. 
Cerdistus denticalatiis Lw. Bakar, Orehovica, Hvar. 

eiythrurus Meig. Bregi, Zlatar, Petrinja, Fužine, Bakar, Orehovica, 

Cirkvenica, Svica, Smiljan, Velebit, Cavtat. 
melanopus Meig. Lešće, Bakar, Orehovica, Grabarje. 
Zelleri Schin. Zagreb. 
Epitriptus arthriticiis Zell. Stara Pazova, Osijek, Pregrada, Delnice, Fužine 

Bakar, Lopača, Senj, Grabarje. 
cingalatiis Fabr. Zagreb, Stara Pazova, Osijek, Gjurgjevac, Ples- 
kovac, Križevci, Delnice, Fužine, Senj, Plitvice, 
Plešivica (Senj), Gospić, Krka.^ 
setosulus Zell. Stara Pazova, Pregrada, Bakar, Švica. 
Tolmerus poecilogasfer Lw. Paukovec, Pregrada, Delnice, Fužine, Bakar 

Oreliovica, Rijećina, Klana, Kraljevica, Senj 
Vratnik. 
pyragra Zell. Orehovica, Senj Stilpnogaster. 
Stilpnogaster aemaiii^ Meig. Paklenica. Bemerkungen. 

lm Allgemeinen fand ich sie nicht häufig. Dasypogon teufonus und Stciw- 
pogon sabüüdns in den Sommer-Monaten um die Mittagszeit an sonnigen, 
kahlen Stellen auf der Erde jagend. Ähnlich Selidopogun Arten die im Süden 
vorkommen, ich fand sie im Littoralle. Ich sah als Beute Acrididen von der 
Größe des eigenen Körpers im Flug unter sich davon zu schleppen. Das grolie 
Pügonosonia maroccanam scheimt ziemlich selten zu sein, meine Stücke' sind 
aus dem Süden. Von Andrenosoma atriun erwischte ich in Delnice mehrere 
Stücke am Bretterzaun, sonst nur hie und da vereinzelt wie auch Asilus cra- 
broniforinis. 

Bombyliidae. 

Exoprosopa cleoniene Egg. Novi, Senj, Vrana, Vis. 

Jacchus Fabr. Zagreb, Samobor, Senj, Dušikrava. Polača, Vis 
Palagruž. 

Minos Meig. Ruma, Šišatovac. 

vespertilio VVied. Šibenik. 
Argyramoeba Aethiops Fabr. Bakar, Novi, Senj. 127 

anlhrax Schrank. Zagreb, Plješivica, Fužine. Prezid, Oreho- 

vica, Kraljevica. 
binolata Meig. Delnice, Senj, Ombla. 
trifasciata Meig. Kupinovo, Bakar, Veprinac, Kraljevica, Sta- 

rigrad (Dalm.) 
tripnnctata Wied. Orehovica. Riječina, Senj, Vrelo, (Spljet). 
varia Fabr. Kraljevica. 
Hcmipenthes morio L. Zagreb, Kraljičin zdenac, Djakovo, Duboka, Jan- 

kovac, Dijaneš, Orehovica, Ombla. 
Anthrax afer Fabr. Senj. 

cingalatiis Meig Orehovica, Čavle, Senj. 
fenestratus Fali. Senj, Sv. Juraj, Oltare, Krka, Vrelo. 
halteralis Kow. Sljeme. 

hottentoftus L. Slankamen, Delnice, Lokve, Izvor Kupe, Orehovica, 
Senj, Baška, Starigrad (Dalm.) Vinjerac, Spljet, 
Ombla. 
humilis Ruthe. Senj. 
Ixion Fabr. Čavle, Senj. 

Paniscus Rossi, Delnice, Orehovica, Senj, Vinjerac. 
quinquefasciatus Meig. Novi, Hvar. 
vagans Lu'. Plješivica, Gruž, Uskoplje. 

veliitinus Meig. Krapina, Plešce, Bakar, Orehovica, Riječina, Bri- 
bir, Novi, Senj, Sv. Juraj, Zrmanja, Promina. 
Mulio obsciirits Fabr. Senj, Francikovac, Jablanac, Starigrad (Dalm.), Vi- 
njerac. 
Lomatia Lachesls Egg. Orehovica. 

Sabaeas Fabr. Zagreb, Cirkvenica. 
Toxop/wra macalaia Rossi. Orehovica, Bakar, Senj, Jablanac. 

Bombyliiis ater Scop. Vrdn;k, Bakar, Ogulin, Fužine, Lič, Čabar, Grobničko 

polje, Orehovica, Kastav, Senj. 
canescens Mikn. Plješivica. (Samobor), Orehovica. 
cinerascens Mikn. Delnice, Fužine, Bakar. 
discolor Mikn. Zagreb, Orehovica, Bakar, Kraljevica, Otočac, 

Perušić. Promina. 
fugax Wied. Zagreb, Gjurgjevac, Bjelovar, Bregi, Plešce, Fu- 
žine, Orehovica, Spljet, Gruž. 
fuliginosus Wied. Zagreb, Bakar, Orehovica, Novi, Senj. 
fulvesccns Meig. Zagreb, Krapina, Gerovo, Bakar, Orehovica, 
Kastav, Veprinac, Senj, Prozor, Perušić, Smi- 
Ijan, Spljet. 
major L. Zagreb, Sljeme, Kupinovo, Sid, Osijek, Francikovac, 

Vratnik. 
medins L. Zagreb, Osijek, Mitrovica, Kukujevci, Ruma, Vrdnik, 

Bakar, Orehovica. 
minor L. Slankamen, Orehovica, Spljet, Gruž. 
pictus Panz. Bakar, Sušak, Senj, Kosinj. 
pundatas Fabr. Orehovica. 
variabilis Lw. Lokve, Fužine, Kraljevica. 
Anastoechus hircanus Wied. Čavle, Senj, Hvar. 
nitidulus Fabr. Bakar, Senj, Hvar. 
Systoechus ctenopterus Mikn. Delnice. Orehovica, Bakarac, Senj, Paklenica, 

Gruž, Vis. 
leucop/iaeus Meig, Senj. 

sulphureus Mikn. Slankamen, Zlatar, Bakar, Orehovica, Senj, 
Sv. Juraj, Prozor, Smiljan, Paklenica, Badanj, 
Vinjerac, Krka, Spljet, Uskoplje, Kotor. Vis. 
var. dalmatiniis Lw. Bakar, Senj. 
Dischistiis minimus Schrank. Orehovica, Senj, Starigrad (Dalm.) Gruž, 

unicolor Lvv. Orehovica. 
Geron gibbosus Meig. Senj, Jablanac, Novigrad (Dalmatia) Spljet, Supetar 

(Brač) Milna, Hvar. 
PMhiria canescens Lw. .Cirkvenica. 

Gaedii Meig. Čavle, Kraljevica. 
vagans Lv^\ Prezid, Prozor. 128 

Ploas virescens Fabr. Grobničko polje, Francikovac, Senj, Uskoplje, Hvar. Bemerkungen. 

Ein guter Teil der hier angeführten Arten kommt mehr oder weniger im 
Süden vor. Exoprosopa Jacchiis ist im Süden häufiger, sonst sehr selten, f. 
Minos erhielt ich von Dr. Hensch aus Ruma, ich habe sie aus Šišatovac. Anfhiax 
afer variiert stark in der Größe; ich habe ganz kleine und hübsch große Stücke 
mit Übergängen A. veliüinus ist im Süden häufiger, vereinzelt kommt er auch 
sonst vor. Mulio kenne ich nur aus dem Süden, ebenso Toxophora, Anastoechus 
und Geron. Den schönen Bombyliiis punctatus habe ich aus Orehovica. Über 
den ßlumenbesuch der Bombyliiden habe ich am a. 0. Mitteilungen gemacht*). 

Polytoma. 
Therevidae. 

Thcreva arcuafa Lw. Sljeme, Senj. 

aaricincta Egg. Karlovac. 

marginata Meig. Senj. 

nobilitata Meig. Sljeme. 
Psilocephala ardea Fabr. Martinci. 

laücornis Lw. Gjurgjevac. 
Cionophora Kollari Egg. Senj. Bemerkungen. 

Vertreter dieser Familie fand ich selten. Thcreva arcuata fand ich auf 
Faliurus australis ebenso, die sonderbare Cionophora Kollari. 

Scenopinidae. 

Sccnopimis fenestralis L. Zagreb, Kupinovo, Osijek, Senj. 
glabrifrons Meig. Fužine, Bakar, Rijeka. 

Orthogenya, 
Empididae. 

Brachystoma vesiculosiim Fabr. Zagreb, Božjakovina, Kraljičin zdenac 

Sljeme, Podsused, Karlovac, Ogulin. Klek, 
Lokve, Fužine, Bakar. Auch var. flavi- 
cornis Mik, wenn auch seltener. 
Hybüs culici/onuis Fabr. Zagreb, Jankovac, Petrinja, Lokve. 
fenioratus Müll. Delnice, Gospić. 

fumipennis Meig. Zagreb, Izvor Kupe, Mrzla vodica. Oštarje. 
grossipes L. Zagreb. Samobor, Petrinja, Lokve, Mrzla vodica, Senj. 
BicQllaria nigra Meig. Zagreb, Kraljičin zdenac. Sljeme, Podsused, Sa- 
mobor, Mrzla vodica, Orehovica, Plitvice. 
simplicipes Zett. Bakar. 
spiiria Fali. Zagreb, Zlatar, Lokve, Fužine. 
Rhainphomyia anthracina Mg. Lokve. 
atra Meig. Zagreb, 
cinerascens Meig. Fužine, Novi. 
conformis Kow. Zagreb, Senj. 
dispar Zett. Fužine. 
flava Fall. Lokve. 
gibba Fali. Zagreb. 
hybotina Zett. Bakar, Orehovica. 
hiridipennis Now. Plješivica (Senj). 
nigripes Fabr. Zagreb, Resnik, Ogulin. 
phimipcs Fali. Sljeme. 
Siebecki Strobl. Zagreb. 
sphenoptera Lw. Sljeme, Lokve, Orehovica. 
Slikala Meig. Zagreb, Osijek, Vinkovci, Brod na Savi, Res- 
nik, Fužine, Bakar, Orehovica. 
tibialis Meig. Fužine. 
trilineata Zett. Zagreb. Osijek, Orehovica, Novi. *) Einige Mitteilungen über Llen Blumenbesuch der Bombylüden. Verb, 
des V. internat. Zoologenkongresses zu Berlin 1901. Jena 1902 p. 848— S51. 129 

umbripennis Mellg. Karlovac, Mrzla vodica, Fužine, Novi. 
umbripes Beck. Sv. Gera. 
villosa Zett. Risnjak. 
Empis aestiva Lvv. Sljeme. 

albincrvis Meig. Lokve, Fužine. 

bninnipennis Meig. Sljeme, Bakar, Orehovica, Lopača, Francikovac. 
calcarata Bezzi. Orehovica. 

chioptera Fali. Kraljičin zdenac, Sv. Gera, Fužine, Plitvice. 
ciliata Fabr. Sljeme, Plitvice, Perušić. 
ciliatopennata Strobl. Zagreb, Podsused, Francikovac. 
cognata Egg. Zlatar, Var. Toplice. 

decora Meig. Zagreb, Podsused, Plješivica, Karlovac, Petrinja, Klek, 
Lokve, Mrzla vodica, Fužine, Bakar, Orehovica, Učka, 
Novi, Senj, Gospić. Auch var genualis Strobl. 
dispar Scholtz. Božjakovijia. 
Erberi L\v. Delnice. 
j'allax Egg. Osijek. 

femorata Fabr. Osijek, Delnice, Lividraga. 
fhimana Egg. Lokve, Orehovica. 
fraterna Lw. Orehovica. 
grisea Fali. Sljeme, Krasno, Velebit, var nigriventris Sljeme, Ivančica, 

Kuterevo. 
laeta Lw. Sljeme, Velebit. 
lepidopus Meig. Zagreb. 

Uvida L. Zagreb, Bregi, Božjakovina, Kraljičin zdenac, Karlovac, 

Delnice, Lokve, Mrzla vodica, Gerovo, Perušić, Korenica. 

lutea Meig. Zagreb, Kraljičin zdenac, Podsused, Samobor, Karlovac, 

Prezid, Bakar, Orehovica, Velebit. 
maculata Fabr. Zagreb, Osijek, Podsused, Klek, Lokve, Mrzla 
vodica, Orehovica, Lopača. Darunter auch var. 
confusa Lm/. 
melanotricha Lw. Zagreb, Podsused, Bakar. 
meridionalis Meig. Osijek. 
monogramma Meig. Zagreb, Podsused. 
nana Lw. Ivančica. 
nepticula Lw. Zagreb, Božjakovina. 
• nigricans Meig. Delnice. 
nigritibialis StrobL Kraljičin zdenac. Sljeme, Lokve, Orehovica, 

Velebit. 
nitidissima Strobl. Zagreb, Delnice, Bakar, Vinodol. 
opaca Meig. Osijek, Jasenak, Lokve, Mrzla vodica, Fužine, Perušić. 
palparis Egg. Sljeme. 
parvula Egg. Lokve. 

pennaria Fali. Zagreb, Bakar, Orehovica, Novi. 
pennipes L. Zagreb, Kraljičin zdenac. Sljeme, Lipa, Karlovac, Del- 
nice, Lokve, Risnjak, Bakar, Lopača, Učka, Cirkvenica, 
Senj, Velebit. 
plamipes Zett. Sljeme, Mrzla vodica. 
procera Lw. Vrabče. 
prodromus Lw. Fužine. 
pseudomalleola Strobl. Risnjak. 
pteropoda Egg. Zagreb, Vrabče. 

piisio Egg. Sljeme, Karlovac, Ogulin, Lokve, Fužine, Bakar, Cir- 
kvenica. 
rufiventris Meig. Zagreb, Sljeme, Sv. Gera, Bakar, Orehovica, Cir- 
kvenica. 
semicinerea Lw. Velebit. 
serotina Lw. Delnice, Martinščica. 
setosa Lw. Bakar. 
sicula Lw. Učka. 
stercorea L. Lokve. 

tesselata Fabr. Zagreb, Sljeme, Podsused, Plješivica (Samobor), 
Kiek, Orehovica, Plješivica (Senj). Darunter auch 
var. atripes Strobl. 

o 

Glasnik hrv. prirodoslovnog društva. ^ 130 Irigramma Meig. Zagreb, Sljeme, Osijek, Podsused, Fužine, Rije- 

čina, Vratnik. 
univittaia Lw. Plješivica (Senj). 
vernalis Meig. Zagreb, Osijek, Božjakovina, Lokve, Mrzla vodica^ 

Izvor Kupe, Bakar, Cirkvenica, Novi. 
vitripennis Meig. Cirkvenica. 
Hilara abdominalis Zett. Zagreb, Izvor Kupe, Prezid. 
aeronetha Mik. Izvor Kupe. 
breviviitata Macq. Lopača. 
chorica Fali. Lokve, Fužine. 
cilipes Meig. Zagreb, Podsused. 
femorella Zett. Kraljičin zdenac, Sljeme. 
flava Schin. Bakar, Orehovica. 
gallica Meig. Fužine, Bakar. 
interstinda Fali. Kraljičin zdenac, Fužine. 
liiorea Fali. Zagreb, Senj. 
longiviitata Zett. Božjakovina, Delnice. 
lurida Fali. Zagreb, Fužine. 
magica Mik. Svica. 
manicata Meig. Sljeme. 
matrona Hal. Bakar, Senj. 
matroniformis Strobl. Bakar, Senj. 
maiira Fabr. Fužine. 
pilosa Zett. Prezid, Fužine. 
pinetorum Zett. Delnice, Lokve, Bakar. 
pruinosa Meig. Zagreb. 
Trichina clavipes Meig. Bakar. 
Microphoms fuscipes Zett. Vinodol, Senj. 
Oedalea stigmatella Zett. Sljeme. 

tristls Scholtz. Sljeme. 
Ocydromia glabricula Fali. Zagreb, Bakar. Auch var. melanopleura Lw.. 

und aus Podsused var. scutellata Meig. 
Leptopeza flavipes Meig. Kraljičin zdenac. Sljeme. 
Clinocera (Kowarzia) barbatula Mik. Orehovica. 

(Phaeobalia) peniscissa Beck. Ledenica Höhle (Lokve), Oteš- 

Höhle. 
Hemerodiomia precatoria Fali. Mrzla vodica, Orehovica. 
Dolichocephala guttata Hal. Kraljičin zdenac. Sljeme. 

irrorata Fali. Zagreb, Orehovica. 
Lepidomyia melanocephala Fabr. Mrzla vodica. 
Phyllodromia albiseta Zett. Mrzla vodica. 
Sciodromia immaculata Hal. Zagreb, Sljeme. 

peciinulata Strobl. Novi. 
Drapetis aenescens Wied. Novigrad (Dalm). 

flavipes Macq. Zagreb, Delnice, Bakar. 
moriella Zett. Jasikovac. 
pusilla Lw. Bregi. 
Tachypeza nubila Meig. Sljeme, Lokve. 
Tachista arrogans L. Kraljičin zdenac, Orehovica, Novi. 

interrupta Lw. Risnjak. 
Tachydromia albiseta Panz. Zagreb, Kupinovo, Karlovac, Delnice, Bakar^ 
albocapillata Fali. Kupinovo, Stara Pazova. 
bicolor Meig. Bakar, Svica. 
calceata Meig. Lokve, Bakar, Senj. 
candicans Fali. Zagreb, Fužine, Švica. 
ciliaris Fali. Zagreb. • 

cothurnata Macq. Sljeme, Bakar. 
cursitans Fabr. Zagreb. 
exigua Meig. Fužine. 
fasciata Meig. Sljeme. 
flavipes Fabr. Osijek, Bakar. 
infuscata Meig. Podsused. 
lesinensis Strobl. Senj. 
lutea Meig. Zagreb. 131 macülipes Meig. Zagreb, Bakar, 

major Zett. Zagreb, Sljeme, Božjakovina. 

minuta Meig. Zagreb. 

montana Beck. Francikovac. 

pallidiventris Meig. Fužine. 

varia Walk. Podsused. Bemerkungen. 

Wegen Mangel an Material, dass ich zur Untersuchung der Mundteile 
brauchte*) sammelte ich fleißig besonders Empiden, Dolichopodiden und Syr~ 
phiden. Dies merkt man auch an dieser meiner Arbeit, da es mir gelang auch 
seltene Arten zu erwischen. — Brachystoma ist in unserem Faunengebiet während 
des Sommers nicht selten, die var. flavicolle seltener. Hybos fand ich auf Um- 
belliferen, H. grossipes in Senj auf Pimpinella saxifraga. Rhamphomyia con- 
formis fand ich in Zagreb und. R. cinerascens in Novi an blühenden Weiden, 
Empis maculata, in Lokve auf Valeriana und Lonicera alpina, E. Erberi in Del- 
nice auf Buphthalmum salicifolium. E. tesselata in Zagreb auf AUium ursinum und 
Fragariä, Microphorus in Senj auf Smyrnium perfoliatum. 

Dolichopodidae. 

Sciapüs nigricornis Lw. Bakar. 
pallens Wied. Senj. 

platypterus Fabr. Zagreb, Kraljičin zdenac, Jankovac, Božjakovina, 
Podsused, Karlovac, Ogulin, Delnice, Lokve, 
Mrzla vodica, Prezid, Fužine, Bakar, Orehovica, 
Kuterevo. 
validus Lw. Bakar, 
Neurigona Erichsonii Zett. Zagreb. 

suturalis Fali. Fužine. 
Dolichopiis arbustorum Stann, Daruvar, Zlatar, Karlovac, Delnice, Lokve, 

Mrzla vodica, Orehovica, 
argyrotarsus Wahl, Zagreb, 
atripes Meig, Mrzla vodica. 
campestris Meig, Prezid. 
discifer Stann, Zagreb, 
exctsus Lw, Zagreb, Stara Pazova, Bakar, 
festivus Hal, Zagreb, Vinkovci, Gjurgjevac, Bregi, Božjakovina, 
Lukavec, Petrinja, Podsused, Karlovac, Brod na 
Kupi, Plešce, Prezid, Fužine, Krasica, Orehovica, 
Žutalokva, Smiljan, Velebit. 
griseipennis Stann, Zagreb, Stara Pazova, Vinkovci, Jaseno- 

vača, Božjakovina, Petrinja, Zlatar, Fužine, 
Bakar, Orehovica, Smiljan, Jasikovac. 
hilaris Lw, Kriviput, 

latelimbatus Macq. Zagreb, Sljeme, Stara Pazova, Osijek, Pe- 
trinja, Gerovo, Kriviput, Švica, Jasikovac, 
Blato, Vrelo. 
longicornis Stann, Bregi, Ogulin, Delnice, Plešce, Fužine. 
nitidus Fall. Zagreb, Podsused, Karlovac, Fužine, 
notabilis Zett, Stara Pazova, 
nubilus Meig. Paukovec, Otočac. 

pennatus Meig. Zagreb, Stara Pazova, Poclsused, Petrinja, 
Prezid, Fužine, Orehovica, Žutalokva, Kosinj, 
Velebit. 
plamipes Scop. Zagreb, Sljeme, Jankovac, Zvečevo, Ludbreg, 
Križevci, Božjakovina, Zlatar, Petrinja, Kar- 
lovac, Prezid, Mrzla vodica, Fužine, Orehovica, 
^ Velebit. 
sabinus Hal. Simanovci, Stara Pazova. *) Beiträge zur Kenntnis der Mundteile der Dipteren. Inaug. Dissert. 
Jena 1888. Mandibulae Dolichopodidarum. Verh, V internat. Zoologenkongr, zu 
Berlin 1901. p, 840-846, 132 signifer Hai. Zagreb, Stara Pazova, Božjakovina, Bakar, Novi, 

Senj. 
Simplex Meig. Božjakovina, Fužine. 
trivialis Hal. Delnice, Lokve. 

ungulatus L. Bregi, Sljeme, Delnice, Prezid, Fužine. 
virgiiltonim Walk. Zvečevo, Zlatar, Mrzla vodica. 
Wahlbergi Zett. Zagreb. 
Tachytreclms notatus Stann. Kaštel Stari. 

Poecilobotlinis nobilitatus L. Zagreb, Bregi, Pankovec, Lukavce, Prezid, 

Brlog, Oštarje. 
principalis Lw. Stara Pazova. 
Hercostomus atrovirens Lw. Kuterevo. 
chrysozygus Wied. Prezid. 
cretifer VValk. Zagreb, Orehovica, Senj. 
famipennis Stann, Zagreb, Francikovac. 
gennanus Wied. Ivančica, Karlovac, Delnice, Risnjak. 
parvilamellatus Macq. Senj. 
pulchriceps Lw. Zagreb. 
Salilbergi Zett. Sljeme, Karlovac. 

vivax Lw. Zagreb, Sljeme, Bregana, Ogulin, Delnice, Lokve 
Mrzla vodica, Fužine, Krasno. 
Hypophyllus obscnrellus Fali. Zagreb, Delnice, Kupari, Mrzla vodica. 
Sybistroma nodicornis Macq. Zagreb. 

Dasyarthms inornatiis Lv;. Kraljičin zdenac, Sljeme, Jasenak, Lokve, Bakar, 

Orehovica, Vinodol, Cirkvenica, Novi, Otočac. 
öymnopterims aerosus Fali. Kupari, Fužine. 
assimilis Staeg. Fužine. 
brevicornis Staeg. Kraljičin zdenac. Sljeme. 
celer Meig. Zagreb, Kraljičin zdenac. Sljeme, Izvor Kupe, 

Mrzla vodica, Lopača. 
cfialybaeus Wied. Podsused. 
Chrysotils cilipes Meig. Zagreb, Sljeme, Križevci, Zlatar, Karlovac, Fužine. 
cupreiis Macq. Zagreb, Božjakovina, Bakar, Krasno. 
femoratiis Zett. Zagreb, Mrzla vodica. Blato. 
grarnineus Fali. Samobor, Karlovac, Delnice, Mrzla vodica, 

Bakar, Gospić. 
laesiis Wied. Zagreb, Zlatar, Karlovac, Mrzla vodica, Fužine, 

Orehovica, Kuterevo. 
neglecius Wied. Delnice, Mrzla vodica. 
piilchellus Kow. Božjakovina, Mrzla vodica, Fužine. 
suavis Lw. Stara Pazova Zlatar, Mrzla vodica, Bakar, Novi. 
varians Kow. Karlovac, Novi. 
Diaphorus Hoffmannseggii Meig. Zagreb, Mrzla vodica. 

oculatas Fali. Fužine. 
Nematoproctus distendes Meig. Zagreb, Vinkovci, Daruvar, Bregi, Božja- 
kovina, Izvor Kupe, Fužine, Smiljan. 
Argyra argentina Meig. Zagreb, Vrelo. 

argyria Meig. Zagreb, Sljeme, Bakar, Orehovica. 
atriceps Lw. Zagreb. 
auricollis Meig. Zagreb. 

diaphana Fabr. Zagreb, Kraljičin zdenac, Podsused. 
grata Lw. Zagreb, Kupinovo, Jankovac, Podsused. 
Hoff meistert Lw. Zagreb. 

leucocephala Meig. Zagreb, Petrinja, Orehovica, Oštarje. 
Thrypticus bellus Lw. Karlovac. 
Rhaphium longicorne Fali. Fužine. 
Porphyrops aniennata Carl. Kupinovo. 
discigera Stenh. Kupinovo. 

fascipes Meig. Zagreb, Kraljičin zdenac, Osijek, Vinkovci, Bo- 
žjakovina, Zlatar, Rude, Novi. 
micans Meig. Zagreb, Samobor, Fužine, Orehovica. 
nemorum Meig. Zagreb, Kraljičin zdenac. Sljeme, Lobor, Fužine. 
penicillata Lw. Kupinovo. 
riparia Meig. Kupinovo. 133 

spinicoxa Lw. Zagreb, Vinkovci, Božjakovina, Zlatar, Petrinja. 
Syntormon aaileatus Zett. Senj. 

denticiilatus Zett. Sljeme Kupinovo. 

monilis Walk. Bregi, Lukavec, Samobor, Karlovac, Delnice, 

Fužine, Vinodol, Velebit, Jasikovac. 
pallipes Fabr. Zagreb, Sljeme, Jankovac, Petrinja, Lokve, Bakar, 

Orehovica, Vinodol, Novi, Senj. 
piimilas Meig. Osijek, 
spicaiüs Lvvr. Kupinovo, Orehovica. 
Machaerium thinophihis Lw. Bakar. 

Xiphandrium appendiculatum Zett. Zagreb, Sljeme, Ludbreg, Križevci, 

Mrzla vodica, Orehovica, Otočac. 
brcvicorne Curt. Karlovac, Fužine, Bakar. 
caliginosum Meig. Karlovac. 
monotrichum Lw. Karlovac, Mrzla vodica, 
quadrifilatum Lw. Ludbreg, Lokve, 
Medeterus diadema L. Stara Pazova. 

glattcellus Kow. Jasenak, Bakar, Cirkvenica, Novi, Senj. 
jaculus Fali. Zlatar, Senj, Krasno. 
petrophilus Kow. Delnice, Bakar, Senj. 
tenuicauda Lw. Stara Pazova, Zlatar, Senj. 
Scellus notatus Fabr. Zagreb, Sljeme, Božjakovina, Strahinšćica, Jasikovac, 
Hydrophoras balticus Meig. Kraljičin zdenac. Sljeme, Delnice, Mrzla vo- 
dica. Senj, Otočac, Velebit, 
liloreus Fali. Stara Pazova, Orehovica. 
praecox Lehm. Bakar, Orehovica, Senj. 
Liancalus virens Scop. Samobor, Učka, Zrmanja. 

Campsienemus curvipes Fali. Kraljičin zdenac. Sljeme, Zlatar, Bregana, 

Petrinja, Mrzla vodica, Fužine, Kraljevica, 
Kriviput, Senj, Ja.sikovac. 
pectimtlatus Lw. Zagreb, Sljeme. 
scambus Fali. Zagreb. 

umbripennis Lw. Kraljičin zdenac, Sljeme, Mrzla vodica, 
Gerovo, Bakar, Orehovica, Senj, Velebit, 
Teuchophorus pectinifer Kow. Orehovica. 
spinigerellus Zett. Petrinja. 
Sympycnus aeneicoxa Meig, Zagreb, Sljeme, Božjakovina, Zlatar, Samobor, 

Fužine. 
annulipes Meig. Zagreb, Sljeme, Fužine. 
Lamprochromus elegans Meig. Vinodol. 
Xanlhochlorus oniatus Hal. Kraljičin zdenac. 

tenellas Wied. Zagreb, Kraljičin zdenac, Podsused, Lokve,. 
Senj, Jasikovac. 
Micromorphus albipes Zett. Novi. 
Thinophilus flavipalpis Zett. Sljeme, Stara Pazova. 

mficornis Hal. Bakar. 
Aphrosylus venator Lw. Bakar, Novi. Bemerkungen. 

Dolichopus griseipennis ist bei uns im Sommer an Blättern nicht selten» 
Tachytrechüs scheint bei uns selten zu sein. Dasyarthms setzt sich gerne auf 
Felsen wie auch Medeterus glaucellus und petrophilus. Machaerium habe ich nur 
aus Bakar. Aphrosylus setzt sich auf Stein am Meeresstrande oder solche die 
nahe zum Strand im Meere liegen. Scellus fand ich auf der Strahinščica sonder- 
barerweise an Blüthen von Achillea. 

Lonchopteridae. 

Lonchoptera lucustris Meig. Senj. 

lutea Panz. Kupinovo, Stara Pazova, Senj. 

Cy clorrhapha. 
Syrphidae. 

Paragus albifrons Fall. Zagreb, Pleskovac, Lokve, Bakar, Orehovica, Senj. 134 bicolor Fabr. Zagreb, Mitrovica, Podsused, Bakar, Orehovica, 

Bribir, Kriviput, Senj. 
quadrifasciatus Meig. Bakar, Novi, Senj. 
strigatus Meig. Fužine, Orehovica. 

tibialis Fali. Stara Pazova, Daruvar, Karlovac, Fužine, Bakar, 
Senj, Zadar, Velušić, Krka, Supetar (Brač), Hvar. 
Pipizella virens Fabr. Zagreb, Kraljičin zdenac, Sljeme, Stara Pazova, Mi- 
trovica, Osijek, Daruvar, Jagnjedovac, Božjakovina, Zlatar, 
Pregrada, Karlovac, Klek, Delnice, Prezid, Fužine, Oreho- 
vica, Lopača. Kriviput, Senj, Perušić, Velebit, Velušić. 
Pipiza bimaculata Meig. Praprod (Kuželj). 
fasciata Meig. Sljeme. 

Jestiva Meig. Zagreb, Zlatar, Pregrada, Karlovac. 
lugubris Fabr. Zagreb, Brod n. K. Orehovica. 
noctiluca L. Sljeme, Plitvice. 
quadrimaculata Panz. Sljeme, Delnice, Risnjak. 
Cnemodon Jatiiarsis Egg. Fužine. 
Chrysogasier frontalis Lw. Daruvar. 

nobilis Fall. Zagreb, Vratnik. 

metallina Fabr. Božjakovina. 

splendida Meig. Zagreb, Kupinovo, Stara Pazova, Velebit. 

chalybeata Meig. Zagreb, Petrinja, Kriviput, Vratnik. 

Macguarti Lw. Zagreb, Sljeme, Petrinja, Fužine. 

solstitialis Fali. Zagreb, Ludbreg, Bilo (Podravina), Pregrada, 

Podsused, Karlovac, Plešce, Fužine, Senj. 
splendens Meig. Pregrada, Orehovica. 

viduata L. Zagreb, Podsused, Plešce, Mrzla vodica, Fužine, 
Kriviput, Senj. 

Chilosia albitarsis Meig. Zagreb, Ada (Zemun), Praprod (Kuželj), Delnice, 
Fužine, Orehovica. 
antigua Meig. Zagreb, Kraljičin zdenac, Sljeme, Lokve, Bitoraj, 

Fužine, Bakar, Orehovica, Kriviput, Velebit. 
barbata Lw. Zagreb, Sljeme, Stara Pazova, Lokve, Mrzla vodica, 

Risnjak, Orehovica. 
caerulescens Meig. Bjelolasica. 
canicularis Panz. Zagreb, Kralj, zdenac, Sljeme, Pregrada, Kalje, 

Ogulin. Klek, Delnice, Mrzla vodica, Fužine, Risnjak, 

Plitvice, Bunić, Velebit. 
carbonaria Egg. Lobor. 

chloris Meig. Zagreb, Sljeme, Vinkovci, Lobor, Orehovica. 
conops Beck. Mrzla vodica. 

crassiseta Lw. Bakar, Orehovica, Cirkvenica, Senj. 
cynocephala Lw. Osijek. 
derasa Lw. Bjelolasica. 
fasciata Schin et Egg. Sljeme, Bjelolasica. 
frontalis Lw. Kostajnica. 
grossa Fali. Zagreb, Osijek, Orehovica. 
Hercyniae Lw. Pregrada, Bakar, Klana, Senj. 
illustrata Harr. Pregrada, Lokve. 
impressa Lw. Zagreb, Delnice, Mrzla vodica, Fužine, Orehovica, 

Plitvice. 
impudens Beck. Zagreb. 
intonsa Lw. Bakar, Orehovica. 
Langhofferi Beck. Senj. 
latifacies Lw. Zagreb, Orehovica, Senj. 
Loewi Beck. Bitoraj. 
melanura Beck. Risnjak. 
mutabilis Fali. Bakar, Orehovica. 
pagana Meig. Zagreb, Kostajnica, Velebit. 
pascuorum Beck. Sljeme. 
personala Lw. Delnice, Bj^elolasica. 
proxima Zett. Pregrada, Orehovica, Senj. 
pubera Zett. Sljeme, Klek, Lokve, Bakar, Orehovica. 
rhynchops Egg. Sljeme, Risnjak. 135 

ruralis Meig. Zagreb, Lopača, Fužine, Cirkvenica, Senj. 
scutellata Fali. Zagreb, Lipa, Pregrada, Mrzla vodica, Orehovica, 

Senj, Gospić. 
soror Zett. Zagreb, Hrnetić, Brod n. K., Orehovica, Kriviput, Pro- 
zor, Plitvice. 
variabilis Panz. Zagreb, Jankovac, Ivančica, Rude, Klek, Delnice, 

Praprod (Kuželj), Zamost (Plešce). 
vernalis Fali. Zagreb, Delnice, Mrzla vodica, Fužine, Orehovica, 

Velebit. 
vulpina Meig. Zagreb. Sljeme, Lokve, Bitoraj, Velušić- 
Platychirus albimanus Fabr. Zagreb, Sljeme, Delnice, Alrzla vodica. Novi. 

peltatus Meig. Sljeme, Risnjak, Bakar, Rainac, Promina. 
, podagratiis Zett. Sljeme, Kupinovo. Jagnjedovac. 

scutatus Meig. Zagreb, Sljeme, Koprivnica, Orehovica, Velebit. 
Melangyna quadrimaculata Verr. Zagreb, Sljeme, Božjakovina, Podsused, 

Bakar, Orehovica. 
Melanostoma ambiguum -Fali. Zagreb, Sljeme, Osijek, Karlovac, Fužine, 
mellinum L. Gemein. Orehovica. 
hyalinata Fall. Zagreb, Sljeme, Mitrovica, Osijek, Gjurgjevac, 

Fužine, Plitvice, Sv. Kuzam (Bakar), Sundjer. 
scalare Fabr. Zagreb, Stara Pazova, Vinkovci, Pregrada, 
Karlovac, Risnjak, Bakar, Orehovica, Cirkvenica, 
Senj. 
Xanthandms cotnptus Harr. Sljeme, Delnice, Kriviput, Zutalokva. 
Leucozona lucorum L. Sljeme. 

Ischyrosyrphus glaucius L. Kraljičin zdenac, Delnice, Apatišan. 
Didea fasciata Macq. Sljeme, Delnice, Crnilug, Lopača. 
Lasiophticus pyrastri L. Zagreb, Sljeme, Vinkovci, Križevci, Kostajnica, 

Delnice, Mrzla vodica. Bakar, Orehovica, Čavle, 
Grobnik, Novi, Senj, Mrkvište, Sundjer, ^ 
seleniticus Meig. Zagreb, Kostajnica, Novi, Grabarje, Satorina. 
Syrphus albostriaius Fali. Sljeme, Senj. 
annulipes Zett. Fužine. 

arcuatus Fali. Delnice, Fužine, Orehovica, Doći. 
auricollis Meig. Sljeme, Čabar, Lokve, Bakar, Orehovica, Ku- 

terevo. 
balteatus Deg. Gemein. 
barbifrons Fali. Sljeme. 
bifasciatus Fabr. Zagreb, Sljeme, Vinkovci, Osijek, Klek, Bakar, 

Orehovica, Senj. 
Braueri Egg. Klek, Senj, Buljma. 

cindellus Zett. Sljeme, Delnice, Lokve, Mrzla vodica. Ličko polje. 
corollae Fabr. Gemein. 
diaphanus Zett. Kostajnica, Karlovac, 
euchromus Kow. Sljeme. 
excisus Zett. Kraljičin zdenac, Sljeme, Gjurgjevac, Delnice, Prezid, 

Bakar, Orehovica, Mrkvište. 
grossulariae Meig. Zagreb, Sljeme, Delnice, Risnjak, Senj, Plitvice, 

Franjkova draga. 
lasiophthalmus Zett. Orehovica. 
laiifasciatus Macq. Kr. zdenac. Sljeme, Halan. 
lineola Zett. Fužine. 

luniger Meig. Zagreb, Sljeme, Klek, Delnice, Prezid, Fužine, Ore- 
hovica, Plitvice. 
lunulatus Meig. Sljeme, Vinkovci, Klek, Bitoraj, Orehovica. 
maculnris Zett. Sljeme. 
melanostoma Zett. Kalje, Orehovica. 
nitens Zett. Plješivica (Samobor), Bjelolasica. 
nitidicollis Meig. Mitrovica, Vijenac (Fruška gora), Osijek, Luka- 

Orehovica, Senj. 
ochrostoma Zett. Zagreb, Sljeme, Kosinj. 
ribesii L. Gemein. 
triangulifer Zett. Mrzla vodica. 
tricinctus Fali. Sljeme, Fužine. 136 umbellatamm Fabr. Orehovica, Senj. 
venustus Meig. Sljeme, Vrabče, Senj. 
vitripennis Meig. Nicht selten. 
vittiger Zett. Delnice, Fužine, Senj. 
Sphaerophoria flavicauda var. nitidicollis Zett. Zagreb, Stara Pazova, Osijek, 

Klanjec, Lokve, Bakar, Bunić. 
menthasiri var. taeniata Meig. Orehovica, Senj, Mrkvište. 
scripta L. Nicht selten. 

var. dispar Lw. Nicht selten. 
var. strigata Staeg. Zagreb, Stara Pazova, Osijek, 
Delnice, Orehovica, Senj. 
Xanlhogramma citrofasciatum Deg. Osijek, Valpovo. 

ornatiim Meig. Zagreb, Strahinščica, Pregrada, Samobor, 
Bakar, Orehovica, Riječina. 
Doros conopseus Zett. Zagreb, Kalnik. 

Bacfia elongata Fabr. Zagreb, Osijek, Jtinkovac, Samobor, Karlovac, Del- 
nice, Mrzla vodica. Bakar, Orehovica. 
Sphegina cliinipes Fali. Zagreb, Kraljičin zdenac. Sljeme, Podsused, Kapari 

(Osivnica). 
Neoascia dispar Meig. Zagreb, Sljeme. 

floralis Meig. Djakovo, Sljeme, Orehovica, Plitvice. 
podagrica Fabr. Zagreb, Sljeme, Božjakovina, Samobor, Karlovac, 
Delnice, Bakar, Orehovica, Vinodol. 
Brachyopa dorsata Zett. Sljeme. 
Hammerschmidtia conica Panz. Sljeme, Klek, Bitoraj. 
Rhingia austriaca Meig. Sljemfe, Orehovica. 

campcsfris Meig. Zagreb, Sljeme, Lipa, Vinkovci, Velika, Dugo- 

selo. Pregrada, Petrinja, Orehovica. 
rostrata L. Zagreb, Sljeme, Pregrada, Remete, Samobor, Karlovac, 
Hrnetić, Delnice, Mrzla vodica. Bakar, Orehovica. 
Voliicella bombylans L. Kr. zdenac. Sljeme, Vinkovci, Bregi, Velika Buna, 

Samobor, Pregrada, Klek, Delnice, Plešce, Lokve, 
Praprod (Kuželj), Čabar, Fužine, Bjelolasica, Vratnik, 
Plitvice. 
inanis L. Zagreb, Sljeme, Zapeć, Delnice, Lokve, Mrzla vodica, 

Fužine, Bakar, Orehovica, Lopača, Otočac. 
inflata Fabr. Zagreb, Orehovica. 

pellucens L. Zagreb, Zapeć, Praprod (Kuželj), Plešce, Delnice, 
Lokve, Mrzla vodica, Fužine, Švica, Prošće, Plitvice, 
Otočac, Senj, Grabarje, Apatišan, Mrkvište. 
zonaria Poda. Zagreb. Osijek, Rude, Osredek, Krnjak, Pregrada, 
Praprod (Kuželj), Plešce, Prezid, Delnice, Fužine, 
Krasica, Bakar, Orehovica, Senj, Bribir, Otočac, 
Plitvice, Kosinj, Gospić. 
Eristalis sepulchralis L. Zagreb, Vinkovci, Osijek, Pregrada, Bakar. 
aeneus Scop. Nicht selten. 
oestraceus L. Osijek. 
tenax L. Gemein. 
alpinus Panz. Sljeme, Zlatar. 
arbustonun L. Gemein. 
horticola Deg. Orehovica. 

intricarius L. Zagreb, Kupinovo, Osijek, Pregrada, Delnice, Ore- 
hovica. 
jugorum Egg. Sljeme, Delnice. 

nemorum L. Zagreb, Lobor, Pregrada, Plješivica (Samobor), Pre- 
zid, Plitvice, Apatišan. 
var. silvarum Meig. Zagreb. 
pertinax Scop. Zagreb, Sljeme, Osijek, Mrzla vodica, Fužine, Ore- 
hovica, Novi, Senj, Plitvice. 
pratorum Meig. Sljeme, Pregrada, Delnice, Mrzla vodica, Fužine, 

Bakar, Cirkvenica. 
riipium Fabr. Zagreb, Delnice, Mrzla vodica, Cirkvenica. 
Helophilus pendulus L. Zagreb, Sljeme, Osijek, Zlatar, Orehovica. 

triviitatus Fabr. Zagreb, Sljeme, Osijek, Božjakovina, Pregrada, 137 

Plješivica (Samobor), Delnice, Lokve, Mrzla 
vodica, Orehovica, Senj, Grabarje. 
lunulatus Meig. Osijek. 
versicolor Fabr. Kupinovo, Osijek. 
Myiairopa floiea L. Gemein. 

var. nigrotarsata Schin. Sljeme, Osijek, Plitvice. 
Merodon aberrans Egg. Zagreb, Sljeme, Klek, Bjelolasica, Orehovica, Plit- 
vice. 
aeneus Meig. Zagreb, Jankovac, Pregrada, Fužine, Bakar, Oreho- 
vica, Šatorina. 
albifrons Meig. Zagreb, Pregrada, Bakar, Orehovica, Čavle, Senj, 

Spljet, Brusje. 
analis Meig. Zagreb, Lukavec, Pregrada, Hrvatsko (Osivnica). 
armipes Rond. Sljeme, Bakar, Orehovica. 
aureus Fabr. Hrvatsko, Plešce, Fužine, Cernik. 
avidus Rossi. jankovac, Senj, Onibla. 
cinereus Fabr. "Slankamen, Delnice, Praprod (Kuželj), Fužine, Rai- 

nac, Apatišan, Debelo brdo. Badanj, Krka. 
clavipes Fabr. Orehovica, Senj. 
equesiris Fabr. Sljeme, Senj, Velušić. 
melancholicus Fabr. Orehovica. 

nigritarsis Rond. Orehovica, Senj, Grabarje, Ostrovica, Split. 
rufus Meig. Zagreb, Orehovica, Klana, Senj, Rainac. 
spinipes Fabr. Zagreb, Sljeme, Irig, Pregrada, Orehovica, Senj, 

Sv. Juraj, Split. 
subfasciaius Rond. Samobor, 
sabmetallicus Rond. Orehovica. 

varius Rond. Sljeme, Fužine, Orehovica, Čavle, Senj, Stirovača. 
Myiolepta luteola Gmel. Jankovac. 

vara Panz. Zagreb. Kuterevo. 
Criorrhina asilica Fali. Zagreb, Sljeme, Osijek, Bitoraj. 
berberina Fabr. Sljeme, Klek, Bitoraj. 
oxyacanihae Meig. Sljeme, Delnice, Fužine, Oštarije. 
pachymera Egg. Osijek. 
ranuncüli Panz. Sljeme. 
Cynorrhina fallax L. Apatišan. 

Brachypalpus bimaculatus Macq. Zagreb, Bakar, Orehovica. 
chrysites Egg. Sljeme, Delnice. 
Meigenii Schin. Zagreb. 

valgus Panz. Zagreb, Sljeme, Klek, Orehovica. 
Xylota femoraia L. Zagreb, Sljeme. 

ignava Panz. Sljeme, Orehovica, Kraljevica. 

lenta Meig. Zagreb, Podsused, Delnice. 

nemorum Fabr. Sljeme. 

segnis L. Nicht selten. 

Silvarum L. Zagreb, Kralj zdenac, Pregrada, Klek, Delnice, Mrzla 

vodica, Risnjak, Lopača, Senj, Plitvice, Promina. 
tarda Meig. Sljeme. 
Syritia pipiens L. Gemein. 
Eurnerus amoenus Lw. Bakar, Orehovica. 
ornaius Meig. Zagreb. 

ruficornis Meig. Lokve, Krasica, Orehovica, Senj. 
sabulonum Fali. Orehovica. 
strigatus Fali. Zagreb, Božjakovina, Plešce, Bakar, Orehovica, 

Vinodol. 
tricolor Meig. Pregrada, Karlovac, Hrnetić, Lopača. 
Ferdinandea cuprea Scop. Zagreb, Sljeme, Izvor Kupe, Orehovica. 

ruficornis Fabr. Klana. 
Ardophila bombiformis Fali. Risnjak, Plitvice. 
Sericomyia borealis Fali. Fužine. 

lappona L. Lokve. 
Milesia semiluctifera Vili. Orehovica, Čavle, Lopača, Krka. 
Spilomyia saltuum Fabr. Brod n. K. 
Temnostoma bombylans Fabr. Kraljičin zdenac. Sljeme, Klek. 138 vespiforme L. Velika, Delnice, Fužine, Mrkvište. 
Calliprobola speciosa Rossi. Djakovo, Orehovica. 

Chrysotoxum arciiatum L. Zagreb, Sljeme, Vrdnik, Vijenac (Fruška gora), 

Osijek, Mrzla vodica, Risnjak. 
bicinctum L. Zagreb, Delnice, Fužine, Bakar, Čavle, Lopača, 

Kastav. 
cautum Harr. Osijek, Delnice, Mrzla vodica, Fužine. 
elegans Lw. Zagreb, SJjeme, Karlovac, Orehovica, Čavle, Novi, 

Gospić, Šatorina. 
fasciolatum Deg. Vrdnik, Sljeme, Delnice, Risnjak, Apatišan, 

Šatorina. 
festivum L. Zagreb, Sljeme, Lipa, Fruška gora, Delnice, Bakar 

Orehovica, Senj, Žutalokva. 
intermedium Meig. Zagreb, Kraljičin zdenac. Pregrada, Plje- 
šivica, (Samobor), Hrnetić, Mitrovica, Klek, 
Delnice, Crnilug, Lokve, Mrzla vodica, 
Risnjak, Bakar, Orehovica, Mrkvište, Sun- 
djer, Bunić. 
octomaculatum Curt. Zagreb, Sljeme, Fruška gora, Osijek, 

Pregrada, Risnjak, Senj. 
vernale Lw. Zagreb, Fužine, Bakar, Orehovica, Senj, Šato- 
rina. 
Psarus abdominalis Fabr. Zagreb. 
Callicera aenea Fabr. Sljeme, Lipa, Klek, Kostajnica. 
Microdon devius L. Sljeme, Lukavec, Fužine, Bakar, Orehovica. 

mutabilis L. Zagreb, Fužine, Grobnik. 
Cerioides conopoides L. Zagreb, Vel. Buna, Orehovica, Čavle, Riječina. 
subsessilis Illig. Velika. 
vespiformis Latr. Split. Bemerkungen. 

Ausser dem eigenthümlichen Schweben in der Luft besuchen diese Flie- 
gen auch Blüten verschiedener Pflanzen. Ich fand sie auf Smyrnium, Mentha, 
Salix, Pulmonaria, Pirus, Prunus, Paliurus, Hedera, Frangula, Eupatorium, Al- 
lium, Sambucus, Heracleum, Ranunculus, Pastinaca, also verschiedene Blüten 
nach Form und Farbe, ohne dass man darauf besonderes Gewicht legen könnte. 
Auf diese Frage gedenke ich so wie auch auf die Frage der Proterandrie und 
die Zeit der Erscheinung in einem speziellen Artikel zurückzukommen. Ich habe 
aus unserem Faunengebiet eine ziemliche Anzahl Gattungen und Arten feststel- 
len können. Ausser gemeinen Arten habe ich es vorgezogen auch bei gewöhn- 
licheren Arten die Fundorte anzuführen, da ja darüber aus unserem Gebiet 
wenig bekannt ist Von Cnemodon Leucozona, Ischyro'^yrphus, Doros, Biachyopa, 
Myiolepta, Cynorrhina, Ardophila, Sericomyia, Milesia, Spilomyia, Calliprobola, 
Psarus, Callicera, Cerioides sind selten. Von den Gattungen Paragus, Pipiza, 
Chrysogaster, Chilosia, Syrphus, Neoascia, Volucella, Eristalis, Merodon, Crior- 
rhina, Bracliypalpus, Xylota, Eumerus, Ferdinandea sind einzelne Arten selten, 
besonders diejenigen, wo nur ein Fundort angegeben ist. Es deckt sich dies 
teilweise mit den Angaben der Nachbargebiete, aber man merkt, dass unser 
Gebiet, auf der Grenze zwischen Mittel- und Südeuropa, südliche Formen nicht 
nur in südlichen Teilen aufweist, sondern dass diese auch weiter nach Norden 
vordringen. 

PipuncuHdae. 

Nephrocerus scutellatus Macq. Zagreb. 
Pipunculus campestris Latr. Riječina. 

fuscipes Zett. Stara Pazova, Orehovica. 

pratorum Fall, Orehovica. 
Chalarus spurius Fall. Senj. 
Vertreter dieser Familie fand ich selten und vereinzelt. 

Hypo cera. 
Phorldae. 

Phora abbreviata v. Ros. Karlovac, 139 

caliginosa Meig. Bakar. 
concinna Meig. Bakar, Senj. 
crassicornis Meig. Sljeme, Podsused. Bakar. 
dorsalis Beck. Sljeme, 
thoracica Meig. Velebit. 
Hypocera incrassata "Meig. Sljeme. 
Apiochaeta lutea Meig. Zagreb. 

ruficornis Meig. Zagreb, Senj. 
rufipes Meig. Zagreb, Osijek, Bakar. 
Trineura aterrima Fabr. Zagreb, Sljeme, Vinodol, Lokve, Bakar, Oreho- 

vica, Senj. 
veluiina Meig. Zagreb. 
Gymnophora arcuata Meig. Zagreb, Osijek, Božjakovina, Bakar, Lopača, 

Cirkvenica, Senj. 

Trineura und andere Phoriden bewegen sich ruckweise einige mit Vor- 
liebe an den Fensterscheiben, wo ich sie häufiger auch in copula fand. In Ba- 
kar fand ich am 11. IV. 1897 von Phora caliginosa mehrere Stücke am Stamme 
von Celtis australis, auch in copula. 

Platypezidae. 

Agathomyia antennata Zett. Zagreb. 

Falleni Zett. Sljeme. 
Platypeza fasciata Meig. Sljeme. 

Vertreter dieser Familie fand ich selten und vereinzelt. 

(Fortsetzung folgt.) REFERATI I KNJIŽEVNE OBZNANE. S. Mohorovičić: Die reduzierte Laufzeitl<urve und die Abhängigkeit der 
Herdtiefe eines Bebens von der Entfernung des Inflexionspunktes der primären 
Laufzeitkurve. 

I. Mitteilung: Die Ausbreitung der Erdbebenstrahlen in den obersten 
Schichten der Erde. (Beiträge zur üeophysik. B. Xlll. H, 3. S. 217. Leipzig u. 
Berlin, 1914.). 

II. Mitteilung : Die Ausbreitung der Erdbebenstrahlen in den tiefen Schich- 
ten der Erde. (Beiträge zur Geophysik. B. XIV. H. 3. S. 187. Leipzig, 1916.). 

I. Problem širenja potresnih zraka bio je već prije rješen za slučaj, da 
je ishodište potresa točno na površini zemaljskoj. Moj otac, a kasnije nešto 
knez Galitzin, nastojali su da nađu pravu dubinu nekog potresa indirektnim putem. 
Moja je nakana bila da riješim ovaj problem sasma općeno direktnim putem, 
jer indirektne metode mogu da nas dovedu i do krivih rezultata, kako sam to 
u jednoj kasnijoj radnji s pomoću Volterrinih integralnih jednadžbi druge vrste 
dokazao. Zato sam pokazao, kako možemo iz hodografa (krivulje vremena, 
Laufzeitkurve) svakog dobro definiranog potresa bez da poznajemo njegove 
dubine, konstruirati t. z. reducirani hodograf potresa, kojemu je ishodiste na 
površini zemaljskoj. Na ovaj t. zv. reducirani problem primjenio sam i proširio 
Herglotz-Wiechertovu metodu za računjanje brzine širenja potresnih valova u 
unutrašnjosti zemlje. Tako mi je prvome pošlo za rukom, da nađem eksaktnu 
formulu za dubinu o bilo kojeg potresa; ona glasi: 

D = D: 

_ J_ 

3 = R I 1 - e j. 

Ovdje je R — 6367 km polumjer zemlje (k R :d= 20000), D epicentralna udaljenost 

po površini zemaljskoj u reduciranome problemu, D\^- 2 1\ t. j. dvostruka 

udaljenost infleksijone točke hodografa u nereduciranome (primarnome) pro- 

- 1 V- 
blemu. q^ch '' , gdje su V^^ q prividne brzine širenja potresa po površini 

zemlje u udaljenosti D^ dotično D, koje se mogu iz reduciranog hodografa 

izračunati. U praksi treba dakako provesti mehaničku kvadraturu. 

Da s jedne strane kontroliram rezultate dobivene s pomoću navedene 
formule, a s druge strane da uklonim veliki nedostatak Herfrlotz-Wiechertove 
metode, što treba da se za svaku dubinu vrlo mučnim putem izračuna druga 
podintegralna funkcija (krivulja q), to sam iznašao i jednu vlastitu metodu, gdje 
je podintegralna funkcija za sve dubine ista, a mijenja se tek interval integra- 
cije. Tako sam našao drugu još formulu za dubinu potresa; ona glasi: 

D: 

ft 

1 1 q. dD 2 cos e^ . dD. o By je kut emergencije, t. j, kut pod kojim dolazi potresna zraka na površinu 

zemlje u udaljenosti Dj. Prednost je moje metode, što je ona vrlo zgodna za 

praktično računanje; nedostatak njen je, što ona zataji, čim se u dubini zemlje 
dođe po plohe većeg diskontinuiteta. 141 

U drugome odsjeku prvog dijela izračunao sam iz hodografa našeg po- 
kupskog potresa od 8./X. 1909. i južno-njemačkog potresa od 16./XI. 1911. brzine 
širenja longitudinalnih valova u raznim dubinama, te našao s pomoću obih 
metoda: 

D km 200 400 560 672 740 810 220 d k„, { M^f^- ,1; { 


3,7 11,3 21,7 41,2 
2,9 11,7 23,4 35,3 


54,9 1 - 63,1 
44,2 54,1 i — 


c km / Metod. I. f 
P sec \ .. "• 1 


5,56 5,57 5,59 5,67 
5,56 5,57 5,59 5,68 


5.72 - 7,92 (c^ ) 

5.73 5,79 - P 


Na pr. potresna zraka. 


koja u reduciranome 


promblemu (t. j. za potres kome je ishodište na površini zemlje) izađe u udaljenosti od 200 km na povr- 
šinu zemlje, prodre na svome putu do dubine od 3,7 (2,9) km, a u toj dubini 
je brzina longitudinalnog vala 5,56 km sec, i t. d. U dubini od c c a 60 km na- 
lazi se ploha velikog diskontinuiteta, t. j. brzina širenja longitu- 
dinalnih valova skoči od 5,8 na 7,9 km/sec; to je najbolji dokaz, da u 
toj dubini počima posve različit, nama vjerojatno nepoznat materijal. Za dubinu 
pokupskog potresa našao sam 21,7 (23,4) km, a za južno njemački potres 41,2 
(35,3) km. Dubinu prvog potresa odredio je svojom indirektnom metodom moj 
otac sa 25 km, a drugog sa 45 km. Oba se rezultata vrlo dobro međusobno po- 
dudaraju. Spomenuti treba, da u reduciranome problemu počam od epicentralne 
udaljenosti od cea 220 km dolaze do površine zemlje dvije serije longitudinal- 
nih valova: jedna serija P, koja se rasprostire samo kroz gornji sloj, a druga 
P prodre u donji sloj, gdje se naglo lomi, te se vraća iza ponovnog loma na 
površinu zemlje. 

II. Iza kako sam za reducirani problem izračunao hodograf do epicentralne 
udaljenosti od 12000 km, računao sam Herglotz-Wiechertovom metodom brzinu 
širenja longitudinalnih valova do dubine od cea 2700 km. Kao primarni hodograf 
služio mi je onaj, što ga je konstruirao moj otac za srednju dubinu potresa od 
25 km na temelju mnogobrojnih potresa („Rad" 204. Zagreb, 1914.). Slijedeća 
skrižaljka daje brzine širenja -za neke odabrane dubine: Dkm 


d km 


Cp km/sec 


Dkm 


dkm 


Cp km/S' 


539 


73,6 


8,00 


5015 


1366,1 


12,46 


1038 


104,7 


8,09 


6013 


1581,8 


12,81 


1536 


172,1 


8,25 


7012 


1735,9 


13,22 


2032 


265,5 


8,48 


8012 


1971,7 


13,27 


2527 


365,7 


8,73 


9011 


2178,9 


13,16 


3023 


632,9 


9,59 


10011 


2340,6 


13,17 


3519 


843,0 


10,46 


11011 


2498,6 


13,17 


4017 


1067,2 


11,40 


12011 


2654,0 


13,02 Na pr, potresna zraka, koja u udaljenosti od 3023 km izlazi na površinu 
zemlje, prodre na svome putu do dubine od 632,9 km i u toj dubini šire se 
longitudinalni valovi brzinom od 9,59 km/sec, i t. d. 

Rezultati ove radnje podudaraju se za dubine veće od 700 km vrlo dobro 
sa gottingenškim istraživanjima, akoprem su oni rabili sasma drugi hodograf i 
brzinu emergencije (širenja u najgornjem sloju). Meni je uspjelo također da 
nađem i plohe diskontinuiteta u dubinama od cea 1200, 1700 i 2500 km, koje su 
gottingenški učenjaci našli. Osim toga našao sam ja još jednu plohu diskonti- 
nuiteta u dubinama od 2000 km. 

Za manje dubine od 700 km ne slažu se moji rezultati sa onima göttin- 
genških stručnjaka, jer su oni uzeli ishodište svakog potresa na površini zemlje. 
Osim velikog diskontinuiteta u dubini od 60 km našao sam jedan u dubini od 
cea 120 km, koji su već mnogi iz istraživanja zemaljske teže naslućivali, zatim 
drugi u dubini od cea 400 km. Ovaj se dobro slaže sa poznatim već Milne- 
Laskinim diskontinuitetom u dubini od 1/20 zemaljskog polumjera, koji je 
kasnije i Benndorf potvrdio. 

Pod konac dajem hodografe za valove P za razne dubine najgornjeg sloja 
(0—60 km), u kome tek po svoj prilici leže ognjišta gotovo svih 
potresa, te pokazujem podijobu energije s obiju strana infleksijonog kruga. 
Ovo je osobito poučno, što se vidi kako jak (katastrofalan) mora da je potres 142 

u ognjištu, ako naši instrumenti ubilježe njegove longitudinalne valove P još u 
udaljenosti od 12000 km; ovdje nije ni disperzija ni apsorbcija u račun uzeta, 
jer to kanim u posebnoj radnji da obradim. 

Ova nam istraživanja jasno kazuju, od kolike vrijednosti su rezultati sizmo- 
logije za geofiziku i geologiju. Autoreferat 

S. Mohorovičić: Aerologijska studija iz kotorskoga zaljeva uz neke op- 
ćene primjedbe. („Rad" 217. Str. 1—107; jugoslavenska akademija znanosti i 
umjetnosti u Zagrebu, 1917.). 

Aerologische Studien aus der Bucht von Kotor (Bocche di 
Cattaro) nebst allgemeinen Bemerkungen. („Bulletin" S v. 8. der 
südslawischen Akademie der Wissenschaft und Kunst in Zagreb 
(Kroatien), 1917.). 

Pisac imao je prilike, da za opsade Lovčena, istražuje zračne struje s po- 
moću pilotnih balona u prednjemu dijelu kotorskoga zaljeva. Osobitu pažnju 
svratio je dvjema, u našemu primorju najčešćim vjetrovima, buri i jugu (scirocco) 
te pokazao, do koje visine oni sežu, što do sada nitko još mjerio nije. 

Bura segne često i do velikih visina od preko 4— 5000 m, dok je t. z. 
crna bura posve lokalne prirode, te rijetko premašuje visinu od 500 m. Ka- 
rakteristično je kod bure, da ona puše „na udarce" (refoli); radi toga pisac 
pomno proučava nemirnost (Böigkeit) zraka i njene uzroke (priroda naše at- 
mosfere, neravnost površine zemaljske, velika razlika brzine ili smjera vjetra 
u dvim susjednim slojevima, te tehnička stabilnost pojedinih slojeva zraka), 
te postavlja elementarnu teoriju udaraca vjetra. Tako dolazi na pr. do zaključka, 
da udarcima bure su uzrokom virovi horizontalne osi, koji se jedan za drugim 
(u određenim razmacima vremena) „valjaju" niz brda prama moru u smjeru 
okomitom na svoju os. Trajektorije čestica pokazuju, da u uzduhu, 
osobito blizu površine zemlje, nastaju valovi najrazličitijih 
oblika, te dolazi do zakona, kako oni djeluju na aeroplan. Udarci vjetra na 
zemaljskoj površini jesu nužno horizontalni i vertikalni u isti čas, t. j. dok ja- 
kost udaraca vjetra raste, spuštaju se zračne čestice k tlu, naprotiv kad njegova 
jakost popušta, dižu se one u vis. Giba li se za nemirna vjetra aeroplan sa 
vjetrom, tada će se blizu tla podupirati vertikalna i horizontalna komponenta 
vjetra u svome djelovanju na aparat; giba li se aparat protiv vjetra, tada će 
se njihova djelovanja uništavati. Pisac mogao je na raznim vojnim uzletištima 
uvjeriti se i sam o ispravnosti ovoga, iz teorije izvedenoga zakona. 

Jugo (scirocco) također ne seže do velikih visina, te je piscu uspjelo 
dokazati, da visina sekundarnih ciklona, što nastaju nad Jadran- 
skim morem, varijira između 1000 i 2000m. Radi toga se cikloni, kad 
pređu zimi na hladni i visoki Balkan, većinom vrlo brzo izgube. 

Posebni je odsjek namjenjen Sandströmovoj teoriji strujanja uzduha, te 
se pokazuje jedna čisto grafička metoda za konstruiranje crta strujanja u oku 
ciklona (vrtloga) bilo kakovog ovalnog oblika. Još nam ovaj odsjek daje crte 
strujanja za četiri tipska vjetra: za bnru, za crnu buru, za jugo (scirocco) i za 
zapad (maestrale). 

Monografija sadržaje još, osim nekih matematskih razlaganja o proganja- 
nju pilotnih balona, numeričke rezultate mjerenja te mnogo slika i tablica. 

Autoreferat. 

Franz Nopesa: Karsthypothesen. (Verhandl. d. k. k. geol. Reichs- 
anstalt. 1918. No. 5.) 

Općenito o kršu kao i o pojedinim krškim pojavima i njihovu postanku 
pisano je u posljednjih dvadeset godina veoma mnogo. Svaki novi autor po- 
stavlja i nove nazore, zagriiava se novim teorijama, a podvrgava oštroj kri- 
tici sve ono, što je u istom pitanju pisano od drugih autora. Naročito o hidro- 
grafijskim prilikama u Kršu pisalo se je već toliko, da bismo s pravom mogli 
ustvrditi, da je o tom pitanju napisana već čitava biblioteka djela. Premda je 
pojava krša u biti svojoj zapravo vrlo jednostavna, učinili su je kroz dugi niz 
godina baš autori sami složenom i kompliciranom tako, da se je i onomu, koji 
je dosada revno pratio svu tu t'teraturu o Kršu danas teško snaći u tom ogrom- 
nom kaosu nazora i mišljenja. Čini mi se, da glavni razlog toj velikoj razlici u 
mišljenju nastaje tim načinom, što većina autora promatra tek pojedine krške 
predjele i onda na temelju tog promatranja stvara općene zaključke. — 143 

U istu pogriješku držim, da je upao i naš autor, jer je promatrajuć tek 
manji kompleks krša pokušao na temelju tog promatranja stvoriti neke općene 
zaključke o postanku krških forma. — Autor razlaže u kratko u početku svoje 
rasprave o najznatnijim nazorima Cvijiča, Grunda, Katzera, Martela, Waagena 
i Terzhagi-ja, podvrgavajuć ih kritici i naglašujuć, kako ga ne mogu zadovoljiti 
i kako svoja promatranja ne može s njihovim shvaćanjem dovesti u sklad. Naj- 
bliži mu je od svih autora po vlastitom priznanju Terzhagi. — Tom prilikom 
valja mi ali odmah naglasiti, da baš radnja ovog potonjeg ne pruža po mišljenju 
odličnog poznavaoca Krša u nas prof. Ferde Kocha onoliko vjere i pouzdanja, 
koliko joj ga pripisuje naš autor. 

Kao podlogu za svoj studij uzeo je Nopcsa predjel na sjeveru Albanskih 
Alpa. Na temelju promatranja općenih hidrografijskih prilika i međusobnom vi- 
sinskom odnošaju pojedinih srednjih nivoa, stvorio je zaključke o cirkulaciji vode 
u Kršu. Upozorava na razliku cirkulacije u uskim rasjelinama prema onoj u ši- 
rim pukotinama. Istina je, da su i drugi autori upozorili na te razlike, ali ih 
nisu doveli u tako usku vezu sa stvaranjem ponora, malenih caiiona itd. Na 
istoj podlozi dijeli autor Krš u zreli i nedozreli Krš i dokazuje, da u hidrograf- 
skom pitanju ne postoje između nazora Grunda i Katzera, tako velike razlike, 
kako se to u prvi m.ah čini, jer se Katzerovi nazori s opažanjima u zrelom, a 
oni Grunda s opažanjima u ned.ozrelom Kršu pokrivaju. Prema tome se ti na- 
zori u glavnome ne isključuju. Članak je pisan kratko i zbijeno, te se na mnoge 
zanimive pojedinosti i originalne misli ne mogu osvrtati. Bila mi je zadaća inte- 
resirane upozoriti nanj. F. Suklje. 

J. Cvijić: Hydrographie souterraine et evolution morphologique du Karst. 
(Extrait du Recueil des Travaux de l'lnsütut de Geographie alpine Tome VI. 
fasc. 4. 1918) Grenoble imp. Allier Freres 1918. 

U historijskom se predgovoru tiče autor dviju glavnih, a suprotnih hipo- 
teza : s jedne strane hipotezu A. Grunda i A. Pencka, koja preponira „plohu 
stagnirajuče podzemne vode" i s druge strane hipotezu F. Katzera i E. A. Mar- 
tela po kojima eksestira samo voda, koja podzemno teće. Dalje aplicira „ciklus" 
erozije što ga je W. M. Davis konstatirao za impermeabilno tlo, na permeabil- 
nost Krša. 

U prvom dijelu spominje autor postanak „des vallees mortes", pa kako 
su tekućice površinske postale podzemnim tekućicama, onda pregledava špilj- 
ske tekučice i periodijska jezera u Kršu, pak dolazi prema ovim razmatranjima 
do zaključka, da imamo tri hidrografske zone u Kršu: la zone seche, la zone 
de transition hydrographique i la zone constamment parcourue par l'eau. Onda 
dodaje neke iznimne i neke složene slučajeve. 

U drugom dijelu opisuje autor razvoj krške morfologije, prikazuje opće- 
niti značaj erozije kemičke i mekaničke u Kršu, pak o njihovoj razlici po po- 
stanku; tu razlikuje sjeverno evropski Krš od mediteranskoga. Na koncu do- 
daje opis oblika dinarskoga Krša, pa tumači postanak krških polja. 

Dvadeset i šest lijepih slika objašnjuje tumačenja autorova, a na koncu 
je dodan vrlo instruktivan dodatak o oblicima na dinarskom Kršu i to površin- 
ski oblici i podzemna hidrografija. 

Dr. M. Senoa. 

Höhlenstudien. (Mit 9. Abbildungen im ungarischen Text.) von Dr. Eugen 
Cholnoky. Barlangkutatäs. (Höhlenforschuug). Bd. V. Hft. 3—4, 1917. 

U radnji nastoji autor na temelju vlastitih studija, kao i opčenoga dosele 
poznatoga znanja o pećinama, svrstati pećine u okvir sveukupne hidrografije. 
Cijela radnja podijeljena je u četiri poglavlja sa konačnim zaklučkom. 

I. dio. Razvoj pećina. U razvoju pećina označuje pisac, kao glavni 
faktor, djelovanje vode na kamenje, od kojih su pećine izgradjene. Pisac pri- 
spodablja pećinu s riječnim vodotokom, jednoj riječnoj dolini, pak i ovdje ra- 
zlikuje gornji, srednji i donji vodotok. Spiljski potok, koji nosi karakter gornjeg 
vodotoka, tvori uske pećine poput propasti, pak djeluje samo u vertikalnom 
smjeru, dok je horizontalno djelovanje vrlo neznatno. Kod pećina sa srednjim 
vodotokom raširuje se dno pećine, što je razlogom, da se cijeia pećina proširuje 
stvarajući ogromne hodnike i dvorane. 

Napokon kod donjeg vodotoka dno se pećina zasiplje ruševnim materijalom 
i potočnim nanosom. Sve ove pojave dogadjaju se vrlo polagano a u uskoj su 144 

svezi sa pukotinama, raznom tvrdoćom, topivosti i kohezijom kamenja, kao i 
medjusobnom položaju istoga. 

U daljnem razvoju prelaze postepeno pojedini stadiji jedan u drugoga, 
izgradjujuć tako dno i strane pećine, dok ne nastupi neko prividno ravnovjesje 
u izgradnji, koje odaje pojave, kao da je ciklus stvaranja pećina dovršen. Nu 
tome nije tako, jer sada uzima autor u obzir meteorne vode, koje kao vode 
nakapnice prolaze kroz stijene pećina rastvarajući iste, i tako nastavljaju djelo 
izgradnje dalje. Time u svezi tumači autor i postanak dolina (vrtača), kao i 
pećinastih dimnjaka (aven). Postanak dolina pripisuje odozgor djelujučem uru- 
šanju pećinastih svodova, dok postanak avena proizvadja rušanje, koje napre- 
duje ozdola gore. 

II. Postanak pećin a. U ovom dijelu raspravlja pisac poglavito o hidro- 
grafijskim prilikama Krša i pećina, iznašajući tom prilikom već poznate teorije 
od Grunda, v. Knebela, Cvijića i Pencka. Rezultat tih njegovih opažanja sastoji 
se u zaključku, da je kod razvoja pećina važan faktor dizanje odnosno spu- 
štanje erozijone baze pećina. 

Prikazuje slikovito postanak pećina, uslijed djelovanja podzemnih voda 
na bazu pećina, uzimajuć u obzir podzemne kao i meteorne vode. Da !i kod 
razvoja pećina sudjeluje jače mekanička ili kemijska erozija, nije dosele po- 
znato; činjenica je veli pisac, da u pukotinama napunjenim vodom, jače djeluje 
kemijska erozija, dok mekanička erozija od veče je djelatnosti u večim prosto- 
rijama pećina. U ovom dijelu tumači pisac još i postanak submarinih vrela duž 
jadranske obale, poglavito onih u Bakarskom zaljivu. Da ta vrela izbijaju ispod 
nivoa morskoga, razlog je po mišljenju pisca u tome, što se ruševni mate- 
rijal obronaka, kao i onaj iz pećina slijepi djelovanjem spiljskih voda u 
vapnenu breču, i time preloži vrelo svoj izlaz dublje — dakle ispod razine 
morske. Pisac ovdje naglašuje, da je tumačenje o postanku submarinih vrela 
dosele bilo nepoznato. 

III. Preobrazba pećina usIi je d spuštanja erozione baze, 
Baza pećina pada sa urezavanjem riječne doline u odnosnim gorskim trupinama. 
Normalno urezavanje spiljskoga potoka, ne može usporedo teći sa erozijem 
otvorenoga riječnoga vodotoka, što je uzrokom, da dno pećine postane nadvi- 
seće, a voda uslijed toga ponire dublje t. j. do nivoa otvorenoga riječnoga vo- 
dotoka. Kada pak otvoreni riječni vodotok stupi u stadij mirovanja, može u ni- 
vou vode podzemnice doći do razvoja nove pećine. 

IV. Prebrazba pećina uplivom drugih nekih faktora. U prvom 
redu veli pisac dolazi ovdje u obzir mijena u množini godišnjih oborina, koje 
su se od pliocena ovamo znatno mijenjale. Zatim su važne i zanimive pojave 
koje su prouzrokovane promjenama voda, koje su nadošle u područje krša iz 
stranih, područja. Daljni jedan faktor bila bi siječa šuma u području krša; pošto 
u pošumljenom predjelu oborine laganije prolaze u tlo no u golom kršu, što je 
povodom, da je voda podzemnica u ošumljenom kršu izvrgnuta manjim oscila- 
cijama, no u golom kršu. Tvorba siga mijenja takodjer pećine, jer više puta 
ispuni cijeiu pećinu sigama. 

Zaključak. Ovdje autor u kratkim crtama rekapitulira prva četiri po- 
glavlja i kaže: „Aus diesen Darstellungen geht hervor, dass die Erforschung 
der Höhlen nicht infolge dort gemachter Funde für die Wissenschaft von Be- 
deutung ist, sondern dass Höhlen auch vom Gesichtpunkt der physikalischen 
Geographie ein eingehendes Studium verdienen". 

/. Poljak. 

Dr. V. Vouk: Nauka o životu bilja. (Biologija bilja. Znanstvena djela 
za opću naobrazbu. Na svijet izdaje jugoslavenska akademija znanosti i umjet- 
nosti. Knjiga 7.). 

Tkogod se je dosele bavio botanikom a osobito oni, koji su taj predmet 
obučavali, na bilo kakovoj školi, osjećali su već davno potrebu ovakovoga djela. 
Prirodopisne knjige, koje smo dosele primali, osobito one iz botanike, bile su 
suhoparni udžbenici, koji su se bavili ponajviše prostim opisivanjem. Kod da- 
našnjeg stanja prirodnih nauka — poslije Darvina, Haeckela i De Vriesa — 
obraćamo veću pažnju razvoju organizama i odnosu istih prema vanjskom svi- 
jetu. U vrijeme, kad svi pedagozi zahtijevaju poučavanje biologije u srednjim 
školama, osobito nam je dobro došlo djelo izdano po jugoslavenskoj akademiji. 145 

Takovo će djelo — govoreći o životu, o postanku života i razvoju svega ži- 
vf)ta ~ stajati na rezultatima znanosti, pa se ne će uklanjati ni najškakljivijim 
problemima, kako bi to moguće bilo kod običnih - recimo — školskih izdanja. 
U drugom redu očekujemo od jugoslavenske akademije, da nam dade jedno do- 
ista naše djelo. Djelo, koje ne će govoriti općenito o florističkim asocijacijama, 
već će nešto reći o fizionomiji naših šuma, naših livada, vriština i o našem ši- 
bljakii. Da bude to djelo doista takovo, poslužio se je pisac radovima naših 
stručnjaka. Dakako osim prvih naših botaničara Sćhlossera i Vukotinovića, spo- 
minju se radovi Heinza, Hirza, Adamovića, Babica, Gjurašina, Pevaleka, Jesenka 
te prirodoslovna istraživanja u Hrvatskoj i Slavoniji (radovi: Cara, Hadžija Vouka 
i dr. izd. Jugoslavenske akademije 1914. i 1915.). Spominju se tu naše biline 
kao: Dianthus Vukotinovići, Croaticus, Heinzov Bacillus Hyacinthi itd. Osobito 
se ugodno doimlje slika bosanske sume sa Pančićevom Picea omorica. Ma da 
imade u cijelom dijelu 226 uspjelih i dotrih slikći, moglo bi medju ovima biti 
više originala. Jer nije baš ugodno naći u djelu jugoslavenske akademije sliku 
s napisom „Bünder Versuch" (Str. G5). 

Pisac je sabrao za večinu biüna, o kojima govori ponajbolje naše nazive. 
Baš za to me čudi, da za naše trave spominje samo latinska imena. Naši go- 
spodarski pisci sabrali su za livadne trave velikim trudom narodna imena. 
(Strecker-- Lenarčić: Livadne trave), pa bi dobro bilo i druge upozoriti na ove 
nazive. Baš na tom polju vlada velika zbrka; svaka knjiga zove — jednu te 
istu travu drugim hrvatskim imenom. Za nabrajanje livadnih trava mogle su 
služiti i radnje naših stručnjaka (zašto baš Wiesner?); i o tome se je kod nas 
dosta pisalo. 

Budući je Voukova biologija knjiga, koja će od svih akademskih priro- 
doslovnih izdanja naći najširji krug, to držim, da sam smio i do nekih spome- 
nutih -- ne'd će i'eći — sitnica z:iči. Ovo ali čini djelo pristupačnijim, ovo ga 
čini našim. 

Predjimo na drugo. Danas se više ne može zamisliti opća obrazovanost 
bez nauke o razvoju, o selekciji, o varijacijama i sličnim biološkim problemima. 
Za to sam očekivao, da ću u toj našoj biologiji naći nešto više o descenden- 
talnoj teoriji, o postanku vrsti, mutacijama, po gotovo, kad sam pisac u uvodu 
veli, da je „namjerio prikazati cijelo naše znanje o biljnom životu." Istina je, da 
je i bez toga ovo djelo naraslo na 366 stranica, nu moram reći, da je ono tako 
simpatično i da se tako doimlje čitača, da bi moglo biti i veće. Čemu nabra- 
jati i opisivati razne aparate za mjerenje rasta, koji zapremaju nekoliko stranica 
(str. 55, 56, i 57.); ima daleko zanimiviiih a uz to važnih pitanja u biologiji. 

Ovdje bi mi mogli predbaciti, da pišem kao nastavnik jedne gospodarske 
škole. Upravo jer je današnja „nauka o životu bilja osnov svakome umnom 
gospodarstvu", dobilo bi ovo djelo veće znamenovanje i kao priručnik sluša- 
čima gospodarskih škola i našim inteligentnijim gospodarima. U tom pogledu 
osobito je zanimivo i iscrpivo obradjeno 111. poglavlje: „Život i gradja vegeta- 
tivnih organa višega bilja". Ne znam, da li je zgodno odabran naziv „žile" za 
provodne cijevi (fibrovazalne snopove). Narod misli pod žiljem na korjenje, 
stoga držim, da je bolji naziv „cjevčice", „provodne cijevi", provodni snopići", 
kako se do sada pisalo. 

Teško mi je sprijateliti se sa nazivom „polen", kojeg preporuča dr. Vouk, 
mjesto običnoga „pelud". Ma da drži prof. Matretić, da ta riječ nije „ni na koji 
način dobro složena", to su ju ipak naši književnici „objeručke prihvatili' i 
držali su ju „za pravu i lijepu narodnu riječ", kako to sam prof. Maretić kaže 
u : „Tri priloška prirodoslovnoj našoj terminologiji."*). Nikako mi se ne svidja. 
da je dr. Vouk volio uzeti za pelud ,, polen", koji terminus upotrebljavaju Nijemci 
Francuzi i Englezi u naučnoj literaturi mjesto cvjetnog praha", koji je u aka- 
demskom riječniku a nalazi se i u srpskih pisaca. Dvojim da će ikada Hrvati 
napustiti naziv pelud ili „cvjetni prah" a Srbi i Slovenci prihvatiti „polen". 
Paće i sam dr. V. nije to konzekventno proveo u svojoj knjizi, jer govori na 
str. 73. polenovom zrncu i prašnim mješinicama; na str. 291. govori o prašni- 
cama i polenovnicama itd. 

Jasno je, da nema — po gotovo većeg djela — bez manjih tiskarskih i 
inih pogrešaka, koje su izbjegle kod korekture. Na str. 223 treba ispraviti rogoz 
— za Phragmites communis —u trsku. Definicija epifita u terminologijskom rječ- 
niku zgodnija je i potpunija od one u tekstu (str. 124). *. Glasnik hrvatskog i.rirodoslovnog ilruštva. Gd. XXXI. Str. U.i. 10 146 

Najobsežnije je poglavlje Vll. o rasplodu i razmnažanju bilja. Zanimive 
ove bilinske uredbe još su zanimivije prikazane i popraćene lijepim i jasnim 
ilustracijama . 

Vrlo je zgodan terminologički rječnik, koji je na kraju djela priložen kao 
tumač, da olakša čitanje teksta. 

Da završim. Voukovu biologiju upotrebljavaju već gotovo cijeli semestar 
slušači višeg gospodarskog učilišta, kojima predajem fiziologiju i biologiju bilja 
a i sam se dobro služim istom. Uvjereii sam, da će ona i na drugim visokim 
školama dobro doći slušačima prirodnih nauka, a prigrlit će ju i mnogi inteli- 
genat izvan ovoga kruga. 

Kako mi nije poznato, da se je tkogod u javnosti točnije tim djelom do- 
sada zabavio, držao sam da mogu i" s ovo malo riječi ovo opsežno djelo pre- 
poručiti. " M. Urbani 

Katzer Fridrik: Ugljenonosne naslage mladjeg terci j era u 
poljima zapadne Bosne. Glasnik zem. muzeja u Bosni i Hercegovini. — 
Sv. XXX. Sarajevo 1919. 

U svojoj radnji obradjuje autor krška polja zapadne Bosne, obzirom ha 
ugljenonosni sadržaj tercijernih naslaga tih polja, od kojih je važna grupa če- 
tiri velikih polja toga kraja naime: Kupreško Polje, Glamočko, Livanjsko sa 
Buškim Blatom i Duvanjsko Polje. 

1. Kupreško Polje. Sastoji se od tri uvale i to pravo Kupreško Polje, 
ovome se na sjeveru stere Suho Polje sa kotlinom Barjamovca, ter sa južnim 
dijelom t. zv. Rilić Polje. Dužina sveg Kupreškog Polja je 23 km., širina 1—9 
km., a površina mu iznaša 95 km-. Temeljno je gorje trias (dolomiti), dok je 
zapadna granica sastavljena od jurskih vapnenaca, a samo Polje izgradjeno je 
od mladotercijarnih kopnenih tvorevina. Ugljena nalazišta nisu ovdje dosele sa 
sigurnošću konstatovana. 

2. Glamočko Polje. Zapadno Kupreškoga Polja, s onu stranu Malo- 
vana, Cincara i Slovin planine stere se pravcem NW-SO Galmočko Polje. Za- 
prema površinu od 130 km-, od koje su dvije trećine polja izgradjene od oligi- 
censkih kopnenih tvorevina, dok je ostatak temeljno gorje t. j. trias, koji je za- 
stupan ovdje od verfenskih škriljeva do glavnoga dolomita. Ovdje se osobito 
ističu cefalopodni vapnenci, čiju je faunu "obradio C. Diener. Istočni rub Polja 
sastoji se od vapnenaca, za koje se nemože stalno reći, dali pripadaju juri ili 
kredi, jer su vrlo siromašni na okaminama* Glamočko Polje je tektonska poto- 
nina izmedju dvaju raskidanih i slomljenih gorskih česti, uz sudjelovanje ero- 
zije. Ugljen dolazi u gornjem dijelu Glamočkoga Polja u Jarugi Bivalice, u deb- 
ljini od koja 3 m. On je u nerastrošenim partijama mrko crn, zagasita sjaja, pun 
biljevnih ostataka, crta je crno smedja nesjajna. Njegova ogrijevna vrijednost 
varira od 3300—4332 kalorije. Prema tačnoj kemijskoj analizi Glamočki je ugalj 
mrki ugalj srednje kvalitete. Množina uglja procijenjuje se na 20 milijuna me- 
tričkih centi, nu radi slabih prometnih prilika eksploatacija istoga vrlo je oteš- 
čana. 

3. Livanjsko Polje. Pet kilometara zapadno od Glamočkoga Polja s 
onu stranu Staretine i Krug planine stere se pravcem NW-SO u duljinu od 65 
km Livanjsko Polje. To je najveća krška kotlina, kao i najveće periodičko je- 
zero cijele Bosne, a i Balkana; a zaprema površinu od 400 km'. Samo polje 
sastoji se od triju suvislih nu hidrografijski nesuvislih dijelova i to: sjeverni 
dio Ždralovac i Ševarovo Blato sa vodotokom Jaruga, zatim Livanjsko Polje u 
užem smislu, sa riječicom Ploučom, ter na jugu Buško Blato sa periodičkim 
potokom Ričinom. Izuzev Ševarova Polja izgradjeno je Livanjsko Polje taloži- 
nama kopnenog tercijara, koje su na sjeveru prekrite kvarterom. Sam tercijar 
dijeli se u dva stepena, u donji stepen sa laporima i lapornim vapnencima, 
sa prelazima u pješčenjake, i u gornji stepen sa konglomeratima. Ovi po- 
tonji važni su kao ugljonosne naslage, a sudjeluju u izgradnji u cijeloj zapadnoj 
Bosni. Fauna Liv. Polja jednolična je i relativno rijetka, tek u blizini ugljena je 
bogatija, a sastoji se od kongerija, talosofila, pisidija, melanopsida, neritodonta 
itd., dok je flora zastupana isključivo gotovo lišćem dikotiledona. Ugljen na- 
stupa na više mjesta, no najčišći je onaj u okolici Podkraja, koji je mrki ugalj 
sa ogrijevnom vrijednosti od okruglo 5000 kalorija. Naslage ovoga uglja vrlo 
su izmješane sa raznim tvorevinama, koje su u ekonomskom pogledu vrlo 147 

štetne. Ostali ugljen je lignit sa okruglih 3767—4095 kalorija. Količine jednog i 
drugog nisu odredjene. 

4. Duvanjsko Polje. Pet kilometara jugoistočno od Liv. Polja stere se 
Duvanjsko Polje, čije su tercijarne naslage sa ugljenom posve analogne onima 
Liv. Polja. Clanjenje tercijara i ovdje je posve isto kao i u Liv. Polju, a ugljen 
mu je isto tako u višim partijama sličan mrkom ugljenu, dok je u dnu polja 
lignitičan. Glavna su nalazišta zaton od Buhova i od Podkraja. Ogrijevna vrijed- 
nost mrkog ugljena varira od 4122—4706 kalorija, a ona lignita 2808—4632 kal. 

5. RoAko Polje. U blizini hercegovačke granice stere se Roško Polje, 
zapremajući površinu od 6 km-, a izgradjeno je od tercijarnih lapora, slatko 
vodnih vapnenaca i lahko rastrošljivih konglomerata. Temeljno je gorje kreda. 
Ugljen dolazi ovdje u neznatnoj debljini od 5 cm. uložen u ugljenom škrilju, 
pak nije od nikakove praktične vrijednosti. 

6. Zagorje. Stepenica ova nalazi se oko 200 m dublje od Roškoga Po- 
lja, geološkoga sastava je kao i ovo, a ugljen nije dosele poznat. 

7. Vir Polje. Južno od Zagorja oko 100 m dublje prostire se Vir Polje sa 
6 km površine, a sastoji od naslaga analognih onima Zagorja; osim toga do- 
laze u dolini Ričine tvorevine kvartera. Ugljen dolazi u neznatnim slojevima od 
5 cm. a ne postoji niti razlog po kojem bi u dubini mogli zaključiti na prisuće 
jačih ugljenih naslaga. 

S. Polje Vinice nalazi se na medji Dalmacije, zapadno od Roškoga 
Polja, pak je pretežno ispunjeno aluvijalnim tvorevinama. Tercijarni slojevi sa 
ugljenom nisu ovdje poznati. 

/. Poljak. Klub slušača matematsko-prirodoslovnih nauka. 

IZVJEŠTAJ 
o radu društva školske godine 1918 19. 
Društvo nastavilo je početkom svibnja svoje djelovanje, koje je bilo za 
vrijeme rata obustavljeno. Kao društveni rad treba istaknuti sastanke, koji 
su se tečajem ljetnoga semestra obdržavali sv<!ki tjedan. 

Na prvom sastanku [22 V.) predavao je g. Vladimir Vrkijan: ,,0 
širenju elektromagnetske energije". Predavač je s pomoću transfor- 
macije Poyntigovog vektora pokazao na koji se način može izračunati elektro- 
magnetska energija, tlak svjetlosti itd. Do svojih je rezultata došao raznatra- 
njem o dimenzijama sile i energije. 

Drugi je sastanak bio [30 V.]. Predavao je g. Svetislav .Marić, 
cand. phil. : „O nauci i filozofiji". Oni koji se bave naukom treba da •■»o- 
znaju odnos između nauke i filozofije. Xe dostaje poznavati činjenice svoje 
nauke, već treba posmatrati osnovne pretpostavke, cilj, metodu — vrijednost. 
Predmet nauke je dio realnosti, dok je filozofija cjelokupna realnost Po metodi 
nauka je induktivna, filazofija više deduktivna. Cilj im je zajednički: sa- 
znanje. Filozofija polazi od jedne pretpostavke, da je saznanje moguće. Na- 
uka ima više pretpostavaka. Za nju je saznanje riješeno u smislu empirijskom. 
Ona stoji na stanovištu naivnoga realizma [!]. Neki njeni principi su čisti po- 
stulati, kao princip održanja energije, zakon ustrajnosti, nepr.)b{)jnost itd. Nauka 
u traženju uzroka neide dalje od prvoga uzroka a morala bi ići do kraja. S mno- 
gih razloga, a poglavito jer sve nauke zajedno ne čine cjelinu, nauka ne može 
riješiti problem svijeta. Filozof ne može ništa ni.prosto preuzeti iz nauke, njemu 
je nauka potrebna samo radi tog^i, da zna odakle će poći. Nauka mora da 
u z m e n ek e pr i n c i p e i z f iloz of i j e, i o d njihove vrijednosti zavi- 
sit će njena vrijednost. Filozofija trebti da počne svoje ispitivanje od 
granice nauke, i od toga da 11 nauka ide do kraja u svome ispitivanju 
i da li je na sve strane jednako daleko došla, zavisit će vrijednost filo- 
zof i j i. 

Na trećem je sastanku [5 Vi.) predavao je g. Petar Jurišić cand. 
phil.: „O značenju ozmotskoga tlaka u biologiji". Prvi radovi o 
ozmotskome tlaku proizašli su iz redova biologa (Niigeli 1H55, Pfeffer \S~T>, de 
\'ries 1877), koji su izradili glavnu metodiku. Tako imademo ozmometričkii me- 
todu (Pfeffer), metodu medasnje koncentracije (de Vri^s), onda krioskopsku me- 
todu t. j. određivanje depresije ledišta i u najnovije doba t. zv. Hofflerovu me- 
todu, po kojoj se iz volumena pla;:molizirane stanice, volumena protoplasta i 
poznatog ozmotskog tlaka plazmolitikuma, određuje ozmotski tlak u stanici. Kod 
nižih organizama vidimo, da ozmotski tlak u njihovim stanicama odgovara oz- 
motskfjm tlaku medija u kom žive. Kod evertebrata, koje žive u moru. odgo- 
vara tlaku onome mora(28atm). Kod morskih vertebrata iznosi ., :2'.j,;' — U\-, C. 
Kod kopnenih sisavaca (homo) /I — O-v^., i Felix domestica .a = O,-,;.,, što od- 
govara ca 8 atm. Kod bilja, gdje je ovisnost o okolini još jača, izraženo vidimo 
to kod ozmotskoga tlaka. Fitting je odredio ozm. tlak kod pustinjskog bilja na 
2(i0 atmosfera. Normalno varira ozmotski tlak kod bilja između 10 i 15 atmo- 
sfera. Ozm. tlak kod bilja zavisi u glavnom o odnosu između asimilacije 
i disimilacije. 

Četvrti je sastanak bio 13 VI. Predavao jeg. dr. Nikola Fink.: „O 
uzrocima smrti". Predavač je iznio savremena mišljenja, koja vladaju u mo- 
dernoj biologiji o tom pitanju. 149 

Opisan je niorfol »gijski izt^led starenja, koje po mjerenju MINOTA na- 
preduje najbrže u zametnu stanju, te pada vrlo brzo do malo poslije poroda. 
Čovjek ima u četvrtom mjesecu zametna razvijanja mjesečni prirast težine 600" „, 
a taj se do poroda spusti ispod 100",,. Novorodjeni kunić ima dnevni prirast 
težine IS',, pile 9",,, dok zamorče ima samo ö'\, zato jer se ono rodi najdalje 
razvijeno a kunić je najslabije razvijen. Sposobnost rasta pada tako najbrže u 
zametnu stanju; do poroda izgubi životinja do 99",, sposobnosti rasta, dakle 
stari vrlo brzo. Do toga vremena dogodile su se na njoj sve promjene, što je 
čine starom. Razlog je tome starenju citologijski, a sve promjene, što ih prodje 
s.tanica od indiferentna početka sve do smrti označuje AIINOT kao citomorfoza. 
Četiri su joj glavna stepena: 1. jednostavno zametno stanje, 2. diferenciranje, 
3. degeneracija i 4 smrt. Proces citomorfoze moguć je samo u ovome smjeru. 
Prikazan je na stanici pousmine. crvenom k'rvnom tjelešcu i ganglijskoj stanici. 
Ne diferenciraju se sve stanice organizma, nego ostane u njem i indiferentnih 
stanica, koje su materijal regeneracije. Diferenciranje je bitni razlog starenja i 
propadanja organizama. Fiziologijski razlog ovih morfologijskih promjena može 
se naslućivati u djelovanju produkata izmjene tvari. Pokusi MAUP.'\SA, koji je 
ustanovio degenerovanje kulture infusorija i WOODRUFF.^, koji je odstranjivao 
produkte izmjene tvari, te rako odgojio bez degeneracije nekoliko hiljada para- 
mecija. govore zato. 

Na petom sastanku 20 VI. predavala je gdja. Zdenka Makanec : 
„Pregled rezultata teorije relativnosti". Einstein je stvorio spec i alnu 
teoriju relativnosti. Ta teorija spomoću Lorentzove transformacije daje 
ove rezultate ; kad se neki sistem giba obzirom na nas opazit ćemo, da se u 
njemu: 1. dužine skraćuju, 2. da ure zaostaju, 3. brzine se ne adiraju, kao u 
klasičnoj mehanici, već posebnim formulama. Posljedica: brzina svjetlosti je 
maksimalna brzina. 4. energija raste uslijed gibanja, a kako joj pripada tromost 
raste; tromost gibanja materije. Dakle: zakon o uzdržanju mase vrijedi samo, 
dok tijelo ne gubi i ne luima energiju. 5. Dopplerov princip vrijedi : kod gibanja 
okomitoga na spojnicu motrioca i izvora, u. Temperatura se snizuje. Zentrofija 
ostane konstantna i t. u. Einstein je zapazio nadalje, da specijalna teorija rela- 
tivnosti ne uzima u obzir iskustvom stečenu o jednakosti teške i trome mase, 
stoga je pošao još i dalje, te izgradio opću teoriju relativnosti u kojoj 
mjerenje dužina i istodobnost gubi svoje dosadašnje značenje. U toj teoriji 
Euklidova geometrija vrijedi samo za neizmjerno malene dijelove prostora. 
Glavni principi ove teorije jesu: 1. Točka se giba uvijek u najkraćem 
putu 2. princip ekvivalencije. Rezultati su ove teorije: 1. Dužina je samo 
onda konstantna, ako je polje gravitacije konstantno. 2. Frekvencija je ovisna o 
položaju izvora u polju gravitacije. 3. Pomicanje Alerkurova perihela za 43" u 
stoljeću. Ovo je točno utvrđeno astronomskim opažanjem, ü opće ova teorija 
čeka na eksperimentalnu potvrdu nekih činjenica, 

Na šestom sastanku (26 VI.) govorio je dr. Ivo Pevalek. „O da- 
našnjem stanju ge ob otani ke". Geobotanika je proizašla neposredno iz 
biljne geografije, te su joj i ciljevi isti, tek što joj je radno polje mnogo šire. 
Svakako je važno, da u geobotanici prevalira botanički momenat, a ne kao u 
fi